1 [ , B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun."

Transkript

1 1 [ , B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [ Ofverståthållareämbetet med kansli, polisverk och uppbördsverk... [ Magistrat och rådhusrätt med underlydande... [ B ggnadsnämnden... [ ditalsnämnden och rotemännen... [l709 a, b] 6. Stadsfullmäktige med kansli [l Drätselnämnden med kansli och underlydande... [ Fastighetsnämnden med underlydande..,... [l724 a, b] 9. Stadsplanenämnden [l Gatunämnden med underlydande , [l7 26 a Stadshusnämnden.... [l Gas- och elektricitetsverken samt vaktenledningsverket... [ Hamnstyrelsen [l l 14. Frihamnsnämnden [l Hälsovårdsnämnden med underlydande b] 16. Slakthus- o. saluhalisstyrelsen... [l Kyrkogårdsnämnden [l Fattigvården (Fattigvårdsnämnden och underlydande inrittningar) Sthlms Stads nykterhetsnämnd... [l Stadens arbetsförmedling...,.... [l Folkskoledirektionen och barnavårdsnämnden C Sthlms stads lärlings- o. yrkesskolestyrelse [l Sthlms stads tjänstenimnd... [l Sthlms stads löneaftalsnämnd Sthlms stads rittshjalpsanstalt...,... [l Sthlms stads statistiska kontor Kommittéer af mera beständig natur... [ Aandels- och sjöfartsnämnden och närstående institutioner.. t Styrelser, kommissioner och nämnder, som delvis tillsättas af kommunen [ Stockholms stads borgerskap... [l Stockholms kyrkliga förhållanden...[ l I ' 1. Al l m ä n n a u p p l y s n i n g a r. holmen upptager 370, Riddarholmen, Staden mellan broarna och Helgeandsholmen 40, C16521 Stockholms lage och omfghg- Norrmalm och óstermalm 656, Södermalm Stockholms observatorium ar beläget på med Langholmen 580, Skepps- och Kastell- 59" 20' 33 n. br. och 18" 3' 30 öster om holmarne 19 och Djurgården (med norra Greenwich. Emellertid räknas Sveriges b~r- Djurg.) 1,453 har. Dessutom beriiknas till om- gerliga medeltid icke efter Stockholms obser- 'rådet höra 509 har vatten, hvaraf 121 har vatoriums tid, utan, liksom den mellaneuro- utom Mälaren och Salts'ön. Vid 1913 års peiska tiden, efter meridianen 15" öster om ingång införlifvades med stockholm Bränn- Gr. och är således jämnt en timme före kyrka socken, som ensam omfattar 8,003 har, Greenwichs medeltid. Tidkalan B navi- och sedan har Bromma socken med 2,456 har gationsskolan ä Södermalm (Stigbergsg. införlifvats. Härigenom har Stockholms öf- 40) faller därför dagligen precis kl. 1 e. m., verståthållareskap enligt senaste beräkning nämligen vid medeltidsmiddag i Greenwich. ökats till omkring 13,200 har land och om- Den gär upp 5 min. innan den failer. kring 2,600 har vatten, varaf 1,533 har Stockholms stads eller Stockholms öfver- skulle höra till Stockholms hamnområde. stath%llareskaps gamla område stracker sig Anm. Utom Stockholms stadsomrade ägde Stockfrgn n. br. (skanstull) till 59" 22' 30" (Alkistan) samt från 18" (Tranebergsbro) till 18" 9' 30" ö. Gr. (Blockhusudden). Det om- rattar enligt en äldre beräkning (ny uppmätning pågär) 3,118 har land, hvaraf Kungsw 8.-B.SVEI\BSKAMETALLVERKEM holms stad Ar 1923 för olika ändamal till pris af 21,672,831 kr. inkbpta egendomar om sammanlagdt ii asa har. Stbrst bland dessa bro: vsttenledningsverkets omrade kring Bornsjön (5,361 har för 2,719,500 kr, Iivaraf 919 har inköptes 1914 för kr.), A rsta-enskedeomradet Skrubba samt den Ar 1912 för i,iii. kr. inköpta Södertörns villastad i Brann. MASTERSAMUELSGATAN 22 ~eannons~s;~.~

2 1. Allmsnna upplysningar. f16541 kyrka förs. Hamrnarby egendom i Nacka förs., in. bördsst. (40 Ola af kommunalutsk.) kl. kopt 1917 $or 3 s mill. kr ~lfsunda-akeshofsomradet I ~rommk s:n och kiddersvik-löfsta i Jar- 6-8' filla s:n inkbptes en del av Srnedslatten i Juli. Stadens tomtören, vatten- och renhåll- Bromma for 621,000 kr., Skarpn'ack i Brännkyrka for &gsafgift betalas. 2,4 milj. kc och Sattra i Adelso (till fattigglrd) för 378,000 kr. Azrg. Besvär öfver taxering inlämnas till pröfningsnämnden på kungjord dag. 8ept. [l Tredje kommunala uppbördsst. Kommunal minneslista. (40 af kommunalutsk.) kl. 10-2, 6-8. Januari. Hundskatt (16-31), vatten- och Sept. Assuransafgiften i Stockholms stads renhallningsafgift betalaså stadens kassa- brandstodsbolag till försakr. af lösegenkontor, Stadsfiuset. dom, Skeppsbron 32, betalas kl Febr~zcari 28. Sjalfdeklaration skall aflamnas o före 1 mars. (Deklarationsbyrån Slottsb. Okt. Vatten- och renhhllningsafgift betalas. 6 öppen under febr. 11-3; 6-8 e. m.) n Assuransafgifter i Stadernas Mars Första kommunala uppbörds- allm. brandstodsbolag betalas till huf. stämman (kyrkoafgifter samt 20 o/, af vudagenturen i Sthlm. kommunalskatten) kl. 10-2, 6-8. December. Kronouppbörd kl i Uppbördslokaler se Namnregistret. månadens början. Räntan å ihn från April. Vatten-och renhållningsafgift betalas. Stockholmsstads brandförsakringskontor. Maj-Juni. Brandsyn hålles på tider, som B 30.~esväröfverpröfningsnam~ndensbeslnt tillkiinnagifaas i Stockholms Dagblad. slcola vara inliimnade till Of~erståthål- Maj 30-Jmi 6. Andra lcommunala upp-l lareiimbetet före kl. 12 midd. - THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSÄKRINOSBOLAG Vinst till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor. 72 ~drcsskalendern 4916.

3 -P- [1656J B. Stockholm som kommun. - I Folkmanaden i Stockholm vid 1922 års slut. r16561 L- - -J (Antalet af alla efter 1921 års mantalsskrifning i mantalsboken kvarstaende.) Församling. I --- Nikolai q...!! rotevis. Rote. Antal Antal Mankön. Kvinnkön. personer personerföre n samlingavis./ 1 l 5,725 5, ,523 ' 11,523 Klara ) 4,496 6,862 11, , I 4 5,083 6,864 11, ,868 8,206 15,074 5,603 6,502 12,105 i: 4,875 5, Adolf Fredriks ,269 4,960 8, ,043 5,665 9, >937. I Matteus Jakobs Jakobsroten... Johannes {Roslagsroten Oscars... Sofia Maria... B ramma a. Folkmängdens storlek vid nodanniiiiinda Irs slut: I Ar I Personer / År I Personer Ar / Personer Personer l 16 HAMNGATAN 16

4 i 1. Allmänna upplysningar. [ [16W]. Tulluppbörden (den debiterade). Hr I /ör StocKhoZm 1 for Oorrborg ( fpr Malm5 ( p r Norrlbpzng ' Kronor Eronor Kronor l Kronor ,876, ,432, '082 / 586, ,640,336, 5,229, , , ,485,627 7,129,180 2,181, ,514,681 7,365,224 2,335, ,939,036 8,911,317 1,316, ,890,802 ' 8,252,332 1,355, ,273,091 7,795,324 1,253, ,694, ,690,665 3,015,355 1,732, ,377, ,808, ,843, ,644, ,992, ,415, ,536, ,684, ,374, :751: : a1,076, :301: ,960, ,915, ,583, ,327, ,295, ,915, ,721, ,184, ,387, ,350, ,531, ,409, ,977,476 59,424,989 :P! 41,8i3, ,343,496 I jbr Kronor 12,004,543 13,999,566 24,391, ,622,164 33,123,190 32,233,628 30,704,893 37,722,664 13,901,773 9,538,323 3,823,850 1,854,602 42,475,952 18,806, ,017,730 4,050, ,807, ,675,131 ' 8,287,644 3,678,487 1,897,746 88,012,541 7,846,825 4,102,382 1,727, ,297,733 8,074,559 4,524, ,356,951 37,111,961 8,373,126 4,252,928 1,694,119 38,631,960 9,238,384 3,909,915 1,680,626 39,466,186 8,995,801 4,436,339 1,522,543 l 42,306,765 9,537,532 4,369,558 1,383,625 48,752,944 11,425, ,143,620 5,840,098 60:400:418 11,242,906 6,433,144 2,029, T ,234, ,341,966 6,729,839 1,529,643 2,345,783 i ' "1!03;!6~ 49:684:861 55,859,717 10:430:169 6,657,780 10,771,470 6,693,021 2,163,770 2,252,352 11,215,700 7,139,356 2,000,315 60,368,150 11,126,407 6,747,255 1,938,680 60,396,022 11,928,367 7,070,918 1,928, ,720,550 6,700,026 2,031,624 58:014: ,247,862 2,106,569 59,239,238 11'535'892 6,860,584 2,218, '677'455 6,7.i5,00$ 2,548, <781'434 12:177:801 6,824,339 2,995,596 65,'969,'496* 13,172,978 7,685,847 3,054,757 71,364,648 11,576,667 13,298,149 6,697,823 5,831,054 2,351, >241 15,015,605 6,682, '242'532 9,820,007 4,742, ,347 4(701:637 8,222,429 4,845, ,773 37,248,412 30,966, ,645, ,899, , ,284,842 3,238, ,485,872 * Lastpenningar, hvilka t. o. m. %r 1913 ingatt i tullmedel, redovisas fr. o m. &r 1914 sarskildt. 36,020,227 22,230,670 16:067:879 11,523,311 2,936,772 2,834,748 [l6621 Stockholms stadsdelar. eller Nikolai (Stadenmellan broarna och Rid- Af gammalt räknades för stadsdelar: dar- o. Helgeandsholmarna), 2) Kungsholms,. 1) Staden mellan broarna med Riddarhol- 3) Klara (sydv~stranorrmalm),4) Jakobs (sydmen och Helgeandsholmen, 2) Kungsholmen, östra Norrmalm; skild från Johannes d. 1 ma- 3) Norrmalm, 4) Ladugårdslandet, 5) Bla- 1907), 5) Johannes (nordöstra Norrmalm), sieholmon, 6) Skepps- och Kastellholmarne, 6) Adolf Fredriks (nordvästra Norrmalm), 7) Södermalm. På 1880-talet utbyttes Ladu- 7) Gustaf Vasa (södra Vasastaden; utbrngardslandet allmänt mot Ostermalm, och ten nr Adolf Fredriks 1906), 8) Matteus sedan hm 8) Vasastaden eller nordvästra (norra Vasastaden; utbruten ur Adolf Fre- Norrmalm blifvit bebyggdt i sadan utstrack- driks 1906), 9) Engelbrekts (nordvästra Österning, att det måste räknas som egen stadsdel. malm; utbruten ur nästföljande 1906), 10 Som delar af staden men knappast som Hsdvi Eleonora (mellersta Ostermalm, de stadsdel arr, i geografisk mening tillkommo af f. s. Österma!.ms eller Ladugå,rdslands), Brannkyrka socken med början af ar 1913 och Bromma socken under åren 1916 och [l Stockholms församlingar äro nu 16 territoriella (med bestämda områden), namligen: 1) Storkyrkof6rsamlingen 11) Oscars (östra O&.ermalm med DjurgBrden och Ladugårdsgiirde, utbruten ur Ostsrmalms 1906), 12) Katarina församling (mellersta Södermalm), 13) Sofia församling (östra Södermalm, utbruten ur Katarina 19?7),, 14) Maria (västra Södermalm), 15) Brännkyrka (från 1913 %rs början), 16) Bromma VIKI N G VIKING SKORRAM INDUSTRIAKTIEBOL. - OREBRO

5 I [ B. Stockholm som kommun. (från maj 1917). Församlingsgränserna anges å kartan. Dirtill komma 2 nationella församlingar. Tyska och Finska, 2 af främmande trosbekännare, Katolska och Mosaiska, vidare Hofförsamlingen och 6 militära församlingar, l I l se [ , samt 2 allmänna inrättningar med särskild församlingsvh.rd, Dämligen Borgerskapets änkehus och Sabbats. bergs ålderdomshem, se Dessutom äro itskilliga an $' ra inrättningar försedda med egna predikanter; se härom [ [l664 a] Rptar. (Gränserna ses af kartan. Om de till hvarje rote hörande kvarteren, se Egendomsregistret [ ). 1:a: Storkyrkoroten = Storkprkoförs. 2:a: Klara kyrkorote Illara församling. 3:e: Hötorgsroten ) Samme roteman. 4:e : ICungsbroroten = Knngsho1msöstl:ste. 5:e: TegnQrsroten = Ad. Fredriks södra r. 6:e: Observatorieroten = G. Vasa östra r. 7:e: Jakobsroten = Jakobs församling. 8:e: Roslagsroten = Johannes södra r. 9:e: Humlegårdsroten = Engelbr. östra I. 10:e: Nybroroten = Hedvig hl. västra r. 1l:e: Artilleriroten = Hedvig El. östra r. 12:e : Sofiaroten =Sofia församling. 13:e: Stads&rdsroten = Katarina norra r. 14:e: Katarina mellanrote. 15:e: Maria kyrkorote = Maria sydöstra del. [l664 b] Pensionsdistrikten. Församling. 1:" 0. 7 roten, Storkyrko- 0- Jakobs 2:" 2, 3, 5 o. 18 D mara 0. Ad. Fredriks 3:e 8 0. D D Gustaf Vasa 26, B Matteus 6:e 9, Engelbrekb, 'la Hedvig Eleonora 7:e 11, B '12 Hedvig Eleonora Oscars 8:e , '12 Maria 9:e 16 o. 31 D '1s D 10:e 13, 14 o. 36 B Del af Katarina 1l:e D D D B Sofia 12:e 4 o. 17 D l/, Kungsholms 13:e D 1, B 14:e 32, 330~3~ B Brannkyrka 15:e 35 D Bromma 0rdf:s namn o. adresser, se Wamnreg.: Pensionsnamndernag ordf, [l6651 Taxerinp8distrikten. ' 1:a distr. l:a eller Storkyrkoroten ; 2:a f. d. 2:a 8 Klara kyrkorote. 3:e f. d. 3:e Hötorgsroten; 4:e 7:e S Jakobsrotenväster om Knngsträdgårds- och Norrlandsgatorna ; 5:e n 7:e r Jakobsroten öster om Kungs- tradgårds- och Norrlandsgatorl 16:e: Tantoroten = Maria sydrastra del. na: 17:e: Kronobergsroten = Kungsh. öst. midtr. 6:e 8:e S Roslagsroten 18:e : Teknologroten = Ad. Fredriks norra r. samt af 21:a ro- 19:e: Skinnarviksr. = Maria nordöstra del. ten kvarteren 20:e ; Narvaroten = Oscars östra r. Trädgårdsmäs- 21:a: Vanadisroten = Johannes norra r. taren och Kil- 22:a: Vasaroten = Gustaf Vasa västra r. lingen ; I, 23:e : Karlsviksroten = Kungsh. väst. midtr. 7:e 8 21:a B Vanadisroten 24:e: Karlaroten = Oscars västra r. med undantag af 25:e: Nytorgsroten = Katarina sydöstra r. kvarteren Träd- I 26:e: Norrtullsroten = Mattens norra r. gårdsmästaren 27:e: Karlbergsroten = Mattens sydvästra och Killingen; l del. i 8:e 5:e 8 Tegndrsroten; 28:s: Eriksbergsroten = Engelbr. västra r. i 9:e 8 18:e Teknologroten; 29:e: Kristinebergsroten = Kungsh.viist1:ste Y i0:e 6:e. Observatorierorote. 1 ten; 1l:e 22:a 2 Vasaroten; 12:e. 27:e 8 Karlbergsroten; 13:e. 30:e 8 Birkaroten; 14:e S 26:e 8 Norrtnl!sroten öster om Västmannagatan, S:t Eriksparken och Norrtullsgatan till Stadsplanegränsen; 30:e Birkaroten = Mattens sydöstra del. 31:a Heleneborgsroten = Maria nordviistra del. 32:a Enskederoten = Brannkyrka östra del. 33:e Liljeholmsroten = Brannkyrka nordpästra del. 34:e Arataroten = Brännkyrka sydvästra del. 35:e Brommaroten = Bromma församling. 36:e Helgaroten = Katarina sydvästra r. - MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN anmm a tid: 27,

6 l 1o:e uistr. l. Allmänna npply sningar. [l665: 26:e eller Norrtullsroten 22:a distr. del af 20:e eller Narvaroten mec väster om samma undantag af gränslinie ; kvarteren Trnmslagaren, Fanan, 1b:e a del af 9:e Humlegårdsrot., med undantag af kv. Sparbös san (förra kv. Häckelfjall Större) Norrtälje, sken, Trojen- borg Domherren, $akteln,~ädesärlan, Tallkotten och Näk-- tergalen; 17:e > > r 9:e och 2 B 28:e eller nyssnämnda kvarter af 9:e Träskfloden, Poppeln, Asken, I Faran, Aspen, Eriksberg, Häggen, Rönnen, Oxeln, Sälgen, Korsnäbben, Skatan och sångaren; 18:e s ' a D 28:e B Eriksbergsroten; aterstaende del af 28:e roten; 19:e r B D 10:e Nybroroten,nied undantag af öster om Nybrog. och norr om Ostermalmsg. belägen delitf roten; 20:e 2, > 10:e och, = 1l:e eller öster omnybrog. och norr om Ostermalmsg. belägen del af 10:e roten samt af 1l:e roten kvarterensjökalfven, Jungfrun Yng-, lingen, dackel- hanen och Tjadern; 21:a P J 1l:e > Artilleriroten med undantagaf Fänriken Furiren, ~usketören och Ryttaren; 23:e a 20:e och > r 24:e eller nyssnämnda kvarter af 20:e rotensamt af24:e roten kvarteren Gnistan, Veterinären, Vedbararen, Minan. Harpan, Djursborg, Kornetten, Fältöfversten och Fältväbeln; samt af24:e 2 X 24:e r. Karlaroten med 28:e roten kvarteren Trasten, ' undantag af kvarteren Gnistan, Veteringren, Vedbäraren, Minan, Harpan, Djursborg, Kornetten, Fältöfversten och Fältväbeln; 25:e 2 > 15:e r Maria kyrkorote ' med undantagaf söder om Högbergsig. belägen del af roten; 26:e W D 16:e D Tantoroten jamte söder om Högbergsg. belagen del af 15:e roten; 27:e, 19:e a Skinnarviksroten samt öster om Varfsgatan och norr om Brännkyrkagatan belagen del af 31:a roten; 28:e,. 31:a S Heleneborgsroten med undantag af öster om Varfsgatan och norr om Brannk yrkagatan belagen del af roten; 29:e 12:e, Sofiaroten; 30:e a 13:e Stads&rdsroten; 31:a x 14:e och kvarteren Sjö- del af 36:e eller Katarina melkalfven, Jung- lanrote jiimte frun, Ynglingen, norr om Skåneg. Rackelhanen och belagen del af Tjgdern; - 36:e roten; THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG Ansvamumma o n hot.

7 [ B. Stockholm som kommun. 32:a distr. del af 25:e och 36:e eller Nytorgsroten jämte söder om Skaneg. belagen del af 36:e roten; 33:e S 4:e > Xungsbroroten; 34:e > 17:e Kronobergsroten; 35:e D 23:e Ka~ls:iksroten; 36:e 29:e s Kristinebergsroten; 1 31:e i 32:a» Enskederoten; 38:e p 33:e eller Lil~eholmsroten; l I 39:e B 34:e n Arstaroten; mäktige. 40:e 35 e n Brommaroten. Från och med år 1921 tillsvidare skall 0rdf:s namn o. adresser, senamnreg. : Taxeringsaiimndernas ordf hufvudstaden vara indelad i följande valkretsar för val af stadsfullmiiktige: Uppbördsdistrikten. Brsta kretsen: Storkyrkoförsamlingen, 1:a distr. Nikolai, Jakob och Bromma för- Katarina och Sofia församlingar (sjutton saml. (1, 7 och 35 rotarna); fullmäktige). z:a n Klara, Adolf Fredrik och 6 roten Andra kretsen: Haria och Briinnkyrka firav Gustaf yasa församl. (2 och 3. samlingar (tjugoen fullmäktige). 5 och 18 samt 6 rotarna); Tvedje kretsen: Klara, Jakobs, Kungshol- 3:e n Mattens och 22 roten av Gustav mene och Bromma församlingar (nitton fullvasa församl. (26,27 och 30 samt mäktige). 22 rotarna); I"jarde Kmtselz: Adolf Fredriks, Gustaf 4:e n Johannes och Engelbrekts för- vasa och Mattens församlingar (tjugo fallsaml. (8 och 21, 9 och 28 rotarna); makiige). 5:e n Hedvig Eleonora och Oscars för- ~~e'~>~te p kretsen: Johannes, Engelbrekts, Sad. (10 och 11, 20 och 24 ro- Hedvig Eleonora och Oscars församlingar tarna); (tjugotre fullmiiktige). 6:e n Maria församl. (15, 16, 19 och31 Dessa val förrättas i valdisthgt. hvilka rotarna); senast varit 12'3, desamma som för riksdags- 7:e D Katarina församl. (13, 14, 25 och mannaval. 36 rotarna): 8:e n Sofia och'~riinnk~rka församl. C16691 PostutdelningsomrOden (12 samt 32, 33 och 34 rotarna); g,, Kungsholms forsami, (4, 17, 93 och 29 rotarne). Se äfven Up.nbördsEokaZer i Namnreeistret. z, [l6661 Polisdistrikten och hamnafdelningen. 1:a: Storkyrkoförsamlingen. 2:a: Maria förs. 3:e: Kungsholms och Bromma församlingar 4:e: Klara fors. 5:e: Adolf Fredriks, Gustaf Vasa och Mattens församlingar. 6:e: Jakobs förs. 7:e: Hedvig Eleonora och Oskars församlingar med Kungl. Djurgården samt Engelbrekts församling med undantag af 28:e roten och den del af 9:e roten 10:e: Briinnkyrka förs. Hamnafdelningen: stadens hamnar vidvärtan. [l6671 Valkrets för riksdagsmannaval. För val till riksdagens såviil andra som första kammare utgör Stockholms stad en enda valkrets, för hvilken viiljas 11 representanter i första, 16 gi andra kammaren. Valen till den senare och af 100 elektorer för val till den förra ske i valdistrikt, hvilkas antal f. n. är 123. [l6681 Valkretsarna för val af stadsfull- betecknas med förkortning af stadsdelsnamnen s%lunda : C (Stockholm C) = nedre Norrmalm och Iiungsholmen. Va = Vasastaden eller öfre Norrmalm. O = Ostepalms viistra del. Ö Dj = Ostermalms östra del med Djurgarden, Skepps- och Kastellholmarna. St = Staden mellan broarna (med Riddarholmen och Helgeandsholmen). So = Södermalm. B försändelse bör angivas såväl fullstiia- dial gatuadress m. m. som postutdelningsorhade Läkaredistrikten. 1. NikoZai distrikt, omfattande Storkyrko HAMNQATAM I S

8 1. Allmänna Tegnérsgatan mellan Uplandsgatan och Döbelnsgatan. 3. Runqshnlms västra distrikt, omfattande Kungsholms församling vaster om Polhemsg. 4. XungshoZms östra distrikt, omf. Kungsholms församl. öster om Polhemsg. 5. Adolf Fredviks västra distrikt, omfattande området mellan Helsingegatan söderut till Frejgatan, denna gata till Uplandsgatan, denna gata till Kammakaregatan ocn denna gata fram till Elaraviken. 6. Adolf Fredriks östra distrikt, omfattande området mellan Helsingegatan söderut till Frejgatan, denna gata till Uplandsgatan, denna gata till Tegnkrsgatan, denna gata till Diibelnsgatan, denna gata till Odengatan, denna gata till Sveavagen och denna vag norrut till Brunnsviken. 7. Johannes distrilct, omfattande Johannes församling samt den del af Engelbrekts församling, som ligger norr om Odengatan och vister om Stockholm-Rimbojärnvägen. 8. Östermalms västra Xistrikt, omfattande den del af Engelbrekts församling, som ligger öster om Birgerjarls- och Odengatorna, samt den del av Hedvig Eleonora församling, som ligger väster om Sibylle-, Storoch Jgngfrugatorna. 9. Ostermalms östra diatrikt, omfattande den del sv Hedvig Eleonora församling, som ligger öster om Sibylle-, Stor- och Jungfrugatorna, samt Oscars församling. 10. Katarina västra distrikt, omfattande den del af Katarina församling. som begranaas af Blekingegatan,Nytorget,Nytorgsgatan till Folknngagatan, denna gata till Götgatan, denna gata till Rögbergsgatan samt församlingsgransen västel'ut. 11. Katarina norra distrikt, omfattande den del af Katarina och Sofia församlingar, som begränsas af Södermalmstorg, Götgatan till Folkungagatan, denna gata till Renstjernasgatan, denna gata till Tjärhofsgatan, denna gata till Erstagatan samt denna gata till Stadsgården. 12. Xatarina östra distrikt, omfattande de delar af Katarina och Sofia församlingar, som begrsnsas af Erstagatan från Stadsgården till Tjärhofsgatan, denna gata till Renstjernasgatan, denna gata till Folkungagatan, denna gata till Nytorgsgatan, denna gata till Nytorget samt Varmdögatan. 13. Katarina södra distrikt med Enskede, omfattande de delar af Katarina och Sofia församlingar, som ligga söder om Blekingeoch Värmdögatorna, jämte det område, som & den på stadens bekostnad år 1913 utgifna karta öfver Brännkyrka församling finnes utmärkt såsom tillhörande egendomarna upplysningar utom äga personer, boende invid den s. k. Dalarövägen, söder om Enskede (inom Älfsjö distrikt), jsmval anlita distriktsläkaren i Katarina sodra distrikt med Enskede. 14. Maria västra distrikt, omfattande den del af Maria församling, som ligger vister omskinnarviksgatan,torkel-knntssonsgatsn till Tavastgatan, denna gata till Timmermansgatan samt denna gata och församlingsgränsen söderut. 15. rvaria östra distrikt, omfattande den öfriga, östra delen af Maria församling. 16. Liljeholmens distrikt, omfattande den del af Brännkyrka församling, som ligger norr och nordväst om stora landsvägen till Pittja och det vattenaflopp, som från trakten af Stensborg går fram till Arstaviken mellan Arsta och Sköntorp. 17. Alfsjö distrikt, omfattande den öfriga delen af Brannlryrka församling med undantag af den s. k. Enskedestaden. [l6711 Vaccinationsdistrikt. 1:a: Storkyrkoförsamlingen. 2.a: Klara, Adolf Fredriks, Gustaf Vasa och Mattens församlingar. 3:e: Jakobs, Johannes, Engelbrekts, Hedvig Eleonora och Oscars församlingar. 4:e: Maria, Katarina och Sofia församlingar. 5:e: Brinnkyrka församling. 6:e: Kungsholms och Bromma församlingar. Animal vaccin tillhandahålles h apoteket Korpen. Om vaccineringsstallen, se Namnregistret. [l6721 Skorstensfejaretrakterna. E7brsta trakten, västligaste delen af Kungsholms forsaml. med gräns från Klaraviken i Polhemsgatans riktning till Flemingg., Flemingg. till Kronobergsg., denna till Handtverkareg., Handtverkareg. till S:t Eriksg. och denna gata till Mälaren äfvensom den till nämnda församling hörande delen af stadens område, som ar belagen utom Kungsholmstiill. Andra trakten, återstoden af Kungsholms församl. Tredje trakten, Adolf Fredriks församl. Qärde trakten, Gustaf Vasa församl. Femte trakten, västligaste delen af Matteus församling med grans i S:t Eriksg., Solnavägen och Norrtullsg. Sjätte trakten, återstoden af ~atteus församling. Sjunde traktelz, Johannes församl. med undantag af ka. Sparfven, Eakenhusen, Polacken och väderkvarnen, som tillhöra 1l:te Enskede, Johanneshof ochkvarnkngen. Dess-Itrakten eller Jakobs församl.

9 [l B. $tockholm som kommun. Attonde trakten, delar af Engelbrekts Sjuttonde trakten, mellersta delen af Maria församl. med gräns: Valhallavägen österut församl begränsad af Hornsg. fr. Arstatill Stureg., Stureg. till Karlavägen, Earla- viken, &ngholmsg., Brännkyrkag., Torkelvägen till Braheg.,Braheg. till Humlegårdsg., Knutssonsg., Hornsg., Götg., Högbergsg., Humlegårdsg. till Biblioteksg., Biblioteksg. Svedenborgsg. och Volmaryxkullsg. till Artill Birger Jarlsg. och Birger Jarlsg. till staviken. Valhallavägen. Adertonde trakten, Liljeholmens förutvanionde trakten, delar af Hedvig Eleonors rande municipalsamhälle med Aspudden, och Oscars församlingar medgräns: Sibylleg. Charlottenburg, Gröndal, Re~mersholm och norrut till Ostermalmstorg, Ostermalmstorg Tellusborg samt västligaste delen af Bränntill Nybrog. Nybrog. till Vallhallavägen, kyrka församl. i öfript, med gräns i stora ~ ~ l h till ~ Sturevägen, l l Sturevägen ~ ~ ~ landsvägen ~ ~ från ~ Liljeholmen till Fruängen, till Lidingövägen, Lidingövägen till bro- &fvensom inom Maria förs. Långholmen samt fäsht vid Lidingöbron, Värtan, Frihamns- det väster Om Llngholmsg. och norr om vägens förlängniqg norr om tullhuset, Fri- Horn%. belägna området. hamnsvägen till Valhallavägen, Valhalla- Nittonde trakten, det inom Katarina förvägen till Hjorthagsvägen, Hjorthagsvägen saml. intill Ärstaviken och Hammarbysjö till Karlaplan, Earlaplan till Karlavägen, belägna område, som begränsas af ostgötag.., Karlavägen till Grefg., Grefg. till Storg., Blekingeg. och gränsen till Maria församl., Storg. till Skeppareg., Skeppareg. till Strand- samt sydöstra delen af Brännkyrka församla vägen samt Strandvägen till Sibylleg (=den som ej är tilldelad 18:e trakten). Tionde trakten, delar af Oscars fbrsaml. Tjugonde trakten, de delar af Katarina och med gräns: Skeppareg. norrut till Storg. Maria församl., som ej tilldelats 14:e- Storg. till Grefg., Grefg. till ~arlavä~en: trakterna' Karlavagen till garlaplan, Karlaplan till Hjorthagsvggen, ~~~~h~~~~~~~~ till Val. hallavägen, Valhallavagen till Frihamnsvägen,Frihamnsvägen till Vartan,Frihamnsnorr om tullhuset, viigen, Karlavägen till Stureg., Stureg. till tan, DjurgBrdsbrunnskanalen Djurgårds- Valhallavägen,.. N~brOg., brunnsviken, Strandvägen Skeppareg. N~brOg. Ostermalmstorg, Ostermalmstorg till Sibylleg., Sibylleg. till Strand- Elfte trakten, Jakobs församla med an- vägen,strandvägen till Birger Jarlsg.,Birger dantag af och Kastellholmarna, som Jarlsg. till Creftureg., Greftureg, till Humletillhöra 13:Ee trakten, samt af Johannes för- gårdsg. samt Humlegårdsg. till ~ ~ ~ än h samling kv. Sparfven, Eåkenhusen, Polacken afven en ytterligare. del af Engelbrekts O. Väderkvarnen och af Engelbrekts för- församl. med gräns: Valhallavägen från sam!: den del af kv- Sperl1ngens.b?cke som Sturevägen till församlingsgränsen i Birger begransas af B1blloteksg.1 J arlsg., församlingsgränsen till o Norra Humlegårdsg. o. Greftureg. Brunnsviken, Norra Brunnsviken, Alkiste- Tolfte trakten, Klara församl. kanalen, Värtan till Lidixgöbro, Lidingö- Trettonde trakten, Nikolai församl. jämte vägen till Sturevägen, Sturevägen till Val- Skepps- och Kastellholmarna samt det om- hallavägen. råde af Djurgården som begränsas af Djur- -- gbrdsbrnnnsviken, bjnrgårdsbrunnskanalen C16731 Budrtingsdistrikten. och Saltsjön. Om dessas nummer och gränser, se Namn- Fjortonde trakten, del af Sofia fiörsaml. o. registret. norra delen af Katarina församl., begränsad af Södermalmstorg, Götg., Rögbergsg., Ostgötag., &ög., Borgmästareg. och Bondeg. till Eammarbysjö. psnitond trak-,del af sofia församl. 0. sydöstra delen af Katarina församl., begränsad?f Bondeg. fr. Hammarbysjö, Borgmästareg., Asög., Ostgötag., Tjärhofsg., Götg., Blekingeg. och Ostgötag. till Hammarbysjö. Sextonde trakten, nordöstra delen af Maria församl., begränsad af Södermalmstorg, Hornsg., Torkel-Knutssonsg., Brännkyrkag. och Langholmsg. - TjuqofGrsia trakten, Bromma fiksamling. Tj7190andra trakten, ej mindre delar af Engelbrekts och Hedvig Eleonora församlingar med gräns: Brahep. norrut till Karla- C16741 Hamnfogdedistrikten. Bör Hamnfogdarnes uppbörd indelas hamnområdet tillsvidare ifyra distrikt, benämnda: Skeppsbro-Stctdsgård8hamaen, innefattande striackan från Norrbro till Slussen äfvensom Strömpartenen; vidare från Slussen till östligaste udden af Hastholmenojämte strackan utefter Hammarbysjö, hela Arstaviken utom vattenomridet utanför statens järnvägar tillhörigt område vid Liljehulmens järnvägsstation, hela Liljeholmsviken, Grön- A.05. SVENSKA NETALLVEW #EN se annons 8 sid, 27. MASTERSAMUELSGATAN 22

10 2. Ofverståthållareämbetet. C dalslandet till dess nordligaste udde, Rey- Meter. mersholm, Långh~lmen och Söder Mälar- Navigati?nsskolan, torntaket... 69,29 strand till Slussen; Dito, masttoppen... 86,99 Nunkb~o-Ridda~hnlmsh~~n~~n, sträckande o?servatonum, spetsen af tornet... 60,87 sig från Slussen till Riddarholmen, däri- Riddarholmskyrkan, korset... 96,42 från mndt kring Riddarholmen samt vi- Skeppsholms kyrka, korset... 52,26 dare rörbi Riddarhuset, förra Rådhuset, Sofiakyrkan ,ll Kanslihuset och Helgeandsholmens västra Stadshustornet... c:a 116, strand samt Strömsborg; Storkyrkan, korset... 73,s BlasieBol~>~s-Nybrohrtmen, från Norrbro Tyska kyrkan, hjulet under tuppen 97,25 rundt kring Blasieholmen till trappan vid Dito, åskledarens spets ,45 Nybron framför Berzelii park samt vidare Vattentornet vid Mosebacketorg: fran trappa till Djurgårdsbron, hela Djurgårdens stränder vid Saltsjön och Värtan till Alkistan och vid Brunnsviken jämte hamnen vid Stallmastaregården, äfvensom Skepps-, Kastell-, Beck-och Fjäderholmarne; Ilzcngsholmshamnea, innefattande sträckan fran Rosenbad till Stadshusbron samt alla stränder af Kungsholmen, hela lilla Essingen, Tranebergslandet frhn brofästet till östligaste udden samt norra och östra stranden af farleden mellan Karlberg och Stadshusbron.' [l6751 Fosterbarnsinspektionsdistrikt. 1:a: Maria förs. 2:a: Katarina, Sbfia och Nikolai församlingar. 3:e: Kungsholmen och de delar af Gustaf Vasa och Matteus församlingar, som ligga norr om Odeng. och väster om Norrtullsg. 4:e: Återstoden af Norrmalm samt Ostermalm. 5:e : Brannkyrka församling. 6:e (provisoriskt): Bromma församling samt mindre del af Maria församling och af Kungsholmen. ' [l6771 Stookholms högsta byggnader. fzijd i meter öfver Saltsjöns medelvattenstånd, som antages till 3,95 meter öfver slusströskeln. Meter. Adolf Fredriks kyrka, kulan... 54,67 Bredablick, öfversta räcketsöfre kant 74,98 Brandtornet, kulan... 54,96 Ersta kapell, korset... 67,93 Hedvig Eleonora kyrka, korset... 80,12 Jakobs kyrka, korset... c 54,51 Johannes kyrka, korset ,23 Dito, askledarens spets ,73 Katarinahissen, skorstenensöfre kant 51,67 Dito, öfversta rackets öfre kant 47,24 Katarina kyrka, korset ,46 Klara kyrka, hjulet under tuppen 109,96 D:o askledarens spets ,57 Kungsholms kyrka, korset... 59,48 Kungstornet... c:a 60,OO Maria kyrka, korset THULE till tornsockelns underkant... 46,55 till tornets högsta spets... 80,75 till cisternvattenytans högsta höjd 76, [l O f v e rsta t h 4 l l a r e a m b e t e t- (Slottsbacken 6; expeditionstid 10-3.) 6fverstithillare: Hederstiorna, C. F. W. ~ ~ ä f f ~ kl. ~ 1:-3 e, m. underståthallare: T ~ V. ~ ~ ~ äsgk- f, f ~ ~ rast kl e. m. Ofverst~thillareärnbetets kansli. (10-3; r. t. 932.) Sekreterare: Grafström, G. Hj. Notarier: Boalt. 8.; Eriksson, K. Amanuens: Wallin, E. Kanslister: Lundholm, H.; Wallin, O.; Björk- man, B. E.; Gråberg, C. vaktmästare: Boström, A.; Lemon, M Polisverket eller fverstathallareämbetet för polisärenden. Slottsbacken 6, Myntg. 6 och polishuset vid Agnegatan ; expeditionstider : polismästa- rens kansli 10-3, kungl. poliskammarens kansli 10-3, polisdomstolens kansli (ingång frän Kungsholmsgatan) 11-2, sekreterarens kansli (Slottsbacken 6) 1.3, kamrerarekontoret 10-3 och magasinet (Myntg. 6) Polismästare: Harleman, G. R. (träffas sikrast 1-2). Polisdomare: Wallerstedt, P. G. E. Sekreterare (föredragande ho8 öfverst&th&llaren): Willers, E. W. - (föredragande hos polismästaren): Olbers, L. (träffas 11-1) Biträdande sekreterare (föredragande hos öfverståthållaren): Rabe, E. A. O. Rakanson. Förste polisintendent: Frick, H. O. (träffas sikrast 11,so-3,30). Andre polisintendent: Sjunneson, N. (träffas säkrast 12-2). Tredje polisintendent: Hallgren, E. S. (traffas säkrast 9-10). - SKANDINAVIENS STORSTA LIFF~RSAKRIN~SBOLAO Summa kontant vinst tiil de försäkrade 25,400,000 kronor i

11 [ B. Stockholm Polisassessorer:Lundberg, B.; Cederstrand, O. Kamrerare: Bohm, S. A. Notarie % polismastarens kansli : Rydholm, K. Notarie i kungl. poliskammaren : Sällberg,R. Notarier i polisdomstolen: Akerblad, S., Sandström, G. Bokhållare: Wallin, E. H. C.; Bodin, K. R.; Träff, E. R. A~,,,;;;t~~fn$-~hoJ8,;$~;"r,'n",; Kanslister: Jjöström, K. J. P. (hos polismästaren); Henning, C. A. G. (hos sekreteraren); Petersson, Anna M, (i polisdomstolen); Ekerman, G. (hos sekreteraren); Dahlqvist, Ch. J. V. (hos sekreteraren); Andersson A. (i kungl. poliskammaren). Magasinsförvaltare: Bobeck, J. Kontorsskrifvare: Ericsson, E. G.; Hedberg, f. Sandberg, Greta J.; Bergdahl, E Luckzén, Hedvig P.; Ahlgren, Elsa A.; Eker- man, f. Hedman, Vera E.; Borgström, f, Nordström, Anna E.; Sjöström, Elsa. Kontorsbitrade: Schmidt, Lea. Skrifbitraden: Bendler, Nancy W. S.; Svärd, Ellen M.; Almgreo, B. Blenda A. Z.; Johansson, Lilian E. E ; Uebel, Agnes E. S.; Ljung, Frida M. : Westerberg, Karin E. ; Wennerblad, Hildur M.; Sundqvist, Elin. Telefonister: Jansson, A. K. Elisabet; Apelg gren, f. Hagström, A. E. J-(Lisa); Hoger, Doris G. Förste vaktmästare: Larsson, L. G. (å rakenskapskontoret). vaktmästare: Sandberg, O. F. (i polisdom- s ; Lager.all, Gustaf E. (hos sekreteraren); Hag1und? K- J. E. (i lrungl. poliskammaren). Portvakt: Hagström, E. [l6851 Stadsjiskaler. Stadsfiskal: Lidberg, C. G. Stadsfiskal: Valentin, N. O. Poliskáren. [l6861 Kriminalafdelningen. (Polisstation: polishuset vid Agnegatan, öppen hela dygnet.) 3:dje polisintendent: Hallgren, E. Polisassessorer: Lundberg, J. Y.; Cederstrand, C. O. Kommissarie: Jakobson, J. A.; träffas Koinmissarier : Svensson, J, ; Hassler, C, W,; Ofverkonstaplar: Dahnberg, J. T. ; A.; Björk, G.; Holmgren F.; Ellström, L. H.; W. K.; Brannströmy O. H. Hegardt, F.; Chroona, C. A., tf.; Johans- Femte polisdistriktet, Adolf Fredriks, Gustaf son, N. F., tf.; Oscarsson, O. K., bitr. Vasas och S:t Xattezcs församlingar. Öfverkonstaplar: Asplund, C.V.; Bergdah1,S.; Polisstationer: Kammakaregatan 36 och Hassel, L. R.; Gustafsson, G.; Ericsson, G. Helsingeg. 6. E.; Wahlström, K. R.; Evertz, C.; Anders- Kommissarie: Schön, J. F.; traffas son, C. J.; Ostlund, K. L.; Walldén, K. F.; Öfverkonstaplar: Borgström, J. A.; Valliii, JONKOPHNGS som kommun. Akerblad, C. A.; Levin, K. J.; Nordin, O.; Grass, A. E.; Dahlin, N. O.; Thour, A. Frick, G.; Ek, A. E. S.; Söderqvist, H., tf.; Dahl, E. V., tf. Fotograf: Sjöstrand, J. G. [l Ordonnansafdelningen. vid Agnegatan; öppen.kl. 8-5.) Förestå?dare.: Gyllensvärd, C. A. S., poiis- b ~ ~ ~ Sranström, ~ ~ P. ~ ~ ~ berg, A. F. [l6891 Centralafdelningen. (Polishuset vid Agnegatan; öppen hela dygnet.) Föreståndare: Kempe, A. G., poliskommissarie; triiffas Ofverkonstaplar: Lindmark, G. H.; Pettersson F. H.; Wikander, N. A.; Johansson, S. A.; Hjelm, C. T.; Carlsson, A. F.; Ruithzén, O. M.; Gustafsson, C. F.; Fors, N.; Bjursten, E. A. A. [l6901 Distriktspolisen. (Stationerna öppna hela dygnet.) Första polisdistriktet, Storkyrkoförsamlingen. Polisstation: Tyska Brunnen 19. Kommissarie: Mogren, P. B.; träffas afverkonstaplar: Ekhoff, J. 0.; Karlén,G.Th.; Löfgren, E. II. E.; Boström, G. P. polisd*ktet, Polisstation: Rosenlnndsg. 1. Kommissarie : Ljungström C.; träffas 9-10 f. m. Ofverkonstaplar: Bergström, A. W.; Selander, A. E.; Thorén, C. A.; Linde, A. Tredje polisdistriktet, Kungsholms och Bromma församlingar. Polisstationer: 'Nya Polishuset, ing. Agneg. och Ulfsundavagen30iKungsholnis villastad. Kommissarie: Amnndson O. P.; triiffas Kriminalöfverkonstapel: Welin, A. (tjanstg: i Bromma). afverkonstaplar: Welin, C. A.; Liljedahl, J. G. E.; Lundholm, N. E.; Karlsson, K. O. E. Fjin-de polisdistriktet, Klara fsrsamling. Mästersamuelsgatan s9- JURIDISKA HAMNGATAN 1 6 BYRA

12 2. Ofverst&thållareämbetet. [l S. E. ; Widén, A.; Thorén, K. A.; Linde Assessor: Leijonmarck, J. G. S. J.; Andersson, G. A.. Revisor och bokhallare: Karlsson, S. V. E. Registrator: Hjohlman, E. V. Kammarskrifvare: Ekman, S. H. ; Envall, H. R.; Lindblom, E. E.; Löfstedt, K. H. L. ; *ström, H. M. Uppbördskommissariel. och uppbördsassistenter: Expeditionstid Under uppbördsst~mmorna för inbetalning Ofverkonstaplar: Borg, J.; Björk, Högelin, K. J.; Sandahl, G. 0. Nide Jo,uknnes [l6911 Stookholms stads rannsakningsfängelse. (Kungsholmsg. 37, tlf samt under expeditionstid Norr 26 14; exp.-tid 10-4.) Direktör: Asplund, G. F. R. Mottagningstid Predikant: Kihlstedt, G. Läkare: Hultkvist, G. E., 2:e stadsläk. Assistent: Wange. B. J. E. C16941 ~fverståthållareambetets afdelnini f6r uppbördsarenden och Stockholmsstads uppbördsverk. (Slottsbacken 6; a. t och r. t. 1273, expeditionstid 10-3.) Kamrerare: von Friesen, pr. H. VIKING, SKO Johannes taxeringskontor: (För 8 och 21 ro- rotarna) Wingårdh, S., tax.-komm.; Hjolman, T. Hj. E., tax.-ass. Matteus södra taxeringskontor: (Far 27 och 30 rotarna) Carlson, A.,P., tax.-komm., rotarna) Drakenberg, G. A., tax.-komm.; Thunell, G. A., tax.-ass. INDUSTRI~AKTIEBOL. VIKI N G OREBRO

13 B. Stockholm som kommun. Hedvig Eleonora taxerinwskontor: (För 10 och 11 rotarna) n und ström, J. G. M., tax.- komm.; Hellström, J. E., tax.-ass. Oscars taxeringskontor: (För 20 och 24 rotarna) Lindström, R. V., tax.-komm.; Wijkman, A. G., tax.-ass. Maria södra taxeringskontor: (För 15 och 16 rotarna) Fellenius, E. G. G., tax.- komm.; Hanberg, E. L., tax.-ass. Maria norra taxeringskontor: (För 19 och 31 rotarna) Bayard, A. E., tax.-komm.; Oberg, S. A., tax.-ass. Katarina norra och Sofia taxeringskontor: (För 12 och 13 rotarna) Lindqvist, E. G., tax.-komm.; Loja, P. M., tax.-ass. Katarina södra taxeringskontor: (För 14, 25 och 36 rotarna) Asplund, 0. I., tax.-komm.; Cfeorgii, M. H., tax.-ass. Ifungsholms östra taxeringskontor: (För 4 och 17 rotarna) Tagtström, C. 1. A., tax.- komm.; Rosell, C. E., tax.-ass. Kungsholms västra taxeringskontor: (För 23 och 29 rotarna) Lamby, B: A., tax.- komm.; Wedberg, W. J., tax.-ass. Brannkyrka taxeringskontor: (För 32, 33 och 34 rotarna) Friberg, A. R., tax.-koinm.; Lundqvist, E. B, tax.-ass. Uppbördskontor: l:a uppbördsdistr.: Slottsbacken 6; 2:a X Kammakaregatan 49 C; 3:e )I Ofre Observatorieplan l; 4:e 3 Döbelnsgatan 38 D: 5:e X Nybrogatan 15 C; 6:e )I Gotgatan 1; 7:e X D 1; 8:e 11 Peder backe 6. 9:e )1 Storkyrkobrinken 16I. Taxeringskontoren äro alla belägna Slottsbacken Stadsfogdeexpeditionerna. För s te stad s f o gde: hlellström, H. K. S. (Exped. Slottsbacken 6,3 tr.; 11-3, lördagar och helgdagsaftnar 11-2; tlf ) Assistent: vakant; tf. Lundberg, blarik. Kassör: Johansson, Betty E. Registrator: Rossander, Ingeborg M. Verkställare af domar (expeditionstid 2-3, lördagar och helgdagsaftnar 1-2 ; tlf 15675, Norr 1422): Andersson, E. G.; Axton, A. E.; Hegardt, G. E.; Lindberg, G. A.; Jonasson, E. J.; Forssman, Hj. J.; Falk, N. E.: Holmgren, I. E. Andre stads fogde: Levander, Arvid. (Exped. Slottsbacken 6, 3 tr., öppen 11-3, lördagar och helgdagsaftnar 11-2; tlf 94 03, Norr 2225.) Assistent: Lundberg, Alarik, tj.1. (se ovan), tf. Bengtsson, Josef. Kontorsskrifvare: Söderquist, Olga C. Kontorsbiträde: Westblad, Edith A. Utmätningsmän: (expeditionstid 2-3, lördagar och helgdagsaftnar 1-2; tlf Norr 19517) Andersson, A. A.; Johansson, J. O.; Pettersson, P. J.; Wallenius, O. E.; Lennström, E. A.; Nordblom, K. A.; Lamberg, S.; Larsson, L. O. Utmätningsmännens adresser m. m., se under Utmbtnings- i Namnreg. [l6 971 Uppbördsmän for oguldna utskylder, en för hvarje rote, se under Uppbördsmän i Namnreg.. C16981 Passbyrån. ~ ~ l l h 1 ~ BXI, ~ öppen ~ ~ ä ~ d För erhållande af pass fordras priistbetyg eller annan legitimation. Föreståndare: Dahlqvist, Ch. J. V., kanslist i 0fverståth.-ämb.. [l6991 ~~~k~ Passbyrån. Hofslagareg. 2, %pen ' Kommissionär hos6fverst8th8liareämbetet. Lundholm, Helmer, 10-3; r. t [l7001 Af öfvergtåthållareambetet förordnade inspektörer o. d. (Se äfven C48851 under Inspektion.) Besiktningsman för automobiler. Brambeck, Nils, kapten, Schmidt, J., ing.; Clssson, A. F., ing.; Andersson G. K. H., dir. och Bratt, Erland, ing. Besiktningsmän för luftfartyg. Rosborg, Aoders, civiling.; Kjellson, H., civiling.; Angström, Tord, civiling. Inspektörer Öfver elektriska anläggningar. Enström, A. F., kommerseråd, professor; Rossander, C. A. J., civiling.; Tisell, H. A. civiling. Kontrollant för explosiva varor. Edlund, A. T., civiling. Hissinspektörer. Cronvall, E. G., för Engelbrekts,.. Hedvig Eleonora och Oscars fiörsaml. (Ostra distriktet). Seijmer, K. J. G., för Adolf Fredriks, Gustaf Vasa, Matteus och Johannes församl. samt ' förutvarande Hötorgsroten af Klara församl. (Norra distriktet). Andersson, Alfred, för Jakobs, Kungsholms o. Bromma församl. (Västra distriktet). Björnvall, K., för Sofia, Katarina, Maria, Storkyrko- och Brannkyrka församl. samt MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVEW MEN se s fi 2,

14 förutvarande Klara kyrkorote (Södra distriktet). Kontrollant för de offentliga hissarna på Söder. Björnvall, K., ing. Besiktningsman af lokaler för försäljning af spritdrycker. Friedholm, J., rådman; vederbörande stadsfiskal jämte en af Stockholms stads nykterhetsniirnnd utsedd person. Suppl. for Friedholm: Lindqvist, E., byggnadsingenjör. Besiktningsmän af lokaler för försäljning af vin och Öl. Sällberg, R., notarie i 6fverstáth.-amb.; vederbörande stadsfiskal jämte en af Stockholms stads nykterhetsnämnd utsedd person. Besiktningsman af lokaler för försäljning af pilsnerdricka. Cronvdl, P. A., jur. kand.; vederbörande stadsfiskal nykterhetsniimnd utsedd person. MotorbBtsinspektÖr. Schubert, G. H., ingenjör. Angslupsinspektör. 3. Magistrat och ridhusrätt. [ al Vice ordf.: Rundquist, A.; rädman. Hafström, Ad., tredje rådman. Civilassessorer: Meyer, B.; Ploman,E. ; Bång, G. Tredje afdelningen. (Tlf Rådhusets vaxel.) Ordförande: Hafström, Arthur, rådman. Vice ordförande: Cavallin, B., rådman. Harring, K,, tredje rådman. Civilassessorer: Anderson, M. H.; Öberg, E.; en af Stockholms stads Rundblom, P. B., sjökapten, byråinspektör i kungl. kommerskollegium. ~ i ~ G. i ~ ~, Fjärde afdelningen. (Tlf Radhusets vaxel.) Ordförande: Sebardt, W., rådman. Vice ordförande: Hernblom, A., rådman. Tredje rådman: vakant. Civilassessorer: Bohman, H.; Kjerrman, B. Kriminalassessorer: Lundquist, H.; Lech, H. Ordförande: Modigh, K., rådman. 3. ~ ~ ~ och ra i dh ~ usrätt. t Vice ~ ordf.: ~ Stenquist t I. H., rådman. Lundahl, E. G., tredje rådman. [l7011 Magistraten. Preses: Sahlin, M, R., tf. Ofverstáthallare. Borgmästar~: Lindhagen, C. A. Ledamöter: 23 radmän. Ridhuskansliet. Magistratssekreterare: Wistrand, W. H. Registrator: Salomon, H. Inskrifningsnotarie: Eriksson, A. Aktuariekontoret. Aktuarie: Ek, B. S. Arkivet. ArkivIöreståudare: OStman, N., träffas C17021 Rådhusrätten, Första afdelningen. (~lf Radhusets vaxel.) Ordförande: Lindhagen, C., borgmästare. Vice ordf.: Lind, F. A., rådman. Andre rådman: Ahlberg, C. F. A. Magistratssekreterare: Wistrand, W. H. Civilassessorer: Kalling, C., grefve. Martin, Hj.; Jedin, y.; (3;rönfeldt, A:; Ditzinger, W. R.; Lagergren, B.; Gestblom, J., Hamacher, A.; en vakant. Andra afdelningen. (Tlf Radhusets växel.) Ordfarande: Friedholm, J. A., rådman. w Femte afdelningen. (Tlf Rådhusets växel.) Ordförande: Sörensen, K., rådman. Vice ordförande : Holmberg, V., rådman. Edman, V., tredje rådman. Civilassessorer: Lindeberg, A.; en vakant. Kriminalausessorer: Gullstrand, N.; Sandell, C. F. V. l Sjatte afdelningen. (Tlf Radhusets vaxel.) Civilassessorer: Gestblom, J.; Wettermark, C. S. Kriminalassessorer: Eriksson, A.; en vakant tjiinst. Sjunde afdelningen. (Tlf Rådhusets växel.) Johansson, W., rådman. Vice ordf.: Nordlöf, A:, r%dman. Masreliez, H. V., tredje rådman. Civilassessorer : Cervin, G. ; Lillieros, J. Eriminalassessorer: Wiesel, P. T. ; Nordeberg, S. Attonde afdelningel,. (Tlf Rådhusets växel.) Ordförande: Nauclér, I<. M., rådman. Vice ordf.: Afzelius, A., rådman. Bratt, E. G. F., tredje rådman. Civilassessorer: Junker, S. G.; Arnell, T. Briminalassessorer: Osterberg, E.; Bergengren, V. L1703 a] Adjungerade sakkunniga: Handelssakkmniga (valda för 1924 och 1925). Ameln, C. G., grossh.; Dahlström, Otto' grossh.; Grubbens, C. E., konsul; Haaky O., direktör; Lindström, C. A., grossh. Lundberg, Karl L., f. d. direktör; Rosen- -7. THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSAKRINOSBOLAG Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. 1

15 I l a B. Stockholm grén, C. O. L., grossh.; Akerlindh, J. G., direktör, samt 8 suppleanter. Sakkunniga vid klander af diqa8ch (valda för 1922): Broman, J. W., dir.; Zetterlund, C. R., kontorschef; Indebeton, E. A., dir., samt 3 suppleanter. [l703 b] Gode män vid laga skiften (f6r åren ). Kjellqvist, C. J., landtbr.; Milton, G. E., landtm.; Nyström, C. O. A.,major; Rendahl, J. Fr., kamrerare hos fastighetsnämnden; Rubin, S. T. S., fil. d:r, lärare vid landtmäterinndervisningen; Wretlind, E. P., ing. [l7041 Stadstjanare,(tillikastämningsmiin'). Fredlund, C. M., förste vaktmastare. Vid Rådhusritten: I, afd. Ekström, H., förste stadstj.; Wester- L17061 Gode nziin för tillsyn af före 1817 tillkomna jörmynderskap för frälse omyndige; fp, K. G.; Larsson, G. R.; Mellström, E.; utsedds af Stadsfullmäktige för 4 tir (senast ricsson; Claes. okt. 1820). 2. afd. Hall, J. P:son, förste stadstj.; Nils- Ordförande: Ridderstolpe, F. Aug., frih., f. d. son, Olof; Ahs, A. W.; Rassmusson, J. major..y. afd. Hellsten, A., forste stadstj.; Eriks- Ledamöter: koije af Genniis, S. J. A., f. d. son, E. V.; Ekström, W.; Mohlyn, Arv. 4. afd. Larsson, K. J., förste stadstj.; Lundstedt, K. G.; Karlsson, J. A.; Klintberg, N. G. a. afd. Nilsson, C. J., förste stadstj.; Lindberg, K. E.; Gréen, C. H.; Gustafsson, A. 6. afd. Ohlsson, P. G., förste stadstj.; Nilsson, Hj.; Stden, K. J.; Hö,olander, N. E. 7. afd. Kulander, F. M., förste stadstj.; Enqvist, C. A.; Rudén, B.; Lindell, N. H. A. 8. afd. Hsppling, A. G., förste stadstja; Jansson, C. H.; Adamsson, W.; Liljegren, c. 8. Vid Aktuariekontoret: Ekstyöm, K' J. Vid Arkivet: Ohlin, K. J. O. I Brannkyrka och Bromma: Lager, A. E. Portvakt Nilborp, E. Th. Extra: Wallin, J. E.; Jensen, K. G.; Carlsson, J. F.; Carlsson, Walfr.; Johnsson, S. O. M.; Hellström, T. A.; Larsson, E. G. J.; l Johansson S: Jakobsson E. H: Sundström, E. &.; Gragford, A. (J. E.; dearade, E. E.; Bengtsson, K. O. F. [l7051 Förrnyndarkammares. (Rådhuset; öppen 11-2.) Ordforande: Lindhagen, Carl, borgmastare. Ledamot: Ahlberg, C. F. A., rådman; ledamöterna samfäldt tlf Rådhuset 95. Assistent: Lothigius, K. A. R., tjl. (se nedan); tjf. Rydholm,. K. O. K.; tlf Rådhuset 96. Civilassesorer: Rote I. A-E & Q. Ditzinger W. R., tjsnstledig (se nedan) tjf. Eriksson, A. kriminalassessor (se 1702) tlf_r$h%s&l %(Al-2). JONKOPING8 som kommun. Rote II. L-P & R-O vakant, tjf. Lothigius, K. A. R., assistent (se ofvan), tlf Rådhuset 102, (11-2). Kamrerare: Borg, O. T. ('/all-'123); tlf Rådhuset 97. Kurator: Berggren, G. A. (11-2); tlf Radhuset 99. Stärbhusnotarie: vakant, tjf Ditzinger, W. R. civilassessor, (se ofvan) tlf Rådhuset 93 (11-2). Revisor: -Dahlström, K. A. H. (11-2). Kassör: Aberg, J. B. ('/a Il-'/a huset 98. Förste bokhållare : Stenfelt, E. Kassakontrollant: Favre, C. A. Andre bokhållare: Lander, F. 3); tlf Råd- rektor; von Erusenstjerna, Ernst, f. d. öfverste; Leijonhufvud, C. G. E., frih., statskommissarie; Leuhusen, F. W. 0.,frih., riddarhussekreterare., 4. Byggnadsnämnden. byggnadsnamnda Denna namnd, som har sina sammankomster i nya stadshuset med adress Handtverkaregatan 1 handiagger alla hiifvudstaden rbrando byggnadsfr%! por samt %ger gemenskap K M.ts byggnadsstadga for rikets stader af den 8 maj 1874 samt en sarskildt for Stockholms stad gallande byggnadsoraning. - N'amndens expedition kalles Oppen sockendagar 10-3, lordag och dag fore helgdag 10-2; session hvar onsdag; telefoner. namn anrop ~Stadshusetn. I Ledamöter: Valde af magistraten: Klintberg, C. T., f d. rådman, ordf.; Hafström, Arthur, ridmin. Valde af stadsfullmiiktige: Tengdahl, E. A., iedam. af försakr.-rådet; Magnusson, A. E., byggmast.; Lallerstedt, E., professor. Suppleanter, valde aj magistvatin: Friedholm, J. A., rådman; Johansson, A. W., rådman. Swleanter, valde af stad8fulhdiktige: Kretiger, H., professor; Tengbom, I., slottsarkitekt; KGmpe, E. 8.7 b~ggn.-snickare. Tjänsteman: Sekreterare : Hellsten, E. H., träffas 11-2, utom onsdagar. Stadsarkitekt: Westholm, Sigurd, träffas 1-3 utom fredagar.. JURIDISKA 16 HAMNGATAN 1 s - BY^

16 6. Vice stadsarkitekt: Bagger, J. A., träffas 1-3 utom torsdagar. Stadsingenjör: se [1708]. Ingenjör: Chatillon-Winbergh, G., träffas 1-3, utom fred. Arkitekt: Norborg, J. Registrator: Uddqvist, E. Kassör: Björk, A. Byggnadsinspektörer: Bobeck, Per; Landewall, Gust. Erik; Sjösteen, B. F. O.; Sund- ström, K. V.; tróffas tisd. 2-3, onsdag Amanuens: Seth, J. E. J. Planteringsinspektör: Nilsson, K. L., träffas fredagar [l708 a] Stadsingenjörskontoret. Stadshuket, kl. 10-2; telefoner: namnanrop ustadshusetu. Eitadsingenjör : Påhlman, A. E. Vice stadsingenjör: Myrberg, O. Kartverkschef: Kinnman, C. Mätningsingenjörer: Löfgren, A.; Söderborg, B. E.; Dahllöf, K. A. ; Hanzon, N.; Bergström, S. Arkivarie: Ljungström, 0.9 A. T. Kanslist: Wissler, A. F. V tjf. Ekeley, C1708 b] Fastighetsregistret. Förrättningsman för kartan: Påhlman, A. E., stadsingenjör. Registerförare: Ljungström, O., arkivarie. 5. Mantalsnamnden med underlydande. [1709a] Stockholms stads mantalsnimnd. (Expeditionen: Slottsbacken 6 (ing. fr. Osterlångg.). Kontrollanten träffas säkrast Slottsbacken 6' kl f. m. Ordförande (själfskr.): Sahlin, U., t. f. öfver. ståthållare. Suppleant: Tamm, W. A., understkth. Ledamöter: Sjiilfskrifna: Hårleman, G. R. polismäst.; Andersson, L. I., l:e stadsläk. Karlsson, Wictor, borgarricd, ordf. i Fattigvårds- och Hälsovår(snämnderna; Nordlund, K., 1:e folkskoleinsp. Valda af Stadsfullm.: Elefbeck, E. A., kyrkoherde; Lagergren,, C. H., groscah. Suppleanter: Själfskrifna: Frick, H. O., l:e polisintend.; Hultkvist, G., andre 8.d~lak. Valda: Kämpe, K. A., byggn.-snick., Och von Porat, T. G. H., afdelningschef (af Stadsfnllm,); nnggren, G. A., maskinarbetare (af Hälsovårdsn.); Nordfeldt, A. G., fattigvårdsinap. (af Fattigvårdsn.); Lidmm, C, 2:e folkioleinsp. (af ~ ~ l k ~ k ~ l ~ - direktionen). Stadsfullmäktige. VIKING - SKOKRAM Z [l lo] Kontrollant o. protokollsförare: von Friesen, Fr. [l709 b] Rotemän. Expeditionstider och adresser, se Namnreg. under Rotemansezpeditioner. Se afven [l664 a]. 1 Roten, Storkyrkoroten, Gustafsson, A. Fritiof. 20.3,, Klawroten, Oström, G. 4, Kungsbroroten, Molin, A. R. 5,, Tegnérsroten, Giertta, S. 6,, Observatorieroten, Bergman- Paul, F. 7,, Jakobsroten, Alm, C. S. 8,, Roslagsroten, Yartin, H. 9 Humlegårdsroten, Ekermann, E. ",, Nybroroten, Wijkenstam, F. Th. 11,, Artilleriroten, Jakobsson, E. G. 12,, Sofiaroten, Johansson, Gustaf. 13,, Stadsgårdsroten, Lundberg, C. 14,, Katarina mellanrote, Ahlm, J. M. 15,, Maria kyrkorote,jakobsson,hugo. 16,, Tantoroten, Lindsköld, F. E. W. J:son. 17,, Kronobergsr?$en,Hjertstran 8, Teknologr., Ohrström, O. 19,, Skinnarviksr., Hesselman, S. 20,, Narvaroten, Ekermann, Ebbe. 21,, Vanadisroten, Holm, John. 22,, Vasaroten, Ohlsson, Elof. 23 Karlsviksroten, Rathsman K. W. 24 Karlaroten, Fogelström, 6. 25,, Nytorgsroten, Hellquiat, T. 26,, Norrtullsroten, Lagergren, R. 27,, Karlbergsroten, Jakobsson, Uno. 28,, Eriksbergsroten, Funck, C. J. A. 29,, Eristinebergsroten, Modin, H. 30 Birkaroten, Bengtsson, V. 31 Heleneborgsroten, Wahlberg, Hngo. 32 Enskederoten, Haglund, G. 33. Liljeholmsroten, Sundström, E. 34 Årstaroten, Wallin, A. 35 " Brommaroten, Ignér D. 36 Helgaroten, Månsson, A. E. Uppgift, till hpilka rotedistrikt de olika kvarteren höra, finnes upptagen i tabellarisk form under [s002 o. f.]. p [l S ta d S f U l i m ä k t i g e. (valda för tiden t. 0. m. den 31 mars 19271). --- l) Den romerska siffran anger inom vilken valkrets vederbörande valts; marb.~ ='~artibeteclrningen ahrbetarpartieta (aarb.komm.a anger, att vederbbrande tillhor kommunistiska partiet); ab0rg.a =partibeteckningen tbe borgerligag. =partibeteokningen asor saklig kommunipolitik- mot ensidigt partivaldea (afris. nykt.a anger, att vederborande tillhor nykterhetsvanliga medborgarföreningen). INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIN G OREBRO,

17 l [l Stockholm som kommun. Ordforande: Cederborg, Allan, f. d. rådman, direktör (se nedan). Förste vice ordförande: Tengdahl, K. A., led. af försäkringsridet (se nedan). Andre vice crdforande: Bagge, G. A., professor (se nedan). Ledaw~öter Ahlström, W., handlande. III. (arb.) Almström, V. H., disponent. IT. (borg.) Anderson, K. Hj., spårvagsman. V. (arb.) Anderson, K. O., korrekturläsare. II. (arb.) 1 Andersson, E. T., bryggeriarbetare. I. (arb.) i ' Kampli, A. O. L., direktör. III. (borg.) Karlsson, E., borgarråd. 11. (arb.1 Kilbom, K., ekonomichef. II. (arb. komm) Kinmanson, H. S., byrádirektör. IV. (borg.) Kreuger, H., professor. V. (borg.) Lange, E., IV- (arb.) Larsson, f. Karlsson, Jenny A. F., fru. III. Inrh,--.,., \ Larsson, O. E., borgarråd. V. (arb.) Liander, M. E., grosshandl. IV. (borg.) Lidman, C., andre folkskoleinspektör. II. /t..." \ Andersson, E. V. förrådsmästare. -V. (arb.) Magnusson, A. E., byggmästare. III. (borg.) dndersson ~.~.,s~brvä~sman.~~.(arb.komm.) Masreliez, G. V., revisionssekreterare. III. Andersson, J. E., ombudsman. II. (arb.) (borg.) Andersson, P., folkskollirare. II. (arb.) Minsson, Gertrud K., fr6len. IV. (arb.) Andersson,T. A., 0mbudsman.V. (arb.komm). Månsson, O. P., spårvägsman. II. (arb.) Bagge, G. A.. professor, 2:e vice ordf. V. Nilsson, J. P., direktör. IV. (borg.) (borg.) Nilason, O., direktör. V. (fris. nykt.) Bendixson, 1. O., professor. IV. (fris.) Nyström, C. O. A., major. III. (borg). Berndtson, C. F., chaufför. I. (arb.) Pehrsson, J. P., förtroendeman. II. (arb.) Björklund, C. G., journalist. IV. (arb.) Persson, P. G., faktor. II. (arb.) Björkman, O. E., diversearbetare I. (arb.) Pettersson, K. G. A., föresthiare. III. (arb.) Broomé, f. Lothigius, Emilia A. K., fru. III. von Porat, T. G. H., afdelningschef. I. (borg.) (fris.) Palsson, E. 4. V,, möbelsnickare. I. (arb.) Brunzell, O., möbelhandlare. I. borg.) Rossander, C. A. J., öfveringenjör. IV. (borg.) Carlsson, f. Lindskog, Anna B., 4 ru. I. (arb). Sandberg, H. K. A., borgarråd. I. (arb.) Carlsson, B. A., förste aktuarie. V. (borg.) von Schultz, f. Wedin, Sigrid B.,fru IV. (borg.) Carlsson, O., ledamot af försäkringsrådet. IV. Sill&, Brita E. Gentele-, fru. V. (borg). (arb.) Sjöström, Chr., kontorschef. IV. (arb.) Cederborg, A., direktör, ordf. II. (fris.) Bkálander, O. A., ombudsman. II. (arb.) Cervin, N. H., skräddarmiistare. V. (borg.) Stendahl, O., direktör. V. (borg). Danielsson, T. Hj., möbelsnickare. IV. (arb.) Ström, O. F., redaktör. I. (arb. komm.) Edkvist, C. J., inspektör. i. (arb.) Ståhl, A. E., filare. III. (arb.) Elméus, C. K. J., arkitekt. I. (borg.) Sundstrand, L. Elisabeth Ostman-, fru. III. Englund, E. W., aktuarie. III. (fris. nykt.) forg.! Erikson, G. O., kassör. III. (arb.) Sö erstrom, G. A. E., ombudsman. IV. (arb.) Falk, S. G., direktör. IV. (borg.) Tengdahl. K. A., ledamot af försäkringsrådet, Folcker, J. F., generalagent. III. (borg.) I :e vice ordf. III. (arb.) Forssberg, E. V., direktör. I. (fris.). Tengelin, K. A. H., markinarbetare. I. (arb.) Forssner, J. Hj., professor. V. (fris.). Gezelius, A., apotekare. I. (borg.). Grönwall, J. K. (Hanna), hembiträde.v.(arb.) Gustafson, Hj. A., journalist. II. (arb.) Gustafson, f. Pettersson, Ruth V. M., fru. II. (arb.) Hagelqnist, K. F. P., sjökapten. II. (borg.) Hedenius P. A. I., öfverläkare. IV. (borg.) Hedström J. S., rektor. V. (borg.) Hernlund, C. A. V., byridirektör V. (borg.) Holmdahl, O. S., lektor. II. (borg.) Hultman, G. H., civilingenjör. II. (borg.) Johansson, E. G., ombudsman. II. (arb.) Juhlin Dannfelt, C. G., borgarråd. V. (borg). - (LL1U.J Lindbergh, N. E., disponent. I. (arb. komm.) Lindhagen, C. A., borgmistare. III. (arb.) Lindley, f. Jonsson, Elin, fru. III. (arb.) Lindmark,C.A.,skomakarmästare.III.(borg.) Lund, C. J., skrädderiidkare I. (borg.) Pagnuson, P. K., förgyllare. V. (arb.) Théel, f. Roth, Elisif, fru. V. (borg.) Thorberg, J. A. J., landsorganisationens ordförande. III. (arb.) Thunell, P., jiirnvageman. III. (arb. komm.) Twenaström.A. J.,tf. aktuarie. IV.,fris.nykt.) Törnell, f. Weber, Gertrnd, fru. V. (borg.) Wahl, G. A., direktör. IV. (arb.) Wall, S. D., sanitetsveterinär. II. (borg.) Wallin, J. A., transportmastare. V. (arb.) Weideman, C. O., %keriföreståndare. I. (arb.) Welin, K. G. A., trafikdirektör. V. (borg.) Wellin, Bertha, sjuksköterska, IV. (borg.) Wiksten, S. H. J., journalist. II. (arb. komm). Visborg, - Anna S. Johansson-, fru. II. (arb.) MASTERSAMUELSGATAN 22 Am-B. SVENSKA METALLVERKEN se annons il sid. 27. '

18 " 7. Dräbselnamnden. [l ] Akerlindh, J. G., direktör. V. (borg.) [l711 b] Stadskansliet. Akerman, (3. R. J., borgarråd. V. (borg.) (Stadshuset, exp..tid 11-2; telefoner: namn- Ostberg, J., f. d. kammarrättsrkd. II. (barg.) Borgarråd, som icke Meurling, C. H. F. stadsfullqr~äkt$'. r17 11 al Stadskollegiet. - Stadskollegiet utgör ett stadsfullmkktiges beredningsutskott och leder & deras vagnar forvaitningen af stadens angeligenheter. (Stadshuset; telefoner : namnanrop stadshuseto. Expedition: se nedan Stadskansliet.) OrdEörandc: Cederborg, A., f. d. rådman, dir. Vice ordförande: l:e, Tengdahl, K. A., led. af försäkringsrådet; 2:e, Bagge, G., prof. ~ ~ Juhlin Dannfelt, ~ C. ~ G., auditör ~ Ordf.: ~ Juhlin Dannfelt, ~ ~ C. G., borgarråd. d : (dratselroteln; mottagning 11-12). Mottagning: se r17 11 a]. V. M ~ C., fastighetsdirektör, ~ ~ major ~ (fa- ~ Ordf.: ~ Söderström, ~ G., A. E., ombudsman. st;ighetsroteln ; mottagning ej lörd Ledamöter : Borgström, A. G. S., justitieråd;.). Karlsson, Wictor (socialroteln, med arenden G. 0.7 kassör; Lidman, rörande hälso- och fattigvard, folkskoleinspektör; Lindmark, C. A., rättshjälp in. m.; mottagning skomakaremastare; Berglund, J. E., kassör. Larsson, ostar, folkskollärare (undervisnings- Su~~leanter (att i här angifven ordning inroteln, till hvilken afven höra ärenden kallas i stallet för förhindrad ledamot): ang. statistiska kontoret och i allmänhet Welin, G., trafikdirektör; Kämpe, K. A., ärenden af kultmell natur; mottagning byggiie-snick.; B- T. A., tisd. 2-3, andra dagar 11-12). lande; Cervin, N., skräddarmästare; Ek- Äkerman, J., generalmajor (industriroteln, man, V. R., direktör. omfattande aven hamnärenden och löneaftalsärenden vidkommande drifts- och srbetspersoual i allmänhet; mottagning: månd., tisd., torsd. och lörd ) Sandberg, Harry (gaturoteln, till hvilkeu afven höra ärenden ang. aftradesrenhållning, brand-, slakthus- och saluhallsväsen samt kyrkogårdsförvaltning; mottagning 11-12). Oftiga ledamöter: Björklund, C. G., journalist; Carlsson, B. A., förste aktuarie; Folcker. J. F., gen.-agent: Gustafson, Ruth, fru; Hultman, G. H., civilinge~~jör; Kinmanson, H. S., byrådirektör; Lange, E., kassör; Söderström, G. A. E., ombudsman; Wallin, J. A., transportmästare. Ersättare (att efter partilinier inträda vid afgång af valda ledamöter): Sjöström, Chr., kontorschef; Magnuson, P., förgyllare; Visborg, Anna Johansson-, fru; Ström, 0. F., redaktör; Andersson, Edvin, ombudsman; Masreliez, G. V., revisionssekreterare; Li- ander, M.E.,grosshandlare; Wellin,Bertha, s~ukskiiterska; Lund,C.J.,skrädderiidkare. 1 Borgarrad skall andock han icke ar stadsfull miktig, nkrvara vid fnllm~ktigesammantraden och kger damid deltaga i bfverlaggningarna med ratt att framstalla förslag samt att f& sin mening antecknad till protokollet. THULE SKANDD'AVIENS anrop >Stadshusets.) Kanslichef: Larsson, Yngve, fil. d:r (11-12). Sekreterare: Hiidebrand, E., auditör (11-12). Finanssekreterare: Nordwall, B. (säkrast 11-12). Registrator: Ljungborg, E. Förste vaktmästare: Johansson, J. V. C Drätselnämnden med underlydande. v$n~~de,~tg~b~o",fe,'"~e~~,","lf~g""",~h"~~ vaitning af de kommunens angelsgenheter i ofrigt, hvilkas vård af stadskollegiet till namnden ofverlamnas. p- j Drätselnämndens delegerade. Delegerad för stadens arkiv: Borgström, A. G. S., justitieråd. Delegerad för bokauktionsrörelsens öfvervakande: Borgström, A. G. S., justitiersd. Delegerade för nöjesskattearenden: Erikson, G. O., kassör; Lidman, C., 2:e folkskoleinspektör; Nalm, P., stadskamrerare, med dratselkamreraren A. G. Bohman som ställföreträdare. Delegerade för låneärenden: Lindmark, C. A.; Welin, K. G. A.; Malm, P. [l7171 Drätselnämndens kansli och expedition. (Stadshuset, 10-3; telefoner namnanrop t stadshuset^.) sekreterare: Folin, A. Registrator: Ostberg, H- Stadens ombudsmans expedition. (Stadshuset; kl. 1,30-3; telefoner: namnanrop ostadshuset».) Ombudsman: Johansson, J. E. Amanuenser: Söderberg, E.; Wifvesson, A. - Kanslist: Karlsson, E. A., tjl., tf. Fritjofson, G., amanuens. - STORSTA LIPFORSAKRINOSBOLAG Ansvarssumma c:a 590,000,000 kronor.

19 [l B. Stockholm som ko~mun. [l7191 Drätselnämndens kammarkontor. 2:a revisionslotten. (Stadshuset; kl. 10-2,30; telefoner: namn- Revisor: Mathson, M. anrop r stadshuset^.) Bokhållare: Ericson, G. Stadskamrerare : Malm, P. (personlig tlf Kontorsskrifvare: Karlström, O.; f. d. kommu ) nalkamreraren Larsson, L. Hj. Expeditions- och utredningsafdelningen. 3:e revisionslotfm. Drätselkamrerare: Bohman, d. G. Revisor: Sylvan, C. Bokhållare : Lindberg, S. Registratorsexpeditionen: Kontorsskrivare: Bergström, V. Bokhållare: Lindwall, E., tji., tf. Hag-1 Amanuenser: Berndt, E.; Seserin, G. ström, E., amanuens. Amanuens: Karlsson, I.. 4:e recisionszotten. Revisor: Hedenstierna, C. H. B~dgetkontrolZex~editionen: Bokhallare: Hanström, R. Bokhållare : Ekwall, N. Hontorsskrifvare: Svinhufvud, E. Amanuenser: Sylvander, G.; Gerdin, K. Amanuenser: Romare, p.; ~ d ~ ~ E. l l, Inkomstexpeditionen: 5:e revisionslotten. Bokhållare: Obsrg, S., tjl., tf. Lindwall, Revisor: =dmann, F. E., bukh. Bokhållare : Lilliehöök, H. Amanuens : Lindström, E. Kontorsskrifvare; tf. Ljunggren A. Utanordninysexpeditionen: Amanuenser : Halberstadt, F.; ~hng~ren, T. Bokhållare: Gustafsson, J.; Smedin, C., tjl., tf. Gilljarn, G., amanuens. Kassakontoret: Stadskassör: Ankert, G. Iia'lsörer: af Donner, J.; en vakant. Bokhållare: Georgii N. H., tjl., tf. Smedin, C., bokh. Amanuenser: Rundgren, O., Ljungman, G. Fondförvaltningsafdelningen. Kamrerare: Holmberg, K. E. Bokhållare: Svensson, S. Amanuens : Eriksson, P. Rakenskapsafdelningen. Stadsbokhållare: Brodin, N. Bokhållare: Ruus, R., tjl., tf. Grundström, N,. amanuens. Bokhållare: Wallenberg, A., tjl., tf. Karlsson, E. A.; Johnson, A. Amanuenser: Roslin, O. E., Naudér, E.; Frost, S. Obligationsafdelningen. Föreståndare: Palm, G. Bokh&llare: Arvidson, H. Amanuenser: Johansson, G. A., Eriksson, 1. C17201 Stockholms stads revisionskontor. (Stadshuset; kl. 9-4 ; telefoner: namnanrop ustadshnset~.) Stadsrevisor och chef: Billing, J. N. A., (personlig tlf ) Expeditionen. Registrator: Lindahl, 8. 1:a revisionslotten. Förste revisor: Barkman, E. V., (personlig tlf ). Amanuenser: Strömberg, R.; Norbn, V. Revisor: Lindberg. A. BokhHllare: von Kruscnstjerna, A., tji.; tf. Kjellgren, G. Kontorsskrifvare: Backman, T. Amanuens: Dahlén, S. 7:e re~is.ionslotten. ~ ~ Andersson, ~ Ernst. i ~ ~ Bokhallare: Persson, B. Xontorsskrifvare : Sellman, E., tji.; Ericson,I. Amanuenser: Enström, G.; Wahlstedt, E.; Silfversparre, C.; Lundbäck, K. G. 8:e ~~eaisionslotten. Revisor: Anderzon, Axel. Bokhållare: Alvarsten, S. Kontorsskrifvare: Anderberg, G., tjl.; tf. Svallirlg, D. Amanuenser: Billström, D.; Alinder, E. 16' HAMNGATAN 1 8 8:e ~evisionslotten. [l7211 Stockholms Stads Arkiv och Bibliotek. (Norra Riddarholmshamnen 7 A och Birger Jarls torg 12; öppet for forskare hvard (lörd. 10-2); tlf ) Arkivarie: Bolin, E. G. Amanuenser: Kolmodin, 0. T., Gunne, G. 0. E, o. tjänsteman: von Konom, S. Arkivvaktmastare: Jerling, K. J. A. '(tlf Norr 14420). [l7221 Stockholms stads auktionsverk. (Birger Jarls torg 12: Direktörsexpeditionen jämte kassakontoret; exp.-tid '/~10-3; lördagar, helgdagsaftnar '/n10-2; telefoner : expeditionen 11311, Norr 23 83; kassan 11306,Norr2523; vaktm?istarerummet 11346, Norr 2810.) Direktör: Tengroth, B. M.; personlig mot- JONWOPINGSS JURIDISKA BYRA

20 Fastighetsnämnden. [ b] tagningstid 1-2 alla söckendagar; tlf Hyresafdelnilzgan , Norr 2383, ankn. (Förvaltningen af stadene fastigheter.) Kamrerare: Strauss, G. B. (Stadshu~et~.~., 10-2,30; tlf Stadshuset. Kommissarier: Alexiseon, E'. P.; Bauman, Föreståndare: Hyresintendenten P. O. Starck S. G.; Fridholm, T. (träffas alla dagar utom torsdagar, Kassör: Thaldn, U. telefoner namnanrop:»stadshusetu). Registrator, tillika aktuarie: Alfheim, B. Tillsyningsman och vice vardar: Notarier: Ruus, R.; Westberg, T.; Britton, Storkyrkoförs.: Elmquist, Riddarhustorget S. A.; Holmin, S.; Rosell, N. E. Kassakontrollant: Palmgren, E. Bokauktionskammaren. Entreprenör: Alfheim, R. Notarie (t.f.): Kjellberg, G. C17231 Stockholms stads hundstall. (Cedersdal, Sveavägen 142; tlfnorr ). Innehafvare: Svenska Hundskyddsföreningen; vårdare: Claes Andersson ('1% 10 -'/P 4.) portvakten, Grubbensg. 5n.b., a. t. Kh. [1724al 8. Fastighetsnämnden med underlydande. Adolf Fredriks förs.: Hal&, S. O., Valling. ordf.: Mending. c., majorl borgarrid. Mot- 36", tisd. o. fred. lia7-7 e. m. tagning: se [l711 a]. Gnataf o. Matteos Msthson, M., v. Ordf.: Björklund, C. G., journalist. Ofre Observatorieplan l b., tisd. o. Iörd. Ledamöter: Lindhagen, C., borgm.; Magnus- 5>16-8,46 f. m., 6~15-6,45 e. m.; son, A. E., byggmästare; ~ ~ ~ K. A. ~ Jakobs ~ lo. Johannes i ~, förs. (söder om Teg- R., rnaskinarbetare; Wahl, G., direktör. n6rsg.): Brobeck, E. ", Lästmakareg. 20, Akerlindh G direktör tisd. 7-7,so e. m., lörd , f.m. Suppleanter l ~ K. i B. byggnadsnickare; ~ ~ ~, förs. (norr Om 0. En- ~ j ~ K., ~ ekonomichef; ~ b ~ il^^^^, ~ J. ~ gelbrekts, fors.: Haglund, I., ATellanvägen, P., direktör; StaEl von Holstein, MathiIda, H1lngstensg., tisd. 7-7,30 e. m., advokat; Thorberg, A. Iandsorganisatio- lörd f m, nens ordf. Hedvi; El;onor;, Oscars o. Djurgårdens Frissa delegerade hoa fastighetsnämnden: Hyresdelegerade: Meurling, C.; Björklund, C. G.; Wahl, G. Husbyggnadsdelegerade: Meurling, C.; Magnusson, A. E.; Thorberg, A. filonitradgårdsrådet. Ordförande: Meurling, C., borgarråd. Sex ledamötor. [1724b] Stockholms stads fastighetskontor. Stadshuset; kl. 10-2,so. lördagar och dag) före helgdag 10-2; telefoner: namnanrop stads huse ta.) Fastighetsdirektör: Meurling, C., borgarråd, tjl. ; tjänstförrättande: Hasselquist, N. (11-12).. Fastighetssekreterare: Björkman, C. A. J. Registrator: Ericsson, K. W. Kamrerare: Rendahl, J. Fr. VIKING SRORR#M 8I, tisd. 7-7 so e. m., fred. 8,so-9 f. m. Klara förs.: ade er lund, E. R. G., G:a Brog. 53, onsd. 7-7,so e. m., tisd., fred. 8-8,so f. m.; tlf Kungsholms förs. (öster om Polhemsg.): Jonsson, A., G:la Brog. 53, l tr., månd., Iörd. 7,45-8,30 f. m., onsd. 6,so-7 e. m. Kungsholms förs. (väster om Polhemsg.): Hansson, H., Ulriksborg, månd., fred. 6-7 e. m., varje sista o. första söckend. i mån. kl. 6-8 e. m.; kvarteret Båten: varje första och andra söckendag i mån. kl f. m. hos förs.: Westerlund, D., Linnég. 5aU.b, tisd. 6-6,30 e. m., rörd. 8-8,30 f. m.; a. t. Osterm Hjorthagen: Gustafsson, A. E., 19 Andra gatan, mind., ond. 0. fred. 6-7 e. m. Maria förs. (öster om Ringvägen o. norr om Sköldg.): Lind, J. T., Brinnkyrkag. 102, tisd. o. lörd. 1/$3-l/29 f. m.; Hornsg. 146 BlV, torsd. 6,30-7 e. m. ; tlf Söder ' Maria förs. (öster om Sköldg., Ringragen, söder om Bang. o. Fatbursg., väster om Timmermanag., Stiftet o., Tumstocken förgamlingsgränsen till Arstalunden): Hjelmberg, A., Fatbursg. 3 C1, månd., fred. 6-7 e. m.. första o. andra söckende i hvarje mån. 9 f. m.-l e. m., 5-7 e. m.; a. t. Söder Maria förs. (öster om Ringvägen, väster om Torkel Knutssonsg., söder om Hornsg., väster om Timmermansg., norr om Fatbursg.): Ekebohm, N. K. E., Prästgårdsg. 39, tisd. O. rörd. 8-8,4a f. m., Hornsg. 6OTU, torsd. 6-7 e. m.; a. t. Söder INDUSTRISAKTIEBOL. VIKING. ORBBRO

21 [l7243 B. Stockholm Maria förs. (öster om Torkel Knutssonsg., norr om Hornsg.): Holmer, C., Slusskont. vid Karl Johans torg, tisd., fred. l/&- l126 e. m.; a. t Ivlaria förs. (öster om Timmermansg., söder om ~ ~ ~ ~ ~ g. ) A. : 0. W,, Peder Myndes backe 6, 1 kr., tisd. 6-($30 e. m., fred. S-8,so f. m.; a. t. Söder Katarina förs. (väster om Götg.): Gellerstedt, H., Västra Kvarngrand 3, 5 o. 7, tisd. o. lord. 8-8,30 f. m., torsd. 7-7,30 e' m.; 'lf namnanrop Hamnstyr bost. Katarina förs. (nun om Högbergsg., väster om Katarina k~rkobacke 0. Stigen): Ar- ~idson, H. A., mosebacketra~~or 1 B, tisd f. m., fred. 6-6,30 e. m. Katarina förs. (norr om Högbergsg., aster om Kat. Kyrkob., Stigen o. Rutens gr.): Karlsson, O. A. F., L:a Glasbruksg. 16, tisdagar, fredagar 6-7 e. m.; tlf Söder Katarina förs. (söder om Högbergsg., öster om Götg., väster om Renstjärnasg., norr om Skåneg.): Karlsson, G., Cfötg. 67, onsd. 8-gJso f. m., fred. 6,3o-7 e, m.; a, t. Söder Katarina förs. (söder om Skaneg., öster om Götg., väster om Renstjärnasg. o. Värmdög.): Ahnskog, E., Skåneg. 72I, (vaktm. J. Eriksson), måna. o. onsd. 6,30-7e. m., lörd. 8-8,30 f. m. Katarina fors. (öster om Renstjärnasg., Varmdög., söder om Bondeg.): Andreas- föreståndare : Möller, H. Agronom: Nisbetb, C. W. C., Stadshuset tid, torsd. o. lörd. 10 f. m.-12 m.; tlf: son, A., Varmdög. 55, sönd f. m., namnanrop nstadshusets. onsd. 6-7 e. m. samt första helgfria dag i hvarje kvartal 6-8 e. m.; a. t. Söder Tradgårdskonsulent: Gustafsson, Marta Katarina förs. (öster om Renstjernasg., norr (säkrast 9-11, ntom m8nd.); tlf: namnom Bondeg.): Palm, O. E., Folkungag. anrop stadshuset^. 26, tisd. 7-7,30 e. m., lörd. 8-8,30 f. m.; Jägmästare: Ohrström, C. A. a. t. Söder Koloniträdgårdsexpedition, Yyntg. 4" b., as- Matteus förs. (Dalag. 863: Wessberg, A. V., sistent: hbergsson, Anna; tlf Norr Dalag. 86 EII, tisd. o. fred. 6-7 e. m. Johannes förs. (bostadshusen i Vanadislunden): ~ ~ ~ill~, vanadislunden ~ l (ratlcregleringsofdelningen(stads~laneändrinköp och försäljningar; Stadshuset, ~ ~ ~ ~, onsd., torcd.o. Iörd.8,30-9,30 f. m., 6-7 e. m.; a. t. Vasa telefoner: namnanrop stadshuset^). Maria f6rs. : Peterson, o., mottagn Förste Eggert, G' E', Högbergsg. 43 ; tlf , Söder Lawdtegelzdomsofdezningen ( E A, B ~ o. C, ~ ~ ~ (icke stadsplanelagda markomraden, tomträttnpplåtelser ~ ~ för bostadsändamål; Stadshuset, telefoner: &bgatan 135, 137 A, B, eggaregatan 6, 8 ee Andersson, A. O,, Asögatan 137 tisd. o. fred. kl. 6-8; a. t. Söder Bromma förs. (provisoriska bostäderna vid Brommavagen): Nilsson, K. M., Förrådskontoret, Brommavagen, lörd. 8-8,30 f.m., onsd. 6-6,3o e. m.; tel. Äppelviken Bromma förs.: Ekström, A. J., Börrådskon- - som kommun. tpret, Brommavagen, fred. 8-9 f. m.; tel. Appelviken Brannkyrka förs.: Karlsson, K. H., Magnebergsvagen 31, tisd. o. torsd. 6-8 e. m.; tfl. Emkede ~ ~ d Brinnkyrka ~ förs.: ~ Björkman, ~ C. O., ~ Handels- ~ vägen onsd., fred. kl f. m.; månd., fred. kl. 6-7 e. m. Sanna- B-BmSWENSKAMETALLVEIRKENI ~ ~ a ~ ~ ~, f ~ dagar; tlf Enskede Egendomen Vasteråsg. 3, bostadshus för y!gre, arbetande kvinnor: Ljungfeldt, Ida, froken, Vasteråsg. hvard f. m.; tlf Norr Egendomen Bondeg. 74, bostadshus för arbetande kvinnor: Löfgren, Anna, fru, Bon- deg. 74; månd. 7-8 e. m., öfriga hvard f. m.; tlf Söder o. Söder Egendomarne Bondeg. 68, Klippg. 24, Skaneg. 101: Loström, Signe, fru, Klippg. 24, 11, hvard. kl. 9,30-11 f. m.; tlf Söder Egendomen nr 35 Dalag., bostadshus för ngre, arbetande kvinnor: Peterson, Emmy G,, fröken, Dalap. 35l, ing. D., hvard f. m.; tlf Norr Stadshusets öfvervaktmastare: Sandahl, Frans. Arrendator af Bad- o. Siminrättningen i Norrström, Svenska Lifriiddningssällskapet, Ingeniör: Dahlpg, L. (10-12)' Ht~sbyggnadsafde~12inqem. Arkitekt och chef: Améen, K. (i. (1-3, Ofre Munkbron 1 A; telefoner: namnsnrop ostadens husbyggnaders). - MASTERSAMUELSGATAN 22 seannonsasitt27.

22 9. Stadsplanenamnden. 10. Gatunämnden med underlydande. f b1 Suppleanter (att i.här angifven ordning inträda för hvar sin ledamot vid förfall för denne): Hernlund, V., byrådirektö?; Nordgren, F. L., förtroendeman; Elmens, K., arkitekt; Berndtson, C. F., chaufför; Nyström, C., major. Kansli expedition: Tunell, S. Strdsbyggmästare: Linclers, A. (1-3, Gamla Rådhuset, Riddarhustorget S, 2 tr.; tele- foner: namnanrop ostadens husbyggnader~ och till expeditionen 11624). Bortadnfönnedlingskontoret, se Namnregistret. IakvartevQgar (Sifrertska kasernen, Tjarhofsgatan 1l;telefdner: namnanrop nbrandkaren,). Kasernmiistare: Borgenstierna, C., vice brandchef. [l Stadsplanenamnden. (Stadshuset; telefoner namnanrop»stadshuset~). Ordf.: Mearling, C., borgarråd. Mottagning. se [l711 a]. Ledamöter (utsedda af stadsfullmäktige): Lallerstedt, E., professor, vice ordf.; Ahlbin, G., journalist; Ekman, V. R., direktör; Lindhagen, Anna, barnavårdsinspektör; Hernlund, V., byrådirektör. Öfriga ledamöter: Stadsarkitekten (S. Westholm) ; Tingsten, K., gatudirektör, (utsedd af gatunämnden)) för denne: Hedström, E., förste ingeniör (utsedd af gatunämnden); Hasselquist, N., t. f. fastighetsdirektör (utsedd af fastighetsnämnden). Suppleanter (att i har angifven ordning inträda för hvar sin ledamot vid förfall för deniiel: I. N., professor (fór ordf. och v. ordf.); Lovén, S. A., direktör; Tengdahl, K. A., led. af försäkringsråd t Magnusson, G. G., direktör; Stendahl, 8.: direktör. Sekreterare: Björkman, C. A. J. Stadsplanedirektör: Hallman, P. O. Stadsplanearkitekt: Ryberg, Th. Byråarkitekt: Berven, Hj. G. M. Byråingenjör: Nordgard, K. [1T26 bl Stockholms stads gatukontor. Gatudirektör. (G:la Rådhuset, Riddarhustorget 8.) Tingsten, K. (förordnad t. o. m. 31/ie 23. (11-12: telefoner: namnanrop gatunamn- / ' denn.) Rådhuset, Riddarhustorget 8; 10-2,30 telefoner: namnanrop ~Gatunimnden).) 'lbers1 G' Rakenskapsafdelningen. (G:la Radhuset, Riddarhustorget S; 10-2,30, telefoner: namnanrop gatunamnd denn). Kamrerare: Jäderlund, E. Bokhållare : Elmquist, H. S. O. ; Lind, A. E., tjl.; tf.; Krusenstierna, A. vbn; Runnqvist, Hj. F.; Björkman, A. B. Gatuafdelninflen. (G:la Rådhuset, Riddarhustorgetg; telefoner: namnanrop ngatunamndend.) Chef: Hedström, E. (2-3). Byraingenjör: Bjurelius, W. E, Distriktsingenjörer: Bergman, C. G.; Lindahl, J. O. E. Ingenjörer: Vakant, tf. Dahlberg, B.; Wibeck, N. G.; Lundvik, K. Fr.; Lidvall, N. F.; Brolin, S. J, F. Afloppsafdelnlngen. (G:la Rádhuset, Riddarhustorget 8, telefoner: namnanrop n gatunamn denn.) Chef: Hallberg, C. 0. (2-3). Ingenjörer: af Klercker. K. A.; Pehrson, K. C. P.; Andersson, C. J.; Ingwall, A. T. Parkafdelninoen. - I[~ötz. 92 & 94; 10-1i f. m.; tlf Söder [l726 al 10. Gatunämnden med underlydande. Namnden handhafver forvaltningen af stadens gator, torg oah alimilnna platser samt stadens renhgll-, nings- och brandvasen. Ordf. : Sandberg, Harry, borgarråd. Mottagning: se [l711 a]. V. Ordf. : Hultman, G. H., civilingenjör. Ledamöter: Forssberg,E.V., direktör; Lange, E., kassör; Magniisson, A. E., byggmästare; Pehrsson, J. P., förtroendeman; Persson, G., faktor. Stadstradgårdsmast.: Hammarberg, L. M. F., Götg. 111; tlf Söder Förridsafdelningen. (G:la &og. 53; 9-lla 5; tlf 1436, 96 01, Norr 1439, Norr Norr ' Förrådsintendent och chef: Låftman, T. (10-12). Föreståndare för stenhuggerierna: Vakant. Materialförvaltare : Warnecke, F. W. F. (9-11). - -~., THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFQRSAKRINOSBOLAG Summa kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor.

23 [l726c-17 29a] B. Stockholm som kommun. [l726 C] S ~ O C ~ ~ O I ~ S stads renhailnings-,elier brandakip. Hvarje egendoms%gare är skyldig verk. att pb synlig plats inom egendomen hafva uppsatt ett s%dant anslag som utvisar, hvarest och huru Afdelningen i Stockholm.. eldfara skall tillkannagifvas afvensa bör han göra (Hnfvudkontor Riddarhustorget 8 (Gamla sig förvissad om att hyresgisterna hafva tagit del af detsamma, s& att i farans stund ingen m$ hafva Rådhuset). oklart för sig det med dessa anslag afsedda ändam&let. Telefon namnanrop : DaatunamndenD, Polisen öfvervakar att sidana anslag standigt finnas uppsatta. De erhallas gratis efter darom gjord an- Direktör : Tingsten, Earl. malan vid Johannes brandstation. Kamrerare: Odhner, G. sattet för signalering fr% brandskap angifves genom B detsamma befintligt anslag med följande ly- Inspektör: Hellgren, S. A. delse: ~Sla in rutan, drag ut och slipp handtaget. Bokhållare: Almström, K. H.; Ekhult, T. Invänta brandkaren. Obs.! Ej för skorstenseld., ~ i ~ t ~ i k t ~ f ö ~ ~ j~ ö ~ t~ å ~ 0. d k ~ W.; ~ ~ Skorstenseld b ~ : ~ ~ ~ kan, anmälas & närmaste brandstation polisvaktkontor el ler till patrullerande poliskonstapel^ Sandberg, A. M.; Nilsson, J. O. Binner brandchefen med hänsyn till eldsv&das utadresserna å ~ ~ ~ h å l l ~ sop- i ~ sträckning ~ ~ ~ eller t ~ andra t i omstandigheter ~ ~ ~, nödigt, att,stadens invanare göras uppmarksamma P& hotande iastningsstationer och Budningskontor eldfara, %ge han för shdant ändamal förordna om finnas i Namnregistret under nämnda ord. klamtning frln kyrktornen. Afdelningen vid Löfsta (Rasselby villastad). R. t. och a. t. Hässelby 4 och Hässelby Föreståndare: Forssman, Hj. (tel. Hasselby n An, u VU). Bokhållare : Smedin, Hj. A [l7271 ~tockholms stads brandväsende omfattar åtta brandstationer, daraf en hufvudstation. 3ufi.udstation är: Johannes brandstation, Malmskillnadágatan 64. Telefoner för an- malan om eldsvåda ocb olvcksfall samt for tjanstemeddelanden : namnänrop 7'enB. 6friga stationer äro: Bromma: Ulfsundavagen 30. Djurgirdens: Allmanna grand. Katarina: Tjarhofsgatan 11. ICungsholmens: Flemingg. 24. Lilieholmens: Grönbrink 3. Osiermalms: Skeppareratan 34. Värtans: ~omm;nalhuset. Brandkåren bestar af nedannämnda befäls- och underbefiilspersoner samt 41 brandförman och 202 brandman. Brandchef: Svinhufvnd, A. A. S. Vice brandchef: Borgenstierna, C. a. 0. S. Fiirste brandkapten : Gyllenhammar, C. A.M. Andre brandkaptener: Selldén, H.; Arve, E. A. M.; Mohlin, C. 8. T.; Grill, A. Telegraföreståndme: Ekman, O. I. H. Ofverbrandmastare o. verkstadsförest8ndare: Johansson, E. Ofverbrandmästare och redogörare : Gede- horp l? W ~randyiästare: Magnusson, 8. J. A., öfverbrandmastare ; Svenson, A. L. ; Andersson, J. A.; Björk, A.; Bergedah4 J. E.; Hedström, J. G.; Larsson, G. För tillgiinnagifvande om eldfara är Stockholm i sin helhet indeladt i smärre omraden och hbnvisas allmknheten genom ett inom hvaqe egendom uppsatt anslag till inom omradet varande brandstation [l Stadshusnämnden. Ordf.: Wallenber K. A., bankdirektör. r. Ordf.: Lamrn, s., grossh. Öfriga ledamöter: Kinander, C. E., direktör; Kinberg, H., öfverstelöjtn., Tengdahl, K. A., led. af försakringsrådet. Suppleanter: Ekman, V. H., direktör; Larsson, Y., fil. doktor, kanslichef. Sekreterare: Malmros, N..I Stadshusnämndens byggnadskontor. (adr.: Stadshuset. ExD.-tid lörd öfliga hvardagar 9-4.3;; telefoner: namnaiirop s stadshuset^.) Arkitekt och arbetsledare: Östberg, -, R.,, pro- - fessor. Byggnadschef: Möller, C. O., generaldir. I Stockholms stads industriella verk. [l 7 29 a] Styrelse: (Lokal : Torsg. 22.) Ordförande: Åkerman, J., generalmajor, borgarråd. Mottagning: se C1711 a]. v : Lange, E. ed ar nöter : Andersson, Ernst V.; Andersson, J. E; Hjorth, J. E.; Lagerbjelke, G.; Lindbergh, N. E.. Suppleanter: Almström, O. H.; Liander, M. E; Cervin, N. B.; Pålsson) E.; Forssberg, E. V. Direktör och föredragande för gas- och &ektricitetsverken: Dahlander, R. (se nedan). Chef och föredragande för vatteiiledningsverket: Nortlenstrahl, O. (se nedan). Sekreterare och ombudsman: Boye, C. T. 16 HAMNGATAN

24 12.. Stockholms stads [l729 b] Stockholms gas- och elektricitetsverk. Direktörskontoret. (Gemensamt för båda verken.) Torsgatan 22; tlf namnanrop: gasverk etc. Expeditionstid 9-5, 1örd. 9-2; Kassan 9-3, lörd Direktör: Dahlander, R,, 2-3, lörd. 1-1/22. Kontorschef: Eihlström, O., mottagn. 2-3, lörd. 1-1/22. Korrespondent: Edberg, F. U., kamrerare (tillika fbrestandare för gasverkets biprodnktsforsäljning). Förste bokförare: Winge, F. G. E., kamrerare; Pettersson, G. E., kamrerare. l:e Kassör: Roggen, H. A. Kassör: Widfond, S. A. Bokhållare: TegnBr, U., aktuarie; Sarling, A. A.; Schalin, A. V.; Edholm, J.; Larsson, C. J. Förrådsintendent: Pihlgren, O. V.; 2-3, l&d. l-'/a 2. Förste vaktmästare: Johansson, F. A. O. Driffen. Vartagasverket; tlf , , , Norr 74 26, Norr ex~.-tid > lörd. '129 -'/22. Förste ingenjör för driften Morh, K. E.; mottagningstid 2-3, lörd. l-ll22. Ingenjörer för driften: Dahiin,.O. B.; Fredriksson, V.; Jeanson; K. B. H. Byråingenjör: Molin, A. G. Lab~r~torieföieståndare: &varfort, S. G. Kamrer: Malmborg, E. K. G. Förrådsförvaltare: Bergstrand, K. H. Bokhållare: Eklöf, E. A.; Idholm, K. G. Förste verkmästare: Cronvall, J.; Sjölimd, K. J.; Danielsson, S. E. Förste gasmastare: Ekman, O. G. Förrådsmästare : Wellauder C. Distributionen. Tor%- 22; tlf namnanrop: aasverketa. exp.- S tid 9-5, lörd Förste ingenjör: Lewin, R.; mottagn. 2-3, rörd. Byråingenjör : Danielson, A. Ingenjörer: Hybbinette, N., för rörnäts- och N G SKO industriella verk. [1729b gatubelysningsafd.; Cederström, E. B., för installations- och verkstadsafd.; Larson, J. V., för matare- och kontrollafd. Uppbördschef: Sirfeldt, C. A. Bokhållare : Ekstrand, G. M., för afläsnin en Bergman, A. E., för inkasseringen; fia: lund, J, B., för bokföringen; Lindström, E. F., för räkningskontoret I; Jörne, T., för rakningskontoret II; Gillstedt, 4. H., för installationsafd. Förrådsforvaltare: Rossing, C. A. E. Verkmastare: Johansson, A. G- och Lars. SO", E. J., for rörnätsafd.; SödergBrd, 8. E. E., for installationsafd.; Stenberg, C F. L.. $r mat.- och kontr.afd.; Edlund, E. K., för mätareafd.; Stenback, C. G., för gatubelysningsafd.; Karlsson, K. L., för verkstadsafd. Förrådsmastare: Karlsson, D. E. Gasverkets läkare: Hultkvist, G. [l7311 ~lektrici6tsverket. Tuleg. 13; exp.-,tid 9-5, lörd. och helgd.- aftnar 9-2. C17301 Gasverket. Tlf namnanrop: Elektricitetsverket. Förvaltningen. Ofvering.: Decker, A.; mottagn. 2-3, lörd. Torsg. 22; exp.-tid 9-5, lörd och helgd.-aftnar l-l/n2. OfveringenjÖr: Blomqvist, R.; mottagninga- Byråingenjörer: Widström, A. D; Erikseon,E. tid 2-3, lörd. 1-1/22; tlf namnanrop: Kansliet. ~Gaverketa. Föreståndare för försäljningsexpeditionen: Aktuarie: O. Carell, S., tlf namnanrop: caasverkets Driften. L<oksförsaljningo. Förste ing.: Richson, E. EL; mottagn. 2-3, lörd. o. helgd.aftnar 1-'122. 1ng:r: Andreason, E. M.; Dahl, A. M. verkm. il^^^^, I(. E. ~ ~ t ~ Postadress ~ ~ ~ : Orrskog; ~ k ~ tlf Tierp t. 57 Driftschef: Hallstein, j. A, G. E *. ~~~~~~~~~~~t H ~ ~ ~ Bokhållare: Ericsson, K. E. M. Vartaverket, Värtan; tlf , Norr Maskining.: Lindblad, B. E. Elektroing.: Holmberg, K. R. Ofvermaskinist: Mattsson, F. L. L. Verkmastare: Råman, K. A. Bokhållare: Ström, N. D. Tulestationen, Tuleg. 9 & 11; tlf , Norr Brunkebergsstationen, Regeringsg. 38; tlf Norr Kronobergsstationen, Kungsholmsg ; tlf Norr Katarinastationen, Kapellgränd 12; tlf Söder Djurgårdsstationen, Djurgården; tlf Norr INDUSTRISAKTIEBOL. VI K1 N G OREBRO

25 aJ Stockholm som kon: imun. Enskedestationen, Enskede; tlf Söder Nybohovstationen, Li'ieholmen; tlf Söder Lillsjöstationen, Bromma; tlf Norr Distributiohen. Mottager anmälningar ang. fel å matares flyttning m. m. Förste ing.: Walldr, C. H., mottagningstid 2-3; lörd. 1-ll22. 1ng:r: Klingberg, K, Hj.; Dal&, G. E. A.; EgneU, E. A. Verkm.: Bergqvist, S. E. Bokhållare: Sundstrand, G. D.; Spgng, P. E. Ledninosnaten.. Förste ing.: Laurell, E. J. Ingenjörer: Block, J. L.; Ringström, R. G. Verkm.: Ohrling, A. W. Uppbördsafdelningen. Uppbördschef: Eckerström, L. A. Bokhållare: Osterman, G. H.; Östervall, C. J.; Ericson, G. E.; Gustafsson, E. G. A. Räkenskaps- och kassakontoret. Kamrer: Ahlström, J. G. Kassör: Carlson, A. Th. Bokhållare: Bergwall, C. T. Förradskontoret. Förrådsförvaltare: NylBn, A. E. Mottagn. tid 2-3, lördagar och helgdagsaftnar 1- 'la 2. Bokhållare: Stenrot, J. A. T. Ackvisitionsafdelningen. Ingenjör: Rahm, C. O. Utställningen : Regeringsgatan 38; tlf 66 27, Norr Förestindare: Nissar, J. W. verkstäderna. Tulegatan Verkmästare: Andersson, A. L. Husbyggnadskontoret. Tuleg. 13. Arbetschef: Hansson, G. A. Arkitekt: de Frumerie, G. Ing.: Anders&, G. N. Byggm.: Hultman, C. V. Elektricitetsverkets läkare. Svensson, F. L. Holmström, O., Prästgårdeg. 5. Söders rörledningsaffsir, Folkungag. 6 a. Kungsholmen: Aktieb. A. Conilton,HjarnegG. LindBns Rörlednings A.-B., Kungsg. 73. Brannkyrka: Carlsson B Co., S. J., Stora Katrineberg, Liljeholmen. Jonsson, J. A., Liseberg 2, Alfsjö. [l7321 Lykttandarevaktkontor. Bromma: Bromma rörledningsaffar, Alviks- För gatubelysningen är Stockholm indeladt i 5 Zykttäwdaredistvikt med kontor på följ. ställen: Skeppareg. 34, Jlästersamuelsg. 81 (Klaragasverket), Bocksg. 20, Hornsg. 92, Regeringsg Sundbyberg, Lilla Alby, Rasunda, Hagalund: Sundin, V., Vasalund 7, Hagalund. s d sid, 27.

26 12. Stockholms stads industriella verk [l7341 Elektricitetsverkets installatörer. Installationsmastare äro: Endast följande af styrelsen öfyer Stookholms EriksOn, Erik Folkkungag' stads industriella verk antagna installatörer f% tlf anlitas fbr utförande och reparation af elektriska Hjelmström, Erik A., Hornsg. 19 B., tlf installationer, som skola anslutas eller aro anslutna till Stockholms Elektricitetsverk. Där takkontakter 78, Söder 339 finnas uppsatta, behofver installator icke anlitas Karlsson, Knut Emil, Grefg. 30, tlf for inkoppling af belysningsarmatur. Anlitas annan Nilsson, Per, Aspviigen 10, Enskede, tlf person eller firma, afbryter verket strömleveransen. '9 Installatörer %ro af tya slag, entreprenbrer och lo instaiiationsm~stsse. Entreprenör ager ratt att ut. Nordling, Karl Gusbf, Skåneg. 20, tlf föra alla slag af installationsarbeten. Installations- Söder mästare äger endast rätt att utföra installationsarbete % anläggningar som hufvudsakligen äro af- sedda för belysning Och endast omfatta tvaledare. anllggningar fbr 220 volt likström eller enfasan- Iaggningar för l%gsp&nd växelqtröm. Xntreprenörer äro: A. E. Elektre aktieb.. Filial, Stock- 21 ; tlf namnanrop: SA. E. G., Ahlssons, Elektr. Aktieb., Birgerjarlsg. 31, tlf 14419, Norr aktieb., Klarabergsg. 21, tlf namnanrop:.asea.. I Brömssen* Ingenjörsfirman, Eungsg. 56 (endast för hissar), tlf Kung%- 55, tlf 28 41, 28 42, Elektriska bolaget Poijes Wettermark, Regeringsa ~ 56 51, Non Elektriska Ljus- och Kraftaktiebol., DrOttningg. lo, tlf 11303, , Norr 69 44, Norr 208 2% Graham Brothers, A.-R.,Norr Nälarstrand 34 tlf namnanrop:»graham Brothers>; Drottningatan 77, tlf 1657, Non 1491, Norr Heilborna, Aug., elektricitetsbyrå, Drottningg. 55, tlf 17, Norr Järnhs Elektriaka aktieb., Malmtorgsg. S, tlf 108, 42 08, Norr 80 32, Norr Luth & Roséns elektriska aktieb:s filial, Lästmakareg. 18, tlf 45 50, 52 28, Norr 108, Norr Löfquists, Iij., Elektriska aktieb., Birgerjarlsg. 23, tlf 503,,714 03, Norr Rudhammar i& C:o, Elektriska A.-B., Kungsg. 56, tlf 10536, Norr Siemens-Sohuckert, Elektriska aktieb., Kaptenag. 6, tlf namnanrop:.siemens- Schuckert~, Norr Skandia, Elektriska Aktiebolaget, Tunnelg. 14, tlf ,223 33,223 96, Norr 45 24, Korr Småindustrier, A.-B., LinnBg. 29, tlf Werdenhoffs, Elektriska Aktiebolag, Biblioteksg. 11, tlf , Norr THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIPPORSAKRINOSBOLAO [l7351 Vattenledningsverket. ~ ~ f ~ och ~ kontor d for k distributionen ~ ~ t ~ ~ Torsg. 30, Va.; exp.-tid 9-4,ao (lord. och helgdagsaftnar 9-2), tlf 1110,3524, Norr 7 37, Norr 69 89, Norr 64 12, (tlf 11 10, Norr 6989 för telefonmeddelanden hela dygnet). Arstaviksverken : Götg. 96; tlf, 20 17, Söder Norsborgsverket: tlf ~~~~b~~~ 10 och 44. ~~~t~~ för debitering af vattenafgifter, exp.-tid lo-lis3, (lörd. 0, helgdagsaftnar 10-2) Stadshuset, tlf namnanrop stadshuset, Vattenledningschef: Nordeustrahl, 0. (1-3 lörd. o. helgdagsaftnar 1-2). Ingenjörer: Förste ingenjör Bergström, J. F. (1-3, lörd. 0. helgdagsaftnar 1-2). Dahllöf, G., för rörnätet och distributionen (9-2, 1-21; Helleday, W. (tf. förest. f6r Norsborgsverket); Ericsson, G. J. I., byråingenjör; Erikson, Sven, för Alrutz, E, T., för serviser, matare- 0. besiktningsafdeln. (9-10, 1-2). Kamrerare: Hagberg, Th.; Ekebohm, N., förest. för debiteringskontoret. ~~khåll~~~: bl^^, E.; ~ ~ it. k ~ ~ ~ Förradsförvaltare: Edwall, A. verkmästare: Österberg, G.; Alm, O. A. i17361 Entreprenörer for vatten- och afloppsledningar. För utförande och reparation af vatten- och afloppsledningar i förbindelse med citadens rörnät hafva följande entreprenörer blifvit af styrelsen öfver Stockholms stads industriella verk antagna, och ager icke nagon annan ratt att utföra dylika arbeten. Ahlsien & Co., Kungsholmsstrand 131 ; tlf Norr Ahxner, Harald, Riddareg. 17, n. b.; tlf , Norr Aktieb. Beskow & Co., Högberg~g. 30 A; tlf 20 25, Söder , Söder Aktieb. Clausens gas- och vattenledningsaffär, Tunnelgatan 16; tlf namnanrop: ~Clausenss. Aktieb. A. Conilton, Hjärneg. 6; tlf , Kungsh Vinst till de försäkrade 1922 : Over 2,117,890 krohor.

27 [ B. Stockholm som kommun. Aktieb. Fahnehjelm & Lo., Lnntmakareg. 14; tlf 2 38, Norr 56 10, Norr 25. Aktieb. M. Fserden, Kungstensg. 10; tlf 34 14, 34 33, Norr Aktieb. Gas, Vatten &Varme, Oxtorg~ig. 7; tlf 26 81, 92 59, Norr 16400, Norr 16424, Norr Aktieb. Installatör, Norrlandsgatan 9; tlf 31 20, 31 17, Norr , Norr 62 88, Norr Aktieb. Jurell & Nordstedt, Adolf Fred., kyrkog. 2; tlf 57 44, Norr Aktieb. J. M. Lundholm, Hornsg. 40; tlf 3023, 30 98, Söder 95 16, Söder Aktieb. Naumburg, P., & Co, Norrlandsg. 24; tlf 11,75, 4562, Norr 74 04, Norr Aktieb. P. A. Sjögren, Mästeraamuelsg. 16; tlf namnanrop: BP. A. Sjögren>). Berggrens Rörledningsaffar, Sibylleg. 41 ; tlf , Norr Billmans fabriks- & handelsaktiebolag, Regeringsgo 88; tlf 48 11, Norr Björnberg & Wikström, Kungstensgatan 29 & 31; tlf Norr 18325, Vasa Bromma rörledningsaffii, Alviksvagen 170, tlf Appelviken 156 (endast för Bromma). Carlsson S J & C.0 Liljeholmen (en- hr &.&nkyr&), tlf Liljeholmen 105. Eriksson & Olsson, Stokkholmsvagen 135, Enskede, tlf Enskede 1050 (endast för Brinnkyrka). Fackföreningarnas byggnadsproduktion, Forening u. p. a., Uplandsg. 17; tlf , Hammarsten, W. A., Karlshof, Orby, Alfsjö (endast för Brännkyrka); tlf Orby 58. Hansson, Carl, Aktieb., Uplandsg. 20, tlf 13507, Vasa Holmström, O. C. J., Prastgårdsg. 5; tlf , Söder Axel R. Johanssons Rörledningsaffar, Ersta villastad; tlf Ersta 46, (endast for Brannkyrka.) Johansson, J. L., & Co., Birgerjarlsg. 106, tlf 56 75, Norr Johnsson, G. H:, Asplundsyagen 21, Äppelviken; tlf Appelviken 4 83 (endast for Bromma). Jonsson, J. A., Liseberg 2, Älvsjö; tlf Orby 204 (endast för Brannkyrka). Lindéns Rörledningsaktieb., Kungag. 73; tlf , Kungsh Norrmalms Rorledningsaktieb., Kammakareg. 29, tlf 68 27, Norr Ljungberg, J. A., & Co., Sjalagärdsg. 9, -- ;JONKOPINGSS (f. d. Skargårdsg. 9); tlf 2 62, Norr Lundqvist, John, & Co., Döbelnsg. 54, tlf , Vasa Persson, K., Brittadal, Ulfsunda; tlf Ulfsunda 1 45 (endast för Bromma). Peterson, Carl Fredrik, Tallvagen 3, Gröndal; tlf Gröndal 18. Rundquist, A., & Co., Aktiebolag, Jakobsbergsg. 23; tlf 3 03, Norr Rörlednings Aktieb. Montör, Rensg. 5; tlf Vasa 13872, Vasa 13873, Vasa Sjögren, Axel, & Co., aktieb., Mastersamuelsg. 34; tlf namnanrop: Axel Sjögren. Syivan, Herman, ingenjörsfirma, Lästmakareg. 25; tlf 33 91, Norr Söders Rörledningsaffar, Folkungag. 6 a; tlf , 320 Widebergs, Sven, efterträdare. K. ElmBn, Brygga%. 12; tlf 50 46, Norr Viirmeledn. aktieb. Caior, Arbetareg. 32; tlf , Norr c ~ ~ ~ ~ (Katarinavagen 13 A; tlf namnanrop.hamnstyrelsen». Ordförande: Åkerman, J., generalmajor, borgarråd. Dlottagning: se [l711 aj. Ledamöter: Edkvist, C. J., inspektör: v. ordf. ; Larsson, Gottfr., ombudsman ; Rissén, aj., tulltjänsteman; Liander, &I. E., grosshandlare; Kamph, Alb., direktör; Fagerlund, A., direktör. Suppleanter: Törnberg, A. O. O:son, signalreparatör; Weideman, K. O., åkeriförestindare; Forsman, F. V., direktör; Indebeton, E., sjökapten, direktör; Jacobsson, G., direktör; Anchér, Karl, direktör. Hamndirektör: Vinberg, Sal. Hamnkamrerare: Gellerstedt, 1E.H. A. (1-3). Sekreterare och ombudsman : Hultman-Boye, C. T. Hamnkassakontoret. Stadsgården 14 & 16, óppet */alo-3, lördagar och helgdagsaftnar '/%lo-2 (tlf namnanrop:.hamnstyrelsen,). Uppbörd af afgifter för begagnande af stadens kranar, landgångar, bockar 3ch stockar samt hyror för upplagsplatser å kajer m. m. ivensom genom hamnfogdarna uppbörd af hamnafgifter. Hamnfogdarna traffas un- der se lationstiden vanligen 8-6 (lordagar 8-5), vintertid 9-3. Uppbördsinspektör: Lind, J. T. ; träffas sakrast 1-3. Hamnfogdar, jfr [l6 741: Skeppsbro-Stadsgårdshamnen, JURIDISMA B 15 HAMNOATAN 1 6 Stadsgår- Y

28 14. Frihamnsnämnden. 15. HälsovBrdsnamnden. [l j den 14 & 16, Anderpson, K. A. (tlf namn- 15. ~alsov~rdsnamnden anrop : Hamnstyrelsen). Blasieholms-Nybrohamnen, Hofslagare- [l7511 med underlydande. etan 4, Hellman, J. A. (tlf , At denna nhmnd har forutom h'il~ovå,rden uppdragits Norr 40 55). den allmanna kommunala sjukvltrden. Ordförande: Karlsson, W., borgarråd. Mot M ~ f ~ h ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ Norr 25 14). tagning: se [l711 a]. $ungsholmshamnen, =lara.strand; huset för järnvägsgods, osterdahl, V. (tlf Norr 94 32) Hamnbyggnadsafdelningen. (Hatarinavägen 13 A'; tlf namnanrop: Hamnstyrelsen). Of~erin~enjör och chef: Lundberg, K. A.,.major (1-4). Förste ingenjör: Sjödin, J. (2-4). Arbetachef for Hammarbyleden: Aberg, E. M. (2-4). Ingenjörer : Nilsson, E. J., kapten, tjl., vik. A. Lidberg; Semler, C. Maskiningenjör: Davidsson, O. W. Vice ordförande: Forssner, Hj., professor. Ledamöter: Polismästaren; Förste stadsläkaren ; Wellin, Bertha; Erikson, O., kassör; Lindqvist, F. L., föreståndare. Suppleanter: Haglund, P., professor; Johansson-Visborg, Anna, fru; von Porat, T. G. H,; Tinggren, C. A., maskinarbetare. C17391 Hamnkontoret. Hamnkontoret är inrymt i stadsgarden 14 Bostadsinspektör: Henlin, K. M. (se [l7 721). -16; tlf namnanrop : BHamnstyrelsen~, Sekreterare: Tham, K. G. öppet 8-6, Iörd Slusskontoret, kvar- Ombudsman: Hellichius, N. teret Trehörningen, Nedre Slussgatan ; tel. &mrerare Lundberg 1.; tlf , Söder , är öppet: jan.-mars Registrator: Sjögren, hrta. 8-5, april-dec. hela dygnet. Förrådsförvaltare: Johansson, A. G. Hamnkontoret vid Värtan (kommunalhuset) Social kurator: Norhn, Jane. kl. 8-6, lörd. 8-5; tel , Norr Hamnkapten Hoimer C O Hamnmärtar;: 'G. ' L. E. hamnen); Jäderholm, J. 0. (Saltsjöham- nen); Synnerholm, J. (Värtahamnen); 'la 10-11, 3-5. Bokhållare: Nilsson, Bror A. Ha~mnlotsa (namnanrop: ~Hamnstyrelsenn); Aberg, G. M.; Wahlgren, G. E.; Petterson, G. ; Cederholm, R. ; Nordström, K. E. (extra); Westerberg, A. P. E. Särskild hamnpolis finnes numera och ar inrymd i Stadsgården [l Frihamnsnamnden. (Stockholms frihamn, tlf , ; expeditionetid: 9-4,30.) Ordförande : Stendahl, S., grosshandl. r.-ordf.: Johnson, A. Ax:son, generalkonsul. Ofriga ledamöter: Edkvist, C. J., inspektör; Josephson, J., grosshandl.; Nylander, 0. E., direktör. Suppleanter: Rissh, Hj. R., tullkassör; Hultman, G. H., civilingenjör. Byggnadschef: Berger, E. J., kapten. VIKING SKO KRAM [l7521 Byra och ezpeditioa: Vasagatan 11; öppet 10-12, */~l-l/~3, lörd. 10-2; tlf Hälsovårdsnämnden,namnanrop. Rörste Andersson, L. 1. (l--y); tlf eller Hälsovårdsnämnden, namnanrop. Sundhetsinspektör : Backlund, A. R. (1-2 tlf Hilsovårdsnämnden, namnanrop. Förste Stadsveterinär : Nystedt, S. P. (1-2; tlf Hälsovårdsnämnden, namnanrop. C17531 Stads- och distriktslaare. Förste stadsläkare: Andersson, I. (se [l7 521). Andre stadsläkare: Hultkvist, G. (Myntg. 4, ing. från Rhdhusgrand, kl. '/~lo-~/zll); r. t. och a. t.: polisens växel. Distriktsläkare. Adolf Fredriks östra distrikt: Schmidt, F. W. Adolf Fredriks västra distrikt: Lagergren, J. E. Johannes distrikt: DalBn, K. Katarina norra distrikt: Klingberg, F. Katarina västra distrikt: Olbon, E. Katarina östra distrikt: Gahn, H. Katarina södra med Enskede: Knaust, O. W. Klara och Jakobs distrikt: Heineman, I. Kungsholw östra distrikt: Ljungström, V. Kun sholms västra distrikt: Spangenberg, V. ~il~egholmens distrikt: Drougge, J. A. Maria västra distrikt: Hulting, C. G. Maria östra distrikt: Edrén, F. G. Nikolai distrikt: Kjellberg, J. Alfsjö distrikt: Almroth, F. Ostermalms västra, distrikt: Sundberg, G. Ostermalms östra distrikt: Nyström, E. J. Läkare för Bromma: Zandréii, S. INDUSTRISAKTIEBOL. VI K1 N G OREBRO

B. Stockholm som kommun.

B. Stockholm som kommun. [1651-16S-4} B. Stockholm som kommun. [1651J Innehållsöfversikt. 1.. Allmänna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, bet y- I delse) [1651-1677} 2. Öfverståthållareämbetet med kansli, polisverk

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. [1651-1654] B. Stockholm som kommun.'

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. [1651-1654] B. Stockholm som kommun.' [1651-1654] B. Stockholm som kommun.' B. Stockholm som kommun. [1651] nne håll söfve rs ikt. 1. Allmänna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse, indelningar) [1651-1677] 2. Öfverståthållareämbetet

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser miljözon S Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund 2007 Nya bestämmelser Därför har vi miljözoner Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt KungshO'lms'~försam'l,.

1 12 13 14 25 roten. och Strömsborg samt KungshO'lms'~försam'l,. [2887-2892] 'Distriktsin delningar. Diverse underrättelser.,. ~e8_ Församlingsgränserna och Rotedisfrikfsgränserna, äro angifna, ~ *a;rt~n. ;;'if Valkretsarne för val af borqmästare, [2891] Taxeringsnämnd~distrikten~rl1l(J

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Per Carlzon, Storgatan 50, 361 33 EMMABODA

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Per Carlzon, Storgatan 50, 361 33 EMMABODA KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Per Carlzon, Storgatan 50, 361 33 EMMABODA Hemsida på internet: http://www.klgf.com nr 57 Årgång 14, November 2005 ISSN 1653-087X Denna

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm, den 11 april 2013, kl 16.30. Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta Skandias samarbetspartners Naprapater Bromma Kista Brommaplans Fysioterapi Backbonekliniken Kista Tunnlandsvägen 99 Kista Science Tower, entréplan 08-26 47 00 08-5621-5280 www.brommaplansfysioterapi.se

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas o Aland de 6,000 öarnas arkipelag och de ryktbara segelskeppens hemort Flygbild av s redd.

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer