BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007"

Transkript

1 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april (11)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april Inledning Prognos per 30 april Styrelser och nämnder Finansiering Åtgärder Förändring av eget kapital Väsentliga positiva avvikelser Väsentliga negativa avvikelser Investeringar Investeringsvolym Likvida medel och låneskuld Koncernen kommunägda bolag och kommunalförbund Östersunds rådhus AB Jämtkraft AB Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Jämtlands Gymnasieförbund Uppföljning av kommunens personalpolitiska mål Kommunövergripande personalpolitiska mål Målstyrning av verksamheten Mål och styrkedjan Synpunktshantering Kommunfullmäktiges utvärderingsplan Köptrohet mot ramavtal Bilagor: 1) Budgetuppföljning för kommunstyrelsen - kommmunledningsförvaltningen 2) Budgetuppföljning för kommunstyrelsens buffertar 3) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 4) Budgetuppföljning för utförarstyrelsen serviceförvaltningen 5) Budgetuppföljning för överförmyndaren 6) Budgetuppföljning för miljö- och samhällsnämnden 7) Budgetuppföljning för socialnämnden 8) Budgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden 9) Budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden 10) Budgetuppföljning för kultur- och fritidsnämnden 11) Budgetuppföljning Jämtkraft AB 12) Budgetuppföljning för Norra Jämtlands räddningstjänstförbund 13) Budgetuppföljning för Jämtlands Gymnasieförbund 14) Delårsrapport för Östersunds Rådhus AB per ) Årsredovisning och koncernredovisning för Östersunds Rådhus AB 16) Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning per ) Slutredovisning exploateringsredovisning 18) Uppföljning och prognos finansförvaltning 19) Budgetuppföljning för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2 (11)

3 1 Inledning Detta är en kombinerad budgetuppföljning per 30 april och helårsprognos för Rapporten är skriven av kommunledningsförvaltningen och den är huvudsakligen inriktad mot ett kommunövergripande perspektiv. Styrelsernas/nämndernas rapporter utgör underlag för rapporten. För mer detaljerad information hänvisas till respektive nämnds/styrelses rapport. 2 Prognos per 30 april Prognosen per 30 april visar på ett plusresultat med ca 45 Mkr på årsbasis. Jämfört med årsbudget är detta en avvikelse på + 29,2 Mkr. Det positiva resultatet på 45,6 Mkr föreslås i sin helhet avsättas till pensioner. Av resultatet består 37,5 Mkr av ej utnyttjande buffertar, reavinst på fastighetsförsäljning och slutredovisning av exploateringsprojekt. Resultatet kommer således till stor del från fastighetsförsäljningar och att de budgeterade buffertarna inte behövs i sin helhet. Det är tre nämnder som inte beräknas ha balans i sin ekonomi 2007 (socialnämnden, miljö- och samhällsnämnden och kultur och fritidsnämnden). 2.1 Styrelser och nämnder Verksamhetens sammanlagda prognoser visar på et underskott med 3 Mkr. Barn och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag för att det är fler barn i verksamheten och kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden ska beviljas ökat anslag med 9,6 Mkr. Även miljö- och samhällsnämnden har i ett särskilt ärende begärt tilläggsanslag. Anledningen är ökade elpriser för gatubelysningen och ökat anslag föreslås beviljas med 0,8 Mkr. Efter denna tilläggsbudgetering blir verksamheternas resultat + 7,4 Mkr. Till detta kommer att de reserver/buffertar som budgeterats inte beräknas användas i sin helhet utan ett överskott med 19,4 Mkr beräknas. Totalt blir därför verksamhetens beräknade överskott 26,8 Mkr vilket är en avvikelse med + 27,6 Mkr då budgeten beräknade ett underskott med 0,8 Mkr. De väsentliga avvikelserna finns främst inom budgeterade reserver (+19,4), kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen (+4,0), vård- och omsorgsnämnden (+6,0), barn- och utbildningsnämnden (-5,5 eller +4,6 efter tilläggsanslag på 9,6) och socialnämnden (-5,0). 2.2 Finansiering För finansieringen prognostiseras ett överskott på 18,8 Mkr. De stora avvikelserna finns skatter och statsbidrag (-1,9), individuell del av pensionsskuld (-4,2), pensionsutbetalningar (+2,9), finansiella kostnader (-6,2), reavinster fastighetsförsäljning (+11,3), slutredovisning exploatering (6,8) och finansiell intäkt från Rådhus AB (+1,8). Investeringsverksamheten beräknas omfatta drygt 230 Mkr. Avskrivningarna uppgår till ca 110 Mkr vilket tillsammans med beräknat resultat ger ett kassaflöde på ca 155 Mkr. Indirekt finns således ett nyupplåningsbehov om ca 75 Mkr. Se vidare under kassaflödesanalysen. 2.3 Åtgärder Utifrån kommunledningsförvaltningens analys föreslås barn- och utbildningsnämnden erhålla tilläggsanslag med 9,6 Mkr med anledning av det ökade antalet barn i förskola och grundskola vilket nämnden inte fått ramtillskott för i budget Barn- och utbildningsförvaltningens begäran om tilläggsanslag för ökade skolskjutskostnader om 400 Tkr föreslås få avslag efter dialog med förvaltningen då kostnaderna förefaller vara möjliga att klara inom budget efter tilläggsanslag för fler barn i verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningens begäran om tilläggsanslag på 200 Tkr för täckning av driftskostnader för ny isbana föreslås avslås då samtliga nämnder måste ta ansvar för de ökade driftkostnader som följer av nämndens beslut om nya investeringar. De nämnder som redovisar en negativ prognos föreslås få i uppdrag att hålla budget. 3 (11)

4 Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund uppmanas vidta åtgärder för att begränsa underskottet så att ett negativt eget kapital inte uppstår i förbundet. Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Gymnasieförbundets prognostiserade underskott på 3,6 Mkr för pensioner finansieras ur förbundet balanserade egna kapital dvs det överskott som förbundet redovisade för 2006 års verksamhet. Figur 1, Utveckling årets resultat före pensionsavsättning, mkr bokslut ,2 bokslut ,2 budget ,396 prognos , (11)

5 Figur 2, sammandrag av prognostiserade resultat och budgetavvikelser Kommunbidrag Resultat Avvikelse Budget Prognos Prognos Helår / / Kommunstyerlsen: - kommunledningsförvaltningen 179,0 0,0 4,0 4,0 18,6 - budgeterade reserver 32,1 0,0 19,4 19,4 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 13,1-0,8-0,8 0,0 6,8 - serviceförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1 Överförmyndaren 3,3 0,0 0,0 0,0-0,5 Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Arvodesnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Miljö- och samhällsnämnden 123,7 0,0-1,5-0,7 2,7 tilläggsanslag msn 0,8 Socialnämnden 197,6 0,0-5,0-5,0 3,1 Barn- och utbildningsnämnden 774,2 0,0-5,5 4,1 1,9 tilläggsanslag bun 9,6 Vård- och omsorgsnämnden 872,2 0,0 6,0 6,0 4,7 Kultur- och fritidsnämnden 97,6 0,0-0,2-0,2 0,7 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa styrelse och nämnder 2 292,7-0,8 26,8 27,6 37,4 Skatter och statsbidrag , ,5-1,9 Kommunbidrag , ,7 0,0 Förändring pensionsskuld 0-9,4-8,5 0,9 Individuell del inkl löneskatt -55,6-59,8-4,2 Pensionsutbetalningar -49,1-46,2 2,9 Avskrivningar 0-111,4-111,4 0,0 Finansiella kostnader, pensioner -3,1-2,3 0,8 Finansiella kostnader inkl pensionsf -1,8-8,0-6,2 Borgensavgifter kommunala bolag 2,5 2,5 0,0 Reavinster fastighetsförsäljning 0,0 11,3 11,3 Tilläggsanslag, barn-o utbildning -9,6-9,6 Tilläggsanslag, miljö- och samh -0,8-0,8 Slutredovisning exploatering 0,0 6,8 6,8 Finansiella intäkter 0 3,8 3,6-0,2 Finansiell intäkt från Östersunds Rådhus AB 0 7,5 9,3 1,8 Fullmäktiges oförutsedda/övrig finansiering 0-5,8-5,8 0,0 Övrig finansiering 20,9 20,9 0,0 Summa finansiering 0,0 17,2 18,8 1,6 0,0 Summa före pensionsavsättning 0 16,4 45,6 29,2 37,4 Pensionsavsättning 0-16,0-45,6 Summa efter pensionsavsättning 0 0,4 0,0 29,2 37,4 2.4 Förändring av eget kapital I bokslutet 2006 uppgick det egna kapitalet till 2 262,3 Mkr. Det budgeterade resultatet för 2007 är 16,4 Mkr före avsättning till pensionsfond med 16 Mkr. Enligt prognosen ökar kommunens egna kapital med 45,6 Mkr. Soliditeten blir med prognostiserat resultat 80,7% vilket är i nivå med bokslutet (11)

6 2.5 Väsentliga positiva avvikelser Här redogörs kortfattat för större positiva avvikelser. I övrigt hänvisas till respektive nämnd/styrelses rapport Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4 Mkr. Orsaken står att finna i anslaget för utveckling och särskilda projekt som inte kommer att utnyttjas fullt ut under året Kommunstyrelsens budgeterade reserver En positiv avvikelse på 19,4 Mkr beror bl.a på lägre beräknat nyttjande av lönereserv (9,5 Mkr), inget behov av nyttjande av buffert för ökad vårdtyngd LSS (2,6Mkr) och buffert för ny arbetslagstiftning som inte beräknas ianspråktas är de största orsakerna till överskottet Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen har genom ett systematiskt och genomgripande arbetssätt lyckats vända ett mångårigt minusresultat till ett plus, och visat på att de metoder och modeller man valt för arbetet givit varaktiga resultat. Förvaltningen arbetar på ett föredömligt sätt med personal- och verksamhetsutveckling. Däremot har nämnden/förvaltningen problem med att tillgodose brukarnas behov av särskilt boende och gruppbostad inom utsatt tid, målen uppfylls inte i dagsläget. Trots en viss försiktighet i sin prognos tror nämnden på ett överskott på 6 Mkr. 2.6 Väsentliga negativa avvikelser Miljö- och samhällsnämnden Nämnden redovisar en prognos på -1,5 Mkr. Elpriserna har höjts kraftigt det senaste året, vilket miljö- och samhällsnämnden har påpekat inför beslutet om budget 2007 och inventeringen av budgetförutsättningarna för Nämnden begär nu i särskilt ärende tilläggsanslag 2007 med 750 Tkr för ökade kostnader gatubelysning. Med detta uppnås ett helårsresultat på Tkr. Nämnden bör få i uppdrag att redovisa budget i balans Socialnämnden Det ekonomiska utfallet pekar mot ett underskott på - 5 Mkr. Underskottet är i sin helhet orsakad av ökad volym/kostnader för placering av barn och unga i familjehem respektive institution. Nämnden bör få i uppdrag att arbeta intensivt för att i möjligaste mån kunna finna alternativ finansiering och således nå budget i balans Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på -5,5 mkr. Orsaken är större antal barn i förskola och mindre minskning i förskoleklass/grundskola än planerat/budgeterat. Nämnden begär hos fullmäktige tilläggsanslag för kompensation för det ökade antalet barn, jämfört med ursprungliga budgetkalkyler. Nämnden föreslås tillföras tilläggsanslag om 9,6 Mkr. Med detta uppnås ett positiv helårsresultat på +4,1 Mkr. 3 Investeringar De budgeterade investeringarna för 2007 är i likhet med 2006 höga. Inom budgeten, 251 Mkr ryms bl.a. utbyggnad Storsjöbadet, Stortorget, byggande av nya förskolor och äldreboende samt vägar inom ex. Stadsnorr Norr. Prognosen pekar på en lägre investeringsnivå än budget. Den beräknade nivån på drygt 230 Mkr är hög i en historiskt perspektiv. Kommunens egna kassaflöde (avskrivningar och resultat) genererar en finansiering med ca 155 Mkr varför investeringsnivån indikerar på ett upplåningsbehov av ca 75 Mkr. Det finns vissa förändringar bland kortfristiga fordringar som gör att denna upplåning ej behöver ske. Budgetnivåer och avvikelser enligt prognosen redovisas i tabellen nedan. 6 (11)

7 Figur 3, sammandrag av prognostiserade investeringar Utfall Avvikelse Budget Prognos 30/4 Prognos 30/4 Helår Kommunstyerlsen: - kommunledningsförvaltninen 1,0 0,8 0,2 0,6 Utförarstyrelsen - teknisk förvaltning 182,9 183,2-0,3 18,1 - serviceförvaltningen 5,8 3,8 2,1 6,1 Överförmyndaren 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Arvodesnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljö- och samhällsnämnden 39,6 27,6 19,1 4,0 Socialnämnden 1,1 1,1 0,0 0,4 Barn- och utbildningsnämnden 5,1 5,1 0,0-0,5 Vård- och omsorgsnämnden 5,0 3,0 2,0 3,7 Kultur- och fritidsnämnden 10,6 8,1 2,5 28,0 Summa styrelse och nämnder 251,1 232,6 25,6 60,4 3.1 Investeringsvolym En något lägre prognos beror framförallt på senareläggning av vissa investeringsobjekt Teknisk förvaltning Investeringar inom Fastighet är lägre då vissa investeringar genomförs 2008 i stället för i år. Figur 4 Investeringsutgifter, netto, Mkr 251, , , Miljö- och samhällsnämnden Nämndens avvikelse mot budget beror på senareläggningen av ombyggnad av Stortorget som genomförs i sin helhet utfall 2006 budget 2007 prognos Likvida medel och låneskuld De likvida medlen beräknas den 31 december 2007 uppgå till 143,6 Mkr, vilket är 41,1 Mkr bättre än budget. De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 3,6 Mkr vilket är 0,2 Mkr lägre än budget. För värdesäkring av pensionsfonden prognostiseras 8 Mkr. 7 (11)

8 5 Koncernen kommunägda bolag och kommunalförbund Resultatnivå inom bolagen beräknas bli lägre än Kommunalförbundens resultat 2007 prognostiseras till ett sammanlagt underskott på 4,6 Mkr. Figur 5, sammandrag av resultat och räntabilitet i kommunägda bolag Resultat Prognos Ränta- Räntabili- Resultat Utfall jan - apr jan - dec bilitet enl tetskrav i jan - apr jan - dec prognos ägardirektiv Ösd Rådhus AB, koncernen -3,9-9,5 0,9-11,4 Varav: Ösd Rådhus AB, ,4 1,5 moderbolaget Östersundsbostäder ,64% lägst 6% 17,2 36,7 AB Vestibulum AB 2,7 3,8 8,26% lägst 8% 1,8 0,1 Jämtkraft AB lägst 6%²) Östersunds rådhus AB Moderbolaget Moderbolagets resultat per 30 april uppgår till -16 Mkr. Det negativa resultatet beror på koncernbidragen från dotterbolagen inte är periodiserade. Koncernbidragen kan redovisas först vid årets slut. Helårsprognosen för 2007 är ett nollresultat. Det beräknade resultatet i koncernen uppgår inte till den nivå som behövs för att koncernen ska kunna betala full ränta på det lån koncernen fått av kommunen då koncernen övertog aktierna i de bolag som ingår i koncernen. Östersunds Rådhus AB hemställer om att betala den lägre räntenivå som ger ekonomisk balans i koncernbolagets resultat Östersundsbostäder Östersundsbostäder redovisar ett prognostiserat resultat på + 35 Mkr Vestibulum AB Vestibulum redovisar ett positivt, prognostiserat, resultat på 3,8 Mkr Ränteintäkt till kommunen Utifrån dotterbolagens prognoser kommer ägaren Östersunds kommun att erhålla en ränteintäkt som uppgår till 38,8 Mkr. I aktieägartillskott behöver kommunen till koncernbolagen betala 29,5 Mkr. Den finansiella nettointäkten till kommunen blir därmed 9,3 Mkr, vilket är 1,8 Mkr bättre än budget. 5.2 Jämtkraft AB Jämtkraft redovisar ett resultat per 30 april på 136 Mkr. Prognosen på helåret bedöms hamna på 61 Mkr vilket är 23 Mkr lägre än budget 49 Mkr lägre än utfall Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund Förbundet prognostiserar ett underskott uppgående till 950 Tkr. Orsaken är bl.a. höga underhållskostnader och reparationen av fordon. Med ett underskott i denna storleksordning skulle förbundet redovisa ett negativt rörelsekapital och förbundet föreslås få i uppdrag att begränsa det beräknade underskottet. 8 (11)

9 5.4 Jämtlands Gymnasieförbund 6 Uppföljning av kommunens personalpolitiska mål Budgetuppföljningen per 30 april 2007 innehåller uppföljning av personalpolitiska mål. Alla mål följs upp utom det som berör andel långtidsfriska som enbart följs upp vid årets slut. Till skillnad från uppföljningen i övrigt är uppgifterna gällande sjukfrånvaro och arbetade timmar för timavlönade för perioden 1 januari-31 mars Antal långa sjukfall avser förhållandet den 30 april Detsamma gäller jämställdhetsmålet om jämn könsfördelning. 6.1 Kommunövergripande personalpolitiska mål Sjukfrånvaron ska minska och för kommunen i sin helhet ska sjukfrånvaron inte överstiga 10 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Under perioden 1 januari-31 mars var sjukfrånvaron 11 procent. Det är en minskning med 0,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Om sjukfrånvaron under sommaren och hösten ligger på samma nivå som under 2006, antas utfallet bli ca 10,1 procent för hela året. Det innebär att sjukfrånvaron blir något lägre än utfallet 2006 men når inte målet. Barn- och utbildningsförv Kommunledningsförv Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Teknisk förvaltning Vård- och omsorgsförv Östersunds kommun totalt Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 5,9% 6,9% 9,1% 8,1% 5,5% 5,3% 11,2% 11,2%* 13,2% 13,5% 11,7% 11,3% 11,4% 10,0% 11,0% 10,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Gymnasieförbundet lämnar en prognos som pekar på ett underskott på -3,671 Mkr. Orsaken är pensionskostnader och bygger på ny prognos från KPA. Det nya pensionsavtalet innebär initialt högre pensionskostnader för Gymnasieförbundet. Detta beaktades i budget 2007, men KPA:s nya beräkning innebär att gymnasieförbundet skulle behöva tillföras ytterligare 500 tkr. Förbundet föreslås finansiera den högre pensionskostnaden ur förbundets överskott Antal långa sjukfall ska minska (med långa sjukfall avses sådana som har en sammanhängande sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer) Vid mättillfället 1 november 2006 var 556 personer långtidssjuka. Per den 30 april 2007 var antalet 539 vilket gör en minskning med 17 personer eller 3 procent. Under motsvarande period 2006 skedde en minskning med 25 personer eller 4,4 %. Antal långtidssjuka per förvaltning 30 april 2007: Barn- och utbildningsförvaltning 213 pers. Kommunledningsförvaltningen 9 pers. Samhällsbyggnad 5 pers. Serviceförvaltningen 50 pers. Socialförvaltningen 25 pers. Teknisk förvaltning 12 pers. Vård- och omsorgsförvaltningen 225 pers. I yrkes- och verksamhetsområden med ojämn könsfördelning ska andelen män respektive kvinnor öka. Från och med 2007 är målsättningen att jämn könsfördelning ska eftersträvas inom alla yrkes- och verksamhetsområden. Jämn könsfördelning anses föreligga när andelen män respektive kvinnor fördelar sig på 40 till 60 procent eller jämnare. Vid mättillfället 30 april var andelen kvinnor 76 procent respektive 24 procent för männen. Underlaget utgörs då av tillsvidareanställda med månadslön. I samband med delårsbokslutet redovisas förhållandena mer i detalj med avseende på yrkesoch verksamhetsområden. Andel timanställningar ska minska (Dvs.av den totala arbetade tiden ska andelen timmar gjorda av timavlönade minska) 9 (11)

10 Under de tre första månaderna har andelen timmar gjorda av timavlönade uppgått till 7,2 procent vilket är en minskning med 1,3 procent i jämförelse med samma period Om vi nyttjar lika många timmar gjorda av timavlönade under april till december som vi gjorde under samma period i fjol väntas utfallet bli cirka 10,2 procent vilket i så fall innebär en minskning med 0,4 procent. 7 Målstyrning av verksamheten En av kommunfullmäktiges viktigaste uppgifter är att styra kommunens verksamhet så att kommuninvånarna får ut så bra service som möjligt för de skattemedel som kommunen tar in. Till sin hjälp har fullmäktige ett antal instrument som beskrivs kortfattat nedan. 7.1 Mål och styrkedjan Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål i planer för kultur, trafik, socialtjänst, skolan och vård- och omsorg. Utifrån dessa formulerar nämnderna effektmål för förvaltningar och enheter i budgeten. Effektmålen följs upp tre gånger per år och i tabellen nedan redovisas det kvantitativa utfallet av måluppfyllelsen för respektive nämnd/förvaltning per 30 april För en detaljerad redovisning hänvisas till nämndernas/förvaltningarnas prognoser i kapitel Synpunktshantering Den hantering av synpunkter som finns i kommunen har använts sedan den 1 januari 2006 inom kommunens samtliga förvaltningar. Medborgare/brukare kan lämna synpunkter via kommunens hemsida, den särskild folder Tala om vad du tycker, genom telefonsamtal eller muntligt vid besök. Hanteringen av klagomål, förslag och beröm är systematiserade utifrån kommunens kvalitetsdimensioner för att det ska ge en bild av vilken omfattning och typ av synpunkter som kommer in. Avsikten med den indelningen är att strukturen ska ge en uppfattning om vad som behöver förbättras i verksamheterna. I stort sätt alla beröm som kommit in hör hemma hos kommunledningsförvaltningens administrativa enhet, dessa beröm berör till lika delar kvalitetsdimensionerna bemötande och kompetens. Antalet synpunkter har sjunkit en aning jämfört med samma period i fjol då det kom in 75 synpunkter. Förändringen är särskilt stor inom vård- och omsorgsförvaltningen, men generellt har det inkommit färre synpunkter till alla förvaltningar. Till det kan finnas många orsaker. Troligt är att det generellt finns en underrapportering i systemet som gör att synpunkterna nog är fler än som uppvisas här. Det finns också brukare som lämnar synpunkter men som inte vill få dem registrerade. Den förändring som nu är på gång inom kommunen med att ta fram servicedeklarationer och koppla möjligheten att lämna synpunkter till dessa kan göra det lättare och mer naturligt att tala om vad man som medborgare/brukare tycker om kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen har antagit en kommunövergripande servicedeklaration som kommer att tryckas upp och offentliggöras under hösten Resultat av uppföljningen på kommuntotal nivå redovisas i tabellen nedan. 10 (11)

11 Klagomål Beröm Förslag Summa Tillgång& tillgänglighet Kompetens Bemötande Inflytande 3 3 verksamhetsspecifika Summa Kommunfullmäktiges utvärderingsplan Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål för verksamheten. En väsentlig del i kommunens styrmodell är att målen följs upp och utvärdering sker om verksamheten når de mål som ställts upp. Under 2007 kommer kvalitetsdimensionen tillgång/tillgänglighet att utvärderas av alla nämnder. 8 Köptrohet mot ramavtal Mätning av köptrohet har, som tidigare år, skett för att säkerställa att inköp sker mot gällande ramavtal. Följsamheten är fortsatt hög och det sammanlagda värdet ligger för mätperioden på 96% för kommunen som helhet (mål 95%). 11 (11)

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2010-11-04 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-11-04 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 17.00 Alliansen i Rum 2 kl 17.00 1, KF 2010-11-04 18:00

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010

Delårsrapport 31 augusti 2010 DELÅRSRAPPORT ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010 Delårsrapport 31 augusti 2010 1 Innehåll 2 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning per 2010-08-31... 3 Resultat delårsbokslut augusti 2010... 3 Prognos för 2010... 4 Prognostiserad

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 Övergripande del...3 Kommunstyrelsens ordförarde...3

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer