SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott (21) Datum för anslagets uppsättande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16"

Transkript

1 (21) PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Sture Mellgren, Gösta Larnfeldt, Mats Johansson, Kenneth Lundström, kommunrevisorer, kl Hans Wennerholm, Deloitte, kl Anna Sjörs, teknisk chef, kl Ingela Axelsson, sekreterare kl Anita Lundberg, ekonom, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Stefan Eriksson, ekonom, kl JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Kenneth Olsson Justerare ANSLAG/BEVIS ets protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-november 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-nov Redovisn. jan-nov Årsbudget Prognos helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemens verksamhet (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning 7 KLIMP- och naturvårdsprojekt Reserverat till täckning av underskott SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Tekniska ligger 138 tkr bättre än budget, efter justering kända periodiseringsfel (främst el-fakturor, c:a 1,3 Mkr för oktober som finns i periodbudgeten men som inte fakturerats i tid). Prognos görs på ett överskott på 313 tkr på helår. Prognosen för fastighetsavdelningen är gjord utifrån känd fjärrvärme kostnad i novembers kalla väder prognos normal-kall december. Elkostnaden oktoberdecember är mycket osäker på grund av rörligt elpris (månadsmedel). Sannolikt blir det befarade underskottet för vinterväghållning mindre än vad tidigare prognoser gjorda i maj kom fram till, då november månad och två veckor i dec inte medfört höga kostnader. Serviceenheten gör ett säkert plus på minst 300 tkr

3 125 forts Sammandrag: Kort sammanställning: Avvikelse Justerad avvikelse Årsbasis avvikelse Fastighet Gata/park Serviceenheten Bad Idrottsanläggningar Flyg Resten skattefinansierat Skattefinansierat VA Avfall Avgiftsfinansierat Hela tekniska Skattefinansierad verksamhet: Gata/park ligger på budget efter justering av gatuelen. Vinterväghållningen ligger nu på budget, och 730 tkr finns kvar till november och decembers vinterväghållning. Av dessa är 243 bundna i fasta avgifter till beredskap entreprenörerna enligt avtal och c:a 300 tkr förbrukades i övrigt på vinterväg i november. Befarat underskott 370 tkr. Alla underhållsprojekt är genomförda, och de kunde genomföras till en bättre kostnad än budget tkr. Budget för utredningar 250 tkr har inte använts, mindre konsulttjänster har bokförts på resp. projekt. Årsprognos: Gata/park förväntas hålla sin budget.. Älvstrandsbadet ligger utan justering nästan på periodbudget. Idrottsanläggningar ligger 200 tkr över budget pga. högre elkostnad. Årsprognos 248 tkr kvarstår pga. dyrare el. Flygets ligger under periodbudget, minus c:a 100 tkr, vilket främst är en effekt av dyrare el (-100 tkr) och 70 tkr högre underhåll än årsbudget. Årsprognos flyget: -200 tkr Serviceenheten ligger c:a plus 600 tkr. Nu ligger en för hög debiteringsgrad på måltider skolverksamhet och ev. förskola som måste justeras i slutet av året efter verkliga kostnader. Måltidsverksamheten ska vara nollbudgeterad. Städs utdebiterade internkostnader verkar vara något för låg. Årsprognos Serviceenheten tkr, en mycket försiktig prognos Fastighet ligger minus en dryg Mkr. Justering har skett för ej fakturerad el en månad. Media och fastighetsskötsel ligger över budget.

4 125 forts Årsprognos fastighet: Fastighetsavdelningens årsprognos är 1,3 Mkr, en mycket osäker prognos. Övrig verksamhet har en periodavvikelse på tkr. Reserven 1010 kr ligger budgeterad i dec. Högre statligt bidrag än budgeterat, mindre kostnader använt till utredningar och allmänt sparande ger ett plus på c:a 870 tkr över reserven. Årsprognos för övrigt: tkr Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten ligger plus 508 tkr, justerat för underhåll och el. Vattenproduktionen har varit mycket kostnadseffektiv, nyckeltalet kr/kbm ligger väldigt lågt. Årsprognosen är noll Avfallsverksamheten ligger på ett periodminus på 60 tkr. Tidigare underskottet har arbetas in. Årsprognosen är noll. Personal: Personal ligger fortfarande c:a 2 % under budget, ett överskott på 1,1 Mkr. Överskott för städ och måltider förväntas i stort sett kvarstå till årets slut tkr. Flyget överskott beror på budgeterad AFIS-tjänst halvår som ej tillsatts. Övriga verksamheter går ungefär på budget. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med c:a timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster på årsbasis c:a 18 tjänster. 3 tjänster av dessa är överflyttade till ekonomi. Redovisning antal arbetade timmar Förändring mot 2009 under perioden Budget hr Utfall hr Diff hr i % 2009 hr timmar Omr. heltid Adm % ,1 Gata % ,8 GS-alla, park % ,2 Flyg % ,2 Valhall/Hagforsvallen % ,6 Fastighetsadm, snickare % ,5 Måltider % ,9 Städ % ,6 Fjärrvärmen % ,3 VA % ,9 Avfall % ,3 Totaler % ,9 Viss omflyttning av personal mellan verksamhetskonton har skett. T.ex. har 5 personal inom VA har överflyttats till GS.

5 125 forts Redovisning av arbetet med att fördela GS-timmarna Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads fördröjning, utfall gäller alltså kostnaden för de timmar som utfördes tom oktober. Två månaders arbete är alltså kvar. Det är betydligt fler timmar utfört än budgeterat. Detta beror främst på att arbete på investeringsprojekt ej skett i den utsträckning som planerades. Kostnad GS- personal som skriver tid, ej snickare Budgetperiod Upparbetat Avvikelse Årsbudget % periodbudget av budget % av årsbudget upparbetat Prognos år Avvikelse år Gata/Park % 97% Flyg % 75% Avfall % 90% VA % 110% Fjärrvärme Övrigt ej fast Kommersiella fastigheter % 124% Verksamheternas lokaler % 94% HagforsHem % 66% Summa ovan % 90% Fordon + hjullastare % 66% Summa allt på driften % 88% Summa investering % 0% Summa totalt % 60% Fastighetsskötsel kommunens fastigheter prognostiseras till c:a 720 mer än budgeterat. Prognos görs att fastighetsskötseln på Hagforshem blir 550 tkr lägre än budget. Motsvarande intäkter tillfaller alltså inte kommunen. Gatas/park + arbete i maskin/lastbil blir ungefär på budget. För VA kommer många fler timmar att läggas på driften än budgeterat, men det beräknas rymmas inom den totala VA-budgeten, där kostnaden minskat på andra ställen. Effekten av styrningen som fått genomslag i höst syns tydligt. Görs en simulering utifrån hur fastighetsskötseln har utfört i oktober, och simulerar det att gälla hela året är det fortfarande för mycket arbete på kommunens lokaler, och för lite på Hagforshem, men en klar förändring syns. De fastigheter som skulle ligga på budget om arbetet utfördes som i oktober är Lillåsen, Råda skola och daghem, Kyrkhedens skola, Tranan, förråden, Sunnemo skola och Lillstugevägen. En klar minskning av kostnaden för fastighetsskötsel har även skett på Bellmansgården.

6 125 forts Följande fastigheter har en periodavvikelse på mer än 50 tkr: Älvstranden utgör ett särfall med mer arbete på hösten. Fastighet med mer än 50 tkr avvikelse Periodbudgening Redovis- Avvikelse Årsbudget Simulering år utifrån Simulerad avvikelse Prognos Avvikelse oktobers från 2010 års helår helår arbete budget LILLÅSEN 121,2 177,5-56,3 146,1 197,6-51,5 110,6 35,6 ÄLVSTRANDEN 1 210, ,2-53, , ,4-94, ,6-132,6 PRIMUSFASTIGHET EN 103,5 243,0-139,5 124,8 295,8-171,0 290,4-165,6 BELLMANSGÅRDEN 373,6 534,6-161,0 450,0 623,8-173,8 490,6-40,6 Åtgärd: 2011 måste fastighetsskötseln styras, så att arbete utförs enligt budget, som är lagts utifrån bedömt behov av fastighetsskötsel. De rutiner som har införs på bokföring av GS-timmarna på rätt aktivitet måste få genomslag. Media Köp tom okt Periodbudgevisninvikelsbudgebudget 2009 Redo- Av- Års- % av års- Köp period månad El % 70% % Olja % 138% % Pellets % 94% % Fjärrvärme % 88% % Vatten % 68% % Totaler % 76% % Periodbudget i 2010: % upparbetad årsbudget 2009: % upparbetad årsbudget El Kommunen hade köpt el för hela 2010 och 2011 på elmarknaden, enligt de riktlinjer som finns för elköp. Genom att Fortum avvecklade sin mäklarverksamhet från och med 1 oktober fick kommunen sälja tillbaka sin el-portfölj till marknaden. Fortum betalade c:a 340 tkr för kommunens portfölj, varav 77 tkr gäller 2010 och 264 tkr gäller Kommunen gjorde en ny upphandling på elmäklartjänst, och företaget Kraft & Kultur erbjöd det lägsta påslaget för elmäklartjänsten. Först i oktober hade kommunen juridisk möjlighet att köpa el och då rusade priset i höjden. Elmäklaren har gjort bedömningen att det är bättre att avvakta en stabilisering av marknaden. Därför har vi idag ett rörligt elpris som baserar sig på Nord-pools månadsmedelpris. Detta var för oktober 475 kr/mwh (47,5 öre/kwh) och för november 524 kr/mwh utan moms och skatt. Bedömd kostnad för elköp oktober och november kommer att vara c:a 3 Mkr. El-budgeten kommer sannolikt att överskridas med minst 0,8 Mkr.

7 125 forts Värme Perioden jan-nov ligger på 109 % graddagar över normalt (medeldygnstemperaturen under perioden ). Hela 88 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 76 % samma period förra året, som var normalkallt. November månad fjärrvärme kommer att kosta 0, 9Mkr, vilket är betydligt mer än budget. Detta gäller även pellets och olja. Hela årsbudgeten för värme är därmed förbrukad redan efter november månads slut. Underskottet förväntas blir c:a 1 Mkr. Hos de fastigheter som har nollbudget för värme (rivningslokaler) är underskottet 222 tkr. Sammantaget ger detta ett överskridande av mediabudgeten på minst 1,8 Mkr, beroende på elpris och kyla i december. Tekniska et har i tidigare beslut minskat underhållsbudgeten med 1,01 Mkr för att täcka det underskott som media-utfallet visade tom maj. Genom lägre kostnader och högre intäkter klarar tekniska detta underskott. Se under respektive verksamhet Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budgetuppföljning per med prognos för helåret 2010.

8 Dnr Budget 2011 Skattefinansierande verksamheter Sammanställningen är gjord exklusive internfördelning lokalhyra, städ och kostverksamheten för att en jämförelse ska vara möjlig. SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, tkr Utfall 2009 Budget 2010 Förändring 2009->2010 Budget 2011 förändring 2010->2011 Adm. Plan och GIS Trafiksäkerhet /enskilda vägar Gator och vägar Parker och lekplatser GS-gata/park Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, mark, kalkning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Måltidsverksamhet Städ Ej utfördelade kap + täckning av underskott Summa ovan Kapital ÄBC Tekniskas ram före internhyror mm Undantaget kapitalkostnaderna på nya skolan har tekniska sänkt sin ram mer sammantaget c:a 15,4 Mkr sedan utfallet Av dessa 15,4 Mkr är 6,96 Mkr en minskning av personalkostnader på den skattefinansierade delen. Då har tre tjänster flyttat till ekonomi, och 5 tjänster på VA flyttat över till den skattefinansierade budgeten. Dessa tjänster köps tillbaka till viss del av VA. Resten är dels en minskning av kapitalkostnader med 1,38 Mkr. Underhållet för skatteverksamheten har kunnat utökas med sammantaget 1,2 Mkr. Resterande 8,4 Mkr är minskade kostnader för avvecklade lokaler och allmän rationalisering. Skattefinansierad verksamhet Förändring utfall 2009-budget 2011 tkr Personal Kapital Underhåll Drift Summa

9 126 forts Under administration plan & GIS har utrymme på kr tillskapats för planarbete (1 tjänst 6 mån) Personal hela tekniska Personalbudgeten minskar med totalt 8,9 Mkr från utfall 2009, därav c:a 3,3 Mkr från 2010 års budget. Den största minskningen har skett under 2010 i samband med Älvstranden, vilket får full effekt Städentreprenad trapp/kontor motsvara c:a 4 tjänster. Övrig minskning mellan sker genom pensionering. Två nya tjänster har inrättats - GVA-chef och energioptimerare/rådgivare. Personal Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff kommentar Administration Se ovan Gata/park/ Omfördelning tjänst fr bl.a. VA Idrottsanläggningar 627,4 405,9 415,9 413,8-214 minskning 0,5 tjänst Administration fastighet pers flyttade till ekonomi Underhållsgrupp fastighet Minskning 2 pers Fastighetsskötare Omflytt o.- 1 tjänst 2011, Måltidspersonal Se ovan Städpersonal Se ovan Flygplats utökning 1 tjänst fr Gata Avfall omflyttning VA personal flyttat till gata Fjärrvärme Summa x Media Minskningen av mediabudgeten beror på avveckling fastigheter. Tyvärr kommer 2010 att kraftig överskrida budget pga. det kalla året och ett obundet elpris. Värmebudgeten läggs alltid för normalår. Mediapriset har stigit med över 3 %, undantaget vatten. Mediabudgeten är mkt osäker. Därför finns en buffert på fastighetsavdelningen på 300 tkr som ska täcka ev. överskridande bl.a. då elpriset ej ännu är bundet. Media Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff Kommentar El mkt osäker t Olja UHBkontor sålt Pellets Endast Sunnemo Fjärrvärme Vatten Summa

10 126 forts Underhåll: Underhåll tkr Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff Gata Park/Lekplatser mm Idrotts- och badanläggningar Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Flygplats VA Summa Underhåll gata för utöver ökad beläggning även riktning av stolpar och utbyte mot kvicksilverfri belysning. Park/lek fortsätter med satsningen vackerbelysning och utbyte lekredskap. Valhall fortsätter med utbyte fönster mm. Kommersiella lokaler har alltid haft svårt att klara sin underhållsbudget har stora åtgärder gjorts på Hemgården, utöver beslutad plan. Minskningen på VA beror på att renoveringen rensgaller, ett projekt som startade 2009 nu är klart. De medel som avsätts ska beslutas i en underhållsplan för varje verksamhet, som ska vara ytterst styrande. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budget för 2011.

11 Dnr Remissvar samråd Hagfors kommuns vindkraftplan Tekniska enheten har under arbetat fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan gällande planförutsättningar för vindkraftetablering i Hagfors kommun. Den politiska styrgruppen för energi och miljö har styrt arbetet. Planförslaget är nu ute på samråd. Vindkraftplanen har utgått från de vindförutsättningar som Uppsala universitet har simulerat i en vindmodell. Endast de områden där årsmedelvindstyrkan på 90 m höjd är över 6 m/s har studerats. Det är viktigt att poängtera att områdens avgränsningar inte är exakta. Det kan t.ex. blåsa lika bra och vara lika lämpligt/olämpligt att etablera vindkraft i angränsande områden. Det är inte realistiskt att etablering kommer ske inom alla de utpekade lämpliga områdena. Innan vindkraftetablering kommer till stånd, görs för varje fall en bedömning genom bygglovsansökan alt tillståndsansökan enl. miljöbalken. Ske en ansökan om etablering utanför något av de utpekade områdena kommer bygglovet att hantera lämpligheten utifrån de riktlinjer som finns i planen. Vid all etablering sker en noggrann prövning enligt PBL alt MB och planens riktlinjer. Vindkraftplanen är ett dokument som varje mandatperiod ska omprövas. Planförslaget tar fram 7 områden som under rådande förhållanden bedöms lämpliga för vindkraft. Dessa är: Område Värmullsåsen (omr 5) Hallshöjden Hjortberget öster om Knon (omr 2) Vålberget söder om Klammaälvsystemet (omr 6) Örsjön Länsmanshöjden O Ullensjöarna, (omr 8) Skallberget Norra delen Lakenebygden (omr 3) SV Lakenebygden (omr 4) Skallberget Rösberget Sunnemobygden (omr 7) Bedömning Bra vind, nära till infrastruktur, vindkraft förstärker Värmullsåsen som landmärke i vår kommun Beläget i storskalig skogsterräng, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden, Något sämre vindförhållanden än övriga utpekade lämpliga områden enlig modellresultatet. Ensigt beläget, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden. Ensigt beläget, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden. Kommer att vara synligt från Sörby, men på långt håll och upptar då endast en liten del av horisonten. Kommer att vara synligt från Sörby och från Skogaängarna, men på långt håll att det är bedömt som acceptabelt Kommer att vara synligt från västra sidan Rådasjön, men på långt håll och upptar endast en liten del av horisonten..

12 127 forts Planförslaget pekar även ut 7 områden där det blåser bra, men som av olika anledningar inte bedömts lämpliga för vindkraft. Dessa är: Område Brunnberg (omr 1) Tönnetfjäll (omr 1) Skallberget södra delen Lakenebygden (omr 3) Länsmanshöjden, Älgsjön och söderut, Sunnemobygden (omr 8) Brånberget Milberget syd ost Sunnemo (omr 10) Getberget V Lidssjön (omr 9) Stormossen ost Gräsmangen (omr 11) Bedömning för avslag Ger en för stor inverkan på Brunnberg bys karaktär Nyckelbiotoper och frivilligt avsatt område för naturvård Skyddsområde kring naturreservat Området utpekat som stort oexploaterat område i kommunens översiktsplan, och en vindkraftpark kan påverka områdets vildmarkskaraktär negativt. Området utpekat som stort oexploaterat område i kommunens översiktsplan, och bör så förbli. En större etablering ger stor påverkan på utblicken från bebyggelse väst Grässjön. Kan störa inflygningen till Hagfors flygplats Försvarsintressen kan störas av vindkraft.

13 127 forts Remissvar: Teknisk et ställer sig bakom den bedömning som gjorts över de områden som utpekas som lämpliga och olämpliga, undantaget Brunnberg, som tekniska et anser borde utpekas som lämpligt. Värmullsåsens form kan göra att det blåser mer där än vad vindsimuleringen kommit fram till. Det område som utpekas ligger på sydöstra sidan Värmullsåsen och stör inte området för friluftsliv. Vindkraft på Värmullsåsen skulle sannolikt synas på långt håll och förstärka befintligt landmärke för Hagfors stad. Ett landmärke i terrängen som står för förnyelsebar el har även ett symboliskt värde. Teknisk et ser därför positivt på att området utpekas som lämpligt för vindkraft. Området öster om Brunnberg ligger högt i terrängen och har enligt vindsimuleringen de bästa vindförhållanden i vår kommun. Då vindkraften skulle vara väl synlig från Brunnbergs by har området utpekats som olämpligt. Tekniska et anser att man i vidare hantering av planen bör kunna ändra området till ett lämpligt område. Riksintresset Brunnberg avser ängs- och hagmark, som inte påverkas av vindkraften. Området kring Stormossen Ost Gräsmangen ligger i anknytning till ett område som i Karlstads vindkraftplan utpekats som olämpligt på grund av försvarsintressen. Om försvaret i sitt remissvar anser att vindkraft inte skulle störa deras verksamhet kan området utpekas som lämpligt, undantaget själva Stormossen och de nyckelbiotoper som finns runt mossen och med ett lämpligt skyddsavstånd till de högt klassade naturvärdena. De riktlinjer som förslås gälla vid en prövning av bygglov är väl avvägda. Krav på buller och säkerhetsavstånd sker enligt gällande lagstiftning. Stor vikt ska i prövningen läggas vid de allmänna intressena naturvård och friluftsliv, och vindkraftsverkens placering i landskapet. Vindkraftparken får inte utgöra ett alltför stor inslag i landskapsbilden sett från bebyggelsen i dalgångarna. Vägdragning och annan infrastrukturs påverkan på miljön ska prövas. Vindkraftverkets påverkan på fågellivet ska hanteras genom utredningskrav enligt riktlinjerna. Vindkraftverket får inte målas på ett alltför iögonfallande sett. Vid tillståndsgivning ska krav ställas att tillräckliga ekonomiska medel säkerställs för avetablering. Om vindkraften byggs ut i hastig takt, bör planen omprövas tidigare än om fyra år. Om etablering utanför de lämpliga områdena sker, kan en ny bedömning behövas göras. Detta gäller även om vindsimuleringen förfinas och nya områden med bra vind utpekas. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner remissvaret till samrådshandling Hagfors kommuns vindkraftplan

14 Dnr Remissvar Torsby kommun översiktplan Torsby kommun har upprättad en utställningshandling för sin översiktliga planering. Hagfors kommun har tidigare givit synpunkter på samrådshandlingen. Dessa har till viss del vägts in i utställningshandlingen. Infrastruktur För riksväg 62 och flyglinjen har kommunerna samma intressen. Detta bör läggas in i plantexten som en notering. Risk och säkerhet En översiktlig skredriskkartering avseende moränskred för Torsby och Hagfors kommuner håller på att genomföras. Resultatet av denna bör vägas in i nästa översiktliga planering enligt utställningshandlingen. Då det tar mycket resurser att göra en översiktplan, bör noteras att den kommande risk- och säkerhetsutredningen för Klarälven kan komma att göras som en gemensam utredning av alla kommuner längs Klarälven. Klarälvens vattenråd Klarälvens vattenråd bildades våren I planen står att det är under bildande. Detta bör uppdateras. Klarälven Utveckling av älvens fiskebestånd omnämns kortfattat i planen under avsnitt 4.4 vattenbruk/fiske. Att återskapa kraftfulla bestånd av Klarälvslax och öring är ett mellankommunalt intresse, vilket bör omnämnas i planen. Den restaurering av området norr om Vingäng som gjordes i det kommungemensamma LIP-Klarälven-projektet lade en bra grund för kommande arbete. Då det stora interregprojektet Laxens fria vandring i Klarälven/Trysilälven kommer att ske bör projektet omnämnas. Då ett utvecklat laxfiske kommer att få stor betydelse för turismen i Klarälvdalen bör det arbete som pågår och som planeras kort beskrivas. Detta bör även omnämnas, t.ex. under Friluftsliv Klarälvdalen. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner remissvaret till utställningshandling Torsby kommuns översiktsplan.

15 Dnr Åtgärder föranledda av revisors granskning av samordningseffekter vid integration mellan Hagforshem och kommunen Deloitte har genomfört en granskning över styrdokument och arbetssätt rörande integration mellan Hagforshem och kommunens fastighetsavdelning. Revisionen har analyserat protokoll och styrdokument och genomfört intervjuer med personal. Åsikter från politiker har inte inhämtats. Revisionens granskning visar på brister i integrationsarbetet, då målsättningen inte varit tydlig för medarbetarna och att någon uppföljning inte skett. Det finns ett missnöje i fastighetsorganisationen över nuvarande organisation, då flera framfört att det var bättre förr. Bakgrund: Samgåendet mellan Hagforshems personalorganisation och kommunens fastighetsavdelning föregicks av lång politisk diskussion. Då tekniska et och Hagforshems styrelse fick uppdraget att genomföra samgåendet var fokus på att finna bästa organisation för ägarstyrning inför de stora förändringar på fastighetsbeståndet som vi visste skulle komma. Den politiska styrgruppen förslag till fullmäktige på bästa ägarstyrning blev att koncernens fastighetsförvaltning skulle organiseras i förvaltningsform, och att ägandet av fastigheter skulle ligga kvar som tidigare, dvs. bostadsfastigheterna i Hagforshem AB och verksamhetslokaler under kommunen. Då detta var huvudorsaken till samgåendet, är det synd att politikens åsikter om utfallet inte är med i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen ska styra fastighetsförvaltningen genom kommunens fastighetsförvaltarplan. Så har skett fram till samgåendet, men fastighetsförvaltar planen har inte uppdaterats. Det finns inte motsvarande dokument för Hagforshem, men även detta dokument är under upprättande. Fastighetsförvaltarplanerna ska enligt de direktiv som finns innehålla en analys över framtida behov av verksamhetslokaler och bostadsbehovet. Fastighetsförvaltarplanerna ska även innehålla analys av fastigheternas ekonomiska utfall (driftoptimering) och underhålls behov. Det finns idag en verksamhetsplan med målsättningar för den kommunala fastighetsförvaltningen som beslutats av tekniska et att gälla för Motsvarande dokument finns inte för Hagforshem.

16 129 forts Åtgärder för att komma tillrätta med de brister revisionen kommit fram till: 1. Upprätta årliga fastighetsförvaltarplaner både för kommunens fastigheter och för Hagforshems fastighetsbestånd. Kommunens fastighetsförvaltarplan håller på att tas fram, och ska läggas fram för kommunstyrelsen våren Genom detta dokument kan kommunstyrelsen följa upp att de målsättningar som beslutas även genomförs. 2. För att tydliggöra målsättningen med integrationen så att den blir känd på ledningsnivå och ute i organisationen uppdras till tekniska chefen att i samverkan med fastighetschefen utforma ett program för detta att ske våren Kundenkät om nöjdhet i förvaltningen av kommunens fastigheter ska genomföras i dec Motsvarande undersökning av hyresgästernas nöjdhet planeras Den politiska antagna verksamhetsplan med mål som idag finns och som kommer att utvecklas genom fastighetsförvaltarplanerna - ska förankras och följas upp på arbetsplatsträffar. 5. Fastighetschefen kommer att genomföra enskilda samtal med all sin personal under nov-dec 2010 för att fånga upp missnöje, arbetsbörda och efter detta upprätta ett åtgärdsprogram. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Tekniska ets förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de planerade åtgärderna

17 Dnr Utredning ombyggnad av idrottshall, Ekshärad inkom IF Edebäcks framtid genom Ola Nilsson skriftligen med förfrågan om att återuppta samarbetet med ombyggnad av idrottshallen i Ekshärad. Diskussionen pågick under 2006 angående en ombyggnad förenat med ett driftavtal med föreningen och beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta 3,5 Mkr i investeringsmedel. På grund av den pågående spelsäsongen beslutade föreningen dock att dra sig ur och avvakta till Nilsson uppger i sitt brev att föreningen nu är mogen att genomföra en likvärdig överenskommelse där driften övertas av föreningen under förutsättning att kommunen står för investeringen. Föreningen påtalar dock att ritningen av sporthallen behöver ses över då planytan och säkerhetsavstånd mellan sarg och hårda ytor inte är tillräckligt, vilket också framgår av det besiktningsprotokoll som inkom till kommunen Föreningen har i dagsläget 260 aktiva spelare och en utbyggnad av hallen med fler publikplatser samt en mindre cafeteria skulle möjliggöra för spel i högre divisioner samt skapa möjlighet för föreningen att stå som värd vid större sammankomster och tävlingar. Beslutsunderlag Fastighetsavdelningens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda ombyggnadsmöjligheterna samt de underhållsbehov som finns och som bedöms nödvändiga inför ett eventuellt samarbete. Ska redovisas på tekniska et i februari 2011.

18 Dnr Arrende för biljettautomat, Värmlandstrafik AB inkom Värmlandstrafik AB med förfrågan om arrende för biljettautomat i anslutning till busstation i Hagfors. I enlighet med förfrågan har arrendeavtal upprättats att gälla från och med , för ett markområde motsvarande 7 kvm längs den gång och cykelväg som ansluter mot området. Avgiften uppgår till 1925 kr/år och skall erläggas årsvis mot faktura. Arrendet är upprättat på fem år och förlängs därefter med ett år i taget. Arrendatorn har inte rätt att vidta åtgärder som skadar omgivande miljö såsom buskar och träd. Beslutsunderlag Fastighetsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Tekniskt godkänner upprättade arrendeavtal med Värmlandstrafik AB att gälla från och med

19 Uppföljning och återrapportering av öppna ärenden tekniska et Listan gicks igenom.

20 ÖVRIGA FRÅGOR börjar kommunens nya flygplatschef Henric Ceder sitt arbete. Tyck om teknik Sten-Inge Olsson lämnade rapport om detta. Gångbron över Örbäcken Gångbron över Örbäcken, parallellt med Sjukhusvägen, är dålig. Gatuavdelningen får se på detta. Låg julbelysning Lastbilschaufför påtalat att julbelysningen sitter för lågt på Skolgatan, tar i lastbilarna. Skolskjutsar vid ÄBC Trångt för bussarna när de ska släppa av elever vid ÄBC, tillfällig lösning gjord. KURSER PWC: Årsredovisningen ett verktyg för förtroendevalda, Malmö , Stockholm Metodicum: Rätt till heltid fungerar det? Stockholm

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001

ARBOGA KOMMUN. Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet. Kommunstyrelsen. Blad 12. Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 12 Ks 79 Au 98 Dnr 100/2010-001 Beslut om bolagisering av Arboga-kommuns fastighetsverksamhet Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer