Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län"

Transkript

1 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av: Plankarta med bestämmelser ch illustratin Planbeskrivning Genmförandebeskrivning Geteknisk undersökning (PM-Prjektering ch MUR, Tyréns 2013) Planens bakgrund ch syfte Planmrådet ingår i flera äldre detaljplaner. I senast upprättade plan från 1996 ges fastigheten en byggrätt för bstäder på fyra våningar med handel i bttenvåningen mt krsningen av Strgatan ch Köpmangatan. För att skapa förutsättningar att tillgdse det ökade behvet av bstäder inm Vännäs tätrt utökas eplateringen genm att tillåta byggande upp till se våningar. Plandata Planmrådet är beläget öster m Östra järnvägsgatan i Vännäs tätrt. Området mfattar fastigheten Stadsrådet 6. Fastigheten ägs av kmmunen. Arealen för mrådet knappt 1000 kvm.

2 2(3) SAMRÅDSHANDLING 2(4) Tidigare ställningstaganden För planmrådet gäller: Översiktsplan: -Översiktsplan 2005, antagen av kmmunfullmäktige I denna redvisas mrådet sm bstäder (B). Detaljplaner: -Detaljplan för kvarteret stadsrådet mm inm Vännäs tätrt i Vännäs kmmun, Västerbttens län. Laga kraft Detaljplan för del av kvarteret Stadsrådet inm Vännäs tätrt i Vännäs kmmun, Västerbttens län. Laga kraft Plan antagen av fullmäktige 25 mars Förutsättningar ch förändringar Planmrådet är idag bebyggt ch nyttjas sm parkering samt för infart till fastigheten Statsrådet 1. En markundersökning är utförd ch ger en rekmmendatin m att inte uppföra byggnader högre än 6 våningar. Markförhållandena är dessutm sådana att källare bör undvikas. Av detta följer att lägenhetsförråd mm ska placeras i bstadshuset eller i en separat byggnad för vilken byggrätt ges mt tmtgräns till Statsrådet 1. Mellan förråds- miljöbyggnaden ch bstadshuset skapas en bilfri yta kring bstadsentrén sm placeras i västligt läge. Tillfart till Statsrådet 1 bör ske nrr m bstadshuset med infart från Köpmangatan. Inm Statsrådet 6 anrdnas handikapparkering ch plats för angöring. Övrig parkering löses genm att förlägga bstadsparkering på angränsande fastighet i enlighet med detaljplanen från 1996 sm ger möjlighet att anrdna parkering för Statsrådet 6 inm fastigheten Aldebaran 1.

3 3(3) SAMRÅDSHANDLING 3(4) Nu gällande plan medger även handel. Detta bedöms inte eknmiskt genmförbart då det förmdas att behvet av lkaler av den typen är ch kmmer att vara begränsat inm aktuell fastighet. Teknisk försörjning Anslutningspunkter för VA finns i anslutande gatr. Inm fastigheten finns en dagvattenbrunn. Planen medför inga förändringar av kmmunens VA-nät. Ställningstagande kring Miljöknsekvensbeskrivning (MKB) Den påverkan på mgivningen sm denna plan medför bedöms sm ringa eftersm planen inte innebär ändrad användning på annat sätt än att handel utgår. Denna ändring kan möjligen medföra minskad trafik under förutsättning att handel hade bedrivits i enlighet med den äldre planen. Påbyggnad av två bstadsvåningar med kanske 10 små lägenheter bedöms inte påverka den ttala trafikströmmen nämnvärt. En behvsbedömning, enligt resnemanget van, från kmmunens sida av behvet av en miljöknsekvensbeskrivning ger, med stöd av kriterierna i bilaga 4 till MKB-förrdningen, att den påverkan sm denna plans genmförande skulle få på miljön inte på någt mråde föranleder genmförande av en miljöbedömning / miljöknsekvensbeskrivning. Genusperspektiv ch jämställdhet Föreslagen planändring kan sägas vara genusneutral då den inte har någn specifik påverkan ur genusperspektiv genm sitt syfte att skapa förutsättning för ytterligare bstäder mm inm fastigheten Statsrådet 6. Trygghet ch säkerhet Fastighetens placering vid en trafikerad gata bör beaktas vid prjektering av ny bebyggelse. I planen placeras bstadshuset i anslutning till gatukrsningen. Detta för att skapa förutsättningar för en säkrare gårdsmiljö för skyddade trafikanter. Bstadshusets entré bör placeras mt nrr då viss frdnstrafik till Statsrådet 1 kmmer att finnas på västra delen av Statsrådet 6. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatriska frågr Ärendets handläggning Planen handläggs enligt så kallat nrmalt planförfarande. Genmförandetid Genmförandetiden upphör 10 år efter det att planen vunnit laga kraft. Fastighetsrättsliga frågr Eknmi Kmmunen svarar för planläggningskstnaderna. Kmmunen äger fastigheten Statsrådet 6. Avtal måste träffas med Statsrådet 1 avseende tillgång till infart för persnbilar.

4 4(3) SAMRÅDSHANDLING 4(4) Huvudmannaskap I planen finns ingen allmän platsmark. Umeå februari 2014 Vännäs kmmun Arkinva Arkitekter Eva Lidestav Byggnadsinspektör Ivar Bengtssn Arkitekt

5 MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik OMBYGGNAD AV KV STADSRÅDET 6

6 Uppdrag: Titel på rapprt: Status: Datum: , Kv Stadsrådet 6 MUR, Markteknisk undersökningsrapprt Medverkande Beställare: Kntaktpersn: Vännäs Kmmun Eva Lidestav Knsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Eric Carlssn, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Versin: Initialer: Datum: ÅR-MÅN-DAG ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Datum: ÅR-MÅN-DAG Handlingen granskad av: Tyréns AB Västra Nrrlandsgatan 10B Tel: Säte: Stckhlm Org.Nr: O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc

7 Innehållsförteckning Objekt... 5 Underlag för undersökningen... 5 Styrande dkument... 5 Geteknisk kategri... 6 Arkivmaterial... 6 Befintliga förhållanden... 6 Psitinering... 7 Getekniska fältundersökningar Utförda snderingar Utförda prvtagningar Undersökningsperid Fältingenjörer Kalibrering ch certifiering Prvhantering Getekniska labratrieundersökningar... 8 Hydrgelgiska undersökningar 9 Härledda värden Jrdartsbeskrivning Hållfasthetsegenskaper Friktinsvinkel Odränerad skjuvhållfasthet Defrmatinsegenskaper Sättningsmdul Elasticitetsmdul Övriga egenskaper Hydrgelgiska egenskaper Miljötekniska egenskaper Värdering av undersökning Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 3(11)

8 Bilagr Beteckning Bilaga 1. Härledda värden Bilaga 2. Rutinundersökning Bilaga 3. CONRAD-utvärdering Datum Rev. datum Datum Rev. datum 07 Datum Rev. datum 07 Klicka här för att ange datum. O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc Ritningar Beteckning Typ G Plan ch sektinsritning Tillhörande dkument/hänvisningar Beteckning PM Prjekteringsunderlag

9 1 Objekt På uppdrag Vännäs kmmun har Tyréns AB utfört en geteknisk undersökning inför ändring av detaljplan på Stadsrådet 6 i Vännäs samt prjektering av 6-våningshus på samma ma fastighet. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Lena Mörén. Undersökningen är utförd med syfte att bestämma de getekniska förhållandena sm grund för prjektering ch grundläggning. 2 Underlag för undersökningen Sm underlag till undersökningen har en digital ledningskarta med befintliga byggnader över mrådet erhållits från Vännäs kmmun samt en planskiss över planerad byggnad. Sm underlag har även två äldre getekniska undersökningar använts, se avsnitt 5. 3 Styrande dkument Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetd Standard eller annat styrande dkument CPT, CPTU/ SS-EN ISO / Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Spetstrycksndering WST / VIM SIS-CEN ISO TS / Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Övriga ej Eurpastandarder Prvtagningar Kategri A EN ISO :2006/ Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Kategri B EN ISO :2006/ Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Denna rapprt ansluter till SS-EN med tillhörande natinell bilaga. Tabell 1. Planering ch redvisning Undersökningsmetd Standard eller annat styrande dkument Fältplanering SS-EN Fältutförande Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 5(11)

10 Tabell 3. Labratrieundersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument Klassificering SS-EN/ISO Vattenkvt SS-EN/ISO Skrymdensitet SS-EN/ISO Tabell 4. Hydrgelgiska undersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument Öppna system EN ISO : Geteknisk kategri Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geteknisk kategri 2 för knstruktin/grundläggning. 5 Arkivmaterial 6 Befintliga förhållanden Aktuellt mråde ligger i centrala Vännäs, se Figur 1. Området består idag av en parkeringsyta. Tidigare har ett tvåvåningshus med källare stått på del av fastigheten. ten. Enligt uppgift är grundmuren riven men eventuellt ligger gamla betngkällarglvet kvar i marken. Det finns uppgift på att det gått en bäck genm fastigheten sm fyllts igen när mrådet eplaterades. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Inm kvarteret för planerad nybyggnatin har två getekniska undersökningar utförts för tidigare prjekt. Båda har använts sm underlag i denna utredning: Perrngen Förvaltning AB Del av stadsrådet, getekniskt utredning prjekteringsunderlag, VAB, Flerbstadshus Kv Stadsrådet, Tekniskt PM Geteknik, KM Anläggningsteknik AB, O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 6(11)

11 8.2 Utförda prvtagningar Aktuella prvtagningar mfattar: Störd prvtagning med skruvbrr (Skr) i 3 st punkter Ostörd prvtagning g med klvprvtagare (Kv/St1) i en punkt ch på en nivå 8.3 Undersökningsperid Undersökningarna har utförts under periden maj Fältingenjörer Fältarbete har utförts av Jhan Anderssn, fältingenjör Tyréns AB. 8.5 Kalibrering ch certifiering Undersökningarna har utförts med brrbandvagn Getech 604D. CPT-snderingarna är utförda med spets nr 3380 sm kalibrerades av Fredrik Nyström, Getech AB. 8.6 Prvhantering Prvhantering ch hantering av jrdprver har utförts enligt SGF Rapprt 1:96 Geteknisk Fälthandbk. Ostörda prver har förvarats i glasfiberhylsr med tättslutande gummilck i avsedda lådr sm tillhandahållits lits av labratriet. Prverna har transprterats med bussgds till labratriet i Luleå. 9 Getekniska labratrieundersökningar Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Aktuella labratrieundersökningar mfattar: Jrdartbenämning av 1 st prver Rutinundersökning på 1 st störda prver, se bilaga 2 Labratrieundersökningar har utförts under periden till av ackrediterat labratrium MRM i Luleå. Labratrieundersökningar har utförts av Erik Anderssn, labratrieingenjör MRM. Jrdprvet har efter mttagande förvarats i kylrum. O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 8(11)

12 10 Hydrgelgiska undersökningar Aktuell hydrgelgisk undersökning mfattar: Installatin av grundvattenrör (Rf) i 1 st punkter Avläsning har skett en gång den 13 maj 2013 av fältingenjör Jhan Anderssn ch grundvattnet låg vid avläsningstillfället 2,07 m under markytan. 11 Härledda värden 11.1 Jrdartsbeskrivning Jrden utgörs ytligt av 1-3 m fyllningar. I undersökt punkt 1 är fyllningens mäktighet ca 3,2 m. Fyllningen varierar mellan sandig silt (sasi) till grusig sand(grsa). Fyllningen har en mycket varierande lagringstäthet. Naturligt lagrad jrd under fyllningen består av skiktade sandiga ch siltiga sediment. På ca 4,5 till 5 meter djup (nivå ca ,5) finns ett lager av lös lerig silt. Skiktet är ca 1 meter mäktigt ch sluttar av någt mt öster. Under det lösare lagret finns mäktiga sediment av silt med medelfast till fast lagertäthet. Utgående från resultatet från utförd CPT-sndering bedöms silten innehålla inslag av sand. Utgående från tidigare utförda undersökningar bedöms fast friktinsjrd, trligen mrän, finnas på nivå ca , 67, dvs på minst ca 18 meters djup Hållfasthetsegenskaper Friktinsvinkel Jrdens friktinsvinkel har utvärderats utgående från utförda CPT- -snderingar ch viktsnderingar. CPT-snderingarna har utvärderats utgående från spetstryck, enligt TK Ge 11 figur 5.2-9,samt med prgrammet Cnrad 3.1. Viktsnderingarna har utvärderats enligt TK Ge 11 figur Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade härledda medelvärden redvisas i tabell 5. Tabell 5 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens friktinsvinkel. Jrdmaterial Nivå (RH 2000) Friktinsvinkel ( ) Si/saSi Si/siSa Mrän < Odränerad skjuvhållfasthet Jrdens dränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utgående från utförd CPT-sndering sm har utvärderats med prgrammet Cnrad 3.1. I Cnrad har jrden klassificerats sm khesinsjrd på ungefär nivå Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade rade härledda medelvärden redvisas i tabell 6. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 9(11)

13 Tabell 6 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens dränerade skjuvhållfasthet. Jrdmaterial lesi Nivå* (RH 2000) Odränerad skjuvhållfasthet (kpa) Defrmatinsegenskaper Sättningsmdul Sättningsmdulen baseras på tidigare utförda undersökningar ch har utvärderats till 8 MPa Elasticitetsmdul Jrdens elasticitetsmdul har utvärderats utgående från utförda CPT-snderingar samt utvärderats utgående från utförda CPT-snderingar samt viktsnderingar. CPT-snderingarna har utvärderats utgående från spetstryck, enligt TK Ge 11 figur 5.2-8,samt utvärderats med prgrammet Cnrad 3.1. Viktsnderingarna har utvärderats enligt TK Ge 11 figur Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade härledda medelvärden redvisas i tabell 7. Tabell 7 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens elasticitetsmdul. Jrdmaterial Si/saSi Si/siSa Mrän Nivå* (RH 2000) <+67 Elasticitetsmdul (MPa) Övriga egenskaper Jrdens tunghet har utvärderats utgående från snderingarna samt tabellerade värden i TK Ge 11 ch SGI infrmatin 1 ch redvisas i Tabell 8. Tabell 8 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens tunghet (effektiv tunghet inm parates). Jrdmaterial Nivå* (RH 2000) Si/saSi lesi Si/siSa Mrän <+67 Tunghet (kn/m 3 ) 17,5 (9) 17 (9) 18(10) 20(11) 11.5 Hydrgelgiska egenskaper Ett grundvattenrör är satt på ca 3 m djup i mrådet ch vid avläsningstillfället den 14 maj 2013 låg grundvattenytan på 2,07 meters djup. Man bör dck räkna med att två grundvattenytr kan förekmma i jrden. En ytlig ch endast peridvis förekmmande i eller på lerlagret på 2-3 meters djup ch en djup permanent grundvattenyta sm trligen följer älvens nivåvariatiner variatiner. Vid prvtagning i brrpunkt 1 var vatteninströmningen riklig. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 10(11)

14 11.6 Miljötekniska egenskaper Inga miljögetekniska undersökningar har utförts inm mrådet. 12 Värdering av undersökning Snderingsresultatet resultatet har visat på enhetligt bild över jrdlagren ch dess lagringstäthet. Vid utvärdering av härledda värden har ett värderat medelvärde valts där de värden sm ansetts för höga ch för låga uteslutits. Skillnaden mellan utvärderade friktinsvinklar mellan CONRAD ch enligt TKGe bedöms främst ber av att man vid utvärdering enligt TKGe drar av 3 grader då materialet bedöms vara en silt. I punkt 4 har Cnrad utvärderat jrden sm en khesinsjrd även mellan +80, ,2 ch därmed även en skjuvhållfasthet. Vi har bedömt att detta antingen är en fyllning med mycket låg relativ fasthet alternativt att snderingen blivit störd i starten på grund av vanliggande fyllningar. Därför har detta resultat uteslutits. Då undersökningen utförts i ett flertal punkter i anslutning till planerad byggnad ch samtliga i samma gelgiska lkal bedöms jrdens egenskaper kunna bestämmas med tillräcklig säkerhet enligt GK2. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 11(11)

15 E-mdul [MPa] -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 86,00 84,00 82,00 80,00 Nivå[RH2000] 78,00 2(vim) 3(vim) 1(CPT) 4(CPT) 1(CONRAD) 4(CONRAD) 76,00 74,00 72,00 70,00

16 Friktinsvinkel [grader] 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 86,00 84,00 82,00 80,00 Nivå [RH2000] 78,00 2(vim) 1(CPT) 4(CPT) 1(CONRAD) 4(CONRAD) 3(vim) 76,00 74,00 72,00 70,00

17 81,5 Skjuvhållfasthet [kpa] ,5 80 Nivå[RH2000] 79,5 79 4(CONRAD) 1(CONRAD) 78, ,5 77

18 B Luleå Tel: RAPPORT G utfärdad av ackrediterat labratrium REPORT issued by an Accredited Labratry Sida 1 (2) Registrerad: Kund Tyréns AB Utfärdad : Att. Lena Mörén Adr. Västra Nrrlandsgatan 10 Ort Umeå Analyser utförda i enlighet med Svensk standard eller angivna metder. Angivna värden på nggrannhet härrör från metdbeskrivningar. I vissa fall anges även vad sm kan anses vara nrmal spridning. Dessa värden lämnas i rapprttabellen utan kmmentar. Om en labratrietest ger större spridning lämnas kmmentar i för ändamålet avsedd klumn. Glödgningsförlust enligt f.d. SS (nrmalt utförs ej krrektin för ler-ch karbnathalt, glödgning utförs under 1tim i 800 C). Skrymdensitet enligt f.d. SS (Nrmal ngrannhet ca ± 2 % av bestämd skrymdensitet) Vattenkvt enligt CEN/ISO-TS :2005 (Tleranser för dubbelprver: För w>20 % får skillnaden högst vara 10 % av medelvärdet. För w<20 % får skillnaden högst uppgå till 2 %-enheter. Vid större skillnader görs kmpletterande bestämningar. Nrmalt redvisas dck medelvärden ch spridning ± y, alternativt + y - z) Knflytgräns enligt f.d. SS (Om skillnaden mellan de båda värdena är >2 %-enheter när medelvärdet är <0.40 eller m den är större än 5 % av medelvärdet, när medelvärdet är >0.40 görs bestämningen m) Krnfördelning - siktning enligt SSEN Krnfördelning - sedimentatin enligt f.d. SS (hydrmetermetden) Skjuvhållfasthet - knmetd enligt f.d. SS (Om någt av de enskilda skjuvhållfasthetsvärden sm ingår i beräkningen av skjuvhållfastheten avviker mer än 15 % från medelvärdet redvisas skjuvhållfastheten inm parentes) Skjuvhållfasthet - enaligt tryckförsök enligt CEN/ISO-TS :2005 Kmpressinsegenskaper - CRS enligt SS (Prvningen utförs i 8-10 C) Permeabilitet Rörpermeameter enl. f.d. SS Resultaten avser endast prvat material Denna rapprt får endast återges i sin helhet, m inte utfärdande labratrium i förväg skriftligen gdkänt annat. Kunden har infrmerats m mätsäkerheten vid kntraktsgenmgången

19 B 63, LULEÅ Tel , Rapprt G Utfärdad av ackrediterat labratrium Issued by an Accredited Labratry Uppdragsgivare: Prv inkm Registreringsnr: Tyréns AB Adress: Prvningsdatum: Objekt: Västra Nrrlandsgatan Kv Stadsrådet ; Adress: Rapprten utfärdad: Umeå Labratrieprtkll sid 2 (2 ) Punkt nr Djup Tub Okulär klassificering Skrym- Vatten- Flyt- Skjuv- Sensi- Glödg- Anmärkning m nr (ej ackrediterad metd) densitet kvt gräns hållfast- tivitet ningsförtn/m 3 % % het, kpa lust % 256 (saf)sigr / (fsa)csi 2,20 Tub ej fylld 1 4, (fsa)csi 1,91 25± Överskttsvatten i tuben ,87 Överskttsvatten i tuben Underskningen utförd av Erik Anderssn Prvningsansvarig

20 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 84,60 m sandig silt Nrmal Vätska i filter Fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech 604D Snd nr 3380 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,2 0,4 0,0 Lutning (grader) ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Djup (m) 4,0 4,5 5,0 U U U U 5,5 U 6,0 6,5 7,0 U U U U U O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

21 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,40 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,40 m sandig silt Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 1,0 1,5 2,0 Si D 2,5 3,0 + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad 3,5 + + Djup (m) 4,0 4,5 Sa Si v L (()) ,0 Cl L NCSi () () () 5,5 Si Cl v L M NCSi () (()) () + 6,0 Sa Si L + + 6,5 7,0 Sa Med D Med O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

22 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,40 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,40 m sandig silt Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) ,5 1,0 1,5 2,0 Si D 2,5 3,0 3,5 (()) Djup (m) 4,0 4,5 Sa Si v L (()) 5,0 Cl L NCSi () () () 5,5 Si Cl v L M NCSi (()) () () 6,0 Sa Si L (()) 6,5 Med 7,0 Sa D Med O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

23 C P T - sndering Prjekt Kv Stadsrådet Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m my 84,60 m Kalibreringsdata Spets 3380 Datum Areafaktr a 0,592 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Brrhål Datum sandig silt Nrmal Fett JA Getech 604D Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Vännäs Prtryck Friktin Spetstryck 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass klass 2 Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m) 2,10 Prtryck (kpa) 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 3,50 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart 1,80 Si D Anmärkning O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

24 C P T - sndering Prjekt Kv Stadsrådet Djup (m) Från Till 0,00 2,10 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 2,10 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,39 Klassificering Si D Si D Si D Sa v L Sa v L Sa v L Sa v L Si L Cl L Cl L Cl L Si v L Cl M Cl M Sa L Si Med Sa Med Sa Med Sa D Sa D Sa Med Sa Med NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi ρ t/m 3 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,85 1,60 1,85 1,85 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 1,90 1,90 w L τ fu kpa ((-6898,4)) ((-6900,5)) ((170,4)) ((82,1)) (34,0) (35,4) (38,8) ((49,4)) (42,4) (56,7) ((254,0)) Plats Brrhål Datum φ (34,8) 34,7 34,6 34,0 33,8 35,4 (35,2) 36,6 37,9 38,1 38,2 37,9 37,4 18,5 48,6 61,8 65,2 68,6 71,9 75,2 78,6 81,8 85,0 88,3 91,7 95,1 98,7 102,3 105,8 109,5 113,2 117,0 121,0 124,8 128,4 Vännäs σ v σ' v σ' c kpa kpa kpa 18,5 42,1 47,8 49,2 50,6 51,9 53,2 54,6 55,8 57,0 58,3 59,7 61,1 62,7 64,3 65,8 67,5 69,2 71,0 73,0 74,8 76,5 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 37,9 37,1 33,4 32,6 46,5 56,9 69,1 73,2 74,7 70,5 65,4 10,2 10,2 10,1 9,1 8,9 5,4 3,5 15,3 14,8 22,0 33,1 38,2 40,6 35,8 30,7 12,7 12,7 12,5 11,2 11,0 6,3 4,0 19,6 18,9 28,9 44,8 52,4 55,9 48,8 41,4 10,1 10,2 10,0 8,9 8,8 5,1 3,2 15,7 15,2 23,1 35,9 41,0 42,4 39,0 33,1 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

25 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Kv Stadsrådet Tyréns AB JA 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m my 84,60 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Plats Brrhål Datum sandig silt Nrmal Fett Getech 604D 3380 Vännäs Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa ,0 Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 0,5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa 1, q,mpa 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Djup (m) 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

26 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,00 m 3,00 m 8,00 m 2,10 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 84,60 m Sand Nrmal Vätska i filter Fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech 604D Snd nr 3380 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,2 0,4 0 Lutning (grader) Djup (m) 4 5 U U U U U 6 U U 7 U U U O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

27 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,00 m Sand Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 1,0 1,5 Sa L 2,0 2,5 3,0 3,5 Si Cl v L vl L NC () () (()) Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Djup (m) 4,0 4,5 Si Sa v L (()) ,0 L (()) (()) + + 5,5 Si v L (()) (()) (()) ,0 Cl M NCSi () () 6,5 7,0 Si Sa Med ,5 Si D O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

28 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,00 m Sand Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) ,5 1,0 1,5 Sa L 2,0 2,5 3,0 3,5 Si Cl v L vl L NC (()) () () Djup (m) 4,0 4,5 Si Sa v L (()) 5,0 L (()) (()) 5,5 Si v L (()) (()) (()) 6,0 Cl M NCSi () () 6,5 Si (()) (()) 7,0 Sa Med 7,5 Si D (()) (()) O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

29 C P T - sndering Prjekt Stadsrådet Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3,00 m 3,00 m 8,00 m 2,10 m my 84,60 m Kalibreringsdata Spets 3380 Datum Areafaktr a 0,592 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Brrhål Datum Sand Nrmal Fett JA Getech 604D Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Vännäs Prtryck Friktin Spetstryck 100,00 99,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass klass 2 Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m) 2,10 Prtryck (kpa) 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 3,10 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart 1,80 Sa L Anmärkning O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

30 C P T - sndering Prjekt Stadsrådet Djup (m) Från Till 0,00 2,10 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 2,10 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 Klassificering Sa L Sa L Sa L Si v L Cl vl Cl L Si v L Sa v L Sa v L Sa v L Sa v L Si L Si v L Si v L Si v L Si v L Cl M Cl M Si Med Si Med Sa Med Sa Med Sa Med Sa Med Si D Si D NC NC NCSi NCSi ρ t/m 3 1,80 1,80 1,80 1,60 1,30 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,85 1,85 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,95 1,95 w L τ fu kpa ((34,8)) (13,0) (23,8) ((34,6)) ((81,9)) ((36,7)) ((42,2)) ((48,4)) ((54,0)) (46,7) (61,5) ((290,8)) ((265,4)) ((582,0)) ((598,0)) Plats Brrhål Datum φ 31,2 (25,9) (25,5) 33,6 34,1 33,8 33,1 (35,3) 36,7 38,0 38,0 37,8 (37,5) (37,5) 18,5 45,0 54,7 58,1 60,9 63,8 66,9 70,1 73,5 76,8 80,1 83,5 86,7 89,9 93,0 96,1 99,5 103,2 106,7 110,3 113,9 117,6 121,3 125,1 128,9 132,7 Vännäs σ v σ' v σ' c kpa kpa kpa 18,5 40,5 44,7 46,1 46,9 47,8 48,9 50,1 51,5 52,8 54,1 55,5 56,7 57,9 59,0 60,1 61,5 63,2 64,7 66,3 67,9 69,6 71,3 73,1 74,9 76,7 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 1,00 1,00 1,00 1,00 15,9 26,9 34,2 32,6 25,9 57,4 70,7 71,4 69,1 4,8 2,5 2,5 7,2 9,3 8,9 7,3 5,4 2,8 3,1 3,5 3,8 16,8 15,5 22,4 34,9 36,0 33,9 31,7 32,5 5,6 2,8 2,8 8,7 11,4 11,0 8,8 6,4 3,1 3,5 4,0 4,4 21,6 19,8 29,4 47,5 49,2 46,0 42,8 44,0 4,5 2,3 2,3 7,0 9,1 8,8 7,0 5,1 2,5 2,8 3,2 3,5 17,3 15,8 23,5 38,0 39,3 36,8 34,3 35,2 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

31 16 14A-14B 3A-3B Strgatan : Skala Vännäs kmmun

32 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK OMBYGGNAD AV KV STADSRÅDET 6

33 Uppdrag: Titel på rapprt: Status: Datum: , Geteknisk undersökning kv Stadsr det 6 Prjekteringsunderlag Geteknik Medverkande Beställare: Kntaktpersn: Vännäs Kmmun Eva Lidestav Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Lena Mörén, Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Eric Carlssn, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Versin: Initialer: Datum: ÅR-MÅN-DAG ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Datum: ÅR-MÅN-DAG Handlingen granskad av: Tyréns AB Västra Nrrlandsgatan 10B Umeå Västra Nrrlandsgatan 10B Tel: Säte: Stckhlm Org.Nr: O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc

34 Inledning Föreliggande PM behandlar prjekteringsförutsättningar avseende geteknik ch grundvatten för rubr. bjekt. Sammanställning av tidigare ch nu utförda undersökningar redvisas i en separat rapprt MUR, Markteknisk undersökningsrapprt. Prjekterings PM utnyttjas vid prjektering. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders ch anläggningars utfrmning är bestämd bör getekniska uppgifter ch rekmmendatiner, sm överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen. Innehållsförteckning Objekt ch ändamål... 4 Underlag för Prjekterings PM... 4 Styrande dkument... 4 Planerad/föreslagen knstruktin 4 Markförhållanden Områdesbeskrivning/ytbeskaffenhet Getekniska förhållanden Materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhet Hydrgelgiska förhållanden... 5 Sammanställning av härledda egenskaper... 5 Rekmmendatiner Grundläggning Schakt- ch fyllningsarbeten Anläggning av hårdgjrda ytr VA-ledningar... 7 Dimensinering ch/eller beräkning Beskrivning av geknstruktin Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Sammanställning av geknstruktinens dimensinerande värden... 7 Kntrller... 8 Tillhörande dkument Markteknisk undersökningsrapprt, daterad 07 Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 3(9)

35 1 Objekt ch ändamål På uppdrag Vännäs kmmun har Tyréns AB utfört en geteknisk undersökning inför ändring av detaljplan på Stadsrådet 6 i Vännäs samt prjektering av 6-våningshus på samma fastighet. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Lena Mörén. Undersökningen är utförd med syfte att bestämma de getekniska förhållandena sm grund för prjektering ch grundläggning. 2 Underlag för Prjekterings PM Sammanställning av utförda undersökningar redvisas i en separat rapprt med tillhörande ritning: Markteknisk undersökningsrapprt, daterad. 3 Styrande dkument Utvärdering har utförts enligt den eurpeiska standarden SS-EN 1997: Dimensinering av geknstruktiner (Eurkd 7). Trafikverkets TK Ge 11 har använts vid utvärdering av resultat från CPT-snderingar ch viktsnderingar. För bestämning av materialtyp ch tjälfarlighetsklass har AMA Anläggning 10 använts ch för schaktbarhetsklasser har klassificeringssystem i BFR rapprt R 130:1985 använts. Se även tabell 1 nedan. Tabell 1 Styrande dkument Dkument Eurkd 7, 1997 TKGe 11 Anläggnings AMA 10 4 Planerad/föreslagen knstruktin Planerad byggnad är en sevåningsbyggnad sm ska inrymma lägenheter. 5 Markförhållanden 5.1 Områdesbeskrivning/ytbeskaffenhet Området består idag av en parkeringsyta. Tidigare har ett tvåvåningshus med källare stått på del av fastigheten. Enligt uppgift är grundmuren riven men eventuellt ligger gamla betngkällarglvet kvar i marken. Det finns uppgift på att det gått en bäck genm fastigheten sm fyllts igen när mrådet eplaterades. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 4(9)

36 5.2 Getekniska förhållanden Jrden utgörs ytligt av 1-3 m fyllningar. I snderingspunkt ngspunkt 1 är fyllningens mäktighet ca 3,1 m. Fyllningen varierar mellan sandig silt (sasi) till grusig sand (grsa). Naturligt lagrad jrd under fyllningen består av skiktade sandiga ch siltiga sediment. På ca 4,5 till 5 meter djup (nivå ca ,5) finns ett lager av lös lerig silt. Skiktet är ca 1 meter mäktigt ch sluttar av någt mt öster. Under det lösare lagret finns mäktiga sediment av silt med medelfast till fast lagertäthet. Utgående från resultatet från utförd CPT-sndering bedöms silten innehålla inslag av sand. Utgående från tidigare utförda undersökningar bedöms fast friktinsjrd, trligen mrän, finnas på nivå ca , 67, dvs på minst ca 18 meters djup. 5.3 Materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhet Bedömning av materialtyper ch tjälfarlighetsklasser har gjrts enligt AMA Anläggning 10. Bedömning av schaktbarhetsklasser r har gjrts enligt klassificeringssystem i BFR rapprt R 130:1985. Jrdarternas indelning i materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhetsklass redvisas i Tabell 2. Tabell 2. Jrdarternas klassning enligt AMA 10 ch BFR rapprt R 130:1985. Material Grusig sand (grsa) ch sand (Sa) Materialtyp 2 Tjälfarlighetsklass 1 Schaktbarhetsklass 2 Siltig sand (sisa) Lerig silt ch silt 3B 5A Hydrgelgiska förhållanden Ett grundvattenrör är satt på ca 3 m djup i mrådet ch vid avläsningstillfället den 14 maj 2013 låg vattenytan på 2,07 meters djup. Man bör dck räkna med att två grundvattenytr förekmmer i jrden. En ytlig ch eventuellt peridvis förekmmande i eller på lerlagret på ca 2-3 meters djup ch en djup permanent grundvattenyta sm trligen följer älvens nivåvariatiner variatiner. Utförda CPT-snderingar visar att jrden under den leriga silten är dränerad. Vid prvtagning i brrpunkt 1 var vatteninströmningen riklig. Fyllningens mäktighet var str här vilket skulle kunna tyda på att punkt 1 ligger på den igenfyllda bäckens gamla sträckning. 6 Sammanställning av härledda egenskaper Härledda värden på naturligt lagrad jrd har utvärderats i bifgad markteknisk undersökningsrapprt (MUR), daterad. I Tabell 3 redvisas samtliga utvärderade härledda värden. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 5(9)

37 Tabell 3. Härledda medelvärden* Jrdmaterial Silt/sandig silt Lerig silt Silt ch siltig sand Mrän Ungefärlig nivå <+76 Lös till medelfast Mycket lös 17(9) Medelfast till 18(9) fast Fast till Mycket fast Tunghet (Effektiv tunghet) [kn/m3] 17,5(9) 20(11) Hållfastghets egenskap Friktinsvinkel =30 Odränerad Skjuvhållfasthet= M 0 =8 MPa 40 kpa Friktinsvinkel =333 Friktinsvinkel =41 Defrmatins egenskap (MPa) E-mdul= 10 MPa E-mdul= 22 MPa E-mdul= 25 MPa 7 Rekmmendatiner 7.1 Grundläggning Aktuell nybyggnad planeras bli en sevåningsbyggnad utan källare. Det lösa leriga siltlagret lagret på 4,5-5 m djup är mycket sättningsbenägen vid lastökning. Pålning rekmmenderas dck ej då detta skulle medföra str påverkan på mkringliggande byggnader såsm vibratiner ch sättningar. Det skulle även finnas risk att det täta leriga siltlagret punkteras vilket skulle innebära en grundvattensänkning av det ytliga grundvattnet vilket i sin tur kan innebära sättningar. Grundläggning rekmmenderas att ske med hel förstyvad platta med lastkmpensatin med lättfyllning under byggnaden alternativt att byggnaden utförs med källare. Tillåtna påkänningar på den leriga silten får uppgå till maimalt 40 kpa. Lastspridning i de övre skikten kan beräknas med 2:1 metden. Den kmpressiva jrden är jämnt fördelad över mrådet vilket innebär att de sättningar sm kmmer att utbildas blir jämna under förutsättning att lasten är jämn De befintliga fyllningarna har delvis dålig kvalité ch har en mycket varierande lagringstäthet. Grundläggning kan därför ej ske på befintliga fyllningar. Grundläggningen skall utföras frstskyddad. 7.2 Schakt- ch fyllningsarbeten De sandiga ch siltiga sedimenten bedöms tillhöra schaktbarhetsklass 1 till 2. Fyllningarna är blandade ch bedöms kunna variera mellan att ha schaktbarhetsklass 2 till 3. Schaktbarhetsklass har bedömts enligt BRF rapprt R 130:1985. Silt blir flytbenägen vid bearbetning i vattenmättat tillstånd vilket skall beaktas vid schaktning under grundvattenytan ch vid nederbördsrika perider. Jrdens hållfasthet blir även lägre i vattenmättat tillstånd vilket påverkar val schaktsläntlutningar. Schaktarbetet kan förvåras m uppgifterna att en bäck fyllts igen stämmer, vilket brrpunkt 1 tyder på. Vatteninströmningen kan i detta fall bli kraftig. Slät skpa bör användas på schaktbtten under grundvattenytan. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun *)Observera att vid dimensinering ska det härledda värdet, redvisat i Tabell 4 ska räknas m till ett dimensinerande värde enligt EN kapitel 6 avsnitt 3.2 Lagringstäthet O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 6(9)

38 7.3 Anläggning av hårdgjrda ytr Överbyggnaden för hårdgjrda ytr skall dimensineras för terrassmaterial av materialtyp 5A. Dimensinering ch utförande bör utföras enligt AMA Anläggning 10. All mullhaltig jrd ska brttas i läge för hårdgjrda ytr. 7.4 VA-ledningar Vatten ch avlppsledningar kan grundläggas enligt nrmalt förfarande på förstärkt ledningsbädd på frstfritt djup. 8 Dimensinering ch/eller beräkning 8.1 Beskrivning av geknstruktin Planerad knstruktin är en sevåningsbyggnad sm rekmmenderas att grundläggas ytligt med hel förstyvad grundplatta. 8.2 Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Planerad anläggning avseende grundläggning ch eventuella stödknstruktiner hänförs till geteknisk kategri 2 (GK 2) ch säkerhetsklass 2 (SK 2). 8.3 Sammanställning av geknstruktinens dimensinerande värden Grundläggningen ska dimensineras enligt Eurkd 7 (EN 1997) där geknstruktinen hänförs till geteknisk kategri 2 (GK2). Beräkningar i brtt- ch bruksgränstillstånd utförs med nedanstående parametrar ch partialkefficienter för plattgrundläggning.. Dessa är utvärderade ur undersökningsresultaten esultaten med stöd av IEG:s tillämpningsdkument plattgrundläggning (Rapprt 2:2008). Partialkefficienter enligt tabell 4 gäller vid dimensinering. Tabell 4 Gällande partialkefficienter Materialegenskaper Tunghet γ d Partialkefficient γ M 1,0 Tunghet under gvy γ d 1,0 Friktinsvinkel tanф d 1,3 E-mdul E d 1,0* Skjuvhållfasthet, Cu 1,5 *i svenska tillämpningsbilagan rekmmenderas en mdellfaktr, γ Rd =1,3, vid beräkning av dimensinerande sättningar ch sättningsdifferens. Omräkningsfaktrer för grundläggning med platta har bedömts enligt tillämpningsdkument plattgrundläggning (Rapprt 7:2008) ch redvisas i tabell 5. Tabell 5 Sammanställning av valda mräkningsfaktrer. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 7(9)

39 Materialegenskaper Friktinsvinkel, φ (Si/saSi) Elasticitetsmdul, E (Si/saSi) Odränerad skjuvhållfasthet, C u (lesi)) Sättningsmdul (lesi) Friktinsvinkel, φ (Si/siSa) Elasticitetsmdul, E (Si/siSa) Friktinsvinkel, φ (Mn) Elasticitetsmdul, E (Mn) Nivå <+67 1 <+67 1 η , η 56 η η tt 0,95 1,1 1, ,95 1 0, ,95 1,1 1, ,95 1,1 1, Det dimensinerande värdet för geknstruktinen beräknas enligt IEG:s tillämpningsdkument sm: där γ m η Fast partialkefficient enligt Tabell 4 Omräkningsfaktr sm tar hänsyn till säkerheter relaterade till jrdens egenskaper ch aktuell geknstruktin enligt Tabell 5 Dimensinerande värden enligt detta för grundläggning med platta redvisas i Tabell 6. Tabell 6. Dimensinerande värden för aktuell jrdmdell vid dimensinering av grundplatta. Jrdmaterial Nivå* Tunghet (Effektiv tunghet) [kn/m3] Friktinsvinkel [ ] Odränerad skjuvhållfasthet [kpa] Defrmatins egenskap [MPa] Silt/sandig silt ,5(9) 25 E-mdul= 10 MPa Lerig silt (9) 24 kpa M 0 =8 MPa Silt ch siltig sand (9) 27 E-mdul= 22 MPa Mrän <+75 20(11) 35 E-mdul= 25 MPa 9 Kntrller De angivna grundläggningsrekmmendatinerna förutsätter att tillräckligt gd bärighet uppnås vid val av bttenplattans dimensiner. Plattarea attarean skall kntrlleras med avseende på tillåtet dimensinerande grundtryck ch dimensinerande vertikal geteknisk bärförmåga. Då lasterna för planerad byggnad är bestämda bör sättningsberäkningar utföras för att kntrllera strleksrdningen på sättningarna. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 8(9)

40 Vid schaktarbeten skall jrdprfilen kntrlleras mt angiven. Vid avvikelser skall beställaren kntaktas. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 9(9)

VATTENTÄKTZON, PRIMÄR, SEKUNDÄR SAMT TERTIÄR SKYDDSZON

VATTENTÄKTZON, PRIMÄR, SEKUNDÄR SAMT TERTIÄR SKYDDSZON rep001.dcx 2012-03-29 PM UPPDRAGSNUMMER 1240621 REMISSVERSION 2013-12-13 SWECO ENVIRONMENT AB Swec RISKBEDÖMNING INOM BOLMENS VATTENSKYDDSOMRÅDE rep001.dcx 2012-03-2914 FÖRORD Föreliggande rapprt utgör

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer