SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott (21) Datum för anslagets uppsättande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16"

Transkript

1 (21) PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Sture Mellgren, Gösta Larnfeldt, Mats Johansson, Kenneth Lundström, kommunrevisorer, kl Hans Wennerholm, Deloitte, kl Anna Sjörs, teknisk chef, kl Ingela Axelsson, sekreterare kl Anita Lundberg, ekonom, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Stefan Eriksson, ekonom, kl JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Kenneth Olsson Justerare ANSLAG/BEVIS ets protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-november 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-nov Redovisn. jan-nov Årsbudget Prognos helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemens verksamhet (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning 7 KLIMP- och naturvårdsprojekt Reserverat till täckning av underskott SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Tekniska ligger 138 tkr bättre än budget, efter justering kända periodiseringsfel (främst el-fakturor, c:a 1,3 Mkr för oktober som finns i periodbudgeten men som inte fakturerats i tid). Prognos görs på ett överskott på 313 tkr på helår. Prognosen för fastighetsavdelningen är gjord utifrån känd fjärrvärme kostnad i novembers kalla väder prognos normal-kall december. Elkostnaden oktoberdecember är mycket osäker på grund av rörligt elpris (månadsmedel). Sannolikt blir det befarade underskottet för vinterväghållning mindre än vad tidigare prognoser gjorda i maj kom fram till, då november månad och två veckor i dec inte medfört höga kostnader. Serviceenheten gör ett säkert plus på minst 300 tkr

3 125 forts Sammandrag: Kort sammanställning: Avvikelse Justerad avvikelse Årsbasis avvikelse Fastighet Gata/park Serviceenheten Bad Idrottsanläggningar Flyg Resten skattefinansierat Skattefinansierat VA Avfall Avgiftsfinansierat Hela tekniska Skattefinansierad verksamhet: Gata/park ligger på budget efter justering av gatuelen. Vinterväghållningen ligger nu på budget, och 730 tkr finns kvar till november och decembers vinterväghållning. Av dessa är 243 bundna i fasta avgifter till beredskap entreprenörerna enligt avtal och c:a 300 tkr förbrukades i övrigt på vinterväg i november. Befarat underskott 370 tkr. Alla underhållsprojekt är genomförda, och de kunde genomföras till en bättre kostnad än budget tkr. Budget för utredningar 250 tkr har inte använts, mindre konsulttjänster har bokförts på resp. projekt. Årsprognos: Gata/park förväntas hålla sin budget.. Älvstrandsbadet ligger utan justering nästan på periodbudget. Idrottsanläggningar ligger 200 tkr över budget pga. högre elkostnad. Årsprognos 248 tkr kvarstår pga. dyrare el. Flygets ligger under periodbudget, minus c:a 100 tkr, vilket främst är en effekt av dyrare el (-100 tkr) och 70 tkr högre underhåll än årsbudget. Årsprognos flyget: -200 tkr Serviceenheten ligger c:a plus 600 tkr. Nu ligger en för hög debiteringsgrad på måltider skolverksamhet och ev. förskola som måste justeras i slutet av året efter verkliga kostnader. Måltidsverksamheten ska vara nollbudgeterad. Städs utdebiterade internkostnader verkar vara något för låg. Årsprognos Serviceenheten tkr, en mycket försiktig prognos Fastighet ligger minus en dryg Mkr. Justering har skett för ej fakturerad el en månad. Media och fastighetsskötsel ligger över budget.

4 125 forts Årsprognos fastighet: Fastighetsavdelningens årsprognos är 1,3 Mkr, en mycket osäker prognos. Övrig verksamhet har en periodavvikelse på tkr. Reserven 1010 kr ligger budgeterad i dec. Högre statligt bidrag än budgeterat, mindre kostnader använt till utredningar och allmänt sparande ger ett plus på c:a 870 tkr över reserven. Årsprognos för övrigt: tkr Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten ligger plus 508 tkr, justerat för underhåll och el. Vattenproduktionen har varit mycket kostnadseffektiv, nyckeltalet kr/kbm ligger väldigt lågt. Årsprognosen är noll Avfallsverksamheten ligger på ett periodminus på 60 tkr. Tidigare underskottet har arbetas in. Årsprognosen är noll. Personal: Personal ligger fortfarande c:a 2 % under budget, ett överskott på 1,1 Mkr. Överskott för städ och måltider förväntas i stort sett kvarstå till årets slut tkr. Flyget överskott beror på budgeterad AFIS-tjänst halvår som ej tillsatts. Övriga verksamheter går ungefär på budget. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med c:a timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster på årsbasis c:a 18 tjänster. 3 tjänster av dessa är överflyttade till ekonomi. Redovisning antal arbetade timmar Förändring mot 2009 under perioden Budget hr Utfall hr Diff hr i % 2009 hr timmar Omr. heltid Adm % ,1 Gata % ,8 GS-alla, park % ,2 Flyg % ,2 Valhall/Hagforsvallen % ,6 Fastighetsadm, snickare % ,5 Måltider % ,9 Städ % ,6 Fjärrvärmen % ,3 VA % ,9 Avfall % ,3 Totaler % ,9 Viss omflyttning av personal mellan verksamhetskonton har skett. T.ex. har 5 personal inom VA har överflyttats till GS.

5 125 forts Redovisning av arbetet med att fördela GS-timmarna Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads fördröjning, utfall gäller alltså kostnaden för de timmar som utfördes tom oktober. Två månaders arbete är alltså kvar. Det är betydligt fler timmar utfört än budgeterat. Detta beror främst på att arbete på investeringsprojekt ej skett i den utsträckning som planerades. Kostnad GS- personal som skriver tid, ej snickare Budgetperiod Upparbetat Avvikelse Årsbudget % periodbudget av budget % av årsbudget upparbetat Prognos år Avvikelse år Gata/Park % 97% Flyg % 75% Avfall % 90% VA % 110% Fjärrvärme Övrigt ej fast Kommersiella fastigheter % 124% Verksamheternas lokaler % 94% HagforsHem % 66% Summa ovan % 90% Fordon + hjullastare % 66% Summa allt på driften % 88% Summa investering % 0% Summa totalt % 60% Fastighetsskötsel kommunens fastigheter prognostiseras till c:a 720 mer än budgeterat. Prognos görs att fastighetsskötseln på Hagforshem blir 550 tkr lägre än budget. Motsvarande intäkter tillfaller alltså inte kommunen. Gatas/park + arbete i maskin/lastbil blir ungefär på budget. För VA kommer många fler timmar att läggas på driften än budgeterat, men det beräknas rymmas inom den totala VA-budgeten, där kostnaden minskat på andra ställen. Effekten av styrningen som fått genomslag i höst syns tydligt. Görs en simulering utifrån hur fastighetsskötseln har utfört i oktober, och simulerar det att gälla hela året är det fortfarande för mycket arbete på kommunens lokaler, och för lite på Hagforshem, men en klar förändring syns. De fastigheter som skulle ligga på budget om arbetet utfördes som i oktober är Lillåsen, Råda skola och daghem, Kyrkhedens skola, Tranan, förråden, Sunnemo skola och Lillstugevägen. En klar minskning av kostnaden för fastighetsskötsel har även skett på Bellmansgården.

6 125 forts Följande fastigheter har en periodavvikelse på mer än 50 tkr: Älvstranden utgör ett särfall med mer arbete på hösten. Fastighet med mer än 50 tkr avvikelse Periodbudgening Redovis- Avvikelse Årsbudget Simulering år utifrån Simulerad avvikelse Prognos Avvikelse oktobers från 2010 års helår helår arbete budget LILLÅSEN 121,2 177,5-56,3 146,1 197,6-51,5 110,6 35,6 ÄLVSTRANDEN 1 210, ,2-53, , ,4-94, ,6-132,6 PRIMUSFASTIGHET EN 103,5 243,0-139,5 124,8 295,8-171,0 290,4-165,6 BELLMANSGÅRDEN 373,6 534,6-161,0 450,0 623,8-173,8 490,6-40,6 Åtgärd: 2011 måste fastighetsskötseln styras, så att arbete utförs enligt budget, som är lagts utifrån bedömt behov av fastighetsskötsel. De rutiner som har införs på bokföring av GS-timmarna på rätt aktivitet måste få genomslag. Media Köp tom okt Periodbudgevisninvikelsbudgebudget 2009 Redo- Av- Års- % av års- Köp period månad El % 70% % Olja % 138% % Pellets % 94% % Fjärrvärme % 88% % Vatten % 68% % Totaler % 76% % Periodbudget i 2010: % upparbetad årsbudget 2009: % upparbetad årsbudget El Kommunen hade köpt el för hela 2010 och 2011 på elmarknaden, enligt de riktlinjer som finns för elköp. Genom att Fortum avvecklade sin mäklarverksamhet från och med 1 oktober fick kommunen sälja tillbaka sin el-portfölj till marknaden. Fortum betalade c:a 340 tkr för kommunens portfölj, varav 77 tkr gäller 2010 och 264 tkr gäller Kommunen gjorde en ny upphandling på elmäklartjänst, och företaget Kraft & Kultur erbjöd det lägsta påslaget för elmäklartjänsten. Först i oktober hade kommunen juridisk möjlighet att köpa el och då rusade priset i höjden. Elmäklaren har gjort bedömningen att det är bättre att avvakta en stabilisering av marknaden. Därför har vi idag ett rörligt elpris som baserar sig på Nord-pools månadsmedelpris. Detta var för oktober 475 kr/mwh (47,5 öre/kwh) och för november 524 kr/mwh utan moms och skatt. Bedömd kostnad för elköp oktober och november kommer att vara c:a 3 Mkr. El-budgeten kommer sannolikt att överskridas med minst 0,8 Mkr.

7 125 forts Värme Perioden jan-nov ligger på 109 % graddagar över normalt (medeldygnstemperaturen under perioden ). Hela 88 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 76 % samma period förra året, som var normalkallt. November månad fjärrvärme kommer att kosta 0, 9Mkr, vilket är betydligt mer än budget. Detta gäller även pellets och olja. Hela årsbudgeten för värme är därmed förbrukad redan efter november månads slut. Underskottet förväntas blir c:a 1 Mkr. Hos de fastigheter som har nollbudget för värme (rivningslokaler) är underskottet 222 tkr. Sammantaget ger detta ett överskridande av mediabudgeten på minst 1,8 Mkr, beroende på elpris och kyla i december. Tekniska et har i tidigare beslut minskat underhållsbudgeten med 1,01 Mkr för att täcka det underskott som media-utfallet visade tom maj. Genom lägre kostnader och högre intäkter klarar tekniska detta underskott. Se under respektive verksamhet Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budgetuppföljning per med prognos för helåret 2010.

8 Dnr Budget 2011 Skattefinansierande verksamheter Sammanställningen är gjord exklusive internfördelning lokalhyra, städ och kostverksamheten för att en jämförelse ska vara möjlig. SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, tkr Utfall 2009 Budget 2010 Förändring 2009->2010 Budget 2011 förändring 2010->2011 Adm. Plan och GIS Trafiksäkerhet /enskilda vägar Gator och vägar Parker och lekplatser GS-gata/park Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, mark, kalkning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Måltidsverksamhet Städ Ej utfördelade kap + täckning av underskott Summa ovan Kapital ÄBC Tekniskas ram före internhyror mm Undantaget kapitalkostnaderna på nya skolan har tekniska sänkt sin ram mer sammantaget c:a 15,4 Mkr sedan utfallet Av dessa 15,4 Mkr är 6,96 Mkr en minskning av personalkostnader på den skattefinansierade delen. Då har tre tjänster flyttat till ekonomi, och 5 tjänster på VA flyttat över till den skattefinansierade budgeten. Dessa tjänster köps tillbaka till viss del av VA. Resten är dels en minskning av kapitalkostnader med 1,38 Mkr. Underhållet för skatteverksamheten har kunnat utökas med sammantaget 1,2 Mkr. Resterande 8,4 Mkr är minskade kostnader för avvecklade lokaler och allmän rationalisering. Skattefinansierad verksamhet Förändring utfall 2009-budget 2011 tkr Personal Kapital Underhåll Drift Summa

9 126 forts Under administration plan & GIS har utrymme på kr tillskapats för planarbete (1 tjänst 6 mån) Personal hela tekniska Personalbudgeten minskar med totalt 8,9 Mkr från utfall 2009, därav c:a 3,3 Mkr från 2010 års budget. Den största minskningen har skett under 2010 i samband med Älvstranden, vilket får full effekt Städentreprenad trapp/kontor motsvara c:a 4 tjänster. Övrig minskning mellan sker genom pensionering. Två nya tjänster har inrättats - GVA-chef och energioptimerare/rådgivare. Personal Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff kommentar Administration Se ovan Gata/park/ Omfördelning tjänst fr bl.a. VA Idrottsanläggningar 627,4 405,9 415,9 413,8-214 minskning 0,5 tjänst Administration fastighet pers flyttade till ekonomi Underhållsgrupp fastighet Minskning 2 pers Fastighetsskötare Omflytt o.- 1 tjänst 2011, Måltidspersonal Se ovan Städpersonal Se ovan Flygplats utökning 1 tjänst fr Gata Avfall omflyttning VA personal flyttat till gata Fjärrvärme Summa x Media Minskningen av mediabudgeten beror på avveckling fastigheter. Tyvärr kommer 2010 att kraftig överskrida budget pga. det kalla året och ett obundet elpris. Värmebudgeten läggs alltid för normalår. Mediapriset har stigit med över 3 %, undantaget vatten. Mediabudgeten är mkt osäker. Därför finns en buffert på fastighetsavdelningen på 300 tkr som ska täcka ev. överskridande bl.a. då elpriset ej ännu är bundet. Media Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff Kommentar El mkt osäker t Olja UHBkontor sålt Pellets Endast Sunnemo Fjärrvärme Vatten Summa

10 126 forts Underhåll: Underhåll tkr Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff Gata Park/Lekplatser mm Idrotts- och badanläggningar Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Flygplats VA Summa Underhåll gata för utöver ökad beläggning även riktning av stolpar och utbyte mot kvicksilverfri belysning. Park/lek fortsätter med satsningen vackerbelysning och utbyte lekredskap. Valhall fortsätter med utbyte fönster mm. Kommersiella lokaler har alltid haft svårt att klara sin underhållsbudget har stora åtgärder gjorts på Hemgården, utöver beslutad plan. Minskningen på VA beror på att renoveringen rensgaller, ett projekt som startade 2009 nu är klart. De medel som avsätts ska beslutas i en underhållsplan för varje verksamhet, som ska vara ytterst styrande. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budget för 2011.

11 Dnr Remissvar samråd Hagfors kommuns vindkraftplan Tekniska enheten har under arbetat fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan gällande planförutsättningar för vindkraftetablering i Hagfors kommun. Den politiska styrgruppen för energi och miljö har styrt arbetet. Planförslaget är nu ute på samråd. Vindkraftplanen har utgått från de vindförutsättningar som Uppsala universitet har simulerat i en vindmodell. Endast de områden där årsmedelvindstyrkan på 90 m höjd är över 6 m/s har studerats. Det är viktigt att poängtera att områdens avgränsningar inte är exakta. Det kan t.ex. blåsa lika bra och vara lika lämpligt/olämpligt att etablera vindkraft i angränsande områden. Det är inte realistiskt att etablering kommer ske inom alla de utpekade lämpliga områdena. Innan vindkraftetablering kommer till stånd, görs för varje fall en bedömning genom bygglovsansökan alt tillståndsansökan enl. miljöbalken. Ske en ansökan om etablering utanför något av de utpekade områdena kommer bygglovet att hantera lämpligheten utifrån de riktlinjer som finns i planen. Vid all etablering sker en noggrann prövning enligt PBL alt MB och planens riktlinjer. Vindkraftplanen är ett dokument som varje mandatperiod ska omprövas. Planförslaget tar fram 7 områden som under rådande förhållanden bedöms lämpliga för vindkraft. Dessa är: Område Värmullsåsen (omr 5) Hallshöjden Hjortberget öster om Knon (omr 2) Vålberget söder om Klammaälvsystemet (omr 6) Örsjön Länsmanshöjden O Ullensjöarna, (omr 8) Skallberget Norra delen Lakenebygden (omr 3) SV Lakenebygden (omr 4) Skallberget Rösberget Sunnemobygden (omr 7) Bedömning Bra vind, nära till infrastruktur, vindkraft förstärker Värmullsåsen som landmärke i vår kommun Beläget i storskalig skogsterräng, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden, Något sämre vindförhållanden än övriga utpekade lämpliga områden enlig modellresultatet. Ensigt beläget, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden. Ensigt beläget, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden. Kommer att vara synligt från Sörby, men på långt håll och upptar då endast en liten del av horisonten. Kommer att vara synligt från Sörby och från Skogaängarna, men på långt håll att det är bedömt som acceptabelt Kommer att vara synligt från västra sidan Rådasjön, men på långt håll och upptar endast en liten del av horisonten..

12 127 forts Planförslaget pekar även ut 7 områden där det blåser bra, men som av olika anledningar inte bedömts lämpliga för vindkraft. Dessa är: Område Brunnberg (omr 1) Tönnetfjäll (omr 1) Skallberget södra delen Lakenebygden (omr 3) Länsmanshöjden, Älgsjön och söderut, Sunnemobygden (omr 8) Brånberget Milberget syd ost Sunnemo (omr 10) Getberget V Lidssjön (omr 9) Stormossen ost Gräsmangen (omr 11) Bedömning för avslag Ger en för stor inverkan på Brunnberg bys karaktär Nyckelbiotoper och frivilligt avsatt område för naturvård Skyddsområde kring naturreservat Området utpekat som stort oexploaterat område i kommunens översiktsplan, och en vindkraftpark kan påverka områdets vildmarkskaraktär negativt. Området utpekat som stort oexploaterat område i kommunens översiktsplan, och bör så förbli. En större etablering ger stor påverkan på utblicken från bebyggelse väst Grässjön. Kan störa inflygningen till Hagfors flygplats Försvarsintressen kan störas av vindkraft.

13 127 forts Remissvar: Teknisk et ställer sig bakom den bedömning som gjorts över de områden som utpekas som lämpliga och olämpliga, undantaget Brunnberg, som tekniska et anser borde utpekas som lämpligt. Värmullsåsens form kan göra att det blåser mer där än vad vindsimuleringen kommit fram till. Det område som utpekas ligger på sydöstra sidan Värmullsåsen och stör inte området för friluftsliv. Vindkraft på Värmullsåsen skulle sannolikt synas på långt håll och förstärka befintligt landmärke för Hagfors stad. Ett landmärke i terrängen som står för förnyelsebar el har även ett symboliskt värde. Teknisk et ser därför positivt på att området utpekas som lämpligt för vindkraft. Området öster om Brunnberg ligger högt i terrängen och har enligt vindsimuleringen de bästa vindförhållanden i vår kommun. Då vindkraften skulle vara väl synlig från Brunnbergs by har området utpekats som olämpligt. Tekniska et anser att man i vidare hantering av planen bör kunna ändra området till ett lämpligt område. Riksintresset Brunnberg avser ängs- och hagmark, som inte påverkas av vindkraften. Området kring Stormossen Ost Gräsmangen ligger i anknytning till ett område som i Karlstads vindkraftplan utpekats som olämpligt på grund av försvarsintressen. Om försvaret i sitt remissvar anser att vindkraft inte skulle störa deras verksamhet kan området utpekas som lämpligt, undantaget själva Stormossen och de nyckelbiotoper som finns runt mossen och med ett lämpligt skyddsavstånd till de högt klassade naturvärdena. De riktlinjer som förslås gälla vid en prövning av bygglov är väl avvägda. Krav på buller och säkerhetsavstånd sker enligt gällande lagstiftning. Stor vikt ska i prövningen läggas vid de allmänna intressena naturvård och friluftsliv, och vindkraftsverkens placering i landskapet. Vindkraftparken får inte utgöra ett alltför stor inslag i landskapsbilden sett från bebyggelsen i dalgångarna. Vägdragning och annan infrastrukturs påverkan på miljön ska prövas. Vindkraftverkets påverkan på fågellivet ska hanteras genom utredningskrav enligt riktlinjerna. Vindkraftverket får inte målas på ett alltför iögonfallande sett. Vid tillståndsgivning ska krav ställas att tillräckliga ekonomiska medel säkerställs för avetablering. Om vindkraften byggs ut i hastig takt, bör planen omprövas tidigare än om fyra år. Om etablering utanför de lämpliga områdena sker, kan en ny bedömning behövas göras. Detta gäller även om vindsimuleringen förfinas och nya områden med bra vind utpekas. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner remissvaret till samrådshandling Hagfors kommuns vindkraftplan

14 Dnr Remissvar Torsby kommun översiktplan Torsby kommun har upprättad en utställningshandling för sin översiktliga planering. Hagfors kommun har tidigare givit synpunkter på samrådshandlingen. Dessa har till viss del vägts in i utställningshandlingen. Infrastruktur För riksväg 62 och flyglinjen har kommunerna samma intressen. Detta bör läggas in i plantexten som en notering. Risk och säkerhet En översiktlig skredriskkartering avseende moränskred för Torsby och Hagfors kommuner håller på att genomföras. Resultatet av denna bör vägas in i nästa översiktliga planering enligt utställningshandlingen. Då det tar mycket resurser att göra en översiktplan, bör noteras att den kommande risk- och säkerhetsutredningen för Klarälven kan komma att göras som en gemensam utredning av alla kommuner längs Klarälven. Klarälvens vattenråd Klarälvens vattenråd bildades våren I planen står att det är under bildande. Detta bör uppdateras. Klarälven Utveckling av älvens fiskebestånd omnämns kortfattat i planen under avsnitt 4.4 vattenbruk/fiske. Att återskapa kraftfulla bestånd av Klarälvslax och öring är ett mellankommunalt intresse, vilket bör omnämnas i planen. Den restaurering av området norr om Vingäng som gjordes i det kommungemensamma LIP-Klarälven-projektet lade en bra grund för kommande arbete. Då det stora interregprojektet Laxens fria vandring i Klarälven/Trysilälven kommer att ske bör projektet omnämnas. Då ett utvecklat laxfiske kommer att få stor betydelse för turismen i Klarälvdalen bör det arbete som pågår och som planeras kort beskrivas. Detta bör även omnämnas, t.ex. under Friluftsliv Klarälvdalen. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner remissvaret till utställningshandling Torsby kommuns översiktsplan.

15 Dnr Åtgärder föranledda av revisors granskning av samordningseffekter vid integration mellan Hagforshem och kommunen Deloitte har genomfört en granskning över styrdokument och arbetssätt rörande integration mellan Hagforshem och kommunens fastighetsavdelning. Revisionen har analyserat protokoll och styrdokument och genomfört intervjuer med personal. Åsikter från politiker har inte inhämtats. Revisionens granskning visar på brister i integrationsarbetet, då målsättningen inte varit tydlig för medarbetarna och att någon uppföljning inte skett. Det finns ett missnöje i fastighetsorganisationen över nuvarande organisation, då flera framfört att det var bättre förr. Bakgrund: Samgåendet mellan Hagforshems personalorganisation och kommunens fastighetsavdelning föregicks av lång politisk diskussion. Då tekniska et och Hagforshems styrelse fick uppdraget att genomföra samgåendet var fokus på att finna bästa organisation för ägarstyrning inför de stora förändringar på fastighetsbeståndet som vi visste skulle komma. Den politiska styrgruppen förslag till fullmäktige på bästa ägarstyrning blev att koncernens fastighetsförvaltning skulle organiseras i förvaltningsform, och att ägandet av fastigheter skulle ligga kvar som tidigare, dvs. bostadsfastigheterna i Hagforshem AB och verksamhetslokaler under kommunen. Då detta var huvudorsaken till samgåendet, är det synd att politikens åsikter om utfallet inte är med i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen ska styra fastighetsförvaltningen genom kommunens fastighetsförvaltarplan. Så har skett fram till samgåendet, men fastighetsförvaltar planen har inte uppdaterats. Det finns inte motsvarande dokument för Hagforshem, men även detta dokument är under upprättande. Fastighetsförvaltarplanerna ska enligt de direktiv som finns innehålla en analys över framtida behov av verksamhetslokaler och bostadsbehovet. Fastighetsförvaltarplanerna ska även innehålla analys av fastigheternas ekonomiska utfall (driftoptimering) och underhålls behov. Det finns idag en verksamhetsplan med målsättningar för den kommunala fastighetsförvaltningen som beslutats av tekniska et att gälla för Motsvarande dokument finns inte för Hagforshem.

16 129 forts Åtgärder för att komma tillrätta med de brister revisionen kommit fram till: 1. Upprätta årliga fastighetsförvaltarplaner både för kommunens fastigheter och för Hagforshems fastighetsbestånd. Kommunens fastighetsförvaltarplan håller på att tas fram, och ska läggas fram för kommunstyrelsen våren Genom detta dokument kan kommunstyrelsen följa upp att de målsättningar som beslutas även genomförs. 2. För att tydliggöra målsättningen med integrationen så att den blir känd på ledningsnivå och ute i organisationen uppdras till tekniska chefen att i samverkan med fastighetschefen utforma ett program för detta att ske våren Kundenkät om nöjdhet i förvaltningen av kommunens fastigheter ska genomföras i dec Motsvarande undersökning av hyresgästernas nöjdhet planeras Den politiska antagna verksamhetsplan med mål som idag finns och som kommer att utvecklas genom fastighetsförvaltarplanerna - ska förankras och följas upp på arbetsplatsträffar. 5. Fastighetschefen kommer att genomföra enskilda samtal med all sin personal under nov-dec 2010 för att fånga upp missnöje, arbetsbörda och efter detta upprätta ett åtgärdsprogram. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Tekniska ets förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de planerade åtgärderna

17 Dnr Utredning ombyggnad av idrottshall, Ekshärad inkom IF Edebäcks framtid genom Ola Nilsson skriftligen med förfrågan om att återuppta samarbetet med ombyggnad av idrottshallen i Ekshärad. Diskussionen pågick under 2006 angående en ombyggnad förenat med ett driftavtal med föreningen och beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta 3,5 Mkr i investeringsmedel. På grund av den pågående spelsäsongen beslutade föreningen dock att dra sig ur och avvakta till Nilsson uppger i sitt brev att föreningen nu är mogen att genomföra en likvärdig överenskommelse där driften övertas av föreningen under förutsättning att kommunen står för investeringen. Föreningen påtalar dock att ritningen av sporthallen behöver ses över då planytan och säkerhetsavstånd mellan sarg och hårda ytor inte är tillräckligt, vilket också framgår av det besiktningsprotokoll som inkom till kommunen Föreningen har i dagsläget 260 aktiva spelare och en utbyggnad av hallen med fler publikplatser samt en mindre cafeteria skulle möjliggöra för spel i högre divisioner samt skapa möjlighet för föreningen att stå som värd vid större sammankomster och tävlingar. Beslutsunderlag Fastighetsavdelningens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda ombyggnadsmöjligheterna samt de underhållsbehov som finns och som bedöms nödvändiga inför ett eventuellt samarbete. Ska redovisas på tekniska et i februari 2011.

18 Dnr Arrende för biljettautomat, Värmlandstrafik AB inkom Värmlandstrafik AB med förfrågan om arrende för biljettautomat i anslutning till busstation i Hagfors. I enlighet med förfrågan har arrendeavtal upprättats att gälla från och med , för ett markområde motsvarande 7 kvm längs den gång och cykelväg som ansluter mot området. Avgiften uppgår till 1925 kr/år och skall erläggas årsvis mot faktura. Arrendet är upprättat på fem år och förlängs därefter med ett år i taget. Arrendatorn har inte rätt att vidta åtgärder som skadar omgivande miljö såsom buskar och träd. Beslutsunderlag Fastighetsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Tekniskt godkänner upprättade arrendeavtal med Värmlandstrafik AB att gälla från och med

19 Uppföljning och återrapportering av öppna ärenden tekniska et Listan gicks igenom.

20 ÖVRIGA FRÅGOR börjar kommunens nya flygplatschef Henric Ceder sitt arbete. Tyck om teknik Sten-Inge Olsson lämnade rapport om detta. Gångbron över Örbäcken Gångbron över Örbäcken, parallellt med Sjukhusvägen, är dålig. Gatuavdelningen får se på detta. Låg julbelysning Lastbilschaufför påtalat att julbelysningen sitter för lågt på Skolgatan, tar i lastbilarna. Skolskjutsar vid ÄBC Trångt för bussarna när de ska släppa av elever vid ÄBC, tillfällig lösning gjord. KURSER PWC: Årsredovisningen ett verktyg för förtroendevalda, Malmö , Stockholm Metodicum: Rätt till heltid fungerar det? Stockholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 Miljö- och byggnämnden 2011-03-24 1 (7) 6-11 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.40 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Karlsson (S) Kjell Persson (S), utsedd justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2011-04-18 1 (30) 39-54 2011-04-18 1 (30) 39-54 PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl. 08.30-12.50 BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M),

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 14:00-16:30 ande Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C

Läs mer

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef

2015-08-25. Jan Sandström (S) Ingela Axelsson Louise Sjöholm, fastighetschef Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Henric Ceder, flygplatschef Sammanträdesdatum Sida 1/22 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset Hagfors, övre plan kl. 13:15 15:30 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl

Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl 8 juni 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl. 14.30 Observera

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. Anita Sköld, M Rune Blomster, teknisk chef Holger Niva, projekt gatubelysning, 10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-14, kl 1300-1530 ande Birger Lahti, V Johny Lantto, S Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Anita Sköld, M Rune Blomster,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet

Protokoll. Ingela Axelsson. Göran Eriksson. Sten-Inge Olsson. Sammanträdesdatum Sida 1/30 2014-03-25. Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum Sida 1/30 Plats och tid Hagfors flygplats kl. 13:15 16:00 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S), utsedd justerare Ann-Christine Janhagen Olsén (S),

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-21 1 (7) 10-15 2011-02-21 1 (7) 10-15 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-09.55 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 20-- Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 20-- till 20-- Datum 20-- Diarienr. KS 2008/92 Diariebtkn. 33 Anna Sjörs Åtgärd/handling Plan för yttre miljön i centrum i Hagfors, Centrumplanen

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 2013-11-13 Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 2013-11-12 till 2013-11-13 Datum 2013-11-12 Diarienr. KS 2009/275 Diariebtkn. 22 Länsstyrelsen Värmland Uppföljning av statligt

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-25 1 (16) 80-93 2010-10-25 1 (16) 80-93 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.25 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Lennart Rönning, VD Paul Stolt Erika Norqvist, sekreterare

Lennart Rönning, VD Paul Stolt Erika Norqvist, sekreterare Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 8.30 11.00 2013-09-25 61 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-05-17 1 (33) 56-77 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 11.30 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter november

Budgetuppföljning och prognos efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats -01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande Miljö- och byggnämnden 2010-02-17 1 (6) 2-5 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.05 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Larsson (S) Kjell Persson (S) Tony Olsson (V),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Bedömning av BKUs arbete för en ekonomi i balans

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer