DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET"

Transkript

1 DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET Det går inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet. Men vi kan vara överens om att allt förändras. Och efteråt kan vi bara konstatera att inget blev exakt som vi trodde. Framtidens Näringsliv är ett samarbetsprojekt mellan IVA och Nutek. Inom projektet har ett tiotal seminarier genomförts, där professionella representanter för näringslivets olika sektorer beskriver de centrala framtidsfrågorna, just nu. Seminarierna bildar underlag till Prognoser, visioner och förhoppningar. Några av de frågor som behandlas är: Var kommer morgondagens svenskar att arbeta? Vilka sektorer kan bära Sveriges tillväxt? Hur påverkar det nya tjänstesamhället näringslivets struktur? Hur påverkar globaliseringen Sverige? Dessutom redovisas fyra intervjuer med personer som sedan många år har kunnat placera in den svenska utvecklingen i ett mer globalt sammanhang. Här beskriver de svenskt näringsliv ur sitt personliga, internationella perspektiv: Pehr G Gyllenhammar, Storbritannien Göran Malm, Singapore Gunilla Nordström, Kina Lars Nyberg, USA PROGNOSER, VISIONER OCH FÖRHOPPNINGAR PROJEKTET FRAMTIDENS NÄRINGSLIV PROGNOSER VISIONER OCH FÖRHOPPNINGAR VAD HÄNDER OM EXPERTERNA SPÅR RÄTT? Svenskt näringsliv kommer att behöva utvecklas och förändras. Ibland på ett oväntat sätt som skapar konflikt med den traditionella uppfattningen om vad som bygger välstånd och tillväxt. Kommer vi då att vara förberedda och klarsynta nog för att kunna bryta mot konventionerna?

2 PROJEKTET FRAMTIDENS NÄRINGSLIV PROGNOSER VISIONER OCH FÖRHOPPNINGAR VAD HÄNDER OM EXPERTERNA SPÅR RÄTT?

3 Nutek, Verket för näringslivsutveckling Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet. För mer information om Nutek och Nuteks projekt, se Nuteks webbplats: kungl. ingenjörsvetenskapsakademien, iva är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. För mer information om IVA och IVAs projekt, se IVAs webbplats: Utgivare: Nutek, (2007) se Stockholm Tfn: NR: b 2007:3 ISSN: ISBN: Redaktör: Mats Nyberg, KTH Learning Lab Text: Staffan Eriksson, IVA, och Tomas Gärdström, Nutek Form: AMGD Tryck: Elanders Östervåla 2007, Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2007 Box 5073, se Stockholm Tfn: IVA-M 365 ISSN: ISBN: innehåll Förord 4 Inledning: 6 Det som är bra för Volvo... Globaliseringen: 8 De nya marknaderna som ger nya affärsmöjligheter Strukturomvandlingen: 36 Växande jättar och entreprenöriella småföretag Produktivitetsutveckling: 62 Rationalisering är en del av vardagen och inte längre en metod att lösa kriser... Kunskap och kompetens: 75 Morgondagens jobb finns i dagens kunskapstillväxt Observationer utanför protokollet: 90 Tid och rum begränsar det visionära tänkandet Med internationella ögon: 96 intervjuer med Göran Malm Gunilla Nordström Lars Nyberg Pehr G Gyllenhammar Deltagare

4 »När förändringens vindar blåser finns det dom som bygger vindskydd, andra bygger väderkvarnar.«mao Tse-Tung 4 Det går naturligtvis inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet och det är inte heller avsikten med den här boken. Den är istället avsedd att vara en källa till inspiration och reflektion. Vi hoppas att du som läsare skall utmanas till att fundera lite extra över hur framtiden kan komma att påverka just ditt liv, din verksamhet och din omgivning. Det är egentligen bara tre saker vi kan vara överens om: Allt förändras, det blir aldrig som man tror och att den som vågar spekulera över morgondagen ofta klarar sig bättre än den som baserar dagens beslut på gårdagens resultat. Vi har samlat några centrala synpunkter och spännande tankar från ett antal väl dokumenterade möten där man har försökt beskriva hur framtiden skulle kunna se ut. Ett hundratal väl insatta personer från näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet har träffats och diskuterat morgondagens spelregler inom olika sektorer av näringslivet. Denna dokumentation är en sammanfattning av deras samtal och ett delresultat av IVAs och Nuteks gemensamma projekt Framtidens Näringsliv. Bokens titel, Prognoser, visioner och förhoppningar, speglar hur vi har valt att se på olika typer av framtidsfrågor. Vi kan göra rimliga prognoser över vad som kan ske i den närmaste framtiden genom att studera gårdagens utveckling och extrapolera trender. Ett rimligt antagande är exempelvis att globalisering och energifrågor kommer att stå i centrum framöver. Många av de här frågorna som belyses i prognoser är svåra för oss att påverka nationellt. Ordet förhoppningar syftar på de förändringar som avgörs av hur vi agerar i Sverige. Vi vet exempelvis att nationella beslut som rör arbetsliv, infrastruktur och beskattning får effekter på näringslivets verksamhet. Visioner beskriver de mer långsiktiga framtidsbilderna de som kanske är viktigast för att kunna möta framtiden i ett hållbart perspektiv och finna alternativa vägar för att lösa generella problem. Det är här, bland visionerna, vi finner morgondagens banbrytande innovationer. Boken är strukturerad i fem delar. De behandlar globalisering, produktivitetsutveckling och strukturomvandlingens påverkan på näringslivet, samt avslutas med synpunkter på vad förändringarna får för effekt på kunskap och kompetensförsörjning. Underlaget är baserat på ett antal seminarier genomförda på KTH Learning Lab 2005/2006, se sidan 116. De avslutande intervjuerna med Pehr G Gyllenhammar, Göran Malm, Gunilla Nordström och Lars Nyberg är genomförda av IVA-aktuellts chefredaktör Pär Rönnberg. Detta är en av fem böcker i en serie som är ett resultat av projektet Framtidens Näringsliv. De övriga är den sammanfattande rapporten Framtidens Näringsliv om de nya förutsättningarna för näringslivets utveckling, en lärobok som beskriver det moderna näringslivat Så jobbar Sverige en kartläggning av det moderna svenska näringslivet, en antologi som ger ett historiskt perspektiv på omstruktureringen av näringslivet, Då förändrades Sverige 25 experter beskriver drivkrafterna bakom utvecklingen, och till sist En plan för morgondagen en intervjubok som skildrar unga ledares syn på framtiden. Prognoser, visioner och förhoppningar är alltså inte en bok som beskriver framtiden. Vår förhoppning är istället att du som läsare ska bli inspirerad att fånga de möjligheter som framtiden bjuder och börja planera för att bygga väderkvarnar! Stockholm, april 2007 Staffan Eriksson, IVA Tomas Gärdström, Nutek Mats Nyberg, KTH Learning Lab 5

5 Inledning: DET SOM ÄR BRA FÖR VOLVO är bra för sverige. Så lät det länge i den nationella näringspolitiska debatten. Och visst har påståendet fortfarande sin giltighet, det som är bra för ett stort företag är bra för andra stora företag. Men idag är helhetsbilden mer komplicerad. Det är många organisationer och företag som påverkar framtiden för Sverige, inte bara stora utan också små. Alla konkurrerar inom sina marknader, både nationellt och internationellt, eftersom spelreglerna inom varje bransch nu bestäms globalt. Därför påbörjade IVA och Nutek projektet Framtidens Näringsliv. Vårt gemensamma mål var att försöka rita en ny karta som stämmer bättre med verkligheten. Inledningsvis delades näringslivet in i olika sektorer efter hur de påverkats av strukturomvandlingar. Vissa sektorer känns igen, andra är nya. Alla som är yrkesverksamma i Sverige tillhör en sektor såväl privat- som offentliganställda. Klassificeringen är framtagen för att kunna analysera helheten och centrala strukturförändringar som sker av näringslivet i Sverige. Uppdelningen bygger på en nedbrytning av Statistiska Centralbyråns näringsstatistik på så kallad femställig SNI-nivå som därefter grupperats i dessa sektorer: Vård och omsorg, till exempel Danderyds Sjukhus, Capio, Vårdcentraler Konsulting, till exempel Semcon, Ogilvy, Ramböll, McKinsey Myndigheter och organisationer, till exempel Banverket, GIF Sundsvall, Försvaret, Röda Korset. Inom projektet genomfördes, under vintern 2005/2006, ett tiotal seminarier på KTH Learning Lab i Stockholm. Syftet var att skapa ett kvalificerat samtal om den tänkta framtiden inom varje sektor. Seminarierna dokumenterades med ljud och bild. Vid vart och ett av de tio seminarierna samlades ett tiotal personer för att reflektera över framtiden. Personerna var professionella representanter för olika delar av sektorn. De inbjudna var operativa personer, många på strategichefsnivå i företag och i offentliga organisationer. Inför varje seminarium hade några personer med god insyn och kännedom skrivit ett textunderlag. Syftet med dessa texter var att beskriva hur sektorn ser ut, vilka förändringar som sker inom sektorn och vilka utmaningar sektorn står inför. Sektorsbeskrivningarna publiceras också i boken Så jobbar Sverige, Studentlitteratur. Som en förberedelse inför varje seminarium ombads deltagarna att läsa texten om sektorn samt fundera på vad detta innebar för deras verksamhet. Grundteman som behandlades under seminarierna var globalisering, strukturomvandling, produktivitetsutveckling och kompetensförsörjning. Moderator för seminarieserien var Mats Nyberg vid KTH Learning Lab. Råvaru- och kapitalintensiv industri, till exempel Boliden, SSAB, SCA, Arla Foods, Dafgårds Teknikföretag, till exempel Scania, Ericsson, Volvo, Munthers, Flextronics, Cabseal Life science, till exempel AstraZeneca, Biotage, Gambro, Getinge Byggindustri, till exempel Skanska, NCC, Peab, Westbergs Bygg Handel, till exempel Axfood, H&M, Lidl, Lindex, Bokus Infrastrukturtjänster, till exempel TeliaSonera, SAS, Swedbank, SEB Vattenfall, TDC Song Personalintensiva tjänster, till exempel Securitas, Proffice, McDonalds, Scandic, ISS Kunskapsförmedling, till exempel Chalmers, EF Education, Växjö Grundskola 6 7

6 Globaliseringen: DE NYA MARKNADERNA SOM GER NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER i dagens debatt framställs ofta globaliseringen som ett hot. Men det finns många goda exempel som också visar på de möjligheter globaliseringen innebär för de företag som vågar satsa på den internationella arenan. Den ökande internationella konkurrensen leder inte självklart till utflyttning av produktion och företag, minskad sysselsättning och avindustrialisering av Sverige. På den växande globala marknaden möter man fler kunder, vilket kan leda till ökad försäljning, starkare tillväxt och nya jobb i Sverige. Internationaliseringen innebär också ett ökat internationellt kunskapsutbyte. Något som i sin tur kan bidra till att förverkliga våra visioner om det nya kunskapssamhället. Under genomförandet av framtidsseminarierna blev det uppenbart att internationalisering är en fråga som berör och påverkar stora delar av näringsliv och offentlig sektor, på ett eller annat sätt. Hur man förväntar sig att den internationella utvecklingen påverkar framtiden varierar dock inom varje enskild sektor. Men trots viss variation mellan de olika sektorerna, betraktas globaliseringen ändå, av de flesta, som den dominanta faktorn. Globaliseringen styr tempot i strukturomvandlingen, ökar kraven på produktiviteten och påverkar vilken typ av kunskaps- och kompetensutveckling vi väljer att satsa på. En övergripande fråga är om den starka globaliseringstrenden som nu råder kommer att fortsätta i framtiden. Slutsatsen från framtidsseminarierna är att många bedömer det sannolikt att globaliseringen, i den form vi nu ser, kommer att fortsätta i alla fall på kort och medellång sikt. Samtidigt råder det en stor osäkerhet och man kan lätt identifiera en lång rad hinder som kan leda till att globaliseringstrenden bryts. Det handlar om sådant som politisk osäkerhet, avsaknad av fungerande regelverk och rättsväsende, brister i patentlagstiftning och globala hot inom miljö och hälsa. En annan fråga är om det kommer att ske en utjämning som gör att dagens globalisering minskar efter en tid. Det finns branschföreträdare som anser att förutsättningar för 8 företagen som lönekostnader, regelverk, styrmedel och andra produktionsfaktorer på sikt kommer att konvergera i de utvecklade länderna. På det sättet skulle relativa fördelar som lägre lönekostnader i vissa länder komma att minska. Detta skulle kunna innebära att globaliseringens drivkraft efter en tid kan komma att avta. Man spekulerar även i att globaliseringen efter en tid åter kommer att skjuta fart, kanske i någon ny form, som en del i ett cykliskt förlopp. En intressant fråga är då vad som kommer att utgöra kritiska konkurrensfaktorer och styra globaliseringen i framtiden. Jag tror man ska tänka sig ett scenario, kanske 2015, där den nu pågående globaliseringsvågen är fullbordad, och till exempel Kinas kostnadsfördel vad gäller utbildad arbetskraft är borta. Kina förbereder sig för detta med omfattande utbildningsprogram. Hur överlever vi i den världen? Genom att bli ännu bättre på det vi är bra på. Det må vara stål eller telekom eller vad det är, men det är på våra styrkor vi kan överleva långsiktigt inte på att vi bara utnyttjar att kvalificerad arbetskraft kanske är billigare i Kina och Indien idag. gösta lemne, utvecklingschef, ericsson ab med fötterna på svensk mark Vilka kommer huvudskälen att vara för att företagen ska välja att vara kvar i Sverige? Och vilka skäl är avgörande för att flytta ut delar eller hela verksamheten? Dagens diskussion är helt fokuserad på kostnader för arbetskraft, energi och skatter med mera. De lägre kostnaderna i andra länder anges i debatten som huvudskäl till företagens utflyttning eller omlokalisering. Men det är viktigt att betona att det finns andra argument som kommer att vara minst lika viktiga när företag beslutar om var de vill bedriva sin verksamhet. Exempel på sådana argument är vilja att finnas nära marknaden, tillgång till kompetent arbetskraft, tillgång till samarbetspartners och underleverantörer. Ett av dagens centrala motiv för teknikföretagens utflyttning och nyetablering är just strävan efter att finnas på framtidens tillväxtmarknader. Att vara delaktig i en växande marknad kommer i många fall att vara viktigare än att minimera dagens lönekostnader. Skälen kommer också i framtiden att vara unika för varje enskilt företag. För många tjänsteföretag inom exempelvis konsultsektorn och personalintensiva tjänster kommer det att finnas en stark drivkraft att följa med sina kunder till de nya tillväxtmarknaderna. 9

7 Vi ser ju att storföretagen i allt högre grad driver globala upphandlingar av sina tjänster, där man vill ha en och samma leverantör runt om i hela världen. Det här kommer definitivt att fortsätta, och att globaliseringen kommer att fortsätta att öka, det tror jag inte att det är något tvivel om. helena söderquist, affärsutvecklingsdirektör, dalkia facilities management ab Tillgång på kompetens är en viktig faktor för var företagen kommer att välja att etablera sig i framtiden. Utvecklingen mot en allt högre grad av internationell specialisering kommer att innebära att djupare kompetens utvecklas inom specifika områden. Det innebär också att företagen måste ha globala specialister för att kunna konkurrera inom sina expertområden. Företagens tillgång på globala specialister kommer med andra ord att bli en förutsättning för att möjliggöra en global närvaro. Det är också sannolikt att förmågan att internt generera och att hålla kvar globala specialister inom företagen kommer att styra många beslut om utflyttning och omlokalisering. Kunskapsbaserade och specialiserade företag kommer att etableras där förutsättningarna är de bästa för att värva och behålla spetskompetens. Tydligast kommer denna utveckling att synas inom områden som exempelvis specialiserade konsulttjänster. Vad vi ser är att kostnaden för en konsulttimme i Ryssland ligger runt 100 kronor, så frågan som dyker upp är om vi verkligen ska köra det här med svensk personal, eller om vi ska låta vårt bolag i Ryssland göra det? Men skulle vi göra det fullt ut och bara köpa in tjänster runt om i världen, då har vi skurit av den här plantskolan som förser oss med specialister. Det här är utmaningen: att både utveckla kompetens inom de internationella bolagen och samtidigt vara konkurrenskraftig på samtliga marknader. mats påhlsson, vd, sweco vbb När det gäller att kunna tillgodose marknadens behov av så kallade volymkonsulttjänster inom exempelvis programvaruutveckling eller tekniska beräkningar, kommer också andra faktorer att spela in. Till exempel kommer den totala tillgången på utbildad arbetskraft att vara avgörande för var i världen konsultföretagen väljer att bedriva verksamhet. En fråga är vilken typ av kompetens konsultföretagen kommer att kunna konkurrera med i framtiden. För konsulter i låglöneländer kommer det sannolikt att vara enklare att kon- Det ligger mycket i kompetens och snabbhet. tomas andersson, vd, bombardier transportation sweden ab 10

8 kurrera med ren teknikkunskap, som till exempel arbetskrävande utvecklingsarbete. Konsultföretag med verksamhet i Sverige behöver hitta sin speciella kompetensnisch för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. En sådan möjlig nisch och växande verksamhet kommer att vara rollen som nätverksbyggare, som kulturöverbryggare och teambyggare med förmåga att hitta rätt kompetens på en globaliserad marknad. Konsulter som tillgodoser den lokala marknaden i en nära kundrelation kommer också att finnas i framtiden. Ett framtida marknadssegment för de mindre, lokala konsultföretagen kan vara att fungera som brygga till den lokala affärskulturen för globala konsultföretag. Vi kommer att se en förändring till mer virtuella företag, mer nätverksorienterade företag och det kommer att bli en tjänst i sig, att hitta rätt folk för varje ögonblick som behövs. Kompetens som är lite mer specialiserad, där kommer vi att se en större internationalisering. Vi kommer alltså att behöva handplocka konsulter från hela världen för att göra olika saker. Ledarskapsfrågor, projektledning och den typen av kompetens tror jag säkerligen att vi i Sverige ska fortsätta att arbeta med. göran edin, vd, pro4u competence network ab företag med ny inriktning En konsekvens av internationaliseringen är utflyttning av verksamheter från Sverige. För teknikföretag fokuseras denna diskussion specifikt på lägre lönekostnader i andra länder som en drivkraft för utflyttning och omlokalisering. Men det finns, som tidigare beskrivits, en rad andra motiv för detta. Att komma närmare tillväxtmarknader och få tillgång till kompetens är motiv som i många fall kommer att ha större betydelse än enbart var lönekostnaderna är lägst. I debatten framförs ibland hotet om att Sverige i framtiden skulle riskera att avindustrialiseras genom att stora delar av teknikföretag av varierande skäl flyttar utomlands. En relevant fråga är därför: Hur mycket av den tillverkning som idag sker i Sverige kommer att omlokaliseras till andra länder? Det är svårt att ge någon entydig bild, men vid diskussionerna på framtidsseminarierna ansågs inte hotbilden att Sverige på sikt skulle avindustrialiseras som speciellt sannolik. Struktur och inriktning på teknikföretag i Sverige kommer dock att förändras på olika sätt. Det kan konstateras att det finns stora olikheter mellan olika typer av produktion och att förutsättningarna varierar mellan olika branscher och företag. Det är naturligtvis stor skillnad mellan att tillverka tåg eller robotar i mindre serier med hög grad av kundanpassning, jämfört med masstillverkning av standardvaror för konsumentmarknaden. Den pågående strukturomvandlingen som innebär en minskad tillverkning av enklare standardvaror och/eller tillverkning med ett stort inslag av manuellt arbete kommer att fortsätta. Det finns dock förutsättningar för att det även i framtiden kommer att finnas en betydande tillverkningsindustri i Sverige. Inriktningen för framtidens teknikföretag kommer sannolikt att vara tillverkning av komplexa produkter i mindre serier med en hög grad av kundanpassning eller tillverkning med en hög grad av automatisering. Jag tror att vi kan konkurrera på produktion också och producera småskaligt och servicenära. Det är nya och avancerade produkter som kräver ett högt kunnande i produktionsapparaten. Om man tittar på arbetskraftskostnaden så är vi ett lågkostnadsland i ett västeuropeiskt perspektiv, medan vi i det globala perspektivet är ett högkostnadsland. Men där arbetskostnaden inte är en avgörande faktor, där andra faktorer som snabbhet och teknikutveckling spelar in, där finns ett segment. Det ligger mycket i kompetens och snabbhet. Där tror jag att Sverige har en bra stark konkurrenskraft om vi är duktiga på att göra det och fokusera på det. tomas andersson, vd, bombardier transportation sweden ab Utflyttningen har i många fall handlat om att tillverkning flyttats medan produktutveckling och forskning i stor utsträckning hittills funnits kvar i Sverige. En relevant fråga att ställa sig är om detta mönster kommer att fortsätta eller blir det så att även produktutveckling/forskning på längre sikt kommer att följa efter och flytta ut med tillverkningen? Ett svar på frågan är att det är de specifika förutsättningarna i Sverige som kommer att styra framtida beslut inom detta område. Globalt verksamma företag kommer helt enkelt att välja att lägga olika verksamheter inom koncernen på de platser där förutsättningarna är de bästa. Om Sverige vill ha kvar de globala företagens produktutveckling/forskning måste helt enkelt förutsättningarna vara de bästa. Det är också viktigt att betona beroendet mellan forskning, produktutveckling och global produktion. Många tillverkningsenheter i Sverige kommer i framtiden att ha karaktären av masterfabriker, som mönster för en global 12 13

9 produktion. Dessa svenska fabriker bör därför ha en nära koppling till företagens utvecklingsverksamhet och forskning. Den svårare, kompetenskrävande produktionen, så länge som det är rimliga serier, det vill säga rimliga lönekostnader, ligger nära utvecklingen och hamnar gärna i Europa och Sverige. Det som är motorn i det här är utvecklingsenheten. Den håller kvar en kärna av produktion lokalt och den måste ligga där. Så länge som det finns en stark, innovationsdrivande kärna i Sverige, kommer också en del av produktionen att ligga kvar i Sverige. gösta lemne, utvecklingschef, ericsson ab Även om de stora volymerna av varor inte tillverkas i Sverige i framtiden, kommer det att finnas behov av god produktionsteknisk kompetens i landet. Globaliseringen kan också innebära ett behov av fördjupad kunskap/kompetens om hur en rationell produktion bedrivs också i andra länder än i Sverige. För globala företag kommer det att krävas en bredare kunskap om tillverkning i andra länder för att framgångsrikt kunna bedriva en effektiv verksamhet. Många tjänsteproducerande företag har ofta traditionellt varit lokalt baserade, vid sidan av ett fåtal större globala aktörer med verksamhet på flera geografiska marknader. I framtiden kommer det, genom utveckling av ny teknik och nya leveranssystem, att bli möjligt för fler tjänsteproducerande företag att ha tjänsteutveckling och produktion på olika platser i världen. Tjänsteföretaget kommer, på samma sätt som varutillverkande företag, att kunna göra överväganden om var i världen utveckling och högspecialiserade tjänster respektive den mer standardiserade tjänsteproduktionen ska bedrivas. I exempelvis vård- och omsorgssektorn kommer tjänsteproduktionen sannolikt att utgöra en mix av globalt producerade högspecialiserade tjänster exempelvis kvalificerad kirurgi, medan däremot standardiserad tjänsteproduktion kommer att utföras i första hand lokalt. Högspecialiserade tjänster som bygger på djup kunskap och kompetens kommer alltså att bli mer platsoberoende. Att patienter reser ut för att få tillgång till vård utomlands kommer enligt branschföreträdare sannolikt inte att bli någon volymverksamhet, men utvecklingen av konsumentefterfrågan kan inom vissa tjänsteområden bli en faktor som driver på globaliseringen. Det här är en kunskapsintensiv bransch och kunskapen är gränslös, men samtidigt är utförandet av tjänsterna oerhört lokala och kräver ofta fysisk kontakt. I det senare fallet talar vi om lokala marknader. I det förra fallet handlar det om arbetsplatser som kan finnas var som helst. En mängd kunskapsintensiva verksamheter kan faktiskt levereras över långa avstånd. Inom några år kommer robotkirurgin att ha slagit igenom. Och då spelar det ingen roll var den som styr operationen finns. Det skulle behövas en nationell satsning på att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller produktion och leverans av högspecialiserade tjänster. För det behövs det nya leveranssystem. mats brommels, professor, karolinska institutet En annan central aspekt av globaliseringen är att det i framtiden kommer att bli möjligt för företagen att nå ut med sina varor eller tjänster på världsmarknaden på ett helt annat sätt än idag. Småföretag har hittills i stor utsträckning varit hänvisade till den lokala marknaden, men utvecklingen av kommunikationsteknologin kommer att innebära helt andra möjligheter även för dessa att nå ut globalt. Redan idag kan ett litet företag med en unik produkt sitta i Sverige och sälja till Kina eller USA via Internet. Mindre företag kommer i framtiden att i en helt annan utsträckning ha globala kunder. Oavsett om ett företag är stort eller litet kommer det att finnas skäl att fundera över hur man kan uppnå en ökad närvaro på världsmarknaden. utveckling av närmarknader ett viktigt steg Även om utvecklingen av kommunikationsteknologin skapar möjligheter att enkelt nå ut till kunder på geografiskt avlägsna marknader kommer en geografisk närhet till kunden även i framtiden att vara en viktig faktor för många företag. Av den anledningen kommer internationella närmarknader att utgöra ett viktigt avstamp i många företags internationalisering. Närmarknader handlar i detta sammanhang om några länder nära exempelvis Sverige som de nordiska länderna och de snabbt växande ekonomierna i Östeuropa. Ett exempel på detta återfinns inom handelssektorn

10 Aktörer har slutat tänka i nationella gränser, man tänker i ett nordiskt eller kanske baltiskt perspektiv. Det är inte så lätt att göra om den resan som Hennes & Mauritz och IKEA har gjort, men många försöker ju göra den nordiska resan. Clas Ohlson och Stadium är två exempel på det. fredrik bergström, vd, handelns utredningsinstitut (hui) För många företag kommer en satsning på närmarknaden att vara attraktiv som första steg, bland annat därför att kulturella likheter underlättar etableringar. Inom många sektorer förenklar en gemensam kultur inom näringsliv, utbildning och statsförvaltning arbetet med att etablera verksamhet. Likaså är det ofta enklare att skapa allianser och nätverk med lokala företag på en närmarknad. Det kan i framtiden också finnas andra orsaker som exempelvis ökande transportkostnader på grund av stigande energi- och bränslepriser som begränsar internationaliseringen till närmarknaderna. För byggsektorns framtida internationalisering kommer närmarknaderna sannolikt att spela en viktig roll. Under seminarierna har tillväxtmöjligheterna för byggsektorn genom att sälja know-how, teknik och att utveckla produkter och komponentsystem på närmarknader lyfts fram. Detta kan komma att bli ett viktigt avstamp för byggsektorns internationalisering i framtiden. Kopplingen till närmarknaderna kan också komma att förstärkas genom att inköp av byggmaterial och komponenter direkt från tillverkare i närliggande länder med stor sannolikhet kommer att öka i framtiden. Vi går in i ett skede nu när vi ska förnya våra miljonprogramsbostäder, hundratusen lägenheter per år som är byggda med industriell teknik, där bostäder av samma årgång är ganska lika varandra. Där går det ju att utveckla moduler och komponenter och då står hela Europa, som är ungefär fyra år efter oss, med sina stora miljonprogram och väntar på den här typen av tekniska lösningar. Här finns en enorm utmaning på den svenska marknaden och en enorm möjlighet vad gäller exportmarknaden. sonny modig, nationell byggsamordnare avreglerade branscher Under genomförandet av framtidsseminarierna har frågor kring staten och det offentligas roll i företagens globalisering diskuterats. Diskussionerna har framför allt skett i de sektorer där statens påverkan på marknaden redan är... Det kan vara så att energibrist eller oljebrist kommer att bli den ultimata drivkraften för den digitala ekonomin. juhani strömberg, senior vice president, tietoenator 16

11 och kommer att förbli stor. En sådan sektor är exempelvis infrastrukturtjänster, där staten genom att utforma regelverk, äga stora bolag och vara beställare på ett genomgripande sätt kommer att fortsätta påverka marknaden. Denna sektor påverkas fortfarande av den tid när telekommunikation, elförsörjning, post och bank var reglerade i Sverige och verksamheten bedrevs inom statliga verk. En frågeställning har varit på vilket sätt den omfattande av- och omregleringen som skett under de senaste åren kommer att påverka sektorn ur ett internationaliseringsperspektiv. Det råder enighet om att avregleringen är en viktig faktor för framtiden. Men det råder också en osäkerhet hur avregleringarna kommer att fungera långsiktigt, om de kommer leda till ökad effektivitet, rätt kvalitetsnivåer, att kunna hantera tekniksprång och uppfylla samhällets krav på säkerhet. Avreglering ses av branschföreträdare som positivt, men det är viktigt att det skapas långsiktiga spelregler för alla på marknaden som också stimulerar viljan att investera i nödvändig infrastruktur. Det viktiga är att investeringsviljan är beroende av regelverket och hur det ser ut och vad man kan förutsäga för detta framöver. Reglering är oerhört svårt men det kan mycket väl vara så att vi kan nå en situation med en reglering som är bra och konstruktiv. håkan dahlström, direktör, teliasonera ab Det är inte bara i Sverige som omfattande avregleringar har genomförts under de senaste åren, snarare är detta att betrakta som en internationell trend. Samtidigt är det så att det i många länder kvarstår statliga regleringar för hela eller delar av infrastruktursektorn, vilket kan komma att ställa särskilda krav på företagens export till och eventuella etableringar i dessa länder. Marknadsaktörerna uppfattar det idag som ett problem att man i allmänhet reglerar nationella marknader när företagen agerar på en betydligt större geografisk marknad. Inom bland annat sektorn för infrastrukturtjänster är och kommer svenska staten att vara en viktig aktör för att underlätta och skapa förutsättningar för en internationalisering och ökad konkurrenskraft. För att uppnå detta är det viktigt att se på framtida utveckling och potential för en större region som exempelvis Norden eller Baltikum, snarare än ur ett mer begränsat nationellt perspektiv. Ett utvecklat samarbete mellan stat och näringsliv i ett antal länder skulle kunna skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv kring infrastrukturtjänster. Genom att koordinera regelverket för finansmarknader, transporter, telekommunikation, elförsörjning med mera skulle också investeringar i regionens infrastruktur kunna säkerställas. Om jag ser till finansbranschen, så är det inte alls givet att man återinvesterar medel i Sverige med tanke på de avkastningar man får här kontra de avkastningar man kan få i södra Europa. Och här kan jag se att vi i framtiden på något sätt måste komma överens med lagstiftarna om hur spelreglerna ska utformas, så att man med ett fritt företagande kan skapa konkurrenskraft på en om inte svensk så i alla fall nordeuropeisk plattform. roger t storm, senior vice president, seb staten som beställare En viktig aspekt är också statens roll som beställare. I framtiden anses ett ökat konkurrenstryck och behov av effektivisering medföra starka krav på förändringar för att främja mångfald i utförandet och ge möjligheter till långsiktiga affärsrelationer i förädlingskedjan. Att nödvändiga förändringar genomförs kommer att vara speciellt viktigt för att skapa tillväxt i verksamheter, där offentlig finansiering utgör en stor del av omsättningen. Under seminarierna har företrädare för både privata företag och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn, byggsektorn samt infrastruktursektorn påtalat att Lagen om offentlig upphandling (LoU) medför svårigheter för de offentliga aktörerna att gå in i en mer långsiktig relation med någon leverantör. Detta har i många avseenden bromsat utveckling av nya produkter, tjänster och verksamhets- och leveransformer. I den revidering av lagen som nu görs kan införandet av delvis nya synsätt såsom konkurrensfrämjande dialog komma att förbättra möjligheterna till samverkan mellan leverantörer, användare och beställare. Detta kan förhoppningsvis ge ett ökat utrymme för etablerandet av ett mer långsiktigt affärsförhållande som också skulle gynna utveckling av nya och effektivare produkter, tjänster och verksamhetsformer. Framtida lösningar kommer sannolikt att vara att hitta nya vägar att konkurrensutsätta i tidiga skeden. Olika typer av nya finansieringslösningar kommer också att vidareutvecklas, exempelvis samarbete mellan privat och offentlig finansiering (så kallat offentligt privat samarbete, OPS)

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING

FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING 1 FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING En underlagsrapport från Innovationskraft Sverige. Medlemmar i fokusgruppen är Eric Giertz, Peter Geisler och Malin Persson. Innovationskraft

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE En undersökning av svenska företags kompetensbehov Text: Anders Johnson Form: Copine Design Tryck: Brommabrolins DEL 1 NÄRINGSLIVET UNDER SNABB

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Samhällsomvandling och arbetsliv

Samhällsomvandling och arbetsliv Samhällsomvandling och arbetsliv Centrum för arbetsmiljöforskning Arbetsmiljöinstitutet forskar, utbildar och informerar om arbetsmiljö. Institutet är Sveriges största centrum för forskning inom arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch

Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Uppföljningsintervjuer Ledare i spännande bransch Sensa rapport 2015:04 Ansvarig konsult: Christer Samuelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INTERVJUER... 4 3. FEM

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

På gränsen till det okända

På gränsen till det okända VINNOVA Rapport VR 2010:13 På gränsen till det okända Utmaningar och möjligheter i ett tidigt innovationsskede - fallet ReRob Anders Richtnér - Handelshögskolan i Stockholm & Birgitta Södergren - Uppsala

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

IT-branschen i Sverige

IT-branschen i Sverige Ura 2000:8 ISSN 1401-0844 IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet. Innehållsförteckning

Läs mer

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier!

31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet att minska slöserier! Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi Centrum för management i byggsektorn Avdelningen för construction management Chalmers tekniska

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer