Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010 1 (23)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti (23) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl , Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson Övriga deltagande: Inge Nilsson-Piehl 35, 47, 53 Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, sekreterare Justerare Harry Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 19 augusti 2010 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Harry Johansson Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti 2010 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 19 augusti 2010 Datum för anslags nedtagande: 9 september 2010 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 36 Dnr 102/10 Övertagande av huvudmannaskapet för stiftelsen Hemgården i Filipstad Från Stiftelsen Filipstads Fruntimmersförening har till Filipstads kommun inkommit en begäran om att kommunen skall ta över huvudmannaskapet för stiftelsen Hemgården som äger och förvaltar 3 stycken bostadshus med 38 stycken lägenheter med hyresrätt och 3 stycken lokaler. Anledningen till denna hemställan är att Stiftelsen Hemgårdens nuvarande huvudman Filipstads Fruntimmerförening har svårt att rekrytera ledamöter till stiftelsens styrelse och har sedan 2009 helt saknat fungerande sådana. Teknik och Serviceförvaltningen har tagit del av begäran och kan konstatera att verksamheten inom Stiftelsen Hemgården synes vara i god ordning. Stiftelsen har tillfredställande ekonomi och få outhyrda lägenheter. Att överta huvudmannaskapet innebär så vitt förvaltningen förstår oavsett ekonomisk status inget ekonomiskt åtagande för kommunen, istället innebär det att påta sig ansvaret för att utse och tillse att stiftelsen Hemgården får en kompetent och väl fungerande styrelse. Då kommunen har att utse styrelse till Stiftelsen Filipstadsbostäder kan med fördel denna styrelse samordnas med en styrelse för Hemgården. Idag sköts förvaltningen av stiftelsen Hemgården av HSB i Filipstad och det är upp till stiftelsen Hemgårdens styrelse att besluta om framtida förvaltning av verksamheten. En samordningsfördel mellan stiftelserna Filipstadsbostäder och Hemgården kan på sikt finnas. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att Filipstads Kommun övertar huvudmannaskapet för Stiftelsen Hemgården från och med att Styrelsen för stiftelsen Filipstadsbostäder även utgör styrelse för stiftelsen Hemgården från samma datum Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 37 Dnr 132/10 Bokslut för Värmlands läns vårdförbund 2009 Närslutet skrivelse 4 juni 2010 översänder Värmlands läns vårdförbund bokslut för 2009 med revisionsberättelse för behandling i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. I revisionsberättelse daterad 30 april 2010 anför vårdförbundets revisorer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god revisionssed. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2009 för Värmlands läns Vårdförbund samt att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Sune Frisk deltar ej i behandlingen av ärendet.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 38 Dnr 147/10 Beslutsexp: C. Marsell KC Överförmyndarorganisation från och med år 2011 Kommunkansliet har enligt uppdrag, på tjänstemannanivå fört diskussioner med närliggande kommuner om ett eventuellt samarbete och gemensam organisation för fullgöra kommunens skyldighet att utföra uppdraget som överförmyndare. Kanslichef Catrin Marsell har i en promemoria belyst de utmaningar, förutsättningar och alternativ kommunen har, för att välja organisation för verksamheten efter årsskiftet. Bilaga: PM daterat Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att uppdra till kanslichefen och kommunchefen att fortsätta förhandlingar med kommunerna Storfors, Karlskoga/Degerfors och Kristinehamn om en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt kontor från och med att om möjligt, presentera ett konkret slutgiltigt förslag för Kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 39 Dnr 143/10 Tilläggsbudget IT-enheten I skrivelse daterad föreslår ekonomikontoret att IT-enheten skall beviljas tilläggsbudget om 600 tkr år Medlen skall användas till redan gjorda investeringar. År 2009 hade IT-enheten 650 tkr avsatt för att investera i WINCORE servicemiljö. Leveransdatum var Den faktiska kostnaden om 600 tkr bokfördes dock på år Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att bevilja IT-enheten tilläggsbudget om 600 tkr år 2010 för investeringen. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att bevilja IT-enheten tilläggsbudget om 600 tkr år 2010 för investeringen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 40 Dnr 114/10 Anslag för utveckling inom grundskolorna I skrivelse daterad beskriver verksamhetschef Tage Nordkvist planerat implementeringsarbete av skolutvecklingsprogrammet för grund- grundsär- och träningsskolan i Filipstads Kommun. För att få bästa resultat, avser Barn- och utbildningsförvaltningen att för detta ändamål avsätta en hel arbetsdag för all personal. Det medför en kostnad om 216 tkr, vilken inte finns budgeterad inom förvaltningens ekonomiska ram. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja anslag om 216 tkr till Barn- och utbildningsnämnden för det beskrivna utvecklingsarbetet. att finansiering sker inom ramen för Kommunstyrelsens omstruktureringsmedel. Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 41 Dnr 145/10 Medverkan i projekt Kollektivt resande hela vägen Filipstads kommun har från Värmlandstrafik AB (VTAB) fått en förfrågan om medverkan i projektet Kollektivt resande hela vägen. Projektet som beräknas pågå under perioden jan dec 2013 planeras vara ett EUfinansierat EU projekt inom strukturfondsmedel mål 2, föreslås delfinansieras av parterna Värmlandstrafik, Landstinget, Karlstad Universitet/SAMOT och några utvalda och tillfrågade kommuner i Värmland. Projektet syftar till att - skapa förändrade attityder till kollektivt resande på landsbygden - förändra attityden till kollektivt resande hos arbetstagare på större arbetsplatser - skapa en modell för utveckling av kollektivtrafik på landsbygden - skapa en modell och verktyg för arbetet med attityder till resande på arbetsplatser - öka kunskapen om kollektivtrafikens bidrag till regional utveckling - öka kollektivtrafikens marknadsandel Kommunens ekonomiska åtagande skulle enligt förslaget vara en kontantinsats på kronor/3 år samt bidrag med tid omfattande 1 månads arbete per år. Om kommunen sedermera önska vara pilotkommun för provkörning inom kommunen så tillkommer en kontant finansiering på kr/år. Filipstads kommun har med sin stora yta, åldersammansättning på befolkningen och utbudet av handel och service ett behov av en väl fungerande kollektivtrafik och en väl fungerande kompletteringstrafik. Att utveckla denna trafik och göra den mer attraktiv och väl fungerande är en viktig utmaning inför framtiden. Lena Thorin för Värmlandstrafik, presenterade projektet och besvarade frågor härtill. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att tillstyrka deltagande i projektet Kollektivt resande hela vägen med en insatts om kronor/3 år och deltagande med personella resurser. att finansieringen sker inom ramen för Kommunstyrelsens tillgängliga medel.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att tillstyrka deltagande i projektet Kollektivt resande hela vägen att tillstyrka en kontant medfinansiering om kronor för hela projekttiden att tillstyrka en medfinansiering i form av deltagande med personella resurser motsvarande kronor per år, åren att tillstyrka en kontant medfinansiering om 150 tkr per år, åren 2012 och 2013 för pilottrafik att finansieringen sker inom ramen för kommunstyrelsens tillgängliga medel

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 23 juni Au 42 Kf 56 Dnr 134/10 Motion ang. skapande av handikappanpassad badplats I motion inkommen till kommunkansliet via e-post 21 juni 2010 anför Peter Johansson (c) följande: När det blir sommar så vill många kunna ta ett dopp i någon av de många sjöar som finns runt om i Filipstads kommun. För den som är rörelsehindrad är detta inte lätt. För det första ta sig igenom en sandstrand med en rullstol för att sedan på något sätt komma i vattnet vilket kräver mycket arbete för de som försöker hjälpa till. I flera kommuner har man kunnat lösa detta på ett enkelt sätt. Man kan t ex lägga en smal gång med asfalt ned till vattnet för att sedan lägga en ramp från stranden och ned i vattnet. I investeringsbudget för 2011 ligger ett förslag om badplats vid Flakudden. Den badplatsen skulle få en bra placering inte minst för rörelsehindrade varför man vid framtagande av förslag till genomförande, bör ta hänsyn till en handikappanpassning. Med anledning av ovanstående så föreslår jag Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på handikappanpassad badplats. Att man pga tillgänglighet i första hand tittar på placering vid den i investeringsbudget tänkta badplatsen vid Flakudden. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till teknikutskottet. Beslutsexp: TU

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Beslutsexp: TU Au 43 Kf 43 Dnr 131/10 Motion ang. uppsnyggning av torget m m I motion 9 juni 2010 anför Harry Johansson följande: Den pågående uppsnyggningen av Torget och anläggandet av en fontän i Skillerälven gör centrum öppnare och trevligare för besökaren. När detta är klart återstår Hotellbron med stora runda stenomgärdade rabatter, som inte är speciellt vackra. Jag yrkar därför, att stenrabatterna tas bort och att bron öppnas för trafik. Trafiken ska vara enkelriktad från torget mot Hantverksgatan och endast gälla lätta fordon, inte bussar och lastbilar. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till teknikutskottet.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Au 44 Kf 44 Dnr 127/10 Motion ang. upphandling av närproducerad och ekologisk mat I motion inkommen till kommunkansliet 9 juni anför Peter Johansson (C) följande: Maten är verkligen grundläggande för oss människor, inte endast för att den ger oss vår dagliga näring, utan också för att vi genom att välja vilken mat vi äter kan påverka utvecklingen på olika sätt. Konsumtionen av mat påverkar inte bara vår egen hälsa och välbefinnande utan kan också bidra till en förbättring av miljön runt omkring oss. Detta val som var och en kan göra kallas för konsumentmakt, den kan starkt bidra till en mer hållbar utveckling. Ett bra exempel på konsumentmakt är det klorblekta papperet som försvann snabbt från marknaden eftersom konsumenterna slutade efterfråga det. Även kommuner kan vara en aktiv konsument, detta genom att vid sin upphandling bidra till ett mer hållbart samhälle. Centerpartiet anser att kommunens livsmedelsupphandling ska innehålla dels en ökad andel ekologiska produkter, dels öka andelen närproducerade livsmedel. Med närproducerat menar vi både råvaror och förädlade produkter från Värmland och Sverige. En aktiv upphandling ger positiva effekter på jobb och företagande både i länet som i kommunen. Dessutom kan skolelever och boende vid äldreboenden känna en naturlig koppling till den mat de äter. Lagen om offentlig upphandling ger möjlighet för nya principer exempelvis miniminivåer av ekologiska produkter. Miljöstyrningsrådet kommer efter initiativ från jordbruksministern att presentera olika kriterier för att underlätta en mer miljövänlig offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådet har utarbetat kriterier kring ett gott djurskydd inför upphandling av kött och mjölk. Med hänvisning till ovanstående föreslås Att inslaget av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka i kommunens upphandlingar Att inarbeta miljöstyrningsrådets kriterier i kommunens upphandlingspolicy.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Beslutsexp: TU Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Teknikutskottet.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Au 45 Kf 42 Dnr 124/10 Motion ang. frukost i skolan I motion 7 juni 2010 anför Benny Persson följande: Många elever går upp tidigt på morgonen, bland annat beroende på lång resväg till skolan. En del har svårt att äta något alls vid den tidpunkten och även för de som har ätit frukost hemma blir det långt fram till skollunchen, även om den serveras relativt tidigt under skoldagen. Risk finns även att elever där föräldrarna gått till sina arbeten innan barnen äter frukost, inte prioriterar att göra i ordning frukost utan det blir kanske en smörgås och ett glas mjölk. Näringsriktig kost är viktig för kroppens utveckling och för den som inte äter ordentligt finns risk att det blir svårt att klara av skoldagen Centerpartiet föreslår därför att Filipstads kommun, höstterminen 2010 börjar servera frukost på Ferlinskolan. Om detta faller väl ut bör frukost från och med vårterminen 2011 införas vid kommunens samtliga skolor. När det gäller ekonomi föreslår vi att man tar ut en avgift på 5-10 kronor per frukost. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: BUN att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Au 46 Kf 45 Dnr 105/10 Motion ang. översiktsplan i Filipstad I motion 12 maj 2010 anför Ulf Söhrman följande: Vid gårdagens fullmäktigemöte fick vi information om det pågående översiktsplanearbetet. Eftersom de i planen upptagna sjönära tomtmarkerna endast finns med i översiktsplanen för kommunens centralort, så uppkommer det några frågeställningar som måste lösas innan översiktplanen skickas till länsstyrelsen för ställningstagande. I kommunen finns två sjöar till, som är mycket vackra och som bör vara lämpliga för sjönära boenden. Sjön Yngen och sjö Östersjön bör vara mycket lämpliga för sjönära boende och i den översiktsplan som för närvarande bearbetas så har man koncentrerat sina ansträngningar enbart på centralorten Filipstad och inte tittat på hela kommunen. Eftersom det är moderat politik att alla ska med och inga skall stängas utanför så bör kommunens översiktplanearbete även omfatta de övriga orterna i Filipstad så att kommunens alla innevånare får en likabehandling och möjlighet till sjönära boende. Både Persberg och Nykroppa bör ha lika goda förutsättningar för sjönära boende som Filipstad. Sjöarna Yngen och Östersjön är ur vattenkvalitet bättre än sjön. Daglösen och bör därför vara med i översiktsplanen för sjönära boende. De föreslagna tomterna vid Finnshyttan har uppgivits till 900 kvm per tomt. För att det skall gå att få nya innevånare till dessa tomter bör det i detaljplanen för området framgå att man kan köpa 1,2 eller 3 tomter på en gång så att den som överväger att investera i ett nybygge även kan göra ett riktigt stor bygga om han så önskar och inte enbart bygga ett standardhus på max 180 kvm. De framtida förutsättningarna för uppvärmning i hus ändrar sig kraftigt och kommer att göra så sett över en tioårsperiod, vilket är den planeringshorisont som måste vara gällande för en planerad tomtmarksförsäljning på sjönäralägen.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Kommunfullmäktige 10 juni Beslutsexp: MOB I de detaljplaner som kommer att läggas till följd av översiktsplanearbetet bör då ges utrymme för hus som kan byggas som åretrunt- eller som fritidshus eller kombinationer av dessa möjligheter. Detta innebär att det måste vara tillåtet att avvika från de byggnormer som vi har i Sverige vad gäller villa och husbyggnationer. Det är därför av vikt att tekniska kontoret även får i uppdrag att tillse att översiktsplanen för sjönära tomter även omfattar de tätorter i kommunen som har lämpliga sjöar samt att detaljplanerna inte begränsar byggnadstekniken till de byggnormer som i dag är rådande utan att det ges utrymme för möjliga lösningar som kan anpassas till heltidsboende, deltidsboende eller fritidsboende samt att valfria kombinationer av detta kan byggas. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Beslutsexp: KC I N-P Au 47 Dnr 144/10 Etablera vänort med kommun i Kina I skrivelse beskriver tekniske chefen Inge Nilsson-Piel förfrågan om Filipstads kommuns intresse att etablera kontakter med en vänort i Kina. Den ideella organisationen ICLD drivs med ekonomiskt stöd av Sida. ICLD arbetar bland annat med programmet Kommunalt partnerskap. Där ges ekonomiskt stöd till både etablering av vänortskontakter och till faktiska samarbetsprojekt. Nästa ansökningsomgång löper ut den 15 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att uppdra till Kommunchef och Teknisk chef att ansöka om medel hos ICLD inom programmet Kommunalt partnerskap senast 15 oktober 2010, för att etablera vänortskontakt i Kina. Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 48 Dnr 137/10 Medfinansiering i projektet Det företagsamma Värmland I skrivelse daterad från Region Värmland presenteras projektet Det företagsamma Värmland. Projektet syftar till att främja entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt i samtliga Värmlands kommuner. Vidare arbetar projektet med målsättningen att Värmland skall bli årets klättrare avseende entreprenörskap år Filipstads kommun har möjlighet att ingå i projektet med en antingen kontant medfinansiering om 50 tkr per år, eller genom medfinansiering i form av arbetstid värd 50 tkr. under åren Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bifalla ansökan från Region Värmland om medfinansiering i ovan angivet projekt, enligt de förutsättningar som anges för Det företagsamma Värmland. Medfinansieringen sker i form av avsättande av arbetstid. att finansieringen sker inom ramen för näringslivskontorets anslag. Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget Beslutsexp: Region Värmland Näringslivsenh.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 49 Dnr 141/10 Medfinansiering i projektet Tillväxt Värmland Ideella föreningen Communicare kommer senast den 31 augusti att skicka in ansökan till EU-programmet om projektet Tillväxt Värmland. I projektbeskrivningen framgår att syftet med delprojekt 1 är att skapa nätverk mellan soloföretag som under ett antal initierade träffar av projektet skall kunna utbyta erfarenheter och skapa en plattform för att kunna skapa tillväxt i sitt företag. Flera soloföretag skall utvecklas och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Lämplig kontorslokal till ett värde av 2000 kronor per månad, kan tillhandahållas av Filipstads Kommun. Näringslivskontoret har i yttrande tillstyrkt medfinansiering av projektet. Den andra delen av medfinansieringen avser redovisning av näringslivskontorets kontaktpersons arbete i projektet. Arbetstiden omfattar 3 timmars arbete per vecka och värderas till kronor per år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bifalla ansökan från Communicare om medfinansiering i ovan angivet projekt, i form av tillhandahållande av möblerat kontor, enligt de förutsättningar som anges i ansökan och projektbeskrivningen. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: Communicare Näringslivsenh. att bifalla ansökan från Communicare om medfinansiering i ovan angivet projekt, dels i form av tillhandahållande av möblerat kontor, dels i form av egen arbetsinsats 3 timmar per vecka, enligt de förutsättningar som anges i ansökan och projektbeskrivningen.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 50 Dnr 148/10 Huvudöverenskommelser -10 om lön och allmänna anställningsvillkor I enighet med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting föreslår personalenheten kommunen: - att anta bestämmelserna i nedan träffade centrala överenskommelser samt - att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokala kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokoll. -Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK 10 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning f o m Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 10- med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning f o m Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning f o m ( överenskommelse för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) -Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor HÖK 10 med OFR s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (SKTF, SSR, Ledarna) för tillämpning f o m Personalavdelningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta i enlighet med ovanstående rekommendationer. Arbetsutskottet beslutar att anta bestämmelserna i nedan träffade centrala överenskommelser samt Beslutsexp: Personalenh. att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokala kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokoll.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 51 Näringslivsfrågor Vid Näringslivsenheten finns idag en näringslivsutvecklare anställd och han avser att gå i pension. Kommunchef Claes Hultgren informerar arbetsutskottet om förutsättningar för utvecklingen av arbetet med näringslivsfrågor och behovet av att rekrytera en ny Näringslivsutvecklare. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Kommunchefen att annonsera efter en ny näringslivsutvecklare. Beslutsexp: KC

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Au 52 Dnr Anmälningsärenden 1. Uppföljning av Filipstads kommuns tillämpning av Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Arbetsutskottet beslutar att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Beslutsexp. KC Au 53 Dnr 40/10 Information om projektet Hälso- och breddidrottsturism Kommunchef Claes Hultgren informerar om att Tillväxtverket har beslutat bevilja stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, för projektet Hälso- och breddidrottsturism. Projektet omfattar totalt ca 20 miljoner kronor och pågår under tiden till I uppstartsfasen skall en projektorganisation för de ca två åren skapas. Medel finns för anställning av en projektledare på heltid, en aktivitetsutvecklare på halvtid och en halvtid för administrativ redovisning. Vidare skall en styrgrupp, en arbetsgrupp och en referensgrupp utses. Hultgren föreslår att Arbetsutskottet utser en kommunal politiker för uppdraget som styrgruppens ordförande samt att kommunchefen uppdras rekrytera en projektledare. Sune Frisk yrkar att Kommunstyrelsens ordförande utses för uppdraget som styrgruppens ordförande. Arbetsutskottet beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande till styrgruppens ordförande att uppdra till Kommunchefen att rekrytera en projektledare att uppdra till Kommunchefen att tillsammans med projektledaren presentera arbetsutskottet förslag på en projektorganisation

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 augusti Beslutsexp. KC Kanslichef Au 54 Uppdrag till Kommunkansliet Ledamot Annika Johansson föreslår att kommunkansliet får i uppdrag att presentera en sammanställning över vilka projekt kommunen deltar i. Detta avser de projekt som administreras genom Kommunkansliet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Kommunchefen och Kanslichefen att presentera en sammanställning över vilka projekt Filipstads kommun deltar i och som administreras av kommunkansliet.

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj 2014 1 ( 17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.20-12.12 Ajournering kl. 09.50-10.07 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2012 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.25-13.55 Ajournering kl.12.00-13.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2008 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl. 13.45-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2012 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-13.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 juni 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.00-11.25 Ajournering kl. 9.45-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 april 2014 1 (16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-09.43 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari 2011 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.18 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 april 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.40 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson

Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Justerande Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 juni 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering mellan 15.05-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Solveig

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2008 1(8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Anita Widman Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb

1. Motion ang. utökning av öppettider på Ungdomens Hus 2. Övertagande av lån Filipstads Tennisklubb KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 december 2015 kl.09.00 Joakim Nyman från Polisen informerar om medborgarlöfte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2014 1 (14 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 10.38-12.15 Ajournering kl. Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars 2006 1 (8) Plats och tid: Lektionssalen, Spångbergshallen kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Hans Nahlbom Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 29 september 2010 1 (13 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 29 september 2010 1 (13 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 29 september 2010 1 (13 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Sune Carlsson Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 juni 2014 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.48 Ajournering kl. 09.50-10.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Britt-Marie

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 oktober 2013 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Olle

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Kommunstyrelsens teknikutskott 19 september 2007 1 (13) Plats och tid: Lektionssalen Spångbergshallen kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman Sune Carlsson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar

Sammaträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 augusti 2011 1 (8) Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Sammaträdesdatum 17 augusti 2011 1 (8) Plats och tid: Servicehuset Ugglan, Lesjöfors kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Björn Stålhammar Ersättare:

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134 Samm anträdesdatum Kommunstyrelsen 1 december 2010 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.10, 16.00-16.15 Beslutande: Per Ås Su Thor Annika Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2010 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.30 Ajournering kl.15.00-15.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04. Till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktigeärende KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-04 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 9 februari 2015 kl.09.00 Justerare :Torbjörn Parling Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19. Kommunfullmäktige 12 mars 2015 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.54 Ajournering kl. 19.24-19.35 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-06 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 6 november 2013, kl. 08.00-09.30 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2009 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2009 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2009 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 april 2016 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-14.53 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Marina Isaksson (S) Christer

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december (13)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.09.02-11.30 Ajournering kl.10.15-10.20 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15 Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Sessionssalen, torsdag 12 mars 2015 kl. 18.15 Sammanträdet inleds med en information från Jan-Erik Andrén, nyanställd förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 december 2014 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10.50 Ajournering kl. 09.50-10.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262

Sammanträdesdatum 2012-08-07. 3 Handlingsplan för kommunal vattenförvaltning KS 12/262 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-08-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 augusti 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Information till kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast (Bisnod) gällande näringslivsanalys.

Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast (Bisnod) gällande näringslivsanalys. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2017-03-02 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Bröderna Ericssonrummet 6 mars 2017 kl.09.00 Sammanträdet inleds med en presentation från Håkan Wolgast

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2009 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 14.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer