Landstingsservice. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut Landstingsservice GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsservice. Innehållsförteckning. Revisionsrapport, Bokslut Landstingsservice 2003 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING..."

Transkript

1 Landstingsservice Innehållsförteckning 1. GRANSKNINGENS OMFATTNING OCH INRIKTNING ÅRETS BOKSLUTSGRANSKNING ÅRSANALYS ENLIGT BALANSERAT STYRKORT... 2 Strategiska mål PERSPEKTIV SAMHÄLLSPERSPEKTIV... 3 Verksamhet... 3 Ekonomi KUNDPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV LÄRANDEPERSPEKTIV SAMMANFATTANDE KOMMENTARER ÅRSANALYS INTERN KONTROLL... 6 Bokslutsprocessen, budget och prognos (7)

2 Revisionsrapport 2003 avseende Landstingsservice, Landstinget Kronoberg. 1. Granskningens omfattning och inriktning Revisionen av Landstingsservice verksamhet 2003 har utförts i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning och landstingets regler och anvisningar samt god revisionssed. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna och rapportering är rättvisande, om den interna kontrollen är tillräcklig samt om lagar och förordningar följs. Revisionen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan med utgångspunkt från väsentliga risker i verksamheten och den finansiella rapporteringen. Konkret innefattar granskningen bland annat: Kontroll av ansvar och befogenheter samt efterlevnad av god redovisningssed och interna principer Kartläggning och bedömning av väsentliga processer och rutiner såsom bokslutsprocess, inköpsprocess, utbetalningsrutin etc. Bedömning och test av systembaserade och systemorienterade kontroller såsom registervård, behörigheter etc. Bedömning av den löpande redovisningen med tyngdpunkt på rörelsetillhörighet, kontering samt hantering av sekretessbelagda uppgifter Granskning av upprättad årsanlys, årsbokslut och andra redovisningshandlingar som till exempel det balanserade styrkortet, budget och prognos Uppföljning av föregående års frågeställningar Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed med beaktande av väsentlighet och risk i verksamheten samt kontrollmålen existens, tillhörighet, fullständighet, värdering och presentation. Efter vår bedömning av väsentlighet och risk i Landstinget Kronoberg valde vi att granska Landstingsservice mindre ingående än vissa andra driftsenheter. Driftsenheten har i år inte varit föremål för något speciellt förvaltningsrevisionellt projekt. 2. Årets bokslutsgranskning I denna rapport redovisas väsentliga förändringar, synpunkter och brister. För en allmän beskrivning av Landstingsservice verksamhet hänvisas läsaren till Landstingsservice årsanalys. 2.1 Årsanalys enligt Balanserat styrkort Under de två föregående årens rapportering har vi påpekat ett antal förbättringsmöjligheter vad gäller Landstingsservice styrning i enlighet med det balanserade styrkortet. 2 (7)

3 Det finns dock fortfarande vissa förbättringsmöjligheter som vi kommenterar i avsnitt 3. Strategiska mål De strategiska målen har under året bytt namn och heter nu enligt nedan: Samhällsstrategi (tidigare Ekonomistrategi) Kundstrategi (tidigare Medborgar- och kundstrategi) Processtrategi (oförändrat) Lärandestrategi (tidigare Medarbetarstrategi) Innehållet i respektive strategi har inte förändrats i någon väsentlig utsträckning. 3. Perspektiv 3.1 Samhällsperspektiv Verksamhet Landstingsservice är en för Landstinget Kronoberg renodlad intern serviceorganisation. Här finns stödverksamheter såsom lokalvård, kost- och restaurang, transportverksamhet och fastighetsverksamhet. Verksamheten interndebiterar så kallade baspaket till övriga förvaltningar i Landstinget Kronoberg. Under året har ett nytt verksamhetsområde tillskapats, IT/Telefoni. Det är IT-support på Ledningsenheten och telefoniservice på Transport som numera utgör IT/Telefoni inom Landstingsservice. Antalet anställda har ökat med 15 personer. Ökningen inkluderar sju personer från Rehab avseende vaktmästeri och lokalvård. Ekonomi Resultaträkning (Mkr) Resultaträkning (Mkr) Utfall 2003 Utfall 2002 Förändring Utfall Avvikelse Budget Avvikelse Prognos Landstingsersättning 18,1 12,8 5,4-3,3-3,0 Övriga intäkter 328,1 330,2-2,1 4,8 0,7 Intäkter 346,2 343,0 3,3 2,8-2,3 Personalkostnader -114,6-105,9 8,7-0,4 0,3 Övr exkl lokal o kapital -69,9-69,6 0,3 3,2 5,6 Lokal o kapital kostn -156,3-161,3-5,0-2,5-2,5 Kostnader -340,8-336,7 4,0 0,3 3,4 Projekt -0,3 0,0 0,3 0,0 Resultat 5,2 6,2-1,0 1,9 1,1 3 (7)

4 Resultaträkning nedbruten på verksamhetsområden Resultaträkning (Mkr) Lokalvården Kost o rest Transport Ltingsfastigheter IT/Telefon i Central service Intäkter 44,5 54,5 29,1 199,5 8,1 10,6 Personalkostnader -33,7-29,1-15,2-22,6-6,9-7,1 Övr kostnader -7,6-25,5-5,4-38,1-1,1-1,6 Lokal o kapital -7,0-138,9-1,1 Kostnader -41,3-54,6-27,6-199,6-8,0-9,8 Resultat 3,2-0,1 1,5-0,1 0,1 0,8 Budgetavvikelse ,2-0,1 1,5-0,1 0,1 0,7 Utfall ,9-0,6 0,0 0,4 Kommentarer till ekonomiska utfallet Resultaträkningen är nedbruten på verksamhetsområden för att tydliggöra att Landstingsfastigheters interna hyresdebiteringar inte innehåller överdebiteringar. Driftsenheten har förväntats lämna ett positivt budgetöverskott på 2,1 Mkr. Landstingsservice visar ett positivt budgetöverskott på 5,2 Mkr. Det är lokalvården som visar större delen av överskottet och hela det överskottet är hänförligt till interna intäkter. På samma sätt är Transports överskott hänförligt till ökade interna intäkter. Landstingsservice har terminssäkrat elpriser. Det uppges att rörliga priser på elmarknaden hade åsamkat Landstinget högre kostnader med 3,7 Mkr. Prognosavvikelse I delårsrapporten för augusti prognosticerades ett budgetöverskott på 4,0 Mkr. Avvikelsen på 1,2 Mkr är hänförbar till minskade kostnader för fjärrvärme och medveten vakanshållning av tjänster vid långtidsfrånvaro. Balansräkningen I likhet med tidigare år är fastigheter den största enskilda balansposten. Avskrivningskostnaden uppgår till 59,6 Mkr och baseras på en 30-årig rak avskrivningsplan. Avskrivningskostnaden sjunker till följd av att stora värden faller ur planen samtidigt som nya investeringar inte görs i samma omfattning. Bokförda värden är följande: Mkr Fastigheter 892,2 937, , ,7 4 (7)

5 Under 2003 har försäljning skett av fastigheter på Sigfridsområdet. Köpare har varit NCC, Hyresbostäder samt FlyktingPsykiatri AB. I samband med försäljning av fastigheterna har Landstinget bland annat åtagit sig att bygga infrastrukturella projekt i Växjö. Bland annat har en rondell byggts. Åtagandena har gjorts som delar i affärerna. Vi anser att åtagandena är av sådan art att Landstinget bör fundera över om det ligger i Landstingets uppdrag att ikläda sig ansvar med hänsyn till de risker som finns i samband med projektering. Sigfridsområdet har inget bokfört värde eftersom markområdet kommit i Landstinget Kronobergs ägo genom en statlig gåva för många år sedan. Det innebär att försäljningssummorna blir realisationsvinster till sina fulla belopp efter avdrag för försäljnings- och projekteringskostnader. I samband med fastighetsförsäljning till FlyktingPsykiatri AB har avtal slutits med tillträde under Handpenning har betalats under Bokföring har endast skett av handpenningen, vilket medför att Landstinget tagit upp 2,0 Mkr för lite i realisations-vinst för God redovisningssed säger att realisationsvinstberäkning skall ske när avtal slutits. Som ett led i Sigfridsområdets omstrukturering kan nämnas att avtal slutits med Apoteksbolaget som kommer att öppna ett nytt dosapotek på området. Utrangering av tidigare aktiverade kostnader avseende branden på Psykiatrin uppgår till 0,6 Mkr. Det förhållandevis låga anskaffningsvärdet utgörs av relativt sent tillkomna byggnadsdelar. Den stora byggnaden saknade anskaffningsvärde i enlighet med vad som sagts ovan. Vakansgraden avseende uthyrda lokaler är fortsatt låg. Lager uppgår till 2,4 Mkr. Individuell nedskrivning har skett av lager av handterminaler till 25 % av ursprungligt anskaffningsvärde. Interima skulder innehåller till stora delar personalrelaterade skulder. En ytterligare del av interimsskulderna avser förutbetalda hyresintäkter. Skulden uppgår till 2,7 Mkr, vilket är 1,0 Mkr högre jämfört med Det förklaras med att Landstingsservice från och med 2003 administrerar samtliga hyreskontrakt inom Landstinget. Vi anser att redovisade tillgångar och skulder är korrekt redovisade. 3.2 Kundperspektiv Landstingsservice har inte vidtagit några förändringar avseende kundperspektivet. Genomförda kundenkäter visar på utfall som ligger på fortsatt jämna nivåer. Vi anser att en tydligare verbal beskrivning av hur kundundersökningarna genomförts kan förbättra lämnad information. 3.3 Processperspektiv Perspektivet beskrivs väl i årsanalysen med utgångspunkt i de olika verksamhetsområdena. Framgångsfaktorerna är samma som Vi efterlyser en tydligare verbal 5 (7)

6 beskrivning av vad styr- och måltal innehåller. Med hänsyn till de olika verksamheter som Landstingsservice bedriver kan det vara svårt att hitta styrtal på övergripande nivå. Vi anser att det i stället skulle kunna vara en möjlighet att skära ned antalet framgångsfaktorer och fokusera än mer på de återstående. 3.4 Lärandeperspektiv Det mest iögonfallande är att sjukfrånvaron minskat med 9,7 dagar. Det är en reell sänkning med 6 dagar och 4 dagar beror på förtidspensionering. Förvaltningen har inriktat sig på att följa upp korttidsfrånvaron, vilket till synes givit gott resultat. Under året har en arbetsgrupp från lokalvården arbetat fram ett hälsobokslut tillsammans med personal- och ekonomiavdelningarna. Hälsobokslutet beskriver personalbild, kompetensbild, tidsanvändning, sjukfrånvaro och rehabilitering mm. 4. Sammanfattande kommentarer årsanalys Vi konstaterar att Landstingsservice följer den uppställning som kommunicerats med landstingsledningen. Det förefaller vara viktigt för Landstingsservice att intresset för det balanserade styrkortet ökar. Ett ökat intresse ger upphov till utveckling av styrkortet. Den ekonomiska informationen i årsanalysen är väl beskriven. 5. Intern kontroll Genomförd granskning av den interna kontrollen inom Landstinget Kronoberg redovisas i en separat rapport. Vi har valt att bifoga denna rapport som en bilaga till respektive driftsenhets bokslutsrapportering. I bilagan återfinns iakttagelser och rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen. För Landstingsservice har följande brister konstaterats; Lönerutin bristande attestförfarande Löpande redovisning o Ej uppdaterat register för stöldbegärlig egendom I övrigt har granskningen av den interna kontrollen i Lasndstingsservice inte föranlett några anmärkningar utan det råder en allmänt god ordning och reda. 6 (7)

7 Bokslutsprocessen, budget och prognos Bokslutsarbetet har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Tidsplanen har följts och dokumentationen har överlämnats för revision i tid. Landstingsstyrelsens direktiv och god redovisningssed har i allt väsentligt följts. Vid vår granskning har inget indikerat att gällande anvisningar frångåtts. Goda avstämningsrutiner finns. Årsbokslutet är väl dokumenterat och strukturerat. Personalen har god kompetens att klara av sin uppgift i bokslutsarbetet. Budget och prognos diskuteras ovan. Växjö 27 april 2004 Rickard Löf Granskningsansvarig Peter Bjureberg Kundansvarig, LT Kronoberg Bilaga: Intern kontroll år (7)

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

att organisationens resurser inom ramen för befintlig lagstiftning, förordningar och direktiv disponeras i enlighet med ledningens intentioner.

att organisationens resurser inom ramen för befintlig lagstiftning, förordningar och direktiv disponeras i enlighet med ledningens intentioner. LANDSTINGET KRONOBERG RAPPORT ÖVER INTERN KONTROLL Revisionens omfattning och inriktning Revisionen av Landstinget Kronobergs verksamhet har utförts i enlighet med Kommunallag, Rådet för kommunal redovisning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011

Nacka Energi. Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011 Nacka Energi Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna år 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Bokslutsprocessen 2 3 Intäktsprocessen 3 4 Nätavgifter och nätförluster 3 4.1 Nätavgifter

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik

2011/241-5. Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik 2011/241-5 Granskning av Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik MISSIV DATUM DIARIENR 2011-12-16 2011/241-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-09-08 UF2011/51607 /UD/SP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa Revisionsrapport Granskning av ekonomi- och personaladministrativa processer kommun 2010-10-20 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer