SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15"

Transkript

1 Tekniska nämnden (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis Hermus (M) Fredrik Hellwig (KD) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Kristersson (S) Bo Jersling (S) Gert Ask (SD) Filip Hansson (SD), ersättare för Lars Tilly (SD) Lars Lundgren (M) Kristian Lundström (M) Jessica Hermann (FP) Ulla Valldén (S) Jesper Andersson, förvaltningschef Gertie Persson, nämndssekreterare Marianne Andersson, adm chef Åsa Löfgren, utvecklingsledare Christel Wohlin, gatuchef André Blohmé, trafikingenjör Peter Hellichius, VA-chef Utses att justera Justeringens plats och tid Gull-Britt Kristersson (S) och Cornelis Hermus (M) Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Andersson Ordförande... Jörgen Jönsson Justerande... Gull-Britt Kristersson Cornelis Hermus ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Marianne Andersson

2 Tekniska nämnden (16) TN 56 Dnr T Godkännande av dagordning Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Godkänner dagordningen med följande tillägg: 13 Arrendekontrakt anläggningsarrende del av Sandbäck 7:3 14 Bullermätning på fastigheten Valen 14

3 Tekniska nämnden (16) TN 57 Dnr T Rapporter och meddelanden Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2014-T Årsredovisning 2014, revisonsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Kommunfullmäktige 11/. 2. Dnr 2014-T Överföring av investeringsmedel till och utökning av investeringsbelopp. Kommunfullmäktige 16/. 3. Dnr -T Remiss från Simrishamn kommun angående Simrishamns kommuns Va-enhets VA-plan. Yttrande senast Dnr -T Miljörapport år 2014 deponin skickad till Länsstyrelsen Dnr -T Miljörapport år 2014 Sjöbo avloppsreningsverk skickad till Länsstyrelsen Dnr 2014-T Överföring av kommunbidrag avseende IT-kostnader. Kommunstyrelsen 49/ 7. Dnr -T Markreglering mellan Sjöbohem och Sjöbo kommun gällande Klasaröds parkstuga på fastigheten Norra Björkeröd 2:20 samt del av Tigern 17, där det finns en gång- och cykelväg. 8. Dnr -T Kommunicering av förslag till beslut. Förbud att driva verksamhet på Blentarps avloppsreningsverk, Blentarp 18:41, från och med Yttrande senast Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

4 Tekniska nämnden (16) 2014-M Rapport från verksamheten A) Systematiskt arbetsmiljöarbete B) Redovisning Visma tid. Dnr 2013-T0435. C) Utflykt med tekniska nämnden den 9 juni. Anmälan senast 12/5 D) Införande av Infracontrol. Dnr -T0279 E) Cykelkampanj F) Gatubelysning Torget, Vollsjö

5 Tekniska nämnden (16) TN 58 Dnr T Delegationsbeslut Handläggning Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr -T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Gäller för Tillverknings Giltigt tom Status -datum Förare Giltigt Förare Giltigt Passagerare Giltigt Förare Giltigt + 2 st avslag samt 1 st komplettering Personalärende Säsongsanställd på fritid Simon Thim ersätter Mia Persson, som har fått ett annat jobb. Anette Carlbom övertar Håkan Perssons tjänst som arbetsledare för gata/ anläggningsteknikerna, tillsvidareanställning från och med 25 maj. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter :3 Förbud mot trafik med fordon i Sjöbo i samband med vårdagen :4 Förbud mot trafik med fordon på Västergatan i samband med Va-arbete. Tillägg till arrendekontrakt Björkeröd 2:145 och 2:147 Tekniska nämndens arbetsutskott har antagit följande tillägg: Arrendeavgiften för markområdet minskas med 150 kr och arrendatorn kompenseras med 1.300:- för skördebortfall under arrendetiden. Totalt minskas arrendeavgiften med kr för arrendetiden. Teckna arrendeavtal för ridbana ca kvm.

6 Tekniska nämnden (16) TN 59 Dnr 2012 T Bullerskyddsåtgärder FÖRSLAG FRÅN AU Handläggning Riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator och dels i befintlig miljö. Godkänna intern rapport om ärendegång och handläggning, utformning av informationsfolder och svarsblankett till fastighetsägare Föreslå kommunfullmäktige anta riktlinjer för bullerskyddsbidrag: fönsteråtgärder kr/m2 ventiler 650 kr/rum bullerplank kr/lm äska utökning av ram med 150 tkr för att täcka bidragen. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Bakgrund/historik Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest buller. I rapporten framgick det att kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering som en del av att förbättra bullersituationen på de kommunala vägarna. I samband med arbetet 2012 fattade tekniska nämnden beslut om att ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator och dels i befintlig miljö. Tekniska nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en intern handlingsplan och prioriteringsplan för buller med ärendegång som används inom förvaltningen, en informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort samt en närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 59/2012 och 25/2014 Bullersaneringsplan för Sjöbo kommun daterad Informationsfolder och svarsblankett till fastighetsägare om möjligheten att söka bidrag för bullerskyddsåtgärder Expedieras Kommunfullmäktige

7 Tekniska nämnden (16) TN 60 Dnr T Gång- och cykelväg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplats Lövestad FÖRSLAG FRÅN AU Handläggning Fastigheten Lövestad 46:75, gamla järnvägsstationen, är sedan något år tillbaka i privat ägo. Detta har skapat ett behov för allmänheten att passera fastigheten utan att beträda privat mark. Det finns även ett behov för kollektivtrafiken att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen på Storgatan. Anlägga gång- och cykelväg inkl. belysning i kanten och nuvarande parkeringsplatser behålls. Anlägga en gång- och cykelväg på andra sidan om fastigheten. Tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Storgatan. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Bakgrund/historik Två skisser är framtagna med förslag till gång- och cykelväg från Järnvägsgatan till busshållplatsen på Storgatan i Lövestad. Alternativ 1 sträcker sig över befintlig asfaltyta och parkering via allmän platsmark till busshållplatsen. Gräsytor utökas och träd planteras. Alternativ 2 placeras gång- och cykelvägen i kanten och nuvarande parkeringsplatser behålls. Önskemål har även framkommit om att anlägga en gång- och cykelväg på andra sidan om fastigheten. Två träd vid busshållplatsen tas bort för att öka framkomligheten för bussarna. Projekten finansieras inom investeringsram för Trast och Region Skåne bidrar med 50 % av kostnaden för busshållplatsen.

8 Tekniska nämnden (16) TN 61 Dnr 2012 T gång för åtgärder på gatubelysningen, Trafikverkets vägar FÖRSLAG FRÅN AU Handläggning Nämnden har antagit belysningspolicy och inriktningsdokument för gatubelysningen på Trafikverkets vägar (TN 15/2014). Ca 2-3 byar per år studeras och kan åtgärdas per år. Godkänner trafikgruppens förslag till ärendegång. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Bakgrund/historik För varje ort ska en belysningsplan tas fram. Förvaltningen ska i dialog med trafikgruppen arbeta vidare med varje ort och berörda intressenter ska ges möjligheten att yttra sig. Hänsyn tas till om det finns busshållplatser, större målpunkter, mm, utmed vägen. Antalet byar i utredningen uppgår till 31 stycken och förvaltningen uppskattar att ca 2-3 byar kan studeras per år, vilket innebär att arbetet kommer att löpa under år. Förslag på ärendegång har tagits fram av trafikgruppen. Kallelse skickas till byalag att träffa trafikgruppen och tjänstemän i förvaltningens lokaler och diskutera förslag till åtgärder. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. Beslutsunderlag Tidigare beslut Tekniska nämnden 54/2014

9 Tekniska nämnden (16) TN 62 Dnr 2014 T Motion om att skapa mötesplatser för hundar och hundägare Beslutsunderlag Expedieras till Återremitterad motion för nytt ställningstagande, då eventuellt förslag att etablera den typ av anläggningar som åsyftas i motionen ryms inom nämndens nuvarande reglemente. Ansvaret för mötesplatser för hundar och hundägare ryms inom tekniska nämndens reglemente. Ställer sig positiva till utredning om tekniska nämndens resurser utökas. Tidigare beslut Motion från Roland Wiking (S) daterad Kommunfullmäktige 52/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 140/2014 Tekniska nämnden 75/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott

10 Tekniska nämnden (16) TN 63 Dnr T Ombyggnad av gatukontoret FÖRSLAG FRÅN AU Beslutsunderlag På tekniska nämndens sammanträde beslutades att utreda ombyggnad/nyetablering av lokaler för gatukontorets personal och upplag. Förslag har inkommit från ordföranden att utse en arbetsgrupp med fem politiker att tillsammans med tjänstemän från förvaltningen utreda detta. Bilda en arbetsgrupp för att tillsammans med tjänstemän utreda ombyggnad/nyetablering. Huvudmålsättningen ska vara att komplettera nuvarande byggnad. Välja Jörgen Jönsson (C), Fredrik Hellwig (KD), Gull-Britt Kristersson (S), Cornelis Hermus (M) och Gert Ask (SD) att ingå i arbetsgruppen. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Tidigare beslut Tekniska nämnden 45/

11 Tekniska nämnden (16) TN 64 Dnr 2012 T Upprustning och försköning av Möllers mosse Handläggning Tekniska nämnden beslöt att upprusta och försköna Möllers Mosse. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till åtgärder i samband med nybyggnad av simhall vid Färsinga lärcentrum. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utefter föreslagen tidsplan och godkänna åtgärder. Bakgrund/historik Utifrån Åsa Bjurströms skissförslag har tidsplan och kostnadsförslag tagits fram för de presenterade åtgärderna. Grillplats Utegym Naturlekplats 2016 Anl ljusslinga motionsspår 2017 Sittgradäng Brygga Motionsslinga 2017 Boulebana Multiplan + drift för resp åtgärd kr kr kr kr kr kr kr kr kr Beslutsunderlag Tidigare beslut TN

12 Tekniska nämnden (16) TN 65 Dnr T Budget- och investeringsuppföljning per den 30 april Budgetuppföljning för tekniska nämndens verksamhet per den 30 april. Investeringsuppföljning per den 30 april. Expedieras till Godkänner utfallsprognos per den 30 april enligt bilaga till protokollet. Överlämnar utfallsprognosen till ekonomiavdelningen. Godkänner budget- och investeringsuppföljning per den 30 april. Kommunstyrelsen

13 Datum Bilaga TN protokoll 65/ Uppföljning Tekniska nämnden

14 Tekniska nämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - april samt prognos Totalt för nämnden Utfall jan-april 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Bokslut 2014 Budget Prognos Tusental kronor Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Prognosen för intäkter och kostnader på den avgiftsfinansierade verksamheten är lägre än budget beroende på att planerade investeringar försenats. Va-taxan har höjts för att möta ökade kapitalkostnader för de stora projekt som pågår. Avfallstaxan är oförändrad och tidigare års överskott utnyttjas för att täcka ökade kostnader för avfallshanteringen. Bland annat har kommunens fyrfackskunder fått nya lock och batteriboxar som genererar ökade kostnader. Större investeringar som pågår är överföringsledningar mellan Sövde och Blentarp, utbyggnad av kommunalt va i Sjöbo sommarby och säkring av vattenförsörjningen i Äsperöd. Den milda vintern har gjort att insatserna för snöröjning och halkbekämpning är få och överskottet styrs om till beläggningsunderhåll. Anslaget för beläggningsunderhåll minskades i samband med krav på effektiviseringsåtgärder i budget 2014 och har inte återställts. Upphandling av elhandelsavgifter från och med ger ett lägre elpris och kostnaderna för gatubelysning beräknas bli lägre än tidigare år. Överskottet styrs om mot parkskötseln eftersom underhållet är eftersatt och kundnöjdheten låg. Större investeringar som pågår är utbyggnad av gc-vägar på Västergatan (mellan Bussgatan och Järnvägsgatan), längs Ommavägen och mellan Sövde och Blentarp. Tekniska nämnden 2(8)

15 Uppföljning per verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv varje dag och en aktiv fritid. Tillgänglighet och delaktighet Hållbar utveckling Nöjd medborgarindex ska förbättras: - vatten 79 - Renhållning 1 68 Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index - vatten - Renhållning Nöjd inflytande-index ska förbättras Andelen felsorterat hushållsavfall vid fastigheterna ska minska Andel hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka % Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytandeindex mäts genom SCB:s medborgarenkät och är inte tillgänglig ännu. Nöjd-kund-Index följs upp vart 3:e år av Sveriges kommuner och landsting, nästa gång En egen enkät som bygger på samma frågor utförs varje år under hösten. Plockanalys av hushållsavfall genomförs en gång per år och redovivas årsvis. Ekonomi och verksamhet Planerade investeringar är försenade och kapitalkostnaderna lägre än budget. Upphandling av elhandelsavgifter från och med ger ett lägre elpris, däremot är kostnaderna för omhändertagande av slam fortsatt höga beroende på för höga kopparhalter. Anslutningen till kommunens va-nät fortsätter om än i långsam takt. Prognosen för va-verksamheten är att nettokostnaderna följer budget. Avfallstaxan är oförändrad och tidigare års överskott utnyttjas för att täcka ökade kostnader för avfallshanteringen. Bland annat har kommunens 4-fackskunder fått nya lock och batteriboxar. Antalet 4- facksabonnenter ökar och 2-fackskärlen minskar beroende på att kommunens invånare vill ha ökad service. 1 I utfallet för renhållning ingår sophämtning, gator och vägar, parker och allmänna platser samt kommunens åtgärder mot klotter. Tekniska nämnden 3(8)

16 Tusental kronor Utfall jan-apr 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos apr VA-abonnemang varav enbart vatten varav vatten och avlopp Antal 4-facksabonnemang Antal 2-facksabonnemang *Antal kärlabonnemang Tekniska nämnden 4(8)

17 Teknisk verksamhet - Skattefinansierad Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras -Renhållning 68 - Gång- och cykelvägar 60 - Gator och vägar 56 - Idrotts- och motionsanläggningar 58 Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index - Gator och vägar - Parkernas skötsel Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras. 43 Svåra olyckor i den kommunal trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor 8 0 Antalet km gång- och cykelbanor ska öka 41,9 Sträva efter att ridvägar anläggs i anslutning till att nya gångoch cykelbanor anläggs mellan orterna. Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytandeindex mäts genom SCB:s medborgarenkät och är inte tillgänglig ännu. Nöjd-kund-Index följs upp vart 3:e år av Sveriges kommuner och landsting, nästa gång En egen enkät som bygger på samma frågor utförs under hösten varje år. Inga svåra olyckor eller dödsolyckor har inträffat på det kommunala vägnätet under perioden. Inga nya gång och cykelvägar har anlagts under perioden. Ekonomi och verksamhet Upphandling av elhandelsavgifter från och med ger ett lägre elpris och kostnaderna för gatubelysning beräknas bli lägre än tidigare år. Överskottet styrs om mot parkskötseln eftersom underhållet är eftersatt och kundnöjdheten låg. Den milda vintern har gjort att insatserna för snöröjning och halkbekämpning är få och överskottet styrs om till beläggningsunderhåll. Anslaget för beläggningsunderhåll minskades i samband med krav på effektiviseringsåtgärder i budget 2014 och har inte återställs. Antalet kvm asfalt och grönytor ökar i takt med att gator och gång- och cykelvägar byggs ut och grönytor anläggs. Tusental kronor Utfall jan-apr 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos apr Antal kvm asfalt Antal kvm grönytor inkl naturmark inom plan Energiförbrukning för gatubelysning i kwh Tekniska nämnden 5

18 Politisk verksamhet Verksamheten följer budget och uppsatta mål. Måluppfyllelse INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Tillgänglighet och delaktighet Nöjd- Inflytande -index ska förbättras 43 Nöjd-Inflytandeindex mäts genom SCB:s medborgarenkät och är inte tillgänglig ännu. Ekonomi och verksamhet På grund av ny mandatperiod är kostnaderna för arvode och utbildning för nämndsledamöterna högre än budget. Tusental kronor Utfall jan-apr 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Personalresurser (hela nämnden) Antalet sjukskrivningar har minskat och den totala sjukfrånvaron ligger under Sjöbo kommuns totala. Under en femårsperiod har förvaltningen 11 pensionsavgångar om dessa personer väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Av dessa har 3 personer arbetsledande befattningar. Rekryteringen av assistenter, vaktmästare och tekniker ser relativt enkel ut, däremot är det svårare att rekrytera ekonomer och ingenjörer. RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Jämlika anställningsförhållande Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen 88,6 3 0 Alla anställda vet när de ska göra en tillbudsanmälan. 92 Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner. 5,07 Antalet arbetsskador ska minska. 2 0 Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast. Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 51,9 Senast augusti ska inga oönskade deltider finnas kvar 0 0 Osakliga löneskillnader ska inte finnas Tekniska nämnden 6

19 Lika rättigheter och möjligheter Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 0 Utfallet för 2014 avser miljö-, bygg- och teknikförvaltningen. Nästa medarbetarenkät utförs Investeringar Upphandling av överföringsledningar mellan Sövde och Blentarp pågår och utbyggnaden påbörjas i juli och färdigställs under första halvåret Utbyggnad av vatten- och avlopp i Sjöbo sommarby påbörjas under hösten och även omläggning av överföringsledning Kristinedal Maltestorp. Åtgärder mot otäta ledningar fortsätter och ombyggnad pågår på Tegelgatan/Västergatan. Utbyggnad av gång- och cykelväg längs Västergatan mellan Bussgatan och Järnvägsgatan påbörjas under hösten. Även gång- och cykelväg längs Ommavägen byggs under hösten. I samband med att överföringsledningar byggs mellan Sövde och Blentarp byggs även gång- och cykelväg i samma sträckning. Utbyggnaden enligt Lugna gatan och Trast fortsätter liksom ombyggnaden av lekplatser och belysningsarmaturer på Trafikverkets vägar. Budget inkl TA Utfall Prognos jan-apr Avvikelse Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringsram utgifter 10,7 2,9 10,7 Investeringsram anslutningsavgifter -1,0-1,0-1,0 Överföringsledningar Blentarp-Sövde-Sjöbo etapp I 2,2 2,2-2,2 Överföringsledningar Blentarp-Sövde-Sjöbo etapp II 12,9 0,2 12,9 Utbyggnad avloppsreningsverket i Sjöbo 0,2 0,2-0,2 Säkra dricksvattenförsörjningen i Äsperöd 1,0 0 1,0 Utbyggnad av kommunalt VA i Sjöbo sommarby 16,0 0,2 9,0 7,0 Anslutningsavgifter VA Sjöbo sommarby -15, ,0 Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö 1,0 1,0 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 25,6 4,7 36,0-10,4 10,4 Skattefinansierad verksamhet Investeringsram 5,7 0,2 5,7 Utbyggnad av gc-led längs Västergatan mellan Bussgatan och Järnvägsgatan 5,0 0 5,0 Utbyggnad av gc-led längs Ommavägen 5,0 0 5,0 Summa skattefinansierad verksamhet 15,7 0,2 15,7 Summa 41,3 4,9 51,7-10,4 Utbyggnaden av vatten- och avlopp i Sjöbo sommarby påbörjas under hösten och avslutas under första halvåret Även anslutningsavgifterna betalas först Gång- och cykelvägen längs med Ommavägen utförs i egen regi och kostnaden beräknas till ca 5,0 mnkr. Framtiden Sjöbo kommun har beslutat att kommunen ska fortsätta ha sin vattenförsörjning från egna grundvattentäkter. Den framtida egna vattenförsörjningen måste säkras, vilket resulterar i stora investeringsbehov. Investeringar ska genomföras för att sammanbinda va-näten vilket bidrar till en fortsatt hög investeringsnivå för verksamheten. Den svenska vattenförvaltningen, som regleras via en förordning, ställer krav på åtgärdsprogram. Det innehåller fastställda miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas för vattenförekomster senast 22 december Tekniska nämnden 7

20 . Detta innebär bl. a. att vattenskyddsområde med föreskrifter ska finnas för samtliga vattentäkter senast, utökning av provtagningsprogram för råvatten och utveckling av vatten- och avloppsplaner. Arbetet med förnyelse av va-nätets underhåll bör öka. Digitalisering av ledningsnätet bör fortsätta samt att inrapportering, statistik och nyckeltal kvalitetssäkras. Underhållsplaner bör upprättas och förnyelsetakten av ledningarna öka enligt revisionens granskning. Resursförstärkning krävs för att kunna utföra detta. Under tas en ny avfallsplan för Sjöbo kommun fram. Den börjar gälla från 1 januari 2016 och fram till den siste december I avfallsplanen bestäms vilka mål kommunen skall arbeta mot under de närmsta åren. Med anledning av att merparten av Sjöbos invånare har fastighetsnära sortering genom fyrfackskärlen så är kommunen relativt långt komna avseende materialåtervinning. Nästa steg blir att arbeta med att minska på avfallsmängderna. Under 2011 inledde regeringen en utredning med syfte att se över avfallshanteringen. Utredaren föreslog bland annat att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper ska flyttas till kommunerna, medan återvinningen ska fortsätta drivas av producenterna. Beslut väntas under. Arbetet med arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom avfallssidan fortsätter både för de som tömmer slambrunnar och de som tömmer avfallskärl. Avfallstaxan har de senaste åren varit oförändrad. Verksamhetens underskott har reglerats mot tidigare upparbetat resultat. För att undvika kraftiga höjningar i framtiden föreslås höjning av avfallstaxorna inför I takt med befolkningsökningen och efterhand som tätorterna växer utökas ytorna som ska underhållas. En ny trafik- och cykelledsplan enligt Trast (Trafik i en attraktiv stad) har beslutats och åtgärder planeras och utförs under de kommande 10 åren. Skötselplaner för grönytor tas fram och ger en bättre möjlighet att beräkna tid och kostnad för underhållet av ytorna samt tillkommande ytor. En datamodul köps in för att effektivt kontrollera skötseln av ytorna. Den antagna politiska visionen för trafiken i Sjöbo kommun är att dels minska bilberoendet och dels ge goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Men också att Sjöbo betraktas som den Gröna orten genom planteringar av träd och annan växtlighet. Ett närmare samarbete mellan gatukontoret och enheten för kultur-, turism och fritid skulle kunna innebära större händelseaktiviteter för kommuninvånarna. Felanmälningarna från kommuninvånarna effektiviseras genom hemsida, sociala medier och telefonapp. Snöröjningen fortsätter att utvecklas genom granskning av ny teknik för att underlätta och effektivisera jour- och beredskapstjänstgöring. Tekniska nämnden 8

21 Tekniska nämnden (16) TN 66 Dnr T Förfrågan om köp av markreserv Fränninge 2:58 Beslutsunderlag Det har till tekniska nämnden inkommit förfrågning om markförvärv från kommunens markreserv, från del av kommunens fastighet Fränninge 2:58. Föreslå kommunstyrelsen att sälja mark enligt förslag Allemansrättslig mark mellan ån och blivande fastighet säkerställs Fastighetsägaren till Fränninge 2:44 står för lantmäterikostnad Uppdra åt utvecklingsstrateg att förhandla om priset. Bakgrund/historik Området som fastighetsägarna till Fränninge 2:44 önskar köpa utgör strandskyddsområde och nationellt värdefulla vatten. Det finns inga utpekade naturvärden. Det finns ingen detaljplan över området. Markområdet utgör inget område som kommunen kan komma att behöva för exploatering. Skrivelse från Gunilla och Kjell Nordkvist Expedieras till Gunilla och Kjell Nordkvist Kommunstyrelsen

22 Tekniska nämnden (16) TN 67 Dnr T Upphandling entreprenad GC-väg, överföringsledningar Sövde-Blentarp Expedieras till Upphandling av generalentreprenad nybyggnad av överföringsledningar Sjöbo-Sövde-Blentarp, etapp 2 och gång- och cykelväg mellan Sövde och Blentarp. Anta Barslund AB:s anbud på kr för entreprenaden. Ansöka om igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Äska tilläggsanslag 2016 med 1,5 mnkr för gång- och cykelvägen Äska tilläggsanslag 2016 med 2 mnkr för överföringsledningen Kommunstyrelsen

23 Tekniska nämnden (16) TN 68 Dnr T Arrendekontrakt anläggningsarrende del av Sandbäck 7:3 Expedieras till Arrende av ett markområde om ca kvm av fastigheten Sandbäck 7:3. Arrendatorn får på arrendestället uppföra maskinhall innehållande verkstad och kontor samt uppföra tvätthall på sikt även hall för husvagnsuppställning. Arrendetiden utgör 3 år från tillträdesdagen, som är när bygglov och startbesked erhållits för byggnader på arrendestället. Teckna 3 års arrendekontrakt med Lars Hallgren för del av Sandbäck 7:3. Lars Hallgren

24 Tekniska nämnden (16) TN 69 Dnr 2012 T Bullermätning på fastigheten Valen 14 Sammanträde Fredrik Hellwig (KD) yrkar på att bullermätning görs vid huskroppen. Mätningar har gjorts tidigare enligt Naturvårdsverkets metod Buller Väg. Inte göra någon särskild bullermätning vid huskroppen på fastigheten Valen 14. Fredrik Hellwig (KD) yrkar på att bullermätning görs vid huskroppen. Mätningar har gjorts tidigare enligt Naturvårdsverkets metod Buller Väg. Cornelia Hermus (M) yrkar på att ingen särskild bullermätning ska göras. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner bifall för Cornelis Hermus förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats!

Tekniska nämnden. Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2 2012-06-12 Tekniska nämnden Tid: Plats: Tisdagen den 2012-06-19, klockan 14.00 OBS Tid och plats! Rådsalen, Rådhuset, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester

Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Årsredovisning 2014 Vinterbild Norbergs kyrka Foto: Kennet Wester Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning sid Förvaltningsberättelse 1 18 Resultaträkning, balansräkning,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer