BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007"

Transkript

1 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april (11)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april Inledning Prognos per 30 april Styrelser och nämnder Finansiering Åtgärder Förändring av eget kapital Väsentliga positiva avvikelser Väsentliga negativa avvikelser Investeringar Investeringsvolym Likvida medel och låneskuld Koncernen kommunägda bolag och kommunalförbund Östersunds rådhus AB Jämtkraft AB Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Gymnasieförbund Uppföljning av kommunens personalpolitiska mål Kommunövergripande personalpolitiska mål Målstyrning av verksamheten Mål och styrkedjan Synpunktshantering Kommunfullmäktiges utvärderingsplan Köptrohet mot ramavtal Bilagor: 1) Budgetuppföljning för kommunstyrelsen - kommmunledningsförvaltningen 2) Budgetuppföljning för kommunstyrelsens buffertar 3) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 4) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen serviceförvaltningen 5) Budgetuppföljning för överförmyndaren 6) Budgetuppföljning för miljö- och samhällsnämnden 7) Budgetuppföljning för socialnämnden 8) Budgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden 9) Budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden 10) Budgetuppföljning för kultur- och fritidsnämnden 11) Budgetuppföljning Jämtkraft AB 12) Budgetuppföljning för Norra Jämtlands räddningstjänstförbund 13) Budgetuppföljning för Jämtlands Gymnasieförbund 14) Delårsrapport för Östersunds Rådhus AB per ) Årsredovisning och koncernredovisning för Östersunds Rådhus AB 16) Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning per ) Slutredovisning exploateringsredovisning 18) Uppföljning och prognos finansförvaltning 19) Budgetuppföljning för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2 (11)

3 1 Inledning Detta är en kombinerad budgetuppföljning per 30 april och helårsprognos för Rapporten är skriven av kommunledningsförvaltningen och den är huvudsakligen inriktad mot ett kommunövergripande perspektiv. Styrelsernas/nämndernas rapporter utgör underlag för rapporten. För mer detaljerad information hänvisas till respektive nämnds/styrelses rapport. 2 Prognos per 30 april Prognosen per 30 april visar på ett plusresultat med ca 45 Mkr på årsbasis. Jämfört med årsbudget är detta en avvikelse på + 29,2 Mkr. Det positiva resultatet på 45,6 Mkr föreslås i sin helhet avsättas till pensioner. Av resultatet består 37,5 Mkr av ej utnyttjande buffertar, reavinst på fastighetsförsäljning och slutredovisning av exploateringsprojekt. Resultatet kommer således till stor del från fastighetsförsäljningar och att de budgeterade buffertarna inte behövs i sin helhet. Det är tre nämnder som inte beräknas ha balans i sin ekonomi 2007 (socialnämnden, miljö- och samhällsnämnden och kultur och fritidsnämnden). 2.1 Styrelser och nämnder Verksamhetens sammanlagda prognoser visar på et underskott med 3 Mkr. Barn och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag för att det är fler barn i verksamheten och kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden ska beviljas ökat anslag med 9,6 Mkr. Även miljö- och samhällsnämnden har i ett särskilt ärende begärt tilläggsanslag. Anledningen är ökade elpriser för gatubelysningen och ökat anslag föreslås beviljas med 0,8 Mkr. Efter denna tilläggsbudgetering blir verksamheternas resultat + 7,4 Mkr. Till detta kommer att de reserver/buffertar som budgeterats inte beräknas användas i sin helhet utan ett överskott med 19,4 Mkr beräknas. Totalt blir därför verksamhetens beräknade överskott 26,8 Mkr vilket är en avvikelse med + 27,6 Mkr då budgeten beräknade ett underskott med 0,8 Mkr. De väsentliga avvikelserna finns främst inom budgeterade reserver (+19,4), kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen (+4,0), vård- och omsorgsnämnden (+6,0), barn- och utbildningsnämnden (-5,5 eller +4,6 efter tilläggsanslag på 9,6) och socialnämnden (-5,0). 2.2 Finansiering För finansieringen prognostiseras ett överskott på 18,8 Mkr. De stora avvikelserna finns skatter och statsbidrag (-1,9), individuell del av pensionsskuld (-4,2), pensionsutbetalningar (+2,9), finansiella kostnader (-6,2), reavinster fastighetsförsäljning (+11,3), slutredovisning exploatering (6,8) och finansiell intäkt från Rådhus AB (+1,8). Investeringsverksamheten beräknas omfatta drygt 230 Mkr. Avskrivningarna uppgår till ca 110 Mkr vilket tillsammans med beräknat resultat ger ett kassaflöde på ca 155 Mkr. Indirekt finns således ett nyupplåningsbehov om ca 75 Mkr. Se vidare under kassaflödesanalysen. 2.3 Åtgärder Utifrån kommunledningsförvaltningens analys föreslås barn- och utbildningsnämnden erhålla tilläggsanslag med 9,6 Mkr med anledning av det ökade antalet barn i förskola och grundskola vilket nämnden inte fått ramtillskott för i budget Barn- och utbildningsförvaltningens begäran om tilläggsanslag för ökade skolskjutskostnader om 400 Tkr föreslås få avslag efter dialog med förvaltningen då kostnaderna förefaller vara möjliga att klara inom budget efter tilläggsanslag för fler barn i verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningens begäran om tilläggsanslag på 200 Tkr för täckning av driftskostnader för ny isbana föreslås avslås då samtliga nämnder måste ta ansvar för de ökade driftkostnader som följer av nämndens beslut om nya investeringar. De nämnder som redovisar en negativ prognos föreslås få i uppdrag att hålla budget. 3 (11)

4 Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund uppmanas vidta åtgärder för att begränsa underskottet så att ett negativt eget kapital inte uppstår i förbundet. Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Gymnasieförbundets prognostiserade underskott på 3,6 Mkr för pensioner finansieras ur förbundet balanserade egna kapital dvs det överskott som förbundet redovisade för 2006 års verksamhet. Figur 1, Utveckling årets resultat före pensionsavsättning, mkr bokslut ,2 bokslut ,2 budget ,396 prognos , (11)

5 Figur 2, sammandrag av prognostiserade resultat och budgetavvikelser Kommunbidrag Resultat Avvikelse Budget Prognos Prognos Helår / / Kommunstyerlsen: - kommunledningsförvaltningen 179,0 0,0 4,0 4,0 18,6 - budgeterade reserver 32,1 0,0 19,4 19,4 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 13,1-0,8-0,8 0,0 6,8 - serviceförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1 Överförmyndaren 3,3 0,0 0,0 0,0-0,5 Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Arvodesnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Miljö- och samhällsnämnden 123,7 0,0-1,5-0,7 2,7 tilläggsanslag msn 0,8 Socialnämnden 197,6 0,0-5,0-5,0 3,1 Barn- och utbildningsnämnden 774,2 0,0-5,5 4,1 1,9 tilläggsanslag bun 9,6 Vård- och omsorgsnämnden 872,2 0,0 6,0 6,0 4,7 Kultur- och fritidsnämnden 97,6 0,0-0,2-0,2 0,7 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa styrelse och nämnder 2 292,7-0,8 26,8 27,6 37,4 Skatter och statsbidrag , ,5-1,9 Kommunbidrag , ,7 0,0 Förändring pensionsskuld 0-9,4-8,5 0,9 Individuell del inkl löneskatt -55,6-59,8-4,2 Pensionsutbetalningar -49,1-46,2 2,9 Avskrivningar 0-111,4-111,4 0,0 Finansiella kostnader, pensioner -3,1-2,3 0,8 Finansiella kostnader inkl pensionsf -1,8-8,0-6,2 Borgensavgifter kommunala bolag 2,5 2,5 0,0 Reavinster fastighetsförsäljning 0,0 11,3 11,3 Tilläggsanslag, barn-o utbildning -9,6-9,6 Tilläggsanslag, miljö- och samh -0,8-0,8 Slutredovisning exploatering 0,0 6,8 6,8 Finansiella intäkter 0 3,8 3,6-0,2 Finansiell intäkt från Östersunds Rådhus AB 0 7,5 9,3 1,8 Fullmäktiges oförutsedda/övrig finansiering 0-5,8-5,8 0,0 Övrig finansiering 20,9 20,9 0,0 Summa finansiering 0,0 17,2 18,8 1,6 0,0 Summa före pensionsavsättning 0 16,4 45,6 29,2 37,4 Pensionsavsättning 0-16,0-45,6 Summa efter pensionsavsättning 0 0,4 0,0 29,2 37,4 2.4 Förändring av eget kapital I bokslutet 2006 uppgick det egna kapitalet till 2 262,3 Mkr. Det budgeterade resultatet för 2007 är 16,4 Mkr före avsättning till pensionsfond med 16 Mkr. Enligt prognosen ökar kommunens egna kapital med 45,6 Mkr. Soliditeten blir med prognostiserat resultat 80,7% vilket är i nivå med bokslutet (11)

6 2.5 Väsentliga positiva avvikelser Här redogörs kortfattat för större positiva avvikelser. I övrigt hänvisas till respektive nämnd/styrelses rapport Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4 Mkr. Orsaken står att finna i anslaget för utveckling och särskilda projekt som inte kommer att utnyttjas fullt ut under året Kommunstyrelsens budgeterade reserver En positiv avvikelse på 19,4 Mkr beror bl.a på lägre beräknat nyttjande av lönereserv (9,5 Mkr), inget behov av nyttjande av buffert för ökad vårdtyngd LSS (2,6Mkr) och buffert för ny arbetslagstiftning som inte beräknas ianspråktas är de största orsakerna till överskottet Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen har genom ett systematiskt och genomgripande arbetssätt lyckats vända ett mångårigt minusresultat till ett plus, och visat på att de metoder och modeller man valt för arbetet givit varaktiga resultat. Förvaltningen arbetar på ett föredömligt sätt med personal- och verksamhetsutveckling. Däremot har nämnden/förvaltningen problem med att tillgodose brukarnas behov av särskilt boende och gruppbostad inom utsatt tid, målen uppfylls inte i dagsläget. Trots en viss försiktighet i sin prognos tror nämnden på ett överskott på 6 Mkr. 2.6 Väsentliga negativa avvikelser Miljö- och samhällsnämnden Nämnden redovisar en prognos på -1,5 Mkr. Elpriserna har höjts kraftigt det senaste året, vilket miljö- och samhällsnämnden har påpekat inför beslutet om budget 2007 och inventeringen av budgetförutsättningarna för Nämnden begär nu i särskilt ärende tilläggsanslag 2007 med 750 Tkr för ökade kostnader gatubelysning. Med detta uppnås ett helårsresultat på Tkr. Nämnden bör få i uppdrag att redovisa budget i balans Socialnämnden Det ekonomiska utfallet pekar mot ett underskott på - 5 Mkr. Underskottet är i sin helhet orsakad av ökad volym/kostnader för placering av barn och unga i familjehem respektive institution. Nämnden bör få i uppdrag att arbeta intensivt för att i möjligaste mån kunna finna alternativ finansiering och således nå budget i balans Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på -5,5 mkr. Orsaken är större antal barn i förskola och mindre minskning i förskoleklass/grundskola än planerat/budgeterat. Nämnden begär hos fullmäktige tilläggsanslag för kompensation för det ökade antalet barn, jämfört med ursprungliga budgetkalkyler. Nämnden föreslås tillföras tilläggsanslag om 9,6 Mkr. Med detta uppnås ett positiv helårsresultat på +4,1 Mkr. 3 Investeringar De budgeterade investeringarna för 2007 är i likhet med 2006 höga. Inom budgeten, 251 Mkr ryms bl.a. utbyggnad Storsjöbadet, Stortorget, byggande av nya förskolor och äldreboende samt vägar inom ex. Stadsnorr Norr. Prognosen pekar på en lägre investeringsnivå än budget. Den beräknade nivån på drygt 230 Mkr är hög i en historiskt perspektiv. Kommunens egna kassaflöde (avskrivningar och resultat) genererar en finansiering med ca 155 Mkr varför investeringsnivån indikerar på ett upplåningsbehov av ca 75 Mkr. Det finns vissa förändringar bland kortfristiga fordringar som gör att denna upplåning ej behöver ske. Budgetnivåer och avvikelser enligt prognosen redovisas i tabellen nedan. 6 (11)

7 Figur 3, sammandrag av prognostiserade investeringar Utfall Avvikelse Budget Prognos 30/4 Prognos 30/4 Helår Kommunstyerlsen: - kommunledningsförvaltninen 1,0 0,8 0,2 0,6 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 182,9 183,2-0,3 18,1 - serviceförvaltningen 5,8 3,8 2,1 6,1 Överförmyndaren 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Arvodesnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljö- och samhällsnämnden 39,6 27,6 19,1 4,0 Socialnämnden 1,1 1,1 0,0 0,4 Barn- och utbildningsnämnden 5,1 5,1 0,0-0,5 Vård- och omsorgsnämnden 5,0 3,0 2,0 3,7 Kultur- och fritidsnämnden 10,6 8,1 2,5 28,0 Summa styrelse och nämnder 251,1 232,6 25,6 60,4 3.1 Investeringsvolym En något lägre prognos beror framförallt på senareläggning av vissa investeringsobjekt Teknisk förvaltning Investeringar inom Fastighet är lägre då vissa investeringar genomförs 2008 i stället för i år. Figur 4 Investeringsutgifter, netto, Mkr 251, , , Miljö- och samhällsnämnden Nämndens avvikelse mot budget beror på senareläggningen av ombyggnad av Stortorget som genomförs i sin helhet utfall 2006 budget 2007 prognos Likvida medel och låneskuld De likvida medlen beräknas den 31 december 2007 uppgå till 143,6 Mkr, vilket är 41,1 Mkr bättre än budget. De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 3,6 Mkr vilket är 0,2 Mkr lägre än budget. För värdesäkring av pensionsfonden prognostiseras 8 Mkr. 7 (11)

8 5 Koncernen kommunägda bolag och kommunalförbund Resultatnivå inom bolagen beräknas bli lägre än Kommunalförbundens resultat 2007 prognostiseras till ett sammanlagt underskott på 4,6 Mkr. Figur 5, sammandrag av resultat och räntabilitet i kommunägda bolag Resultat Prognos Ränta- Räntabili- Resultat Utfall jan - apr jan - dec bilitet enl tetskrav i jan - apr jan - dec prognos ägardirektiv Ösd Rådhus AB, koncernen -3,9-9,5 0,9-11,4 Varav: Ösd Rådhus AB, ,4 1,5 moderbolaget Östersundsbostäder ,64% lägst 6% 17,2 36,7 AB Vestibulum AB 2,7 3,8 8,26% lägst 8% 1,8 0,1 Jämtkraft AB lägst 6%²) Östersunds rådhus AB Moderbolaget Moderbolagets resultat per 30 april uppgår till -16 Mkr. Det negativa resultatet beror på koncernbidragen från dotterbolagen inte är periodiserade. Koncernbidragen kan redovisas först vid årets slut. Helårsprognosen för 2007 är ett nollresultat. Det beräknade resultatet i koncernen uppgår inte till den nivå som behövs för att koncernen ska kunna betala full ränta på det lån koncernen fått av kommunen då koncernen övertog aktierna i de bolag som ingår i koncernen. Östersunds Rådhus AB hemställer om att betala den lägre räntenivå som ger ekonomisk balans i koncernbolagets resultat Östersundsbostäder Östersundsbostäder redovisar ett prognostiserat resultat på + 35 Mkr Vestibulum AB Vestibulum redovisar ett positivt, prognostiserat, resultat på 3,8 Mkr Ränteintäkt till kommunen Utifrån dotterbolagens prognoser kommer ägaren Östersunds kommun att erhålla en ränteintäkt som uppgår till 38,8 Mkr. I aktieägartillskott behöver kommunen till koncernbolagen betala 29,5 Mkr. Den finansiella nettointäkten till kommunen blir därmed 9,3 Mkr, vilket är 1,8 Mkr bättre än budget. 5.2 Jämtkraft AB Jämtkraft redovisar ett resultat per 30 april på 136 Mkr. Prognosen på helåret bedöms hamna på 61 Mkr vilket är 23 Mkr lägre än budget 49 Mkr lägre än utfall Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Förbundet prognostiserar ett underskott uppgående till 950 Tkr. Orsaken är bl.a. höga underhållskostnader och reparationen av fordon. Med ett underskott i denna storleksordning skulle förbundet redovisa ett negativt rörelsekapital och förbundet föreslås få i uppdrag att begränsa det beräknade underskottet. 8 (11)

9 5.4 Jämtlands Gymnasieförbund 6 Uppföljning av kommunens personalpolitiska mål Budgetuppföljningen per 30 april 2007 innehåller uppföljning av personalpolitiska mål. Alla mål följs upp utom det som berör andel långtidsfriska som enbart följs upp vid årets slut. Till skillnad från uppföljningen i övrigt är uppgifterna gällande sjukfrånvaro och arbetade timmar för timavlönade för perioden 1 januari-31 mars Antal långa sjukfall avser förhållandet den 30 april Detsamma gäller jämställdhetsmålet om jämn könsfördelning. 6.1 Kommunövergripande personalpolitiska mål Sjukfrånvaron ska minska och för kommunen i sin helhet ska sjukfrånvaron inte överstiga 10 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Under perioden 1 januari-31 mars var sjukfrånvaron 11 procent. Det är en minskning med 0,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Om sjukfrånvaron under sommaren och hösten ligger på samma nivå som under 2006, antas utfallet bli ca 10,1 procent för hela året. Det innebär att sjukfrånvaron blir något lägre än utfallet 2006 men når inte målet. Barn- och utbildningsförv Kommunledningsförv Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Teknisk förvaltning Vård- och omsorgsförv Östersunds kommun totalt Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 5,9% 6,9% 9,1% 8,1% 5,5% 5,3% 11,2% 11,2%* 13,2% 13,5% 11,7% 11,3% 11,4% 10,0% 11,0% 10,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Gymnasieförbundet lämnar en prognos som pekar på ett underskott på -3,671 Mkr. Orsaken är pensionskostnader och bygger på ny prognos från KPA. Det nya pensionsavtalet innebär initialt högre pensionskostnader för Gymnasieförbundet. Detta beaktades i budget 2007, men KPA:s nya beräkning innebär att gymnasieförbundet skulle behöva tillföras ytterligare 500 tkr. Förbundet föreslås finansiera den högre pensionskostnaden ur förbundets överskott Antal långa sjukfall ska minska (med långa sjukfall avses sådana som har en sammanhängande sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer) Vid mättillfället 1 november 2006 var 556 personer långtidssjuka. Per den 30 april 2007 var antalet 539 vilket gör en minskning med 17 personer eller 3 procent. Under motsvarande period 2006 skedde en minskning med 25 personer eller 4,4 %. Antal långtidssjuka per förvaltning 30 april 2007: Barn- och utbildningsförvaltning 213 pers. Kommunledningsförvaltningen 9 pers. Samhällsbyggnad 5 pers. Serviceförvaltningen 50 pers. Socialförvaltningen 25 pers. Teknisk förvaltning 12 pers. Vård- och omsorgsförvaltningen 225 pers. I yrkes- och verksamhetsområden med ojämn könsfördelning ska andelen män respektive kvinnor öka. Från och med 2007 är målsättningen att jämn könsfördelning ska eftersträvas inom alla yrkes- och verksamhetsområden. Jämn könsfördelning anses föreligga när andelen män respektive kvinnor fördelar sig på 40 till 60 procent eller jämnare. Vid mättillfället 30 april var andelen kvinnor 76 procent respektive 24 procent för männen. Underlaget utgörs då av tillsvidareanställda med månadslön. I samband med delårsbokslutet redovisas förhållandena mer i detalj med avseende på yrkesoch verksamhetsområden. Andel timanställningar ska minska (Dvs.av den totala arbetade tiden ska andelen timmar gjorda av timavlönade minska) 9 (11)

10 Under de tre första månaderna har andelen timmar gjorda av timavlönade uppgått till 7,2 procent vilket är en minskning med 1,3 procent i jämförelse med samma period Om vi nyttjar lika många timmar gjorda av timavlönade under april till december som vi gjorde under samma period i fjol väntas utfallet bli cirka 10,2 procent vilket i så fall innebär en minskning med 0,4 procent. 7 Målstyrning av verksamheten En av kommunfullmäktiges viktigaste uppgifter är att styra kommunens verksamhet så att kommuninvånarna får ut så bra service som möjligt för de skattemedel som kommunen tar in. Till sin hjälp har fullmäktige ett antal instrument som beskrivs kortfattat nedan. 7.1 Mål och styrkedjan Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål i planer för kultur, trafik, socialtjänst, skolan och vård- och omsorg. Utifrån dessa formulerar nämnderna effektmål för förvaltningar och enheter i budgeten. Effektmålen följs upp tre gånger per år och i tabellen nedan redovisas det kvantitativa utfallet av måluppfyllelsen för respektive nämnd/förvaltning per 30 april För en detaljerad redovisning hänvisas till nämndernas/förvaltningarnas prognoser i kapitel Synpunktshantering Den hantering av synpunkter som finns i kommunen har använts sedan den 1 januari 2006 inom kommunens samtliga förvaltningar. Medborgare/brukare kan lämna synpunkter via kommunens hemsida, den särskild folder Tala om vad du tycker, genom telefonsamtal eller muntligt vid besök. Hanteringen av klagomål, förslag och beröm är systematiserade utifrån kommunens kvalitetsdimensioner för att det ska ge en bild av vilken omfattning och typ av synpunkter som kommer in. Avsikten med den indelningen är att strukturen ska ge en uppfattning om vad som behöver förbättras i verksamheterna. I stort sätt alla beröm som kommit in hör hemma hos kommunledningsförvaltningens administrativa enhet, dessa beröm berör till lika delar kvalitetsdimensionerna bemötande och kompetens. Antalet synpunkter har sjunkit en aning jämfört med samma period i fjol då det kom in 75 synpunkter. Förändringen är särskilt stor inom vård- och omsorgsförvaltningen, men generellt har det inkommit färre synpunkter till alla förvaltningar. Till det kan finnas många orsaker. Troligt är att det generellt finns en underrapportering i systemet som gör att synpunkterna nog är fler än som uppvisas här. Det finns också brukare som lämnar synpunkter men som inte vill få dem registrerade. Den förändring som nu är på gång inom kommunen med att ta fram servicedeklarationer och koppla möjligheten att lämna synpunkter till dessa kan göra det lättare och mer naturligt att tala om vad man som medborgare/brukare tycker om kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen har antagit en kommunövergripande servicedeklaration som kommer att tryckas upp och offentliggöras under hösten Resultat av uppföljningen på kommuntotal nivå redovisas i tabellen nedan. 10 (11)

11 Klagomål Beröm Förslag Summa Tillgång& tillgänglighet Kompetens Bemötande Inflytande 3 3 verksamhetsspecifika Summa Kommunfullmäktiges utvärderingsplan Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål för verksamheten. En väsentlig del i kommunens styrmodell är att målen följs upp och utvärdering sker om verksamheten når de mål som ställts upp. Under 2007 kommer kvalitetsdimensionen tillgång/tillgänglighet att utvärderas av alla nämnder. 8 Köptrohet mot ramavtal Mätning av köptrohet har, som tidigare år, skett för att säkerställa att inköp sker mot gällande ramavtal. Följsamheten är fortsatt hög och det sammanlagda värdet ligger för mätperioden på 96% för kommunen som helhet (mål 95%). 11 (11)

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-03-12 09:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-12 kl 09.00 i Locknerummet -2, KS 2014-03-12 09:00 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer