BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL"

Transkript

1 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2011 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 7 KVALITETSARBETE 7 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 7 MILJÖREDOVISNING 7 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 8 Skattefinansierad verksamhet 8 Vatten och avlopp 9 Avfall 9 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 9 Bilagor 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Måluppfyllelse, produktion och nyckeltal 3 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) ANSVARSOMRÅDE Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor. Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena administration, projektenhet, park och naturvård, väg och trafik samt del av kart- och mätverksamhet. Under året har verksamheten utökats med fastighetsenheten, en utförarenhet inom anläggningsarbeten, fordonsadministration och enheten för säkerhet och beredskap. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dagvatten samt avfallshantering. Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt tekniska nämnden Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Tekniska nämndens sammantagna resultat för perioden är ett underskott på tkr, det vill säga tkr sämre än budget. Den stora avvikelsen beror på vinterväghållningen och den snörika vintern som enbart den ger ett underskott i perioden på tkr. Den snörika och kalla vintern har också fört med sig att man sent kommit igång med annan verksamhet främst inom Väg o trafik och inom Park o natur.

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Skattefinansierad verksamhet Respektive avdelnings utfall med prognos framgår i bilaga 1. Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt skattefinansierad verksamhet Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden är ett underskott på tkr, det vill säga tkr sämre än budget. Avvikelsen beror främst på en kostsam vinter för Väg och trafik. Jämfört med föregående år är resultatet tkr bättre. Ledning och administration Ledning och stöd har ett underskott på tkr. Detta beror främst på konsult och utbildningskostnader (omorganisation, nämndutbildning, entreprenadupphandling) i början av året. Det ger ett underskott mot budget på -307 tkr. Inga IT-kostnader har fördelats till andra enheter beroende på att de nya IT-tjänsterna inte är klara, det belastar enheten med -221 tkr. Investeringar och försäljning av fordon ger i perioden ett underskott på -423 tkr och det beror på att intäkterna vid försäljning av fordon inte hunnit komma in under perioden, däremot kostnaderna för reparationer och underhåll. Även krediteringar för underhåll har på grund av dataproblem inte heller kunnat bokföras på perioden. Den politiska verksamheten har i perioden följer budget. Mot förra året är resultatet tkr. Projektkontoret Projektkontoret har ett överskott på tkr. Detta beror främst på att man i början av året lägger ner mer tid på projektering inför årets investeringar.

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Väg och trafik Väg och trafik redovisar ett underskott per april på tkr. I likhet med föregående år har vintern varit mycket kostnadsintensiv med ett bruttoutfall för vinterväghållningen på totalt tkr. Den totala budgeten har överskridits med tkr. Detta är helt för perioden i paritet med föregående säsong. En stor kostnadspost i summeringen är återigen snöbortforslingen som svarar för ca.4,0 mnkr. Driftprojektet Tryggt och snyggt har påbörjats i relativt blygsam omfattning eftersom vinterns efterarbeten städning/sandsopning ännu inte är helt avklarad. Sandupptagningen bedöms vara klar i mitten av maj månad. Jämfört med föregående år är resultatet tkr bättre. Park och natur Avdelningen redovisar ett överskott på tkr. För tertialet ligger förbrukningen något under budget på grund av pensionsavgång på arbetsledarsidan, vilket medfört en viss eftersläpning av vissa underhållsarbeten. Rekrytering pågår av ny arbetsledare och en återhämtning av produktionskapaciteten beräknas återställd inom budgetåret. Jämfört med föregående år är resultatet -250 tkr sämre. Kart och GIS Kart och GIS redovisar ett överskott på 499 tkr Överskotten beror dels på ersättningar från samverkansavtal med lantmäteriet för 2010 som alltid betalas ut i efterskott dels interna och externa debiteringar för nyttjande av grundläggande geodata rörande 2010 som också debiteras genom en efterkalkyl av faktiska produktions och ajourhållningskostnader. Med nuvarande redovisningsregler kan detta ej periodiseras i förskott. En liten ökning på Kart och GIS tjänster har skett under perioden. Mot år 2010 är resultatet tkr bättre. Vatten och avlopp Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Vatten och avlopp Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Sektionen Vatten och avlopp redovisar ett överskott om tkr, 380 tkr bättre än budgeterat. Budget för hela året 2011 är tkr målet är det skall bidra till balanseringen av det negativa egna kapitalet. Kapitalet förväntas att uppnå 0 i år.

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Den 1:a april 2010 introducerades den nya VA taxan. I år blir det första året då taxan ger full effekt. Den ska täcka de ökade kostnaderna för vatten leveransen och vatten rening vilka förväntas att öka med totalt tkr i år, det beror på prisökningar. Från 1:a januari 2011 har både Norrvatten och Stockholm Vatten höjt sina priser. Det nya avtalet med Stockholm Vatten bygger på löpande volym mätning. Avfall Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Avfall Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat Eget kapital Avfallsenheten redovisar ett nollresultat i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 18 som gäller från och med år Järfälla kommun följer den och effekten blir att överskotten av verksamheten redovisas som förutbetalda intäkt. År 2010 var det ackumulerade överskottet på tkr. Tertial 1, 2011 avslutades med underskott på 415 tkr. Underskottet beror huvudsakligen på ökade kostnader för behandling av avfall samt kostnader för driften av återvinningscentralen. Övriga ökade kostnader är ett resultat av resursförstärkning genom konsultuppdrag i samband med olika utvecklingsprojekt. Även kostnaden för kundtjänstfunktionen har överstigit det budgeterade beloppet.

6 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) VIKTIGA HÄNDELSER Förvaltningen har arbetat med att förändra organisationen utifrån den organisationsutredning som genomfördes hösten Arbetet har resulterat i en ny organisation som kommer att gälla från 1 september Den nya organisationen består av att en VA- och avfallsavdelning samt att en Park- och gatuavdelning bildas. Flera av förvaltningens entreprenader skall upphandlas under året så en planering av dessa pågår. Förvaltningens vinterkostnader utreds och förslag för hantering kommer under försommaren. Vinterns brist på salt och nära nog även sandningssand, har resulterat i en utredning om dels egen lagerhållning av salt (köps idag av Svevia) och återvinning av den uppsamlade sandningssanden. Detta bedöms minska kostnaderna kommande vinters materialbehov i storleksordning om 1 milj. kr. och samtidigt öka säkerheten i materialförsörjningen. Den hårda vintern har resulterat i en högre skadefrekvens på gräsytor, buskplanteringar, stängsel, soffor och papperskorgar. Kostnaderna för dessa återställningsarbeten/reparationer kommer att belasta vinterväghållningsanslaget (är redan tagit höjd för i vinterkostnaderna på väg o trafik). Röjningsarbeten inom ramen för tryggt och snyggt har i stort följt planering. Kostnaderna har hållits nere då Osa-personal varit medverkande i arbetet. Den planerade kommuntäckande flygningen för kartering och ortofotobilder som förra året fick ställas in pga. askmolnet pågår nu och väntas vara genomförd under vecka 19. Arbetet med lägenhetsregistret kräver större insatser än planerat med beroende på den mängd fel som nu upptäcks vid samkörningen mot folkbokföringen. Enligt avfallsplanens delmål 6.4 år 2012 ska minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling. Arbetet med nytt insamlingssystem för matavfall från hushållen pågår. Införandet sker kommundelsvis med start i april i Barkarby/Skälby. Kommunens ökade driftkostnader för insamling av matavfall kan finansieras genom befintligt eget kapital under införandefasen, till och med Alla hushåll ska ha erbjudits insamling av matavfall år I nedanstående punkter beskrivs osäkerheten i kostnaderna för verksamheten åren : Insamling av matavfall införs kommundelsvis, med start april Anslutningen ska vara frivillig. Anslutningsgraden beräknas till ca 30 %. Ett tilläggsavtal med SITA har tecknas för insamlingsuppdraget (matavfall). SÖRAB taxa för behandlingsavgifter beslutas i höst. En taxeöversyn kommer att genomföras år 2013, när verksamheten har ett verkligt underlag att beräkna de faktiska kostnaderna för matavfallsinsamlingen och nytt insamlingsavtal, som börjar gälla från och med april Hämtningsuppdraget för säck- och kärlsopor löper ut Upphandlingsarbetet pågår och förväntas beslutas före sommaren Avtalet för insamling av matavfall från verksamheter löper också ut april Upphandlingsarbete pågår. Utredningsarbete kring eventuellt införande av sopsug i Barkarbystaden fortlöper.

7 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Målen och nyckeltalen redovisas i bilaga 2. KVALITETSARBETE Flera projekt har genomförts inom förvaltningen för att höja kvaliteten på våra uppdrag, det senaste är Transport och verkstad som arbetar med en förbättringsprocess för hantering av fordon till verkstaden. Ärendehantering Arbetet fortskrider enligt ärendehanteringsrutinen. Nya handläggare utbildas i ärendehantering och i platina. Utbildning sker av handläggare i nämndprocessen i platinasystemet. Kundtjänst För att förbättra arbetet i kundtjänsten har vi genomför workshops med flera av enheterna på BMF. Många ärenden rings in till svarsgruppen för BMF i snitt kommer det in 1550 per månad. E-tjänster Ca 470 ärenden har kommit in till tekniska nämndens verksamhetsområde fram till sista april. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN En trafikingenjör har slutat och rekrytering pågår. Detta samt en långtidssjukskrivning och övrig frånvaro gör att enheten har ett mycket ansträngt arbetsläge. Enheten arbetar med svar på inkomna ärenden genom kundtjänst, elektroniska felanmälningar och genom Tekniska nämnden, men svarstiden för dessa ärenden har förlängts. Resultatet blir att vissa ärenden inte kan bli behandlade inom avsedd och önskvärd tid. Detta förhållande pressar ytterligare personalen genom att allmänheten återkontaktar till kommunen när ingen återkoppling eller åtgärd sker. MILJÖREDOVISNING Miljöarbetet fortskrider inom förvaltningen. För Järfälla kommuns gemensamma miljöplan har det tagits fram förslag på en tids och finansieringsplan. Bullerpolicyn är under framtagande och beräknas vara klar under hösten. Dagvattendammarna i Viksjö är under byggnation. Årsrapporten för tvätthallens reningsverk är inlämnad med ett bra resultat. Årsrapporten för Pingsttippen är inlämnad. När det gäller det sökta tillståndet för fortsatt verksamhet på Pingsttippen har vi ännu inte fått något svar från Länsstyrelsen. Angående energieffektiviseringsstrategin för de kommunala fastigheterna så har nu nulägesanalysen rapporterats in till Energimyndigheten och de kommunala målen beskrivits. Kommunens fastighets bestånd förses med bergvärme och andra energisnåla processer enligt en plan som startar i år.

8 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Energirådgivningsinsatser har skett tillsammans med Miljödiplomeringen i samband med Eart Hour och med en Energirådgivare på plats på alla fyra biblioteken. Matavfallsinsamlingen är igång och den första hämtningen har redan ägt rum. Arbetet med att balansera kväve och fosfor genom projektet Greppa näringen fortskrider på jordbruket. Förberedelserna med Kyrkparkens förutsättningar att rena dagvattnet är igång för fullt, här skapas också en plats med utrymme för biologisk mångfald. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår i bilaga 1. Tekniska nämndens sammantagna årsprognos pekar på ett underskott på tkr, Avvikelsen beror helt på vinterväghållningen. Skattefinansierad verksamhet Den skattefinansierade verksamhetens resultat förväntas få ett underskott på tkr som helt beror på vinterväghållningen. En utredning pågår där uppdraget är att hitta en lösning på hur tekniska nämnden skall hantera de stora underskotten inom vinterväghållningen. Utredningen skall vara klar och redovisas i juni Enligt ekonomistyrreglerna skall underskottet täckas av det egna kapitalet. Sedan skall underskottet hanteras (återställas) senast två år efter att underskottet uppstått. Ledning och administration Avdelningen räknar med ett nollresultat för helåret. Förfogandeanslaget kommer att förbrukas genom konsult och utbildningsinsatser som hör till omorganisationen och ledarutveckling, avdelningen får ökade personalkostnader vid införandet av miljöplanen i förvaltningen och de ökande antalen ärenden kräver en arkivinsats under sommaren. Projektkontoret Helårsprognosen för projektenheten kommer att ligga på budget. Väg och trafik Sektionen beräknar ett underskott på tkr. Med en lika snörik november och december i år är prognosen ett totalt underskott på c:a 17 mnkr. Väg och trafikenhetens övriga enheter ligger i princip i linje med budgetramarna Förutom gatubelysningskostnaden som överskrider budget med anledning av högre elpriser och den nya upphandlingen slår igenom fullt ut under På årsbasis kan överskridandet hamna mellan tkr. Park och natur Helårsprognosen för parkdriften kommer att ligga på budget.

9 JÄRFÄLLA KOMMUN (9) Helårsprognosen för naturvården kommer att ligga på budget. Kart och GIS Kart- och GIS bedömning är att vi klarar gällande budget på helårsbasis, en anledning är att en vakans genom föräldraledighet bidrar till detta. Oroande är dock att vi inte får ersättning för de arbeten vi åläggs av Kommunledningskontoret som exempel översiktsplanen och Mälarbanan. Hittills nedlagda 131 timmar medför en förlorad intäkt på ca 100 tkr för Kart- och GIS redan under första kvartalet. Vatten och avlopp Prognosen för år 2011 är tkr och den är till stor del beroende på den prognos av de mängder vatten som skickas till reningsverket. De varierar kraftigt mellan åren som beror på de inläckage som orsakas av nederbörd och snösmältning. Differensen kan bli upp till kbm på ett år vilket motsvarar över tkr. Känsligheten för volym förändringar växer i år på grund av Norrvattens och Stockholm Vattens prisökning. Avfall Prognosen för 2011 beräknas att vara 0 kr och är något osäker på grund av införandet av matavfallsinsamling i april 2011 från hushållen och osäkerheten i anslutningsgraden. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Tekniska nämndens totala årsbudget på investeringar är tkr. Årsprognosen pekar på tkr, en avvikelse på tkr. Växthusvägens förlängning beräknas inte komma igång under året, varför tkr inte förbrukas. Projekten Alpvägen samt Källtorpsvägen/Ulvsätravägen har inte antagen detaljplan, varför tkr inte kommer att förbrukas. Den nya bron i Barkarby, Veddestabron, kommer att finansieras på annat sätt än budgeterat, varför ca tkr inte förbrukas under året. Flottiljområdet 2 förbrukas inte ca tkr, orsakat av förskjuten tidplan. Den avgiftsfinansierade verksamhetens budgeterade investeringar är tkr. Prognosen beräknas till tkr. Matavfallsprojektet är förskjutet ett år och försening av vissa va-saneringar, man räknar med en avvikelse med tkr. Utfall och prognos per projekt kommenteras i bilaga 3.

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2010 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

INNEHÅLL. ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6

INNEHÅLL. ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall 6 VIKTIGA HÄNDELSER 6 BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2012 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 3 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 3 Skattefinansierad verksamhet 4 Vatten och avlopp 5 Avfall

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor: Dnr Ten 2014/340. 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor: Dnr Ten 2014/340. 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2014 TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER APRIL 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdag 2011-06-16

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdag 2011-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2011-06-16 Nämnd e. dyl. Tekniska nämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr Jakobsberg, kl 18.00 20.55 Ajournering kl. 19.55 20.05 Beslutande Ordförande Björn

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012. Tekniska nämnden Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj 2012 Tekniska nämnden Ansvarig nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN DRIFTREDOVISNING UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND 2016-08-31 Godkänt av Lönenämnden 160923 Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Mark och fordons förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Mark och fordons förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/566 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2010 Förslag till beslut Mark och fordons förslag till tekniska nämnden 1 För driftbudgeten

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

BUP Samhällsplaneringsnämnden

BUP Samhällsplaneringsnämnden BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011 1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Budgetuppföljning. Förslag till beslut: Bakgrund. Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden

Budgetuppföljning. Förslag till beslut: Bakgrund. Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-05-15 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Budgetuppföljning Förslag till beslut: Hjälpmedelsnämnden godkänner budgetuppföljning för april 2015 för KHS. Bakgrund

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN Samhällsuppdraget och fastighet

TEKNISKA NÄMNDEN Samhällsuppdraget och fastighet Innehåll Förvaltningschefens ord om 2010 2 Ansvarsområden 4 Årets resultat 4 Måluppfyllelse och produktion 5 Kvalitetsredovisning 5 Väsentliga personalförhållanden Ten 5 Miljöredovisning 8 SKATTEFINANSIERAD

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Tertialbokslut Jämte prognos 1 7. Tertialbokslut 1 2017 Jämte prognos 1 Kapellskärs Hamn AB 2017-05-30 KAPHAB 2017-05-30 Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017 I gällande arbetsordning finns bland

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1 2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2013. TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2013. TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget DELÅRSRAPPORT PER TEKNISKA NÄMNDEN samhällsuppdraget INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL DELÅRSBOKSLUT PER 2 Skattefinansierad verksamhet 3 Vatten och avlopp 4 Avfall 5 KOMMENTAR TILL AV DRIFTBUDGET

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014 Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203 Tekniska nämnden Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2013-03-26 sid 2 (7) Ten samhällsuppdraget mål Mål Ten Skattefinansierade verksamheter God

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter.

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24)

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2017-01-11 Au 2 Dnr KS 0008/2016 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden 1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00 KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer