BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL"

Transkript

1 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 7 KVALITETSARBETE 7 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 7 MILJÖREDOVISNING 7 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 8 Skattefinansierad verksamhet 8 Vatten och avlopp 9 Avfall 9 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 9 Bilagor 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Måluppfyllelse, produktion och nyckeltal 3 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik samt del av kart- och mätverksamhet. Under året har verksamheten utökats med fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten, fordonsadministration och enheten för säkerhet och beredskap. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt tekniska nämnden Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett underskott på tkr, det vill säga tkr sämre än budget. Den stora avvikelsen beror på vinterväghållningen och den snörika vintern som enbart den ger ett underskott i perioden på tkr. Den snörika och kalla vintern har också fört med sig att man sent kommit igång med annan verksamhet främst inom Väg o trafik och inom Park o natur.

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt skattefinansierad verksamhet Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden är ett underskott på tkr, det vill säga tkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på en kostsam vinter för Väg och trafik. Jämfört med föregående år är resultatet tkr bättre. Ledning och administration Ledning och stöd har ett underskott på tkr. Detta beror främst på konsult och utbildningskostnader (omorganisation, nämndutbildning, entreprenadupphandling) i början av året. Det ger ett underskott mot budget på -307 tkr. Inga IT-kostnader har fördelats till andra enheter beroende på att de nya IT-tjänsterna inte är klara, det belastar enheten med -221 tkr. Investeringar och försäljning av fordon ger i perioden ett underskott på -423 tkr och det beror på att intäkterna vid försäljning av fordon inte hunnit komma in under perioden, däremot kostnaderna för reparationer och underhåll. Även krediteringar för underhåll har på grund av dataproblem inte heller kunnat bokföras på perioden. Den politiska verksamheten har i perioden följer budget. Mot förra året är resultatet tkr. Projektkontoret Projektkontoret har ett överskott på tkr. Detta beror främst på att man i början av året lägger ner mer tid på projektering inför årets investeringar.

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett underskott per april på tkr. I likhet med föregående år har vintern varit mycket kostnadsintensiv med ett bruttoutfall för vinterväghållningen på totalt tkr. Den totala budgeten har överskridits med tkr. Detta är helt för perioden i paritet med föregående säsong. En stor kostnadspost i summeringen är återigen snöbortforslingen som svarar för ca.4,0 mnkr. Driftprojektet Tryggt och snyggt har påbörjats i relativt blygsam omfattning eftersom vinterns efterarbeten städning/sandsopning ännu inte är helt avklarad. Sandupptagningen bedöms vara klar i mitten av maj månad. Jämfört med föregående år är resultatet tkr bättre. Park och natur Avdelningen redovisar ett överskott på tkr. För tertialet ligger förbrukningen något under budget på grund av pensionsavgång på arbetsledarsidan, vilket medfört en viss eftersläpning av vissa underhållsarbeten. Rekrytering pågår av ny arbetsledare och en återhämtning av produktionskapaciteten beräknas återställd inom budgetåret. Jämfört med föregående år är resultatet -250 tkr sämre. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett överskott på 499 tkr Överskotten beror dels på ersättningar från samverkansavtal med lantmäteriet för 2010 som alltid betalas ut i efterskott dels interna och externa debiteringar för nyttjande av grundläggande geodata rörande 2010 som också debiteras genom en efterkalkyl av faktiska produktions och ajourhållningskostnader. Med nuvarande redovisningsregler kan detta ej periodiseras i förskott. En liten ökning på Kart och GIS tjänster har skett under perioden. Mot år 2010 är resultatet tkr bättre. Vatten och avlopp Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Vatten och avlopp Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Sektionen Vatten och avlopp redovisar ett överskott om tkr, 380 tkr bättre än budgeterat. Budget för hela året 2011 är tkr målet är det skall bidra till balanseringen av det negativa egna kapitalet. Kapitalet förväntas att uppnå 0 i år.

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Den 1:a april 2010 introducerades den nya VA taxan. I år blir det första året då taxan ger full effekt. Den ska täcka de ökade kostnaderna för vatten leveransen och vatten rening vilka förväntas att öka med totalt tkr i år, det beror på prisökningar. Från 1:a januari 2011 har både Norrvatten och Stockholm Vatten höjt sina priser. Det nya avtalet med Stockholm Vatten bygger på löpande volym mätning. Avfall Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Avfall Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Avfallsenheten redovisar ett nollresultat i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 18 som gäller från och med år Järfälla kommun följer den och effekten blir att överskotten av verksamheten redovisas som förutbetalda intäkt. År 2010 var det ackumulerade överskottet på tkr. Tertial 1, 2011 avslutades med underskott på 415 tkr. Underskottet beror huvudsakligen på ökade kostnader för behandling av avfall samt kostnader för driften av återvinningscentralen. Övriga ökade kostnader är ett resultat av resursförstärkning genom konsultuppdrag i samband med olika utvecklingsprojekt. Även kostnaden för kundtjänstfunktionen har överstigit det budgeterade beloppet.

6 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) VIKTIGA HÄNDELSER Förvaltningen har arbetat med att förändra organisationen utifrån den organisationsutredning som genomfördes hösten Arbetet har resulterat i en ny organisation som kommer att gälla från 1 september Den nya organisationen består av att en VA- och avfallsavdelning samt att en Park- och gatuavdelning bildas. Flera av förvaltningens entreprenader skall upphandlas under året så en planering av dessa pågår. Förvaltningens vinterkostnader utreds och förslag för hantering kommer under försommaren. Vinterns brist på salt och nära nog även sandningssand, har resulterat i en utredning om dels egen lagerhållning av salt (köps idag av Svevia) och återvinning av den uppsamlade sandningssanden. Detta bedöms minska kostnaderna kommande vinters materialbehov i storleksordning om 1 milj. kr. och samtidigt öka säkerheten i materialförsörjningen. Den hårda vintern har resulterat i en högre skadefrekvens på gräsytor, buskplanteringar, stängsel, soffor och papperskorgar. Kostnaderna för dessa återställningsarbeten/reparationer kommer att belasta vinterväghållningsanslaget (är redan tagit höjd för i vinterkostnaderna på väg o trafik). Röjningsarbeten inom ramen för tryggt och snyggt har i stort följt planering. Kostnaderna har hållits nere då Osa-personal varit medverkande i arbetet. Den planerade kommuntäckande flygningen för kartering och ortofotobilder som förra året fick ställas in pga. askmolnet pågår nu och väntas vara genomförd under vecka 19. Arbetet med lägenhetsregistret kräver större insatser än planerat med beroende på den mängd fel som nu upptäcks vid samkörningen mot folkbokföringen. Enligt avfallsplanens delmål 6.4 år 2012 ska minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling. Arbetet med nytt insamlingssystem för matavfall från hushållen pågår. Införandet sker kommundelsvis med start i april i Barkarby/Skälby. Kommunens ökade driftkostnader för insamling av matavfall kan finansieras genom befintligt eget kapital under införandefasen, till och med Alla hushåll ska ha erbjudits insamling av matavfall år I nedanstående punkter beskrivs osäkerheten i kostnaderna för verksamheten åren : Insamling av matavfall införs kommundelsvis, med start april Anslutningen ska vara frivillig. Anslutningsgraden beräknas till ca 30 %. Ett tilläggsavtal med SITA har tecknas för insamlingsuppdraget (matavfall). SÖRAB taxa för behandlingsavgifter beslutas i höst. En taxeöversyn kommer att genomföras år 2013, när verksamheten har ett verkligt underlag att beräkna de faktiska kostnaderna för matavfallsinsamlingen och nytt insamlingsavtal, som börjar gälla från och med april Hämtningsuppdraget för säck- och kärlsopor löper ut Upphandlingsarbetet pågår och förväntas beslutas före sommaren Avtalet för insamling av matavfall från verksamheter löper också ut april Upphandlingsarbete pågår. Utredningsarbete kring eventuellt införande av sopsug i Barkarbystaden fortlöper.

7 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen och nyckeltalen redovisas i bilaga 2. KVALITETSARBETE Flera projekt har genomförts inom förvaltningen för att höja kvaliteten på våra uppdrag, det senaste är Transport och verkstad som arbetar med en förbättringsprocess för hantering av fordon till verkstaden. Ärendehantering Arbetet fortskrider enligt ärendehanteringsrutinen. Nya handläggare utbildas i ärendehantering och i platina. Utbildning sker av handläggare i nämndprocessen i platinasystemet. Kundtjänst För att förbättra arbetet i kundtjänsten har vi genomför workshops med flera av enheterna på BMF. Många ärenden rings in till svarsgruppen för BMF i snitt kommer det in 1550 per månad. E-tjänster Ca 470 ärenden har kommit in till tekniska nämndens verksamhetsområde fram till sista april. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN En trafikingenjör har slutat och rekrytering pågår. Detta samt en långtidssjukskrivning och övrig frånvaro gör att enheten har ett mycket ansträngt arbetsläge. Enheten arbetar med svar på inkomna ärenden genom kundtjänst, elektroniska felanmälningar och genom Tekniska nämnden, men svarstiden för dessa ärenden har förlängts. Resultatet blir att vissa ärenden inte kan bli behandlade inom avsedd och önskvärd tid. Detta förhållande pressar ytterligare personalen genom att allmänheten återkontaktar till kommunen när ingen återkoppling eller åtgärd sker. MILJÖREDOVISNING Miljöarbetet fortskrider inom förvaltningen. För Järfälla kommuns gemensamma miljöplan har det tagits fram förslag på en tids och finansieringsplan. Bullerpolicyn är under framtagande och beräknas vara klar under hösten. Dagvattendammarna i Viksjö är under byggnation. Årsrapporten för tvätthallens reningsverk är inlämnad med ett bra resultat. Årsrapporten för Pingsttippen är inlämnad. När det gäller det sökta tillståndet för fortsatt verksamhet på Pingsttippen har vi ännu inte fått något svar från Länsstyrelsen. Angående energieffektiviseringsstrategin för de kommunala fastigheterna så har nu nulägesanalysen rapporterats in till Energimyndigheten och de kommunala målen beskrivits. Kommunens fastighets bestånd förses med bergvärme och andra energisnåla processer enligt en plan som startar i år.

8 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Energirådgivningsinsatser har skett tillsammans med Miljödiplomeringen i samband med Eart Hour och med en Energirådgivare på plats på alla fyra biblioteken. Matavfallsinsamlingen är igång och den första hämtningen har redan ägt rum. Arbetet med att balansera kväve och fosfor genom projektet Greppa näringen fortskrider på jordbruket. Förberedelserna med Kyrkparkens förutsättningar att rena dagvattnet är igång för fullt, här skapas också en plats med utrymme för biologisk mångfald. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämndens sammantagna årsprognos pekar på ett underskott på tkr, Avvikelsen beror helt på vinterväghållningen. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamhetens resultat förväntas få ett underskott på tkr som helt beror på vinterväghållningen. En utredning pågår där uppdraget är att hitta en lösning på hur tekniska nämnden skall hantera de stora underskotten inom vinterväghållningen. Utredningen skall vara klar och redovisas i juni Enligt ekonomistyrreglerna skall underskottet täckas av det egna kapitalet. Sedan skall underskottet hanteras (återställas) senast två år efter att underskottet uppstått. Ledning och administration Avdelningen räknar med ett nollresultat för helåret. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas genom konsult och utbildningsinsatser som hör till omorganisationen och ledarutveckling, avdelningen får ökade personalkostnader vid införandet av miljöplanen i förvaltningen och de ökande antalen ärenden kräver en arkivinsats under sommaren. Projektkontoret Helårsprognosen för projektenheten kommer att ligga på budget. Väg och trafik Sektionen beräknar ett underskott på tkr. Med en lika snörik november och december i år är prognosen ett totalt underskott på c:a 17 mnkr. Väg och trafikenhetens övriga enheter ligger i princip i linje med budgetramarna Förutom gatubelysningskostnaden som överskrider budget med anledning av högre elpriser och den nya upphandlingen slår igenom fullt ut under På årsbasis kan överskridandet hamna mellan tkr. Park och natur Helårsprognosen för parkdriften kommer att ligga på budget.

9 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Helårsprognosen för naturvården kommer att ligga på budget. Kart och GIS Kart- och GIS bedömning är att vi klarar gällande budget på helårsbasis, en anledning är att en vakans genom föräldraledighet bidrar till detta. Oroande är dock att vi inte får ersättning för de arbeten vi åläggs av Kommunledningskontoret som exempel översiktsplanen och Mälarbanan. Hittills nedlagda 131 timmar medför en förlorad intäkt på ca 100 tkr för Kart- och GIS redan under första kvartalet. Vatten och avlopp Prognosen för år 2011 är tkr och den är till stor del beroende på den prognos av de mängder vatten som skickas till reningsverket. De varierar kraftigt mellan åren som beror på de inläckage som orsakas av nederbörd och snösmältning. Differensen kan bli upp till kbm på ett år vilket motsvarar över tkr. Känsligheten för volym förändringar växer i år på grund av Norrvattens och Stockholm Vattens prisökning. Avfall Prognosen för 2011 beräknas att vara 0 kr och är något osäker på grund av införandet av matavfallsinsamling i april 2011 från hushållen och osäkerheten i anslutningsgraden. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Tekniska nämndens totala årsbudget på investeringar är tkr. Årsprognosen pekar på tkr, en avvikelse på tkr. Växthusvägens förlängning beräknas inte komma igång under året, varför tkr inte förbrukas. Projekten Alpvägen samt Källtorpsvägen/Ulvsätravägen har inte antagen detaljplan, varför tkr inte kommer att förbrukas. Den nya bron i Barkarby, Veddestabron, kommer att finansieras på annat sätt än budgeterat, varför ca tkr inte förbrukas under året. Flottiljområdet 2 förbrukas inte ca tkr, orsakat av förskjuten tidplan. Den avgiftsfinansierade verksamhetens budgeterade investeringar är tkr. Prognosen beräknas till tkr. Matavfallsprojektet är förskjutet ett år och försening av vissa va-saneringar, man räknar med en avvikelse med tkr. Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 3.

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Ekonomiavdelningen 2013-10-08 DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-134 77 ekonomi@horby.se www.horby.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer