Parkering i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkering i Linköping"

Transkript

1 Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge

2 Gullbergs Strandgata 3 Box Göteborg Telefon Telefax Projektnummer: Dokumentversion: 1.0 Författare: Roger Johansson, Björn Carlsson Omslagsfoto: Oskar Luren Dokumenthistorik Version Datum Dokument status Distribution förslag till rapportstruktur Linda Wahlman påbörjad text och beskrivning Linda Wahlman delvis färdig text och beskrivning Linda Wahlman mera färdig text och beskrivning Linda Wahlman huvuddelen av texten är färdig Linda Wahlman granskningshandling, remiss Linda Wahlman granskningshandling, extern Linda Wahlman inlaga färdigställds Magnus Hultegård

3 Förord Linköpings kommun förtätas och konkurrensen om marken ökar. En effektivare användning av den centrala marken är viktig för stadens utveckling. Avvägningen mellan vilka markanspråk som ska tillgodoses görs i första hand i Översiktsplanen för Staden. Trafikstrategin och parkeringspolicyn följer inriktningen i Översiktsplanen och anger på en mer detaljerad nivå vad som ska förändras för trafiksystemet ska stödja den stadsutveckling som anges i Översiktsplanen för Staden. Parkering är ett av de markanspråk som måste avvägas mot andra anspråk. Alla markanspråk kan inte tillgodoses inom ett tätbefolkat område. Anspråken får tillgodoses på annat sätt eller får ge vika för anspråk som prioriteras högre. Utredningen Parkering i Linköping beskriver de centrala delarna av Linköping, Innerstaden och Vasastaden. Utredningen görs i två delar. Del 1 omfattar en nulägesbeskrivning och en nulägesanalys. Del 2 omfattar ett förslag till Parkeringspolicy och de åtgärder som den utlöser. Parkeringspolicyn avser att ge Linköpings kommun stöd i att hantera anspråken på parkering och att avväga dessa mot andra intressen. Parkeringspolicyn ska också ge stöd för att prioritera mellan olika parkeringsanspråk. Parkeringsregleringar kan också användas för att styra. Parkeringsregleringar är ett effektfullt styrmedel för att ange var respektive typ av parkering ska ske, vilken parkering som ska prioriteras respektive hållas undan samt sist men inte minst kan parkeringsregleringar påverka efterfrågan. Att påverka efterfrågan kan vara en del av de påverkansåtgärder, Mobility Manegement åtgärder, som är avsedda att förändra människors val av resor och färdmedel. Denna utredning är gjord på uppdrag av Linda Wahlman, Linköpings kommun, och är utförd av Roger Johansson och Björn Carlsson på SWECO Infrastructure i Göteborg. Göteborg i december 2009

4

5 Innehåll 1 Utgångspunkter Översiktsplan för staden Trafikstrategi Trafikplan för stadskärnan Parkeringssystemet Olika slags parkering Parkeringsnorm Regler för tillstånd Regler för parkeringsköp Parkeringsinformationssystem Nulägesbeskrivning Tillgång Efterfrågan Bilinnehav Subjektiv uppfattning om tillgången på parkering Beläggning Cykelparkering Planerad förändring av taxor... 55

6

7 1 Utgångspunkter 1 Utgångspunkter Parkeringspolicyn är ett av kommunens inriktningsdokument. Policyn tar avstamp i de övergripande dokument som anger hur marken i kommunen ska användas och hur infrastrukturen ska byggas upp för att stödja markanvändningen. Översiktsplan och trafikstrategi är två av flera dokument som ger vägledning för kommunens beslutsfattare och tjänstemän när delar av helheten ska prövas. Parkeringspolicyn kompletterar trafikstrategin och ska ge stöd för att pröva förändringar och kompletteringar av trafiksystem och parkering. Parkeringspolicyns koppling till övergripande dokument måste därför vara tydlig. I avsnitten nedan redovisas de delar av innehållet i respektive dokument som berör frågor som direkt är kopplade till parkeringspolicyn. De fyra inriktningsdokumenten ger en enstämmig och sammanhållen bild av vad Linköping vill med sin parkering för cyklar och bilar. Sammantaget ges en bild av att parkering är en del av tillgängligheten och att den dels ska ge stöd för den stadsutveckling som Linköping vill se, dels vara så väl avvägd att den medverkar till att påverka färdmedelsvalet. Nedan ges en kort sammanfattning av de delar i dokumenten som berör parkering. Text med grå bakgrund är direkta citat ur respektive dokument. Citaten kommenteras inte närmare utan får tala för sig själv. 1.1 Översiktsplan för staden Planen är inte antagen utan utgörs av en samrådshandling daterad april Det framtida Linköping ska vara en hållbar och attraktiv stad. Tillkommande bebyggelsekompletteringar och utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser - lokaliseras inom eller i direkt anslutning till den befintliga staden. Därmed blir Linköping på sikt en tätare, rundare och mer sammanhållen stad jämfört med idag. I planen finns förslag på kompletteringar och förnyelse i den befintliga staden, särskilt utmed kollektivtrafikstråk, vilket innebär att transportarbetet kan begränsas, goda förutsättningar skapas för cykel- och kollektivtrafik samt att befintlig infrastruktur kan utnyttjas. Den tätare och mer sammanhållna staden blir också tryggare, mer integrerad, mer praktisk och mer tillgänglig. Resor inom staden med kollektivtrafik, cykel eller till fots prioriteras framför bilresor. I Översiktsplanen finns ett antal mål beskrivna. Följande mål utgör utgångspunkter för ÖP staden: 2. Innerstaden ska vara ett levande regionalt centrum för kultur, handel och service. En stor andel bostäder ska finnas i innerstaden. 6. Tillgängligheten till viktiga målpunkter ska vara god för alla. 1

8 1 Utgångspunkter Hög tillgänglighet och en god kollektivtrafik är grundläggande för att stadskärnan ska kunna bibehålla sin attraktionskraft. Gående, cyklister och kollektivtrafik ska ha prioritet framför biltrafik i centrum. Tillgängligheten för cyklister ska vara fortsatt god och både särskilda cykelstråk mot nordost och fler cykelparkeringar ska prioriteras. Även tillgängligheten med bil ska vara tillräckligt god för att centrum ska fortsätta att utvecklas och det ska gå att hitta parkering i eller nära stadskärnan. Parkering utgör en viktig del av stadsplaneringen och parkeringsförutsättningarna påverkar tydligt trafikanters val av färdmedel. Om parkeringstillgången är god inbjuder det till ökad biltrafik, på samma sätt som fler vägar leder till mer trafik. Verktygen i parkeringsplanering är t ex utbud, parkeringsavgifter och tidsreglering. Även om det i de flesta fall handlar om små uppoffringar eller avgifter så påverkas trafikanterna starkare än i de flesta andra delar av trafiksystemet. Kommunen har här alltså stora möjligheter att påverka trafikanternas val eftersom det i regel handlar om kommunala beslut. En hållbar och balanserad parkeringsplanering uppnås då utbud, avgifter, tidsreglering, parkeringsnorm och informationsinsatser samverkar med planeringen av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Målet är en väl avvägd utveckling där den sammantagna tillgängligheten till stadens utbud stimulerar till ökat ekonomiskt utbyte samtidigt som stadsmiljön är hälsosam och attraktiv. Målsättningen för stadskärnan är att prioritera ytor för gång-, cykel- och kollektivtrafik, uteserveringar, cykelparkeringar, handikapparkering samt lastning och lossning före allmän kantstensparkering. I förslaget till trafiksystem för staden illustreras pendlarparkeringar i stadens utkanter där infartsvägar och kollektivtrafikens stomlinjer sammanfaller. Pendlare som bor på platser utan kollektivtrafikförsörjning kan parkera sin bil här och resa vidare till sin arbetsplats i Linköping med kollektivtrafik. En fördel är om pendlarparkeringar kan placeras i anslutning till ett stadsdelscentrum med dagligvaruhandel och eventuellt annan service så att pendlaren kan göra inköp i samband med färdmedelsbytet och stadsdelscentrat ges utvecklingspotential. En utvidgad stadskärna och innerstad med hög attraktivitet och tillgänglighet Ett bevarande av stadskärnans kvaliteter är grunden i ÖP staden och framtida förändringar ska i huvudsak bidra till att förstärka och utveckla den karaktär och atmosfär som redan finns. Den offentliga miljön ska kännetecknas av hög kvalitet. Stadskärnan ska, i enlighet med Linköpings Stadsmiljöprogram, utvecklas med fler attraktiva platser som kan bli framtida mötesplatser och bidra till stadslivet. Stångån ska tydligare infogas i stadskärnan och området kring ån utvecklas till ett centralt vardagsrum för såväl linköpingsbor som besökare genom att attraktiva gångstråk och nya platser ska skapas längs vattnet. 2

9 1 Utgångspunkter Det nya resecentrumet öster om Stångån ska vara en del av framtidens stadskärna. Torget/platsen väster om det framtida resecentrumet, med goda ljusförhållanden både dag- och kvällstid, ska vara en attraktiv plats vid Stångån och i det centrala parkrummet längs vattnet. Resecentrumet ska utformas så att det kan fungera som en viktig nod mellan stadskärnan och Kallerstad. Det är viktigt att det är lätt att ta sig genom och runt anläggningen, både som gående och som cyklist. Storgatan ska utvecklas som stadskärnans paradgata och ska även ha en attraktiv utformning i sin förlängning in i Tannefors. Stångån har stora kvalitéer redan idag, men ska utvecklas ännu tydligare som ett centralt vardagsrum för linköpingsborna. Hög tillgänglighet och en god kollektivtrafik är grundläggande för att stadskärnan ska kunna behålla sin attraktionskraft. Gående, cyklister och kollektivtrafik ska ha prioritet framför biltrafik i centrum. Tillgängligheten för cyklister ska vara fortsatt god och både särskilda cykelstråk mot nordost och fler cykelparkeringar ska prioriteras. Även tillgängligheten med bil ska vara tillräckligt god för att centrum ska fortsätta att utvecklas och det ska gå att hitta parkering i eller nära stadskärnan. Åtgärder för att underlätta för individer med funktionsnedsättningar ska prioriteras, både inom kollektivtrafiken och i stadsmiljön i centrum, i enlighet med Linköpings Stadsmiljöprogram och Tillgänglighetspolicy. Även innerstaden kan utökas och växa över Stångån mot norr och nordost med tät blandad stadsbebyggelse där bostäder, arbetsplatser och service blandas på både byggnads- och kvartersnivå. Ostlänken, upphöjda järnvägsspår och ett nytt resecentrum är viktiga förutsättningar för en expansion av innerstaden in i Kallerstad. Här kan den blandade bebyggelsen kombineras med de stora sportanläggningarna och de omfattande grön- och rekreationsområdena. Den blandade stadsbebyggelsen ska vara tät i de centrala delarna av staden. Det är viktigt att planera så att många entréer ska kunna skapas, liksom för att service och handel kan etableras i bottenvåningarna. Särskilt kvartershörn och livliga och högt integrerade gator och gångstråk är viktiga för stadslivet. Kommunen bör även verka för att kvalitén i den offentliga miljön är hög och att attraktiva platser och torg skapas för stadslivet. Hållbara och fungerande trafiksystem för alla trafikantslag i staden Översiktsplanens inriktning mot ett tätare, attraktivare och mer hållbart Linköping ger förutsättningar för ökade andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik men ställer också krav på planeringen av trafiksystemet i staden. En stad i kraftig tillväxt måste planeras målinriktat och med eftertanke för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att trafiksystemet ska bidra till en attraktiv stad och vara långsiktigt hållbart krävs en helhetssyn av stadsplaneringen där trafikplanering och markanvändning/ bebyggelseplanering samverkar. 3

10 1 Utgångspunkter Linköpings framtida utbyggnad ska planeras med en helhetssyn där trafikoch bebyggelseplanering samverkar. En tätare och mera sammanhängande stad ger bättre förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Stadens trafiksystem ska bidra till en attraktiv stad med långsiktig hållbarhet ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Målsättningen ska vara att öka andelarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik och verka för en lägre bilandel i staden. Linköpings kommun ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser bl a genom hållbar trafikplanering. Förändrade färdmedelsval: 1.2 Trafikstrategi Trafikstrategin för Linköping har som syfte att skapa en helhetssyn för hur Linköpings kommun ska arbeta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart trafiksystem. Strategin är inte antagen utan utgörs av en samrådshandling daterad april Trafikplaneringen i Linköping ska vara en del i stadsplaneringen och bidra till att skapa den goda staden med det goda livet. Utgångspunkten är en attraktiv och trivsam stad i en tillväxtregion, en stad med karaktär och själ där tillgängligheten är god för alla grupper. Staden ska innehålla liv och mångfald som stimulerar till möten och kontakter mellan människor alla tider på dygnet. Säkra och trygga transportmöjligheter ska vara en självklarhet för alla samhällsgrupper. Transportsystemet ska vara anpassat till vad naturen och människor tål och inte bidra till den globala uppvärmningen. 4

11 1 Utgångspunkter Huvudstrategin är att arbeta efter fyrstegsprincipen. Vidare föreslås i huvudstrategin följande prioritering mellan trafikslagen där huvudnäten korsar varandra: Gående och cyklister, kollektivtrafik och därefter biltrafik. Trafikstrategin innehåller förutom huvudstrategin några delstrategier. En av delstrategierna är: Strategi för hållbar parkeringsplanering. I trafikstrategin beskrivs ett principiellt upplägg av en strategi för parkering. En hållbar utveckling avseende parkeringen uppnås då det råder balans mellan ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Konkret kan detta handla om att ekologiska värden ger ramen i form av gränsvärden för avgaser, buller etc. Det ekonomiska utgör medlet för att skapa och driva parkeringsanläggningar. Det sociala är själva målet som avseende parkering innebär att människor får tillgänglighet till arbete, handel, kultur mm. Parkering utgör en viktig del av stadsplaneringen. De parkeringslösningar vi väljer påverkar bland annat stadens täthet. Ytbehovet för parkering bara för de bilar som finns registrerade i Linköping motsvarar cirka 200 fotbollsplaner eller en medelstor stadsdel, exempelvis Gottfridsberg. Parkeringsförutsättningarna har också tydlig påverkan på val av färdmedel. Parkeringsavgift, tidsreglering, tillgång med mera ger trafikanterna direkta och tydliga signaler som påverkar färdmedelsvalet. Även om det i de flesta fall handlar om små uppoffringar eller belopp så påverkas medborgarna här starkare än i de flesta andra delar av trafiksystemet. Kommunen har här också stora möjligheter att påverka då det oftast handlar om kommunala beslut. Strategi för stadens parkeringsplanering Parkeringsplaneringen ska bedrivas med inriktningen att nå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, vara en integrerad del i stadsplaneringen och användas som ett av verktygen för att uppnå målen avseende färdmedelsfördelning i översiktsplan för staden. Fyrstegsprincipen ska användas i parkeringsplaneringen. Strategier för parkering generellt I den centrala delen av staden är det stor konkurrens om utrymmet. På gatorna ska trafik och parkering med bil, buss, cykel och distributionsfordon samspela på begränsade ytor. På torg och gångytor konkurrerar gående, torghandel, uteserveringar och cykelparkering om utrymmet. Med hjälp av detaljplan, bygglov och exploateringsavtal kan kommunen styra antalet parkeringsplatser vid ny- och ombyggnad. En revidering av parkeringsnormen ska göras för att skapa en tydligare koppling till olika kvalitéer som påverkar parkeringsbehovet. Hänsyn kan tas till bostäders upplåtelseform, läge i staden, p-avgifter, gröna resplaner, bilpooler, kollektivtrafikens kvalité samt gång- och cykelmöjligheter. Dagens system med friköp av parkering i centrala staden innebär att graden av samnyttjande kan ligga på en hög nivå. Systemet bör utvecklas avseende hur man ser på zoner inom och i anslutning till friköpsområdet samt avseende 5

12 1 Utgångspunkter förhållningssättet till gångavstånd, exempelvis gångavstånd till busshållplats. Idag finns en tendens att lösa en del av parkeringsbehovet för ny bebyggelse på gator. Här är det viktigt att klargöra att gatumark i första hand är till för den rörliga trafiken och att kostnader och det långsiktiga ansvaret för eventuell parkering i anslutning till gata ska belasta exploatören. För att öka stadskärnans attraktivitet ska särskilt ytor för lastning och lossning, handikapparkering, cykelparkering, gående, kollektivtrafik och uteserveringar prioriteras före allmän kantstensparkering. Mark för parkering ska nyttjas effektivt, exempelvis i form av samlade parkeringsanläggningar/p-hus, p-köp, infosystem, samnyttjande, bilpooler etc. Pareringsnormen ska revideras för större flexibilitet och anpassning till lokala förhållanden. Relativt långa gångavstånd till p-plats ska kunna accepteras. Boendeparkering på gatumark ska vidareutvecklas i halvcentrala stadsdelar. P-ledningssystemet ska utvecklas vidare. Kommunen ska stimulera till att befintliga bilpooler och bilkooperativ etableras och utvecklas i befintliga och nya bostads- och arbetsplatsområden. För att skapa god tillgänglighet till Innerstaden bör parkeringsutbud, - avgifter och -tider anpassas så att parkering för boende och besökare prioriteras före arbetsplatser. Strategier för parkeringsavgifter Parkeringsavgifter är i grunden ett sätt att öka tillgängligheten. I de flesta fall motiveras parkeringsavgifter av att markytan är värdefull och att det råder konkurrens om marken. Ett samnyttjande är då önskvärt och kan uppnås med avgifter som ger omsättning av parkeringsnyttjare. Är parkeringen utan avgift får man en situation där många parkerar länge och detta försämrar tillgängligheten för alla andra. Avgifter är därför ett sätt att ge tillgänglighet genom att anpassa efterfrågan efter utbud. I stadskärnan har P-tian (10 kr för parkering 3 timmar) funnits sedan Med tanke på inflationen måste denna avgiftsnivå idag betraktas som mycket låg. Detta är ett av skälen till att en översyn av taxesystemet bör göras. Den låga p-avgiften som finns för miljöbilar idag är ett incitament att skaffa miljöbil. I takt med att bilparken förändras till att bestå av en betydande andel miljöbilar, bör denna låga p-avgift tas bort eller ersättas med högre krav. Befintlig princip där avgifterna sätts i förhållande till närheten till centrum bör utvecklas ytterligare. De allra centralaste parkeringarna kan då avlastas när de som vill betala mindre parkerar lite längre från stadskärnan. En differentiering i avgift 6

13 1 Utgångspunkter mellan parkering på gatumark respektive i P-hus är också önskvärd för att minska efterfrågan på gatorna. Olika priser för månadskort på olika parkeringar är ett effektivt sätt minska arbetsplatsparkering på de centralaste platserna. I de halvcentrala stadsdelarna förekommer gatumarksparkering utan avgift. Här finns problem avseende framkomlighet, trafiksäkerhet och drift. Boendeparkering på gatumark kan vara motiverat i vissa av dessa stadsdelar. Parkeringsavgifter ska användas som ett medel för att uppnå målen i översiktsplanen för staden. P-avgifterna bör jämföras med verkliga kostnader för parkeringsplatser, markvärde avseende alternativ markanvändning samt kostnad för bussbiljett. Befintlig princip där avgifterna sätts i förhållande till närheten till centrum ska utvecklas ytterligare. Avgiftssystemet ska stimulera till val av miljöanpassade fordon. Strategier för ökad samordning av parkering Idag finns ett flertal antal aktörer som äger, sköter drift eller övervakar parkeringar i staden. Detta leder till att taxor, tider och betalningssätt varierar kraftigt vilket innebär oklarheter för allmänheten. Kommunen bör arbeta för kunskapsutbyte och där så är möjligt att samordning kan ske. Inom kommunen och de kommunala bolagen ska ökad samordning ske avseende utbud, parkeringsavgifter och tidsreglering. Kommunen bör föregå med gått exempel och i resepolicy ange att gratis parkering vid kommunal arbetsplats stegvis tas bort. 1.3 Trafikplan för stadskärnan Dokumentet är inte antaget men Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade våren 2008 att Trafikplan för Linköpings stadskärna, diskussionsunderlag , tillsvidare skall utgöra underlag vid förändringsåtgärder på gatunätet i stadskärnan. Trafikplanen utgör underlag för Stadsmiljöprogram för Linköpings innerstad, översiktsplan för staden samt Trafikstrategin. Förslagen är avstämda mot dessa dokument och trafikplanen ska utgöra underlag för politiska beslut vid förändring av trafikföringen i framtiden. Trafikplanen avgränsar sig till lokalgatunätet i stadskärnan. Utgångspunkter Stadskärnan har så stor betydelse för stadens attraktivitet som helhet och det totala resandet att övergripande mål är tillämpbara. Därför är utgångspunkterna i planen att den ska bidra till att klara klimatmålen och partikelproblemen. Trafikplanen ska 7

14 1 Utgångspunkter även ta ställning framtida kollektivtrafikstråk genom stadskärnan samt utgöra underlag vid ombyggnad av gatumiljöer och torg. Planen försöker uttrycka en helhetssyn där samtliga trafikslag har tillträde till stadskärnan i ett lugnare tempo och i samverkan med varandra. Målet är att både skapa god tillgänglighet och attraktivare gatumiljöer. Gående Det finns en potential för utveckling av stadskärnan. Det är framförallt som gående som man kan ta tillvara på stadskärnans utbud och kvalitéer. Här föreslås därför utökade ytor för gående framförallt på Nygatan och Ågatan. Ett lägre tempo för fordonstrafiken ökar tryggheten och trafiksäkerheten på ett flertal andra gator. Cykeltrafik Ytor för utökad cykelparkering är viktigt att prioritera i det fortsatta arbetet. Biltrafik För att anpassa hastigheten till en modern, tät stadskärna föreslås området innanför C-ringen blir en zon med hastighetsgränsen 30 km/h. I den allra centralaste delen av stadskärnan föreslås ett antal gator anpassas till cykel- och gångfart. För att förbättra tillgängligheten med bil föreslås bland annat följande gator öppnas för motorfordonstrafik i gångfart; Apotekaregatan i riktning från Storgatan till Ågatan, Klostergatan i riktning från Ågatan till Borgmästaregatan. Följande gator föreslås bli stängda för allmän motorfordonstrafik; Nygatan mellan Klostergatan och Hospitalstorget, Klostergatan mellan Drottninggatan och Nygatan samt Stora Badstugatan. I alternativ 1 föreslås begränsning av biltrafiken på Storgatan mellan Hamngatan och S:t Larsgatan. Kantstensparkeringen föreslås ersatt med en utveckling av parkeringen i kvarteret Bokbindaren vid Ågatan. För kantstensparkering prioriteras i första hand lastning/lossning, handikappade och i andra hand allmän kantstensparkering. Distributionstrafiken har idag möjlighet att köra på de flesta gatorna i stadskärnan. De öppningar som föreslås under biltrafik ökar flexibiliteten. I övrigt föreslås att tidsbegränsningar införs på gator med många gående. Mindre fordon och samdistribution är ytterligare förslag. Förslaget om utveckling av parkeringen i kvarteret Bokbindaren är inte längre aktuellt då det tillkommit andra planer för kvarteret sedan trafikplanen skrevs. 8

15 2 Parkeringssystemet 2 Parkeringssystemet Detta kapitel beskriver uppbyggnad av och lokala regler för parkeringssystemet. Beskrivningen redovisar olika kundgrupper, parkeringsnorm, regler för tillstånd och parkeringsköp och uppbyggnaden av parkeringsinformationssystemet. Beskrivningen ger en del av utgångspunkten för förståelsen av nulägesbeskrivningen. Parkeringssystemet är sammansatt av flera delar. De påverkar varandra, trafiksystemet och stadsbyggandet. 2.1 Olika slags parkering Parkeringskunderna är av skiftande slag och kan delas in i flera tydliga grupper. Grupperingen innebär både möjligheter och svårigheter. De olika brukargrupperna kan benämnas angöring, ärende/besök, verksamma, boende och tillstånd. Nedan följer en beskrivning av respektive grupp. Angöring omfattar såväl av- och påstigning som av- och pålastning. Angöringssträckor behövs som regel utmed varje fastighet. Gångavståndet är viktigt för såväl resor som transporter. Medborgare som använder färdtjänst etcetera behöver komma nära sitt mål. När det gäller transporter av känsliga varor bör avståndet mellan fordon och målpunkt vara kort. Ärende- och besöksparkering är viktigt för social och ekonomisk hållbarhet. Stadens ekonomiska utveckling gynnas av ärenden. Uppställningstiden behöver dock inte vara särskilt lång. En måttlig uppställningstid inom rimligt avstånd till målet ger god tillgänglighet. Arbetsplatsparkering, en omfattande arbetspendling med bil kan ge problem i form av trängsel, utglesning och miljöpåverkan. I sådana fall är det bra om en del medborgare tar sig till arbetet på annat sätt. Boende vill ha en stad som är bra att bo i. De boende vill gärna kunna parkera sin bil inom acceptabelt gångavstånd från bostaden. Så länge parkeringsbehovet löses inom den egna fastigheten eller i en gemensam anläggning som byggts för ändamålet, blir det oftast ingen konflikt med andra kvaliteter. Om de boende däremot parkerar på allmänna ytor uppstår konkurrens. Likaså om de boende inte kan erbjudas plats under hela dygnet eftersom de då tar bilen till jobbet och medverkar till trängsel, luftföroreningar och anspråk på tillgänglighet vid arbetsplatsen. Tillstånd att använda mer tillgänglighet än vad andra trafikanter får göra. De tillstånd som ges är avsedda att ge tillståndshavaren en fördel. En fördel han har legitima skäl till. I Linköping används möjligheten att ge tillstånd. Tillstånd ges till rörelsehindrade, boende i ett visst område, miljöfordon och yrkesgrupper som har behov av nyttoparkeringstillstånd. 9

16 2 Parkeringssystemet Kommentar Angöring, ärende/besök, boende, arbetsplatsparkering och tillstånd är en grov uppdelning i olika kundgrupper. Avsikten är att dela upp de olika anspråken på tillgänglighet så att de kan beskrivas, mätas, regleras och följas upp. 2.2 Parkeringsnorm Det finns en parkeringsnorm för bilparkering och en för cykelparkering. Bilparkering Gällande parkeringsnorm i Linköping framgår av beslut i Byggnämnden daterat Normen är angiven i antingen bilplatser per lägenhet eller bilplatser per m 2 bruksarea. Bruksarea är den våningsyta som används för boende och/eller verksamhet och motsvarar ungefär 80 % av bruttoarean. Tabell 1 Grundnormer för bilplatsbehov i samband med om- och nybyggnad inklusive besöksparkering) Normallägenheter - innerstaden 8 bilplatser/1 000 m 2 bruksarea - ytterstaden 10 bilplatser/1 000 m 2 bruksarea Enpersonsboende - innerstaden 4 bilplatser/1 000 m 2 bruksarea - ytterstaden 6 bilplatser/1 000 m 2 bruksarea Vårdbostäder 0,2 bilplatser/lägenhet Studentlägenheter - innerstaden 0,4 bilplatser/lägenhet - ytterstaden 0,4 bilplatser/lägenhet Kontor - innerstaden 15 bilplatser/1 000 m 2 bruksarea Butiker - innerstaden 15 bilplatser/1 000 m 2 bruksarea År 2006 gjordes en utredning med syfte att se över parkeringsnormen och föreslå åtgärder. I kapitel 8 i denna utredning, Parkeringsnorm i Linköping - Nulägesbeskrivning, etapp 1 2, identifieras ett antal problem och brister med normen. Rapporten omfattade hela P-normens inverkan vid bedömning av bygglov och planering i hela kommunen varför någon av punkterna inte angår det område som denna nulägesbeskrivning omfattar. Normen bör förtydliga behoven för angöring och ärende/besöksparkering. 10

17 2 Parkeringssystemet Normen behöver förtydligas vad gäller parkering i olika typer av bostadsområden. Ytterligare verksamheters parkeringsbehov behöver ingå i normen. Parkeringsnorm för bostäder och handel behöver differentieras. Alternativet med parkeringsutredning bör förtydligas i parkeringsnormen. Samnyttjande, särskilt i Innerstaden, behöver utvecklas. Uppföljning av parkeringskravet bör ske genom tydlig rutin vid prövning av bygglov och bygganmälan. Acceptabla gångavstånd bör nämnas i normen, särskilt viktigt vid friköpsavtal. Samnyttjande av bilplatser för verksamheter i ytterområden bör utvecklas. Det bör övervägas om normen skall återgå till antal bilplatser per lägenhet i ytterstadslägen. I samrådshandlingen till den nya trafikstrategin för Linköping står det: En revidering av parkeringsnormen skall göras för att skapa en tydligare koppling till olika kvalitéer som påverkar parkeringsbehovet. Hänsyn skall tas till bostäders upplåtelseform, läge i staden, p-avgifter, gröna resplaner, bilpooler, kollektivtrafikens kvalité samt gång- och cykelmöjligheter. Strategi: Parkeringsnormen skall revideras för större flexibilitet och anpassning till lokala förhållanden. Relativt långa gångavstånd till p-plats skall kunna accepteras. Kommentar Parkeringsnormen är kommunens tillämpning av de krav på tillgänglighet som ställs i Plan- och Bygglagen. Parkeringsnormen ger kommunen en ekonomisk plattform vid förhandlingen med fastighetsägaren i samband med bygglovgivning. P-normen är statisk. För att P-normen ska ge ett gott stöd i stadsbyggandet behöver den vara kopplad till ett dynamiskt instrument, exempelvis P-köp och gemensamma anläggningar, så att små oflexibla anläggningar undviks och att den förändring av efterfrågan på parkering som sker över tid kan hanteras på ett dynamiskt sätt. Cykelparkering Gällande normtal för cykelparkering och hur dessa skall användas framgår av dokumentet Riktlinjer för anordnande av cykelparkering daterat

18 2 Parkeringssystemet Normtalen sammanfattas nedan: Bostäder - 1,1 plats/boende i nära anslutning till bostadens entré varav 0,1 plats är för besökande - 1 plats per boende i förrådsutrymme i anslutning till bostaden Arbetsplatser - 13 platser per m 2 BTA för kontor (med antagen arbetstäthet på 40 anställda/1 000 m 2 BTA och 4 besökare/1 000 m 2 BTA) - 22 platser per m 2 BTA för handel (med antagen arbetstäthet på 12 anställda/1 000 m 2 BTA och 60 besökare/1 000 m 2 BTA) - 6 platser per m 2 BTA för industri (med antagen arbetstäthet på 20 anställda/1 000 m 2 BTA) Med cykelplats avses i detta sammanhang en yta reserverad och iordningställd för uppställning av cyklar. Utformningen får anpassas till aktuella förutsättningar. Om det är tydligt att cyklarna behöver skyddas mot regn och stöld bör man sträva efter att förse cykelplatserna med väderskydd och låsbarhet. I miljöer där det är svårt att tillskapa väderskydd och där risken för stöld är liten kan det räcka med att en yta reserveras genom en markering på marken. Följande stycke från Riktlinjer för anordnande av cykelparkering beskriver hur och när normtalen skall tillämpas. Cykelparkeringsnormen ska tillämpas vid nyexploatering, tillbyggnad och vid ändrat användningssätt. Den bör omnämnas redan i detaljplaneprogrammet för att sedan följas upp i detaljplanen och få ett slutligt fastläggande i bygglovet enligt följande: I detaljplanen skall anges hur cykelparkeringsnormen skall tillämpas. I förekommande fall kan särskild bestämmelse om cykelparkering införas i detaljplanen. I bygglovärenden där ändrad användning innebär ökat behov av cykelparkering tillämpas cykelparkeringsnormen. Även i bygglovfrågor där cykelparkeringsbehovet inte ökar men där en uppenbar eftersläpning/brist på cykelparkering på den egna fastigheten finns bör man eftersträva att uppfylla cykelparkeringsnormen. Stöd för detta kan utläsas i plan- och bygglagens paragrafer 3:2 och 3:15 som anger att byggnader ska utformas så att användningen inte innebär betydande olägenheter för omgivningen. Vidare ska tillses att lämpligt utrymme för parkering av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. 12

19 2 Parkeringssystemet För bostäder och verksamheter som har tydligt avvikande behov av cykelparkering bör särskild parkeringsutredning göras. Sådan utredning kan visa att normen kan frångås. I Innerstaden exploateras ibland ytor där det redan finns cykeluppställning. I dessa fall bör först de befintliga cykelplatserna ersättas och därefter ska cykelnormens krav för den aktuella etableringen klaras. Kommentar För bilparkering relateras behovstalen till bruksarea 4. För cykelparkering relateras behovstalen till BTA (bruttototalarea 5 ) Det vore bra om talen relaterades till en av enheterna. 2.3 Regler för tillstånd I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för de olika regler och tillstånd för parkering som tillämpas i Linköping. Nyttoparkering I Linköpings kommun beslutades 1987, KF 9, att införa ett så kallat nyttoparkeringstillstånd. Beslutet innebär att näringsidkare och serviceföretag, som i sitt arbete har ett påtagligt behov att ha bilen i sin närhet, får möjlighet att betala för sin parkering i förväg. Behöriga att erhålla tillstånd är näringsidkare vars fordon är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom fordon är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material fordon används för budsändning i stor omfattning fordon används för transport av tyngre/och eller ekonomiskt värdefullt gods i ej ringa omfattning fordon används i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen fordon används för arbetsledning, inspektion och/eller för sådana ändamål att begreppet "nyttotrafik" kan anses vara uppfyllt fordon används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet 13

20 2 Parkeringssystemet Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Linköpings kommun på upplåten parkering vardagar utom lördagar klockan 07:00-18:00 om inte annat anges, enligt följande regler och villkor: Nyttokortet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet Vid uppställning på gatuparkering där maximitiden för platsen är högst 2 timmar får uppställning ske högst 2 timmar i följd; dock inte på platser med 5 eller 15 minuters maximitid Vid uppställning på gatuparkering där maximitiden för platsen är längre än 2 timmar gäller angiven tid på skylt eller parkeringsmätare - automat. Fordonet får dock inte stå uppställt längre tid än 8 timmar i följd Uppställning får ske på särskild anordnad p-plats för nyttokort, dock högst 2 timmar i följd Registreringsnumret/en på nyttokortet ska överensstämma med fordonet Nyttokortet placeras innanför vindrutan, lätt avläsbart utifrån Nyttokortets tidssnurra ställs in på fordonets ankomsttid (närmast följande hel- eller halvtimme) Kostnaden för ett nyttoparkeringstillstånd är kronor per år. År 2007 såldes 238 stycken nyttoparkeringskort vilket var en minskning från 285 stycken år I Linköpings centrum finns 14 stycken särskilt anordnade nyttoparkeringsplatser. Dessa platser i Innerstaden där särskilda regler gäller för dem med nyttoparkeringstillstånd kan ses i Figur 1 nedan. 14

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Parkeringsnorm för Karlstads kommun

Parkeringsnorm för Karlstads kommun Parkeringsnorm för Karlstads kommun Riktlinjer för beräkning Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 201X-xx-xx 1 BAKGRUND Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att revidera nuvarande

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad Medborgarhuset 780 50 VANSBRO Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sid 2 samt att ett

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Parkering för ett rikare stadsliv

Parkering för ett rikare stadsliv Parkering för ett rikare stadsliv Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-15 38 Sammanfattning Den övergripande inriktningen för kommunens arbete med parkeringar är att bidra till en attraktivare och

Läs mer

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången

ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången ANSÖKAN OM parkeringstillstånd för rörelsehindrad - VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN - Jag söker för första gången Jag söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd Sökande Sökandes namn Personnummer

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd 1(6) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd Vid första ansökningstillfället fyller alltid läkaren i läkarintyget på sidan fyra. Läkarintyg

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06

Riktlinjer för bedömning av. parkeringsplatsbehov. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06 Handlingen är framtagen av Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-06. Ledningsgrupp:

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2

Vägledning parkeringstal vid detaljplaner och bygglov 2 VÄGLEDNING TILL PARKERINGSTAL VID DETALJPLANER OCH BYGGLOV GÖTEBORGS STAD 2011 Rapporten är framtagen i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Ledningsgrupp: Ylva Löf,

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Parkeringsplan Kalmar centrum

Parkeringsplan Kalmar centrum Parkeringsplan Kalmar centrum nov 2012 BESTÄLLARE: Kalmar kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Per Eneroth HANDLÄGGARE: Emily Evenäs, Ann Cederberg TYRÉNS UPPDRAGSNUMMER: 229327 SÖKVÄG: M:\_uppdrag\229327\T\Parkeringplan

Läs mer

Nytt boendeparkeringsområde i Hejdegården

Nytt boendeparkeringsområde i Hejdegården 1 (6) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-03 Dnr TFN 2013-1193 Anna Wallroth och Johan Fällström Samhällsbyggnadsnämnden Nytt boendeparkeringsområde i Hejdegården FÖRSLAG TILL BESLUT Ett boendeparkeringsområde

Läs mer

Parkeringstal för Östersunds kommun

Parkeringstal för Östersunds kommun Dnr Ädh 1591-2006 Parkeringstal för Östersunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-28 Inledning Plan- och bygglagen föreskriver att när tomter tas i anspråk för bebyggelse skall det tillses att

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN

PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN PARKERINGSNORM FÖR UPPSALA KOMMUN Antagen av plan- och byggnadsnämnden 2013-12-12 412 Läsanvisning I parkeringsnormens inledning beskrivs syftet med parkeringsnormen och dess

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2013 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av justerare

Läs mer

Parkeringsstrategi Trelleborg

Parkeringsstrategi Trelleborg Rapport: 2013:74 Parkeringsstrategi Trelleborg Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Dokumentinformation Titel: Parkeringsstrategi Trelleborg, Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Serie nr:

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram program

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353

Parkeringsprogram för Huddinge kommun. December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 Parkeringsprogram för Huddinge kommun December 2014 GK-2012/1173.352 KS-2014/1646.353 1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatu- och trafikavdelningen 15 december 2014 Huddinge kommun PARKERINGSPROGRAM

Läs mer

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04.

Parkeringsprogram INTERNREMISS 140409. - för bil och cykel i Västerås. Antaget av XXXX datumxx 2014. Version för internremiss 2014-04-04. nternati INTERNREMISS 140409 Parkeringsprogram - för bil och cykel i Västerås Antaget av XXXX datumxx 2014 Version för internremiss 2014-04-04 program policy handlingsplan riktlinje Parkeringsprogram Sammanfattning

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud. Ansökan Parkeringstillstånd rörelsehindrad Sidan 1 av 5 Allmänna upplysningar Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå Parkeringsprogram för Centrala Umeå 1 Innehållsförteckning INLEDANDE ORD 4 MÅL 5 NULÄGE 7 ÅTGÄRDER 12 KONSEKVENSER 16 BILAGA 16 Erfarenheter från andra städer Underlagsrapport: PDS Parkeringssituationen

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik

Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering. Meddelande 4:2008 Mars 2008. Trafikkontoret Trafik Förslag till Göteborgs Cykelparkeringsrikt- linjer samt underlag för dimensionering Meddelande 4:2008 Mars 2008 Trafikkontoret Trafik INNEHÅLL 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR. 2 3 TILLÄMPNING

Läs mer

2015-02-02 Sidan 1 av 5

2015-02-02 Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). De regler som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm

Parkeringspolicy och Parkeringsnorm Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö Antagen september 2010 Malmö stadsbyggnadskontor Pr 3087 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Förord...5 Bakgrund...6 Malmös utveckling

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Stadsarkitektkontoret Box 205 178 23 Ekerö Tel 08-12457100 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som är folkbokförd inom Ekerö kommun Ansöker för första gången (har inte innehaft parkeringstillstånd

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer