Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län"

Transkript

1 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av: Plankarta med bestämmelser ch illustratin Planbeskrivning Genmförandebeskrivning Geteknisk undersökning (PM-Prjektering ch MUR, Tyréns 2013) Planens bakgrund ch syfte Planmrådet ingår i flera äldre detaljplaner. I senast upprättade plan från 1996 ges fastigheten en byggrätt för bstäder på fyra våningar med handel i bttenvåningen mt krsningen av Strgatan ch Köpmangatan. För att skapa förutsättningar att tillgdse det ökade behvet av bstäder inm Vännäs tätrt utökas eplateringen genm att tillåta byggande upp till se våningar. Plandata Planmrådet är beläget öster m Östra järnvägsgatan i Vännäs tätrt. Området mfattar fastigheten Stadsrådet 6. Fastigheten ägs av kmmunen. Arealen för mrådet knappt 1000 kvm.

2 2(3) SAMRÅDSHANDLING 2(4) Tidigare ställningstaganden För planmrådet gäller: Översiktsplan: -Översiktsplan 2005, antagen av kmmunfullmäktige I denna redvisas mrådet sm bstäder (B). Detaljplaner: -Detaljplan för kvarteret stadsrådet mm inm Vännäs tätrt i Vännäs kmmun, Västerbttens län. Laga kraft Detaljplan för del av kvarteret Stadsrådet inm Vännäs tätrt i Vännäs kmmun, Västerbttens län. Laga kraft Plan antagen av fullmäktige 25 mars Förutsättningar ch förändringar Planmrådet är idag bebyggt ch nyttjas sm parkering samt för infart till fastigheten Statsrådet 1. En markundersökning är utförd ch ger en rekmmendatin m att inte uppföra byggnader högre än 6 våningar. Markförhållandena är dessutm sådana att källare bör undvikas. Av detta följer att lägenhetsförråd mm ska placeras i bstadshuset eller i en separat byggnad för vilken byggrätt ges mt tmtgräns till Statsrådet 1. Mellan förråds- miljöbyggnaden ch bstadshuset skapas en bilfri yta kring bstadsentrén sm placeras i västligt läge. Tillfart till Statsrådet 1 bör ske nrr m bstadshuset med infart från Köpmangatan. Inm Statsrådet 6 anrdnas handikapparkering ch plats för angöring. Övrig parkering löses genm att förlägga bstadsparkering på angränsande fastighet i enlighet med detaljplanen från 1996 sm ger möjlighet att anrdna parkering för Statsrådet 6 inm fastigheten Aldebaran 1.

3 3(3) SAMRÅDSHANDLING 3(4) Nu gällande plan medger även handel. Detta bedöms inte eknmiskt genmförbart då det förmdas att behvet av lkaler av den typen är ch kmmer att vara begränsat inm aktuell fastighet. Teknisk försörjning Anslutningspunkter för VA finns i anslutande gatr. Inm fastigheten finns en dagvattenbrunn. Planen medför inga förändringar av kmmunens VA-nät. Ställningstagande kring Miljöknsekvensbeskrivning (MKB) Den påverkan på mgivningen sm denna plan medför bedöms sm ringa eftersm planen inte innebär ändrad användning på annat sätt än att handel utgår. Denna ändring kan möjligen medföra minskad trafik under förutsättning att handel hade bedrivits i enlighet med den äldre planen. Påbyggnad av två bstadsvåningar med kanske 10 små lägenheter bedöms inte påverka den ttala trafikströmmen nämnvärt. En behvsbedömning, enligt resnemanget van, från kmmunens sida av behvet av en miljöknsekvensbeskrivning ger, med stöd av kriterierna i bilaga 4 till MKB-förrdningen, att den påverkan sm denna plans genmförande skulle få på miljön inte på någt mråde föranleder genmförande av en miljöbedömning / miljöknsekvensbeskrivning. Genusperspektiv ch jämställdhet Föreslagen planändring kan sägas vara genusneutral då den inte har någn specifik påverkan ur genusperspektiv genm sitt syfte att skapa förutsättning för ytterligare bstäder mm inm fastigheten Statsrådet 6. Trygghet ch säkerhet Fastighetens placering vid en trafikerad gata bör beaktas vid prjektering av ny bebyggelse. I planen placeras bstadshuset i anslutning till gatukrsningen. Detta för att skapa förutsättningar för en säkrare gårdsmiljö för skyddade trafikanter. Bstadshusets entré bör placeras mt nrr då viss frdnstrafik till Statsrådet 1 kmmer att finnas på västra delen av Statsrådet 6. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatriska frågr Ärendets handläggning Planen handläggs enligt så kallat nrmalt planförfarande. Genmförandetid Genmförandetiden upphör 10 år efter det att planen vunnit laga kraft. Fastighetsrättsliga frågr Eknmi Kmmunen svarar för planläggningskstnaderna. Kmmunen äger fastigheten Statsrådet 6. Avtal måste träffas med Statsrådet 1 avseende tillgång till infart för persnbilar.

4 4(3) SAMRÅDSHANDLING 4(4) Huvudmannaskap I planen finns ingen allmän platsmark. Umeå februari 2014 Vännäs kmmun Arkinva Arkitekter Eva Lidestav Byggnadsinspektör Ivar Bengtssn Arkitekt

5 MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik OMBYGGNAD AV KV STADSRÅDET 6

6 Uppdrag: Titel på rapprt: Status: Datum: , Kv Stadsrådet 6 MUR, Markteknisk undersökningsrapprt Medverkande Beställare: Kntaktpersn: Vännäs Kmmun Eva Lidestav Knsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Eric Carlssn, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Versin: Initialer: Datum: ÅR-MÅN-DAG ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Datum: ÅR-MÅN-DAG Handlingen granskad av: Tyréns AB Västra Nrrlandsgatan 10B Tel: Säte: Stckhlm Org.Nr: O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc

7 Innehållsförteckning Objekt... 5 Underlag för undersökningen... 5 Styrande dkument... 5 Geteknisk kategri... 6 Arkivmaterial... 6 Befintliga förhållanden... 6 Psitinering... 7 Getekniska fältundersökningar Utförda snderingar Utförda prvtagningar Undersökningsperid Fältingenjörer Kalibrering ch certifiering Prvhantering Getekniska labratrieundersökningar... 8 Hydrgelgiska undersökningar 9 Härledda värden Jrdartsbeskrivning Hållfasthetsegenskaper Friktinsvinkel Odränerad skjuvhållfasthet Defrmatinsegenskaper Sättningsmdul Elasticitetsmdul Övriga egenskaper Hydrgelgiska egenskaper Miljötekniska egenskaper Värdering av undersökning Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 3(11)

8 Bilagr Beteckning Bilaga 1. Härledda värden Bilaga 2. Rutinundersökning Bilaga 3. CONRAD-utvärdering Datum Rev. datum Datum Rev. datum 07 Datum Rev. datum 07 Klicka här för att ange datum. O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc Ritningar Beteckning Typ G Plan ch sektinsritning Tillhörande dkument/hänvisningar Beteckning PM Prjekteringsunderlag

9 1 Objekt På uppdrag Vännäs kmmun har Tyréns AB utfört en geteknisk undersökning inför ändring av detaljplan på Stadsrådet 6 i Vännäs samt prjektering av 6-våningshus på samma ma fastighet. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Lena Mörén. Undersökningen är utförd med syfte att bestämma de getekniska förhållandena sm grund för prjektering ch grundläggning. 2 Underlag för undersökningen Sm underlag till undersökningen har en digital ledningskarta med befintliga byggnader över mrådet erhållits från Vännäs kmmun samt en planskiss över planerad byggnad. Sm underlag har även två äldre getekniska undersökningar använts, se avsnitt 5. 3 Styrande dkument Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetd Standard eller annat styrande dkument CPT, CPTU/ SS-EN ISO / Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Spetstrycksndering WST / VIM SIS-CEN ISO TS / Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Övriga ej Eurpastandarder Prvtagningar Kategri A EN ISO :2006/ Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Kategri B EN ISO :2006/ Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Denna rapprt ansluter till SS-EN med tillhörande natinell bilaga. Tabell 1. Planering ch redvisning Undersökningsmetd Standard eller annat styrande dkument Fältplanering SS-EN Fältutförande Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 5(11)

10 Tabell 3. Labratrieundersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument Klassificering SS-EN/ISO Vattenkvt SS-EN/ISO Skrymdensitet SS-EN/ISO Tabell 4. Hydrgelgiska undersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument Öppna system EN ISO : Geteknisk kategri Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geteknisk kategri 2 för knstruktin/grundläggning. 5 Arkivmaterial 6 Befintliga förhållanden Aktuellt mråde ligger i centrala Vännäs, se Figur 1. Området består idag av en parkeringsyta. Tidigare har ett tvåvåningshus med källare stått på del av fastigheten. ten. Enligt uppgift är grundmuren riven men eventuellt ligger gamla betngkällarglvet kvar i marken. Det finns uppgift på att det gått en bäck genm fastigheten sm fyllts igen när mrådet eplaterades. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Inm kvarteret för planerad nybyggnatin har två getekniska undersökningar utförts för tidigare prjekt. Båda har använts sm underlag i denna utredning: Perrngen Förvaltning AB Del av stadsrådet, getekniskt utredning prjekteringsunderlag, VAB, Flerbstadshus Kv Stadsrådet, Tekniskt PM Geteknik, KM Anläggningsteknik AB, O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 6(11)

11 8.2 Utförda prvtagningar Aktuella prvtagningar mfattar: Störd prvtagning med skruvbrr (Skr) i 3 st punkter Ostörd prvtagning g med klvprvtagare (Kv/St1) i en punkt ch på en nivå 8.3 Undersökningsperid Undersökningarna har utförts under periden maj Fältingenjörer Fältarbete har utförts av Jhan Anderssn, fältingenjör Tyréns AB. 8.5 Kalibrering ch certifiering Undersökningarna har utförts med brrbandvagn Getech 604D. CPT-snderingarna är utförda med spets nr 3380 sm kalibrerades av Fredrik Nyström, Getech AB. 8.6 Prvhantering Prvhantering ch hantering av jrdprver har utförts enligt SGF Rapprt 1:96 Geteknisk Fälthandbk. Ostörda prver har förvarats i glasfiberhylsr med tättslutande gummilck i avsedda lådr sm tillhandahållits lits av labratriet. Prverna har transprterats med bussgds till labratriet i Luleå. 9 Getekniska labratrieundersökningar Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Aktuella labratrieundersökningar mfattar: Jrdartbenämning av 1 st prver Rutinundersökning på 1 st störda prver, se bilaga 2 Labratrieundersökningar har utförts under periden till av ackrediterat labratrium MRM i Luleå. Labratrieundersökningar har utförts av Erik Anderssn, labratrieingenjör MRM. Jrdprvet har efter mttagande förvarats i kylrum. O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 8(11)

12 10 Hydrgelgiska undersökningar Aktuell hydrgelgisk undersökning mfattar: Installatin av grundvattenrör (Rf) i 1 st punkter Avläsning har skett en gång den 13 maj 2013 av fältingenjör Jhan Anderssn ch grundvattnet låg vid avläsningstillfället 2,07 m under markytan. 11 Härledda värden 11.1 Jrdartsbeskrivning Jrden utgörs ytligt av 1-3 m fyllningar. I undersökt punkt 1 är fyllningens mäktighet ca 3,2 m. Fyllningen varierar mellan sandig silt (sasi) till grusig sand(grsa). Fyllningen har en mycket varierande lagringstäthet. Naturligt lagrad jrd under fyllningen består av skiktade sandiga ch siltiga sediment. På ca 4,5 till 5 meter djup (nivå ca ,5) finns ett lager av lös lerig silt. Skiktet är ca 1 meter mäktigt ch sluttar av någt mt öster. Under det lösare lagret finns mäktiga sediment av silt med medelfast till fast lagertäthet. Utgående från resultatet från utförd CPT-sndering bedöms silten innehålla inslag av sand. Utgående från tidigare utförda undersökningar bedöms fast friktinsjrd, trligen mrän, finnas på nivå ca , 67, dvs på minst ca 18 meters djup Hållfasthetsegenskaper Friktinsvinkel Jrdens friktinsvinkel har utvärderats utgående från utförda CPT- -snderingar ch viktsnderingar. CPT-snderingarna har utvärderats utgående från spetstryck, enligt TK Ge 11 figur 5.2-9,samt med prgrammet Cnrad 3.1. Viktsnderingarna har utvärderats enligt TK Ge 11 figur Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade härledda medelvärden redvisas i tabell 5. Tabell 5 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens friktinsvinkel. Jrdmaterial Nivå (RH 2000) Friktinsvinkel ( ) Si/saSi Si/siSa Mrän < Odränerad skjuvhållfasthet Jrdens dränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utgående från utförd CPT-sndering sm har utvärderats med prgrammet Cnrad 3.1. I Cnrad har jrden klassificerats sm khesinsjrd på ungefär nivå Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade rade härledda medelvärden redvisas i tabell 6. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 9(11)

13 Tabell 6 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens dränerade skjuvhållfasthet. Jrdmaterial lesi Nivå* (RH 2000) Odränerad skjuvhållfasthet (kpa) Defrmatinsegenskaper Sättningsmdul Sättningsmdulen baseras på tidigare utförda undersökningar ch har utvärderats till 8 MPa Elasticitetsmdul Jrdens elasticitetsmdul har utvärderats utgående från utförda CPT-snderingar samt utvärderats utgående från utförda CPT-snderingar samt viktsnderingar. CPT-snderingarna har utvärderats utgående från spetstryck, enligt TK Ge 11 figur 5.2-8,samt utvärderats med prgrammet Cnrad 3.1. Viktsnderingarna har utvärderats enligt TK Ge 11 figur Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade härledda medelvärden redvisas i tabell 7. Tabell 7 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens elasticitetsmdul. Jrdmaterial Si/saSi Si/siSa Mrän Nivå* (RH 2000) <+67 Elasticitetsmdul (MPa) Övriga egenskaper Jrdens tunghet har utvärderats utgående från snderingarna samt tabellerade värden i TK Ge 11 ch SGI infrmatin 1 ch redvisas i Tabell 8. Tabell 8 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens tunghet (effektiv tunghet inm parates). Jrdmaterial Nivå* (RH 2000) Si/saSi lesi Si/siSa Mrän <+67 Tunghet (kn/m 3 ) 17,5 (9) 17 (9) 18(10) 20(11) 11.5 Hydrgelgiska egenskaper Ett grundvattenrör är satt på ca 3 m djup i mrådet ch vid avläsningstillfället den 14 maj 2013 låg grundvattenytan på 2,07 meters djup. Man bör dck räkna med att två grundvattenytr kan förekmma i jrden. En ytlig ch endast peridvis förekmmande i eller på lerlagret på 2-3 meters djup ch en djup permanent grundvattenyta sm trligen följer älvens nivåvariatiner variatiner. Vid prvtagning i brrpunkt 1 var vatteninströmningen riklig. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 10(11)

14 11.6 Miljötekniska egenskaper Inga miljögetekniska undersökningar har utförts inm mrådet. 12 Värdering av undersökning Snderingsresultatet resultatet har visat på enhetligt bild över jrdlagren ch dess lagringstäthet. Vid utvärdering av härledda värden har ett värderat medelvärde valts där de värden sm ansetts för höga ch för låga uteslutits. Skillnaden mellan utvärderade friktinsvinklar mellan CONRAD ch enligt TKGe bedöms främst ber av att man vid utvärdering enligt TKGe drar av 3 grader då materialet bedöms vara en silt. I punkt 4 har Cnrad utvärderat jrden sm en khesinsjrd även mellan +80, ,2 ch därmed även en skjuvhållfasthet. Vi har bedömt att detta antingen är en fyllning med mycket låg relativ fasthet alternativt att snderingen blivit störd i starten på grund av vanliggande fyllningar. Därför har detta resultat uteslutits. Då undersökningen utförts i ett flertal punkter i anslutning till planerad byggnad ch samtliga i samma gelgiska lkal bedöms jrdens egenskaper kunna bestämmas med tillräcklig säkerhet enligt GK2. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 11(11)

15 E-mdul [MPa] -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 86,00 84,00 82,00 80,00 Nivå[RH2000] 78,00 2(vim) 3(vim) 1(CPT) 4(CPT) 1(CONRAD) 4(CONRAD) 76,00 74,00 72,00 70,00

16 Friktinsvinkel [grader] 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 86,00 84,00 82,00 80,00 Nivå [RH2000] 78,00 2(vim) 1(CPT) 4(CPT) 1(CONRAD) 4(CONRAD) 3(vim) 76,00 74,00 72,00 70,00

17 81,5 Skjuvhållfasthet [kpa] ,5 80 Nivå[RH2000] 79,5 79 4(CONRAD) 1(CONRAD) 78, ,5 77

18 B Luleå Tel: RAPPORT G utfärdad av ackrediterat labratrium REPORT issued by an Accredited Labratry Sida 1 (2) Registrerad: Kund Tyréns AB Utfärdad : Att. Lena Mörén Adr. Västra Nrrlandsgatan 10 Ort Umeå Analyser utförda i enlighet med Svensk standard eller angivna metder. Angivna värden på nggrannhet härrör från metdbeskrivningar. I vissa fall anges även vad sm kan anses vara nrmal spridning. Dessa värden lämnas i rapprttabellen utan kmmentar. Om en labratrietest ger större spridning lämnas kmmentar i för ändamålet avsedd klumn. Glödgningsförlust enligt f.d. SS (nrmalt utförs ej krrektin för ler-ch karbnathalt, glödgning utförs under 1tim i 800 C). Skrymdensitet enligt f.d. SS (Nrmal ngrannhet ca ± 2 % av bestämd skrymdensitet) Vattenkvt enligt CEN/ISO-TS :2005 (Tleranser för dubbelprver: För w>20 % får skillnaden högst vara 10 % av medelvärdet. För w<20 % får skillnaden högst uppgå till 2 %-enheter. Vid större skillnader görs kmpletterande bestämningar. Nrmalt redvisas dck medelvärden ch spridning ± y, alternativt + y - z) Knflytgräns enligt f.d. SS (Om skillnaden mellan de båda värdena är >2 %-enheter när medelvärdet är <0.40 eller m den är större än 5 % av medelvärdet, när medelvärdet är >0.40 görs bestämningen m) Krnfördelning - siktning enligt SSEN Krnfördelning - sedimentatin enligt f.d. SS (hydrmetermetden) Skjuvhållfasthet - knmetd enligt f.d. SS (Om någt av de enskilda skjuvhållfasthetsvärden sm ingår i beräkningen av skjuvhållfastheten avviker mer än 15 % från medelvärdet redvisas skjuvhållfastheten inm parentes) Skjuvhållfasthet - enaligt tryckförsök enligt CEN/ISO-TS :2005 Kmpressinsegenskaper - CRS enligt SS (Prvningen utförs i 8-10 C) Permeabilitet Rörpermeameter enl. f.d. SS Resultaten avser endast prvat material Denna rapprt får endast återges i sin helhet, m inte utfärdande labratrium i förväg skriftligen gdkänt annat. Kunden har infrmerats m mätsäkerheten vid kntraktsgenmgången

19 B 63, LULEÅ Tel , Rapprt G Utfärdad av ackrediterat labratrium Issued by an Accredited Labratry Uppdragsgivare: Prv inkm Registreringsnr: Tyréns AB Adress: Prvningsdatum: Objekt: Västra Nrrlandsgatan Kv Stadsrådet ; Adress: Rapprten utfärdad: Umeå Labratrieprtkll sid 2 (2 ) Punkt nr Djup Tub Okulär klassificering Skrym- Vatten- Flyt- Skjuv- Sensi- Glödg- Anmärkning m nr (ej ackrediterad metd) densitet kvt gräns hållfast- tivitet ningsförtn/m 3 % % het, kpa lust % 256 (saf)sigr / (fsa)csi 2,20 Tub ej fylld 1 4, (fsa)csi 1,91 25± Överskttsvatten i tuben ,87 Överskttsvatten i tuben Underskningen utförd av Erik Anderssn Prvningsansvarig

20 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 84,60 m sandig silt Nrmal Vätska i filter Fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech 604D Snd nr 3380 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,2 0,4 0,0 Lutning (grader) ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Djup (m) 4,0 4,5 5,0 U U U U 5,5 U 6,0 6,5 7,0 U U U U U O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

21 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,40 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,40 m sandig silt Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 1,0 1,5 2,0 Si D 2,5 3,0 + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad 3,5 + + Djup (m) 4,0 4,5 Sa Si v L (()) ,0 Cl L NCSi () () () 5,5 Si Cl v L M NCSi () (()) () + 6,0 Sa Si L + + 6,5 7,0 Sa Med D Med O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

22 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,40 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,40 m sandig silt Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) ,5 1,0 1,5 2,0 Si D 2,5 3,0 3,5 (()) Djup (m) 4,0 4,5 Sa Si v L (()) 5,0 Cl L NCSi () () () 5,5 Si Cl v L M NCSi (()) () () 6,0 Sa Si L (()) 6,5 Med 7,0 Sa D Med O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

23 C P T - sndering Prjekt Kv Stadsrådet Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m my 84,60 m Kalibreringsdata Spets 3380 Datum Areafaktr a 0,592 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Brrhål Datum sandig silt Nrmal Fett JA Getech 604D Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Vännäs Prtryck Friktin Spetstryck 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass klass 2 Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m) 2,10 Prtryck (kpa) 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 3,50 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart 1,80 Si D Anmärkning O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

24 C P T - sndering Prjekt Kv Stadsrådet Djup (m) Från Till 0,00 2,10 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 2,10 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,39 Klassificering Si D Si D Si D Sa v L Sa v L Sa v L Sa v L Si L Cl L Cl L Cl L Si v L Cl M Cl M Sa L Si Med Sa Med Sa Med Sa D Sa D Sa Med Sa Med NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi ρ t/m 3 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,85 1,60 1,85 1,85 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 1,90 1,90 w L τ fu kpa ((-6898,4)) ((-6900,5)) ((170,4)) ((82,1)) (34,0) (35,4) (38,8) ((49,4)) (42,4) (56,7) ((254,0)) Plats Brrhål Datum φ (34,8) 34,7 34,6 34,0 33,8 35,4 (35,2) 36,6 37,9 38,1 38,2 37,9 37,4 18,5 48,6 61,8 65,2 68,6 71,9 75,2 78,6 81,8 85,0 88,3 91,7 95,1 98,7 102,3 105,8 109,5 113,2 117,0 121,0 124,8 128,4 Vännäs σ v σ' v σ' c kpa kpa kpa 18,5 42,1 47,8 49,2 50,6 51,9 53,2 54,6 55,8 57,0 58,3 59,7 61,1 62,7 64,3 65,8 67,5 69,2 71,0 73,0 74,8 76,5 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 37,9 37,1 33,4 32,6 46,5 56,9 69,1 73,2 74,7 70,5 65,4 10,2 10,2 10,1 9,1 8,9 5,4 3,5 15,3 14,8 22,0 33,1 38,2 40,6 35,8 30,7 12,7 12,7 12,5 11,2 11,0 6,3 4,0 19,6 18,9 28,9 44,8 52,4 55,9 48,8 41,4 10,1 10,2 10,0 8,9 8,8 5,1 3,2 15,7 15,2 23,1 35,9 41,0 42,4 39,0 33,1 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

25 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Kv Stadsrådet Tyréns AB JA 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m my 84,60 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Plats Brrhål Datum sandig silt Nrmal Fett Getech 604D 3380 Vännäs Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa ,0 Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 0,5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa 1, q,mpa 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Djup (m) 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

26 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,00 m 3,00 m 8,00 m 2,10 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 84,60 m Sand Nrmal Vätska i filter Fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech 604D Snd nr 3380 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,2 0,4 0 Lutning (grader) Djup (m) 4 5 U U U U U 6 U U 7 U U U O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

27 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,00 m Sand Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 1,0 1,5 Sa L 2,0 2,5 3,0 3,5 Si Cl v L vl L NC () () (()) Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Djup (m) 4,0 4,5 Si Sa v L (()) ,0 L (()) (()) + + 5,5 Si v L (()) (()) (()) ,0 Cl M NCSi () () 6,5 7,0 Si Sa Med ,5 Si D O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

28 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,00 m Sand Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) ,5 1,0 1,5 Sa L 2,0 2,5 3,0 3,5 Si Cl v L vl L NC (()) () () Djup (m) 4,0 4,5 Si Sa v L (()) 5,0 L (()) (()) 5,5 Si v L (()) (()) (()) 6,0 Cl M NCSi () () 6,5 Si (()) (()) 7,0 Sa Med 7,5 Si D (()) (()) O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

29 C P T - sndering Prjekt Stadsrådet Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3,00 m 3,00 m 8,00 m 2,10 m my 84,60 m Kalibreringsdata Spets 3380 Datum Areafaktr a 0,592 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Brrhål Datum Sand Nrmal Fett JA Getech 604D Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Vännäs Prtryck Friktin Spetstryck 100,00 99,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass klass 2 Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m) 2,10 Prtryck (kpa) 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 3,10 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart 1,80 Sa L Anmärkning O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

30 C P T - sndering Prjekt Stadsrådet Djup (m) Från Till 0,00 2,10 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 2,10 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 Klassificering Sa L Sa L Sa L Si v L Cl vl Cl L Si v L Sa v L Sa v L Sa v L Sa v L Si L Si v L Si v L Si v L Si v L Cl M Cl M Si Med Si Med Sa Med Sa Med Sa Med Sa Med Si D Si D NC NC NCSi NCSi ρ t/m 3 1,80 1,80 1,80 1,60 1,30 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,85 1,85 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,95 1,95 w L τ fu kpa ((34,8)) (13,0) (23,8) ((34,6)) ((81,9)) ((36,7)) ((42,2)) ((48,4)) ((54,0)) (46,7) (61,5) ((290,8)) ((265,4)) ((582,0)) ((598,0)) Plats Brrhål Datum φ 31,2 (25,9) (25,5) 33,6 34,1 33,8 33,1 (35,3) 36,7 38,0 38,0 37,8 (37,5) (37,5) 18,5 45,0 54,7 58,1 60,9 63,8 66,9 70,1 73,5 76,8 80,1 83,5 86,7 89,9 93,0 96,1 99,5 103,2 106,7 110,3 113,9 117,6 121,3 125,1 128,9 132,7 Vännäs σ v σ' v σ' c kpa kpa kpa 18,5 40,5 44,7 46,1 46,9 47,8 48,9 50,1 51,5 52,8 54,1 55,5 56,7 57,9 59,0 60,1 61,5 63,2 64,7 66,3 67,9 69,6 71,3 73,1 74,9 76,7 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 1,00 1,00 1,00 1,00 15,9 26,9 34,2 32,6 25,9 57,4 70,7 71,4 69,1 4,8 2,5 2,5 7,2 9,3 8,9 7,3 5,4 2,8 3,1 3,5 3,8 16,8 15,5 22,4 34,9 36,0 33,9 31,7 32,5 5,6 2,8 2,8 8,7 11,4 11,0 8,8 6,4 3,1 3,5 4,0 4,4 21,6 19,8 29,4 47,5 49,2 46,0 42,8 44,0 4,5 2,3 2,3 7,0 9,1 8,8 7,0 5,1 2,5 2,8 3,2 3,5 17,3 15,8 23,5 38,0 39,3 36,8 34,3 35,2 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

31 16 14A-14B 3A-3B Strgatan : Skala Vännäs kmmun

32 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK OMBYGGNAD AV KV STADSRÅDET 6

33 Uppdrag: Titel på rapprt: Status: Datum: , Geteknisk undersökning kv Stadsr det 6 Prjekteringsunderlag Geteknik Medverkande Beställare: Kntaktpersn: Vännäs Kmmun Eva Lidestav Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Lena Mörén, Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Eric Carlssn, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Versin: Initialer: Datum: ÅR-MÅN-DAG ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Datum: ÅR-MÅN-DAG Handlingen granskad av: Tyréns AB Västra Nrrlandsgatan 10B Umeå Västra Nrrlandsgatan 10B Tel: Säte: Stckhlm Org.Nr: O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc

34 Inledning Föreliggande PM behandlar prjekteringsförutsättningar avseende geteknik ch grundvatten för rubr. bjekt. Sammanställning av tidigare ch nu utförda undersökningar redvisas i en separat rapprt MUR, Markteknisk undersökningsrapprt. Prjekterings PM utnyttjas vid prjektering. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders ch anläggningars utfrmning är bestämd bör getekniska uppgifter ch rekmmendatiner, sm överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen. Innehållsförteckning Objekt ch ändamål... 4 Underlag för Prjekterings PM... 4 Styrande dkument... 4 Planerad/föreslagen knstruktin 4 Markförhållanden Områdesbeskrivning/ytbeskaffenhet Getekniska förhållanden Materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhet Hydrgelgiska förhållanden... 5 Sammanställning av härledda egenskaper... 5 Rekmmendatiner Grundläggning Schakt- ch fyllningsarbeten Anläggning av hårdgjrda ytr VA-ledningar... 7 Dimensinering ch/eller beräkning Beskrivning av geknstruktin Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Sammanställning av geknstruktinens dimensinerande värden... 7 Kntrller... 8 Tillhörande dkument Markteknisk undersökningsrapprt, daterad 07 Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 3(9)

35 1 Objekt ch ändamål På uppdrag Vännäs kmmun har Tyréns AB utfört en geteknisk undersökning inför ändring av detaljplan på Stadsrådet 6 i Vännäs samt prjektering av 6-våningshus på samma fastighet. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Lena Mörén. Undersökningen är utförd med syfte att bestämma de getekniska förhållandena sm grund för prjektering ch grundläggning. 2 Underlag för Prjekterings PM Sammanställning av utförda undersökningar redvisas i en separat rapprt med tillhörande ritning: Markteknisk undersökningsrapprt, daterad. 3 Styrande dkument Utvärdering har utförts enligt den eurpeiska standarden SS-EN 1997: Dimensinering av geknstruktiner (Eurkd 7). Trafikverkets TK Ge 11 har använts vid utvärdering av resultat från CPT-snderingar ch viktsnderingar. För bestämning av materialtyp ch tjälfarlighetsklass har AMA Anläggning 10 använts ch för schaktbarhetsklasser har klassificeringssystem i BFR rapprt R 130:1985 använts. Se även tabell 1 nedan. Tabell 1 Styrande dkument Dkument Eurkd 7, 1997 TKGe 11 Anläggnings AMA 10 4 Planerad/föreslagen knstruktin Planerad byggnad är en sevåningsbyggnad sm ska inrymma lägenheter. 5 Markförhållanden 5.1 Områdesbeskrivning/ytbeskaffenhet Området består idag av en parkeringsyta. Tidigare har ett tvåvåningshus med källare stått på del av fastigheten. Enligt uppgift är grundmuren riven men eventuellt ligger gamla betngkällarglvet kvar i marken. Det finns uppgift på att det gått en bäck genm fastigheten sm fyllts igen när mrådet eplaterades. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 4(9)

36 5.2 Getekniska förhållanden Jrden utgörs ytligt av 1-3 m fyllningar. I snderingspunkt ngspunkt 1 är fyllningens mäktighet ca 3,1 m. Fyllningen varierar mellan sandig silt (sasi) till grusig sand (grsa). Naturligt lagrad jrd under fyllningen består av skiktade sandiga ch siltiga sediment. På ca 4,5 till 5 meter djup (nivå ca ,5) finns ett lager av lös lerig silt. Skiktet är ca 1 meter mäktigt ch sluttar av någt mt öster. Under det lösare lagret finns mäktiga sediment av silt med medelfast till fast lagertäthet. Utgående från resultatet från utförd CPT-sndering bedöms silten innehålla inslag av sand. Utgående från tidigare utförda undersökningar bedöms fast friktinsjrd, trligen mrän, finnas på nivå ca , 67, dvs på minst ca 18 meters djup. 5.3 Materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhet Bedömning av materialtyper ch tjälfarlighetsklasser har gjrts enligt AMA Anläggning 10. Bedömning av schaktbarhetsklasser r har gjrts enligt klassificeringssystem i BFR rapprt R 130:1985. Jrdarternas indelning i materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhetsklass redvisas i Tabell 2. Tabell 2. Jrdarternas klassning enligt AMA 10 ch BFR rapprt R 130:1985. Material Grusig sand (grsa) ch sand (Sa) Materialtyp 2 Tjälfarlighetsklass 1 Schaktbarhetsklass 2 Siltig sand (sisa) Lerig silt ch silt 3B 5A Hydrgelgiska förhållanden Ett grundvattenrör är satt på ca 3 m djup i mrådet ch vid avläsningstillfället den 14 maj 2013 låg vattenytan på 2,07 meters djup. Man bör dck räkna med att två grundvattenytr förekmmer i jrden. En ytlig ch eventuellt peridvis förekmmande i eller på lerlagret på ca 2-3 meters djup ch en djup permanent grundvattenyta sm trligen följer älvens nivåvariatiner variatiner. Utförda CPT-snderingar visar att jrden under den leriga silten är dränerad. Vid prvtagning i brrpunkt 1 var vatteninströmningen riklig. Fyllningens mäktighet var str här vilket skulle kunna tyda på att punkt 1 ligger på den igenfyllda bäckens gamla sträckning. 6 Sammanställning av härledda egenskaper Härledda värden på naturligt lagrad jrd har utvärderats i bifgad markteknisk undersökningsrapprt (MUR), daterad. I Tabell 3 redvisas samtliga utvärderade härledda värden. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 5(9)

37 Tabell 3. Härledda medelvärden* Jrdmaterial Silt/sandig silt Lerig silt Silt ch siltig sand Mrän Ungefärlig nivå <+76 Lös till medelfast Mycket lös 17(9) Medelfast till 18(9) fast Fast till Mycket fast Tunghet (Effektiv tunghet) [kn/m3] 17,5(9) 20(11) Hållfastghets egenskap Friktinsvinkel =30 Odränerad Skjuvhållfasthet= M 0 =8 MPa 40 kpa Friktinsvinkel =333 Friktinsvinkel =41 Defrmatins egenskap (MPa) E-mdul= 10 MPa E-mdul= 22 MPa E-mdul= 25 MPa 7 Rekmmendatiner 7.1 Grundläggning Aktuell nybyggnad planeras bli en sevåningsbyggnad utan källare. Det lösa leriga siltlagret lagret på 4,5-5 m djup är mycket sättningsbenägen vid lastökning. Pålning rekmmenderas dck ej då detta skulle medföra str påverkan på mkringliggande byggnader såsm vibratiner ch sättningar. Det skulle även finnas risk att det täta leriga siltlagret punkteras vilket skulle innebära en grundvattensänkning av det ytliga grundvattnet vilket i sin tur kan innebära sättningar. Grundläggning rekmmenderas att ske med hel förstyvad platta med lastkmpensatin med lättfyllning under byggnaden alternativt att byggnaden utförs med källare. Tillåtna påkänningar på den leriga silten får uppgå till maimalt 40 kpa. Lastspridning i de övre skikten kan beräknas med 2:1 metden. Den kmpressiva jrden är jämnt fördelad över mrådet vilket innebär att de sättningar sm kmmer att utbildas blir jämna under förutsättning att lasten är jämn De befintliga fyllningarna har delvis dålig kvalité ch har en mycket varierande lagringstäthet. Grundläggning kan därför ej ske på befintliga fyllningar. Grundläggningen skall utföras frstskyddad. 7.2 Schakt- ch fyllningsarbeten De sandiga ch siltiga sedimenten bedöms tillhöra schaktbarhetsklass 1 till 2. Fyllningarna är blandade ch bedöms kunna variera mellan att ha schaktbarhetsklass 2 till 3. Schaktbarhetsklass har bedömts enligt BRF rapprt R 130:1985. Silt blir flytbenägen vid bearbetning i vattenmättat tillstånd vilket skall beaktas vid schaktning under grundvattenytan ch vid nederbördsrika perider. Jrdens hållfasthet blir även lägre i vattenmättat tillstånd vilket påverkar val schaktsläntlutningar. Schaktarbetet kan förvåras m uppgifterna att en bäck fyllts igen stämmer, vilket brrpunkt 1 tyder på. Vatteninströmningen kan i detta fall bli kraftig. Slät skpa bör användas på schaktbtten under grundvattenytan. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun *)Observera att vid dimensinering ska det härledda värdet, redvisat i Tabell 4 ska räknas m till ett dimensinerande värde enligt EN kapitel 6 avsnitt 3.2 Lagringstäthet O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 6(9)

38 7.3 Anläggning av hårdgjrda ytr Överbyggnaden för hårdgjrda ytr skall dimensineras för terrassmaterial av materialtyp 5A. Dimensinering ch utförande bör utföras enligt AMA Anläggning 10. All mullhaltig jrd ska brttas i läge för hårdgjrda ytr. 7.4 VA-ledningar Vatten ch avlppsledningar kan grundläggas enligt nrmalt förfarande på förstärkt ledningsbädd på frstfritt djup. 8 Dimensinering ch/eller beräkning 8.1 Beskrivning av geknstruktin Planerad knstruktin är en sevåningsbyggnad sm rekmmenderas att grundläggas ytligt med hel förstyvad grundplatta. 8.2 Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Planerad anläggning avseende grundläggning ch eventuella stödknstruktiner hänförs till geteknisk kategri 2 (GK 2) ch säkerhetsklass 2 (SK 2). 8.3 Sammanställning av geknstruktinens dimensinerande värden Grundläggningen ska dimensineras enligt Eurkd 7 (EN 1997) där geknstruktinen hänförs till geteknisk kategri 2 (GK2). Beräkningar i brtt- ch bruksgränstillstånd utförs med nedanstående parametrar ch partialkefficienter för plattgrundläggning.. Dessa är utvärderade ur undersökningsresultaten esultaten med stöd av IEG:s tillämpningsdkument plattgrundläggning (Rapprt 2:2008). Partialkefficienter enligt tabell 4 gäller vid dimensinering. Tabell 4 Gällande partialkefficienter Materialegenskaper Tunghet γ d Partialkefficient γ M 1,0 Tunghet under gvy γ d 1,0 Friktinsvinkel tanф d 1,3 E-mdul E d 1,0* Skjuvhållfasthet, Cu 1,5 *i svenska tillämpningsbilagan rekmmenderas en mdellfaktr, γ Rd =1,3, vid beräkning av dimensinerande sättningar ch sättningsdifferens. Omräkningsfaktrer för grundläggning med platta har bedömts enligt tillämpningsdkument plattgrundläggning (Rapprt 7:2008) ch redvisas i tabell 5. Tabell 5 Sammanställning av valda mräkningsfaktrer. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 7(9)

39 Materialegenskaper Friktinsvinkel, φ (Si/saSi) Elasticitetsmdul, E (Si/saSi) Odränerad skjuvhållfasthet, C u (lesi)) Sättningsmdul (lesi) Friktinsvinkel, φ (Si/siSa) Elasticitetsmdul, E (Si/siSa) Friktinsvinkel, φ (Mn) Elasticitetsmdul, E (Mn) Nivå <+67 1 <+67 1 η , η 56 η η tt 0,95 1,1 1, ,95 1 0, ,95 1,1 1, ,95 1,1 1, Det dimensinerande värdet för geknstruktinen beräknas enligt IEG:s tillämpningsdkument sm: där γ m η Fast partialkefficient enligt Tabell 4 Omräkningsfaktr sm tar hänsyn till säkerheter relaterade till jrdens egenskaper ch aktuell geknstruktin enligt Tabell 5 Dimensinerande värden enligt detta för grundläggning med platta redvisas i Tabell 6. Tabell 6. Dimensinerande värden för aktuell jrdmdell vid dimensinering av grundplatta. Jrdmaterial Nivå* Tunghet (Effektiv tunghet) [kn/m3] Friktinsvinkel [ ] Odränerad skjuvhållfasthet [kpa] Defrmatins egenskap [MPa] Silt/sandig silt ,5(9) 25 E-mdul= 10 MPa Lerig silt (9) 24 kpa M 0 =8 MPa Silt ch siltig sand (9) 27 E-mdul= 22 MPa Mrän <+75 20(11) 35 E-mdul= 25 MPa 9 Kntrller De angivna grundläggningsrekmmendatinerna förutsätter att tillräckligt gd bärighet uppnås vid val av bttenplattans dimensiner. Plattarea attarean skall kntrlleras med avseende på tillåtet dimensinerande grundtryck ch dimensinerande vertikal geteknisk bärförmåga. Då lasterna för planerad byggnad är bestämda bör sättningsberäkningar utföras för att kntrllera strleksrdningen på sättningarna. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 8(9)

40 Vid schaktarbeten skall jrdprfilen kntrlleras mt angiven. Vid avvikelser skall beställaren kntaktas. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 9(9)

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KV LINDEN, MOTALA 2014-03-12 Uppdrag: 252275, Geoteknisk undersökning kv Linden, Motala Titel på rapport: Projekteringsunderlag Geoteknik Datum: 2014-03-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Geoteknisk undersökning för nya villor och gruppboende inom fastigheterna Lugnet 26-27 & Hallunda 4:34, 2014-08-25 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007 407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SG-utdrag Ritning G:1 G:5 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök) Bilaga 4 (CPT-sondering)

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15

Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15 Geoteknisk undersökning Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15 Kv. Åkarp 7:58, Burlövs Kommun, Uppförande av nytt seniorboende Uppdragsnummer: 223132 Upprättad av: Granskad av:

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16 FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB 2015-03-16 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Anna-Karin Jons Godkänd av: Anna-Karin Jons FINDUS VÄXTHUS I BJUV PM GEOTEKNIK, PLANERINGSUNDERLAG Findus

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 BORÅS STAD Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com,

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

Räddningstjänstens insatstid och förmåga

Räddningstjänstens insatstid och förmåga Upprättad av Martin Lindsten Beslutad Andreas Jhanssn Giltig t..m. 2016 03 31 Revideringsdatum 2015 03 31 Råd ch anvisning nr: 110 Räddningstjänstens insatstid ch förmåga Räddningstjänsten Strgötebrgs

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun Datum: 2014-09-02 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-703 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rönnen 8, Skövde kommun PM Geoteknik

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket A Alcntrl AB AtcntrtLabratries Bx 307, 65 07 Karlstad Tetr 054-2 3O 77 Fax: 054-9 05 70 ORG.NR 55652-O96 STYRELSENS SÄTE: LINKöPtNG NN "4C RAPPORT Sida () å! utfärdad av ackrediterat labratrium Xt, rg*'

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret.

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2013-05-17 C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik Beställare: Eslövs

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildningen. Trähusprojektör 300 YH-poäng

Kursplan för yrkeshögskoleutbildningen. Trähusprojektör 300 YH-poäng Kursplan för yrkeshögskleutbildningen Trähusprjektör 300 YH-päng Trähusprjektör, 300 Yh-päng Lärande i arbete - LIA 20 YH-päng Efter genmgången kurs ska den studerande kunna utföra mnterings- ch tillverkningsritningar

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik Prmemria Datum: 2015-05-08 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM Bilaga 2 - Analyskapacitet ch metdik 1. Bakgrund Vattendirektivet (2013/51/Euratm [E-DVD]) fastställer att medlemsstaterna ska kntrllera

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

... ..." ---- 1:1 SKYDD. vall /'" ..' . I,/ I BRUNNSBOMARKEN 2:1. r-f.. _-_, 7---:P.J... I """ I.' -l.'

... ... ---- 1:1 SKYDD. vall /' ..' . I,/ I BRUNNSBOMARKEN 2:1. r-f.. _-_, 7---:P.J... I  I.' -l.' t 21 DET ALJPLAN FÖR w TURSTEN 2 (f d VP Mtell)... ' " SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN UPPRÄ TT AD DEN 4 NOVEMBER OCH REVDERAD DEN 12 DECEMBER 2005...... "., ---- -- -ERK WESTLN PLANARKTEKT ÖSTEN ANDERSSON

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Sammanfattning. Revideringar

Sammanfattning. Revideringar Revideringar I Revidering A 2013-05-07 utfördes kompletterande fältundersökningar inkl. radonmätning. Nya punkter är 21, 22 och 23. En stabilitetsberäkning utfördes i sektion C ner mot Lillån. I Revidering

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna

Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna Platsen för nya stadshuset i Kiruna sett från Malmvägen 11 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter...4 2 Utvecklingsplanen...5 3 Geoteknik...6 4 Hydrogeologi...8

Läs mer

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner

Samråd för ny- och ombyggnad av väg 226 delen Pålamalm, Flaggplan och Flemingsberg i Huddinge och Botkyrka kommuner KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-28 KS-2014/1589.317 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kmmunstyrelsen Samråd för ny- ch mbyggnad

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer