Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun"

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅL- OCH RESULTATSYRNING Mått FINANSIELL UPPFÖLJNING Ekonomiskt resultat Resultaträkning Årsprognos Balansräkning Kassaflödesanalys Driftredovisning Investeringsredovisning Större investeringar Noter Redovisningsprinciper NÄMNDSRAPPORTER KOMMUNSTYRELSE BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMND BYGG- OCH MILJÖNÄMND FRITIDSNÄMND GYMNASIENÄMND KULTURNÄMND NÄMND FÖR SUPPORT OCH LOKALER PERSONALNÄMND SOCIALNÄMND TEKNISKA NÄMND BOLAGSRAPPORTER SKELLEFTEÅ MUSEUM AB VÄSTERBOTTENSTEATERN AB SKELLEFTEÅ STADSHUS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2

3 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING FORTSATT SVAG TILLVÄXT Den ekonomiska utvecklingen har varit fortsatt svag i Sverige och i övriga omvärlden. Tron på en stabilare tillväxt har emellertid stärkts, vilket bidragit till prognoser med en starkare konjunktur framöver. Återhämtningstakten väntas dock initialt bli svag, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. Källa: skl.se Tillväxttalen för 2013 och 2014 justeras ned i förhållande till SKLs föregående prognos och är för innevarande år lika låga som fjolårets. Enligt SKL växer Sveriges BNP med 1,1 % under 2013 och 2014 prognostiseras tillväxten till 2,4 %. EN MINSKANDE EXPORTUTVECKLING Den svenska exportindustrins förutsättningar är i hög grad beroende av hur övriga Europas efterfrågan utvecklas. Detta eftersom två tredjedelar av Sveriges export går till EU och Norge. Likt fjolåret, beräknas EU-ländernas BNP minska i år, vilket resulterar i svårigheter för den svenska exporten att växa. Risken för ny oro på de finansiella marknaderna är inte heller undanröjd. Dock visar annan statistik och index indikationer på att lågkonjunkturen i Europa ser en vändpunkt och en försiktig återhämtning väntas under hösten. Den svenska exporten väntas minska med 1,5 % under året. MED INVERKAN PÅ EKONOMIN Likt exporten, prognostiseras också industriproduktionen att minska. Medan den minskningen uppskattas till mer än 4 %, utvecklas andra delar av den svenska ekonomin i en betydligt mer positiv riktning. Under de senaste två åren har produktionen inom byggnadsbranschen, samt inom den privata tjänstesektorn vuxit med 2 till 3 % årligen. Den offentliga konsumtionen har också bidragit positivt till utvecklingen. SKL menar att tillväxten i svensk ekonomi är direkt kopplad till den relativt starka utvecklingen av inhemsk efterfrågan. Hushållens ekonomi är robust i grunden. Trots uppbromsningen i svensk ekonomi fortsätter de reala inkomsterna växa 2 till 3 % årligen. Hushållens sparande är rekordstort och förmögenhetsvärden i form av bostadspriser och aktiekurser prognostiseras fortsätta uppåt. Den senaste tiden har också hushållens tro om framtiden stärkts. SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING Trots tillväxtprognosens utfall, har skatteunderlagsprognosen bara justerats marginellt jämfört med föregående rapport. Det är den fortsatt snabba ökningen av pensionsinkomsterna som bidrar till att skatteunderlaget ökar relativt snabbt i år. Sysselsättningen bidrar endast marginellt. Skatteunderlaget beräknas växa med 3,5 % 2013 och 3,2 % I reala termer motsvarar det en tillväxt på 1,5 respektive 0,9 %. Källa: skl.se FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

4 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING Löneutveckling Prognosen för skatteunderlaget har som nämnts bara ändrats marginellt. Detta trots att SKL bedömer att både sysselsättning och löner för 2013 och 2014 utvecklats sämre än tidigare bedömning. Istället balanseras nedjusteringen i lönesumman av att inkomsterna, i form av sjukpenning, avtalsförsäkringar och a-kassa, ökar snabbare än vad föregående prognos visat. MED BÄTTRE FART 2015 SKL tror att den svenska ekonomin får bättre fart 2015 som en följd av att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten sjunker till 6,5 % från 2013 års andel med 8,1 %. SKL utgår från att produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. Det medför att skatteunderlaget växer snabbt både realt och nominellt. För att det ska ske krävs att den förväntade internationella tillväxtåterhämtningen slår in och att den inhemska efterfrågan ökar. Hushållens konsumtionsutgifter ökar I takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras prognostiserar SKL att hushållens sparande kommer att sjunka och konsumtionsutgifterna öka. BEFOLKNINGSUTVECKLING SKLs prognos över hur den framtida befolkningen ser ut har reviderats och visar på ett starkt växande antal medborgare de närmaste åren. Invandringen förväntas ligga på en fortsatt hög nivå ytterligare några år, vilket bidrar till att befolkningen i åldern 15 till 74 år blir omkring 1 % högre 2017 än vad tidigare beräkningar visat. Effekten på potentiellt antal arbetade timmar får enligt SKLs bedömning inte full effekt. Det tar lång tid för nyligen invandrade personer att integreras på arbetsmarknaden. Ekonomin beräknas nå jämvikt Arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen bedöms då balansera med en inflation på 2 %. ÖKAD SYSSELSÄTTNING Utvecklingen för antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar är fortsatt mer positivt än tidigare prognostiserats. I jämförelse med föregående år, sker tillväxten betydligt långsammare, samtidigt som arbetslösheten stiger. Med andra ord ökar den tillgängliga arbetskraften snabbare än sysselsättningen. SKLs bedömning är vidare att en mer påtaglig förbättring på arbetsmarknaden först väntas under Under 2013 håller sig arbetslösheten kvar på drygt 8 %, då förbättringen i ekonomin inte bedöms räcka till för att snabbt få fart på sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

5 LOKAL UTVECKLING LOKAL UTVECKLING BEFOLKNINGSUTVECKLING Skellefteå kommuns befolkning juli augusti Folkmängd Befolkningsutvecklingen fortsätter sin blygsamt positiva bana. Vid julis utgång uppgick befolkningen till personer, vilket är att jämföra med julis befolkning ifjol med personer. Det innebär att året som passerat genererat en ökning med 230 personer. Detta kan också jämföras med antalet invånare vid årsskiftet 2012/2013, som uppgick till personer. En utmärkande trendbrytning, som ovanstående befolkningskurva visar i jämförelse med tidigare år, är den ökning som inleddes i november och som har fortsatt fram till juni. Under årets sju första månader har ökningen skett med 248 personer. Födelsenettot (d.v.s. skillnaden mellan antalet födda och avlidna) är fortfarande negativt, även om skillnaden har minskat i jämförelse med föregående år. Kommunens mål är att nå invånare år Förutom ökat antal födslar, behövs en ökad inflyttning från andra orter, städer och länder för att nå målet Skellefteå kommuns befolkning könsindelad Män Kvinnor Vid årsskiftet utgjordes befolkningen av män och kvinnor. Den sista juli hade befolkningsfördelningen förändrats till män och kvinnor. Det motsvarar en ökning med 143 män och 105 kvinnor. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

6 augusti september oktober november december januari februari mars april maj juni juli Antal augusti september oktober november december januari februari mars april maj juni juli % % LOKAL UTVECKLING SKATTEUNDERLAGSPROGNOS I 2013 års budget beräknades Skellefteå kommuns skatteintäkter att uppgå till 3,8 miljarder kronor. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen har summan reviderats upp med närmare 58 miljoner kronor, 32 mnkr av den ökningen avser skatteutjämningen för hemsjukvården. För 2014 justeras prognosen ned med 12 mnkr från budgeterade 3,9 miljarder kronor. ARBETSLÖSHET I JÄMFÖRELSE MED RIKET 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Arbetslöshet (augusti juli 2013) Arbetslösa Skellefteå Arbetslösa riket Källa: ams.se månadsstatistik, med arbetslösa avses andelen arbetslösa och deltagare i arbetsförmedlingens programverksamhet i relation till befolkningen år Under det senaste året har arbetslösheten varierat mellan 6,5 till 8,1 % i Skellefteå (jämför med rikets 6,4 till 7,0 %). Kurvan överensstämmer med de årliga trenderna, då arbetslösheten sjunker under sommarmånaderna, för att sedan ha sin topp vid årsskiftet. December månad 2012 resulterade också i den högsta arbetslöshetsnivån i Skellefteå, med 8,1 %. 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 Förändring andel arbetslösa 2013 i jämförelse med ,3-0,3 0,2 0,3 0,2-0,4-0,4-0,4 Arbetslösa Skellefteå Arbetslösa riket -0,3 Källa: ams.se månadsstatistik 0,3 0,3 0,3-0,4-0,3 Vid en jämförelse av årets sju första månader i relation till föregående år, har arbetslösheten i Skellefteå minskat med 0,3 % under januari, maj och juli. Motsvarande jämförelse för de övriga. fyra månaderna visar en minskning med 0,4 %. En motsvarande jämförelse för riket, mellan år 2012 och 2013, visar en motsatt utveckling. Under fem av sju månader har arbetslösheten ökat med 0,3 %. I februari och april var ökningen 0,2 % i riket. Trots att Skellefteås arbetslöshet är högre än rikets, indikerar jämförelserna en positiv utveckling för Skellefteå Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Skellefteå år - per kön Kvinnor Män FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6

7 augusti september oktober november december januari februari mars april maj juni juli Antal augusti september oktober november december januari februari mars april maj juni juli % % Trenden hos Skellefteås invånare visar en högre arbetslöshet bland män än kvinnor (se diagram på föregående sida). Det förefaller även som nivåerna rör sig inom ett större spann hos männen än hos kvinnorna. I juni var män och kvinnor mellan 16 och 64 år i Skellefteå. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbetslöshetsnivåer kan således bara till viss del förklaras av könsfördelningen. Exempelvis kan Skellefteås traditionellt könsbundna arbetsmarknad, med så kallade manliga respektive kvinnliga jobb, ha en bidragande orsak. Männens andel är dessutom mer konjunkturkänslig än kvinnornas. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Arbetslöshet, ungdomar år (augusti juli 2013) Arbetslösa Skellefteå Arbetslösa riket Källa: ams.se månadsstatistik Trenden att arbetslösheten sjunker under sommarmånaderna håller i sig. Lägst arbetslöshetsnivå bjöd juli på medan december kvarstod som toppnotering. LOKAL UTVECKLING Källa: ams.se månadsstatistik För Skellefteås nuvarande ungdomsarbetslöshetsnivå, i relation till motsvarande månader i fjol, har utvecklingen varit positiv under hela Ungdomsarbetslösheten har minskat med mellan 0,5 % till 2,2 % i jämförelsen mellan åren 2012 och Förändring andel arbetslösa ungdomar (18-24 år) 2012 i jämförelse med ,4 0,3 0,2 0,2 0-0,2-0,2-0,7-1,1-1,1-0,5-2 -2,2-2,2 Arbetslösa ungdomar, Skellefteå Arbetslösa ungdomar, riket Antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Skellefteå år - per kön.. Trots att arbetslösheten fortfarande är hög i gruppen år, har gapet mellan Skellefteås utfall och rikets utfall minskat i relation till föregående års utfall. Skellefteå närmar sig således rikets arbetslöshetsnivåer. Maxnivån uppgår till 17,0 % (11,1 % i riket) och minnivån till 11,7 % (9,0 % i riket). Rikets arbetslöshetsnivåer i gruppen år, ökade under årets första kvartal i jämförelse med föregående års utfall. Kvinnor Män De könsindelade arbetslöshetsnivåerna bland Skellefteås drygt invånare mellan 18 och 24 år, visar en betydligt högre andel arbetslösa män än kvinnor. Precis som hos befolkningen generellt, svänger arbetslöshetsnivåerna mer mellan max- och miniminåvåer bland män i jämförelse med kvinnor. Då det lever drygt 500 fler män än kvinnor, mellan 18 och 24 år i Skellefteå, är inte åldersgruppens könsfördelning en tillräcklig förklaring till männens högre arbetslöshetsandel. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

8 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERK- SAMHET OCH MEDARBETARE De stora utmaningarna som beskrevs i föregående rapport tas på största allvar inom Skellefteå kommun. Demografiska förändringar, urbaniseringstrender och nya ekonomiska krav är alla exempel på aspekter som gör att Skellefteå kommun behöver arbeta på ett annat, nytt sätt i framtiden. Skellefteå behöver i vissa fall ta bort något för att ge plats åt annat. Situationen skapar därför också stora möjligheter. Skellefteå kommun arbetar intensivt för att bli än mer attraktivt som stad, ort och kommun. För att vara en attraktiv kommun behöver det finnas kunskaper om hur omvärlden ser ut, en förståelse för trender och utvecklingstendenser och dessutom mod att dra slutsatser och agera efter det som kommer fram. Det är viktigt att vara framsynt och att prioritera och satsa resurser där de kommer medborgaren bäst tillgodo. Kommunövergripande bedrivs därför ett omfattande strategiarbete. Där tas ett underlag fram som ska visa vad Skellefteå behöver för att vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i och som 2030 har invånare. Den sjunde december ska en medborgardialog starta. Där bjuds civilsamhälle, företag, organisationer och andra offentliga aktörer in för att utstaka en gemensam väg i arbetet för att nå vision och mål. Likt andra kommuner står Skellefteå också inför ekonomiskt tuffare förutsättningar framöver. Prognosen är inte ny och kanske upplever somliga att alla varningar om en försämrad ekonomi, har utvecklats till en tom fras. Verkligheten gör sig dock påmind det finns inte möjlighet att skaffa nytt, lägga till mer, erbjuda mer o.s.v, om inte något annat kan stå tillbaka. En viktig uppgift framöver är därför att planera för att behålla den goda kvaliteten kommunen levererar till medborgarna idag, med än mer begränsade resurser. Elförsörjningens resultat förväntas försämras med drygt 170 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror på att kommunens arrendeintäkter minskar (p.g.a. låga elpriser) samt att ränteintäkterna minskar (p.g.a. ett aktieägartillskott till bolagen). Den buffert elförsörjningen tidigare har utgjort finns därför inte kvar. Det gör att Skellefteå kommun, utan åtgärder, får större svårigheter än tidigare att klara balanskravet i framtiden. Under 2012 och 2013 har kommunen tagit del av AFA:s återbetalning av tidigare inbetalda premier, varför resultatet påverkats positivt. Dessa intäkter är dock av engångskaraktär, varför utmaningen kvarstår att skapa en ekonomi i balans inför kommande år. Utmaningen, eller snarare möjligheten, är betydande och låter inspirera medarbetare och intressenter att vara med och vara delaktiga i Skellefteå kommuns framtid. Ett av kommunens viktigaste verktyg på resan utgörs av den gemensamma värdegrunden: Vi är samhällsbyggare. Vi finns till för Skellefteå kommuns medborgare, kunder och andra berörda. Vårt uppdrag är att ge dem den service som får samhället att fungera väl och utvecklas. Vårt sätt att arbeta skapar konkurrenskraft för framtiden och förutsättningar för medborgare och kunder att trivas och aktivt bidra till kommunens vision. Den kommungemensamma värdegrunden motsvaras av de grundläggande värden som kommunens arbete vilar på. Värdegrunden utgör också de gemensamma värderingarna, oavsett var i organisationen medarbetare befinner sig. Alla som verkar för kommunen behöver känna ett engagemang för värdegrunden och vara professionella i det vi gör och i alla våra möten, såväl interna som externa. Det är också här som Skellefteå kommuns ledord kommer in: Professionalitet, engagemang och framsynthet För att vända på resonemanget kan frågan ställas: Vad innebär det om människor som verkar för Skellefteå kommun inte är professionella, engagerade och framsynta?. - Vilken arbetsmiljö skulle det resultera i? - Vilken samhällsmiljö skulle det medföra? - Hur skulle servicen yttra sig på exempelvis skolor och i äldreomsorgen? - I vilken grad skulle medarbetare arbeta för förbättringar och åtgärder? - Hur skulle Skellefteå kommun utvecklas? - Vem skulle vara en god ambassadör för orten? - Hur många skulle betrakta Skellefteå som en attraktiv plats att bo och leva i? Även om resonemanget må vara provokativt bör frågeställningarna, som skulle kunna göras fler, väcka reflektion och eftertanke. Vad är min roll i Skellefteå kommuns framtida utveckling? Individen i egenskap av anställd, medarbetare, medborgare eller kanske som besökare. Arbete pågår med att koppla organisationens, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8

9 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Skellefteå kommuns, varumärke och arbetsgivarmärke mot det framtagna platsvarumärket. Att lyckas hitta stoltheten över platsen och kommunen, hos alla medborgare och att också lyckas sprida den, är kanske den allra största framgångsfaktorn. Även om kommunen bär ett stort samhällsansvar, börjar resan med individer som tror att även ett litet bidrag är ett viktigt bidrag och att alla tillsammans är med och bygger framtidens Skellefteå. Nytt kommunalråd Den 11 juni beslutade kommunfullmäktige att Lorents Burman skulle efterträda Bert Öhlund som ordförande för kommunstyrelsen. De senaste sju åren har Lorents Burman varit ordförande vid bygg- och miljönämnden. Sjukfrånvaro Januari till och med mars är månader med en hög sjukfrånvaro i likhet med tidigare år. Sjukfrånvaron har därefter trendenligt minskat. Även om viss efterrapportering av uppgifter är att vänta, ser de senaste fyra månadernas utfall sammantaget något bättre ut än i fjol. Från och med januari till och med augusti 2013 är sjukfrånvaron 4,91 % i Skellefteå kommun. Könsfördelat visar samma period en sjukfrånvaro med 5,49 % för kvinnor och 2,95 % för män. 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Sjukfrånvaro (%), år Kvinnor Män Totalt FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 EKONOMISK UPPFÖLJNING EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅL- OCH RESULTATSYRNING Kommunfullmäktiges styrkort 2013 Innehållet i kommunfullmäktiges styrkort för 2013 utgör ett övergripande paraply till Skellefteå kommuns målstyrning. Skellefteå kommuns styrkort har under rapportperioden fått en ny layout. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges styrkort och dess givna fokusområden, har respektive nämnd utformat egna SMARTa 1 mål för nämnd och verksamhet att arbeta mot under året. Omvänt ska nämndernas styrkort vara stödjande till kommunfullmäktiges styrkort, för att hela kommunen ska sträva mot en gemensam vision där vi finner: Skellefteå en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. I följande sammanställning med prognoser för 2013 års målstyrning är det extra intressant att följa upp och söka förståelse för eventuella avvikelser i graden av måluppfyllelse. Fokus har därför inte lagts på de nämndsmål som enligt prognoser kommer att nå måluppfyllelse. Markeringar avseende ej måluppfyllelse markeras med rött, delvis måluppfyllelse med gult och måluppfyllelse med grönt. De respektive perspektiven kommenteras därefter, utifrån nämndernas bedömning, med kommunstyrelsens reflektioner. 1 Ett SMART mål är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Med specifikt kan man säga att man eftersträvar en riktning (så som öka/minska/utveckla) och mätbart blir målet genom relevanta mått (enheter i exempelvis pengar/tid eller %). För att strävan ska finnas att nå målen, bör målen sättas av dem som ska uppfylla dem och då också säkerställa att de är accepterade. Vidare ska målen vara realistiska för att det ska finnas förutsättningar att nå dem och de ska vara tidsrelaterade, så att man vet när olika aspekter ska vara klara. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10

11 EKONOMISK UPPFÖLJNING Kommunstyrelsens analys av nämndernas måluppfyllelse inom perspektivet Medborgare/ kund Engagerade och nöjda medborgare och kunder (Grön) Medborgar-/kunddialog Medborgar-/kundstyrda satsningar Tydligt serviceutbud Barn- och grundskolenämnd Teknisk nämnd Fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Nämnd för support och lokaler Kommunstyrelse Kulturnämnd Socialnämnd Gymnasienämnd Den sammanställda bedömningen av målen inom perspektivet medborgare/kund prognostiseras bli måluppfyllelse vid 2013 års slut. Nämnderna ansvarar för utformningen av målformuleringar enligt övergripande förutsättningar som kommunfullmäktige presenterar. Inom perspektivet medborgare/kund har några nämnder 2 valt kombinerade fokusområden med ett mål. I denna sammanställning och analys presenteras dessa under fokusområdet Tydligt serviceutbud. Personalnämnden, som valt ett alternativt fokusområde prognostiserar måluppfyllelse (exkluderat i den aggregerade sammanställningen ovan). ställa fyra av sex serviceförklaringar. Bygg- och miljönämnden bedömer att endast en serviceförklaring hinner bli publicerad innan årets slut. Kommunstyrelsen kan å andra sidan tycka att det är rimligt att inkludera konsumentverksamhetens serviceförklaring i bygg- och miljönämndens måluppfyllelse då utförare/personal finns inom bygg- och miljönämnden. Det skulle vidare innebära att nämnden når måluppfyllelse. Oberoende valt fokusområde har fem 3 av nio nämnder (ej personalnämnden) valt att formulera målsättningarna kring serviceförklaringar. Precis som vid aprilrapporten är det bland dessa nämnder som de tre gulmarkerade nämnderna återfinns. Kommunstyrelsen kan inte styrka att nämnderna vidtagit tillräckligt aktiva åtgärder med anledning av indikationerna med gulmarkerade mål, som redan visade sig i aprilrapporten. Exempelvis har barnoch grundskolenämnden beslutat att nöja sig med en av målets två serviceförklaringar samtidigt som socialnämnden bedömer att de bara hinner färdig- 2 Kultur-, social- och gymnasienämnder samt kommunstyrelse 3 Barn- och grundskolenämnden, bygg- och miljönämnden, kulturnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Aprilrapportens sammanställning över perspektivet Medborgare/kund Kommunstyrelsen uppmärksammar också att gymnasienämnden prognostiserar måluppfyllelse trots att statistikunderlaget visar att målet inte nås. Som kommande perspektivsammanställningar kommer att spegla, innehåller de sammanställda prognoserna inom medborgare/ kund det bästa utfallet för kommunens målstyrning. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 EKONOMISK UPPFÖLJNING Kommunstyrelsens analys av nämndernas måluppfyllelse inom perspektivet Utveckling/ tillväxt Långsiktigt hållbar utveckling (Gul) Underlätta för näringsliv och nyföretagande Energi och miljö Ungdomar i arbete, företagande och utbildning Skellefteås stadskärna Infrastruktur och tillgänglighet Personalnämnd Kommunstyrelse Kulturnämnd Bygg- och miljönämnd Nämnd för support och lokaler Teknisk nämnd Barn- och grundskolenämnd Socialnämnd Gymnasienämnd Fritidsnämnd Prognosen för målet inom perspektivet utveckling/ tillväxt är delvis måluppfyllelse, men gränsar till ej måluppfyllelse. Nedan beskrivs de gul- och rödmarkerade nämndernas bedömning. Den osäkerhet som beskrevs vid föregående rapport beträffande nämnden för support och lokalers mål, har i denna rapport resulterat i en försämrad prognos. Målet, att minska energianvändningen med 5 %, är rödmarkerat liksom det är för bygg- och miljönämndens mål, vilket rör hållbart byggande. Bygg- och miljönämnden förklarar att målet inte kommer att nås. Undertecknanden förväntas inte hinna ske för hållbart byggande i de stora nybyggnadsprojekten under året. I jämförelse med aprilrapporten meddelar gymnasienämnden också en försämrad prognos. Det råder ovisshet om gymnasienämnden når en ökad andel som fullföljer sin utbildning inom fyra år. Kommunstyrelsen har svårt att analysera de ibland komplicerade mått som används, liksom de mått som inte tydligt är kopplade till ett förutbestämt ursprungsvärde, i syfte att mäta graden av måluppfyllelse. I de fallen får kommunstyrelsen luta sig mot respektive nämndsbedömningar. Aprilrapportens sammanställning över perspektivet Utveckling/tillväxt FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12

13 EKONOMISK UPPFÖLJNING Kommunstyrelsens analys av nämndernas måluppfyllelse inom perspektivet Ekonomi God ekonomisk hushållning (Röd) Lokalytor Processer över förvaltnings- /bolagsgränser Energieffektivisering Barn- och grundskolenämnd Nämnd för support och lokaler Personalnämnd Kommunstyrelse Fritidsnämnd Kulturnämnd Gymnasienämnd Bygg- och miljönämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Prognosen för perspektivet ekonomi är ej måluppfyllelse och är det perspektiv i målstyrningen som nämnderna prognosticerar sämst resultat i. Det är dock viktigt att poängtera att man inte kan dra paralleller mellan styrkortsperspektivets ekonomi och kommunens övergripande ekonomi. Nedan beskrivs de gul- och rödmarkerade nämndernas bedömning. ändå ej måluppfyllelse som utfall för året. Byggoch miljönämnden förklarar att bristen av måluppfyllelse beror på att geobasutvecklingen har omprioriterats. Kommunfullmäktige har beslutat om tre fokusområden i styrkortets ekonomiska perspektiv. Inför 2013 fick nämnderna i uppdrag att utforma mål inom fokusområdet lokalytor. Så har inte skett i alla nämnder. Kommunstyrelsen har inte avyttrat lokalytor i den takt som var planerad. Likt föregående prognos bedömer barn- och grundskolenämnden att nämndsmålet inte kommer att nås. Svårigheterna att reducera lokalytorna kvarstår således. Personalnämndens och kulturnämndens mål är fortfarande gulmarkerade och bedöms bara nå delvis måluppfyllelse. För personalnämnden handlar det också om minskade lokalytor, men arbetet är inte påbörjat ännu. För kulturnämnden finns målet att minska lokalkostnaderna med 0,5 %. Prognosen är även här delvis måluppfyllelse. Mål inom fokusområdet processer över förvaltnings- /bolagsgränser har tagit en drastisk vändning sedan föregående rapport. Både socialnämnden och bygg- och miljönämnden har ändrat prognos från en grön- till en rödmarkering. Socialnämnden har genomfört tre processkartläggningar, men bedömer Aprilrapportens sammanställning över perspektivet Ekonomi Kommunstyrelsen förstår att nämnderna inte själva äger frågan till fullo för vissa av målsättningarna. Av den orsaken är det viktigt att mål som sätts ligger inom det egna verksamhetsinflytandet. Generellt är det viktigt att upprätthålla riktningen och drivkrafterna för att sträva i målets riktning. Nämnderna bör på ett tydligare sätt beskriva strävan till att nå måluppfyllelse. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

14 EKONOMISK UPPFÖLJNING Kommunstyrelsens analys av nämndernas måluppfyllelse inom perspektivet Medarbetare Attraktiv arbetsgivare (Gul) Mönsterarbetsplatser Rätt till heltid Kompetensförsörjning Barn- och grundskolenämnd Nämnd för support och lokaler Personalnämnd Teknisk nämnd Kommunstyrelse Fritidsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd Gymnasienämnd Bygg- och miljönämnd Prognosen för perspektivet medarbetare kvarstår med delvis måluppfyllelse. I jämförelse med aprilrapporten, är nämndernas prognoser nära nog identiska. Den enda skillnaden är att tekniska nämnden per den sista augusti har skruvat ner förväntningarna på måluppfyllelse. Under året har alla nämnder, utom bygg- och miljönämnden, fokuserat på arbete med mönsterarbetsplatser. En mönsterarbetsplats är en arbetsplats som helt eller delvis uppfyller ett antal gemensamma kriterier. Det är ett kvitto på att värdegrund, ledar- och medarbetarskap, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar. Arbetet med mönsterarbetsplatser är en långsiktig satsning och ett instrument som syftar till kvalitetssäkring. Genom att arbeta med mönsterarbetsplatser säkerställs att många av de personalpolitiska ambitionerna efterlevs i verksamheterna. Den 31 augusti hade kommunen 33 stycken mönsterarbetsplatser av totalt cirka 360. Sedan den 30 april har det tillkommit 12 mönsterarbetsplatser. Utmärkelsen mönsterarbetsplats uppbärs under ett år. Sedan ska arbetsplatsen återigen prövas mot kriterierna. Barn- och grundskolenämnden har nått halvvägs i arbetet mot sitt mål. Kulturnämnden har valt att utarbeta en handlingsplan på respektive arbetsplats för att komma vidare i frågan. Gymnasienämnden, barn- och grundskolenämnden och kulturnämnden tror på delvis måluppfyllelse, och har samma antal som i fjol. Bygg- och miljönämnden, som arbetat med kompetensförsörjning som fokusområde, har kartlagt, sammanställt och analyserat ett underlag som kommer att generera en plan för hur nämnden behöver möta framtidens kompetensförsörjningsbehov. Tekniska nämndens kartläggning och plan är, som även tidigare rapporterats, klar avseende kompetensförsörjning. Aprilrapportens sammanställning över perspektivet Medarbetare Kommunstyrelen uppfattar att arbetet med mönsterarbetsplatser tar tid, även om det är ett prioriterat område. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 14

15 EKONOMISK UPPFÖLJNING Kommunstyrelsens sammanfattande analys av nämndernas måluppfyllelse Nämnderna har beslutat om totalt 39 mål. I de flesta fall motsvaras det av fyra mål per nämnd. Följande sammanställning presenterar en procentuell fördelning av nämndernas bedömning av graden måluppfyllnad. 21 av 39 mål med måluppfyllelse motsvarar 54 %, 13 av 39 mål med delvis måluppfyllelse motsvarar 33 % respektive att 5 av 39 mål med ej målupp- fyllelse motsvarar 13 %. Även om kommunstyrelen inte fullt ut delar nämndernas bedömning av måluppfyllelse, balanserar exempelvis gymnasienämndens generösa bedömning med bygg- och miljönämndens kanske tuffa bedömning (båda inom perspektivet medborgare/kund). Augustis prognos för måluppfyllelse 33 % 13 % 54 % Måluppfyllelse Devis måluppfyllelse Ej måluppfyllelse Aprils prognos för måluppfyllelse 28 % 5 % 67 % Måluppfyllelse Devis måluppfyllelse Ej måluppfyllelse Årets första prognos är viktig, då nämnderna har tid och möjlighet att bemöta eventuella avvikelser i målstyrningsarbetet. Sedan april speglar dock inte prognosen att tillräckligt aktiva åtgärder vidtagits, då prognoserna försämrats påfallande. Jämförs årets prognoser med föregående års prognoser, är det uppenbart svårt att dra direkta slutsatser. Det kan dock vara intressant att söka mönster, varför relateringen ändå görs. I aprils prognos föregående år prognostiserades följande: Måluppfyllnad 80 % Delvis måluppfyllnad 18 % Ej måluppfyllnad 2 % I augustis rapport hade prognosen ändrats till: Måluppfyllnad 68 % Delvis måluppfyllnad 27 % Ej måluppfyllnad 5 % Förändringen att 2012 exempelvis minska från 80 % till 68 % i prognostiserad måluppfyllnad har samma mönster som i år (67 % till 54 %). Fjolårets avvikelse är på så sätt större än årets avseende delvis måluppfyllnad. Det är dock av yttersta vikt att sträva mot måluppfyllelse för verksamhetsmålen fortgår på samma sätt som nämndernas strävan efter att uppnå de ekonomiska målen. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15

16 EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅTT Varje nämnd har satt ett mål per perspektiv som bidrar till kommunens övergripande måluppfyllelse. För att kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige ska få en kompletterande bild av verksamheten finns ett antal mått som kan förändras utifrån önskemål om uppföljning. En könsuppdelning genomförs för de mått där det är möjligt. Måtten nedan avser aktuell mätperiod om inte annat anges. Mått Jan -12 Dec -12 Jan -13 Apr -13 Jan -13 Aug -13 Medborgare Andel av inkomna ärenden där kunden får hjälp vid första kontakten (%) Kundnöjdhet i realtid i kundtjänst (%) Andel flexiteärenden för företag som besvaras inom en dag (%) Andel som fått plats i förskolan på önskat datum (%) Antal hushåll som fått försörjningsstöd/månad i genomsnitt (exkl. flykting och kommunalt arbetsmarknadsstöd) Totalt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och vecka (män) 6,93 5,86 5,42 Totalt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och vecka (kvinnor) 6,62 6,5 5,72 Totalt antal verkställda beslut om särskilt boende (män) Totalt antal verkställda beslut om särskilt boende (kvinnor) Antal äldre som fått läkemedelsgenomgång (kvinnor), uppföljningar inom parantes Antal äldre som fått läkemedelsgenomgång (män), uppföljningar inom parantes (174) (14) (14) (65) (3) (3) Handläggningstid för bygglov (antal dagar) * Utveckling/Tillväxt Antal medborgare (t.o.m. juli respektive år) Antal företag (under tidsperioden sedan årsskiftet) Antal nya företag (under tidsperioden sedan årsskiftet) Ekonomi Antal avdelningar per förskoleenhet 1,41 1,45 1,41 Lokalyta (m²) per elev i grundskolan 15,38 15,2 15,01 Lokalyta (m²) per elev i gymnasieskolan 17,7 17,7 17,3 Försörjningsstöd (exkl. flykting) per mån. genomsnitt 6,2 6,5 6,0 Totalt antal kvm som den kommunala verksamheten har till sitt förfogande ** Upphandlad andel av total inköpsvolym (%) 76 - Medarbetare Långtidssjukfrånvaro, > 59 dagar (%) 1,53 1,76 1,58 Korttidssjukfrånvaro, 1-14 dagar (%) 2,33 2,63 2,12 Antal mönsterarbetsplatser under året (av totalt 360 arbetsplatser) * Handläggningstidens ökning beror på många faktorer, där personalsituationen utgör en. Vidare medför sommarperioden alltid en uppgång bland antal ärenden, samtidigt som bemanningen minskar. Bygg- och miljönämnden har vidtagit vissa åtgärder och väntar en positiv utveckling framöver. ** Bostadsrätter och gruvmuseet i Boliden är sålt. Ökningen beror främst på ett tillkommande äldreboende på Sunnanå och nyproduktion av gruppbostäder. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 16

17 EKONOMISK UPPFÖLJNING FINANSIELL UPPFÖLJNING EKONOMISKT RESULTAT Koncernens resultat, mnkr Resultat, mnkr Kommunkoncern Skellefteå kommun Skattefinansierad verksamhet (efter uttag från elförsörjningen) Affärsverksamhet därav elförsörjningen efter uttag Resultatet i kommunen är lägre jämfört med samma period föregående år. Minskningen av resultatet beror främst på ett ovillkorat aktieägartillskott som lett till minskade ränteintäkter i elförsörjningen. ÅRSPROGNOS Resultat, mnkr 2013 Budget Kommunkoncern Skellefteå kommun Skattefinansierad verksamhet (efter uttag från elförsörjningen) Affärsverksamhet därav elförsörjningen efter uttag Den sammantagna bedömningen är att kommunen kommer att redovisa ett resultat som uppgår till 63 mnkr vilket understiger budget (inkl kompletteringsbudget) med 56 mnkr. Främsta anledningen till att delårsresultatet är högre än förväntat årsresultat är att kostnaderna för arbetskraft är betydligt lägre under sommaren. Återbetalningen av AFA-pengarna har också i sin helhet redovisats i rapportperioden. Budgetavvikelsen består huvudsakligen av följande: Po-pålägg + 26 Ökade pensionskostnader - 22 Driftunderskott skattefin verksamhet - 73 Minskat resultat elförsörjning Ökat resultat övriga affärsverksamheter + 24 AVSTÄMNING BALANSKRAVET Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot kommunallagens balanskrav görs. Det är nu beslutat att premierna för AFA försäkring kommer att återbetalas. Det gör att kommunen beräknas uppfylla kommunallagens balanskrav för år Årsprognos, mnkr 2013 Att återställa från tidigare år 0 Årsprognos 63 Realisationsvinster -3 Justerat resultat 60 AVSTÄMNING AV FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR Kommunens resultat, exklusive elförsörjningen beräknas uppgå till 65 mnkr och motsvara 1,7 % av skatter och statsbidrag. Det innebär att kommunen kommer att nå det finansiella målet om att resultatet för kommunen exklusive elförsörjning ska uppgå till 1,5 procent av skatter och statsbidrag. Övriga finansiella målsättningar har också uppfyllts. Dessa avser: Oförändrad kommunalskatt. Ingen inlåning till skattefinansierad verksamhet (strukturomvandling undantagen). Ingen försäljning av strategiska tillgångar. Skellefteå Kraft ska ge ägaren avkastning motsvarande 4,0 procent av eget kapital vid budgetårets utgång. Utifrån att samtliga finansiella mål har uppfyllts görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnåtts i det finansiella perspektivet. TILLGÅNGAR OCH SKULDER Avskaffandet av interna reverslån har gjort att balansomslutningen minskat. Återbetalning AFA + 65 Ökade skatteintäkter + 26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

18 EKONOMISK UPPFÖLJNING INVESTERINGAR Kommunkoncernens investeringar uppgår till 880 mnkr för perioden. Exempelvis äldreboendet Sunnanäng samt lägenheter i kvarteret Ringduvan. Bruttoinvesteringarna i kommunen i materiella anläggningstillgångar uppgår för perioden till 168 mnkr. År 2013 är det budgeterat för stora investeringar i omstrukturering av skolor och ny vattentäkt. Dessa är inte påbörjade ännu. Exempel på investeringar som färdigställts under året är gruppboendet i kvarteret Glasmästaren vid Bonnstan samt cykelväg genom centrum. Ett stort projekt som pågår är ombyggnad av stadsparken. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 18

19 EKONOMISK UPPFÖLJNING RESULTATRÄKNING, MNKR Koncern Kommun NOT Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Skatt Årets resultat ÅRSPROGNOS 2013 Prognos Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Prognostiserat resultat FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

20 EKONOMISK UPPFÖLJNING BALANSRÄKNING, MNKR NOT Koncern Kommun TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill m.m Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anl Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd m.m Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav periodens resultat Avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar, skulder BORGEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgen och ansvarsförbindelser FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 20

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer