Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport 1 per 30 april 2015"

Transkript

1 Tertialrapport 1 per 30 april 2015

2 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun Förvaltningsberättelse Resultat perioden Balansräkning Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelse IT-nämnden Lönenämnd Miljönämnden Byggnadsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Investeringsuppföljning Dotterbolag Tertialrapport 1 per 30 april (13)

3 Mnkr 1 Lysekils kommun 1.1 Förvaltningsberättelse Resultat perioden 2015 Utfall Utfall avvik 1512 Verksamhetens intäkter 187,4 65,0 67,7 190,0 2,6 Verksamhetens kostnader -928,8-306,4-297,2-946,0-17,2 Avskrivningar -27,0-8,4-8,5-26,2 0,8 Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter & gen. statsbidrag -768,4-249,8-238,0-774,8-6,4 788,8 262,1 253,6 784,2-4,6 Finansiella intäkter 6,8 2,3 3,1 6,7-0,1 Finansiella kostnader -4,7-1,0-2,5-4,0 0,7 Resultat 22,5 13,6 16,2 12,1-10,4 Kommuninformation Kommunens invånarantal ökade med 25 personer det första kvartalet 2015 och uppgick personer. Arbetslösheten uppgick i april till 5,2 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period Periodens resultat och sprognos Målsättning: Det finansiella målet, enligt kommunfullmäktiges beslut, är att årets resultat ska uppgå till tre procent av skatteintäkter och generella bidrag motsvarande 22,5 mnkr. Periodens resultat uppgår till 13,6 mnkr vilket är en försämring med 2,6 mnkr jämfört med samma period en vid årets slut är ett resultat på 12,1 mnkr vilket är 1,5 procent av skatteíntäkter och generella statsbidrag och en ikelse på -10,4 mnkr. I prognosen ingår återbetalning av AFA-premier från 2004 med 7,4 mnkr. Utan dessa hade resultatet varit 4,7 mnkr och ikelsen -17,8 mnkr. Enligt prognosen kommer inte det finansiella målet att uppnås. Intäkter och kostnader Kommunens verksamhetsanknutna intäkter minskade med 2,7 mnkr jämfört med samma period föregående år och uppgår till 65,0 mnkr. Den främsta orsaken är att den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med Sotenäs kommun upphörde vid halvårsskiftet Verksamhetens intäkter täcker 21,2 procent av kommunens totala verksamhetskostnader exklusive avskrivningar. Motsvarande andel 2014 var 22,9 procent. Verksamhetens bruttokostnader har ökat med 9,1 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 306,4 mnkr. Den största ökningen står löne- och pensionskostnader för, vilka ökade med 6,3 mnkr, vilket motsvarar 3,2 procent. Verksamhetens nettokostnader uppgår till -249,8 mnkr och är 10,8 mnkr högre än motsvarande period Tertialrapport 1 per 30 april (13)

4 Skatteintäkter Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 8,5 mnkr, 2,3 procent, jämfört med Finansnetto Finansnettot är positivt och uppgår till 1,3 mnkr vilket är 0,7 mnkr bättre än föregående år. Både finansiella intäkter och kostnader har sjunkit. Finansiella intäkter har minskat i samband med att LEVA har amorterat ett lån till kommunen. Kommunen amorterade i samband med detta egna lån. Tillgångar Balansräkning Mark, byggnader och tekn anläggningar 387,3 390,1 Maskiner och inventarier 20,5 22,3 Finansiella anläggningstillgångar 40,0 121,0 Kortfristiga fordringar 86,8 81,6 Kassa och bank 67,4 78,7 Summa tillgångar 602,0 693,7 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 274,9 258,9 Förändring insatskapital Kommuninvest 0,0 2,5 Årets resultat 13,6 13,5 Avsättningar 21,9 21,9 Långfristiga skulder 110,7 185,8 Kortfristiga skulder 180,9 211,1 Summa eget kapital och skulder 602,0 693,7 Tillgångar Kommunens anläggningstillgångar har minskat med 85,5 mnkr sedan årsskiftet. Det beror främst på att lån till LEVA på 81,0 mnkr har återbetalats. Dessutom är avskrivningarna högre än investeringarna. Investeringsvolymen hittills i år är 3,9 mnkr medan avskrivningarna hittills är 8,4 mnkr. Omsättningstillgångarna har totalt sett ökat med 4,9 mnkr. Likviditeten per den 30 april var fortsatt hög, 67,4 mnkr vilket dock är en minskning sedan årsskiftet med 11,3 mnkr. Kommunen har tillsammans med koncernbolagen i Lysekils Stadshus AB ett gemensamt koncernkonto. Hela likviditeten redovisas som kommunens likviditet i balansräkningen. Bolagen och kommunen har en internkredit på koncernkontot som kan omfördelas för att klara tillfälliga likviditetsbehov. Dessutom har kommunen en gemensam extern kredit på koncernkontot om 60,0 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. Avsättningar Kommunens avsättningar består dels av avsättningar till pensioner dels av avsättning för Tertialrapport 1 per 30 april (13)

5 återställande av avfallsdeponi. Båda dessa är oförändrade sedan årsskiftet. Låneskuld och kortfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskuld har minskat med 75,1 mnkr sedan årsskiftet och uppgår till 110,7 mnkr. Kortfristiga skulder har minskat med 30,2 mnkr. Eget kapital Eget kapital har ökat med 13,6 mnkr sedan årsskiftet och uppgår till 288,5 mnkr. Soliditet - betalningsförmåga på lång sikt Kommunens soliditet, exklusive pensionsskulden, har ökat från 39,6 procent till 47,9 procent sedan årsskiftet. Solideten har förbättrats på grund av att det egna kapitalet har förbättrats, samtidigt som tillgångarna inte ökat. Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtagande, beräknas till -27,6 procent vilket är något sämre än vid årsskiftet. 1.2 Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelse Utfall Utfall 1404 Intäkter 142,2 47,4 47,0 50,2 144,5 2,3 Personalkostnader -94,4-30,9-28,7-29,6-93,8 0,6 Övriga kostnader -109,9-36,6-34,0-35,0-106,5 3,4 Kapitalkostnader -33,6-11,2-10,9-11,2-41,2-7,6 Resultat -95,7-31,3-26,6-25,6-97,0-1,3 Verksamhet Under kommunstyrelsen redovisas dels kommunstyrelsens administrativa enheter inklusive arbetsmarknadsenheten, dels verksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ekonomisk analys Resultatet inom kommunstyrelsens ansvarsområde efter första tertialet uppgår till -26,6 mnkr vilket är 4,7 mnkr lägre än budget. Intäkterna har minskat med ca tre mnkr jämfört med samma period 2014 och kostnaderna har minskat med ca två mnkr. Sammantaget görs den bedömningen, att resultatet per i huvudsak följer budget förutom för kostenheten, som prognostiserar en negativ avvikelse på ca 1,3 mnkr: Detta har uppmärksammats redan vid bokslutet för Åtgärder Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett antal åtgärder för att komma tillrätta med obalansen inom kostenheten. Dessa kommer att verkställas med början i september och beräknas få fullt genomslag under år I detta ingår bland annat en översyn av kostpolicyn samt en fördjupad utredning över effekter av socialförvaltningens beställningar till kostenheten. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

6 1.2.2 IT-nämnden Utfall Utfall 1404 Intäkter 25,4 8,5 6,6 8,2 25,4 0,0 Personalkostnader -9,1-3,0-2,8-2,6-9,1 0,0 Övriga kostnader -18,5-6,2-4,8-6,4-18,5 0,0 Kapitalkostnader -0,5-0,2-0,2-0,2-0,5 0,0 Resultat -2,7-0,9-1,2-1,0-2,7 0,0 Jämfört med samma period förra året, så skiljer det sig endast marginellt. KPMG har genomfört en licens-revision under slutet av 2014 och resultatet kom under perioden. Rapporten visade att databasservrar var underlicensierade. Årets första tertial innehåller en del kostnader av engångskaraktär som gör att resultatet över året blir något framtungt. I tillägg till det är det en del intäkter som ännu inte debiterats på grund av pågående inventeringsarbete som beräknas vara klart före halvårsskiftet. Resultatet på beräknas bli enligt budget Lönenämnd Intäkter Personalkostnader Utfall Utfall 1404 Övriga kostnader -3,2-1,1-0,8-1,1-3,1 0,1 Kapitalkostnader Resultat -3,2-1,1-0,8-1,1-3,1 0,1 Lönenämnden har en prognostiserad positiv ikelse på 0,2 mnkr, varav Lysekils del utgör 0,1 mnkr. Konsekvensen av vidtagna besparingsåtgärder blir att vissa planerade insatser inom hanteringen av PA-systemet får senareläggas Miljönämnden Intäkter Personalkostnader Utfall Utfall 1404 Övriga kostnader -2,3-0,8-0,6-0,6-2,3 0,0 Kapitalkostnader Resultat -2,3-0,8-0,6-0,6-2,3 0,0 Utfallet hittills i år visar på ett överskott för hela nämnden på cirka 0,2 mnkr. En stor del av de externa intäkterna utgörs av avgifter för den årliga återkommande fasta tillsynen. Dessa faktureras normalt i början av året och periodiseras för hela året. Då fakturering av dessa är försenad i år förväntas kreditförluster uppstå, som kan uppgår till tkr. Avgiftsintäkter från löpande inkommande ärenden är normala. Kostnaderna, som till Tertialrapport 1 per 30 april (13)

7 största delen är personalkostnader är något lägre än förväntat pga personalomsättning under första kvartalet. Jämfört med föregående år uppvisas något sämre resultat, men det ligger inom normal avvikelse. Utfall hittills i år ligger ungefärligen enligt budget inom normal avvikelse. en för et är nollresultat enligt budget. Personalkostnaderna balanseras med den avgiftsfinansierade tillsynen som utförs. Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrigt ej debiterbart arbete. Tillsynsavgifter får inte bekosta övrig verksamhet och timavgifterna bör vara anpassade efter självkostnad (vilket gäller för Sotenäs och Lysekil). Därmed ska den avgiftsfinansierade tillsynen inte påverka kommunbidraget, utan endast övrig verksamhet. Munkedal, som har lägre timavgifter finansierar tillsynen Byggnadsnämnd Utfall Utfall 1404 Intäkter 4,2 1,4 1,2 1,7 4,1-0,1 Personalkostnader -5,4-1,8-1,6-1,6-5,2 0,2 Övriga kostnader -1,9-0,6-0,6-0,5-2,0-0,1 Kapitalkostnader -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 0,1 Resultat -3,3-1,1-1,1-0,5-3,2 0,1 Verksamhet Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och utveckling inom bygglov, GIS (Geografiskt Informations System), karthantering och mätningstjänster. Nämnden tillhandahåller även energirådgivning till allmänheten. Ansvarsområdet innefattar myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde, såsom beslut om bygglov och tillsyn, men även att ge information och vägledning till allmänheten samt uppdatera adressregister och utföra andra tjänster åt t.ex. lantmäteriet. Ekonomisk analys Byggnadsnämnden visar på en liten positiv ikelse per den 30 april 2015 på knappt 0,1 mnkr. Avvikelsen består främst av lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på en långtidssjukskrivning. Byggnadsnämndens årsprognos är att budget kommer att hållas med ett mindre överskott på ca 0,1 mnkr. Lagförslaget för bygglovsbefriade åtgärder, som trädde i kraft juli 2014, har genererat en ökning av anmälningar samtidigt som bygglovansökningarna minskat i motsvarande omfattning. Detta påverkar intäktsbiten negativt då taxan är något lägre för anmälan jämfört med bygglov. Åtgärder Inget behov av särskilda åtgärder föreligger. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

8 1.2.6 Utbildningsnämnd Utfall Utfall 1404 Intäkter 69,0 23,1 23,4 31,5 70,7 1,7 Personalkostnader -216,9-71,2-72,0-73,1-220,0-3,1 Övriga kostnader -157,9-52,4-50,7-57,6-160,1-2,2 Kapitalkostnader -3,6-1,2-1,2-1,2-3,6 0,0 Resultat -309,4-101,7-100,5-100,4-313,0-3,6 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, folkbibliotek, kultur- och fritidsverksamhet. Ekonomisk analys Inom gymnasie- och vuxenutbildningen redovisas stora negativa ikelser. Avvikelserna beror på att verksamheterna inte hunnit anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstod i samband med att samarbetet med Sotenäs upphörde. en som redovisades i mars var -4,3 mnkr för gymnasie- och vuxenutbildningen. Under april månad har åtgärder framtagits som kommer att minska den negativa ikelsen och därmed är prognosen -2,6 mnkr vid årets slut. Fritidsverksamheten och Gullmarsborg prognostiserar en negativ ikelse på - 1,0 mnkr. Nämndens prognos är sammantaget -3,6 mnkr vid årets slut. Åtgärder Det pågår arbete med att se över samordning av insats till förbättrad integration. Samordning av lokaler. Planering för Gullmarsborgs finansiering. Det pågår arbete med att ta fram förbättringsstrategier för att höja skolresultaten. Det är av yttersta vikt att bryta trenden med fallande resultat. För detta krävs olika typer av insatser. Orsakerna är säkert flera och behöver diskuteras och studeras närmare. Innan stora insatser görs är det viktigt att det finns en väl genomarbetad strategi för hur dessa skall göras för att ge bäst effekt.en sådan planera tas fram under hösten Socialnämnd Utfall Utfall 1404 Intäkter 70,9 23,2 28,5 43,3 73,3 2,4 Personalkostnader -280,0-86,4-84,8-81,1-288,6-8,6 Övriga kostnader -119,8-39,8-47,9-63,0-122,2-2,4 Kapitalkostnader -1,3-0,5-0,5-0,5-1,3 0,0 Resultat -330,2-103,5-104,7-101,3-338,8-8,6 Verksamhet Socialnämnden beslutar och verkställer enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden ansvarar också för hälso- och Tertialrapport 1 per 30 april (13)

9 sjukvård inom ramen för det kommunala ansvaret enligt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom inriktning LSS/psykiatri finns gruppbostäder på ett flertal platser inom centrala Lysekil. För personer som bor i ordinärt boende ges insatser i form av personlig assistans samt boendestöd. Nämnden verkställer även kontaktperson och ledsagarservice. För barn och unga och deras familjer verkställs Korttidsvistelse utanför hemmet samt Korttidstillsyn för skolungdom. Inom inriktning vård- och äldreomsorg finns särskilda boenden i Brastad, Lysekil och på Skaftö. För personer som bor i ordinärt boende verkställs hemvårdsinsatser samt ledsagning. Beslut om växelvård och korttidsvistelse verkställs på korttidsboendet Kompassen, där även trygghetsplats kan ges. Hälso- och sjukvård ges till personer som har behov av insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i det egna hemmet eller på särskilt boende. Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning som gäller äldre och funktionsnedsatta. Den enskildes behov bedöms och insatser kan beviljas enligt Socialtjänstlagen(Sol) och Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (Lss). Inom Individ- och myndighetsavdelningen, IMA, handläggs dessutom ansökningar enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen samt myndighetsutövning enligt lagen om bostadanpassningsbidrag och alkohollagsstiftningen. Individ- och familjeomsorgsavdelningen, IFO, har till uppgift att, i enlighet med Socialtjänstlagen, ge socialt stöd till enskilda och familjer där det generella välfärdssystemet inte räcker till. Verksamheten handlägger även ärenden som berörs av tvångslagstiftning, Lagen om Vård av Unga (LVU) och Lagen om Vård av Missbrukare (LVM). IFO har även ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering, samt mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar. Ekonomisk analys 2014 redovisades ett underskott, trots ett extra omställningstillägg. Detta tillskott minskade Obalansen ökade med den lägre grundbudgeten. Försörjningsstödets utveckling är oroande. Kostnader påverkas direkt av statliga beslut. Idag är försörjningsstödet cirka 50 % ett resultat av svårigheter att hitta försörjning för flyktingar. Hemvården, hemsjukvården och omsorgen i stort redovisar nära nog ett nollresultat till följd av förändringsarbetet. Fortsatt stora behov av personal till SÄBO. Lysekil klarar inte kommande krav från staten. Svårigheter att klara värdig omvårdnad i vissa situationer. avvikelse: -8,6 mnkr består av: IFO, barn och unga samt försörjningsstöd: - 6,0 mkr. Utvecklingen av försörjningsstödet är mycket oroande. Tendensen under hela första kkvartalet har varit stigande kostnader. Analyser inom förvaltninggen visar att idag utgör målgruppen flyktingar 50% av verksamhetens kostnader. Statens ersättningsystem är begräsat i tid och därefter inträder kommunens ansvar för försörjning boende mm. Beroende på den enskildes traumatiska situation påverkas behovet av såväl skydd som stöd och omsorg, Kommunens strategiska användning av schablonersättningen påverkar kostnadsbilden länge. Insatserna måste planeras strategisk så att den enskilde får så bra introduktion som möjligt för ett nytt liv och framtid i Sverige i oberoende. Hemvård: 0,0 mkr. Hemvården är beteckningen för den integrerade verksamheten som Tertialrapport 1 per 30 april (13)

10 leds av sex enhetschefer. Dessa bedriver verksamheten med individuellt ansvar men med ekonomiskt helhetsansvar under beteckningen hemvård. Arbete med detaljbudgeten och personalbemanningen ger effekter men samtidigt finns behov av administrativa stödresurser, Hemsjukvård: 0,0 mkr. Här finns sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Svårigheter att rekrytera kan såväl minska lönekostnaderna som driva fram behov av bemanningspersonal. en för 2015 är väl grundad men kan lätt förändras beroende på bemanningssituationen och möjlighet att rekrytera. Bemanningsenhet: 0,3 mkr. Verksamheten kommer att omstruktureras under 2015 Individ- och myndighetsavdelningen: 1,5 mkr LSS/funktionshinder: -2,1 mkr. Bevakning av intäkter och matchning mellan individuella behov påverkar förbrukningen och resultatet. Siffran här kanvara något högt räknat men underskottet som det bedömts kan i kommande uppföljningar ge andra signaler. SÄBO: -2,3 mkr. Verksamheten kan långsiktigt drivas under nuvarande förutsättningar, Vi har minskat personal för extravak och insatser för enskilda vid livets slut. Staten aviserar tydligare styrning som ger direkta effekter på bemanningen. I de myndigheter som nu analyserar Lysekils SÄBO sker granskningar av såväl arbetsmiljö som på verksamhetsnivå. Förvaltningens bedömning är att ett personaltillskott behövs med mellan 0,15-0,20 per boende. Behoven ser olika ut på avdelningar för demens och somatik även om det numera inte riktigt går att strukturera verksamheten från dessa huvudverksamheter. Det är svårigheter att i alla lägen bedriva den värdiga omsorg lagstiftaren förutsätter enskilda ska ha. Åtgärder Arbete pågår med att söka bostäder för bostadslösa som har störst svårigheter i att leva oberoende. Insatserna för barn och ungdom omvandlas från det som förut varit Ungbo till något helt nytt anpassat till kända behov, Hemvårdens omstrukturering fortsätter och ansvarsfördelningen mellan utredande och verkställande delar medför fokus på genomförandeplaner men också arbetslagsutveckling för kollegialt inflytande och ansvar för genomförandeplaner och resultat. 1.3 Investeringsuppföljning Investeringsutgifter per enhet Nämnd/förvaltning (belopp i tkr) Utfall 2015 Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Byggnadsnämnden 0 0 IT-nämnden Summa Investeringsutgifter per kategori Kategori (belopp i tkr) Utgifter Infrastruktur och skydd 98 Kultur och fritid 77 Tertialrapport 1 per 30 april (13)

11 Kategori (belopp i tkr) Utgifter Förskolor och fritidshem 258 Utbildning 579 Näringsliv, bostäder, hamnar Gemensamma verksamheter 359 Total Investeringsutgifterna för det första tertialet 2015 uppgår till 3,9 mnkr. I stort sett samtliga utgifter ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Den kategori som haft de största utgifterna under det första tertialet är Näringsliv, bostäder och hamnar som gjort investeringar för 2,5 mnkr. Av dessa utgör 1,9 mnkr investeringar i småbåtshamnar, vilket huvudsakligen avser utbyte av pontonbryggor i Havsbadet. Resterande investeringar i denna kategori utgörs av exploateringen av industrimark på Dalskogen 3. Bland övriga större enskilda investeringsprojekten märks 0,6 mnkr i initiala investeringsutgifter rörande ombyggnation av Gullmarsskolans D-hus. 1.4 Dotterbolag Bolag - prognoser och kommentarer Någon sammanställd redovisning lämnas ej i denna tertialrapport. Lysekils Stadshus AB och dess dotterbolag har lämnat resultatprognoser för et 2015 enligt följande: Lysekils Stadshus AB (moderbolaget) 0,4 mnkr LEVA i Lysekil AB 0,7 mnkr Lysekilsbostäder AB 2,5 mnkr Havets Hus i Lysekil AB 0,0 mnkr Lysekils Hamn AB & Kolholmarna AB 1,0 mnkr Någon prognos på koncernresultatet för 2015 lämnas ej. LEVA i Lysekil AB Resultatet efter finansnetto uppgår sammanlagt till 5,3 mnkr per 30 april, vilket är 1,0 mkr bättre än budget. Orsaken är främst minskade rörelsekostnader och avskrivningar. för et 2015 uppgår till 3,2 mnkr, vilket är 5,3 mnkr lägre än budget. Vilket främst beror på ökade underhållskostnader inom VA. Viss osäkerhet finns inom el och fjärrvärme med koppling till vädret. Lysekil Energi Vind AB Resultatet efter finansnetto uppgår sammanlagt till -1,3 mnkr per 30 april, vilket är 0,8 mnkr lägre än föregående år. Orsaken är främst minskade intäkter på grund av lägre elpris samt underhållsstopp i februari. för et 2015 uppgår till - 2,5 mnkr, vilket är 2,5 mnkr lägre än budget. Orsaken är fortsatt minskade elpriser samt uppstartskostnader för elhandel som ny verksamhet. LEVA-koncernen för et 2015 uppgår till 0,7 mnkr, vilket är 7,8 mnkr sämre än budget. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

12 LysekilsBostäder AB för et pekar mot ett resultat på 2,5 mkr, vilket ligger i paritet till den budget som bolaget upprättat för et Årets investeringar kommer att blir något högre än planerat, en förstärkt likviditet möjliggör tidigareläggning av planerade underhålls-/och investeringsåtgärder. Dessutom kommer nyproduktion av ett antal lägenheter att tidigareläggas, där finansieringen sker med eget kapital. Det påbörjade arbetet med bolagets låneportfölj, fastighetsbestånd samt övriga kapitalkostnader fortsätter. I övrigt följer intäkter och driftskostnader budget väl och det finns ingen dramatik i någon enskild post. Havets Hus i Lysekil AB Det är som alltid svårt för Havets Hus att lämna sprognos på resultat före sommaren. Detta såklart för att antalet besökare påverkas så mycket av vädret. är att klara budgeterat resultat, dvs i princip +/- 0. Inga större oförutsedda händelser hittills i år. Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB (kommer att fusioneras till ett bolag under 2015) De första månaderna var relativt svaga med en viss återhämtning under senare delen av tertialet. Resultatet det första tertialet 2015 är bättre än motsvarande period föregående år rensat från avyttring av inventarier. Godsvolymerna beräknas öka med cirka sex procent jämfört med Havsstaden Lysekil Utbildnings AB Vilande bolag. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

13 1.5 Nämnd ikelse 2015 Kommunstyrelsen -95,7-97,0-1,3 IT-nämnden -2,7-2,7 0,0 Lönenämnden -3,2-3,1 0,1 Miljönämnden -2,3-2,3 0,0 Byggnadsnämnd -3,3-3,2 0,1 Utbildningsnämnd -309,3-312,9-3,6 Socialnämnd -330,1-338,7-8,6 regleringspost löner och priser -18,2-18,2 0,0 Summa nämndsverksamhet -764,8-778,1-13,3 Personalomkostnader 36,0 36,0 0,0 Pensionskostnader -50,9-50,9 0,0 Förändring semesterlöneskuld -1,0-1,0 0,0 Skatter och försäkringar -2,0-2,5-0,5 Realisationsvinst anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Exploatering 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnad (internränta) 14,3 14,3 0,0 Övrigt 0,0 7,4 7,4 Summa verksamhet -768,4-774,8-6,4 Skatteintäkter och generella statsbidrag 788,8 784,2-4,6 Finansiella intäkter 6,8 6,7-0,1 Finansiella kostnader -4,7-4,0 0,7 Summa finansiering 790,9 786,9-4,0 Total 22,5 12,1-10,4 Kommunstyrelsen beräknar i sin prognos en negativ ikelse på 1,3 mnkr. Utbildningsnämnden prognostiserar 3,6 mnkr i negativ ikelse, varav 2,6 mnkr utgörs av gymnasiet och vuxenutbildningen. Socialnämnden prognostiserar 8,6 mnkr i negativ ikelse. Effekten av höjda arbetsgivaravgifter för unga i kombination med utlovad statlig kompensation beräknas bli noll. regleringsposten (index för priser och löner) beräknas gå åt i sin helhet och påverkar därför inte ikelsen. Övrigt är beräknad återbetalning av AFA-premier från 2004 på 7,4 mnkr. Skatteintäkterna beräknas tyvärr uppgå till ett 4,6 mnkr lägre belopp än i budget. Finansposter beräknas ge en positiv ikelse på 0,6 mnkr Totalt prognostiseras ett resultat på 12,1 mnkr, vilket är 9,1 mnkr lägre än budgeterat. Ett resultat på 12,1 mnkr motsvarar cirka 1,5 procent av skatteintäkterna. Exklusive AFA-återbetalningen prognostiseras ett så lågt resultat som 4,7 mnkr. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. ÄRENDE 1. Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering

KOMMUNFULLMÄKTIGE. ÄRENDE 1. Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE kallas till extra sammanträde torsdagen den 29 oktober 2015 kl. 17.30 i kommunfullmäktiges sessionssal, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE 1. Val av justerare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer