ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia Thylander (M) 29-34, Jörgen Olsen (M) Andreas Rydbo (M), Maria Brauer (S) Ronnie Bryngelsson (S), Carina Johannesson (S) Eva Wallin (KD), Vera Molin (FP) Owe Bellman (M), Michael Bossen (KD) Annika Andersson (V) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Annika Andersson (V) Kerstin B. Schiller, skolchef Anna Corneliusson, nämndsekreterare Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom Patrik Finn, utvecklingsledare, Torben Ferm, utredare 33.2 Karl-Johan Sjödin, rektor 33.1 Övriga Lena Ånskog, personalrepresentant, Justering Justerare Plats och tid Ronnie Bryngelsson Barn- och utbildningsförvaltningen, fredag 12 september Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anna Corneliusson Ordförande... Ingvar Svensson Justerare... Ronnie Bryngelsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Underskrift...

2 Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDES Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia Thylander (M) Jörgen Olsen (M), Andreas Rydbo (M) Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) Carina Johannesson (S), Eva Wallin (KD) Vera Molin (FP) Owe Bellman (M), Michael Bossen (KD) Annika Andersson (V) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Annika Andersson (V) Kerstin B. Schiller, skolchef Anna Corneliusson, nämndsekreterare Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom Patrik Finn, utvecklingsledare, Torben Ferm, utredare Karl-Johan Sjödin, rektor, 33.1 Övriga Lena Ånskog, personalrepresentant, Justering Justerare Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare... Paragraf Anna Corneliusson Ordförande Justerare Ingvar Svensson Omedelbar justering Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Underskrift...

3 Barn- och utbildningsnämnden BUN 29 Dnr 17/14 Budgetuppföljning Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom, informerade om att riktpunkt efter juli, vid en jämn förbrukning, är 58 procent och utfall efter juli ligger på 56 procent. Prognosavvikelsen är negativ med tkr i jämförelse med budget och en försämring mot föregående prognos med 702 tkr. Investeringar uppgår efter maj till 126 tkr av beviljade 815 tkr. Budgeten kommer att förbrukas under året. Medlen kommer att användas till infrastruktur IT, inventarier på Bergagård och Björkö skola samt förskolor. Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat med (-576), häri ingår kostnader med 250 tkr som avser samarbetet med Öckerö IF och en kostnad för ett personalärende vilka inte är budgeterade. Kostnader inför höstterminen avseende asylsökande, ensamkommande barn, anhöriginvandring m m är svårbedömt i nuläget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Den negativa prognosen och informationen noteras

4 Barn- och utbildningsnämnden BUN 30 Förstelärare Ordföranden informerade om Regeringens intentioner för karriärtjänster inom skolan samt arbetsutskottets förslag i frågan. Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Regeringens intentioner om karriärtjänster för lärare att den som innehar eller erhåller sådan tjänst ska vara anställd i tillsvidaretjänst Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Regeringens intentioner om karriärtjänster för lärare att den som innehar eller erhåller sådan tjänst ska vara anställd i tillsvidaretjänst.

5 Barn- och utbildningsnämnden BUN 31 Dnr 78/13 Elevpeng till Hermods AB 2014 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning. Bidraget till fristående gymnasieskolor ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska endast lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, till exempel tekniska hjälpmedel, assistenthjälp, anpassning av skollokaler och modersmålsundervisning. Näst intill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Till exempel ska stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med svårigheter att nå målen ingå i grundbeloppets kostnadspost Undervisning. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas av skolchef. För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 kap ). Ersättning till fristående gymnasieskolor för program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal ska ersättas av kommunen fastställd prislista. Arbetsutskottets förslag Bidrag till fristående gymnasieskolor för 2014 fastställs i enlighet med föreslagen prislista 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Bidrag till Hermods AB för 2014 fastställs i enlighet med bilaga till detta protokoll Bidrag till fristående gymnasieskolor Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

6 Barn- och utbildningsnämnden BUN 32 Dnr 69/14 Bidragsnivåer för stöd till inackordering läsåret 2014/2015 Enligt skollagen 15 kap 32 ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Kommunens skyldighet att betala stöd för inackordering beror på under vilka förutsättningar eleven blivit mottagen till skolan. Kommunen har ingen skyldighet att betala inackorderingstillägg för elever som tagits emot i andra hand. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Inackorderingstillägg utbetalas vid 4 tillfällen på höstterminen och vid 5 tillfällen på vårterminen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun som går i gymnasieskola med offentlig huvudman och är belägen utanför Göteborg 2. Stöd till inackordering kan lämnas till elever folkbokförda i Öckerö kommun som går i gymnasieskola med offentlig huvudman, är belägen i Göteborg, och som reser med mer än en färja till fastlandet 3. Elever som beviljats stöd till inackordering har ej rätt till skolkort för resor med kollektivtrafik 4. För läsåret 2014/2015 fastställs följande belopp: Avstånd från hemmet Ersättning per månad 0-85 km kr km kr km kr kr Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

7 Barn- och utbildningsnämnden BUN 33 Information och övriga frågor 1. Tema: Årskurs 7-9 Karl-Johan Sjödin, rektor, informerade om organisation, arbete och utmaningar för Brattebergsskolan. 2. Framtida skollokaler Torben Ferm, utredare, informerade om det pågående arbetet. 3. Rutin för anmälan och rapportering av kränkande behandling Förvaltningen har utformat en ny rutin för anmälan och rapportering av kränkande behandling som ska följas i nämndens alla verksamheter. 4. Skolinspektionens beslut för förskolan i Öckerö kommun Skolinspektionen har efter tillsyn fattat beslut för kommunens förskolor. Beslutet ger en positiv helhetsbedömning vad gäller utveckling av verksamheten, arbete mot mål, delaktighet och trivsel. Det som kommunen måste förbättra är att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål. Kommunen måste också förbättra arbetet när det gäller rutiner vid anmälan av kränkande behandling samt trygghet och säkerhet vad gäller lokaler och utemiljö. 5. Kvalitetsredovisning Kerstin B. Schiller, skolchef, informerade om implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet. Patrik Finn, utvecklingsledare, gav exempel på de verktyg som rektorer och personal har för att mäta och analysera kvaliteten i verksamheterna. 6. Förskoleplanering Efter jul kommer alla platser på Öckerö och Hönö vara belagda. Det finns fortfarande utrymme på övriga öar. 7. Anmälan Sjöstjärnan En anmälan har kommit in gällande föräldrakooperativet Sjöstjärnan. Öckerö kommun är tillsynsmyndighet och kommer att använda samma tillvägagångssätt vid hanteringen av anmälan som Skolinspektionen. 8. Incident- och frånvarorapportering (dnr 7/14) Anna Corneliusson, nämndsekreterare, informerade om att det sedan senaste sammanträdet inte rapporterats några händelser rörande diskriminering och kränkande behandling. 9. Undervisningstid Carina Johannesson (S) frågade hur kommunen säkerställer att eleverna får den garanterade undervisningstiden. Kerstin B. Schiller, skolchef, svarade att vi har en fastställd timplan som efterföljs.

8 Barn- och utbildningsnämnden BUN 34 Skolinspektionens beslut för fritidshemmen i Öckerö kommun I juni besökte Skolinspektionen kommunen för tillsyn av kommunens fritidshem. Tillsynen gjordes genom intervjuer och samtal med föräldrar, pedagoger och skolledning. Skolinspektionen har uppfattningen att föräldrar till elever i kommunens fritidshem känner trygghet med och har förtroende för personalen. Men fritidshemmen i kommunen behöver förbättras på flera punkter enligt skolinspektionen. De vill bland annat att personalen på fritidshemmen ska arbeta för att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling och att eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid och rekreation. Liksom på förskolorna behöver rutinerna förbättras när det gäller anmälan av kränkande behandling. Kommunen måste också förbättra arbetet när det gäller särskilt stöd till de elever som behöver detta. Skolinspektionen ålägger också kommunen att förbättra lokalerna eftersom skolinspektionen anser att de lokaler som finns idag inte duger för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås. Kommunen måste åtgärda de brister som Skolinspektionen har påtalat i sina rapporter. Vidtagna åtgärder inom fritidshem ska redovisas senast 30 november. Förslag till beslut på sammanträdet Andreas Rydbo (M) för Öckeröalliansen: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan där samtliga åtgärder är såväl tidssatta som kostnadsbedömda. Åtgärdsplanen ska vara framtagen innan kommunen svarar Skolinspektionen. Beslutsunderlag Skolinspektionens beslut för fritidshemmen i Öckerö kommun, Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan där samtliga åtgärder är såväl tidssatta som kostnadsbedömda. Åtgärdsplanen ska vara framtagen innan kommunen svarar Skolinspektionen.

9 Barn- och utbildningsnämnden BUN 35 Dnr 1/14 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får Barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Mottagande av elev i gymnasiesärskolan (dnr 40/14), Stöd till inackordering, Stöd till inackordering, Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Besluts- och attestförteckning, Tilläggsbelopp (dnr 35/14), Tilläggsbelopp (dnr 36/14), Tilläggsbelopp (dnr 37/14), Tilläggsbelopp (dnr 42/14), Tilläggsbelopp (dnr 43/14), Tilläggsbelopp (dnr 44/14), Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/ /2019 (dnr 33/14), Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/ /2019 (dnr 34/14), Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

10 Barn- och utbildningsnämnden BUN 36 Dnr 2/14 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Från Skolinspektionen Skolinspektionens beslut för förskolan i Öckerö kommun Skolinspektionens beslut för fritidshem i Öckerö kommun Protokollsutdrag Samarbetsprojekt med Öckerö IF kring elevers hälsa och studier, KSAU 11, Motion med förslag om inventering av förskolans och skolans lokaler för planering och vidtagande av arbetsmiljöåtgärder där behov föreligger, KF 38, Informationen noteras.

11 BIDRAG TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR 2014 Program Summa BF BA exkl anläggningsfordon BA anläggningsfordon EE gemensamt år EE automation EE Dator o komm tekn EE Elteknik EE Energiteknik EK ESBD ESDAN ESEM ESMK ESTA FT gemensamt år FT år 2-3 godshantering FT år 2-3 kaross/lack, FT år 2-3 lastb/mob mask FT år 2-3 personbil FT år 2-3 transport HA HV Texildesign HV florist HV frisör HV hår och makeup stylist HT HU IN Naturbruk, djur NA RL SA SA information kommunikation TE VF IB VO Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om kr/år För samtliga platser på Yrkesprogram kan ett tillägg om kr/år ges

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer