Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Sidan 1 av 13 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Sammanträdesrummet Magistern kl kl Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Charles Berg (S) Anders Gustafsson (V) Thomas Stjernquist (MP) Maria Heudorf (M) Kenneth Alvarsson (C) Lennart Simonsson (KD) Charles Berg (S) ersättare Jacqueline Dovblom (V) ersättare Magnus Jernetz Gustavsson (M) ersättare Eva Fransson (C) ersättare Per-Olof Johansson, förvaltningschef, Ulrick Hultman, förvaltningskamrer Tomas Lexinger, produktionschef, Carl-Fredrik Nelson, tf avdelningschef trafik, Helen Nordin, landskapsarkitekt, Lars-Olof Sjögren, trafikplaneringschef, Mats Haglund, landskapsarkitekt, Bengt Skoog, attraktör, Birgitta Noresson, sekreterare, Annika Fonseca, Anna Ekman, Pär Hansson och Per Ålind från Mark och planeringsenheten Utses att justera: Lennart Simonsson Justeringens plats och tid: Gatu- och parkförvaltningen Underskrifter:... Paragraf Sekreterare Birgitta Noresson... Ordförande Ingvar Nilsson.... Justerande Lennart Simonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd: Gatu- och parknämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Gatu- och parkförvaltningen Underskrift

2 Sidan 2 GPN 78 Budgetuppföljning efter juni juli 2009 Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse Bilaga 78/2009 Ulrick Hultman informerade att prognosen för helåret pekar på ett resultat som är 400 tkr bättre än budget. Vissa mindre differenser förekommer medan de större är relaterade till intäkterna för parkeringsverksamheten som ökat till plus tkr medan gatubelysningsverksamheten beräknas ge ett underskott på tkr beroende på höjda elpriser och nytt avtal med Kalmar Energi. Årets utfall i investeringsverksamheten är prognostiserad till ca 29 mkr och ca 66 mkr kommer att överföras som TB till Prognosen är osäker främst med avseende på vad som kommer att hända i projektet Arenan. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

3 Sidan 3 GPN 79 Information om landsbygden i översiktsplanen Annika Fonseca, Anna Ekman, Pär Hansson och Per Ålind från Mark & Planeringsenheten informerade om arbetet med hur vi i framtiden ska utforma landsbygden och hur Kalmars roll kan bidra till att stärka hela regionen. Begreppet stan bör stärkas och även omfatta närområden som Lindsdal och Smedby. Infrastrukturen bör förbättras till samhällen som Rockneby-Läckeby, Trekanten och Ljungbyholm som de senaste åren haft stor inflyttning. Naturligtvis bör även andra mindre orter stärkas liksom gång och cykelvägar till och från landsbygden. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

4 Sidan 4 GPN 80 Organisationsförändringen Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse Bilaga 80/2009 En plan och bygglovsnämnd/förvaltning bildas genom ett samgående mellan nuvarande samhällsbyggnadskontoret och de delar av gatu- och parkförvaltningen som är involverad i den fysiska planeringen. En servicenämnd/förvaltning bildas genom ett samgående mellan nuvarande Fastighets- och inköpskontoret, gatu- och parkförvaltningens produktionsavdelning, inkl funktioner för uthyrning av båtplatser och odlingslotter, brandkåren samt anläggnings- och skötsel av grönytor från kultur- och fritidsförvaltningen. Brandkårens organisatoriska placering är fortfarande under utredning. Per-Olof Johansson informerade om mötet den 24 augusti med utredningsgruppen och kunde konstatera att många frågor gällande ansvar, befogenheter och beslut för drift och underhåll och investeringar kvarstår. Kommunfullmäktige fattar beslut den 28/9 och projektet ska vara helt klart för beslut i kommunstyrelsen den 14 december. Överläggning: Ingvar Nilsson föreslog att Gatu- och parknämnden skall ställa sig bakom utredningsgruppens förslag av den 24 augusti men med följande tillägg: Funktionen för projektering placeras inom serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens arbete kräver en förvaltningschef på heltid. Attraktören förs över till Destination Kalmar. I förslaget till beslut instämde Peter Olofsson, Anders Gustavsson, Thomas Stjernquist, Per-Olof Jonsson, Kennerth Alvarsson samt Lennart Simonsson. Gatu- och parknämnden ställer sig bakom utredningsgruppens förslag av den 24 augusti men med följande tillägg: Funktionen för projektering placeras inom serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens arbete kräver en förvaltningschef på heltid. Attraktören förs över till Destination Kalmar.

5 Sidan 5 GPN 81 Grönstrukturplanen Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP2009/00479/212/1 Bilaga 81/2009 Kommunfullmäktige uttalade i 2005 års budget att en grönstrukturplan behövdes för Kalmar tätort som underlag inför kommande översyn av kommunens översiktsplan. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med gatu- och parknämnden och samhällsbyggnadsnämnden ta fram ett förslag till en sådan plan. Helén Nordin som gått igenom det digra arbete som Mats Haglund varit med om att arbeta fram informerade nämnden om grönstrukturens övergripande funktion. Grönstrukturplanens inventeringar, policydeklarationer och konkreta förslag utgör ett gott diskussionsunderlag för att säkerställa tidiga strategiska beslut för en långsiktig utveckling av de framtida gröna strukturerna i Kalmar stad. Planen utgör underlag för översiktsplanen, men den är också ett eget vägledande dokument, som ger ett strategiskt helhetsperspektiv för grönstrukturerna i enskilda detaljplaner. Den utgör även ett strategiskt underlag för planering av olika skötselåtgärder. Grönstrukturplaner bör även upprättas på samma sätt för tätorterna i kommunen. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till kommunledningskontoret.

6 Sidan 6 GPN 82 Yttrande över detaljplan för kv Konstruktören m.fl., del av Västerslät 9:17, Fjölebro Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse GP 2009/00407/214 Bilaga 82/2009 Syftet med planen är att revidera tidigare detaljplan från 2008 för bostäder i form av villatomter och några flerbostadshus. Mats Haglund informerade att gatu- och parkförvaltningen inte har invändningar mot planförslaget men har några viktiga synpunkter gällande entréer till flerbostadshusen, besöks- och bostadsparkeringen, bullerskydd längs E22 och gång- och cykelvägarna inom området. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till samhällsbyggnadskontoret.

7 Sidan 7 GPN 83 Yttrande över detaljplan för del av Ugglan 1, Oxhagen 2:2 och Malmen 2:2, vid Lorensbergsparken Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP 2009/00412/214 Bilaga 83/2009 Syftet med planen är i första hand att ge plats för en ny kyrkobyggnad för Pingstkyrkan. Mats Haglund informerar att gatu- och parkförvaltningen stödjer planförslaget men har vissa synpunkter. Parkeringsplatserna för de boende i området bör ses över. En dubbelsidig parkering på Lorensbergsgatan skulle kunna rymmas om gångbanan smalnas ner och intrånget i trädens rotsystem minimeras. Det är mycket positivt att Lorensbergsparken ges möjlighet att kunna bli en grannskapspark för i första hand de boende på Västra Malmen. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till samhällsbyggnadskontoret.

8 Sidan 8 GPN 84 Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Koljan på Malmen Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP 2009/00377/214 Bilaga 84/2009 Planens huvudsyfte är att ge möjlighet för nybyggnation på obebyggda delar av kvarteret och för eventuell påbyggnad på en del av den befintliga bebyggelsen m.m. enligt planbeskrivningen Lars-Olof Sjögren informerade nämnden att gatu- och parkförvaltningen stödjer planförslaget utom där förslaget kommer i konflikt med gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafikens behov av utrymme. För att inte omöjliggöra kollektivtrafikens framkomlighet i framtiden med hållplatser m.m. får inte nuvarande gatuutrymme minskas. Därför bör terrassen för uteservering slopas och nuvarande fastighetsgräns kvarstå. Parkeringsfickan som tidigare nyttjades av televerket kan efter justering eventuellt utgöra en tillgång för en kommande verksamhet som kan behöva angörings- och korttidsparkering. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till samhällsbyggnadskontoret.

9 Sidan 9 GPN 85 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på väg 578 vid skolan i Trekanten Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP 2009/00363/519 Bilaga 85/2009 Ansökan har inkommit till länsstyrelsen om sänkt hastighet från 50 km/h till 30 km/h utmed skolan där sporthallen och fritidsgården ligger samt ICAbutiken på andra sidan av vägen. Kommunen genom gatu- och parknämnden har yttrat sig till länsstyrelsen vilket även vägverket och polismyndigheten har gjort. Sökanden har inkommit med kompletterande uppgifter efter att ha tagit del av svaren. Länsstyrelsen har efter granskning av ärendet funnit att aktuell vägsträcka ligger inom tättbebyggt område. Enligt trafikförordningen är det då kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Lars-Olof Sjögren informerade att gatu- och parknämnden tidigare tillstyrkte ansökan om 30 km/h medan både polismyndigheten och vägverket avstyrker ansökan med motivering att det finns en fartdämpande förhöjd korsning vid infarten till butiken, s.k. timglas vid busshållplatsen samt en gång- och cykeltunnel en kort sträcka efter skolan. Gatu- och parknämndens presidium vidhåller nämndens tidigare yttrande med motivering att vägavsnittet ligger i skolmiljö där såväl 30 km/h som farthinder förstärker säkerheten. Gång- och cykeltunneln förstärker ytterligare säkerheten men nyttjas inte av alla då den ligger 200 m från butiken. Gatu- och parknämnden beslutar att införa 30 km/h på väg 578 förbi fritidsgården, skolan och sporthallen. Lokal trafikföreskrift kommer att införas.

10 Sidan 10 GPN 86 Nytt belysningsavtal med Kalmar Energi Ulrick Hultman informerade att förvaltningen skrivit ett nytt belysningsavtal med Kalmar Energi. Avtalet gäller fem år från den 1 januari 2009 med en uppsägningstid på ett år. En gång varje månad ska förvaltningen sammankalla till ett gemensamt möte med Kalmar Energi för att skapa ett bra samarbete. Gatu- och parknämnden godkänner förslaget och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna belysningsavtalet. GPN 87 Budget 2010 Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2010 i juni utan några större förändringar mot KSAU:s förslag. Frågan hur budgeten kommer att påverkas av omorganisationen återstår. Budgetarbetet kommer dock att starta under hösten och nämnden ska hållas informerad. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

11 Sidan 11 GPN 88 Bildande av naturreservatet Stensö För att skapa ett långsiktigt skydd för friluftsområdet Stensö bör området godkännas som ett kommunalt naturreservat. Mats Haglund informerade att kommunens syfte med att bilda naturreservat på Stensö är att: bevara och utveckla områdets förutsättningar för friluftsliv bevara och förstärka Stensös variationsrika naturmiljöer bevara och synliggöra områdets kulturhistoriska lämningar och geologiska formationer Förvaltare av naturreservatet är Kalmar kommun. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna. GPN 89 Regional infrastrukturplan Per Ålind från Mark och Planeringsenheten informerade om förslagen till nationell- och regional transportplan. Kalmar län får väldigt lite av nationella satsningar. I den regionala planen finns påfart Rinkabyholm med byggstart Det finns även pengar för medfinansiering av cykelvägar utmed de nationella vägarna. En underhållsåtgärd är planerad på Ölandsbron om ca 4-5 år till en kostnad av 300 mkr. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

12 Sidan 12 GPN 90 Medborgarförslag: Förslag på ändrat koppeltvång Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , Medborgarförslag GP 2007/00490/014/4 Bilaga 90/2009 Medborgarförslag avseende inom vilket område koppeltvång ska gälla. Gatu- och parknämnden har tidigare behandlat frågan och beslutade då att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom Kalmar kommuns tätort. Tomas Lexinger informerar att ett antal medborgarförslag kommit in där man motsätter sig förvaltningens och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Inkomna medborgarförslag kommer att läggas till handlingarna när kommunstyrelsen behandlar ärendet vidare. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna denna skrivelse som svar på medborgarförslagen samt att ge förvaltningen i uppdrag att besvara likalydande medborgarförslag på samma sätt.

13 Sidan 13 GPN 91 Studieresa till Halmstad den 9 10 september 2009 Tomas Lexinger informerade att 51 person hittills är anmälda. En dubbeldäckare och 30 hotellrum är bokade. Gruppen kommer att besöka Halmstad kommuns tekniska kontor och där delas in i mindre intressegrupper för besök av kommunens olika verksamheter. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna. GPN 92 Anmälningsärenden Handlingar: Trafik- och tillståndsärenden tillfälliga lokala trafikföreskrifter, D 168 D 225 upplåtelse av allmän platsmark, E 179 E 231 Personalärenden beslut om anställning A 135 A 140 Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna GPN 93 Kännedomsärenden Handlingar: Presidieprotokoll från Protokoll från gatu- och parkförvaltningens samverkansgrupp i augusti Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidan 1 av 10 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl. 11.00 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Peter Olofsson (s) Charles Berg (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-05-28 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-05-28 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 9 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.30 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidan 1 av 13 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.00 Beslutande Per-Olof Jonsson (s) ordförande Charles Berg (s) Peter Olofsson (s) Inger Kornelius (s) Anders Gustafsson (v) Thomas

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-12-12 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-12-12 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.09.55 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Charles Berg (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-11-21 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-11-21 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 18 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.25 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidan 1 av 12 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.20 Beslutande Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Inger Kornelius (S) 51-58 Anders

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 11 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 kl.11.30 Beslutande Per-Olof Jonsson (m) ordförande Charles Berg (s) Peter Olofsson (s) Inger Kornelius (s) Anders Gustafsson (v) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidan 1 av 12 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.20 Beslutande Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande 36-46 Peter Olofsson (S) Inger Kornelius (S) Anders

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 11 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.10 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders

Läs mer

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Inger Hilmansson. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Inger Hilmansson. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum Sidan 1 av 13 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl. 08.15 11.55 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Tamas Lakatos (m) vice ordförande Birgitta Ewö-Theander (s) Charles Berg (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Birgitta Ewö-Theander. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Birgitta Ewö-Theander. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum Sidan 1 av 11 Plats och tid KS-salen kl. 08.15 11.25 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Tamas Lakatos (m) vice ordförande Peter Olofsson (s) Birgitta Ewö-Theander (s) Anders Gustafsson (v) Lennart

Läs mer

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Sammanträdesdatum 2007-05-23

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Sammanträdesdatum 2007-05-23 Sidan 1 av 16 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl. 08.15 11.25 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Magnus Jernetz Gustavsson (m) Charles Berg (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson (v)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Thomas Stjernquist. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Thomas Stjernquist. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum Sidan 1 av 11 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl. 08.15 14.00 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Göran Häggfors (m) vice ordförande Peter Olofsson (s) Birgitta Ewö-Theander (s) Anders

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Thomas Stjernquist. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum

Kalmar kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gatu- och parknämnden. Thomas Stjernquist. ... Ingvar Nilsson Sammanträdesdatum Sidan 1 av 14 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl. 08.15 11.50 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Tamas Lakatos (m) vice ordförande Peter Olofsson (s) Birgitta Ewö-Theander (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-06-19 145 Tid 8.30-10.15 Plats Stadshuset Omfattning 140-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Jan Gustafsson, (C) Gunnar Hägg (S) Kenneth Andersson (KD) ersätter

Läs mer

Sammanträdesrummet Magistern kl kl.11.00

Sammanträdesrummet Magistern kl kl.11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 14 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.00 Beslutande Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Inger

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred måndagen den 27 februari 2017 kl. 08:00 Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Per-Inge Pettersson, C Åke Bergh, M Helena Grybäck

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare

Svante Andrén, samhällsbyggnadschef Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Berit Klamfelt, sekreterare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Kjell-Åke Johansson, (KD) Gunnar Hägg, (S) Anders Hallgren,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämnden 26 Omedelbar justering Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 26 Plansamråd, förslag till detaljplan för Västra Bodarna, förskola vid Soldatvägen Plats och tid Barn- och ungdomskontoret,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 24 mars 2009, kl 08.15-12.50 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:05 ande Dan Gahnström, (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll

Vård- och äldreomsorgsnämnden Protokoll 1 Vård- Omedelbar justering 33 2 Information överläggningar 33.Våruppföljning ekonomi 2014 34. Ansökan föreningsbidrag 2014 35. KPR vill sänka åldersgränsen för nyttjande av fixartjänsten till 65 år 36.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-09-08 1 (8) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 8 september 2016 kl: 09:00 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11

Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Samhällsbyggnad, miljö och service 2008-09-11 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl. 14.00 16.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Torgny Danielsson (s) Jonas Ås (s) Roy Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s)

Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Sidan 1 av 15 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl. 08.15 12.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarnämnden 2012-10-31 1(9) Plats och tid: Konferensrummet IFO, Polishuset kl. 13.00-14.20 ande: Maria Johansson (C), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Joe Aronsson (C) Esse Colvås (FP), ersättare

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2014-08-25 1 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M)

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2009-09-15 113 108-118 Tid 14.00-16.25 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD)

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer