REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning Granskning av. Jennie Femros

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning Mars 2012 Jennie Femros

2 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år Syftet med delta PM år att informera styrelsen och medrevisorerna om den bedömning av redovisning och förvaltning som ligger till grund för utformningen av revisionsberättelsen, dels om eventuella åtgärder med anledning av granskningens resultat. Vår granskning bar utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av revisorslagens bestänunelser om bland aooat opartiskhet och självständighet samt med heaktande av ISA (International Standards on Auditing) som har ersatt RS (Revisionsstandard i Sverige) from räkenskapsår Uppdrag Enligt Lag (2003: 121 O) om fmansiell samordning av rehabilitclingsinsatser skall styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Västerbergslagens Sarnordningsförbund har upprättat en årsredovisning per Västerbergslagens Sarnordningsförbunds revisorer har gett åhrlings PricewaterhouseCoopers AB i uppdrag alt granska årsredovisningen för perioden 1 januari - 31 december 20 Il. 2 Sammanfattande revisionell bedömning Arets granskning har utförts enligt den upprättade revisionsplanen. Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av sarnordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i. Sverige. Vi har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning nv rehabiliteringsinsatser eller forbundsordningen. Få basis nv gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardlitformning. 2

3 00040D IjJh,": --' pwc Samordningsförbundets ekonomiska lage För räkenskapsår 2011 överstiger intäkterna kostnaderna med 331 tkr.. Budgeterat resultat för perioden var -64 tkr. De avvikelser 80m förekommer mot budget för 2011 är främst att kostnaderna för rehabinsatser för deltagare uppgltt till 78 tia jämfört med budgeterade 240 tia, dvs en avvikelse pi +162 tia. Orsaken är att man bedrivit mer verksamhet i teamet samt alt man inte har haft lika stort behov av att köpa in rehabplatser utifrln de behov deltagarna haft jämfört med vad man budgeterat för. Även personalkostnaderna. har varit lägre än budgeterat; 999 tkr jämfört med budgeterade tkr, som en följd av att de bada anställda inte arbetat heltid andra halvhet 2011 som styrelsen budgeterat för. Omkostnaderna har även de varit 111 tia lägre än budgeterat, främst som en följd av lägre kostnader för resor oelt konferenser. Verksamhetens tidigare upparbetade överskott har således under 2011 ökat med 331 tkroch uppgår per till 1541 tia. Budgeten för 2012 är satt til1-41~ tia och avsikten är att utöka verksamheten nir det gäller inköp a.v rebabinsater ror deltagarna samt utöka möjligheten för intressenter att söka projektmedel då mon budgeterat dessa till 261 tkr. Erhållna bidrag frän huvudmännen ligger i niva med fg år och uppgår till 3730 tia. De väsentliga skillnaderna mellan 2010 och 2011 avseende verksamhetens kostnader är följande: Kostnaden för av andra aktörer sökta projektmedel har minskat från tkr till 17 tkr, som en följd av att man 2011 valt att inte bevilja nya projekt i samma utsträc1cning utan istället fokuserat på verksamheten som bedrivits av rehabkonsultentteamet. ÖVriga externa kostnader bar minskat :tran 1437 tia till 686 tkr, dvs med 751 tla. Orsaken är att kostnaden för kurser för deltagarna har minskat. Även personalkostnaderna har minskat mellan räkenskapsiren frän 1219 tkr till 1000 tkr. Avkastningen på placeringarna har minskat mellan räkenskapsåren från 113 tia til129 tla, 80m en följd av att förbundet förbrukat överskottsmedel under 2010 och därmed realiserat en större vinst Per fanns ett orealiserat övervärde i den kortfristiga placeringen uppgående til137 tkr som kommer förbundet tillgodo först vid en avyttring. 3

4 _j., ~ pwc Sammanfattande grllnslmingsnoteringar Vår granskning visar att samordningsförbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, föreslås bl.a. att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsredovisningen innehäller uppföljning av verksamhetens mål och kommentarer till dessa. Uppföljningen av hur många deltagare som nått egen försörjning mäts dock inte på samma sätt som uppsatta mäl. - Vår bedönuung är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för perioden samt foregående års jämforelsesiffror och budget för Vid viir granskning av årsredovisningen har vi noterat följande: Vid vår granskning av den löpande bokföringen har vi kontrollerat förbundets rutiner avseende attester. Ordförande attesterar i regel kostnader som ror verkställande tjänsteman, men vid något tillfälle har vi påträffat alt denna attest saknas på mobiltelefonfaktura. Vi har även påträffat att utbetalningsattest saknas av ordförande på verkställande ijänstemans löneutbetalning. Löneunderlagen attesteras före utbetalning, men det finns ingen kontroll att attesterad lön är densamma som utbetald lön till verkställande ijänstemnn som sj älv sköter utbetalningen. I övrigt har vi inget att anmärka på vad gäller attester av leverantörsfakturor och utbetalningar. Kontroll har dessutom gjorts av ntt kostnader kan anses vara kopplade till verksamheten, där kostnadema anses vara rörelsegilla. - I granskningen av den löpande bokföringen har vi även detta år funnit bristfiilliga underlag från Försäkringskassnn, Landstinget, Smedjebnckens kommun och Ludvika kommun till fakturorna rörande uthyrd personal. Förslagsvis bör lönespecifikationer eller liknande bifogas som styrker de faktiska kostnaderna och skapar trygghet i den interna kontrollen. - Vi vill påtala alt det är av vikt att samordningsforbundet betalar skatter och sociala avgifter i tid till Skatteverket. 4

5 Vi har i vår granskning noterat att budgeten som lagts in i boktöringssystemet inte är densamma som den som styrelsen fastställt I de manuellt framtagna manadsvisa rapporterna framgår dock konekt budget för jämfö.. relse. - Förbundet bar under tidigare Ar haft upparbetade överskott som de ej har kunnat förbruka. Revisionen har tidigare papekat att verksamheten skulle kunna utökas och då fmansieras med dessa upparbetade överskott. From 2009 finns nu pga ovanstående möjligheten för Väster bergslagens Samordningsförbunds samverkande parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna, Ludvika. och Smedjebackens kommun att tillsammans med aktörer fran insatsomradena söka medel Hn förbundet. Tilldelning av medel ska gynna insatser/projekt som går i linje med förbundets mal. Samordningsffirbundets malsättning med delta är att implementera förbundets arbetssätt och framgangsfaktorer ut till de samverkande partema och även att bredda verksamheten genom att kunna arbeta med malgrupper som de i dagsläget inte har möjlighet att arbeta med. Un... der 2010 har tia utbetalas till olika projekt, medans styrelsen under 2011 enbart utbetalat 17 tkr. Per finns ett överskott uppglende till tkr utav vilket man budgeterar att rörbruka 418 tkr under Revisorerna efterfrågar nu en långsiktig plan där det framgår hur man har tänkt använda de överskottsmedel som finns kvar i dagsläget. - Vi vill poängtera au det ska vara samma datum ror underskrift av årsredovisningen som på styrelseprotokollet där styrelsen godkänner årsredovisningen... Samordningsförbundet får enligt förarbetena inte bedriva nagon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heuer fatta beslut om enskilda individers deltagande i iilsatser eller finansiera deltagarnas försörjning. Samordningsförbundet kan endast finansiera insatser som utrörs hos de samverkande parterna. Det kan därmed ifrågasättas om inköp av ijänster fran andra än huwdmådnen faller inom riktlinjerna för vad samordningsförbund f1r göra. Vi har observerat att målen är satta på individniva och ska mätas när deltagare varit inslaiven i finsam i 12 respektive 24 manader, medans uppföljningen av antalet deltagare som når egen försörjning gön kalenderirsvis på totalen inskrivna i Finsam. Vi rekommenderar att målen ses över alternätivt uppflsljningsmetoden och vi vet alt detta arbete redan' paböijats. - Projektredovisning bör inioms så att man kan följa hur mycket medel som har lagts pil respektive projekt. Idag särredovisas särskilda projekbnedel på separata konton, men kostnaden för finsam-teamet kan inte följas lika tydligt. 5

6 :\ pwc Vi finner det positivt att det finns nedslaivna projektbeslaivningar som är korta och sakliga där projekten bes1aivs övergripande samt malen, hur malen ska mätas och hur det är tänkt att implementeringen ska gå till väga. Vi ser gärna att det arbetas fram. en standardmall för detta i likhet med de ni använt er av, da det är av vikt att administrationen av projekten inte blir för omfattande. Vi finner det också positivt att slutrapporter alltid inhämtas och att projekten följs under löpande Ar. Tänk dock på att begäta in eller själva upprätta korta och konkreta slutrapporter. Styrelsen bör dock bli tydligare i hur man ska följa upp avslutade projekt och hur länge detta ska göras. Förbättring har dock gjorts på detta omrade redan förra Aret da det numera finns inslaivet att skriftlig uppföljning av projekten ska lämnas från den som bedrivit projektet till samordningsfötbundet ett år efter projektet avslutats. Styrelsen har även tagit fram riktlinjer mr vad som gäller vid ansökan av projektmedel fran samordoingsförbundet, vilket är positivt. Jennie Femros Godkänd revisor Revisorsbiträde IdaEmet Revisorsassistent Till dokumentet bifogas bilaga 1 Granskning av projekt 6

7 J1 pwc Bilagd Grnnslming ItV projcl(t Fokus för 2011 års granskning har varit de projekt som samordningsförbundet har valt att satsa på. För Västerbergslagens Samordningsfdrbunds del har följande projekt finansierats under räkenskapsår 2011: Rehabl(onsulentteamet Nedlagda kostnader räkenskapsår 2011 framgår inte tydligt då projektredovisning inte förekommer. Kostnaden för inhyrd personal uppgår dock till 1638 tkr och till detta rar läggas kostnad för rebabinsatser för deltagare som uppgått till 78 tkr. Den sammanlagda kostnaden blir då 1716 tkr. Mål och måluppfyllelse Målet är att samordningsförbundet ska tillbandahålla rehabilitering for 50 personer. Under 2011 har totalt sett 75 personer varit inskrivna, varför målet får sägas vara uppfyllt Utav deltagama ska minst 10 % vara självförsörjande inom 12 månader och mlnst 30 % inom 24 månader. Huruvida målet är uppfyllt eller inte framgår inte tydligt av årsredovisningen eftersom uppföljningen inte görs på individnivå efter 12 respektive 24 månader utan man följer upp hur många som når egen försöjjning per räkenskapsår. Omformulering har dock gjorts av millen till räkenskapsår Hur flljs projektet upp löpande och efter avslut Projektet har följts upp löpande med hjälp av olika metoder såsom SUS, Utredning angående levnadshistoria, DOA (Dialog angående aktivitetsförmåga), Audit (alkoholkonsumtion), Arbetsplan rör praktik samt olika utvärderingsfonnulär för olika insatser. Utvärdering sker även genom en samhällsekonomisk utvärdering av företaget PayOffsom blev klar under Implementering Nedskriva tanitar om bur implementeringen är tänkt att gå till saknas. Avsikten är dock att lyckade arbetsmetoder ska implementeras i ordinarie verksamhet. Smedjebackcns Vårdcentral "Balans i vardagen" Nedlagda kostnader räkenskapsår 2011 uppgår till 17 tkr. Styrelsen hade beviljat projektet 350 tkrl11021, men Landstinget avbröt projektet i jan 2012 pga sjukdom och omorganisation. Mål och måluppfyllelse Projektbeskrivning finns framtagen, men nägon miiluppfyllelse bar inte nåtts då projektet avbrutits. 7

8 Imr:...ram pwc Styrelsen har även beslutat om några andra projekt, men dessa kommer igång forst under 2012; Kompetensbyrän för socialt företagande, Utbildningsinsats mågelungen for hemmasittande ungdomar, KUR (Kunskapsutveckling om rehabilitering ror personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning) samt Ungdomsfinsarn. Slutsats Västerbergslagens Samordningsförbund har i de flesta fall tydliga mål uppsatta för projekten samt en bra uppföljning av de uppsatta målen. När det gäller mål kontra uppföljning av när deltagarna nått egen försörjning bör omarbetning göras så att dessa stämmer överens. Riktlinjer finns fastställda för vad som gäller när aktörer ska söka medel från samordningsförbundet. Uppställningen och redovisningen av projekten i årsredovisningen och i dokument som las fram under löpande år är tydliga. Tankar finns i de flesta fall om hur man ska implementera lyckade projekt i huvudmännens ordinarie verksamhet. En intressant fråga i sammanhanget är dock hur man följer upp redan avslutade projekt samt hur länge uppföljningen kommer att göras. Nedan visas en sammanställning av de projekt som varit aktiva under 2011: f~~tjs J ennie Fernros Godkänd revisor Revisorsbiträde 8

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat?

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Finansiell samordning Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Underlagsrapport augusti 2001 I serien Finansiell samordning publicerar

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer