Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport 1 per 30 april 2015"

Transkript

1 Tertialrapport 1 per 30 april 2015

2 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun Förvaltningsberättelse Resultat perioden Balansräkning Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelse IT-nämnden Lönenämnd Miljönämnden Byggnadsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Investeringsuppföljning Dotterbolag Tertialrapport 1 per 30 april (13)

3 Mnkr 1 Lysekils kommun 1.1 Förvaltningsberättelse Resultat perioden 2015 Utfall Utfall avvik 1512 Verksamhetens intäkter 187,4 65,0 67,7 190,0 2,6 Verksamhetens kostnader -928,8-306,4-297,2-946,0-17,2 Avskrivningar -27,0-8,4-8,5-26,2 0,8 Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter & gen. statsbidrag -768,4-249,8-238,0-774,8-6,4 788,8 262,1 253,6 784,2-4,6 Finansiella intäkter 6,8 2,3 3,1 6,7-0,1 Finansiella kostnader -4,7-1,0-2,5-4,0 0,7 Resultat 22,5 13,6 16,2 12,1-10,4 Kommuninformation Kommunens invånarantal ökade med 25 personer det första kvartalet 2015 och uppgick personer. Arbetslösheten uppgick i april till 5,2 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period Periodens resultat och sprognos Målsättning: Det finansiella målet, enligt kommunfullmäktiges beslut, är att årets resultat ska uppgå till tre procent av skatteintäkter och generella bidrag motsvarande 22,5 mnkr. Periodens resultat uppgår till 13,6 mnkr vilket är en försämring med 2,6 mnkr jämfört med samma period en vid årets slut är ett resultat på 12,1 mnkr vilket är 1,5 procent av skatteíntäkter och generella statsbidrag och en ikelse på -10,4 mnkr. I prognosen ingår återbetalning av AFA-premier från 2004 med 7,4 mnkr. Utan dessa hade resultatet varit 4,7 mnkr och ikelsen -17,8 mnkr. Enligt prognosen kommer inte det finansiella målet att uppnås. Intäkter och kostnader Kommunens verksamhetsanknutna intäkter minskade med 2,7 mnkr jämfört med samma period föregående år och uppgår till 65,0 mnkr. Den främsta orsaken är att den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med Sotenäs kommun upphörde vid halvårsskiftet Verksamhetens intäkter täcker 21,2 procent av kommunens totala verksamhetskostnader exklusive avskrivningar. Motsvarande andel 2014 var 22,9 procent. Verksamhetens bruttokostnader har ökat med 9,1 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 306,4 mnkr. Den största ökningen står löne- och pensionskostnader för, vilka ökade med 6,3 mnkr, vilket motsvarar 3,2 procent. Verksamhetens nettokostnader uppgår till -249,8 mnkr och är 10,8 mnkr högre än motsvarande period Tertialrapport 1 per 30 april (13)

4 Skatteintäkter Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 8,5 mnkr, 2,3 procent, jämfört med Finansnetto Finansnettot är positivt och uppgår till 1,3 mnkr vilket är 0,7 mnkr bättre än föregående år. Både finansiella intäkter och kostnader har sjunkit. Finansiella intäkter har minskat i samband med att LEVA har amorterat ett lån till kommunen. Kommunen amorterade i samband med detta egna lån. Tillgångar Balansräkning Mark, byggnader och tekn anläggningar 387,3 390,1 Maskiner och inventarier 20,5 22,3 Finansiella anläggningstillgångar 40,0 121,0 Kortfristiga fordringar 86,8 81,6 Kassa och bank 67,4 78,7 Summa tillgångar 602,0 693,7 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital 274,9 258,9 Förändring insatskapital Kommuninvest 0,0 2,5 Årets resultat 13,6 13,5 Avsättningar 21,9 21,9 Långfristiga skulder 110,7 185,8 Kortfristiga skulder 180,9 211,1 Summa eget kapital och skulder 602,0 693,7 Tillgångar Kommunens anläggningstillgångar har minskat med 85,5 mnkr sedan årsskiftet. Det beror främst på att lån till LEVA på 81,0 mnkr har återbetalats. Dessutom är avskrivningarna högre än investeringarna. Investeringsvolymen hittills i år är 3,9 mnkr medan avskrivningarna hittills är 8,4 mnkr. Omsättningstillgångarna har totalt sett ökat med 4,9 mnkr. Likviditeten per den 30 april var fortsatt hög, 67,4 mnkr vilket dock är en minskning sedan årsskiftet med 11,3 mnkr. Kommunen har tillsammans med koncernbolagen i Lysekils Stadshus AB ett gemensamt koncernkonto. Hela likviditeten redovisas som kommunens likviditet i balansräkningen. Bolagen och kommunen har en internkredit på koncernkontot som kan omfördelas för att klara tillfälliga likviditetsbehov. Dessutom har kommunen en gemensam extern kredit på koncernkontot om 60,0 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. Avsättningar Kommunens avsättningar består dels av avsättningar till pensioner dels av avsättning för Tertialrapport 1 per 30 april (13)

5 återställande av avfallsdeponi. Båda dessa är oförändrade sedan årsskiftet. Låneskuld och kortfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskuld har minskat med 75,1 mnkr sedan årsskiftet och uppgår till 110,7 mnkr. Kortfristiga skulder har minskat med 30,2 mnkr. Eget kapital Eget kapital har ökat med 13,6 mnkr sedan årsskiftet och uppgår till 288,5 mnkr. Soliditet - betalningsförmåga på lång sikt Kommunens soliditet, exklusive pensionsskulden, har ökat från 39,6 procent till 47,9 procent sedan årsskiftet. Solideten har förbättrats på grund av att det egna kapitalet har förbättrats, samtidigt som tillgångarna inte ökat. Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtagande, beräknas till -27,6 procent vilket är något sämre än vid årsskiftet. 1.2 Verksamhetsuppföljning Kommunstyrelse Utfall Utfall 1404 Intäkter 142,2 47,4 47,0 50,2 144,5 2,3 Personalkostnader -94,4-30,9-28,7-29,6-93,8 0,6 Övriga kostnader -109,9-36,6-34,0-35,0-106,5 3,4 Kapitalkostnader -33,6-11,2-10,9-11,2-41,2-7,6 Resultat -95,7-31,3-26,6-25,6-97,0-1,3 Verksamhet Under kommunstyrelsen redovisas dels kommunstyrelsens administrativa enheter inklusive arbetsmarknadsenheten, dels verksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ekonomisk analys Resultatet inom kommunstyrelsens ansvarsområde efter första tertialet uppgår till -26,6 mnkr vilket är 4,7 mnkr lägre än budget. Intäkterna har minskat med ca tre mnkr jämfört med samma period 2014 och kostnaderna har minskat med ca två mnkr. Sammantaget görs den bedömningen, att resultatet per i huvudsak följer budget förutom för kostenheten, som prognostiserar en negativ avvikelse på ca 1,3 mnkr: Detta har uppmärksammats redan vid bokslutet för Åtgärder Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett antal åtgärder för att komma tillrätta med obalansen inom kostenheten. Dessa kommer att verkställas med början i september och beräknas få fullt genomslag under år I detta ingår bland annat en översyn av kostpolicyn samt en fördjupad utredning över effekter av socialförvaltningens beställningar till kostenheten. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

6 1.2.2 IT-nämnden Utfall Utfall 1404 Intäkter 25,4 8,5 6,6 8,2 25,4 0,0 Personalkostnader -9,1-3,0-2,8-2,6-9,1 0,0 Övriga kostnader -18,5-6,2-4,8-6,4-18,5 0,0 Kapitalkostnader -0,5-0,2-0,2-0,2-0,5 0,0 Resultat -2,7-0,9-1,2-1,0-2,7 0,0 Jämfört med samma period förra året, så skiljer det sig endast marginellt. KPMG har genomfört en licens-revision under slutet av 2014 och resultatet kom under perioden. Rapporten visade att databasservrar var underlicensierade. Årets första tertial innehåller en del kostnader av engångskaraktär som gör att resultatet över året blir något framtungt. I tillägg till det är det en del intäkter som ännu inte debiterats på grund av pågående inventeringsarbete som beräknas vara klart före halvårsskiftet. Resultatet på beräknas bli enligt budget Lönenämnd Intäkter Personalkostnader Utfall Utfall 1404 Övriga kostnader -3,2-1,1-0,8-1,1-3,1 0,1 Kapitalkostnader Resultat -3,2-1,1-0,8-1,1-3,1 0,1 Lönenämnden har en prognostiserad positiv ikelse på 0,2 mnkr, varav Lysekils del utgör 0,1 mnkr. Konsekvensen av vidtagna besparingsåtgärder blir att vissa planerade insatser inom hanteringen av PA-systemet får senareläggas Miljönämnden Intäkter Personalkostnader Utfall Utfall 1404 Övriga kostnader -2,3-0,8-0,6-0,6-2,3 0,0 Kapitalkostnader Resultat -2,3-0,8-0,6-0,6-2,3 0,0 Utfallet hittills i år visar på ett överskott för hela nämnden på cirka 0,2 mnkr. En stor del av de externa intäkterna utgörs av avgifter för den årliga återkommande fasta tillsynen. Dessa faktureras normalt i början av året och periodiseras för hela året. Då fakturering av dessa är försenad i år förväntas kreditförluster uppstå, som kan uppgår till tkr. Avgiftsintäkter från löpande inkommande ärenden är normala. Kostnaderna, som till Tertialrapport 1 per 30 april (13)

7 största delen är personalkostnader är något lägre än förväntat pga personalomsättning under första kvartalet. Jämfört med föregående år uppvisas något sämre resultat, men det ligger inom normal avvikelse. Utfall hittills i år ligger ungefärligen enligt budget inom normal avvikelse. en för et är nollresultat enligt budget. Personalkostnaderna balanseras med den avgiftsfinansierade tillsynen som utförs. Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrigt ej debiterbart arbete. Tillsynsavgifter får inte bekosta övrig verksamhet och timavgifterna bör vara anpassade efter självkostnad (vilket gäller för Sotenäs och Lysekil). Därmed ska den avgiftsfinansierade tillsynen inte påverka kommunbidraget, utan endast övrig verksamhet. Munkedal, som har lägre timavgifter finansierar tillsynen Byggnadsnämnd Utfall Utfall 1404 Intäkter 4,2 1,4 1,2 1,7 4,1-0,1 Personalkostnader -5,4-1,8-1,6-1,6-5,2 0,2 Övriga kostnader -1,9-0,6-0,6-0,5-2,0-0,1 Kapitalkostnader -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 0,1 Resultat -3,3-1,1-1,1-0,5-3,2 0,1 Verksamhet Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och utveckling inom bygglov, GIS (Geografiskt Informations System), karthantering och mätningstjänster. Nämnden tillhandahåller även energirådgivning till allmänheten. Ansvarsområdet innefattar myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde, såsom beslut om bygglov och tillsyn, men även att ge information och vägledning till allmänheten samt uppdatera adressregister och utföra andra tjänster åt t.ex. lantmäteriet. Ekonomisk analys Byggnadsnämnden visar på en liten positiv ikelse per den 30 april 2015 på knappt 0,1 mnkr. Avvikelsen består främst av lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på en långtidssjukskrivning. Byggnadsnämndens årsprognos är att budget kommer att hållas med ett mindre överskott på ca 0,1 mnkr. Lagförslaget för bygglovsbefriade åtgärder, som trädde i kraft juli 2014, har genererat en ökning av anmälningar samtidigt som bygglovansökningarna minskat i motsvarande omfattning. Detta påverkar intäktsbiten negativt då taxan är något lägre för anmälan jämfört med bygglov. Åtgärder Inget behov av särskilda åtgärder föreligger. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

8 1.2.6 Utbildningsnämnd Utfall Utfall 1404 Intäkter 69,0 23,1 23,4 31,5 70,7 1,7 Personalkostnader -216,9-71,2-72,0-73,1-220,0-3,1 Övriga kostnader -157,9-52,4-50,7-57,6-160,1-2,2 Kapitalkostnader -3,6-1,2-1,2-1,2-3,6 0,0 Resultat -309,4-101,7-100,5-100,4-313,0-3,6 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, folkbibliotek, kultur- och fritidsverksamhet. Ekonomisk analys Inom gymnasie- och vuxenutbildningen redovisas stora negativa ikelser. Avvikelserna beror på att verksamheterna inte hunnit anpassa sig till de nya förutsättningar som uppstod i samband med att samarbetet med Sotenäs upphörde. en som redovisades i mars var -4,3 mnkr för gymnasie- och vuxenutbildningen. Under april månad har åtgärder framtagits som kommer att minska den negativa ikelsen och därmed är prognosen -2,6 mnkr vid årets slut. Fritidsverksamheten och Gullmarsborg prognostiserar en negativ ikelse på - 1,0 mnkr. Nämndens prognos är sammantaget -3,6 mnkr vid årets slut. Åtgärder Det pågår arbete med att se över samordning av insats till förbättrad integration. Samordning av lokaler. Planering för Gullmarsborgs finansiering. Det pågår arbete med att ta fram förbättringsstrategier för att höja skolresultaten. Det är av yttersta vikt att bryta trenden med fallande resultat. För detta krävs olika typer av insatser. Orsakerna är säkert flera och behöver diskuteras och studeras närmare. Innan stora insatser görs är det viktigt att det finns en väl genomarbetad strategi för hur dessa skall göras för att ge bäst effekt.en sådan planera tas fram under hösten Socialnämnd Utfall Utfall 1404 Intäkter 70,9 23,2 28,5 43,3 73,3 2,4 Personalkostnader -280,0-86,4-84,8-81,1-288,6-8,6 Övriga kostnader -119,8-39,8-47,9-63,0-122,2-2,4 Kapitalkostnader -1,3-0,5-0,5-0,5-1,3 0,0 Resultat -330,2-103,5-104,7-101,3-338,8-8,6 Verksamhet Socialnämnden beslutar och verkställer enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden ansvarar också för hälso- och Tertialrapport 1 per 30 april (13)

9 sjukvård inom ramen för det kommunala ansvaret enligt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom inriktning LSS/psykiatri finns gruppbostäder på ett flertal platser inom centrala Lysekil. För personer som bor i ordinärt boende ges insatser i form av personlig assistans samt boendestöd. Nämnden verkställer även kontaktperson och ledsagarservice. För barn och unga och deras familjer verkställs Korttidsvistelse utanför hemmet samt Korttidstillsyn för skolungdom. Inom inriktning vård- och äldreomsorg finns särskilda boenden i Brastad, Lysekil och på Skaftö. För personer som bor i ordinärt boende verkställs hemvårdsinsatser samt ledsagning. Beslut om växelvård och korttidsvistelse verkställs på korttidsboendet Kompassen, där även trygghetsplats kan ges. Hälso- och sjukvård ges till personer som har behov av insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i det egna hemmet eller på särskilt boende. Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning som gäller äldre och funktionsnedsatta. Den enskildes behov bedöms och insatser kan beviljas enligt Socialtjänstlagen(Sol) och Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (Lss). Inom Individ- och myndighetsavdelningen, IMA, handläggs dessutom ansökningar enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen samt myndighetsutövning enligt lagen om bostadanpassningsbidrag och alkohollagsstiftningen. Individ- och familjeomsorgsavdelningen, IFO, har till uppgift att, i enlighet med Socialtjänstlagen, ge socialt stöd till enskilda och familjer där det generella välfärdssystemet inte räcker till. Verksamheten handlägger även ärenden som berörs av tvångslagstiftning, Lagen om Vård av Unga (LVU) och Lagen om Vård av Missbrukare (LVM). IFO har även ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering, samt mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar. Ekonomisk analys 2014 redovisades ett underskott, trots ett extra omställningstillägg. Detta tillskott minskade Obalansen ökade med den lägre grundbudgeten. Försörjningsstödets utveckling är oroande. Kostnader påverkas direkt av statliga beslut. Idag är försörjningsstödet cirka 50 % ett resultat av svårigheter att hitta försörjning för flyktingar. Hemvården, hemsjukvården och omsorgen i stort redovisar nära nog ett nollresultat till följd av förändringsarbetet. Fortsatt stora behov av personal till SÄBO. Lysekil klarar inte kommande krav från staten. Svårigheter att klara värdig omvårdnad i vissa situationer. avvikelse: -8,6 mnkr består av: IFO, barn och unga samt försörjningsstöd: - 6,0 mkr. Utvecklingen av försörjningsstödet är mycket oroande. Tendensen under hela första kkvartalet har varit stigande kostnader. Analyser inom förvaltninggen visar att idag utgör målgruppen flyktingar 50% av verksamhetens kostnader. Statens ersättningsystem är begräsat i tid och därefter inträder kommunens ansvar för försörjning boende mm. Beroende på den enskildes traumatiska situation påverkas behovet av såväl skydd som stöd och omsorg, Kommunens strategiska användning av schablonersättningen påverkar kostnadsbilden länge. Insatserna måste planeras strategisk så att den enskilde får så bra introduktion som möjligt för ett nytt liv och framtid i Sverige i oberoende. Hemvård: 0,0 mkr. Hemvården är beteckningen för den integrerade verksamheten som Tertialrapport 1 per 30 april (13)

10 leds av sex enhetschefer. Dessa bedriver verksamheten med individuellt ansvar men med ekonomiskt helhetsansvar under beteckningen hemvård. Arbete med detaljbudgeten och personalbemanningen ger effekter men samtidigt finns behov av administrativa stödresurser, Hemsjukvård: 0,0 mkr. Här finns sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Svårigheter att rekrytera kan såväl minska lönekostnaderna som driva fram behov av bemanningspersonal. en för 2015 är väl grundad men kan lätt förändras beroende på bemanningssituationen och möjlighet att rekrytera. Bemanningsenhet: 0,3 mkr. Verksamheten kommer att omstruktureras under 2015 Individ- och myndighetsavdelningen: 1,5 mkr LSS/funktionshinder: -2,1 mkr. Bevakning av intäkter och matchning mellan individuella behov påverkar förbrukningen och resultatet. Siffran här kanvara något högt räknat men underskottet som det bedömts kan i kommande uppföljningar ge andra signaler. SÄBO: -2,3 mkr. Verksamheten kan långsiktigt drivas under nuvarande förutsättningar, Vi har minskat personal för extravak och insatser för enskilda vid livets slut. Staten aviserar tydligare styrning som ger direkta effekter på bemanningen. I de myndigheter som nu analyserar Lysekils SÄBO sker granskningar av såväl arbetsmiljö som på verksamhetsnivå. Förvaltningens bedömning är att ett personaltillskott behövs med mellan 0,15-0,20 per boende. Behoven ser olika ut på avdelningar för demens och somatik även om det numera inte riktigt går att strukturera verksamheten från dessa huvudverksamheter. Det är svårigheter att i alla lägen bedriva den värdiga omsorg lagstiftaren förutsätter enskilda ska ha. Åtgärder Arbete pågår med att söka bostäder för bostadslösa som har störst svårigheter i att leva oberoende. Insatserna för barn och ungdom omvandlas från det som förut varit Ungbo till något helt nytt anpassat till kända behov, Hemvårdens omstrukturering fortsätter och ansvarsfördelningen mellan utredande och verkställande delar medför fokus på genomförandeplaner men också arbetslagsutveckling för kollegialt inflytande och ansvar för genomförandeplaner och resultat. 1.3 Investeringsuppföljning Investeringsutgifter per enhet Nämnd/förvaltning (belopp i tkr) Utfall 2015 Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Byggnadsnämnden 0 0 IT-nämnden Summa Investeringsutgifter per kategori Kategori (belopp i tkr) Utgifter Infrastruktur och skydd 98 Kultur och fritid 77 Tertialrapport 1 per 30 april (13)

11 Kategori (belopp i tkr) Utgifter Förskolor och fritidshem 258 Utbildning 579 Näringsliv, bostäder, hamnar Gemensamma verksamheter 359 Total Investeringsutgifterna för det första tertialet 2015 uppgår till 3,9 mnkr. I stort sett samtliga utgifter ligger inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Den kategori som haft de största utgifterna under det första tertialet är Näringsliv, bostäder och hamnar som gjort investeringar för 2,5 mnkr. Av dessa utgör 1,9 mnkr investeringar i småbåtshamnar, vilket huvudsakligen avser utbyte av pontonbryggor i Havsbadet. Resterande investeringar i denna kategori utgörs av exploateringen av industrimark på Dalskogen 3. Bland övriga större enskilda investeringsprojekten märks 0,6 mnkr i initiala investeringsutgifter rörande ombyggnation av Gullmarsskolans D-hus. 1.4 Dotterbolag Bolag - prognoser och kommentarer Någon sammanställd redovisning lämnas ej i denna tertialrapport. Lysekils Stadshus AB och dess dotterbolag har lämnat resultatprognoser för et 2015 enligt följande: Lysekils Stadshus AB (moderbolaget) 0,4 mnkr LEVA i Lysekil AB 0,7 mnkr Lysekilsbostäder AB 2,5 mnkr Havets Hus i Lysekil AB 0,0 mnkr Lysekils Hamn AB & Kolholmarna AB 1,0 mnkr Någon prognos på koncernresultatet för 2015 lämnas ej. LEVA i Lysekil AB Resultatet efter finansnetto uppgår sammanlagt till 5,3 mnkr per 30 april, vilket är 1,0 mkr bättre än budget. Orsaken är främst minskade rörelsekostnader och avskrivningar. för et 2015 uppgår till 3,2 mnkr, vilket är 5,3 mnkr lägre än budget. Vilket främst beror på ökade underhållskostnader inom VA. Viss osäkerhet finns inom el och fjärrvärme med koppling till vädret. Lysekil Energi Vind AB Resultatet efter finansnetto uppgår sammanlagt till -1,3 mnkr per 30 april, vilket är 0,8 mnkr lägre än föregående år. Orsaken är främst minskade intäkter på grund av lägre elpris samt underhållsstopp i februari. för et 2015 uppgår till - 2,5 mnkr, vilket är 2,5 mnkr lägre än budget. Orsaken är fortsatt minskade elpriser samt uppstartskostnader för elhandel som ny verksamhet. LEVA-koncernen för et 2015 uppgår till 0,7 mnkr, vilket är 7,8 mnkr sämre än budget. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

12 LysekilsBostäder AB för et pekar mot ett resultat på 2,5 mkr, vilket ligger i paritet till den budget som bolaget upprättat för et Årets investeringar kommer att blir något högre än planerat, en förstärkt likviditet möjliggör tidigareläggning av planerade underhålls-/och investeringsåtgärder. Dessutom kommer nyproduktion av ett antal lägenheter att tidigareläggas, där finansieringen sker med eget kapital. Det påbörjade arbetet med bolagets låneportfölj, fastighetsbestånd samt övriga kapitalkostnader fortsätter. I övrigt följer intäkter och driftskostnader budget väl och det finns ingen dramatik i någon enskild post. Havets Hus i Lysekil AB Det är som alltid svårt för Havets Hus att lämna sprognos på resultat före sommaren. Detta såklart för att antalet besökare påverkas så mycket av vädret. är att klara budgeterat resultat, dvs i princip +/- 0. Inga större oförutsedda händelser hittills i år. Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB (kommer att fusioneras till ett bolag under 2015) De första månaderna var relativt svaga med en viss återhämtning under senare delen av tertialet. Resultatet det första tertialet 2015 är bättre än motsvarande period föregående år rensat från avyttring av inventarier. Godsvolymerna beräknas öka med cirka sex procent jämfört med Havsstaden Lysekil Utbildnings AB Vilande bolag. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

13 1.5 Nämnd ikelse 2015 Kommunstyrelsen -95,7-97,0-1,3 IT-nämnden -2,7-2,7 0,0 Lönenämnden -3,2-3,1 0,1 Miljönämnden -2,3-2,3 0,0 Byggnadsnämnd -3,3-3,2 0,1 Utbildningsnämnd -309,3-312,9-3,6 Socialnämnd -330,1-338,7-8,6 regleringspost löner och priser -18,2-18,2 0,0 Summa nämndsverksamhet -764,8-778,1-13,3 Personalomkostnader 36,0 36,0 0,0 Pensionskostnader -50,9-50,9 0,0 Förändring semesterlöneskuld -1,0-1,0 0,0 Skatter och försäkringar -2,0-2,5-0,5 Realisationsvinst anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Exploatering 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnad (internränta) 14,3 14,3 0,0 Övrigt 0,0 7,4 7,4 Summa verksamhet -768,4-774,8-6,4 Skatteintäkter och generella statsbidrag 788,8 784,2-4,6 Finansiella intäkter 6,8 6,7-0,1 Finansiella kostnader -4,7-4,0 0,7 Summa finansiering 790,9 786,9-4,0 Total 22,5 12,1-10,4 Kommunstyrelsen beräknar i sin prognos en negativ ikelse på 1,3 mnkr. Utbildningsnämnden prognostiserar 3,6 mnkr i negativ ikelse, varav 2,6 mnkr utgörs av gymnasiet och vuxenutbildningen. Socialnämnden prognostiserar 8,6 mnkr i negativ ikelse. Effekten av höjda arbetsgivaravgifter för unga i kombination med utlovad statlig kompensation beräknas bli noll. regleringsposten (index för priser och löner) beräknas gå åt i sin helhet och påverkar därför inte ikelsen. Övrigt är beräknad återbetalning av AFA-premier från 2004 på 7,4 mnkr. Skatteintäkterna beräknas tyvärr uppgå till ett 4,6 mnkr lägre belopp än i budget. Finansposter beräknas ge en positiv ikelse på 0,6 mnkr Totalt prognostiseras ett resultat på 12,1 mnkr, vilket är 9,1 mnkr lägre än budgeterat. Ett resultat på 12,1 mnkr motsvarar cirka 1,5 procent av skatteintäkterna. Exklusive AFA-återbetalningen prognostiseras ett så lågt resultat som 4,7 mnkr. Tertialrapport 1 per 30 april (13)

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer