Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län"

Transkript

1 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av: Plankarta med bestämmelser ch illustratin Planbeskrivning Genmförandebeskrivning Geteknisk undersökning (PM-Prjektering ch MUR, Tyréns 2013) Planens bakgrund ch syfte Planmrådet ingår i flera äldre detaljplaner. I senast upprättade plan från 1996 ges fastigheten en byggrätt för bstäder på fyra våningar med handel i bttenvåningen mt krsningen av Strgatan ch Köpmangatan. För att skapa förutsättningar att tillgdse det ökade behvet av bstäder inm Vännäs tätrt utökas eplateringen genm att tillåta byggande upp till se våningar. Plandata Planmrådet är beläget öster m Östra järnvägsgatan i Vännäs tätrt. Området mfattar fastigheten Stadsrådet 6. Fastigheten ägs av kmmunen. Arealen för mrådet knappt 1000 kvm.

2 2(3) SAMRÅDSHANDLING 2(4) Tidigare ställningstaganden För planmrådet gäller: Översiktsplan: -Översiktsplan 2005, antagen av kmmunfullmäktige I denna redvisas mrådet sm bstäder (B). Detaljplaner: -Detaljplan för kvarteret stadsrådet mm inm Vännäs tätrt i Vännäs kmmun, Västerbttens län. Laga kraft Detaljplan för del av kvarteret Stadsrådet inm Vännäs tätrt i Vännäs kmmun, Västerbttens län. Laga kraft Plan antagen av fullmäktige 25 mars Förutsättningar ch förändringar Planmrådet är idag bebyggt ch nyttjas sm parkering samt för infart till fastigheten Statsrådet 1. En markundersökning är utförd ch ger en rekmmendatin m att inte uppföra byggnader högre än 6 våningar. Markförhållandena är dessutm sådana att källare bör undvikas. Av detta följer att lägenhetsförråd mm ska placeras i bstadshuset eller i en separat byggnad för vilken byggrätt ges mt tmtgräns till Statsrådet 1. Mellan förråds- miljöbyggnaden ch bstadshuset skapas en bilfri yta kring bstadsentrén sm placeras i västligt läge. Tillfart till Statsrådet 1 bör ske nrr m bstadshuset med infart från Köpmangatan. Inm Statsrådet 6 anrdnas handikapparkering ch plats för angöring. Övrig parkering löses genm att förlägga bstadsparkering på angränsande fastighet i enlighet med detaljplanen från 1996 sm ger möjlighet att anrdna parkering för Statsrådet 6 inm fastigheten Aldebaran 1.

3 3(3) SAMRÅDSHANDLING 3(4) Nu gällande plan medger även handel. Detta bedöms inte eknmiskt genmförbart då det förmdas att behvet av lkaler av den typen är ch kmmer att vara begränsat inm aktuell fastighet. Teknisk försörjning Anslutningspunkter för VA finns i anslutande gatr. Inm fastigheten finns en dagvattenbrunn. Planen medför inga förändringar av kmmunens VA-nät. Ställningstagande kring Miljöknsekvensbeskrivning (MKB) Den påverkan på mgivningen sm denna plan medför bedöms sm ringa eftersm planen inte innebär ändrad användning på annat sätt än att handel utgår. Denna ändring kan möjligen medföra minskad trafik under förutsättning att handel hade bedrivits i enlighet med den äldre planen. Påbyggnad av två bstadsvåningar med kanske 10 små lägenheter bedöms inte påverka den ttala trafikströmmen nämnvärt. En behvsbedömning, enligt resnemanget van, från kmmunens sida av behvet av en miljöknsekvensbeskrivning ger, med stöd av kriterierna i bilaga 4 till MKB-förrdningen, att den påverkan sm denna plans genmförande skulle få på miljön inte på någt mråde föranleder genmförande av en miljöbedömning / miljöknsekvensbeskrivning. Genusperspektiv ch jämställdhet Föreslagen planändring kan sägas vara genusneutral då den inte har någn specifik påverkan ur genusperspektiv genm sitt syfte att skapa förutsättning för ytterligare bstäder mm inm fastigheten Statsrådet 6. Trygghet ch säkerhet Fastighetens placering vid en trafikerad gata bör beaktas vid prjektering av ny bebyggelse. I planen placeras bstadshuset i anslutning till gatukrsningen. Detta för att skapa förutsättningar för en säkrare gårdsmiljö för skyddade trafikanter. Bstadshusets entré bör placeras mt nrr då viss frdnstrafik till Statsrådet 1 kmmer att finnas på västra delen av Statsrådet 6. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Organisatriska frågr Ärendets handläggning Planen handläggs enligt så kallat nrmalt planförfarande. Genmförandetid Genmförandetiden upphör 10 år efter det att planen vunnit laga kraft. Fastighetsrättsliga frågr Eknmi Kmmunen svarar för planläggningskstnaderna. Kmmunen äger fastigheten Statsrådet 6. Avtal måste träffas med Statsrådet 1 avseende tillgång till infart för persnbilar.

4 4(3) SAMRÅDSHANDLING 4(4) Huvudmannaskap I planen finns ingen allmän platsmark. Umeå februari 2014 Vännäs kmmun Arkinva Arkitekter Eva Lidestav Byggnadsinspektör Ivar Bengtssn Arkitekt

5 MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik OMBYGGNAD AV KV STADSRÅDET 6

6 Uppdrag: Titel på rapprt: Status: Datum: , Kv Stadsrådet 6 MUR, Markteknisk undersökningsrapprt Medverkande Beställare: Kntaktpersn: Vännäs Kmmun Eva Lidestav Knsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Eric Carlssn, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Versin: Initialer: Datum: ÅR-MÅN-DAG ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Datum: ÅR-MÅN-DAG Handlingen granskad av: Tyréns AB Västra Nrrlandsgatan 10B Tel: Säte: Stckhlm Org.Nr: O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc

7 Innehållsförteckning Objekt... 5 Underlag för undersökningen... 5 Styrande dkument... 5 Geteknisk kategri... 6 Arkivmaterial... 6 Befintliga förhållanden... 6 Psitinering... 7 Getekniska fältundersökningar Utförda snderingar Utförda prvtagningar Undersökningsperid Fältingenjörer Kalibrering ch certifiering Prvhantering Getekniska labratrieundersökningar... 8 Hydrgelgiska undersökningar 9 Härledda värden Jrdartsbeskrivning Hållfasthetsegenskaper Friktinsvinkel Odränerad skjuvhållfasthet Defrmatinsegenskaper Sättningsmdul Elasticitetsmdul Övriga egenskaper Hydrgelgiska egenskaper Miljötekniska egenskaper Värdering av undersökning Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 3(11)

8 Bilagr Beteckning Bilaga 1. Härledda värden Bilaga 2. Rutinundersökning Bilaga 3. CONRAD-utvärdering Datum Rev. datum Datum Rev. datum 07 Datum Rev. datum 07 Klicka här för att ange datum. O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc Ritningar Beteckning Typ G Plan ch sektinsritning Tillhörande dkument/hänvisningar Beteckning PM Prjekteringsunderlag

9 1 Objekt På uppdrag Vännäs kmmun har Tyréns AB utfört en geteknisk undersökning inför ändring av detaljplan på Stadsrådet 6 i Vännäs samt prjektering av 6-våningshus på samma ma fastighet. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Lena Mörén. Undersökningen är utförd med syfte att bestämma de getekniska förhållandena sm grund för prjektering ch grundläggning. 2 Underlag för undersökningen Sm underlag till undersökningen har en digital ledningskarta med befintliga byggnader över mrådet erhållits från Vännäs kmmun samt en planskiss över planerad byggnad. Sm underlag har även två äldre getekniska undersökningar använts, se avsnitt 5. 3 Styrande dkument Tabell 2. Fältundersökningar Undersökningsmetd Standard eller annat styrande dkument CPT, CPTU/ SS-EN ISO / Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Spetstrycksndering WST / VIM SIS-CEN ISO TS / Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Övriga ej Eurpastandarder Prvtagningar Kategri A EN ISO :2006/ Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Kategri B EN ISO :2006/ Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Denna rapprt ansluter till SS-EN med tillhörande natinell bilaga. Tabell 1. Planering ch redvisning Undersökningsmetd Standard eller annat styrande dkument Fältplanering SS-EN Fältutförande Geteknisk fälthandbk SGF Rapprt 1:96 samt SS-EN-ISO Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 5(11)

10 Tabell 3. Labratrieundersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument Klassificering SS-EN/ISO Vattenkvt SS-EN/ISO Skrymdensitet SS-EN/ISO Tabell 4. Hydrgelgiska undersökningar Metd Standard eller annat styrande dkument Öppna system EN ISO : Geteknisk kategri Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geteknisk kategri 2 för knstruktin/grundläggning. 5 Arkivmaterial 6 Befintliga förhållanden Aktuellt mråde ligger i centrala Vännäs, se Figur 1. Området består idag av en parkeringsyta. Tidigare har ett tvåvåningshus med källare stått på del av fastigheten. ten. Enligt uppgift är grundmuren riven men eventuellt ligger gamla betngkällarglvet kvar i marken. Det finns uppgift på att det gått en bäck genm fastigheten sm fyllts igen när mrådet eplaterades. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Inm kvarteret för planerad nybyggnatin har två getekniska undersökningar utförts för tidigare prjekt. Båda har använts sm underlag i denna utredning: Perrngen Förvaltning AB Del av stadsrådet, getekniskt utredning prjekteringsunderlag, VAB, Flerbstadshus Kv Stadsrådet, Tekniskt PM Geteknik, KM Anläggningsteknik AB, O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 6(11)

11 8.2 Utförda prvtagningar Aktuella prvtagningar mfattar: Störd prvtagning med skruvbrr (Skr) i 3 st punkter Ostörd prvtagning g med klvprvtagare (Kv/St1) i en punkt ch på en nivå 8.3 Undersökningsperid Undersökningarna har utförts under periden maj Fältingenjörer Fältarbete har utförts av Jhan Anderssn, fältingenjör Tyréns AB. 8.5 Kalibrering ch certifiering Undersökningarna har utförts med brrbandvagn Getech 604D. CPT-snderingarna är utförda med spets nr 3380 sm kalibrerades av Fredrik Nyström, Getech AB. 8.6 Prvhantering Prvhantering ch hantering av jrdprver har utförts enligt SGF Rapprt 1:96 Geteknisk Fälthandbk. Ostörda prver har förvarats i glasfiberhylsr med tättslutande gummilck i avsedda lådr sm tillhandahållits lits av labratriet. Prverna har transprterats med bussgds till labratriet i Luleå. 9 Getekniska labratrieundersökningar Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun Aktuella labratrieundersökningar mfattar: Jrdartbenämning av 1 st prver Rutinundersökning på 1 st störda prver, se bilaga 2 Labratrieundersökningar har utförts under periden till av ackrediterat labratrium MRM i Luleå. Labratrieundersökningar har utförts av Erik Anderssn, labratrieingenjör MRM. Jrdprvet har efter mttagande förvarats i kylrum. O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 8(11)

12 10 Hydrgelgiska undersökningar Aktuell hydrgelgisk undersökning mfattar: Installatin av grundvattenrör (Rf) i 1 st punkter Avläsning har skett en gång den 13 maj 2013 av fältingenjör Jhan Anderssn ch grundvattnet låg vid avläsningstillfället 2,07 m under markytan. 11 Härledda värden 11.1 Jrdartsbeskrivning Jrden utgörs ytligt av 1-3 m fyllningar. I undersökt punkt 1 är fyllningens mäktighet ca 3,2 m. Fyllningen varierar mellan sandig silt (sasi) till grusig sand(grsa). Fyllningen har en mycket varierande lagringstäthet. Naturligt lagrad jrd under fyllningen består av skiktade sandiga ch siltiga sediment. På ca 4,5 till 5 meter djup (nivå ca ,5) finns ett lager av lös lerig silt. Skiktet är ca 1 meter mäktigt ch sluttar av någt mt öster. Under det lösare lagret finns mäktiga sediment av silt med medelfast till fast lagertäthet. Utgående från resultatet från utförd CPT-sndering bedöms silten innehålla inslag av sand. Utgående från tidigare utförda undersökningar bedöms fast friktinsjrd, trligen mrän, finnas på nivå ca , 67, dvs på minst ca 18 meters djup Hållfasthetsegenskaper Friktinsvinkel Jrdens friktinsvinkel har utvärderats utgående från utförda CPT- -snderingar ch viktsnderingar. CPT-snderingarna har utvärderats utgående från spetstryck, enligt TK Ge 11 figur 5.2-9,samt med prgrammet Cnrad 3.1. Viktsnderingarna har utvärderats enligt TK Ge 11 figur Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade härledda medelvärden redvisas i tabell 5. Tabell 5 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens friktinsvinkel. Jrdmaterial Nivå (RH 2000) Friktinsvinkel ( ) Si/saSi Si/siSa Mrän < Odränerad skjuvhållfasthet Jrdens dränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utgående från utförd CPT-sndering sm har utvärderats med prgrammet Cnrad 3.1. I Cnrad har jrden klassificerats sm khesinsjrd på ungefär nivå Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade rade härledda medelvärden redvisas i tabell 6. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 9(11)

13 Tabell 6 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens dränerade skjuvhållfasthet. Jrdmaterial lesi Nivå* (RH 2000) Odränerad skjuvhållfasthet (kpa) Defrmatinsegenskaper Sättningsmdul Sättningsmdulen baseras på tidigare utförda undersökningar ch har utvärderats till 8 MPa Elasticitetsmdul Jrdens elasticitetsmdul har utvärderats utgående från utförda CPT-snderingar samt utvärderats utgående från utförda CPT-snderingar samt viktsnderingar. CPT-snderingarna har utvärderats utgående från spetstryck, enligt TK Ge 11 figur 5.2-8,samt utvärderats med prgrammet Cnrad 3.1. Viktsnderingarna har utvärderats enligt TK Ge 11 figur Utvärderade snderingar redvisas i bilaga 1 ch en sammanställning av utvärderade härledda medelvärden redvisas i tabell 7. Tabell 7 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens elasticitetsmdul. Jrdmaterial Si/saSi Si/siSa Mrän Nivå* (RH 2000) <+67 Elasticitetsmdul (MPa) Övriga egenskaper Jrdens tunghet har utvärderats utgående från snderingarna samt tabellerade värden i TK Ge 11 ch SGI infrmatin 1 ch redvisas i Tabell 8. Tabell 8 Utvärderade härledda medelvärden på jrdens tunghet (effektiv tunghet inm parates). Jrdmaterial Nivå* (RH 2000) Si/saSi lesi Si/siSa Mrän <+67 Tunghet (kn/m 3 ) 17,5 (9) 17 (9) 18(10) 20(11) 11.5 Hydrgelgiska egenskaper Ett grundvattenrör är satt på ca 3 m djup i mrådet ch vid avläsningstillfället den 14 maj 2013 låg grundvattenytan på 2,07 meters djup. Man bör dck räkna med att två grundvattenytr kan förekmma i jrden. En ytlig ch endast peridvis förekmmande i eller på lerlagret på 2-3 meters djup ch en djup permanent grundvattenyta sm trligen följer älvens nivåvariatiner variatiner. Vid prvtagning i brrpunkt 1 var vatteninströmningen riklig. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 10(11)

14 11.6 Miljötekniska egenskaper Inga miljögetekniska undersökningar har utförts inm mrådet. 12 Värdering av undersökning Snderingsresultatet resultatet har visat på enhetligt bild över jrdlagren ch dess lagringstäthet. Vid utvärdering av härledda värden har ett värderat medelvärde valts där de värden sm ansetts för höga ch för låga uteslutits. Skillnaden mellan utvärderade friktinsvinklar mellan CONRAD ch enligt TKGe bedöms främst ber av att man vid utvärdering enligt TKGe drar av 3 grader då materialet bedöms vara en silt. I punkt 4 har Cnrad utvärderat jrden sm en khesinsjrd även mellan +80, ,2 ch därmed även en skjuvhållfasthet. Vi har bedömt att detta antingen är en fyllning med mycket låg relativ fasthet alternativt att snderingen blivit störd i starten på grund av vanliggande fyllningar. Därför har detta resultat uteslutits. Då undersökningen utförts i ett flertal punkter i anslutning till planerad byggnad ch samtliga i samma gelgiska lkal bedöms jrdens egenskaper kunna bestämmas med tillräcklig säkerhet enligt GK2. Uppdrag: , kv Stadsrådet 6 Vännäs Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\MUR.dc 11(11)

15 E-mdul [MPa] -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 86,00 84,00 82,00 80,00 Nivå[RH2000] 78,00 2(vim) 3(vim) 1(CPT) 4(CPT) 1(CONRAD) 4(CONRAD) 76,00 74,00 72,00 70,00

16 Friktinsvinkel [grader] 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 86,00 84,00 82,00 80,00 Nivå [RH2000] 78,00 2(vim) 1(CPT) 4(CPT) 1(CONRAD) 4(CONRAD) 3(vim) 76,00 74,00 72,00 70,00

17 81,5 Skjuvhållfasthet [kpa] ,5 80 Nivå[RH2000] 79,5 79 4(CONRAD) 1(CONRAD) 78, ,5 77

18 B Luleå Tel: RAPPORT G utfärdad av ackrediterat labratrium REPORT issued by an Accredited Labratry Sida 1 (2) Registrerad: Kund Tyréns AB Utfärdad : Att. Lena Mörén Adr. Västra Nrrlandsgatan 10 Ort Umeå Analyser utförda i enlighet med Svensk standard eller angivna metder. Angivna värden på nggrannhet härrör från metdbeskrivningar. I vissa fall anges även vad sm kan anses vara nrmal spridning. Dessa värden lämnas i rapprttabellen utan kmmentar. Om en labratrietest ger större spridning lämnas kmmentar i för ändamålet avsedd klumn. Glödgningsförlust enligt f.d. SS (nrmalt utförs ej krrektin för ler-ch karbnathalt, glödgning utförs under 1tim i 800 C). Skrymdensitet enligt f.d. SS (Nrmal ngrannhet ca ± 2 % av bestämd skrymdensitet) Vattenkvt enligt CEN/ISO-TS :2005 (Tleranser för dubbelprver: För w>20 % får skillnaden högst vara 10 % av medelvärdet. För w<20 % får skillnaden högst uppgå till 2 %-enheter. Vid större skillnader görs kmpletterande bestämningar. Nrmalt redvisas dck medelvärden ch spridning ± y, alternativt + y - z) Knflytgräns enligt f.d. SS (Om skillnaden mellan de båda värdena är >2 %-enheter när medelvärdet är <0.40 eller m den är större än 5 % av medelvärdet, när medelvärdet är >0.40 görs bestämningen m) Krnfördelning - siktning enligt SSEN Krnfördelning - sedimentatin enligt f.d. SS (hydrmetermetden) Skjuvhållfasthet - knmetd enligt f.d. SS (Om någt av de enskilda skjuvhållfasthetsvärden sm ingår i beräkningen av skjuvhållfastheten avviker mer än 15 % från medelvärdet redvisas skjuvhållfastheten inm parentes) Skjuvhållfasthet - enaligt tryckförsök enligt CEN/ISO-TS :2005 Kmpressinsegenskaper - CRS enligt SS (Prvningen utförs i 8-10 C) Permeabilitet Rörpermeameter enl. f.d. SS Resultaten avser endast prvat material Denna rapprt får endast återges i sin helhet, m inte utfärdande labratrium i förväg skriftligen gdkänt annat. Kunden har infrmerats m mätsäkerheten vid kntraktsgenmgången

19 B 63, LULEÅ Tel , Rapprt G Utfärdad av ackrediterat labratrium Issued by an Accredited Labratry Uppdragsgivare: Prv inkm Registreringsnr: Tyréns AB Adress: Prvningsdatum: Objekt: Västra Nrrlandsgatan Kv Stadsrådet ; Adress: Rapprten utfärdad: Umeå Labratrieprtkll sid 2 (2 ) Punkt nr Djup Tub Okulär klassificering Skrym- Vatten- Flyt- Skjuv- Sensi- Glödg- Anmärkning m nr (ej ackrediterad metd) densitet kvt gräns hållfast- tivitet ningsförtn/m 3 % % het, kpa lust % 256 (saf)sigr / (fsa)csi 2,20 Tub ej fylld 1 4, (fsa)csi 1,91 25± Överskttsvatten i tuben ,87 Överskttsvatten i tuben Underskningen utförd av Erik Anderssn Prvningsansvarig

20 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 84,60 m sandig silt Nrmal Vätska i filter Fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech 604D Snd nr 3380 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,2 0,4 0,0 Lutning (grader) ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Djup (m) 4,0 4,5 5,0 U U U U 5,5 U 6,0 6,5 7,0 U U U U U O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

21 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,40 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,40 m sandig silt Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 1,0 1,5 2,0 Si D 2,5 3,0 + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad 3,5 + + Djup (m) 4,0 4,5 Sa Si v L (()) ,0 Cl L NCSi () () () 5,5 Si Cl v L M NCSi () (()) () + 6,0 Sa Si L + + 6,5 7,0 Sa Med D Med O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

22 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,40 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,40 m sandig silt Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Kv Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) ,5 1,0 1,5 2,0 Si D 2,5 3,0 3,5 (()) Djup (m) 4,0 4,5 Sa Si v L (()) 5,0 Cl L NCSi () () () 5,5 Si Cl v L M NCSi (()) () () 6,0 Sa Si L (()) 6,5 Med 7,0 Sa D Med O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

23 C P T - sndering Prjekt Kv Stadsrådet Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m my 84,60 m Kalibreringsdata Spets 3380 Datum Areafaktr a 0,592 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Brrhål Datum sandig silt Nrmal Fett JA Getech 604D Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Vännäs Prtryck Friktin Spetstryck 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass klass 2 Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m) 2,10 Prtryck (kpa) 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 3,50 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart 1,80 Si D Anmärkning O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

24 C P T - sndering Prjekt Kv Stadsrådet Djup (m) Från Till 0,00 2,10 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 2,10 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,39 Klassificering Si D Si D Si D Sa v L Sa v L Sa v L Sa v L Si L Cl L Cl L Cl L Si v L Cl M Cl M Sa L Si Med Sa Med Sa Med Sa D Sa D Sa Med Sa Med NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi ρ t/m 3 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,85 1,60 1,85 1,85 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 1,90 1,90 w L τ fu kpa ((-6898,4)) ((-6900,5)) ((170,4)) ((82,1)) (34,0) (35,4) (38,8) ((49,4)) (42,4) (56,7) ((254,0)) Plats Brrhål Datum φ (34,8) 34,7 34,6 34,0 33,8 35,4 (35,2) 36,6 37,9 38,1 38,2 37,9 37,4 18,5 48,6 61,8 65,2 68,6 71,9 75,2 78,6 81,8 85,0 88,3 91,7 95,1 98,7 102,3 105,8 109,5 113,2 117,0 121,0 124,8 128,4 Vännäs σ v σ' v σ' c kpa kpa kpa 18,5 42,1 47,8 49,2 50,6 51,9 53,2 54,6 55,8 57,0 58,3 59,7 61,1 62,7 64,3 65,8 67,5 69,2 71,0 73,0 74,8 76,5 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 37,9 37,1 33,4 32,6 46,5 56,9 69,1 73,2 74,7 70,5 65,4 10,2 10,2 10,1 9,1 8,9 5,4 3,5 15,3 14,8 22,0 33,1 38,2 40,6 35,8 30,7 12,7 12,7 12,5 11,2 11,0 6,3 4,0 19,6 18,9 28,9 44,8 52,4 55,9 48,8 41,4 10,1 10,2 10,0 8,9 8,8 5,1 3,2 15,7 15,2 23,1 35,9 41,0 42,4 39,0 33,1 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

25 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Kv Stadsrådet Tyréns AB JA 3,40 m 3,40 m 7,50 m 2,10 m my 84,60 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Plats Brrhål Datum sandig silt Nrmal Fett Getech 604D 3380 Vännäs Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa ,0 Uppmätt prtryck, u, kpa Ttalt spetstryck, q 0,5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa 1, q,mpa 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Djup (m) 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\1.CPW

26 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,00 m 3,00 m 8,00 m 2,10 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 84,60 m Sand Nrmal Vätska i filter Fett Brrpunktens krd. Utrustning Getech 604D Snd nr 3380 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,0 0,2 0,4 0 Lutning (grader) Djup (m) 4 5 U U U U U 6 U U 7 U U U O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

27 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,00 m Sand Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 1,0 1,5 Sa L 2,0 2,5 3,0 3,5 Si Cl v L vl L NC () () (()) Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad Djup (m) 4,0 4,5 Si Sa v L (()) ,0 L (()) (()) + + 5,5 Si v L (()) (()) (()) ,0 Cl M NCSi () () 6,5 7,0 Si Sa Med ,5 Si D O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

28 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 84,60 m 2,10 m 3,00 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri 3,00 m Sand Getech 604D Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering LM Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Stadsrådet Vännäs ,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet τ fu (kpa) ,5 1,0 1,5 Sa L 2,0 2,5 3,0 3,5 Si Cl v L vl L NC (()) () () Djup (m) 4,0 4,5 Si Sa v L (()) 5,0 L (()) (()) 5,5 Si v L (()) (()) (()) 6,0 Cl M NCSi () () 6,5 Si (()) (()) 7,0 Sa Med 7,5 Si D (()) (()) O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

29 C P T - sndering Prjekt Stadsrådet Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 3,00 m 3,00 m 8,00 m 2,10 m my 84,60 m Kalibreringsdata Spets 3380 Datum Areafaktr a 0,592 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Brrhål Datum Sand Nrmal Fett JA Getech 604D Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Vännäs Prtryck Friktin Spetstryck 100,00 99,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass klass 2 Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering Djup (m) 2,10 Prtryck (kpa) 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 3,10 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart 1,80 Sa L Anmärkning O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

30 C P T - sndering Prjekt Stadsrådet Djup (m) Från Till 0,00 2,10 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 2,10 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 Klassificering Sa L Sa L Sa L Si v L Cl vl Cl L Si v L Sa v L Sa v L Sa v L Sa v L Si L Si v L Si v L Si v L Si v L Cl M Cl M Si Med Si Med Sa Med Sa Med Sa Med Sa Med Si D Si D NC NC NCSi NCSi ρ t/m 3 1,80 1,80 1,80 1,60 1,30 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,85 1,85 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,95 1,95 w L τ fu kpa ((34,8)) (13,0) (23,8) ((34,6)) ((81,9)) ((36,7)) ((42,2)) ((48,4)) ((54,0)) (46,7) (61,5) ((290,8)) ((265,4)) ((582,0)) ((598,0)) Plats Brrhål Datum φ 31,2 (25,9) (25,5) 33,6 34,1 33,8 33,1 (35,3) 36,7 38,0 38,0 37,8 (37,5) (37,5) 18,5 45,0 54,7 58,1 60,9 63,8 66,9 70,1 73,5 76,8 80,1 83,5 86,7 89,9 93,0 96,1 99,5 103,2 106,7 110,3 113,9 117,6 121,3 125,1 128,9 132,7 Vännäs σ v σ' v σ' c kpa kpa kpa 18,5 40,5 44,7 46,1 46,9 47,8 48,9 50,1 51,5 52,8 54,1 55,5 56,7 57,9 59,0 60,1 61,5 63,2 64,7 66,3 67,9 69,6 71,3 73,1 74,9 76,7 Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 1,00 1,00 1,00 1,00 15,9 26,9 34,2 32,6 25,9 57,4 70,7 71,4 69,1 4,8 2,5 2,5 7,2 9,3 8,9 7,3 5,4 2,8 3,1 3,5 3,8 16,8 15,5 22,4 34,9 36,0 33,9 31,7 32,5 5,6 2,8 2,8 8,7 11,4 11,0 8,8 6,4 3,1 3,5 4,0 4,4 21,6 19,8 29,4 47,5 49,2 46,0 42,8 44,0 4,5 2,3 2,3 7,0 9,1 8,8 7,0 5,1 2,5 2,8 3,2 3,5 17,3 15,8 23,5 38,0 39,3 36,8 34,3 35,2 O:\UME\248552\G\=Arbetsarea=\Cnrad\4.CPW

31 16 14A-14B 3A-3B Strgatan : Skala Vännäs kmmun

32 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK OMBYGGNAD AV KV STADSRÅDET 6

33 Uppdrag: Titel på rapprt: Status: Datum: , Geteknisk undersökning kv Stadsr det 6 Prjekteringsunderlag Geteknik Medverkande Beställare: Kntaktpersn: Vännäs Kmmun Eva Lidestav Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Lena Mörén, Tyréns AB Lena Mörén, Tyréns AB Eric Carlssn, Tyréns AB Revideringar Revideringsdatum Versin: Initialer: Datum: ÅR-MÅN-DAG ÅR-MÅN-DAG Namn, Företag Namn, Företag Författare: Datum: ÅR-MÅN-DAG Handlingen granskad av: Tyréns AB Västra Nrrlandsgatan 10B Umeå Västra Nrrlandsgatan 10B Tel: Säte: Stckhlm Org.Nr: O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc

34 Inledning Föreliggande PM behandlar prjekteringsförutsättningar avseende geteknik ch grundvatten för rubr. bjekt. Sammanställning av tidigare ch nu utförda undersökningar redvisas i en separat rapprt MUR, Markteknisk undersökningsrapprt. Prjekterings PM utnyttjas vid prjektering. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders ch anläggningars utfrmning är bestämd bör getekniska uppgifter ch rekmmendatiner, sm överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen. Innehållsförteckning Objekt ch ändamål... 4 Underlag för Prjekterings PM... 4 Styrande dkument... 4 Planerad/föreslagen knstruktin 4 Markförhållanden Områdesbeskrivning/ytbeskaffenhet Getekniska förhållanden Materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhet Hydrgelgiska förhållanden... 5 Sammanställning av härledda egenskaper... 5 Rekmmendatiner Grundläggning Schakt- ch fyllningsarbeten Anläggning av hårdgjrda ytr VA-ledningar... 7 Dimensinering ch/eller beräkning Beskrivning av geknstruktin Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Sammanställning av geknstruktinens dimensinerande värden... 7 Kntrller... 8 Tillhörande dkument Markteknisk undersökningsrapprt, daterad 07 Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 3(9)

35 1 Objekt ch ändamål På uppdrag Vännäs kmmun har Tyréns AB utfört en geteknisk undersökning inför ändring av detaljplan på Stadsrådet 6 i Vännäs samt prjektering av 6-våningshus på samma fastighet. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Lena Mörén. Undersökningen är utförd med syfte att bestämma de getekniska förhållandena sm grund för prjektering ch grundläggning. 2 Underlag för Prjekterings PM Sammanställning av utförda undersökningar redvisas i en separat rapprt med tillhörande ritning: Markteknisk undersökningsrapprt, daterad. 3 Styrande dkument Utvärdering har utförts enligt den eurpeiska standarden SS-EN 1997: Dimensinering av geknstruktiner (Eurkd 7). Trafikverkets TK Ge 11 har använts vid utvärdering av resultat från CPT-snderingar ch viktsnderingar. För bestämning av materialtyp ch tjälfarlighetsklass har AMA Anläggning 10 använts ch för schaktbarhetsklasser har klassificeringssystem i BFR rapprt R 130:1985 använts. Se även tabell 1 nedan. Tabell 1 Styrande dkument Dkument Eurkd 7, 1997 TKGe 11 Anläggnings AMA 10 4 Planerad/föreslagen knstruktin Planerad byggnad är en sevåningsbyggnad sm ska inrymma lägenheter. 5 Markförhållanden 5.1 Områdesbeskrivning/ytbeskaffenhet Området består idag av en parkeringsyta. Tidigare har ett tvåvåningshus med källare stått på del av fastigheten. Enligt uppgift är grundmuren riven men eventuellt ligger gamla betngkällarglvet kvar i marken. Det finns uppgift på att det gått en bäck genm fastigheten sm fyllts igen när mrådet eplaterades. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 4(9)

36 5.2 Getekniska förhållanden Jrden utgörs ytligt av 1-3 m fyllningar. I snderingspunkt ngspunkt 1 är fyllningens mäktighet ca 3,1 m. Fyllningen varierar mellan sandig silt (sasi) till grusig sand (grsa). Naturligt lagrad jrd under fyllningen består av skiktade sandiga ch siltiga sediment. På ca 4,5 till 5 meter djup (nivå ca ,5) finns ett lager av lös lerig silt. Skiktet är ca 1 meter mäktigt ch sluttar av någt mt öster. Under det lösare lagret finns mäktiga sediment av silt med medelfast till fast lagertäthet. Utgående från resultatet från utförd CPT-sndering bedöms silten innehålla inslag av sand. Utgående från tidigare utförda undersökningar bedöms fast friktinsjrd, trligen mrän, finnas på nivå ca , 67, dvs på minst ca 18 meters djup. 5.3 Materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhet Bedömning av materialtyper ch tjälfarlighetsklasser har gjrts enligt AMA Anläggning 10. Bedömning av schaktbarhetsklasser r har gjrts enligt klassificeringssystem i BFR rapprt R 130:1985. Jrdarternas indelning i materialtyp, tjälfarlighetsklass ch schaktbarhetsklass redvisas i Tabell 2. Tabell 2. Jrdarternas klassning enligt AMA 10 ch BFR rapprt R 130:1985. Material Grusig sand (grsa) ch sand (Sa) Materialtyp 2 Tjälfarlighetsklass 1 Schaktbarhetsklass 2 Siltig sand (sisa) Lerig silt ch silt 3B 5A Hydrgelgiska förhållanden Ett grundvattenrör är satt på ca 3 m djup i mrådet ch vid avläsningstillfället den 14 maj 2013 låg vattenytan på 2,07 meters djup. Man bör dck räkna med att två grundvattenytr förekmmer i jrden. En ytlig ch eventuellt peridvis förekmmande i eller på lerlagret på ca 2-3 meters djup ch en djup permanent grundvattenyta sm trligen följer älvens nivåvariatiner variatiner. Utförda CPT-snderingar visar att jrden under den leriga silten är dränerad. Vid prvtagning i brrpunkt 1 var vatteninströmningen riklig. Fyllningens mäktighet var str här vilket skulle kunna tyda på att punkt 1 ligger på den igenfyllda bäckens gamla sträckning. 6 Sammanställning av härledda egenskaper Härledda värden på naturligt lagrad jrd har utvärderats i bifgad markteknisk undersökningsrapprt (MUR), daterad. I Tabell 3 redvisas samtliga utvärderade härledda värden. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 5(9)

37 Tabell 3. Härledda medelvärden* Jrdmaterial Silt/sandig silt Lerig silt Silt ch siltig sand Mrän Ungefärlig nivå <+76 Lös till medelfast Mycket lös 17(9) Medelfast till 18(9) fast Fast till Mycket fast Tunghet (Effektiv tunghet) [kn/m3] 17,5(9) 20(11) Hållfastghets egenskap Friktinsvinkel =30 Odränerad Skjuvhållfasthet= M 0 =8 MPa 40 kpa Friktinsvinkel =333 Friktinsvinkel =41 Defrmatins egenskap (MPa) E-mdul= 10 MPa E-mdul= 22 MPa E-mdul= 25 MPa 7 Rekmmendatiner 7.1 Grundläggning Aktuell nybyggnad planeras bli en sevåningsbyggnad utan källare. Det lösa leriga siltlagret lagret på 4,5-5 m djup är mycket sättningsbenägen vid lastökning. Pålning rekmmenderas dck ej då detta skulle medföra str påverkan på mkringliggande byggnader såsm vibratiner ch sättningar. Det skulle även finnas risk att det täta leriga siltlagret punkteras vilket skulle innebära en grundvattensänkning av det ytliga grundvattnet vilket i sin tur kan innebära sättningar. Grundläggning rekmmenderas att ske med hel förstyvad platta med lastkmpensatin med lättfyllning under byggnaden alternativt att byggnaden utförs med källare. Tillåtna påkänningar på den leriga silten får uppgå till maimalt 40 kpa. Lastspridning i de övre skikten kan beräknas med 2:1 metden. Den kmpressiva jrden är jämnt fördelad över mrådet vilket innebär att de sättningar sm kmmer att utbildas blir jämna under förutsättning att lasten är jämn De befintliga fyllningarna har delvis dålig kvalité ch har en mycket varierande lagringstäthet. Grundläggning kan därför ej ske på befintliga fyllningar. Grundläggningen skall utföras frstskyddad. 7.2 Schakt- ch fyllningsarbeten De sandiga ch siltiga sedimenten bedöms tillhöra schaktbarhetsklass 1 till 2. Fyllningarna är blandade ch bedöms kunna variera mellan att ha schaktbarhetsklass 2 till 3. Schaktbarhetsklass har bedömts enligt BRF rapprt R 130:1985. Silt blir flytbenägen vid bearbetning i vattenmättat tillstånd vilket skall beaktas vid schaktning under grundvattenytan ch vid nederbördsrika perider. Jrdens hållfasthet blir även lägre i vattenmättat tillstånd vilket påverkar val schaktsläntlutningar. Schaktarbetet kan förvåras m uppgifterna att en bäck fyllts igen stämmer, vilket brrpunkt 1 tyder på. Vatteninströmningen kan i detta fall bli kraftig. Slät skpa bör användas på schaktbtten under grundvattenytan. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun *)Observera att vid dimensinering ska det härledda värdet, redvisat i Tabell 4 ska räknas m till ett dimensinerande värde enligt EN kapitel 6 avsnitt 3.2 Lagringstäthet O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 6(9)

38 7.3 Anläggning av hårdgjrda ytr Överbyggnaden för hårdgjrda ytr skall dimensineras för terrassmaterial av materialtyp 5A. Dimensinering ch utförande bör utföras enligt AMA Anläggning 10. All mullhaltig jrd ska brttas i läge för hårdgjrda ytr. 7.4 VA-ledningar Vatten ch avlppsledningar kan grundläggas enligt nrmalt förfarande på förstärkt ledningsbädd på frstfritt djup. 8 Dimensinering ch/eller beräkning 8.1 Beskrivning av geknstruktin Planerad knstruktin är en sevåningsbyggnad sm rekmmenderas att grundläggas ytligt med hel förstyvad grundplatta. 8.2 Geteknisk kategri ch säkerhetsklass Planerad anläggning avseende grundläggning ch eventuella stödknstruktiner hänförs till geteknisk kategri 2 (GK 2) ch säkerhetsklass 2 (SK 2). 8.3 Sammanställning av geknstruktinens dimensinerande värden Grundläggningen ska dimensineras enligt Eurkd 7 (EN 1997) där geknstruktinen hänförs till geteknisk kategri 2 (GK2). Beräkningar i brtt- ch bruksgränstillstånd utförs med nedanstående parametrar ch partialkefficienter för plattgrundläggning.. Dessa är utvärderade ur undersökningsresultaten esultaten med stöd av IEG:s tillämpningsdkument plattgrundläggning (Rapprt 2:2008). Partialkefficienter enligt tabell 4 gäller vid dimensinering. Tabell 4 Gällande partialkefficienter Materialegenskaper Tunghet γ d Partialkefficient γ M 1,0 Tunghet under gvy γ d 1,0 Friktinsvinkel tanф d 1,3 E-mdul E d 1,0* Skjuvhållfasthet, Cu 1,5 *i svenska tillämpningsbilagan rekmmenderas en mdellfaktr, γ Rd =1,3, vid beräkning av dimensinerande sättningar ch sättningsdifferens. Omräkningsfaktrer för grundläggning med platta har bedömts enligt tillämpningsdkument plattgrundläggning (Rapprt 7:2008) ch redvisas i tabell 5. Tabell 5 Sammanställning av valda mräkningsfaktrer. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 7(9)

39 Materialegenskaper Friktinsvinkel, φ (Si/saSi) Elasticitetsmdul, E (Si/saSi) Odränerad skjuvhållfasthet, C u (lesi)) Sättningsmdul (lesi) Friktinsvinkel, φ (Si/siSa) Elasticitetsmdul, E (Si/siSa) Friktinsvinkel, φ (Mn) Elasticitetsmdul, E (Mn) Nivå <+67 1 <+67 1 η , η 56 η η tt 0,95 1,1 1, ,95 1 0, ,95 1,1 1, ,95 1,1 1, Det dimensinerande värdet för geknstruktinen beräknas enligt IEG:s tillämpningsdkument sm: där γ m η Fast partialkefficient enligt Tabell 4 Omräkningsfaktr sm tar hänsyn till säkerheter relaterade till jrdens egenskaper ch aktuell geknstruktin enligt Tabell 5 Dimensinerande värden enligt detta för grundläggning med platta redvisas i Tabell 6. Tabell 6. Dimensinerande värden för aktuell jrdmdell vid dimensinering av grundplatta. Jrdmaterial Nivå* Tunghet (Effektiv tunghet) [kn/m3] Friktinsvinkel [ ] Odränerad skjuvhållfasthet [kpa] Defrmatins egenskap [MPa] Silt/sandig silt ,5(9) 25 E-mdul= 10 MPa Lerig silt (9) 24 kpa M 0 =8 MPa Silt ch siltig sand (9) 27 E-mdul= 22 MPa Mrän <+75 20(11) 35 E-mdul= 25 MPa 9 Kntrller De angivna grundläggningsrekmmendatinerna förutsätter att tillräckligt gd bärighet uppnås vid val av bttenplattans dimensiner. Plattarea attarean skall kntrlleras med avseende på tillåtet dimensinerande grundtryck ch dimensinerande vertikal geteknisk bärförmåga. Då lasterna för planerad byggnad är bestämda bör sättningsberäkningar utföras för att kntrllera strleksrdningen på sättningarna. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 8(9)

40 Vid schaktarbeten skall jrdprfilen kntrlleras mt angiven. Vid avvikelser skall beställaren kntaktas. Uppdrag:, , Stadsrådet 6 Beställare: Vännäs kmmun O:\UME\248552\G\_Tet\PMPrjektering.dc 9(9)

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-3 GEOTEKNIK Datum: 212-5-31 INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 214-1-17 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare:

Läs mer

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN ORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER DETAJPANSUNDERAG STOCKHOM 2014-09-04 REV 14-10-09 SWECO CIVI AB STOCKHOM GEOTEKNIK ANNA NORBERG 1(7) rep001.dc 2012-03-29 Swec Gjörwellsgatan 22

Läs mer

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik NYTT VIAOMRÅDE I ÄVSBYN SUTRAPPORT UPPDRAG, Förfrågningsunderlag nytt villamråde Titel på rapprt: Nytt villamråde i Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik FINS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2015-03-16 Upprättad av: Kristian Westlund Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Anna-Karin Jns Uppdragsnr: 1020

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK ByggArvid AB Bstäder väster m Åsunden, Ulricehamn Geteknisk utredning för detaljplan Uppdragsnummer 2305 490 Götebrg 2012-10-11 Swec Infrastructure AB 1 (13) Swec Gullbergs

Läs mer

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO)

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO) Härryda Kmmun W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15021 Alhagen, Mölnlycke\Dkument\15021 Alhagen MUR.dc Geteknisk utredning för detaljplan inm Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK-

Läs mer

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning Geteknisk undersökning inför uppförandet av flerbstadshus, samt kntrs- ch verksamhetshus inm fastigheterna Slrsen 7 ch 8 i Brås Datum: 2009-12-16 Prjekt nr: 1922400 Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Prjektledare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Frstvägen, Alingsås AINGSÅS KOUN, Västra Götalands än 2013-08-22 Revidering 2016-04-15 Upprättad av: Jakim Wallgren / ra Jrild Granskad av: ra Jrild Versin 2.0 Innehållsförteckning

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA 216-8-26 UPPDRAG 27938, Försklr Västerås Titel på rapprt: Markteknisk undersökningsrapprt (MUR/GEOTEKNIK) Datum: 216-8-26 MEDVERKANDE

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL

GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL 7 2015-04-17 Uppdrag: 261532, Getekniska undersökningar del av Osdal 7 Titel på rapprt: Getekniska egenskaper ch släntstabilitet, Del av Osdal 7

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN. Projekterings PM geoteknik

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN. Projekterings PM geoteknik Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2016-05-19, Dnr 2014-06515 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN Prjekterings PM geteknik 2015-12-30 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina

Läs mer

Spydeberg kommun. Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kommun, Norge. Datarapport från Grunnundersøkelse. Göteborg Uppdrag nr. 15.

Spydeberg kommun. Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kommun, Norge. Datarapport från Grunnundersøkelse. Göteborg Uppdrag nr. 15. Spydeberg kmmun Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kmmun, Nrge Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-03-24 Uppdrag nr. 15.502 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:

Läs mer

TYRESÖ. Södergården Planerad anläggning av flerbostadshus. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Dokumentation av utförda undersökningar

TYRESÖ. Södergården Planerad anläggning av flerbostadshus. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Dokumentation av utförda undersökningar TYRESÖ Södergården Planerad anläggning av flerbstadshus Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Dkumentatin av utförda undersökningar 215-11-6 Upprättad av: Jenny Gustafssn :\3657\122743\122758\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\Södergården

Läs mer

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A 1. 2. 1 (7) Skapat av Dkumentdatum Leverans/Ändrings PM T. Sahlin 2017-05-16 Prjektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer E18 TPL Bergshamra 138663 10205098 E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA -

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN.

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. PM GEOTEKNIK TOLUST EXPLOATERING AB Jönköping, södra Munksjö mrådet, utfyllnad i UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. UNDERLAG ANSÖKAN

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

Vedlegg 1. Situasjonskart

Vedlegg 1. Situasjonskart Vedlegg 1 Situasjnskart Vedlegg 2 Tegninger Arkitekt g RIB 1 2 3 4 5 11000 4900 16200 10000 = +6562823.231 y = +611632.487 = +6562825.462 y = +611643.202 = +6562826.461 y = +611647.999 = +6562829.685

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbostadshus Hjo Kommun

PM Geoteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbostadshus Hjo Kommun PM Geteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbstadshus Hj Kmmun Datum: 2015-02-27 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-807 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kv. Rönnen 14 m fl, Hj kmmun PM Geteknik 150227

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN SLUTRAPPORT 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

Härnevi 1:17, Upplands-Bro kommun

Härnevi 1:17, Upplands-Bro kommun Underlag till detaljplan Härnevi 1:17, Upplands-Br kmmun Nytt flerbstadshus Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik Stckhlm 2015-04-29 Hämtat från enir.se 2015-04-28 Beställare: Härnevi fastighets AB

Läs mer

Sarpsborgs Kommune. Ny sentrumbarnehage i Sarpsborg, Sarpsborgs Kommun, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR)

Sarpsborgs Kommune. Ny sentrumbarnehage i Sarpsborg, Sarpsborgs Kommun, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Sarpsbrgs Kmmune Ny sentrumbarnehage i Sarpsbrg, Sarpsbrgs Kmmun, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg 2014-03-06 Uppdrag nr. 14.205 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Marcus Dahlström

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDLINGEN KIRUNA

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDLINGEN KIRUNA MUR (Markteknisk undersökningsrapprt) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDINGEN KIRUNA Uppdrag: 245202, Geteknisk undersökning Stadsmvandlingen Kiruna Titel på rapprt: Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille Bilaga 5 VL MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR 2002-04-02 E20 / Gamla Krnvägen, Partille Plats E20 / Gamla Krnvägen Närvarande Rland Brandshage Jan Ekström Åke Jhanssn Ola Skepp Partille kmmun, (Tekn. Kntret)

Läs mer

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1, Färila Ljusdals kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2016-09-09

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN W Mark MARKS KOMMUN [Marks kmmun loit m -02-2 4 Hedb, Skene ^appfit Geteknisk undersåtar (RBm Götebrg 2010-02=11 Swec Infrastructure AB, Geteknik Uppdragsnymmer 230S 376 SWECO zf Gullbergs Strandgata 3

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN 2015-09-29 Uppdrag: 258874, Kv Bollen, Solna Titel på rapport: Projekteringsunderlag geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2015-09-29 Medverkande

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PAJALA 9:3 OCH 9:175

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PAJALA 9:3 OCH 9:175 Rapport ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PAJALA 9:3 OCH 9:175 SLUTRAPPORT 2015-10-02 Uppdrag: 265204, GEOTEKNIK PAJALA KOMMUN Titel på rapport: Översiktlig geoteknisk undersökning, Pajala 9:3 och 9:175

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

PM Geoteknik Bogesund 1:40 m. fl. Nytt bostadsområde Ulricehamns Kommun

PM Geoteknik Bogesund 1:40 m. fl. Nytt bostadsområde Ulricehamns Kommun PM Geteknik Bgesund 1:40 m. fl. Nytt bstadsmråde Ulricehamns Kmmun Datum: 2015-02-17 Rev. Datum: 2015-03-16 Uppdragsnummer: 514-782 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Bgesund 1:40 m. fl., Ulricehamns

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL TEKNISK PM GEOTEKNIK Götebrg 2007-11-07 Fredrik Olssn FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1,

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RÖBÄCK 27:20 M.FL

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RÖBÄCK 27:20 M.FL PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RÖBÄCK 27:20 M.FL 2013-10-28 Uppdrag: 250198, Översiktlig geoteknisk undersökning Röbäck 27:20 m.fl Titel på rapport: Projekteringsunderlag

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK FITTJA C 2015-02-27

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK FITTJA C 2015-02-27 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK FITTJA C 2015-02-27 Uppdrag: 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Projekteringsunderlag geoteknik Fittja C Status: Datum: 2015-02-27 Medverkande

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUND 2013-12-02 Uppdrag: 252439, Betongen 1 m.fl, Östersunds kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Leverans

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Tanums kommun. Fjällbacka, Slänten. PM nr 2, Geoteknik. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Jens Hummel Handläggare

Tanums kommun. Fjällbacka, Slänten. PM nr 2, Geoteknik. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Jens Hummel Handläggare Tanums kmmun Fjällbacka, Slänten PM nr 2, Geteknik s:\4\4271\jens\tan36\tet\pm_rev2_7-11-1\pm_nr2_ge_fjallbacka_slänten_27-11-1.dc Datum 27-11-26 Uppdragsnummer 427-1 Utgåva/Status Jens Hummel Handläggare

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Galären i Luleå AB Luleå 2014-02-14 Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691 Utgåva/Status Lajla Sjaunja Lajla Sjaunja Peter Lindkvist Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Kungsgatan

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK SÄTERBOSTÄDER AB Geoteknisk undersökning för Kv. Liljan i Säter UPPDRAGSNUMMER 1521096 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE CAROLINA WESTDAHL Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 11180 Översiktlig geteknisk utredning inför nyetablering av htell i Hallunda, Btkyrka kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Götebrg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Emil Jhanssn Uppdragsnr:

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ANTAGANDE, enkelt planförfarande Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

ANTAGANDE, enkelt planförfarande Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Diarienr 2011/0074 Ändring genm tillägg för detaljplan S8 Björkenäs 1:1 mfl, Söderåkra, Trsås kmmun, Kalmar län ANTAGANDE, enkelt planförfarande Tillägg till plan- ch genmförandebeskrivning Trsås 2013-08-20,

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik

Rökland 1:156 & 1:144 Alnön Projekterings PM/Geoteknik Beställare: Sundsvalls kommun Drakfastigheter Att: Anders Lager 851 85 Sundsvall Beställarens representant: Anders Lager Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 35 972 32 Luleå Birgitta

Läs mer

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel.

PM Geoteknik. Kanalgården, Trygghetsboende, Sandviken. PM Geoteknik. Kenneth Larsson. David Stenman. Magnus Larsson 2014-03-05. Tel. Uppdragsnr: 10194635 1 (6) Handläggare Uppdragsansvarig Datum Er referens David Stenman Magnus Larsson 2014-03-05 Kenneth Larsson Tel +46 010 722 51 64 david.stenman@wspgroup.se PM Geoteknik Kanalgården,

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer