Månadsuppföljning Maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning Maj 2015"

Transkript

1 Månadsuppföljning Maj 2015

2 Månadsuppföljning maj 2015 Utskriftsdatum: Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,6 0,0 0,0 0,0-244,6 BUN ,0-2,4-4,3-10, ,2 ON ,4-28,6-28,6-28, ,9 AoV -416,4-4,0-6,6-6,6-422,9 TN -118,8-0,3 0,0 0,0-118,8 VA 4,8-2,8-2,8-3,3 1,5 KoF -191,6 0,0 0,0 0,0-191,6 BN -15,4 0,0 0,0 0,0-15,4 MoH -11,0-0,3-0,3-0,3-11,4 Summa nämnder ,8-38,5-42,6-48, ,6 Finans 4 276,4 30,0 26,7 28, ,1 TOTALT 32,7-8,5-16,0-20,2 12,5

3 0Y - 1Y 1Y - 2Y 2Y - 3Y 3Y - 4Y 4Y - 5Y 5Y - 6Y 6Y - 7Y 7Y - 8Y 8Y - 9Y 9Y - 10Y 10Y - 11Y 11Y - 12Y 12Y - 13Y 13Y - 14Y 14Y - 15Y 15Y - 16Y Finansrapport Maj 2015 Nyckeltal Portföljdata Policy Nettoskuld Förfalloprofil Derivatvolym (% av skuld) 47% 49% 48% 49% varav strukturerat Ränta 2,47% 2,54% 2,57% 2,58% Marginal Ränterisk (12 mån) Räntekostnad (12mån) Räntebindningstid (år) 2-5 år 3,13 3,07 3,12 3,15 Räntebindning (<1år) Max 50% 34% 35% 34% 34% Kapitalbindningstid (år) >2 år 2,28 2,20 2,21 2,27 Kapitalbindning (<1år) Max 50% 19% 22% 22% 22% Antal lån Största långivare Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Största långivare (andel) 68% 64% 64% 67% Största derivatmotpart SEB SEB SEB SEB Största derivatmotpart (andel) 46% 45% 44% 44% ABK och kommunen har utökat sin lånevolym, dessa upphandlingar som vanns av KI har förlängt den genomsnittliga kapitalbindningen i portföljen. Allt lägre rörlig ränta sänker successivt snitträntan i portföljen. Givet en relativt stor andel fast ränta i portföljen sjunker snitträntan relativt långsamt. Kapital- och räntebindning ligger inom policyramarna. Motpartsfördelning Motpartstabell Lån Derivat Nominellt (Lån) Relativt Antal Nominellt (Derivat) Relativt Antal Danske Bank % 9 Kommuninvest % 49 Handelsbanken % 5 Nordea % % 8 SEB % % 16 Sparbanken % 2 Summa % % 33 Kommuninvest har med den senaste prissänkningen återigen tagit kommandot och förväntas vinna flertalet upphandlingar framöver. Finanspolicy Kapital- och räntebindning I nedanstående graf framgår fördelningen av ränteförfall. Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider vilket ger en stabilare portfölj, d v s det tar längre tid innan högre räntor slår igenom i portföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning ligger mitt i intervallet för räntebindning, 2-5 år. Andelen kort räntebindning ligger på 34 %, och är den delen av portföljen som påverkas positivt av den låga rörliga räntan. Givet att stora delar av portföljen har fast ränta, och att det sannolikt kommer dröja innan de rörliga räntorna stiger, så bör en större andel rörlig ränta eftersträvas. Kapitalbindningen (se ovanstående graf) ligger fortfarande över policyrestriktionen (>2 år). Avsikten är att löpande sprida kapitalförfallen för att minska refinansierings-/marginalrisken, men även där priset tillåter öka motpartspridningen. Refinansiering av lån har till stora delar skett till lån med längre kapitalbindning. Marknadsutsikter Ränteförfall Kapitalförfall Tillväxten i de utvecklade ekonomierna tar successivt fart men det är fortfarande trots viss svaghet Kina (och i viss mån Indien) som bidrar mest till den globala tillväxten. Greklandskrisen är inte över och riskerna för en Grexit kvarstår. Trots en lång period av förhandlingar förefaller inte grekerna villiga att genomföra nödvändiga reformer och spara sig genom krisen. USA: USA fortsätter att utvecklas positivt även om statistiken är blandad. En första höjning av styrräntan är något framskjuten men förväntas ske framåt hösten. Euroområdet: visar förvånande styrka inte bara i framåtblickande indikatorer utan även i faktisk data. ECB fortsätter med sin expansiva penningpolitik vilket gynnar återhämtningen i form av låga räntor, svag euro etc. Övriga världen: Ryssland pressas av fallande oljepriser, valutaturbulens och sanktioner. Kina utvecklas svagare och står inför stora utmaningar. Indien utvecklas sämre än väntat. Sverige: Sverige växer mycket på grund av fortsatt stark konsumtion, men exporten är relativt svag p g a sämre utveckling i vår omvärld. BNP för kvartal 4 överraskade. Korta räntor: Riksbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik och även om de inte sänkte reporäntan från -0,25 % så sänkte de räntebanan väsentligt. De långa räntorna har stigit kraftigt de senaste veckorna vilket kom som en överraskning. Krediter: Fortsatt stort intresse för kapitalmarknaden och press nedåt på kreditmarginalerna även om stora skillnader.

4 Kommunfullmäktige, Revisionen, Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Gemensam nämnd Summa: Summa: Ingen prognostiserad avvikelse.

5 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Övrigt -1 Summa: Övrigt Förvärv Proj Kristian IV Gator vägar parkering Östra kommunhuset Summa: Ingen prognostiserad avvikelse. Ingen prognostiserad avvikelse.

6 Räddningstjänsten Räddningstjänsten Summa: Räddningstjänsten Summa: På intäktssidan redovisas underskott jämfört med budget vilket beror på att ett antal större avtal faktureras efter halvårsskiftet. Efter periodisering följs budget i stort sett på kostnadssidan. Upphandling av fordon är genomförd, kvarstår utvärdering av inkomna anbud. Investeringar i övningsplatsen förbereds. Larmställ för befälen är inköpta. Tvättmaskin/torkskåp till Degeberga och Arkelstorpsstationerna är beställt. I nuläget ser det ut som vi kommer att hålla budget.

7 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Övrigt Summa: Investeringar Övrigt 104 Summa: BUN s prognos visar på ett underskott i driftbudgeten med -10,2 mkr. Underskottet kan huvudsakligen hänföras till volymökningar i flertalet verksamheter samt strukturella problem i grund- och gymnasieskolan. Förvaltningsgemensamt + 0,4 mkr Förvaltningen förutsätter att flertalet av de gemensamma resurser som är avsatta kommer att nyttjas fullt ut. Modersmålsverksamheten har temporära vakanser samtidigt som det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kommer att medföra ökade kostnader. Förskola och Pedagogisk omsorg - 0,3 mkr Ökade volymer utöver budget balanseras i stort av överskott inom flera av skolområdena. Fritidshem - 0,6 mkr Ökade volymer utöver budget samtidigt som flera skolområden prognostiserar överskott. Grundskola - 6,0 mkr Grundskolan har fortsatta strukturella svårigheter. Målsättningen är dock att samtliga skolområden skall ha balans för nästkommande läsår. Ökade volymer utöver budget. Gymnasieskola - 4,8 mkr Gymnasieskolan har fortsatt strukturella problem att nå balans samtidigt som de erfar en viss volymökning jämfört med budget. Särskola + 0,1 mkr Verksamheten är i balans Vuxenutbildning - 1,4 mkr Grundläggande vuxenutbildning prognostiseras ett större underskott på grund av större efterfrågan. Övrig verksamhet + 2,4 mkr Riksgymnasiet kommer sannolikt att redovisa överskott även 2015 Inga prognostiserade avvikelser BUN har beslutat ge BUF i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i september presentera åtgärdsförslag för en balanserad budget.

8 Omsorgsnämnden Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende Gemensam omsorg LSS Övrigt Summa: Övrigt Summa: Efter maj månad finns en del tendenser till förbättringar i verksamheten. Samtidigt kommer signaler om att kunder bor kvar längre inom boendena i äldreomsorgen vilket är en bidragande orsak till att köerna växer och nu är uppe i 72 st personer. 14 kunder med beslut har dessutom gått över tremånadersgränsen. En inventering av möjliga permanentplatser pågår. Skulle fler platser öppnas upp i år får det i så fall ske utanför tilldelad budgetram. 21 kunder med beslut om plats i vård- och omsorgsboende vistas på korttid och väntar på anvisning av plats. Detta kan få inverkan på kostnader för betalningsansvar. Effektiviseringsarbetet inom hemtjänsten pågår. Variation i volymtimmar mellan månaderna bidrar till att det är svårt att få en ekonomi i balans, speciellt när timmarna sjunker. Inom LSS är antal timmar per kund med LSS-beslut fortfarande hög vilket påverkar kommunens kostnader. Avgiftsintäkter från kunder ser fortsatt ut att ha en positiv utveckling. Stimulansbidrag från Socialstyrelsen gällande satsningar inom äldreomsorgen kommer att tas upp i regeringsens vårproposition. Effekten för kommunen beräknas till ca 8,9 mkr för innevarande år. Beloppet har dock, med hänsyn till försiktighetsprincipen, inte beaktats i prognosen. Nämnden vill invänta effekter av faktorerna ovan samt effekter av sommarens verksamhet innan ev. justering av prognos görs. en efter maj månad lämnas därför i stort oförändrad. Utbyte av trygghetslarm pågår och följer plan. Investering i digitala lås, etapp 1, i ordinärt boende är avslutad. Utgifter tom maj månad uppgår till ca 1,3 mkr. Utgifter för fastighetsförändringar bedöms överskrida budgeten. Den totala avvikelsen på investeringsbudgeten - 4,0 mkr, bedöms oförändrad. Med anledning av befarat underskott har förvaltningen gjort en genomlysning av intäkter, frivilliga åtaganden, ej genomförda beslutade besparingar, ambitioner samt nya förslag till balansering. De olika delarna har sammanställts i en åtgärdslista. Nämnden tog på sitt sammanträde 28 maj ställning till åtgärdslistan som beskriver bedömda effekter Beslutet blev att ta informationen till protokollet och att intensifiera arbetet med att genomföra redan, sedan tidigare, beslutade insatser. Övriga nya förslag i åtgärdslistan kommer nämnden att ta ställning till vid sitt nästa sammanträde den 25 augusti. Innan dess sker förtydligande av innehållet i åtgärdslistan, samverkan samt risk- och konsekvensanalyser. I övrigt beslutade nämnden att godkänna föreslagna ändringar i förfrågningsunderlaget till LOV.

9 Arbete och välfärdsnämnden Politisk nämnd Vuxenutbildning/SFI Flykting/flyktingbarn Arbetsmarknadsåtg Barn-ungdom/fam.rätt Missbrukarvård vux/psyk funk hindr Ekonomiskt bistånd Gemensam verksamhet Övrigt 0 Summa: Övrigt Summa: Helårsprognosen efter 5 månader visar på ett underskott om ca 6,5 mkr. rna mot budget finns inom framförallt SFI och placeringskostnaderna. Antalet placerade barn i förhållande till föregående år är fortsatt höga. Under maj månad hade förvaltningen 46 insatser i jämförelse med 17 insatser 2014.Det finns fortsatt stor osäkerhet gällande rekryteringen av socialsekreterare till förvaltningen, där det inte än rekryterats för alla tjänster som finns i budget. Denna kostnadsutveckling följs noggrant för att se om förvaltningen kan förbättra prognosen. Vuxenvården har ett högre antal LVM-placeringar än budgeterad volym vilket gör att prognosen kvarstår om ett underskott. SFI har fortsatt behov av att nyttja paviljonger för att kunna bedriva verksamhet. Denna kostnad finns det ej täckning för i nuvarande budgetram. Verksamheten kommer behöva få utförd en säkerhetsrond med en kostnad om ca 0,5 mkr som också måste ske utanför ramen. Feriearbetet har fått ändrade förutsättningar som ej kunnat tillgodoses i den budgetram som fastställdes för Beslutet för 2015 är att barnen skall få 40 timmar per vecka istället för tidigare 35 timmar och perioden för feriearbetet har utökats från 2 till 3 veckor. Den e kostnadsökningen för detta är 0,5 mkr. Investeringsplanen för 2015 är beslutad och budgeten kommer att förbrukas under året. En översyn sker för att se över befintliga områden där kostnadsutvecklingen inte sker i planerad takt för att se om omprioriteringar kan göras för att dämpa det negativa utfallet för förvaltningen.

10 Tekniska nämnden exkl VA Teknisk nämnd Stab Fastighetsteknik Produktion Offentliga rummet Summa: Kommunövergripande Barn- och skollokaler Kultur- och fritidslokaler Övriga fastigheter och inventarier Gator, parker, parkering, skyddsvall Övrigt 1 Summa: en för den skattefinansierade sidan är budget kommer att hållas. Nämnden kommer att överskrida sin budget med 0,3 mkr. Detta kommer att kunna tas inom förvaltningens ram. Utfallet för avdelningen fastighetsteknik ligger något lågt. Orsakerna är den milda början på året och det är fortsatt låga elpriser. Kostnaderna för planerat underhåll eftersläpar, samt att fastighetsskatten inte är uppbokad. Utfallet för avdelningen Produktion och Offentliga rummet ligger högt i förhållande till budget. Orsaken på avdelningen Produktion är att det ligger kostnader för återställning deponi, bidrag till enskilda vägar betalas ut i början av året, samt att intäktsföring av investeringsbidrag ännu inte har gjorts. Orsaken till högt utfall för Offentliga rummet är akut reparationsarbete på vallarna vid högvattenläget i vintras. en är att 8,3 mkr av investeringsbudget inte kommer att förbrukas. Budget för hissar kommer inte att förbrukas (+5 mkr). Projektet avsåg Rinkaby skola som visade sig vara byggtekniskt svårt. Dialog med BUF i höst om större tillgänglighetsprojekt på skolan. Ombyggnad förskolor (+4 mkr) Det som förbrukas under 2015 kommer att användas till paviljonger på Allö förskola samt förstudier på Uddegårdens förskola som ligger i planen för 2016.

11 Tekniska nämnden VA Intäkter Material och köp av huvudverksamh Personal Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa: Vatten och avlopp Summa: en för VA-verksamheten är ett överskott i driftresultatet på 1,5 mkr. Det ger en budgetavvikelse på - 3,3 mkr. Det är intäkterna i form av brukningsavgifter och anläggningsavgifter som förväntas att bli 2,9 mkr mindre än budgeterat. Intäktsprognosen har minskat med 0,6 mkr, jämfört med april. Orsaken är minskade förväntade intäkter från anläggningsavgifter. Sedimentbassängen på Vittskövle RV har havererat, vilket har medfört ökade entreprenadkostnader, samtidigt har prognosen för el minskat pga. låga elpriser. En fortsatt hög investeringsnivå leder till att kapitalkostnaderna kommer att överskrida budget med 0,5 mkr. Helårsprognos är att 17,6 mkr inte kommer att förbrukas. Den största orsaken är att utbyggnaden med kommunalt vatten- och avlopp i Yngsjö strand inte kan genomföras som planerat, eftersom Mark- och miljödomstolen underkänner beslutet om ledningsrätt. Nytt beslut om verksamhetsområde för vatten- och avlopp i Yngsjö Strand måste fattas. En annan orsak är förskjutna tidsplaner för VA-utbyggnader. Förvaltningen kommer att se över Va-taxorna.

12 Kultur- och fritidsnämnden Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Övrigt gemensamt Summa: Inventarier Summa: Ingen avvikelse prognosticeras. Tivolibadet fortsätter dock att tappa intäkter, men kommer antagligen att kunna kompensera genom minskade personalkostnader. Störst osäkerhet gäller bibliotekets budget, där en i grunden strukturell underbudgetering kan slå igenom. Ingen avvikelse. Arbete pågår med analys av bibliotekets budget i samarbete med ekonomikontoret. Avsikten är att tydligare budgetera permanenta och tillfälliga intäkter och kostnader för att kunna stärka uppföljningen.

13 Byggnadsnämnden Nämnd Stadsbyggnadskontoret Summa: Inventarier Summa: Utfallet ligger efter maj månad under budget. Orsak till de lägre kostnaderna är bland anna att arbetskraftskostnaderna efter maj månad ligger ca 1,8 mkr under budget. Arbetskraftskostnaderna är lägre på grund av ett antal vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukskrivningar. Kontoret bedömer att utfallet för helåret 2015 blir i nivå med budget. Stadsbyggnadskontorets investeringsbudget kommer att användas fullt ut under året. Rekrytering av personal pågår.

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nämnd Miljö- och hälsoskyddskontoret Summa: Summa: Underskottet på 335 kr beror på ombudgetering dec 2014 kostnader för MC. Politiska direktiv erfordras

15 Finansiering Försäljn. anläggningstillg./expl Div. intäkter och interna poster Pensionskostnader Anslag för senare fördelning Skatteintäkter Gen. statsbidrag och fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kapitalkostnader Summa: Summa: Budgetposterna är anpassade efter kommunfullmäktiges beslut och således anpassade efter då kända förutsättningar. Styrelsen för AFA Försäkringar har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende Beloppet bedöms uppgå till +30 mkr. Återbetalningen sker under kvartal 4. Budgeten för pensionskostnader bygger på KPA:s beräkningar. Budgeten för skatteintäkter bygger på den prognos SKL lämnade i februari månad jämte bedömda avräkningsposter från tidigare år. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos som lämnades den 29 april indikerar att slutavräkingen för innevarande år kan bli -3,3 mkr sämre än budget. Nästa prognos kommer den 14 augusti. De prognostiserade avvikelserna för såväl de finansiella intäkterna som kostnaderna beror på ett lägre ränteläge än budgeterat.

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN

DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Ekonomiavdelningen 2013-10-08 DELÅRSRAPPORT II 2013-08-31 HÖRBY KOMMUN Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-134 77 ekonomi@horby.se www.horby.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-03-12 09:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-12 kl 09.00 i Locknerummet -2, KS 2014-03-12 09:00 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer