Trafiknämndens riktlinjer för tillträde till kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiknämndens riktlinjer för tillträde till kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar"

Transkript

1

2 Trafiknämndens riktlinjer för tillträde till kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar

3 Innehållsförteckning 1. Regional kollektivtrafikmyndighet Inledning Grundläggande skyldigheter Hållplatser och terminaler Hållplatser och terminaler Fast information Dynamisk information Drift- och underhåll Övrig hållplatsutrustning Interregional trafik Tillträde till kapacitet Kapacitetsbeskrivning Kapacitetsperioder Kapacitetstilldelning Samordning av ansökningar Överlåtelse av kapacitet Ansökan Ansökan Avtal Avgifter Avgifter för tillträde till hållplatser och terminaler Angöringsavgifter Avgifter för annan service Avgifter för ej utnyttjad tilldelad kapacitet Tillsyn Tillsynsmyndighet Tvist... 8 Bilaga 1 Kapacitetsbeskrivning... 9 B1 1. Hållplatser och terminaler... 9 B1 1.1 Beskrivning av hållplatsstandard... 9 B1 2. Tilldelning... 9 B1 2.1 Prioriteringsordning

4 B1 2.2 Begränsningar B1 2.3 Kapacitetsperiod B1 3. Skyltning av hållplatser B1 3.1 Skyltutförande B1 4. Avgifter B1 4.1 Angöringsavgifter B1 4.2 Avgifter för ej utnyttjad kapacitet B1 4.3 Avgifter för skyltning B1 5. Tillgänglig kapacitet B1 5.1 Definitionslista

5 1. Regional kollektivtrafikmyndighet 1.1 Inledning Landstinget i Östergötland är regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM). Landstinget har organiserat den regionala kollektivtrafikmyndigheten som en särskild trafiknämnd under fullmäktige. RKTM har bl.a. till uppgift att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP), fatta beslut om trafikplikt och tilldela tillträde till kapacitet i offentligt ägd infrastruktur till de trafikföretag som avser utföra regional kollektivtrafik. Med kapacitet i infrastruktur avses tillgängliga hållplatser och terminaler. RKTM ska: 1. upprätta beskrivning av tillgänglig kapacitet 2. meddela förfarande vid undantag vid planerade och oplanerade kapacitetsstörningar 3. meddela förfarande vid ansökan om tillträde till hållplatser och terminaler 4. meddela tillträde till hållplatser och terminaler (kapacitetstilldelning) 5. meddela förfarande för tillhandahållande av tjänster 6. meddela förfarande vid tvist 1.2 Grundläggande skyldigheter RKTM skall bedöma behovet av att organisera och tilldela tillträde till hållplatser och terminaler. RKTM fattar även beslut om kapacitetsbrist. Uppdraget skall utföras inom ramen för Lagen om kollektivtrafik (2010:1 065), Transportstyrelsens föreskrifter om anmälningsskyldighet för kollektivtrafik (TSFS 2012:2), gällande avtal om kollektivtrafik mellan landstinget i Östergötland och länets kommuner samt landstingets uppdragsavtal med AB Östgötatrafiken. RKTM i Östergötland har överlåtit uppdraget att hantera ärenden som avser ansökan om och tillträde till hållplatser och terminaler samt att fatta beslut om kapacitetsbrist till AB Östgötatrafiken. Bolaget ska hantera uppdraget enligt riktlinjerna i detta dokument. 2. Hållplatser och terminaler 2.1 Hållplatser och terminaler RKTMs uppdrag omfattar de hållplatser och terminaler som före den 1 januari 2012 trafikerades av AB Östgötatrafiken. Till dessa tillkommer hållplatser och terminaler som föreslås genom det regionala trafikförsörjningsprogrammet och hållplatser och terminaler som tillförs vid kommuners utveckling och expansion. 4

6 Hållplatser och terminaler som inte omfattas enligt ovan kan, genom förändringar i trafikförsörjningsprogrammet, senare komma att ingå i RKTMs uppdrag. Ett trafikföretag som önskar trafikera hållplatser/terminaler som inte omfattas av RKTMs uppdrag, skall ansöka hos väghållaren eller ägaren om att få trafikera dessa. 2.2 Fast information Skyltning av hållplatser och terminaler som ingår i RKTMs uppdrag sker genom RKTM. Utrymme på/i informationstavlor eller i kassetter, om sådana finns, tilldelas i mån av plats. Trafikföretag ska lämna in information om exempelvis trafikutbud, priser och texter för skyltning till RKTM på sätt som beskrivs i Bilaga 1 p Dynamisk information Vissa hållplatser och terminaler är utrustade med dynamisk skyltning. Denna skyltning ägs av respektive kommun och är ansluten till ett centralt system hos AB Östgötatrafiken. Tillträde till sådan utrustning ska kunna medges det trafikföretag som önskar detta. Eventuella systemkrav eller utveckling av befintliga system för att möjliggöra tillträde beslutas av RKTM. Den sökande ska bekosta tillträdet till den dynamiska trafikantinformationen. Kostnaderna ska baseras på systemägarens kostnader för tillträdet. 2.4 Drift- och underhåll RKTM ansvarar för drift- och underhåll av den utrustning som RKTM tillhandahåller. Kostnader för drift och underhåll regleras under punkt Övrig hållplatsutrustning Ett trafikföretag som önskar tillföra utrustning till hållplats eller terminal som inte tillhandahålls av RKTM, skall begära tillstånd för detta hos ägaren av hållplatsen/terminalen Interregional trafik På hållplatser och terminaler som har utpekade angöringsytor för interregional trafik, ska tillträde för sådan trafik i första hand erbjudas plats på dessa angöringsytor. Ansökan om tillträde sker hos anläggningsägaren. Till hållplatser och terminaler som bedöms ha outnyttjad kapacitet och som RKTM förfogar över, kan tillträde erbjudas den interregionala trafiken. RKTM bedömer vilken kapacitet som kan tillhandahållas. 3. Tillträde till kapacitet 3.1 Kapacitetsbeskrivning RKTM ska årligen upprätta en beskrivning över tillgänglig kapacitet på hållplatser och i terminaler, så kallad kapacitetsbeskrivning, Bilaga 1. Beskrivningen ska, 5

7 utöver uppgifter om tillgänglig kapacitet, innehålla information om villkoren för tillträde till och utnyttjande av kapaciteten. Den ska även innehålla information om begränsningar, om sådana finns under den kommande kapacitetsperioden. Vid större störningar får RKTM, utan förvarning och för den tid som behövs för till exempel reparationer, vidta åtgärder som inte är förenliga med tidigare beslut om kapacitetstilldelning. 3.2 Kapacitetsperioder Kapacitetsperioderna följer Trafikverkets perioder för tillträde till tåglägen. Tillträde till kapacitet lämnas därefter för en kapacitetsperiod i taget. Om trafikföretagets planerade trafikeringsperiod överskrider en kapacitetsperiod, ska trafikföretaget ansöka om nytt tillträde till kapacitet för kommande kapacitetsperiod. 3.3 Kapacitetstilldelning RKTM ska utifrån inkomna ansökningar ta fram förslag till tillträde med utgångspunkt från kapacitetsbeskrivningen och den gällande kapacitetsperioden. Berörda parter skall ges möjlighet att yttra sig över förslaget till kapacitetstilldelning. 3.4 Samordning av ansökningar RKTM ska genom samordning av ansökningarna lösa de eventuella intressekonflikter som uppstår vid kapacitetstilldelningen. Tilldelning sker annars enligt beskriven prioriteringsordning i kapacitetsbeskrivningen, Bilaga 1. RKTM får föreslå en sökande annan kapacitet än den begärda. Om ansökningarna inte kan samordnas kan RKTM förklara hållplatsen/terminalen som överbelastad och ange under vilka tider så är fallet. RKTM ska vid överbelastning snarast underrätta infrastrukturägaren om vilka behov av ytterligare kapacitet som bedöms behöva tillföras aktuell hållplats eller terminal. 3.5 Överlåtelse av kapacitet Tilldelad kapacitet får inte överlåtas. Kapacitet anses inte som överlåten, om den som tilldelats kapacitet inte själv är kollektivtrafikföretag men anlitar ett kollektivtrafikföretag för att utföra trafiken. Om ett kollektivtrafikföretag överlåtit kapacitet får denne nekas tilldelning av kapacitet vid samma eller nästkommande kapacitetsplaneperiod. Den som har tilldelats kapacitet, och under en månad inte har utnyttjat hållplatsen/terminalen i den utsträckning som ansökan omfattar, ska skriftligen till RKTM avsäga sig den tilldelade kapaciteten. Detta gäller inte om det låga utnyttjandet beror på faktorer som ligger utanför innehavarens kontroll. Om tilldelad kapacitet inte har utnyttjats, kan detta komma att beaktas vid en senare tilldelning av kapacitet. från Järnvägslagen 6:2 4. Ansökan 6

8 4.1 Ansökan Den som har rätt att utföra kollektivtrafik kan ansöka hos RKTM om tillträde till hållplatser och terminaler. RKTM tilldelar tillträde utifrån kapacitetsbeskrivningen. Ansökan ska vara RKTM tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken ska påbörjas. Ett trafikföretag som avser upphöra med sin trafik ska anmäla detta minst 21 dagar före avträdet. Ansökan om tillträde till hållplatser och terminaler som bedöms överbelastade följer ansökningstider bilaga1. p Avtal I samband med tilldelning av kapacitet skall trafikföretaget och RKTM ingå de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som behövs för utnyttjande av tilldelad kapacitet. Villkor om verksamhetens omfattning, trafikeringsperiod, tilldelad kapacitet, avgifter för den tilldelade kapaciteten, eventuella avgifter för tilldelad kapacitet som ej nyttjas, gällande för den planerade trafikeringsperioden ska framgå. 5. Avgifter 5.1 Avgifter för tillträde till hållplatser och terminaler RKTM ska i förekommande fall ta ut avgifter för tillträde till hållplatser och terminaler av såväl upphandlad som kommersiell trafik. Dessa ska då tas ut på ett konkurrensneutralt och icke diskriminerande sätt och baseras på faktiska kostnader för tillträde samt för drift- och underhåll. Avgifterna kan utgöras av angöringsavgifter och/eller för annan service. För den upphandlade trafiken regleras dessa genom avtal nämnda under p 1.2. Avgifter kan även tas ut för tilldelad kapacitet som ej utnyttjas. 5.2 Angöringsavgifter Vissa hållplatser och terminaler kan beläggas med angöringsavgifter beroende på ägande och ansvar. Om en hållplats eller terminal är belagd med angöringsavgifter ska detta framgå i kapacitetsbeskrivningen. RKTM anmäler till ägaren av hållplatsen/terminalen om att trafikföretag tilldelats kapacitet, antalet angöringar och för vilken period kapaciteten tilldelats. Angöringsavgifter administreras av ägaren till hållplatsen eller terminalen. 5.3 Avgifter för annan service Till annan service räknas t ex information om angörande linje, tidtabell mm. och ingår som en del i nyttjandet av hållplatser och terminaler. RKTM tar ut avgifter för ingående delar i punkterna samt Avgifter för ej utnyttjad tilldelad kapacitet RKTM får ta ut avgifter för tilldelad kapacitet som inte har utnyttjas i den grad som trafikföretaget ansökt om och tilldelats tillträde för. Aktuella avgiftsnivåer för ej nyttjad kapacitet redovisas i kapacitetsbeskrivningen. 7

9 6. Tillsyn 6.1 Tillsynsmyndighet Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för ärenden som RKTM handlägger avseende tillträde till hållplatser och terminaler. Den som bedriver verksamhet som omfattas av kollektivtrafiklagen ska på begäran lämna upplysningar och tillhandahålla sådana handlingar som behövs för tillsynen och för bedömningen av ansökningar om kapacitetstillträde. 6.2 Tvist Ett trafikföretag eller RKTM får till tillsynsmyndigheten hänskjuta tvister om huruvida RKTMs beslut står i överensstämmelse med lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 8

10 Bilaga 1 Kapacitetsbeskrivning B1 1. Hållplatser och terminaler B1 1.1 Beskrivning av hållplatsstandard För att åskådliggöra vilken standard hållplatser och terminaler som RKTM tilldelar tillträde till, delas dessa in i en skala 1-3. Nivå 1 innehåller hållplatser/terminaler som bedöms kunna tillhandahålla hög standard och motsatt där hållplatser/terminaler i nivå 3 bedöms tillhandahålla en enklare/lägre standard. Kapacitetsbeskrivningen ger inte på detaljnivå en exakt bild över den enskilda hållplatsen, utan beskriver i stora drag vilken service trafikföretaget kan förvänta sig inom varje nivå. Sålunda kan utbudet/erbjudandet för hållplatser inom samma nivå skilja sig något från varandra. Den tillgängliga kapaciteten på hållplatser/terminaler kan skilja sig från god kapacitet till mycket begränsad tillgång på kapacitet. Tillträde till hållplatser/terminaler sker utifrån punkt i denna bilaga. Nivå 1. Hållplats/terminal med eller utan hållplatsficka, utformad för funktionsnedsatta med ledstråk, kontrastmarkering samt förhöjd kantsten. Informationsytor kan i regel erbjudas. Utrustning för visning av avgångstider i realtid och eller uppvärmt väderskydd alt. väntsal kan finnas. Nivå 2. Hållplats/terminal med eller utan hållplatsficka, utformad för funktionsnedsatta med ledstråk, kontrastmarkering samt förhöjd kantsten. Informationsytor kan i regel erbjudas. Vissa hållplatser inom kategori 2 är även utrustade med väderskydd. Nivå 3. Hållplats/terminal med eller utan hållplatsficka där hållplatsen markeras med stolpe i vägkanten eller på enklare väderskydd. Informationsytor saknas i regel. B1 2. Tilldelning B1 2.1 Prioriteringsordning RKTM ska i möjligaste mån tilldela kapacitet löpande enligt ansökan. Tilldelning sker i första hand inom ramen om +/-3minuters maxförskjutning från ansökta tider. RKTM får därefter föreslå sökande annan tilldelning av kapacitet än den ansökta. I de fall där RKTM inte kan erbjuda tillträde enligt trafikföretagets begärda kapacitet enligt ovan fördelas tillträde enligt nedan fastställd ordning. 9

11 1. Vilken trafik som avses trafikera hållplatsen eller terminalen: Trafik som i allmänna trafikpliktsutredningar bedöms som trafikpliktig och utförs som kommersiell eller av myndigheten upphandlad, tilldelas kapacitet före övrig trafik. 2. Volym och trafikeringsperiod: En ansökan om tillträde som tillhandahåller hög turnivå under en längre sammanhängande period, tilldelas tillträde före ansökan som tillhandahåller trafikering med en lägre turnivå, alternativt motsvarande turnivå men under en kortare trafikeringsperiod. (med turnivå avses antal planerade turer) 3. Volym: En ansökan om tillträde som tillhandahåller hög turnivå tilldelas tillträde före en ansökan som tillhandahåller en lägre turnivå. 4. Trafikeringsperiod: En ansökan om tillträde som tillhandahåller trafikering under en längre trafikeringsperiod, tilldelas tillträde före en ansökan som tillhandahåller trafikering under en kortare trafikeringsperiod. B1 2.2 Begränsningar Hållplatser som bedöms ha kapacitetsbrist redovisas i kapacitetsbeskrivningen B Tillträde till hållplatser med kapacitetsbrist hanteras alltid med ansökan enligt B1 p 2.3 samt p 2.1. B1 2.3 Kapacitetsperiod Tillträde till kapacitet på hållplatser och terminaler som bedöms ha kapacitetsbrist följer nedanstående ansöknings- och tilldelningsförfarande. Ansökningar om tillträde till hållplatser och terminaler utanför fastställd kapacitetsperiod och/eller ej bedöms ha kapacitetsbrist hanteras löpande enligt punkt 2.1. AB Östgötatrafiken fastställer datum för den årliga kapacitetsplaneringen samt aktuell kapacitetsperiod. 201_ - - Sista datum för ansökningar avseende kapacitetsperiod 201_ _ _- - RKTM meddelar förslag till tillträde till kapacitet fr.o.m. 201_ _ _- - (kl.09.00) Trafikföretagens tid för yttrande på förslag till tillträde 201_ _- - RKTMs samordning av inkomna synpunkter 201_- - Sista datum för begäran om tvistlösning 201_- - Tvistlösning avslutad 201_- - RKTM meddelar beslut om kapacitetstillträde. B1 3. Skyltning av hållplatser 10

12 B1 3.1 Skyltutförande Skyltning respektive avskyltning av hållplatser och terminaler som ingår i RKTMs uppdrag sker genom RKTM. Utrymme på/i informationstavlor eller kassetter, om sådana finns, tilldelas i mån av plats. Trafikföretag ska för detta lämna information om trafikutbud, priser, tidtabeller enligt angivna mått på informationskassetter/tavlor i beskrivningen över respektive hållplats/terminal, samt texter för skyltning på topptavlor enligt följande beskrivning. Texterna ska levereras som utskuren folie på appliceringstejp. Texterna ska ha följande utförande: Folie Fasson 801 eller motsvarande Typsnitt Helvetica medium (bold hos vissa leverantörer) Destinationstext 20 mm, svart, versal och gemener Hållplatsnamn 30 mm, svart, versaler Linjenummer 43 mm, svart Logotyp I företagets färger H70 mm x B120 mm B1 4. Avgifter B1 4.1 Angöringsavgifter Hållplatser där angöringsavgifter tas ut för nyttjande under innevarande kapacitetsperiod redovisas i kapacitetsbeskrivningen B B1 4.2 Avgifter för ej utnyttjad kapacitet Avgifter för hållplatser för ej utnyttjad under innevarande kapacitetsperiod tas ut enligt följande: Avgift för ej utnyttjad tilldelad kapacitet per angörande tur uppgår till: XXX sek exkl. moms B1 4.3 Avgifter för skyltning Avgifter för skyltning, avskyltning samt underhåll av tilldelad kapacitet baseras på RKTMs kostnader för tjänsten. B1 5. Tillgänglig kapacitet B1 5.1 Definitionslista I B visas aktuell tillgänglig kapacitet som RKTM tillhandahåller. Beskrivning innehåller uppgifter om följande: Kommun hållplatsen ligger i namngiven kommun. 11

13 Hplnr. hållplatsens ID-nummer. Namn - hållplatsens namn. Hållplatsen kan innehålla ett eller flera hållplatslägen. Hpl läge - unikt läge per stoppunkt. Varje hållplats kan innehålla ett eller flera hållplatslägen. Alias - vissa hållplatser har kompletterande märkning på hållplatsen t ex D1, D2 Norrköpings resecentrum. Hpl ficka anger om hållplatsen har hållplatsficka. Tidtabell - hållplatsen är utrustad med tidtabellsskåp anpassade för information i angiven storlek. Anpassad - hållplatsen är anpassad för resande med funktionshinder. Med funktionshinder avses anpassad för personer med nedsatt syn och personer med nedsatt rörelseförmåga. Väderskydd - hållplatsen är utrustad med väderskydd. Väntsal - hållplatsen är utrustad med uppvärmd väntsal eller uppvärmt väderskydd. Kategori - hållplatsen kategoriseras utifrån vilken service- och utrustningsnivå som bedöms kunna tillhandahållas. Angöringsavgifter - hållplatsen är belagd med angöringsavgift som fastställs av anläggningsförvaltaren. Kapacitetsbrist Hållplatsen bedöms ha kapacitetsbrist under aktuell kapacitetsperiod till angivet datum. 12

14 2012/0099 Aktuell hållplatsförteckning för perioden (126) kommun hplnr namn hpl läge alias hpl ficka tidtabell anpassad väderskydd väntsal kategori angöringsavgifter kapacitetsbrist Linköping 50 Linköpings resecentrum G B1 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum H B2 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum J B3 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum K B4 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum L B5 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum M B6 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum N C1 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum P C2 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum Q C3 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum R C4 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum S C5 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum X D1 Ja A4 Ja Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum Y D2 Ja A4 Ja Ja 3 t.o.m Linköping 50 Linköpings resecentrum Spår Ja A4 Ja Ja Ja 3 Ja, för tågangöring SRAB Linköping 2711 Linneberga A Ja A3 1 Linköping 2711 Linneberga B Ja A3 1 Linköping 1220 Linnégatan Linköping B 1 Linköping 422 Ljunghagsvägen A Ja A3 Ja 1 Linköping 422 Ljunghagsvägen B Ja A3 1 Linköping 2643 Ljungs västra bro A Ja A3 Ja 1 Linköping 2643 Ljungs västra bro B Ja 1 Linköping 2642 Ljungs östra bro A Ja A3 1 Linköping 2642 Ljungs östra bro B Ja A3 1 Linköping 277 Ljungsbro busstation A Ja A3 1 Linköping 277 Ljungsbro busstation B Ja A4 Ja 1 Linköping 1442 Ljungsbroskolan A Ja Ja 1 Linköping 2644 Ljungs Säby A Ja A3 1 Linköping 2644 Ljungs Säby B Ja A3 Ja 1 Linköping 1320 Loftgatan A Ja A4 Ja 1 Linköping 1320 Loftgatan B A3 1 Linköping 426 Luftvärnsgatan A Ja A4 Ja Ja 2 Linköping 426 Luftvärnsgatan B Ja A4 Ja Ja 2 Linköping 1306 Lundbyringen A 1 Linköping 1306 Lundbyringen B A3 1 Linköping 2870 Lundstorp A A3 1 Linköping 2870 Lundstorp B A3 1 Linköping 3919 Lunnevads folkhögskola A Ja A3 Ja 1 Linköping 3584 Lyckebo A A3 1 Linköping 3584 Lyckebo B 1 Linköping 2651 Långåker A Ja A3 1 Linköping 2651 Långåker B Ja A3 Ja 1 B

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens riktlinjer för tillträde till kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens riktlinjer för tillträde till kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar Trafik- och samhällsplaneringsnämndens riktlinjer för tillträde till kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar Handläggare: Anders Lennartsson Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2012-09-18 Diarienummer:

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning Sammanfattningen är i sin helhet hämtad från utredningens sammanfattning. Hela utredningen kan laddas ner från nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/11344/a/125734

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor

Järnvägsnätsbeskrivning Ystads kommun Innehållsförteckning Bilagor Järnvägsnätsbeskrivning Rev: 2015-12-13 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter Bilagor Översiktskarta.

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt

Läs mer

Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt

Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt Införandet av SERA-direktivet 2012/34/EU i svensk rätt Information på Branschrådet 2014-10-08 Sofie Mååg Allmänt om SERA-direktivet Syfte med direktivet Ytterligare marknadsöppning fler ska omfattas av

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar

Järnvägsnätbeskrivning. för Luleå kommuns spåranläggningar 1 Järnvägsnätbeskrivning för Luleå kommuns spåranläggningar Notvikens industrispår Storhedens industrispår Luleå kommun 2007-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 1 1.1 Inledning... 1 1.2

Läs mer

2011 02 18 Vad innebär den nya kollektivtrafiklagen i praktiken? Mårten Levin vd MÄLAB

2011 02 18 Vad innebär den nya kollektivtrafiklagen i praktiken? Mårten Levin vd MÄLAB 2011 02 18 Vad innebär den nya kollektivtrafiklagen i praktiken? Mårten Levin vd MÄLAB Kollektivtrafiklagen i teorin Lagen gäller fr.o.m 1 jan 2012 Regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX PARTER Trafikverket Samhälle XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket

Läs mer

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc PARTER Trafikverket Planering XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket Handläggare: Trafikverket handläggare

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

1.6.2 Avvikelser Stationer för resandeutbyte

1.6.2 Avvikelser Stationer för resandeutbyte 1.6.2 Avvikelser Om information som presenteras i järnvägsnätsbeskrivningen behöver ändras eller kompletteras, kommer information om avvikelser att meddelas genom avvikelsemeddelanden. Sådana meddelanden

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur. Sundsvalls Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Sundsvall Kommuns Järnvägsinfrastruktur Sundsvalls Kommun 2012-06-30 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR... 5 1.3...

Läs mer

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 9 Datum 2013-06-04 Diarienr Elin Persson Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionens arbetsutskott

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-04-16, punkt 14 Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m 1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå Gäller fr.o.m. 2010 08 06. 2 (6) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla Innehållsförteckning Järnvägsnätbeskrivning

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen AVTAL (E24) 2015-12-04 infosäk klass c E24 Bilaga 6B Trafikeringsavtal för depåområde ( Trafikförvaltningen

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Samverkan inför förändringar i JNB 2018 efter Transportstyrelsens marknadstillsyn. Möte Huvudpresentation

Samverkan inför förändringar i JNB 2018 efter Transportstyrelsens marknadstillsyn. Möte Huvudpresentation TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samverkan inför förändringar i JNB 2018 efter Transportstyrelsens marknadstillsyn Möte 170322 Huvudpresentation Ver 1.0 Publicerad Hans Stenbacka Göran Styhr Agenda 1300 Inledning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning

Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 1 2015 Göteborgs Hamns Järnvägsnätbeskrivning S i d a 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 4 ALLMÄN INFORMATION... 4 ANSVAR... 4 GILTIGHETSTID... 4 PUBLICERING... 4 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt PM 1 (5) Handläggare Anders Lennartsson Beslut om allmän trafikplikt Sammanfattning ÖstgötaTrafiken har, i sin roll som stöd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, genomfört trafikpliktsutredning

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg

Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 (17) Järnvägsnätsbeskrivning Depåer i Bro och Älvsjö samt uppställningsspår för pendeltåg Trafikenheten Titel: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 2 (17)

Läs mer

Sökande CargoNet AS Platousgt Oslo, 0048 Norge Ombud Simen M. Klevstrand Wikborg Rein & Co Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Sökande CargoNet AS Platousgt Oslo, 0048 Norge Ombud Simen M. Klevstrand Wikborg Rein & Co Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge Beslut 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Sökande CargoNet AS Platousgt. 14-16 Oslo, 0048 Norge Ombud Simen M. Klevstrand Wikborg Rein & Co Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge Motpart Trafikverket 781 89 BORLÄNGE

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Karlstad Kommun samt tillägg i punkt 3.2 2013-12-11 Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun 1. Allmän information Övergripande Beskrivning av verksamhet och anläggning Anläggningen

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VARBERGS HAMN AB UPPRÄTTAD

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VARBERGS HAMN AB UPPRÄTTAD 1 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING FÖR VRBERGS HMN B UPPRÄTTD 2006-03-06 Reviderad 2010-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. llmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn

REVIDERAT DATUM 2012-02-01. Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 1 REVIDERAT DATUM 2012-02-01 Järnvägsnätbeskrivning för industrispår i Göteborgs Hamn Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.2 ANSVAR... 3 1.3 GILTIGHETSTID...

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

ÖPPET MARKNADSTILLTRÄDE FÖR KOMMERSIELL LINJETRAFIK

ÖPPET MARKNADSTILLTRÄDE FÖR KOMMERSIELL LINJETRAFIK RAPPORT version 1.0 ÖPPET MARKNADSTILLTRÄDE FÖR KOMMERSIELL LINJETRAFIK MED TÅG, BUSS OCH TAXI 1 Uppdraget och projektgruppens deltagare... 2 2 Sammanfattning... 2 3 Allmänt om synsätt och förhållningssätt...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Datum: 20160101 Stockarydsterminalen AB Idnummer: Järnvägsnätsbeskrivning Sida: 1 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Stockarydsterminalen AB:s järnvägsnät Gäller från 2016-01-01 Uppdaterad 2015-10-23 Datum:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2012-01-13 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Lägesrapport december 2016

Lägesrapport december 2016 Lägesrapport december 2016 Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning 2017-01-30 1 (5) Attraktivare kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn

Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn Sid 1 av 7 Ystad Hamn Logistik AB:s järnvägsnät i Ystads hamn JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2016 Gäller från 2015-12-13 Upprättad 2015-02-07 Sid 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro

Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Järnvägsnätsbeskrivning Moelvens industrispår Värmlandsbro Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-01-12 TSN 2015-18 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommuner som så önskar kan enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Järnvägslag; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:519 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Trafikeringsavtal Tågplan 2012 med endast Ad Hoc

Trafikeringsavtal Tågplan 2012 med endast Ad Hoc Trafikeringsavtal Tågplan 2012 med endast Ad Hoc Mellan Trafikverket (TrV) och JFs namn (JF XX) är följande avtal upprättat. Trafikverket JFs namn Trafikverket Samhälle, Kundnära tjänster Adress 781 89

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun

Järnvägsnätsbeskrivning Karlstads Kommun. Järnvägsnätsbeskrivning KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2006-12-10 KarlstadKommun Järnvägsnätsbeskrivning 2006-04-04 Jänvägsnätsbeskrivning 1. Allmän information 1.1 Övergripande Beskrivning av verksamhet

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Trafikeringsavtal Tågplan 2015 med endast Ad Hoc

Trafikeringsavtal Tågplan 2015 med endast Ad Hoc Trafikeringsavtal Tågplan 2015 med endast Ad Hoc Mellan Trafikverket och JFs namn (JF XX) är följande avtal upprättat. Trafikverket JFs namn Trafikverket, Samhälle Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr:

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1

JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Sid 1 av 5 JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING ver 2.1 Upprättad 2009-03-01 Sid 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 3 3. Infrastruktur sid 4 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Regionalt kollektivtrafiksamråd

Regionalt kollektivtrafiksamråd Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab Presentation av MÄLAB:s organisation och aktuella projekt Mårten Levin vd MÄLAB 08-6861463 marten.levin@sl.se 1 Regionalt kollektivtrafiksamråd Mälab MÄLAB:s organisation

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun

Järnvägsnätsbeskrivning. Västerviks Kommun Jämvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun För tågp1an med början 2006-12-10 Revidering 2013-12-15 Järnvägsnätsbeskrivning Västerviks Kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Prioritering av tillgängliga potter i Länstransportplan 2010-2021 för Västerbottens län

Prioritering av tillgängliga potter i Länstransportplan 2010-2021 för Västerbottens län TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Dnr: 12RV0375 Arbetsutskottet/Förbundsstyrelsen Prioritering av tillgängliga potter i Länstransportplan 2010-2021 för Västerbottens län Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 1 Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser att jämte ordföranden Johan Örjes (C) justera dagens protokoll. Tid för justering: Måndag 6 januari 13.00 2 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå

Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå Sid 1 av 6 Notvikens Fastighet AB Järnvägsnät Notviken 4.41, Storheden i Luleå JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-05-22 Sid 2 av 6 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor

Läs mer

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda.

6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Kapitel 6 er 6.5 Verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter Ny lydelse av text i avsnitt 6.5 och underrubrikerna 6.5.1 6.5.6 tillagda. Trafikverket tillämpar verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter i

Läs mer

Bytespunkter övergripande principer för tillträde och prissättning. En vägledning

Bytespunkter övergripande principer för tillträde och prissättning. En vägledning Bytespunkter övergripande principer för tillträde och prissättning En vägledning 1 2 Innehållsförteckning INLEDNING Sid 5 1. PROCESS OCH PRINCIPER FÖR TILLTRÄDE Sid 7 1.1. TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

Konsortialavtal för Blekingetrafiken AB

Konsortialavtal för Blekingetrafiken AB Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2012-01-01 AB Mellan Landstinget Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner - nedan benämnda förbundsmedlemmarna,

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun

Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun 2015-06-18 Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun Tekniska kontoret Lars Lidström Järnvägsnätsbeskrivning Skellefteå kommun 1 Allmän information Detta dokument är upprättat utifrån Transportstyrelsens

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Utgåva: 4 Gällande fr.o.m: 2016-03-14 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mikael Martinsson Oskarshamns Hamn AB Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2016-03-14 Utgåva 4 2016-03-14 Sida 1 av

Läs mer

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik MOTIONSSVAR 2015-10-23 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 36 Upphandlad

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1: Essinge Rail AB Terud / Grahn Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) Essinge Railport, Frövi Version 1:0 2012-11-30 Essinge Rail AB Terud / Grahn Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Juridisk status... 3 1.3 Giltighetstid

Läs mer

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 ARBETSEXEMPLAR Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 Octowood JNB utg 1 ARBETE, sidan 1 av 7 Innehåll 1 Allmän information...3 1.1 Inledning, om Octowood AB och denna JNB... 3 1.2 Ansvar

Läs mer

Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik. Stefan Pettersson 2012-12-31

Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik. Stefan Pettersson 2012-12-31 Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik Stefan Pettersson 2012-12-31 Railrex Railrex erbjuder konsult- och utredningstjänster inom frågor som rör förutsättningar för att

Läs mer

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 1 av 9 Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 2 av 9 REVISIONSINFORMATION Version Datum Beskrivning av ändring Skapad/ändrad Fastställt av Nytt dokument Lars Flood och Inger Olsson Sidan

Läs mer