BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007"

Transkript

1 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april (11)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april Inledning Prognos per 30 april Styrelser och nämnder Finansiering Åtgärder Förändring av eget kapital Väsentliga positiva avvikelser Väsentliga negativa avvikelser Investeringar Investeringsvolym Likvida medel och låneskuld Koncernen kommunägda bolag och kommunalförbund Östersunds rådhus AB Jämtkraft AB Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Gymnasieförbund Uppföljning av kommunens personalpolitiska mål Kommunövergripande personalpolitiska mål Målstyrning av verksamheten Mål och styrkedjan Synpunktshantering Kommunfullmäktiges utvärderingsplan Köptrohet mot ramavtal Bilagor: 1) Budgetuppföljning för kommunstyrelsen - kommmunledningsförvaltningen 2) Budgetuppföljning för kommunstyrelsens buffertar 3) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 4) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen serviceförvaltningen 5) Budgetuppföljning för överförmyndaren 6) Budgetuppföljning för miljö- och samhällsnämnden 7) Budgetuppföljning för socialnämnden 8) Budgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden 9) Budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden 10) Budgetuppföljning för kultur- och fritidsnämnden 11) Budgetuppföljning Jämtkraft AB 12) Budgetuppföljning för Norra Jämtlands räddningstjänstförbund 13) Budgetuppföljning för Jämtlands Gymnasieförbund 14) Delårsrapport för Östersunds Rådhus AB per ) Årsredovisning och koncernredovisning för Östersunds Rådhus AB 16) Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning per ) Slutredovisning exploateringsredovisning 18) Uppföljning och prognos finansförvaltning 19) Budgetuppföljning för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2 (11)

3 1 Inledning Detta är en kombinerad budgetuppföljning per 30 april och helårsprognos för Rapporten är skriven av kommunledningsförvaltningen och den är huvudsakligen inriktad mot ett kommunövergripande perspektiv. Styrelsernas/nämndernas rapporter utgör underlag för rapporten. För mer detaljerad information hänvisas till respektive nämnds/styrelses rapport. 2 Prognos per 30 april Prognosen per 30 april visar på ett plusresultat med ca 45 Mkr på årsbasis. Jämfört med årsbudget är detta en avvikelse på + 29,2 Mkr. Det positiva resultatet på 45,6 Mkr föreslås i sin helhet avsättas till pensioner. Av resultatet består 37,5 Mkr av ej utnyttjande buffertar, reavinst på fastighetsförsäljning och slutredovisning av exploateringsprojekt. Resultatet kommer således till stor del från fastighetsförsäljningar och att de budgeterade buffertarna inte behövs i sin helhet. Det är tre nämnder som inte beräknas ha balans i sin ekonomi 2007 (socialnämnden, miljö- och samhällsnämnden och kultur och fritidsnämnden). 2.1 Styrelser och nämnder Verksamhetens sammanlagda prognoser visar på et underskott med 3 Mkr. Barn och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag för att det är fler barn i verksamheten och kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden ska beviljas ökat anslag med 9,6 Mkr. Även miljö- och samhällsnämnden har i ett särskilt ärende begärt tilläggsanslag. Anledningen är ökade elpriser för gatubelysningen och ökat anslag föreslås beviljas med 0,8 Mkr. Efter denna tilläggsbudgetering blir verksamheternas resultat + 7,4 Mkr. Till detta kommer att de reserver/buffertar som budgeterats inte beräknas användas i sin helhet utan ett överskott med 19,4 Mkr beräknas. Totalt blir därför verksamhetens beräknade överskott 26,8 Mkr vilket är en avvikelse med + 27,6 Mkr då budgeten beräknade ett underskott med 0,8 Mkr. De väsentliga avvikelserna finns främst inom budgeterade reserver (+19,4), kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen (+4,0), vård- och omsorgsnämnden (+6,0), barn- och utbildningsnämnden (-5,5 eller +4,6 efter tilläggsanslag på 9,6) och socialnämnden (-5,0). 2.2 Finansiering För finansieringen prognostiseras ett överskott på 18,8 Mkr. De stora avvikelserna finns skatter och statsbidrag (-1,9), individuell del av pensionsskuld (-4,2), pensionsutbetalningar (+2,9), finansiella kostnader (-6,2), reavinster fastighetsförsäljning (+11,3), slutredovisning exploatering (6,8) och finansiell intäkt från Rådhus AB (+1,8). Investeringsverksamheten beräknas omfatta drygt 230 Mkr. Avskrivningarna uppgår till ca 110 Mkr vilket tillsammans med beräknat resultat ger ett kassaflöde på ca 155 Mkr. Indirekt finns således ett nyupplåningsbehov om ca 75 Mkr. Se vidare under kassaflödesanalysen. 2.3 Åtgärder Utifrån kommunledningsförvaltningens analys föreslås barn- och utbildningsnämnden erhålla tilläggsanslag med 9,6 Mkr med anledning av det ökade antalet barn i förskola och grundskola vilket nämnden inte fått ramtillskott för i budget Barn- och utbildningsförvaltningens begäran om tilläggsanslag för ökade skolskjutskostnader om 400 Tkr föreslås få avslag efter dialog med förvaltningen då kostnaderna förefaller vara möjliga att klara inom budget efter tilläggsanslag för fler barn i verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningens begäran om tilläggsanslag på 200 Tkr för täckning av driftskostnader för ny isbana föreslås avslås då samtliga nämnder måste ta ansvar för de ökade driftkostnader som följer av nämndens beslut om nya investeringar. De nämnder som redovisar en negativ prognos föreslås få i uppdrag att hålla budget. 3 (11)

4 Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund uppmanas vidta åtgärder för att begränsa underskottet så att ett negativt eget kapital inte uppstår i förbundet. Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Gymnasieförbundets prognostiserade underskott på 3,6 Mkr för pensioner finansieras ur förbundet balanserade egna kapital dvs det överskott som förbundet redovisade för 2006 års verksamhet. Figur 1, Utveckling årets resultat före pensionsavsättning, mkr bokslut ,2 bokslut ,2 budget ,396 prognos , (11)

5 Figur 2, sammandrag av prognostiserade resultat och budgetavvikelser Kommunbidrag Resultat Avvikelse Budget Prognos Prognos Helår / / Kommunstyerlsen: - kommunledningsförvaltningen 179,0 0,0 4,0 4,0 18,6 - budgeterade reserver 32,1 0,0 19,4 19,4 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 13,1-0,8-0,8 0,0 6,8 - serviceförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1 Överförmyndaren 3,3 0,0 0,0 0,0-0,5 Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Arvodesnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Miljö- och samhällsnämnden 123,7 0,0-1,5-0,7 2,7 tilläggsanslag msn 0,8 Socialnämnden 197,6 0,0-5,0-5,0 3,1 Barn- och utbildningsnämnden 774,2 0,0-5,5 4,1 1,9 tilläggsanslag bun 9,6 Vård- och omsorgsnämnden 872,2 0,0 6,0 6,0 4,7 Kultur- och fritidsnämnden 97,6 0,0-0,2-0,2 0,7 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa styrelse och nämnder 2 292,7-0,8 26,8 27,6 37,4 Skatter och statsbidrag , ,5-1,9 Kommunbidrag , ,7 0,0 Förändring pensionsskuld 0-9,4-8,5 0,9 Individuell del inkl löneskatt -55,6-59,8-4,2 Pensionsutbetalningar -49,1-46,2 2,9 Avskrivningar 0-111,4-111,4 0,0 Finansiella kostnader, pensioner -3,1-2,3 0,8 Finansiella kostnader inkl pensionsf -1,8-8,0-6,2 Borgensavgifter kommunala bolag 2,5 2,5 0,0 Reavinster fastighetsförsäljning 0,0 11,3 11,3 Tilläggsanslag, barn-o utbildning -9,6-9,6 Tilläggsanslag, miljö- och samh -0,8-0,8 Slutredovisning exploatering 0,0 6,8 6,8 Finansiella intäkter 0 3,8 3,6-0,2 Finansiell intäkt från Östersunds Rådhus AB 0 7,5 9,3 1,8 Fullmäktiges oförutsedda/övrig finansiering 0-5,8-5,8 0,0 Övrig finansiering 20,9 20,9 0,0 Summa finansiering 0,0 17,2 18,8 1,6 0,0 Summa före pensionsavsättning 0 16,4 45,6 29,2 37,4 Pensionsavsättning 0-16,0-45,6 Summa efter pensionsavsättning 0 0,4 0,0 29,2 37,4 2.4 Förändring av eget kapital I bokslutet 2006 uppgick det egna kapitalet till 2 262,3 Mkr. Det budgeterade resultatet för 2007 är 16,4 Mkr före avsättning till pensionsfond med 16 Mkr. Enligt prognosen ökar kommunens egna kapital med 45,6 Mkr. Soliditeten blir med prognostiserat resultat 80,7% vilket är i nivå med bokslutet (11)

6 2.5 Väsentliga positiva avvikelser Här redogörs kortfattat för större positiva avvikelser. I övrigt hänvisas till respektive nämnd/styrelses rapport Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4 Mkr. Orsaken står att finna i anslaget för utveckling och särskilda projekt som inte kommer att utnyttjas fullt ut under året Kommunstyrelsens budgeterade reserver En positiv avvikelse på 19,4 Mkr beror bl.a på lägre beräknat nyttjande av lönereserv (9,5 Mkr), inget behov av nyttjande av buffert för ökad vårdtyngd LSS (2,6Mkr) och buffert för ny arbetslagstiftning som inte beräknas ianspråktas är de största orsakerna till överskottet Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen har genom ett systematiskt och genomgripande arbetssätt lyckats vända ett mångårigt minusresultat till ett plus, och visat på att de metoder och modeller man valt för arbetet givit varaktiga resultat. Förvaltningen arbetar på ett föredömligt sätt med personal- och verksamhetsutveckling. Däremot har nämnden/förvaltningen problem med att tillgodose brukarnas behov av särskilt boende och gruppbostad inom utsatt tid, målen uppfylls inte i dagsläget. Trots en viss försiktighet i sin prognos tror nämnden på ett överskott på 6 Mkr. 2.6 Väsentliga negativa avvikelser Miljö- och samhällsnämnden Nämnden redovisar en prognos på -1,5 Mkr. Elpriserna har höjts kraftigt det senaste året, vilket miljö- och samhällsnämnden har påpekat inför beslutet om budget 2007 och inventeringen av budgetförutsättningarna för Nämnden begär nu i särskilt ärende tilläggsanslag 2007 med 750 Tkr för ökade kostnader gatubelysning. Med detta uppnås ett helårsresultat på Tkr. Nämnden bör få i uppdrag att redovisa budget i balans Socialnämnden Det ekonomiska utfallet pekar mot ett underskott på - 5 Mkr. Underskottet är i sin helhet orsakad av ökad volym/kostnader för placering av barn och unga i familjehem respektive institution. Nämnden bör få i uppdrag att arbeta intensivt för att i möjligaste mån kunna finna alternativ finansiering och således nå budget i balans Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på -5,5 mkr. Orsaken är större antal barn i förskola och mindre minskning i förskoleklass/grundskola än planerat/budgeterat. Nämnden begär hos fullmäktige tilläggsanslag för kompensation för det ökade antalet barn, jämfört med ursprungliga budgetkalkyler. Nämnden föreslås tillföras tilläggsanslag om 9,6 Mkr. Med detta uppnås ett positiv helårsresultat på +4,1 Mkr. 3 Investeringar De budgeterade investeringarna för 2007 är i likhet med 2006 höga. Inom budgeten, 251 Mkr ryms bl.a. utbyggnad Storsjöbadet, Stortorget, byggande av nya förskolor och äldreboende samt vägar inom ex. Stadsnorr Norr. Prognosen pekar på en lägre investeringsnivå än budget. Den beräknade nivån på drygt 230 Mkr är hög i en historiskt perspektiv. Kommunens egna kassaflöde (avskrivningar och resultat) genererar en finansiering med ca 155 Mkr varför investeringsnivån indikerar på ett upplåningsbehov av ca 75 Mkr. Det finns vissa förändringar bland kortfristiga fordringar som gör att denna upplåning ej behöver ske. Budgetnivåer och avvikelser enligt prognosen redovisas i tabellen nedan. 6 (11)

7 Figur 3, sammandrag av prognostiserade investeringar Utfall Avvikelse Budget Prognos 30/4 Prognos 30/4 Helår Kommunstyerlsen: - kommunledningsförvaltninen 1,0 0,8 0,2 0,6 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 182,9 183,2-0,3 18,1 - serviceförvaltningen 5,8 3,8 2,1 6,1 Överförmyndaren 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Arvodesnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljö- och samhällsnämnden 39,6 27,6 19,1 4,0 Socialnämnden 1,1 1,1 0,0 0,4 Barn- och utbildningsnämnden 5,1 5,1 0,0-0,5 Vård- och omsorgsnämnden 5,0 3,0 2,0 3,7 Kultur- och fritidsnämnden 10,6 8,1 2,5 28,0 Summa styrelse och nämnder 251,1 232,6 25,6 60,4 3.1 Investeringsvolym En något lägre prognos beror framförallt på senareläggning av vissa investeringsobjekt Teknisk förvaltning Investeringar inom Fastighet är lägre då vissa investeringar genomförs 2008 i stället för i år. Figur 4 Investeringsutgifter, netto, Mkr 251, , , Miljö- och samhällsnämnden Nämndens avvikelse mot budget beror på senareläggningen av ombyggnad av Stortorget som genomförs i sin helhet utfall 2006 budget 2007 prognos Likvida medel och låneskuld De likvida medlen beräknas den 31 december 2007 uppgå till 143,6 Mkr, vilket är 41,1 Mkr bättre än budget. De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 3,6 Mkr vilket är 0,2 Mkr lägre än budget. För värdesäkring av pensionsfonden prognostiseras 8 Mkr. 7 (11)

8 5 Koncernen kommunägda bolag och kommunalförbund Resultatnivå inom bolagen beräknas bli lägre än Kommunalförbundens resultat 2007 prognostiseras till ett sammanlagt underskott på 4,6 Mkr. Figur 5, sammandrag av resultat och räntabilitet i kommunägda bolag Resultat Prognos Ränta- Räntabili- Resultat Utfall jan - apr jan - dec bilitet enl tetskrav i jan - apr jan - dec prognos ägardirektiv Ösd Rådhus AB, koncernen -3,9-9,5 0,9-11,4 Varav: Ösd Rådhus AB, ,4 1,5 moderbolaget Östersundsbostäder ,64% lägst 6% 17,2 36,7 AB Vestibulum AB 2,7 3,8 8,26% lägst 8% 1,8 0,1 Jämtkraft AB lägst 6%²) Östersunds rådhus AB Moderbolaget Moderbolagets resultat per 30 april uppgår till -16 Mkr. Det negativa resultatet beror på koncernbidragen från dotterbolagen inte är periodiserade. Koncernbidragen kan redovisas först vid årets slut. Helårsprognosen för 2007 är ett nollresultat. Det beräknade resultatet i koncernen uppgår inte till den nivå som behövs för att koncernen ska kunna betala full ränta på det lån koncernen fått av kommunen då koncernen övertog aktierna i de bolag som ingår i koncernen. Östersunds Rådhus AB hemställer om att betala den lägre räntenivå som ger ekonomisk balans i koncernbolagets resultat Östersundsbostäder Östersundsbostäder redovisar ett prognostiserat resultat på + 35 Mkr Vestibulum AB Vestibulum redovisar ett positivt, prognostiserat, resultat på 3,8 Mkr Ränteintäkt till kommunen Utifrån dotterbolagens prognoser kommer ägaren Östersunds kommun att erhålla en ränteintäkt som uppgår till 38,8 Mkr. I aktieägartillskott behöver kommunen till koncernbolagen betala 29,5 Mkr. Den finansiella nettointäkten till kommunen blir därmed 9,3 Mkr, vilket är 1,8 Mkr bättre än budget. 5.2 Jämtkraft AB Jämtkraft redovisar ett resultat per 30 april på 136 Mkr. Prognosen på helåret bedöms hamna på 61 Mkr vilket är 23 Mkr lägre än budget 49 Mkr lägre än utfall Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Förbundet prognostiserar ett underskott uppgående till 950 Tkr. Orsaken är bl.a. höga underhållskostnader och reparationen av fordon. Med ett underskott i denna storleksordning skulle förbundet redovisa ett negativt rörelsekapital och förbundet föreslås få i uppdrag att begränsa det beräknade underskottet. 8 (11)

9 5.4 Jämtlands Gymnasieförbund 6 Uppföljning av kommunens personalpolitiska mål Budgetuppföljningen per 30 april 2007 innehåller uppföljning av personalpolitiska mål. Alla mål följs upp utom det som berör andel långtidsfriska som enbart följs upp vid årets slut. Till skillnad från uppföljningen i övrigt är uppgifterna gällande sjukfrånvaro och arbetade timmar för timavlönade för perioden 1 januari-31 mars Antal långa sjukfall avser förhållandet den 30 april Detsamma gäller jämställdhetsmålet om jämn könsfördelning. 6.1 Kommunövergripande personalpolitiska mål Sjukfrånvaron ska minska och för kommunen i sin helhet ska sjukfrånvaron inte överstiga 10 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Under perioden 1 januari-31 mars var sjukfrånvaron 11 procent. Det är en minskning med 0,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Om sjukfrånvaron under sommaren och hösten ligger på samma nivå som under 2006, antas utfallet bli ca 10,1 procent för hela året. Det innebär att sjukfrånvaron blir något lägre än utfallet 2006 men når inte målet. Barn- och utbildningsförv Kommunledningsförv Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Teknisk förvaltning Vård- och omsorgsförv Östersunds kommun totalt Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 5,9% 6,9% 9,1% 8,1% 5,5% 5,3% 11,2% 11,2%* 13,2% 13,5% 11,7% 11,3% 11,4% 10,0% 11,0% 10,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Gymnasieförbundet lämnar en prognos som pekar på ett underskott på -3,671 Mkr. Orsaken är pensionskostnader och bygger på ny prognos från KPA. Det nya pensionsavtalet innebär initialt högre pensionskostnader för Gymnasieförbundet. Detta beaktades i budget 2007, men KPA:s nya beräkning innebär att gymnasieförbundet skulle behöva tillföras ytterligare 500 tkr. Förbundet föreslås finansiera den högre pensionskostnaden ur förbundets överskott Antal långa sjukfall ska minska (med långa sjukfall avses sådana som har en sammanhängande sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer) Vid mättillfället 1 november 2006 var 556 personer långtidssjuka. Per den 30 april 2007 var antalet 539 vilket gör en minskning med 17 personer eller 3 procent. Under motsvarande period 2006 skedde en minskning med 25 personer eller 4,4 %. Antal långtidssjuka per förvaltning 30 april 2007: Barn- och utbildningsförvaltning 213 pers. Kommunledningsförvaltningen 9 pers. Samhällsbyggnad 5 pers. Serviceförvaltningen 50 pers. Socialförvaltningen 25 pers. Teknisk förvaltning 12 pers. Vård- och omsorgsförvaltningen 225 pers. I yrkes- och verksamhetsområden med ojämn könsfördelning ska andelen män respektive kvinnor öka. Från och med 2007 är målsättningen att jämn könsfördelning ska eftersträvas inom alla yrkes- och verksamhetsområden. Jämn könsfördelning anses föreligga när andelen män respektive kvinnor fördelar sig på 40 till 60 procent eller jämnare. Vid mättillfället 30 april var andelen kvinnor 76 procent respektive 24 procent för männen. Underlaget utgörs då av tillsvidareanställda med månadslön. I samband med delårsbokslutet redovisas förhållandena mer i detalj med avseende på yrkesoch verksamhetsområden. Andel timanställningar ska minska (Dvs.av den totala arbetade tiden ska andelen timmar gjorda av timavlönade minska) 9 (11)

10 Under de tre första månaderna har andelen timmar gjorda av timavlönade uppgått till 7,2 procent vilket är en minskning med 1,3 procent i jämförelse med samma period Om vi nyttjar lika många timmar gjorda av timavlönade under april till december som vi gjorde under samma period i fjol väntas utfallet bli cirka 10,2 procent vilket i så fall innebär en minskning med 0,4 procent. 7 Målstyrning av verksamheten En av kommunfullmäktiges viktigaste uppgifter är att styra kommunens verksamhet så att kommuninvånarna får ut så bra service som möjligt för de skattemedel som kommunen tar in. Till sin hjälp har fullmäktige ett antal instrument som beskrivs kortfattat nedan. 7.1 Mål och styrkedjan Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål i planer för kultur, trafik, socialtjänst, skolan och vård- och omsorg. Utifrån dessa formulerar nämnderna effektmål för förvaltningar och enheter i budgeten. Effektmålen följs upp tre gånger per år och i tabellen nedan redovisas det kvantitativa utfallet av måluppfyllelsen för respektive nämnd/förvaltning per 30 april För en detaljerad redovisning hänvisas till nämndernas/förvaltningarnas prognoser i kapitel Synpunktshantering Den hantering av synpunkter som finns i kommunen har använts sedan den 1 januari 2006 inom kommunens samtliga förvaltningar. Medborgare/brukare kan lämna synpunkter via kommunens hemsida, den särskild folder Tala om vad du tycker, genom telefonsamtal eller muntligt vid besök. Hanteringen av klagomål, förslag och beröm är systematiserade utifrån kommunens kvalitetsdimensioner för att det ska ge en bild av vilken omfattning och typ av synpunkter som kommer in. Avsikten med den indelningen är att strukturen ska ge en uppfattning om vad som behöver förbättras i verksamheterna. I stort sätt alla beröm som kommit in hör hemma hos kommunledningsförvaltningens administrativa enhet, dessa beröm berör till lika delar kvalitetsdimensionerna bemötande och kompetens. Antalet synpunkter har sjunkit en aning jämfört med samma period i fjol då det kom in 75 synpunkter. Förändringen är särskilt stor inom vård- och omsorgsförvaltningen, men generellt har det inkommit färre synpunkter till alla förvaltningar. Till det kan finnas många orsaker. Troligt är att det generellt finns en underrapportering i systemet som gör att synpunkterna nog är fler än som uppvisas här. Det finns också brukare som lämnar synpunkter men som inte vill få dem registrerade. Den förändring som nu är på gång inom kommunen med att ta fram servicedeklarationer och koppla möjligheten att lämna synpunkter till dessa kan göra det lättare och mer naturligt att tala om vad man som medborgare/brukare tycker om kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen har antagit en kommunövergripande servicedeklaration som kommer att tryckas upp och offentliggöras under hösten Resultat av uppföljningen på kommuntotal nivå redovisas i tabellen nedan. 10 (11)

11 Klagomål Beröm Förslag Summa Tillgång& tillgänglighet Kompetens Bemötande Inflytande 3 3 verksamhetsspecifika Summa Kommunfullmäktiges utvärderingsplan Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål för verksamheten. En väsentlig del i kommunens styrmodell är att målen följs upp och utvärdering sker om verksamheten når de mål som ställts upp. Under 2007 kommer kvalitetsdimensionen tillgång/tillgänglighet att utvärderas av alla nämnder. 8 Köptrohet mot ramavtal Mätning av köptrohet har, som tidigare år, skett för att säkerställa att inköp sker mot gällande ramavtal. Följsamheten är fortsatt hög och det sammanlagda värdet ligger för mätperioden på 96% för kommunen som helhet (mål 95%). 11 (11)

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2010-11-04 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-04 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 17.00 Alliansen i Rum 2 kl 17.00 1, KF 2010-11-04 18:00

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010 Delårsrapport 31 augusti 2010 1 Innehåll 2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning per 2010-08-31... 3 Resultat delårsbokslut augusti 2010... 3 Prognos för 2010... 4 Prognostiserad

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport 2011-07-31 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer