SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott (21) Datum för anslagets uppsättande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott 2010-12-13 1 (21) 125-134. Datum för anslagets uppsättande 2010-12-16"

Transkript

1 (21) PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Clas-Göran Olsson (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Sture Mellgren, Gösta Larnfeldt, Mats Johansson, Kenneth Lundström, kommunrevisorer, kl Hans Wennerholm, Deloitte, kl Anna Sjörs, teknisk chef, kl Ingela Axelsson, sekreterare kl Anita Lundberg, ekonom, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Stefan Eriksson, ekonom, kl JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Åsa Johansson Ordförande Kenneth Olsson Justerare ANSLAG/BEVIS ets protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-november 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-nov Redovisn. jan-nov Årsbudget Prognos helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemens verksamhet (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning 7 KLIMP- och naturvårdsprojekt Reserverat till täckning av underskott SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Tekniska ligger 138 tkr bättre än budget, efter justering kända periodiseringsfel (främst el-fakturor, c:a 1,3 Mkr för oktober som finns i periodbudgeten men som inte fakturerats i tid). Prognos görs på ett överskott på 313 tkr på helår. Prognosen för fastighetsavdelningen är gjord utifrån känd fjärrvärme kostnad i novembers kalla väder prognos normal-kall december. Elkostnaden oktoberdecember är mycket osäker på grund av rörligt elpris (månadsmedel). Sannolikt blir det befarade underskottet för vinterväghållning mindre än vad tidigare prognoser gjorda i maj kom fram till, då november månad och två veckor i dec inte medfört höga kostnader. Serviceenheten gör ett säkert plus på minst 300 tkr

3 125 forts Sammandrag: Kort sammanställning: Avvikelse Justerad avvikelse Årsbasis avvikelse Fastighet Gata/park Serviceenheten Bad Idrottsanläggningar Flyg Resten skattefinansierat Skattefinansierat VA Avfall Avgiftsfinansierat Hela tekniska Skattefinansierad verksamhet: Gata/park ligger på budget efter justering av gatuelen. Vinterväghållningen ligger nu på budget, och 730 tkr finns kvar till november och decembers vinterväghållning. Av dessa är 243 bundna i fasta avgifter till beredskap entreprenörerna enligt avtal och c:a 300 tkr förbrukades i övrigt på vinterväg i november. Befarat underskott 370 tkr. Alla underhållsprojekt är genomförda, och de kunde genomföras till en bättre kostnad än budget tkr. Budget för utredningar 250 tkr har inte använts, mindre konsulttjänster har bokförts på resp. projekt. Årsprognos: Gata/park förväntas hålla sin budget.. Älvstrandsbadet ligger utan justering nästan på periodbudget. Idrottsanläggningar ligger 200 tkr över budget pga. högre elkostnad. Årsprognos 248 tkr kvarstår pga. dyrare el. Flygets ligger under periodbudget, minus c:a 100 tkr, vilket främst är en effekt av dyrare el (-100 tkr) och 70 tkr högre underhåll än årsbudget. Årsprognos flyget: -200 tkr Serviceenheten ligger c:a plus 600 tkr. Nu ligger en för hög debiteringsgrad på måltider skolverksamhet och ev. förskola som måste justeras i slutet av året efter verkliga kostnader. Måltidsverksamheten ska vara nollbudgeterad. Städs utdebiterade internkostnader verkar vara något för låg. Årsprognos Serviceenheten tkr, en mycket försiktig prognos Fastighet ligger minus en dryg Mkr. Justering har skett för ej fakturerad el en månad. Media och fastighetsskötsel ligger över budget.

4 125 forts Årsprognos fastighet: Fastighetsavdelningens årsprognos är 1,3 Mkr, en mycket osäker prognos. Övrig verksamhet har en periodavvikelse på tkr. Reserven 1010 kr ligger budgeterad i dec. Högre statligt bidrag än budgeterat, mindre kostnader använt till utredningar och allmänt sparande ger ett plus på c:a 870 tkr över reserven. Årsprognos för övrigt: tkr Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten ligger plus 508 tkr, justerat för underhåll och el. Vattenproduktionen har varit mycket kostnadseffektiv, nyckeltalet kr/kbm ligger väldigt lågt. Årsprognosen är noll Avfallsverksamheten ligger på ett periodminus på 60 tkr. Tidigare underskottet har arbetas in. Årsprognosen är noll. Personal: Personal ligger fortfarande c:a 2 % under budget, ett överskott på 1,1 Mkr. Överskott för städ och måltider förväntas i stort sett kvarstå till årets slut tkr. Flyget överskott beror på budgeterad AFIS-tjänst halvår som ej tillsatts. Övriga verksamheter går ungefär på budget. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med c:a timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster på årsbasis c:a 18 tjänster. 3 tjänster av dessa är överflyttade till ekonomi. Redovisning antal arbetade timmar Förändring mot 2009 under perioden Budget hr Utfall hr Diff hr i % 2009 hr timmar Omr. heltid Adm % ,1 Gata % ,8 GS-alla, park % ,2 Flyg % ,2 Valhall/Hagforsvallen % ,6 Fastighetsadm, snickare % ,5 Måltider % ,9 Städ % ,6 Fjärrvärmen % ,3 VA % ,9 Avfall % ,3 Totaler % ,9 Viss omflyttning av personal mellan verksamhetskonton har skett. T.ex. har 5 personal inom VA har överflyttats till GS.

5 125 forts Redovisning av arbetet med att fördela GS-timmarna Redovisning av GS-kostnad på verksamhet och objekt har en månads fördröjning, utfall gäller alltså kostnaden för de timmar som utfördes tom oktober. Två månaders arbete är alltså kvar. Det är betydligt fler timmar utfört än budgeterat. Detta beror främst på att arbete på investeringsprojekt ej skett i den utsträckning som planerades. Kostnad GS- personal som skriver tid, ej snickare Budgetperiod Upparbetat Avvikelse Årsbudget % periodbudget av budget % av årsbudget upparbetat Prognos år Avvikelse år Gata/Park % 97% Flyg % 75% Avfall % 90% VA % 110% Fjärrvärme Övrigt ej fast Kommersiella fastigheter % 124% Verksamheternas lokaler % 94% HagforsHem % 66% Summa ovan % 90% Fordon + hjullastare % 66% Summa allt på driften % 88% Summa investering % 0% Summa totalt % 60% Fastighetsskötsel kommunens fastigheter prognostiseras till c:a 720 mer än budgeterat. Prognos görs att fastighetsskötseln på Hagforshem blir 550 tkr lägre än budget. Motsvarande intäkter tillfaller alltså inte kommunen. Gatas/park + arbete i maskin/lastbil blir ungefär på budget. För VA kommer många fler timmar att läggas på driften än budgeterat, men det beräknas rymmas inom den totala VA-budgeten, där kostnaden minskat på andra ställen. Effekten av styrningen som fått genomslag i höst syns tydligt. Görs en simulering utifrån hur fastighetsskötseln har utfört i oktober, och simulerar det att gälla hela året är det fortfarande för mycket arbete på kommunens lokaler, och för lite på Hagforshem, men en klar förändring syns. De fastigheter som skulle ligga på budget om arbetet utfördes som i oktober är Lillåsen, Råda skola och daghem, Kyrkhedens skola, Tranan, förråden, Sunnemo skola och Lillstugevägen. En klar minskning av kostnaden för fastighetsskötsel har även skett på Bellmansgården.

6 125 forts Följande fastigheter har en periodavvikelse på mer än 50 tkr: Älvstranden utgör ett särfall med mer arbete på hösten. Fastighet med mer än 50 tkr avvikelse Periodbudgening Redovis- Avvikelse Årsbudget Simulering år utifrån Simulerad avvikelse Prognos Avvikelse oktobers från 2010 års helår helår arbete budget LILLÅSEN 121,2 177,5-56,3 146,1 197,6-51,5 110,6 35,6 ÄLVSTRANDEN 1 210, ,2-53, , ,4-94, ,6-132,6 PRIMUSFASTIGHET EN 103,5 243,0-139,5 124,8 295,8-171,0 290,4-165,6 BELLMANSGÅRDEN 373,6 534,6-161,0 450,0 623,8-173,8 490,6-40,6 Åtgärd: 2011 måste fastighetsskötseln styras, så att arbete utförs enligt budget, som är lagts utifrån bedömt behov av fastighetsskötsel. De rutiner som har införs på bokföring av GS-timmarna på rätt aktivitet måste få genomslag. Media Köp tom okt Periodbudgevisninvikelsbudgebudget 2009 Redo- Av- Års- % av års- Köp period månad El % 70% % Olja % 138% % Pellets % 94% % Fjärrvärme % 88% % Vatten % 68% % Totaler % 76% % Periodbudget i 2010: % upparbetad årsbudget 2009: % upparbetad årsbudget El Kommunen hade köpt el för hela 2010 och 2011 på elmarknaden, enligt de riktlinjer som finns för elköp. Genom att Fortum avvecklade sin mäklarverksamhet från och med 1 oktober fick kommunen sälja tillbaka sin el-portfölj till marknaden. Fortum betalade c:a 340 tkr för kommunens portfölj, varav 77 tkr gäller 2010 och 264 tkr gäller Kommunen gjorde en ny upphandling på elmäklartjänst, och företaget Kraft & Kultur erbjöd det lägsta påslaget för elmäklartjänsten. Först i oktober hade kommunen juridisk möjlighet att köpa el och då rusade priset i höjden. Elmäklaren har gjort bedömningen att det är bättre att avvakta en stabilisering av marknaden. Därför har vi idag ett rörligt elpris som baserar sig på Nord-pools månadsmedelpris. Detta var för oktober 475 kr/mwh (47,5 öre/kwh) och för november 524 kr/mwh utan moms och skatt. Bedömd kostnad för elköp oktober och november kommer att vara c:a 3 Mkr. El-budgeten kommer sannolikt att överskridas med minst 0,8 Mkr.

7 125 forts Värme Perioden jan-nov ligger på 109 % graddagar över normalt (medeldygnstemperaturen under perioden ). Hela 88 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 76 % samma period förra året, som var normalkallt. November månad fjärrvärme kommer att kosta 0, 9Mkr, vilket är betydligt mer än budget. Detta gäller även pellets och olja. Hela årsbudgeten för värme är därmed förbrukad redan efter november månads slut. Underskottet förväntas blir c:a 1 Mkr. Hos de fastigheter som har nollbudget för värme (rivningslokaler) är underskottet 222 tkr. Sammantaget ger detta ett överskridande av mediabudgeten på minst 1,8 Mkr, beroende på elpris och kyla i december. Tekniska et har i tidigare beslut minskat underhållsbudgeten med 1,01 Mkr för att täcka det underskott som media-utfallet visade tom maj. Genom lägre kostnader och högre intäkter klarar tekniska detta underskott. Se under respektive verksamhet Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budgetuppföljning per med prognos för helåret 2010.

8 Dnr Budget 2011 Skattefinansierande verksamheter Sammanställningen är gjord exklusive internfördelning lokalhyra, städ och kostverksamheten för att en jämförelse ska vara möjlig. SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET, tkr Utfall 2009 Budget 2010 Förändring 2009->2010 Budget 2011 förändring 2010->2011 Adm. Plan och GIS Trafiksäkerhet /enskilda vägar Gator och vägar Parker och lekplatser GS-gata/park Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, mark, kalkning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Måltidsverksamhet Städ Ej utfördelade kap + täckning av underskott Summa ovan Kapital ÄBC Tekniskas ram före internhyror mm Undantaget kapitalkostnaderna på nya skolan har tekniska sänkt sin ram mer sammantaget c:a 15,4 Mkr sedan utfallet Av dessa 15,4 Mkr är 6,96 Mkr en minskning av personalkostnader på den skattefinansierade delen. Då har tre tjänster flyttat till ekonomi, och 5 tjänster på VA flyttat över till den skattefinansierade budgeten. Dessa tjänster köps tillbaka till viss del av VA. Resten är dels en minskning av kapitalkostnader med 1,38 Mkr. Underhållet för skatteverksamheten har kunnat utökas med sammantaget 1,2 Mkr. Resterande 8,4 Mkr är minskade kostnader för avvecklade lokaler och allmän rationalisering. Skattefinansierad verksamhet Förändring utfall 2009-budget 2011 tkr Personal Kapital Underhåll Drift Summa

9 126 forts Under administration plan & GIS har utrymme på kr tillskapats för planarbete (1 tjänst 6 mån) Personal hela tekniska Personalbudgeten minskar med totalt 8,9 Mkr från utfall 2009, därav c:a 3,3 Mkr från 2010 års budget. Den största minskningen har skett under 2010 i samband med Älvstranden, vilket får full effekt Städentreprenad trapp/kontor motsvara c:a 4 tjänster. Övrig minskning mellan sker genom pensionering. Två nya tjänster har inrättats - GVA-chef och energioptimerare/rådgivare. Personal Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff kommentar Administration Se ovan Gata/park/ Omfördelning tjänst fr bl.a. VA Idrottsanläggningar 627,4 405,9 415,9 413,8-214 minskning 0,5 tjänst Administration fastighet pers flyttade till ekonomi Underhållsgrupp fastighet Minskning 2 pers Fastighetsskötare Omflytt o.- 1 tjänst 2011, Måltidspersonal Se ovan Städpersonal Se ovan Flygplats utökning 1 tjänst fr Gata Avfall omflyttning VA personal flyttat till gata Fjärrvärme Summa x Media Minskningen av mediabudgeten beror på avveckling fastigheter. Tyvärr kommer 2010 att kraftig överskrida budget pga. det kalla året och ett obundet elpris. Värmebudgeten läggs alltid för normalår. Mediapriset har stigit med över 3 %, undantaget vatten. Mediabudgeten är mkt osäker. Därför finns en buffert på fastighetsavdelningen på 300 tkr som ska täcka ev. överskridande bl.a. då elpriset ej ännu är bundet. Media Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff Kommentar El mkt osäker t Olja UHBkontor sålt Pellets Endast Sunnemo Fjärrvärme Vatten Summa

10 126 forts Underhåll: Underhåll tkr Utfall 2009 Budget 2010 Bedömt utfall 2010 Budget 2011 Diff Gata Park/Lekplatser mm Idrotts- och badanläggningar Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Flygplats VA Summa Underhåll gata för utöver ökad beläggning även riktning av stolpar och utbyte mot kvicksilverfri belysning. Park/lek fortsätter med satsningen vackerbelysning och utbyte lekredskap. Valhall fortsätter med utbyte fönster mm. Kommersiella lokaler har alltid haft svårt att klara sin underhållsbudget har stora åtgärder gjorts på Hemgården, utöver beslutad plan. Minskningen på VA beror på att renoveringen rensgaller, ett projekt som startade 2009 nu är klart. De medel som avsätts ska beslutas i en underhållsplan för varje verksamhet, som ska vara ytterst styrande. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner budget för 2011.

11 Dnr Remissvar samråd Hagfors kommuns vindkraftplan Tekniska enheten har under arbetat fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan gällande planförutsättningar för vindkraftetablering i Hagfors kommun. Den politiska styrgruppen för energi och miljö har styrt arbetet. Planförslaget är nu ute på samråd. Vindkraftplanen har utgått från de vindförutsättningar som Uppsala universitet har simulerat i en vindmodell. Endast de områden där årsmedelvindstyrkan på 90 m höjd är över 6 m/s har studerats. Det är viktigt att poängtera att områdens avgränsningar inte är exakta. Det kan t.ex. blåsa lika bra och vara lika lämpligt/olämpligt att etablera vindkraft i angränsande områden. Det är inte realistiskt att etablering kommer ske inom alla de utpekade lämpliga områdena. Innan vindkraftetablering kommer till stånd, görs för varje fall en bedömning genom bygglovsansökan alt tillståndsansökan enl. miljöbalken. Ske en ansökan om etablering utanför något av de utpekade områdena kommer bygglovet att hantera lämpligheten utifrån de riktlinjer som finns i planen. Vid all etablering sker en noggrann prövning enligt PBL alt MB och planens riktlinjer. Vindkraftplanen är ett dokument som varje mandatperiod ska omprövas. Planförslaget tar fram 7 områden som under rådande förhållanden bedöms lämpliga för vindkraft. Dessa är: Område Värmullsåsen (omr 5) Hallshöjden Hjortberget öster om Knon (omr 2) Vålberget söder om Klammaälvsystemet (omr 6) Örsjön Länsmanshöjden O Ullensjöarna, (omr 8) Skallberget Norra delen Lakenebygden (omr 3) SV Lakenebygden (omr 4) Skallberget Rösberget Sunnemobygden (omr 7) Bedömning Bra vind, nära till infrastruktur, vindkraft förstärker Värmullsåsen som landmärke i vår kommun Beläget i storskalig skogsterräng, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden, Något sämre vindförhållanden än övriga utpekade lämpliga områden enlig modellresultatet. Ensigt beläget, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden. Ensigt beläget, kommer inte att vara väl synligt från bebyggda områden. Kommer att vara synligt från Sörby, men på långt håll och upptar då endast en liten del av horisonten. Kommer att vara synligt från Sörby och från Skogaängarna, men på långt håll att det är bedömt som acceptabelt Kommer att vara synligt från västra sidan Rådasjön, men på långt håll och upptar endast en liten del av horisonten..

12 127 forts Planförslaget pekar även ut 7 områden där det blåser bra, men som av olika anledningar inte bedömts lämpliga för vindkraft. Dessa är: Område Brunnberg (omr 1) Tönnetfjäll (omr 1) Skallberget södra delen Lakenebygden (omr 3) Länsmanshöjden, Älgsjön och söderut, Sunnemobygden (omr 8) Brånberget Milberget syd ost Sunnemo (omr 10) Getberget V Lidssjön (omr 9) Stormossen ost Gräsmangen (omr 11) Bedömning för avslag Ger en för stor inverkan på Brunnberg bys karaktär Nyckelbiotoper och frivilligt avsatt område för naturvård Skyddsområde kring naturreservat Området utpekat som stort oexploaterat område i kommunens översiktsplan, och en vindkraftpark kan påverka områdets vildmarkskaraktär negativt. Området utpekat som stort oexploaterat område i kommunens översiktsplan, och bör så förbli. En större etablering ger stor påverkan på utblicken från bebyggelse väst Grässjön. Kan störa inflygningen till Hagfors flygplats Försvarsintressen kan störas av vindkraft.

13 127 forts Remissvar: Teknisk et ställer sig bakom den bedömning som gjorts över de områden som utpekas som lämpliga och olämpliga, undantaget Brunnberg, som tekniska et anser borde utpekas som lämpligt. Värmullsåsens form kan göra att det blåser mer där än vad vindsimuleringen kommit fram till. Det område som utpekas ligger på sydöstra sidan Värmullsåsen och stör inte området för friluftsliv. Vindkraft på Värmullsåsen skulle sannolikt synas på långt håll och förstärka befintligt landmärke för Hagfors stad. Ett landmärke i terrängen som står för förnyelsebar el har även ett symboliskt värde. Teknisk et ser därför positivt på att området utpekas som lämpligt för vindkraft. Området öster om Brunnberg ligger högt i terrängen och har enligt vindsimuleringen de bästa vindförhållanden i vår kommun. Då vindkraften skulle vara väl synlig från Brunnbergs by har området utpekats som olämpligt. Tekniska et anser att man i vidare hantering av planen bör kunna ändra området till ett lämpligt område. Riksintresset Brunnberg avser ängs- och hagmark, som inte påverkas av vindkraften. Området kring Stormossen Ost Gräsmangen ligger i anknytning till ett område som i Karlstads vindkraftplan utpekats som olämpligt på grund av försvarsintressen. Om försvaret i sitt remissvar anser att vindkraft inte skulle störa deras verksamhet kan området utpekas som lämpligt, undantaget själva Stormossen och de nyckelbiotoper som finns runt mossen och med ett lämpligt skyddsavstånd till de högt klassade naturvärdena. De riktlinjer som förslås gälla vid en prövning av bygglov är väl avvägda. Krav på buller och säkerhetsavstånd sker enligt gällande lagstiftning. Stor vikt ska i prövningen läggas vid de allmänna intressena naturvård och friluftsliv, och vindkraftsverkens placering i landskapet. Vindkraftparken får inte utgöra ett alltför stor inslag i landskapsbilden sett från bebyggelsen i dalgångarna. Vägdragning och annan infrastrukturs påverkan på miljön ska prövas. Vindkraftverkets påverkan på fågellivet ska hanteras genom utredningskrav enligt riktlinjerna. Vindkraftverket får inte målas på ett alltför iögonfallande sett. Vid tillståndsgivning ska krav ställas att tillräckliga ekonomiska medel säkerställs för avetablering. Om vindkraften byggs ut i hastig takt, bör planen omprövas tidigare än om fyra år. Om etablering utanför de lämpliga områdena sker, kan en ny bedömning behövas göras. Detta gäller även om vindsimuleringen förfinas och nya områden med bra vind utpekas. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner remissvaret till samrådshandling Hagfors kommuns vindkraftplan

14 Dnr Remissvar Torsby kommun översiktplan Torsby kommun har upprättad en utställningshandling för sin översiktliga planering. Hagfors kommun har tidigare givit synpunkter på samrådshandlingen. Dessa har till viss del vägts in i utställningshandlingen. Infrastruktur För riksväg 62 och flyglinjen har kommunerna samma intressen. Detta bör läggas in i plantexten som en notering. Risk och säkerhet En översiktlig skredriskkartering avseende moränskred för Torsby och Hagfors kommuner håller på att genomföras. Resultatet av denna bör vägas in i nästa översiktliga planering enligt utställningshandlingen. Då det tar mycket resurser att göra en översiktplan, bör noteras att den kommande risk- och säkerhetsutredningen för Klarälven kan komma att göras som en gemensam utredning av alla kommuner längs Klarälven. Klarälvens vattenråd Klarälvens vattenråd bildades våren I planen står att det är under bildande. Detta bör uppdateras. Klarälven Utveckling av älvens fiskebestånd omnämns kortfattat i planen under avsnitt 4.4 vattenbruk/fiske. Att återskapa kraftfulla bestånd av Klarälvslax och öring är ett mellankommunalt intresse, vilket bör omnämnas i planen. Den restaurering av området norr om Vingäng som gjordes i det kommungemensamma LIP-Klarälven-projektet lade en bra grund för kommande arbete. Då det stora interregprojektet Laxens fria vandring i Klarälven/Trysilälven kommer att ske bör projektet omnämnas. Då ett utvecklat laxfiske kommer att få stor betydelse för turismen i Klarälvdalen bör det arbete som pågår och som planeras kort beskrivas. Detta bör även omnämnas, t.ex. under Friluftsliv Klarälvdalen. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner remissvaret till utställningshandling Torsby kommuns översiktsplan.

15 Dnr Åtgärder föranledda av revisors granskning av samordningseffekter vid integration mellan Hagforshem och kommunen Deloitte har genomfört en granskning över styrdokument och arbetssätt rörande integration mellan Hagforshem och kommunens fastighetsavdelning. Revisionen har analyserat protokoll och styrdokument och genomfört intervjuer med personal. Åsikter från politiker har inte inhämtats. Revisionens granskning visar på brister i integrationsarbetet, då målsättningen inte varit tydlig för medarbetarna och att någon uppföljning inte skett. Det finns ett missnöje i fastighetsorganisationen över nuvarande organisation, då flera framfört att det var bättre förr. Bakgrund: Samgåendet mellan Hagforshems personalorganisation och kommunens fastighetsavdelning föregicks av lång politisk diskussion. Då tekniska et och Hagforshems styrelse fick uppdraget att genomföra samgåendet var fokus på att finna bästa organisation för ägarstyrning inför de stora förändringar på fastighetsbeståndet som vi visste skulle komma. Den politiska styrgruppen förslag till fullmäktige på bästa ägarstyrning blev att koncernens fastighetsförvaltning skulle organiseras i förvaltningsform, och att ägandet av fastigheter skulle ligga kvar som tidigare, dvs. bostadsfastigheterna i Hagforshem AB och verksamhetslokaler under kommunen. Då detta var huvudorsaken till samgåendet, är det synd att politikens åsikter om utfallet inte är med i revisionsrapporten. Kommunstyrelsen ska styra fastighetsförvaltningen genom kommunens fastighetsförvaltarplan. Så har skett fram till samgåendet, men fastighetsförvaltar planen har inte uppdaterats. Det finns inte motsvarande dokument för Hagforshem, men även detta dokument är under upprättande. Fastighetsförvaltarplanerna ska enligt de direktiv som finns innehålla en analys över framtida behov av verksamhetslokaler och bostadsbehovet. Fastighetsförvaltarplanerna ska även innehålla analys av fastigheternas ekonomiska utfall (driftoptimering) och underhålls behov. Det finns idag en verksamhetsplan med målsättningar för den kommunala fastighetsförvaltningen som beslutats av tekniska et att gälla för Motsvarande dokument finns inte för Hagforshem.

16 129 forts Åtgärder för att komma tillrätta med de brister revisionen kommit fram till: 1. Upprätta årliga fastighetsförvaltarplaner både för kommunens fastigheter och för Hagforshems fastighetsbestånd. Kommunens fastighetsförvaltarplan håller på att tas fram, och ska läggas fram för kommunstyrelsen våren Genom detta dokument kan kommunstyrelsen följa upp att de målsättningar som beslutas även genomförs. 2. För att tydliggöra målsättningen med integrationen så att den blir känd på ledningsnivå och ute i organisationen uppdras till tekniska chefen att i samverkan med fastighetschefen utforma ett program för detta att ske våren Kundenkät om nöjdhet i förvaltningen av kommunens fastigheter ska genomföras i dec Motsvarande undersökning av hyresgästernas nöjdhet planeras Den politiska antagna verksamhetsplan med mål som idag finns och som kommer att utvecklas genom fastighetsförvaltarplanerna - ska förankras och följas upp på arbetsplatsträffar. 5. Fastighetschefen kommer att genomföra enskilda samtal med all sin personal under nov-dec 2010 för att fånga upp missnöje, arbetsbörda och efter detta upprätta ett åtgärdsprogram. Beslutsunderlag Tekniska chefens skrivelse Tekniska ets förslag Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de planerade åtgärderna

17 Dnr Utredning ombyggnad av idrottshall, Ekshärad inkom IF Edebäcks framtid genom Ola Nilsson skriftligen med förfrågan om att återuppta samarbetet med ombyggnad av idrottshallen i Ekshärad. Diskussionen pågick under 2006 angående en ombyggnad förenat med ett driftavtal med föreningen och beslutade kommunfullmäktige att tillskjuta 3,5 Mkr i investeringsmedel. På grund av den pågående spelsäsongen beslutade föreningen dock att dra sig ur och avvakta till Nilsson uppger i sitt brev att föreningen nu är mogen att genomföra en likvärdig överenskommelse där driften övertas av föreningen under förutsättning att kommunen står för investeringen. Föreningen påtalar dock att ritningen av sporthallen behöver ses över då planytan och säkerhetsavstånd mellan sarg och hårda ytor inte är tillräckligt, vilket också framgår av det besiktningsprotokoll som inkom till kommunen Föreningen har i dagsläget 260 aktiva spelare och en utbyggnad av hallen med fler publikplatser samt en mindre cafeteria skulle möjliggöra för spel i högre divisioner samt skapa möjlighet för föreningen att stå som värd vid större sammankomster och tävlingar. Beslutsunderlag Fastighetsavdelningens skrivelse Beslut Tekniska et beslutar att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda ombyggnadsmöjligheterna samt de underhållsbehov som finns och som bedöms nödvändiga inför ett eventuellt samarbete. Ska redovisas på tekniska et i februari 2011.

18 Dnr Arrende för biljettautomat, Värmlandstrafik AB inkom Värmlandstrafik AB med förfrågan om arrende för biljettautomat i anslutning till busstation i Hagfors. I enlighet med förfrågan har arrendeavtal upprättats att gälla från och med , för ett markområde motsvarande 7 kvm längs den gång och cykelväg som ansluter mot området. Avgiften uppgår till 1925 kr/år och skall erläggas årsvis mot faktura. Arrendet är upprättat på fem år och förlängs därefter med ett år i taget. Arrendatorn har inte rätt att vidta åtgärder som skadar omgivande miljö såsom buskar och träd. Beslutsunderlag Fastighetsavdelningens skrivelse Förslag till beslut Tekniskt godkänner upprättade arrendeavtal med Värmlandstrafik AB att gälla från och med

19 Uppföljning och återrapportering av öppna ärenden tekniska et Listan gicks igenom.

20 ÖVRIGA FRÅGOR börjar kommunens nya flygplatschef Henric Ceder sitt arbete. Tyck om teknik Sten-Inge Olsson lämnade rapport om detta. Gångbron över Örbäcken Gångbron över Örbäcken, parallellt med Sjukhusvägen, är dålig. Gatuavdelningen får se på detta. Låg julbelysning Lastbilschaufför påtalat att julbelysningen sitter för lågt på Skolgatan, tar i lastbilarna. Skolskjutsar vid ÄBC Trångt för bussarna när de ska släppa av elever vid ÄBC, tillfällig lösning gjord. KURSER PWC: Årsredovisningen ett verktyg för förtroendevalda, Malmö , Stockholm Metodicum: Rätt till heltid fungerar det? Stockholm

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40

Protokoll. Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, övre plan kl. 13:15 14:40 Beslutande Göran Eriksson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare fdr Ann-Sofie Ronacher (S)

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-05-17 1 (33) 56-77 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 11.30 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

Johanna Thorén, miljö- och klimatinformatör Anna Sjörs, teknisk chef Marcus Eriksson, klimatstrateg Åsa Johansson, kl. 16.00-16.45

Johanna Thorén, miljö- och klimatinformatör Anna Sjörs, teknisk chef Marcus Eriksson, klimatstrateg Åsa Johansson, kl. 16.00-16.45 Styrgruppen för hantering av 2009-12-10 1 (18) 8-12 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 14.00-16.45 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Bertil Köhler (S) ersättare för Åsa Johansson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-03-22 1 (30) 28-45 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.25 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HAGFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kenneth Olsson (M), utsedd justerare Leif Andersson (V) 78 - Lena Svensson (5). ersättare för \sa Johansson (S) Bertil Köhler (8), ordförande Sten-Inge Olsson (S) PLATS OCH TD Sammanträdesrummet, stadshuset.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV)

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (14) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl. 15.00 16:05 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Övriga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11:00 ande Ann-Christine Janhagen Olsén (S) tj ers Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Dennis Byberg (M) Ersättare

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD)

Protokoll. Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C) Anders Skogfeldt (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/21 Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset, Hagfors kl 13:15 16:00 Beslutande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämnden 2010-10-19 1 (11) 51-59

HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och bildningsnämnden 2010-10-19 1 (11) 51-59 Barn- och bildningsnämnden 2010-10-19 1 (11) 51-59 PLATS OCH TID Barn- och ungdomsenheten, Hagfors, kl 14.00-16.30 BESLUTANDE Anita Fridberg (S), ordförande Göran Eriksson (S) Inge-Marie Byström (S), ersättare

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Leif Andersson (V)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Leif Andersson (V) Styrgruppen för hantering Av energifrågor 2009-10-26 1 (8) 4-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 13.00-13.45 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C)

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden i Mora kommun Sammanträdesdatum Sida 1-12 2011-11-22 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00-16.15 Beslutande Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C),

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer