3. Bokreferat, parafras och litteraturöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Bokreferat, parafras och litteraturöversikt"

Transkript

1 3. Bokreferat, parafras och litteraturöversikt - likadana: man skriver med hjälp av befintlig litteratur, ingen empirisk del. - parafras: en textnära genomgång av någon annans text. Man behåller inte exakta ordalydelser osv, men strukturen blir likadan som i originaltexten dvs teman behandlas i samma ordning som i den - ett referat är en kondensering av idéer och information i någon annans text. * man kan ändra ordningsföljden, betona vissa teman mer än författaren gör * man kan kommentera och tillfoga egna åsikter, men det måste tydligt komma fram vad som är källans utsaga och vad som är referatförfattarens egna kommentarer. # antingen lämnar man sina kommentarer till ett särskilt avsnitt i slutet eller (kanske stilmässigt bättre) kommentera olika teman allteftersom de blir aktuella i texten. I det senare fallet måste man använda sk metatext som visar vem som egentligen för ordet. Enligt min mening kan resultaten dock tolkas på ett annat sätt, Jag drar av detta slutsatsen, att... Man kan emellertid fråga sig, om... * metatext är alltså textdelarna som hänvisar till själva referatets text. Man introducerar och pekar ut vad som står i fokus; man nämner om det är en själv eller källorna som talar; man hänvisar fram och tillbaka i texten ( såsom redan nämnts... ; Det kommer jag att behandla i nästa avsnittet ); man gör övergångar, binder ihop olika avsnitt. - litteraturöversikt: flera böcker/artiklar osv kring samma tema/urval av besläktade teman * man behandlar inte allting som finns i böckerna, utan plockar fram det som är relevant för ens intressen * texten ska helst inte struktureras enligt vilken författare som sagt vad, utan utgående från sakinnehållet * följer ofta en sas trattmodell: man börjar med en allmän framställning av temaområdet, går sedan in på mer specifika frågor som sedan mynnar ut i den specifika problemställning som är viktig för en => man uppnår den retoriska effekt som gör att läsaren blir övertygad om att ens problemställning är viktig * kandidatuppsatsen är ett exempel på litteraturöversikt - referatets (möjliga) struktur: 1) rubrik (egen) 2) bokens författare, titel, bibliografiska data 3) allmän bakgrund om vad boken handlar om, möjligtvis om varför boken är viktig, om författaren osv 4) teman som boken handlar om, sammanblandade med eller... 5) åtföljda av egna kommentarer om olika teman 6) kommentarer om boken i allmänhet, om stilen och framställningen, om vad det är som gör att boken är/inte är övertygande

2 4. Den vetenskapliga texten som berättelse - En artikel om den vetenskapliga textens struktur som skrivits av Jukka Törrönen (nu professor i alkoholforskning vid Stockholms universitet): Tieteellisen tekstin rakenne, ss i Kinnunen & Löytty (2002): Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere. Vastapaino - T. menar, att den vetenskapliga texten kan förstås som en berättelse med en början och ett slut. Berättelsens element knyts vanligtvis ihop av att det finns en huvudperson. Början utgörs av en situation där man saknar kunskap, i slutet har man genom forskarens arbete (i någon utsträckning) nått den kunskap som saknades. [- berättelseformen innebär att det finns någonting som fängslar läsarens uppmärksamhet en röd tråd samtidigt som det uppstår en struktur.] - det finns olika typer av berättelser. * hypotesberättelsen: huvudpersonen är vanligtvis det anonyma vetenskapliga kollektivet. Man börjar med att identifiera en hypotes (eller flera). Sedan testar man och presenterar omdömen om vad resultaten kan ha för betydelse. # hypotesberättelsens struktur är kännetecknande speciellt för forskningsrapporter som handlar om statistiska data. T ex om man har representativ statistik om finländarnas dryckesvanor sedan 1960-talet och får sedan tillgång till nytt material som samlats in Den tidigare forskningen har fastställt, att finländarna dricker sällan men mycket på en gång, och den nya frågan blir: dricker man fortfarande enligt samma mönster? Forskningsrapporten fortsätter sedan med att man testar hypotesen och diskuterar resultaten. # när man gör kvalitativ forskning fungerar hypotesberättelsen inte lika bra. Hypoteserna har tendens att förändras under forskningens gång. Om man sedan efteråt formulerar sin rapport som om forskningen skulle ha handlat om testandet av en viss hypotes (som egentligen fick sin slutgiltiga form först vid forskningsprocessens slut), riskerar man verka icke trovärdig. Dessutom: det att man faktiskt under forskningsprocessens gång lärde sig någonting nytt kommer i skymundan. * den analytiska berättelsen: huvudpersonerna utgörs av de centrala begreppen. Forskaren (som avsändare enligt Algirdas Greimas modell) identifierar ett behov av att vid behandlingen av ett visst tema använda vissa teoretiska eller metodologiska begrepp. Sedan testar man begreppens användbarhet med hjälp av ett exempel eller en fallstudie. Till slut diskuterar forskaren (som mottagare ), på vilket sätt som begreppen i framtiden borde vidareutvecklas. # t ex homeopaternas professionalisering: man utgår från begreppet professionalisering och visar att det är användbart i och hjälper bättre förstå detta empiriska fall # den analytiska berättelsen möjliggör att man skriver på ganska hög abstraktionsnivå. Problemet kan bli, att läsaren i ett tidigt skede redan vet vad som kommer att hända det studerade fallet fungerar som illustration för det som man redan sagt. * detektiv- eller mysterieberättelsen: huvudpersonen är forskaren som försöker lösa en gåta. Spänningen skapas av att läsaren följer forskarens strävanden, berättaren för läsaren nära de konkreta händelserna och situationerna. # genom berättelsen presenterar man nya gåtor (dvs områden där kunskap saknas), formulerar frågor och svar. T ex Durkheims Självmordet : berättaren undrar först hur man borde definiera självmord. Sedan tar han upp olika möjliga sätt att förklara fenomenet, och alla visar de sig vara misslyckade. På detta sätt har berättaren berett åt sig utrymme där han kan använda sina egna forskningsprinciper. Genom att använda dem klarar han själv av att lösa gåtan. Samtidigt formuleras om det i början på det allmänna planet presenterade forskningsproblemet i en mer detaljerad form.

3 # detektiv- eller mysterieberättelsen kräver en självsäker berättare. Faran ligger däri, att forskaren som person blir för framträdande i jämförelse med de andra aktörerna, situationerna och händelserna. - Törrönen påminner om, att berättelserna ofta består av flera dito som fogas in i varandra. Man kan ofta identifiera en förberedande berättelse, huvudberättelsen samt en avslutande, reflekterande berättelse (i enlighet med den parisiska semiotikskolan). * i en förberedande berättelse motiveras huvudpersonen för aktion, huvudberättelsen beskriver huvudpersonens sätt att lösa berättelsens grundläggande problem, och den avslutande berättelsen presenterar ett omdöme om det värde som huvudpersonens handlande har för kollektivet. # t ex en hypotesberättelse kan tänkas bestå av tre berättelser: 1) en förberedande berättelse, där man igenkänner en hypotes och förbereder ett operationellt sätt att testa den. 2) I huvudberättelsen testar man hypotesen; 3) i den avslutande berättelsen bedömer man resultatens vetenskapliga värde. - berättelsen om hur forskaren kom fram till en viss forskningsdesign lönar det sig oftast att skriva först efter att man redan kommit ganska långt i sin forskning. Då vet man redan vart man vill komma fram till, vad man behöver förbereda läsarna för. 5. Stil, argumentation, kommunikation - Vi betraktade textens makrostruktur ur berättelsens synpunkt. Ett annat möjligt betraktelsesätt: argumentationens synvinkel. * man måste kunna skapa tillit hos läsaren. Skapas genom att presentera teoretiska och metodologiska funderingar. Många gånger är det genom att följa en konventionell struktur som man förväntas försäkra läsaren om sin kompetens (graduns vanliga form, de vetenskapliga tidskrifternas krav om viss framställningssätt). * man måste motivera läsaren att följa med. Man ska anknyta sitt forskningstema med ett viktigt samhälleligt problem eller med ett område där mer kunskap behövs. Man får emellertid inte lova för mycket => avgränsningen av forskningsproblemet är viktig! * man måste övertyga läsarna om sin egen kompetens. Det gör man genom att på ett explicit sätt berätta hur man gjorde sin forskning; man behöver också visa att man är i stånd att själv kritiskt betrakta sin forskning. * man visar sig själv antingen som allvetande auktoritet eller som subjektiv aktör. Jf användandet av passiv/första person singularis. Olika lösningar finns. - i praktiken är berättelsens strukturer och argumentationssätten sammanflätade, tjänar samma mål. Genom att kritiskt betrakta sin egen text med hjälp av dessa begrepp kan man identifiera och korrigera eventuella svagheter. - Joseph R. Gusfield har i artikeln Two Genres of Sociology. A literary analysis of The American Occupational Structure and Tally s Corner (pp boken The Rhetoric of Social Research Understood and Believed, ed by Albert Hunter, Routledge, 1991) analyserat de medel, med vilkas hjälp en sociologisk text görs övertygande. Jämför två viktiga böcker den ena en kvantitativ undersökning som baserar sig på ett stort surveymaterial ( respondenter!), den andra en kvalitativ case study gjort i en svart stadsdel i Washington, D.C. med deltagarobservation som metod. Författarna: Peter M. Blau & Otis Dudley Duncan; Elliot Liebow. Båda kom ut 1967.

4 * Gusfield visar på hur de använder retoriska grepp av samma typ, fast böckerna är mycket annorlunda skrivna - Jag följer här hans presentation - Börjar med en historia: en romanförfattare läser en recension av sin bok i tidningen och skriver till redaktören, att boken uppfattats helt fel. Redaktören: Min herre, ni förstår inte själv vad ni har skrivit. => författarens och läsarens förståelse av vad som finns i texten behöver inte sammanfalla # läsaren är ingen passiv mottagare av det som författaren vill säga, utan har sina egna förväntningar. Författarens mål är att leda läsaren vart det är meningen att läsaren skall komma, dvs. förstå texten på samma sätt som författaren själv och bli övertygad - arbetsredskap: retoriken = vältaligheten = konsten att vara övertygande * en del av retoriken är att man hindrar läsarna från att ställa ovidkommande frågor som minskar textens genomslagskraft; det gör man genom att avgränsa temat (t ex Gusfield förklarar, att han kommer endast att analysera böckerna som text, dvs värderar inte hur bra eller dåliga de är som undersökningar; inte heller hur representativa de är för sociologisk litteratur i allmänhet; och inte heller vad författarna haft i tankarna när de skrivit sina texter). Jämförelse: Bok The American Occupational Tally s Corner Structure Typ av Kvantitativ, experimentell Kvalitativ, etnografisk forskning Material 25,000 enkätsvar Författarens observationer Läsarna Experter Alla intresserade Struktur Berättelse: problemet, materialpresentation, olika delteman i mitten, slutsatser Tolkningsram Surveyundersökningens och Beskrivning av ett konkret fall statistikens standarder Fakticitet Tabeller och nummer Konkreta exempel och citat baseras på... Framställs som Demokratin är viktig för oss Vi och de är likadana viktiga pga... Genre Fastställa fakta Skapa mening

5 - läsarkretsen definieras som olika redan genom t ex bokomslaget; genom språket. Abstrakta/konkreta bilder på bokens pärm. Jf första meningen i båda böckernas första kapitel: Denna bok har som syfte att presentera en systematisk analys av yrkesstrukturen i Amerika, som också är den huvudsakliga basen för dess stratifikationssystem. För att återspegla yrkesstrukturens dynamik behandlas processer av social mobilitet mellan generationerna och från början av yrkeskarriären till dess slutpunkt. Ett av de största bekymren för vårt land utgörs av problem som stadsbor med låg inkomst, och speciellt negrer med låg inkomst, både brottas med och själva är med om att skapa. Vi har utlyst krig mot fattigdom och mobiliserat offentliga och privata resurser för att tillsammans bli av med brottsligheten och hjälplösheten i vårt samhälle. => ord som struktur och stratifikationssystem ; uttryck som krig mot fattigdom riktar sig åt olika typer av läsarkrets. Tekniskt, specialiserat språk <=> ett färggrannt och dramatiskt språk - trots olika typ av forskningsmaterial följer båda strukturen av en berättelse (narrativ). Det som finns i slutet kunde inte förekomma i början och tvärtom. I mellandelen finns olika skilda teman som i och för sig kunde byta ordning. - för att publiken skulle bli övertygad måste den gå med på någonting som S T Coleridge kallade a willing suspension of disbelief att man frivilligt avstår från skepsis. Jf t ex när man ser på ett skådespel, eller en opera: man går med på att tro att en medelålders korpulent italiensk sopran är en 20-årig japansk geisha (som är huvudpersonen i Puccinis Madame Butterfly). Man accepterar operans tolkningsram (frame), frågar inte vad som finns utanför den. * den sociologiska texten måste övertyga läsaren om att det som blir utanför inte är av betydelse. T ex Blau & Duncan hade enkätsvar endast från män (inte kvinnor), hade många uteblivna svar osv. Diskuterar möjliga problem (delvis i bokens bilagor) men kommer till slutsatsen att materialets brister inte har någon avgörande betydelse för resultatens trovärdighet. Inte mindre trovärdig än den offentliga statistiken eller surveyundersökningar i allmänhet. * Liebow i sin tur påstår sig beskriva underklassens liv på deras egna villkor. Påstår också, att han inte vill säga något om underklassens liv i allmänhet, utan bara om det konkreta fallet. I en bilaga förklarar han hur fältarbetet gick till. - En sak man behöver göra är att övertyga läsaren att resultaten faktiskt finns till, att det inte handlar om någonting författaren själv hittat på. De måste förstås som objektiva fakta, oberoende av forskaren själv. * Liebow presenterar generaliseringar om de undersöktas liv, t ex om deras syn på äktenskapet. Han illustrerar dem med konkreta historier, t ex om olika typer av äktenskap och samboförhållanden. Han ger också exempel i form av citat, i annorlunda typografisk stil vilket visar att de på något sätt står utanför texten. Läsaren har möjlighet att jämföra sin egen tolkning av den citerade texten med Liebows tolkning ett sätt att bli övertygad (fast det ju förstås är Liebow själv som valt ut citaten...) ;-). - Blau & Duncan visar sitt material i form av tabeller och kvantitativa uppgifter. De kommenteras och tjänar som bevis för påståendenas riktighet. - Stil och språk används i enlighet med hurdana läsare man vill tilltala.

6 * Blau & Duncan använder ett tekniskt och ofta monotont språk med långa meningar. Gusfield: språket påminner i sin konventionalitet om en herrkostym, vars själva tråkighet skapar ett intryck av pålitlighet. * Liebow använder ofta konkreta bilder och metaforer, skapar rytm med hjälp av ordupprepning: Endast få av de äkta männen försörjer sin familj för längre tidsperioder. Det råder en kronisk brist på pengar, och i hemmet en kronisk strid om pengar. Dessutom använder Liebow flera olika stilregister de tekniska anmärkningarna finns ofta i fotnoterna och stör därmed inte den vanliga läsaren. De ger bevis på att Liebow klarar av att producera oljud av den rätta sort som förutsätts av en professionell sociolog. * ett resultat blir kanske, att läsaren av Liebows bok är mera benägen att läsa boken från pärm till pärm, med gör det kanske på ett relativt förstrött sätt. Blau & Duncans bok läser man kanske bara i valda ställen, med gör det med koncentrerad uppmärksamhet? - Vad är det som författarna vill få läsarna att göra dvs vad är det som gör att böckerna har konsekvenser för samhället? * båda böcker börjar med att skapa en moralisk enighet mellan läsaren och författaren. Blau & Duncan: I ett liberalt demokratiskt samhälle anser vi, att den viktigaste utgångspunkten utgörs av vad var och en personligen har åstadkommit. De askriptiva [dvs med en människas härkomst förknippade] element som finns i systemet kan betraktas som kvarlevor från en tidigare epok, som borde utrotas så snart som möjligt. * polemiken riktas inte mot läsaren, som förutsätts vara på samma sida med författaren, utan mot andra samhällsvetenskapliga eller populärt accepterade syn på samma fenomen. - Liebow har som budskap, att de undersökta sluminvånarnas beteende blir förståeligt för den rationelle läsaren när man visar det sociala sammanhanget där aktiviteten äger rum. De är inte annorlunda som människor, men lever i en annorlunda situation än medelklassen. Det finns en ond cirkel av fattigdom, men den kan inte förklaras som beroende på ett speciellt kulturellt mönster. Sönerna beter sig på samma sätt som fädren för att deras situation är likadan. - Blau & Duncan är inte lika explicita, men de förespråkar social mobilitet som en del av det demokratiska samhället och understryker utbildningens roll som basen för den. - de två böckerna tillhör två olika litterära genrer. Likheter dock: * båda är strukturerade som narrativ med en början och ett slut. Båda slätar över de möjliga felkällorna: B & D ber läsaren inte fästa någon uppmärksamhet på materialets begränsningar; Liebow påstår sig inte vilja dra allmänna slutsatser men gör det ändå. * skillnader: läsaren för B & D är likvärdig med dem själva. De presenteras med data och författarnas tolkning. Det är slutsatserna som är viktiga, data är ett medel för att komma fram till dem. Som en byggnadsställning som kan monteras ned när byggnaden är färdig. # läsaren av Liebows bok är den vanliga människan som saknar förhandskunskaper om livet i ett slumdistrikt. Liebow visar läsaren runt och åstadkommer en förändring i läsarens sätt att se på världen. Bokens innehåll kan inte reduceras till slutsatserna, utan också sättet på vilket man kom fram till dem är viktigt. # den ena boken strävar till att fastställa nya fakta som man inte tidigare visste om. Den andra vill ge mening åt fenomen som man hittills inte förstått. - att skriva kort och koncist är alltid inte så lätt (jf referatskrivandet vad ta med, vad lämna bort?). - det är inte bara pga utrymme som man behöver skriva kort. Tankegången blir ofta mer precis och lättare att följa när man tar upp bara det väsentligaste * jf Mills översättning av Parsons text (nästa sida)! => man borde alltid tänka efter, om alla ord verkligen behövs

7 - aningen motstridigt: i ett finländskt universitet förutsätter man, att en avhandling skall vara så och så lång (gradu ss, kandidatavhandling ca 25 ss). Ofta tolkar man det så, att man minst ska skriva så mycket. Men den övre gränsen är också viktig. I England t ex brukar man bara ange maximiantalet sidor, inte minimumet.

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mall för rapport En hjälp för dig som skriver gymnasiearbete inom ett yrkesförberedande

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Resan till 1895 Presentation av projektet som boken bygger på

Resan till 1895 Presentation av projektet som boken bygger på 11 Resan till 1895 Presentation av projektet som boken bygger på När vi skulle bestämma projekt till den här boken var det viktigt för oss att hitta ett innehåll som skulle kunna intressera såväl oss själva

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Innehållsfrågor till boken Hungerspelen Innehållsfrågor till boken Hungerspelen 1. Beskriv Katniss Everdeen så utförligt du kan. 2. Varför är hon så duktig på att jaga? 3. Vem är Prim och varför heter hon så? 4. Berätta hur det ser ut och fungerar

Läs mer

Första hjälpen. - din hjälpreda på Sofiedalskolan. Namn: Klass:

Första hjälpen. - din hjälpreda på Sofiedalskolan. Namn: Klass: Första hjälpen - din hjälpreda på Sofiedalskolan Namn: Klass: Att tänka på när du använder din hjälpreda: - Du ska visa att du kan ta ansvar genom att arbeta effektivt och självständigt inom givna ramar.

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman

Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman Vetenskapligt arbete vad är vetenskap? Eva Friman 2013 Vad är vetenskaplig kunskap? Den kunskap som framställs i forskning. Kriterium för vetenskaplighet: aa kunna verifiera (belägga, bekräda) sina påståenden.

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport

Ö-KOLL Samhällsvetenskaplig rapport SAMHÄLLSVETENSKAPLIG RAPPORT Titelsidan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Metod 3. Bakgrund 4. Resultat 5. 1 Slutsatser 2 Diskussion 6. Källor Ev. bilagor Titelsidan Varje skriftligt större arbete har

Läs mer

Boksamtal i gymnasiet

Boksamtal i gymnasiet Sandra Holmgård Sandra.holmgard@helsinki.fi Våren 2014 Boksamtal i gymnasiet Under min studietid har jag reflekterat en del över litteraturundervisningen i skolan. Då jag tänker tillbaka på min egen skoltid

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång

Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång Skriva en sammanfattning 10 steg till framgång SAMMANFATTA: i en enhetlig (i sht kortfattad o. översiktlig) framställning redogöra för (vissa företeelser, åsikter, intryck o dyl.) och det väsentliga av

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor Människan och samhället Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor mår bra. I ett bra samhälle överensstämmer människan och samhället. Överensstämmelsen

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer