KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte."

Transkript

1 Linde Stadshus AB Org nr KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 2 september 2014 Tid: Kl Plats: Leja, kommunhuset, Lindesberg Styrelseledamot Anders Ceder Pär-Ove Lindqvist Anniette Lindvall Linda Svahn Irja Gustavsson Jonas Kleber Jerry Elvin Ordförande Vice ordförande Justerare: Jonas Kleber Välkomna! Anders Ceder Ordförande

2 Linde Stadshus AB Org nr Dagordning Allmänna ärenden 23 Information och anmälningsärenden 24 Delårsrapport, januari-juni Rapporter Fusion av FALAB 26 Övrigt Sekretessärenden 27-29

3 Delårsrapport Linde Stadshuskoncernen per

4 Händelser under året Koncernen Den 13 maj 2014 beslutade kommunfullmäktige i Lindesberg om en ny bolagsstruktur som innebär att Industrilokaler i Lindesberg AB (ILAB) samt Tredingen Utveckling AB (TUAB) fusioneras med moderbolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB). Även Stripa Kultur och Utveckling AB (SKUAB) fusioneras in i FALAB. Därefter överförs den verksamhet som bedrivs i SKUAB till Energikällan Linde AB. I samband med detta så namnändras Energikällan till Besök Lindesberg AB och bolaget lyfts ut ur FALAB-koncernen för att bli ett dotterbolag direkt under Linde Stadshus AB. Detta arbete beräknas vara klart till årsskiftet 2014/2015. Kommunfullmäktige beslutade också att bilda ett nytt näringslivsbolag direkt underställt Linde Stadshus AB. Bolaget är tänkt att i framtiden vara ett operativt verktyg för kommunen och dess näringslivsverksamhet. I samband med beslutet om en ny bolagsstruktur så fastställde också kommunfullmäktige nya bolagsordningar och nya ägardirektiv för de aktuella bolagen. Under våren överlämnades den utredning som genomförts avseende kommunala verksamhetslokaler till kommunstyrelsen för politisk behandling av de förslag till lokaleffektivisering som utredningen tagit fram. Syftet med utredningen var att genom att minska nuvarande lokalyta frigöra resurser till kommunens kärnverksamhet samt ge bättre möjlighet att möta nödvändiga framtida kostnader. De politiska partierna kommer att behandla utredningens förslag och fatta beslut om åtgärder i samband med budget och verksamhetsplaneringen under hösten. De beslut om lokaleffektivisering som fattas i kommunen kommer också att påverka fastighetbolagen i FALAB-koncernen på olika sätt och kommer också att kräva aktiva beslut i berörda bolag. FALAB I början av året tog arbetet med etapp 1, ombyggnaden av f.d. Strandskolan, fart. Det blir 11 st. nya lägenheter. Arbetet fortlöper bra och inflyttning beräknas ske som planerat, d.v.s. månadsskiftet september/oktober. Alla lägenheter är uthyrda. Etapp 2 är överklagad och i dagsläget vet man ej när detta blir av. Tellandska Gården, f.d. museet, såldes i början på året. Under våren har FALAB och kommunen träffat en överenskommelse om en fastighetsreglering som överför exploateringsmark från FALAB till kommunen. LIBO Efter genomförda hyresförhandlingar så fastställdes hyresökningen till 1,70 % fr.o.m Under våren har planeringen av ett solelsprojekt tillsammans med Linde Energi påbörjats. Arbetsförmedlingen flyttade in i sina nya lokaler på Kristinavägen 23. Arbetsförmedlingen och

5 Försäkringskassan finns dock kvar på Bytesgatan 14 fast i minskad omfattning, vilket frigör yta för att återskapa 3 st. lägenheter. Ljudutredningar har genomförts med anledning av att man vill bygga om Kv. Bagaren, nuvarande Brandstationen, till bostäder. Detta för att möta de krav som ställs då järnvägen samt en trafikerad väg finns i direkt anslutning till fastigheten. Ett antal s.k. termogarage har rivits då dessa höll en dålig kvalité och var dyra i drift. Efter kommunikation med våra berörda hyresgäster så har dessa ersatts med kallgarage utrustade med motorvärmare. TUAB I början på året så avyttrades Polisstationen 2 (Café Oscar) och Brandstationen 2 (Spruthuset). TUAB kommer att teckna avtal med LIBO/LEAB samt den nybildade Solelsföreningen om att upplåta tak som lämpar sig för detta på Lindeskolan. Belysningsprojektet som pågår i både TUAB och LIBO beräknas vara klart under sommaren. Projektet innebär att man slutar använda lampor innehållande kvicksilver för att istället använda LED-lampor, vilket innebär att man både spar på miljön och energin. ILAB Ny brandstation i Lindesberg är projekterad och byggstart beräknas ske runt årsskiftet. Energikällan Under våren har en ny bolagsstruktur inom kommunen arbetats fram. För Energikällan Linde AB betyder detta ett utökat uppdrag där verksamheten i Stripa läggs till nuvarande verksamheter samt byter namn till Besök Linde AB. Namnbytet kommer att ske i slutet av sommaren alternativt början av hösten. Tillsammans med Lindesberg AGF har man startat gruppträningsverksamhet. Förhoppningarna är att fortsätta utveckla den verksamheten till hösten. På Lindesberg Arena har konferensverksamheten tagit fart, där många kunder återkommer. Renoveringen på relaxen har blivit framskjuten till februari SKUAB Arbetet med att stängsla in gruvhålen färdigställdes under våren. Alla fönster renoveras i Arbetsmarknadsförvaltningens (Masugnen) regi. Bergslagsarkivet fortsätter att planeras. Så här långt så är Lindesbergs och Hällefors kommuner klara. Bolaget har även klart med en ny hemsida, visitstripa.se LEAB Pelletspannan i Hagaberg blev ej helt klar under 2013 som var planerat i budget utan blev till viss del förskjuten till Projektet förväntas landa inom budget. Även kostnader för Ångcentralen har förskjutits från 2013 till 2014 med ca 7 mkr. Projektet är nu färdigställt och levererar ånga från och med maj månad. Debiteringssystemet var ursprungligen planerat att kostnadsföras löpande men då det dragit ut flera år på tiden samt ökat i omfång så kommer projektet istället att aktiveras. Förväntad kostnad för investeringen uppgår till ca 2,5 mkr.

6 Framtiden Koncernen Under hösten fortsätter arbetet med att fusionera TUAB, ILAB och SKUAB in i moderbolaget FALAB samt övriga frågor med anledning av fullmäktiges beslut om en ny bolagsstruktur (se ovan). Arbetet beräknas vara klart kring årsskiftet. FALAB Bolaget har startat förprojekteringen av ny 7-9 skola i Lindesberg. Skolan är beräknad att tas i bruk i samband med skolstarten höstterminen Tillsammans med Landstingsfastigheter så har en avsiktsförklaring tecknats om att FALAB skall få bygga bostäder ovanpå den vårdcentral som skall byggas i kv. Bulten. Ägandet skall vara båda parters genom en s.k. tredimensionell fastighetsbildning. I avsiktsförklaringen har även avtalats om att bolaget skall förvärva nuvarande vårdcentral på Bytesgatan 1 för att bygga om densamma till bostäder. Det är framtaget förslag på om- och tillbyggnad av Stationshuset i Lindesberg. Byggstart ej klart. LIBO Senare under året kommer fastigheten Källängsvägen 1 i Vedevåg att rivas då det inte är försvarbart att lägga ner de kostnader som krävs för att rusta upp huset till godtagbar standard. Under hösten kommer planeringen av byggandet av det första punkthuset av två i kvarteret Tredingen i Lindesberg, det s.k. Ålkilsbacken, att påbörjas. Totalt handlar det om 31 st. lägenheter per hus. TUAB Arbetet med att fusionera bolaget med moderbolaget FALAB fortsätter enligt plan.

7 ILAB Arbetet med att fusionera bolaget med moderbolaget FALAB fortsätter enligt plan. Energikällan Arbetet med att flytta över SKUABs verksamhet till Energikällan fortsätter enligt plan samt uppdraget att genoföra det beslutade namnbytet på Energikällan till Besök Linde AB. SKUAB Arbetet med att fusionera SKUAB med moderbolaget FALAB samt överflyttningen av verksamheten till Energikällan fortsätter enligt plan samt beslutade upprustningsåtgärder av bandgångar mm. Även arbetet med att skapa ett arkiv för kommunerna i norra länsdelen fortsätter. LEAB Investeringar i kraftstationer ökar p.g.a. ett haveri i Vedevåg samt ej budgeterade men nödvändiga åtgärder i Oppboga och Ringaby. Reinvestering i elnät kommer till viss del att stå tillbaka till förmån för investeringar i kraftstationer och förväntas uppgå till ca 10 mkr istället för budgeterade 14 mkr. Projektet med fjärrkyla till lasarettet pågår och kommer att överskrida budget något p.g.a. oförutsedda extra sprängningar som varit nödvändiga. Utbyggnad av fjärrvärmenätet kommer till viss del att trängas undan av ovan nämnda projekt då det tagit mycket resurser i anspråk. Prognosticerad projektsumma för nätutbyggnad förväntas uppgå till ca 10 mkr vilket är 2,1 mkr lägre än budget Kommentarer till utfall FALAB-koncernen I början på året så skedde det många snöfall med mycket snö vilket resulterat i att kostnaden för snöröjning dubblerades. Kostnaden för fastighetsunderhåll är till största delen förlagt till sista halvåret vilket påverkar delårsresultatet positivt med ca 3,3 mkr. Försäljningen av fastigheten Lejonet 16, Tellandska Gården (museet), som skedde under första halvåret påverkar även det resultatet positivt med ca 1,3 mkr. Sammantaget, om man justerar det totala resultatet med försäljningsintäkter och periodiserat underhåll, så innebär det en försämring med 0,3 mkr för perioden mot budget. LEAB-koncernen Första halvåret 2014 har präglats överlag av något varmare temperatur än normalt. Samtidigt har elpriset legat på en nivå under budgeterat elpris för perioden vilket bidragit till att elproduktionen ej har nått budgeterade intäkter trots en god produktion volymmässigt. En bra följsamhet i elsäkringar samt en god bränslemix i fjärrvärmen leder sammantaget till att bruttovinsten för koncernen ligger något över budget. Lägre driftkostnader, ett visst eftersläp i avskrivningar och ett gynnsamt ränteläge innebär att totala resultatet för energikoncernen hamnar på 15,1 mkr att jämföra med budget på 13,4 mkr; en förbättring med 1,7 mkr för perioden jämfört med budget. Kommentarer till prognos FALAB-koncernen Prognosen för 2014 ser ut att ge ett driftnetto som är 2 mkr bättre än budgeterat. Även finansnettot förbättras då snitträntan sjunkit med drygt 0,3 % och påverkar resultatet positivt med ca 2,6 mkr. En räntenivå som högst troligt kommer att bestå under hela Detta är nödvändigt för att klara av de

8 nedskrivningar som bör göras på, t.ex. Stadsskogskolan. Prognosen landar således på knappt 2 mkr, vilket är ca 0,8 mkr sämre än budget. LEAB-koncernen Då vissa positiva avvikelser för delårsresultatet 2014 antas vara bestående så förväntas helårsresultatet för 2014 landa på 25,6 mkr vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Detta förutsätter en normal höst temperatur och nederbördsmässigt samt att inga större störningar i verksamheterna inträffar. Den lägre driftkostnaden förväntas till viss del komma ikapp under andra halvåret. Inga effekter av ett eventuellt köp av Närkes Kil är beaktade i delårsresultat eller prognos för Resultaträkning TOTAL TOTAL TOTAL STADSHUS ACK PROG BUDGET KONCERNEN UTFALL HELÅR HELÅR (Tkr) 14/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighets UH/Energikostn Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jmf störande poster Rörelseresultat Summa fin poster Resultat före skatt och bokslutsdisp Balansräkning STADSHUS UB KONCERNEN (Tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital & skulder Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder & eget kapital

9 Lindesberg, Anders Ceder Styrelsens ordförande Stefan Eriksson Verkställande direktör Jerry Elvin Irja Gustavsson Jonas Kleber Pär-Ove Lindqvist Anniette Lindvall Linda Svahn

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2013-06-12

FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum: 2013-06-12 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 13.00 15.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer