SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15"

Transkript

1 Tekniska nämnden (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis Hermus (M) Fredrik Hellwig (KD) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Kristersson (S) Bo Jersling (S) Gert Ask (SD) Filip Hansson (SD), ersättare för Lars Tilly (SD) Lars Lundgren (M) Kristian Lundström (M) Jessica Hermann (FP) Ulla Valldén (S) Jesper Andersson, förvaltningschef Gertie Persson, nämndssekreterare Marianne Andersson, adm chef Åsa Löfgren, utvecklingsledare Christel Wohlin, gatuchef André Blohmé, trafikingenjör Peter Hellichius, VA-chef Utses att justera Justeringens plats och tid Gull-Britt Kristersson (S) och Cornelis Hermus (M) Tekniska förvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Andersson Ordförande... Jörgen Jönsson Justerande... Gull-Britt Kristersson Cornelis Hermus ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Marianne Andersson

2 Tekniska nämnden (16) TN 56 Dnr T Godkännande av dagordning Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Godkänner dagordningen med följande tillägg: 13 Arrendekontrakt anläggningsarrende del av Sandbäck 7:3 14 Bullermätning på fastigheten Valen 14

3 Tekniska nämnden (16) TN 57 Dnr T Rapporter och meddelanden Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2014-T Årsredovisning 2014, revisonsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Kommunfullmäktige 11/. 2. Dnr 2014-T Överföring av investeringsmedel till och utökning av investeringsbelopp. Kommunfullmäktige 16/. 3. Dnr -T Remiss från Simrishamn kommun angående Simrishamns kommuns Va-enhets VA-plan. Yttrande senast Dnr -T Miljörapport år 2014 deponin skickad till Länsstyrelsen Dnr -T Miljörapport år 2014 Sjöbo avloppsreningsverk skickad till Länsstyrelsen Dnr 2014-T Överföring av kommunbidrag avseende IT-kostnader. Kommunstyrelsen 49/ 7. Dnr -T Markreglering mellan Sjöbohem och Sjöbo kommun gällande Klasaröds parkstuga på fastigheten Norra Björkeröd 2:20 samt del av Tigern 17, där det finns en gång- och cykelväg. 8. Dnr -T Kommunicering av förslag till beslut. Förbud att driva verksamhet på Blentarps avloppsreningsverk, Blentarp 18:41, från och med Yttrande senast Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

4 Tekniska nämnden (16) 2014-M Rapport från verksamheten A) Systematiskt arbetsmiljöarbete B) Redovisning Visma tid. Dnr 2013-T0435. C) Utflykt med tekniska nämnden den 9 juni. Anmälan senast 12/5 D) Införande av Infracontrol. Dnr -T0279 E) Cykelkampanj F) Gatubelysning Torget, Vollsjö

5 Tekniska nämnden (16) TN 58 Dnr T Delegationsbeslut Handläggning Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr -T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Gäller för Tillverknings Giltigt tom Status -datum Förare Giltigt Förare Giltigt Passagerare Giltigt Förare Giltigt + 2 st avslag samt 1 st komplettering Personalärende Säsongsanställd på fritid Simon Thim ersätter Mia Persson, som har fått ett annat jobb. Anette Carlbom övertar Håkan Perssons tjänst som arbetsledare för gata/ anläggningsteknikerna, tillsvidareanställning från och med 25 maj. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter :3 Förbud mot trafik med fordon i Sjöbo i samband med vårdagen :4 Förbud mot trafik med fordon på Västergatan i samband med Va-arbete. Tillägg till arrendekontrakt Björkeröd 2:145 och 2:147 Tekniska nämndens arbetsutskott har antagit följande tillägg: Arrendeavgiften för markområdet minskas med 150 kr och arrendatorn kompenseras med 1.300:- för skördebortfall under arrendetiden. Totalt minskas arrendeavgiften med kr för arrendetiden. Teckna arrendeavtal för ridbana ca kvm.

6 Tekniska nämnden (16) TN 59 Dnr 2012 T Bullerskyddsåtgärder FÖRSLAG FRÅN AU Handläggning Riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator och dels i befintlig miljö. Godkänna intern rapport om ärendegång och handläggning, utformning av informationsfolder och svarsblankett till fastighetsägare Föreslå kommunfullmäktige anta riktlinjer för bullerskyddsbidrag: fönsteråtgärder kr/m2 ventiler 650 kr/rum bullerplank kr/lm äska utökning av ram med 150 tkr för att täcka bidragen. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Bakgrund/historik Förvaltningen utförde 2012 en förstudie och kartläggning över vilka vägar och gator inom Sjöbo tätort som alstrar mest trafikbuller. I förstudien framgick det att huvudgatorna bidrog med högst trafikarbete och därmed även mest buller. I rapporten framgick det att kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering som en del av att förbättra bullersituationen på de kommunala vägarna. I samband med arbetet 2012 fattade tekniska nämnden beslut om att ge förvaltningen tillsammans med trafikgruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator och dels i befintlig miljö. Tekniska nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en intern handlingsplan och prioriteringsplan för buller med ärendegång som används inom förvaltningen, en informationsskrivelse till invånarna i Sjöbo tätort samt en närmare kartläggning med nya trafikmätningar utmed de större trafiklederna för att säkerställa aktuell data. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 59/2012 och 25/2014 Bullersaneringsplan för Sjöbo kommun daterad Informationsfolder och svarsblankett till fastighetsägare om möjligheten att söka bidrag för bullerskyddsåtgärder Expedieras Kommunfullmäktige

7 Tekniska nämnden (16) TN 60 Dnr T Gång- och cykelväg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplats Lövestad FÖRSLAG FRÅN AU Handläggning Fastigheten Lövestad 46:75, gamla järnvägsstationen, är sedan något år tillbaka i privat ägo. Detta har skapat ett behov för allmänheten att passera fastigheten utan att beträda privat mark. Det finns även ett behov för kollektivtrafiken att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen på Storgatan. Anlägga gång- och cykelväg inkl. belysning i kanten och nuvarande parkeringsplatser behålls. Anlägga en gång- och cykelväg på andra sidan om fastigheten. Tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Storgatan. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Bakgrund/historik Två skisser är framtagna med förslag till gång- och cykelväg från Järnvägsgatan till busshållplatsen på Storgatan i Lövestad. Alternativ 1 sträcker sig över befintlig asfaltyta och parkering via allmän platsmark till busshållplatsen. Gräsytor utökas och träd planteras. Alternativ 2 placeras gång- och cykelvägen i kanten och nuvarande parkeringsplatser behålls. Önskemål har även framkommit om att anlägga en gång- och cykelväg på andra sidan om fastigheten. Två träd vid busshållplatsen tas bort för att öka framkomligheten för bussarna. Projekten finansieras inom investeringsram för Trast och Region Skåne bidrar med 50 % av kostnaden för busshållplatsen.

8 Tekniska nämnden (16) TN 61 Dnr 2012 T gång för åtgärder på gatubelysningen, Trafikverkets vägar FÖRSLAG FRÅN AU Handläggning Nämnden har antagit belysningspolicy och inriktningsdokument för gatubelysningen på Trafikverkets vägar (TN 15/2014). Ca 2-3 byar per år studeras och kan åtgärdas per år. Godkänner trafikgruppens förslag till ärendegång. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Bakgrund/historik För varje ort ska en belysningsplan tas fram. Förvaltningen ska i dialog med trafikgruppen arbeta vidare med varje ort och berörda intressenter ska ges möjligheten att yttra sig. Hänsyn tas till om det finns busshållplatser, större målpunkter, mm, utmed vägen. Antalet byar i utredningen uppgår till 31 stycken och förvaltningen uppskattar att ca 2-3 byar kan studeras per år, vilket innebär att arbetet kommer att löpa under år. Förslag på ärendegång har tagits fram av trafikgruppen. Kallelse skickas till byalag att träffa trafikgruppen och tjänstemän i förvaltningens lokaler och diskutera förslag till åtgärder. Förslaget överlämnas till tekniska nämnden för beslut. Beslutsunderlag Tidigare beslut Tekniska nämnden 54/2014

9 Tekniska nämnden (16) TN 62 Dnr 2014 T Motion om att skapa mötesplatser för hundar och hundägare Beslutsunderlag Expedieras till Återremitterad motion för nytt ställningstagande, då eventuellt förslag att etablera den typ av anläggningar som åsyftas i motionen ryms inom nämndens nuvarande reglemente. Ansvaret för mötesplatser för hundar och hundägare ryms inom tekniska nämndens reglemente. Ställer sig positiva till utredning om tekniska nämndens resurser utökas. Tidigare beslut Motion från Roland Wiking (S) daterad Kommunfullmäktige 52/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 140/2014 Tekniska nämnden 75/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott

10 Tekniska nämnden (16) TN 63 Dnr T Ombyggnad av gatukontoret FÖRSLAG FRÅN AU Beslutsunderlag På tekniska nämndens sammanträde beslutades att utreda ombyggnad/nyetablering av lokaler för gatukontorets personal och upplag. Förslag har inkommit från ordföranden att utse en arbetsgrupp med fem politiker att tillsammans med tjänstemän från förvaltningen utreda detta. Bilda en arbetsgrupp för att tillsammans med tjänstemän utreda ombyggnad/nyetablering. Huvudmålsättningen ska vara att komplettera nuvarande byggnad. Välja Jörgen Jönsson (C), Fredrik Hellwig (KD), Gull-Britt Kristersson (S), Cornelis Hermus (M) och Gert Ask (SD) att ingå i arbetsgruppen. Hänskjuter ärendet till tekniska nämnden. Tidigare beslut Tekniska nämnden 45/

11 Tekniska nämnden (16) TN 64 Dnr 2012 T Upprustning och försköning av Möllers mosse Handläggning Tekniska nämnden beslöt att upprusta och försköna Möllers Mosse. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till åtgärder i samband med nybyggnad av simhall vid Färsinga lärcentrum. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utefter föreslagen tidsplan och godkänna åtgärder. Bakgrund/historik Utifrån Åsa Bjurströms skissförslag har tidsplan och kostnadsförslag tagits fram för de presenterade åtgärderna. Grillplats Utegym Naturlekplats 2016 Anl ljusslinga motionsspår 2017 Sittgradäng Brygga Motionsslinga 2017 Boulebana Multiplan + drift för resp åtgärd kr kr kr kr kr kr kr kr kr Beslutsunderlag Tidigare beslut TN

12 Tekniska nämnden (16) TN 65 Dnr T Budget- och investeringsuppföljning per den 30 april Budgetuppföljning för tekniska nämndens verksamhet per den 30 april. Investeringsuppföljning per den 30 april. Expedieras till Godkänner utfallsprognos per den 30 april enligt bilaga till protokollet. Överlämnar utfallsprognosen till ekonomiavdelningen. Godkänner budget- och investeringsuppföljning per den 30 april. Kommunstyrelsen

13 Datum Bilaga TN protokoll 65/ Uppföljning Tekniska nämnden

14 Tekniska nämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden januari - april samt prognos Totalt för nämnden Utfall jan-april 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Bokslut 2014 Budget Prognos Tusental kronor Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Prognosen för intäkter och kostnader på den avgiftsfinansierade verksamheten är lägre än budget beroende på att planerade investeringar försenats. Va-taxan har höjts för att möta ökade kapitalkostnader för de stora projekt som pågår. Avfallstaxan är oförändrad och tidigare års överskott utnyttjas för att täcka ökade kostnader för avfallshanteringen. Bland annat har kommunens fyrfackskunder fått nya lock och batteriboxar som genererar ökade kostnader. Större investeringar som pågår är överföringsledningar mellan Sövde och Blentarp, utbyggnad av kommunalt va i Sjöbo sommarby och säkring av vattenförsörjningen i Äsperöd. Den milda vintern har gjort att insatserna för snöröjning och halkbekämpning är få och överskottet styrs om till beläggningsunderhåll. Anslaget för beläggningsunderhåll minskades i samband med krav på effektiviseringsåtgärder i budget 2014 och har inte återställts. Upphandling av elhandelsavgifter från och med ger ett lägre elpris och kostnaderna för gatubelysning beräknas bli lägre än tidigare år. Överskottet styrs om mot parkskötseln eftersom underhållet är eftersatt och kundnöjdheten låg. Större investeringar som pågår är utbyggnad av gc-vägar på Västergatan (mellan Bussgatan och Järnvägsgatan), längs Ommavägen och mellan Sövde och Blentarp. Tekniska nämnden 2(8)

15 Uppföljning per verksamhet Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv varje dag och en aktiv fritid. Tillgänglighet och delaktighet Hållbar utveckling Nöjd medborgarindex ska förbättras: - vatten 79 - Renhållning 1 68 Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index - vatten - Renhållning Nöjd inflytande-index ska förbättras Andelen felsorterat hushållsavfall vid fastigheterna ska minska Andel hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka % Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytandeindex mäts genom SCB:s medborgarenkät och är inte tillgänglig ännu. Nöjd-kund-Index följs upp vart 3:e år av Sveriges kommuner och landsting, nästa gång En egen enkät som bygger på samma frågor utförs varje år under hösten. Plockanalys av hushållsavfall genomförs en gång per år och redovivas årsvis. Ekonomi och verksamhet Planerade investeringar är försenade och kapitalkostnaderna lägre än budget. Upphandling av elhandelsavgifter från och med ger ett lägre elpris, däremot är kostnaderna för omhändertagande av slam fortsatt höga beroende på för höga kopparhalter. Anslutningen till kommunens va-nät fortsätter om än i långsam takt. Prognosen för va-verksamheten är att nettokostnaderna följer budget. Avfallstaxan är oförändrad och tidigare års överskott utnyttjas för att täcka ökade kostnader för avfallshanteringen. Bland annat har kommunens 4-fackskunder fått nya lock och batteriboxar. Antalet 4- facksabonnenter ökar och 2-fackskärlen minskar beroende på att kommunens invånare vill ha ökad service. 1 I utfallet för renhållning ingår sophämtning, gator och vägar, parker och allmänna platser samt kommunens åtgärder mot klotter. Tekniska nämnden 3(8)

16 Tusental kronor Utfall jan-apr 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos apr VA-abonnemang varav enbart vatten varav vatten och avlopp Antal 4-facksabonnemang Antal 2-facksabonnemang *Antal kärlabonnemang Tekniska nämnden 4(8)

17 Teknisk verksamhet - Skattefinansierad Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras -Renhållning 68 - Gång- och cykelvägar 60 - Gator och vägar 56 - Idrotts- och motionsanläggningar 58 Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-kund-Index - Gator och vägar - Parkernas skötsel Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras. 43 Svåra olyckor i den kommunal trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor 8 0 Antalet km gång- och cykelbanor ska öka 41,9 Sträva efter att ridvägar anläggs i anslutning till att nya gångoch cykelbanor anläggs mellan orterna. Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytandeindex mäts genom SCB:s medborgarenkät och är inte tillgänglig ännu. Nöjd-kund-Index följs upp vart 3:e år av Sveriges kommuner och landsting, nästa gång En egen enkät som bygger på samma frågor utförs under hösten varje år. Inga svåra olyckor eller dödsolyckor har inträffat på det kommunala vägnätet under perioden. Inga nya gång och cykelvägar har anlagts under perioden. Ekonomi och verksamhet Upphandling av elhandelsavgifter från och med ger ett lägre elpris och kostnaderna för gatubelysning beräknas bli lägre än tidigare år. Överskottet styrs om mot parkskötseln eftersom underhållet är eftersatt och kundnöjdheten låg. Den milda vintern har gjort att insatserna för snöröjning och halkbekämpning är få och överskottet styrs om till beläggningsunderhåll. Anslaget för beläggningsunderhåll minskades i samband med krav på effektiviseringsåtgärder i budget 2014 och har inte återställs. Antalet kvm asfalt och grönytor ökar i takt med att gator och gång- och cykelvägar byggs ut och grönytor anläggs. Tusental kronor Utfall jan-apr 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos apr Antal kvm asfalt Antal kvm grönytor inkl naturmark inom plan Energiförbrukning för gatubelysning i kwh Tekniska nämnden 5

18 Politisk verksamhet Verksamheten följer budget och uppsatta mål. Måluppfyllelse INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Tillgänglighet och delaktighet Nöjd- Inflytande -index ska förbättras 43 Nöjd-Inflytandeindex mäts genom SCB:s medborgarenkät och är inte tillgänglig ännu. Ekonomi och verksamhet På grund av ny mandatperiod är kostnaderna för arvode och utbildning för nämndsledamöterna högre än budget. Tusental kronor Utfall jan-apr 2014 Budget jan-apr Utfall jan-apr Budget Prognos Intäkter Kostnader Nettokostn Kommunbidrag Resultat Personalresurser (hela nämnden) Antalet sjukskrivningar har minskat och den totala sjukfrånvaron ligger under Sjöbo kommuns totala. Under en femårsperiod har förvaltningen 11 pensionsavgångar om dessa personer väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Av dessa har 3 personer arbetsledande befattningar. Rekryteringen av assistenter, vaktmästare och tekniker ser relativt enkel ut, däremot är det svårare att rekrytera ekonomer och ingenjörer. RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2014 Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare En god arbetsmiljö Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Jämlika anställningsförhållande Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka. Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en introduktion när de börjar i kommunen 88,6 3 0 Alla anställda vet när de ska göra en tillbudsanmälan. 92 Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet i Sveriges kommuner. 5,07 Antalet arbetsskador ska minska. 2 0 Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast. Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. 51,9 Senast augusti ska inga oönskade deltider finnas kvar 0 0 Osakliga löneskillnader ska inte finnas Tekniska nämnden 6

19 Lika rättigheter och möjligheter Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 0 Utfallet för 2014 avser miljö-, bygg- och teknikförvaltningen. Nästa medarbetarenkät utförs Investeringar Upphandling av överföringsledningar mellan Sövde och Blentarp pågår och utbyggnaden påbörjas i juli och färdigställs under första halvåret Utbyggnad av vatten- och avlopp i Sjöbo sommarby påbörjas under hösten och även omläggning av överföringsledning Kristinedal Maltestorp. Åtgärder mot otäta ledningar fortsätter och ombyggnad pågår på Tegelgatan/Västergatan. Utbyggnad av gång- och cykelväg längs Västergatan mellan Bussgatan och Järnvägsgatan påbörjas under hösten. Även gång- och cykelväg längs Ommavägen byggs under hösten. I samband med att överföringsledningar byggs mellan Sövde och Blentarp byggs även gång- och cykelväg i samma sträckning. Utbyggnaden enligt Lugna gatan och Trast fortsätter liksom ombyggnaden av lekplatser och belysningsarmaturer på Trafikverkets vägar. Budget inkl TA Utfall Prognos jan-apr Avvikelse Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringsram utgifter 10,7 2,9 10,7 Investeringsram anslutningsavgifter -1,0-1,0-1,0 Överföringsledningar Blentarp-Sövde-Sjöbo etapp I 2,2 2,2-2,2 Överföringsledningar Blentarp-Sövde-Sjöbo etapp II 12,9 0,2 12,9 Utbyggnad avloppsreningsverket i Sjöbo 0,2 0,2-0,2 Säkra dricksvattenförsörjningen i Äsperöd 1,0 0 1,0 Utbyggnad av kommunalt VA i Sjöbo sommarby 16,0 0,2 9,0 7,0 Anslutningsavgifter VA Sjöbo sommarby -15, ,0 Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö 1,0 1,0 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 25,6 4,7 36,0-10,4 10,4 Skattefinansierad verksamhet Investeringsram 5,7 0,2 5,7 Utbyggnad av gc-led längs Västergatan mellan Bussgatan och Järnvägsgatan 5,0 0 5,0 Utbyggnad av gc-led längs Ommavägen 5,0 0 5,0 Summa skattefinansierad verksamhet 15,7 0,2 15,7 Summa 41,3 4,9 51,7-10,4 Utbyggnaden av vatten- och avlopp i Sjöbo sommarby påbörjas under hösten och avslutas under första halvåret Även anslutningsavgifterna betalas först Gång- och cykelvägen längs med Ommavägen utförs i egen regi och kostnaden beräknas till ca 5,0 mnkr. Framtiden Sjöbo kommun har beslutat att kommunen ska fortsätta ha sin vattenförsörjning från egna grundvattentäkter. Den framtida egna vattenförsörjningen måste säkras, vilket resulterar i stora investeringsbehov. Investeringar ska genomföras för att sammanbinda va-näten vilket bidrar till en fortsatt hög investeringsnivå för verksamheten. Den svenska vattenförvaltningen, som regleras via en förordning, ställer krav på åtgärdsprogram. Det innehåller fastställda miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas för vattenförekomster senast 22 december Tekniska nämnden 7

20 . Detta innebär bl. a. att vattenskyddsområde med föreskrifter ska finnas för samtliga vattentäkter senast, utökning av provtagningsprogram för råvatten och utveckling av vatten- och avloppsplaner. Arbetet med förnyelse av va-nätets underhåll bör öka. Digitalisering av ledningsnätet bör fortsätta samt att inrapportering, statistik och nyckeltal kvalitetssäkras. Underhållsplaner bör upprättas och förnyelsetakten av ledningarna öka enligt revisionens granskning. Resursförstärkning krävs för att kunna utföra detta. Under tas en ny avfallsplan för Sjöbo kommun fram. Den börjar gälla från 1 januari 2016 och fram till den siste december I avfallsplanen bestäms vilka mål kommunen skall arbeta mot under de närmsta åren. Med anledning av att merparten av Sjöbos invånare har fastighetsnära sortering genom fyrfackskärlen så är kommunen relativt långt komna avseende materialåtervinning. Nästa steg blir att arbeta med att minska på avfallsmängderna. Under 2011 inledde regeringen en utredning med syfte att se över avfallshanteringen. Utredaren föreslog bland annat att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper ska flyttas till kommunerna, medan återvinningen ska fortsätta drivas av producenterna. Beslut väntas under. Arbetet med arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom avfallssidan fortsätter både för de som tömmer slambrunnar och de som tömmer avfallskärl. Avfallstaxan har de senaste åren varit oförändrad. Verksamhetens underskott har reglerats mot tidigare upparbetat resultat. För att undvika kraftiga höjningar i framtiden föreslås höjning av avfallstaxorna inför I takt med befolkningsökningen och efterhand som tätorterna växer utökas ytorna som ska underhållas. En ny trafik- och cykelledsplan enligt Trast (Trafik i en attraktiv stad) har beslutats och åtgärder planeras och utförs under de kommande 10 åren. Skötselplaner för grönytor tas fram och ger en bättre möjlighet att beräkna tid och kostnad för underhållet av ytorna samt tillkommande ytor. En datamodul köps in för att effektivt kontrollera skötseln av ytorna. Den antagna politiska visionen för trafiken i Sjöbo kommun är att dels minska bilberoendet och dels ge goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Men också att Sjöbo betraktas som den Gröna orten genom planteringar av träd och annan växtlighet. Ett närmare samarbete mellan gatukontoret och enheten för kultur-, turism och fritid skulle kunna innebära större händelseaktiviteter för kommuninvånarna. Felanmälningarna från kommuninvånarna effektiviseras genom hemsida, sociala medier och telefonapp. Snöröjningen fortsätter att utvecklas genom granskning av ny teknik för att underlätta och effektivisera jour- och beredskapstjänstgöring. Tekniska nämnden 8

21 Tekniska nämnden (16) TN 66 Dnr T Förfrågan om köp av markreserv Fränninge 2:58 Beslutsunderlag Det har till tekniska nämnden inkommit förfrågning om markförvärv från kommunens markreserv, från del av kommunens fastighet Fränninge 2:58. Föreslå kommunstyrelsen att sälja mark enligt förslag Allemansrättslig mark mellan ån och blivande fastighet säkerställs Fastighetsägaren till Fränninge 2:44 står för lantmäterikostnad Uppdra åt utvecklingsstrateg att förhandla om priset. Bakgrund/historik Området som fastighetsägarna till Fränninge 2:44 önskar köpa utgör strandskyddsområde och nationellt värdefulla vatten. Det finns inga utpekade naturvärden. Det finns ingen detaljplan över området. Markområdet utgör inget område som kommunen kan komma att behöva för exploatering. Skrivelse från Gunilla och Kjell Nordkvist Expedieras till Gunilla och Kjell Nordkvist Kommunstyrelsen

22 Tekniska nämnden (16) TN 67 Dnr T Upphandling entreprenad GC-väg, överföringsledningar Sövde-Blentarp Expedieras till Upphandling av generalentreprenad nybyggnad av överföringsledningar Sjöbo-Sövde-Blentarp, etapp 2 och gång- och cykelväg mellan Sövde och Blentarp. Anta Barslund AB:s anbud på kr för entreprenaden. Ansöka om igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Äska tilläggsanslag 2016 med 1,5 mnkr för gång- och cykelvägen Äska tilläggsanslag 2016 med 2 mnkr för överföringsledningen Kommunstyrelsen

23 Tekniska nämnden (16) TN 68 Dnr T Arrendekontrakt anläggningsarrende del av Sandbäck 7:3 Expedieras till Arrende av ett markområde om ca kvm av fastigheten Sandbäck 7:3. Arrendatorn får på arrendestället uppföra maskinhall innehållande verkstad och kontor samt uppföra tvätthall på sikt även hall för husvagnsuppställning. Arrendetiden utgör 3 år från tillträdesdagen, som är när bygglov och startbesked erhållits för byggnader på arrendestället. Teckna 3 års arrendekontrakt med Lars Hallgren för del av Sandbäck 7:3. Lars Hallgren

24 Tekniska nämnden (16) TN 69 Dnr 2012 T Bullermätning på fastigheten Valen 14 Sammanträde Fredrik Hellwig (KD) yrkar på att bullermätning görs vid huskroppen. Mätningar har gjorts tidigare enligt Naturvårdsverkets metod Buller Väg. Inte göra någon särskild bullermätning vid huskroppen på fastigheten Valen 14. Fredrik Hellwig (KD) yrkar på att bullermätning görs vid huskroppen. Mätningar har gjorts tidigare enligt Naturvårdsverkets metod Buller Väg. Cornelia Hermus (M) yrkar på att ingen särskild bullermätning ska göras. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner bifall för Cornelis Hermus förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. 18:30-21:30 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-11-03 kl. 18:30-19:50 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2013-03-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-03-07 kl. 18:30-20:20 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-02-12 1 (15) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-02-12 kl. 18.30-22.10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-02-12 1 (15) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-02-12 kl. 18.30-22.10 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-02-12 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-02-12 kl. 18.30-22.10 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-12. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-05-12 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-12. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-05-12 kl. Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-05-12 kl. 18:30-20:45 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande 49-59 Cornelis Hermus (M) Lars

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-11-13 kl. 18.30-20.10 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13)

Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Tekniska nämnden för sammanträde 2013-02-28 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, klockan 19.00-20.25 Beslutande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Göran Garmer (M) Jan Wikhall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-06-09. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-06-09 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-06-09. Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-06-09 kl. Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-06-09 kl. 18:30-22:20 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Protokoll för tekniska nämnden

Protokoll för tekniska nämnden 1(11) Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset, Harrie-salen, 14 april 2015 ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Sofia Lindblom (M) Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S)

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S) Sid 1 (15) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 19.05 Ledamöter Torsten Czernyson (KD) ordförande Lars Dahlquist (M) vice ordförande Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP)

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2008-01-21 1-10 Plats och tid Konferensrum Norrtull kl 14.00-16.00 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stora konferensrummet, Renhållningsverkets kontor, Traktorvägen 16, kl 18-20.22 Ordförande: Emma Nilsson (MP) Vice ordförande: Sven-Inge Cederfelt (V) 2:e vice ordförande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, måndag 21 december kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, måndag 21 december kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Heby, kl 08.00 10.30 Beslutande Per Möller (C), ordförande Per Sverkersson (S) Andreas Källberg (C) Bodil Persson (M)

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden 2010-12-14 2 Förvaltningsekonomen Tn 111 Dnr 2010.22 Ekonomisk rapport Månadsrapport har upprättats (Bil.). Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året avseende

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Konferensrummet, Traktorvägen 16, Lund, kl 18:00 20:00 Ordförande: Czernyson Torsten (KD) Vice ordförande: Dahlquist Lars (M) 2:e vice ordförande: Ivarsson Mätta

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP)

Leslie Öqvist (FP) Margaretha Pettersson (S) Jeanna Qvarnström (MP) 53-60 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 19.30 21.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Anders Flodin (M), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Carina

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer