Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Sidan 1 av 13 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Sammanträdesrummet Magistern kl kl Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Charles Berg (S) Anders Gustafsson (V) Thomas Stjernquist (MP) Maria Heudorf (M) Kenneth Alvarsson (C) Lennart Simonsson (KD) Charles Berg (S) ersättare Jacqueline Dovblom (V) ersättare Magnus Jernetz Gustavsson (M) ersättare Eva Fransson (C) ersättare Per-Olof Johansson, förvaltningschef, Ulrick Hultman, förvaltningskamrer Tomas Lexinger, produktionschef, Carl-Fredrik Nelson, tf avdelningschef trafik, Helen Nordin, landskapsarkitekt, Lars-Olof Sjögren, trafikplaneringschef, Mats Haglund, landskapsarkitekt, Bengt Skoog, attraktör, Birgitta Noresson, sekreterare, Annika Fonseca, Anna Ekman, Pär Hansson och Per Ålind från Mark och planeringsenheten Utses att justera: Lennart Simonsson Justeringens plats och tid: Gatu- och parkförvaltningen Underskrifter:... Paragraf Sekreterare Birgitta Noresson... Ordförande Ingvar Nilsson.... Justerande Lennart Simonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd: Gatu- och parknämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Gatu- och parkförvaltningen Underskrift

2 Sidan 2 GPN 78 Budgetuppföljning efter juni juli 2009 Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse Bilaga 78/2009 Ulrick Hultman informerade att prognosen för helåret pekar på ett resultat som är 400 tkr bättre än budget. Vissa mindre differenser förekommer medan de större är relaterade till intäkterna för parkeringsverksamheten som ökat till plus tkr medan gatubelysningsverksamheten beräknas ge ett underskott på tkr beroende på höjda elpriser och nytt avtal med Kalmar Energi. Årets utfall i investeringsverksamheten är prognostiserad till ca 29 mkr och ca 66 mkr kommer att överföras som TB till Prognosen är osäker främst med avseende på vad som kommer att hända i projektet Arenan. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

3 Sidan 3 GPN 79 Information om landsbygden i översiktsplanen Annika Fonseca, Anna Ekman, Pär Hansson och Per Ålind från Mark & Planeringsenheten informerade om arbetet med hur vi i framtiden ska utforma landsbygden och hur Kalmars roll kan bidra till att stärka hela regionen. Begreppet stan bör stärkas och även omfatta närområden som Lindsdal och Smedby. Infrastrukturen bör förbättras till samhällen som Rockneby-Läckeby, Trekanten och Ljungbyholm som de senaste åren haft stor inflyttning. Naturligtvis bör även andra mindre orter stärkas liksom gång och cykelvägar till och från landsbygden. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

4 Sidan 4 GPN 80 Organisationsförändringen Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse Bilaga 80/2009 En plan och bygglovsnämnd/förvaltning bildas genom ett samgående mellan nuvarande samhällsbyggnadskontoret och de delar av gatu- och parkförvaltningen som är involverad i den fysiska planeringen. En servicenämnd/förvaltning bildas genom ett samgående mellan nuvarande Fastighets- och inköpskontoret, gatu- och parkförvaltningens produktionsavdelning, inkl funktioner för uthyrning av båtplatser och odlingslotter, brandkåren samt anläggnings- och skötsel av grönytor från kultur- och fritidsförvaltningen. Brandkårens organisatoriska placering är fortfarande under utredning. Per-Olof Johansson informerade om mötet den 24 augusti med utredningsgruppen och kunde konstatera att många frågor gällande ansvar, befogenheter och beslut för drift och underhåll och investeringar kvarstår. Kommunfullmäktige fattar beslut den 28/9 och projektet ska vara helt klart för beslut i kommunstyrelsen den 14 december. Överläggning: Ingvar Nilsson föreslog att Gatu- och parknämnden skall ställa sig bakom utredningsgruppens förslag av den 24 augusti men med följande tillägg: Funktionen för projektering placeras inom serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens arbete kräver en förvaltningschef på heltid. Attraktören förs över till Destination Kalmar. I förslaget till beslut instämde Peter Olofsson, Anders Gustavsson, Thomas Stjernquist, Per-Olof Jonsson, Kennerth Alvarsson samt Lennart Simonsson. Gatu- och parknämnden ställer sig bakom utredningsgruppens förslag av den 24 augusti men med följande tillägg: Funktionen för projektering placeras inom serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens arbete kräver en förvaltningschef på heltid. Attraktören förs över till Destination Kalmar.

5 Sidan 5 GPN 81 Grönstrukturplanen Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP2009/00479/212/1 Bilaga 81/2009 Kommunfullmäktige uttalade i 2005 års budget att en grönstrukturplan behövdes för Kalmar tätort som underlag inför kommande översyn av kommunens översiktsplan. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att tillsammans med gatu- och parknämnden och samhällsbyggnadsnämnden ta fram ett förslag till en sådan plan. Helén Nordin som gått igenom det digra arbete som Mats Haglund varit med om att arbeta fram informerade nämnden om grönstrukturens övergripande funktion. Grönstrukturplanens inventeringar, policydeklarationer och konkreta förslag utgör ett gott diskussionsunderlag för att säkerställa tidiga strategiska beslut för en långsiktig utveckling av de framtida gröna strukturerna i Kalmar stad. Planen utgör underlag för översiktsplanen, men den är också ett eget vägledande dokument, som ger ett strategiskt helhetsperspektiv för grönstrukturerna i enskilda detaljplaner. Den utgör även ett strategiskt underlag för planering av olika skötselåtgärder. Grönstrukturplaner bör även upprättas på samma sätt för tätorterna i kommunen. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till kommunledningskontoret.

6 Sidan 6 GPN 82 Yttrande över detaljplan för kv Konstruktören m.fl., del av Västerslät 9:17, Fjölebro Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse GP 2009/00407/214 Bilaga 82/2009 Syftet med planen är att revidera tidigare detaljplan från 2008 för bostäder i form av villatomter och några flerbostadshus. Mats Haglund informerade att gatu- och parkförvaltningen inte har invändningar mot planförslaget men har några viktiga synpunkter gällande entréer till flerbostadshusen, besöks- och bostadsparkeringen, bullerskydd längs E22 och gång- och cykelvägarna inom området. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till samhällsbyggnadskontoret.

7 Sidan 7 GPN 83 Yttrande över detaljplan för del av Ugglan 1, Oxhagen 2:2 och Malmen 2:2, vid Lorensbergsparken Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP 2009/00412/214 Bilaga 83/2009 Syftet med planen är i första hand att ge plats för en ny kyrkobyggnad för Pingstkyrkan. Mats Haglund informerar att gatu- och parkförvaltningen stödjer planförslaget men har vissa synpunkter. Parkeringsplatserna för de boende i området bör ses över. En dubbelsidig parkering på Lorensbergsgatan skulle kunna rymmas om gångbanan smalnas ner och intrånget i trädens rotsystem minimeras. Det är mycket positivt att Lorensbergsparken ges möjlighet att kunna bli en grannskapspark för i första hand de boende på Västra Malmen. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till samhällsbyggnadskontoret.

8 Sidan 8 GPN 84 Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Koljan på Malmen Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP 2009/00377/214 Bilaga 84/2009 Planens huvudsyfte är att ge möjlighet för nybyggnation på obebyggda delar av kvarteret och för eventuell påbyggnad på en del av den befintliga bebyggelsen m.m. enligt planbeskrivningen Lars-Olof Sjögren informerade nämnden att gatu- och parkförvaltningen stödjer planförslaget utom där förslaget kommer i konflikt med gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafikens behov av utrymme. För att inte omöjliggöra kollektivtrafikens framkomlighet i framtiden med hållplatser m.m. får inte nuvarande gatuutrymme minskas. Därför bör terrassen för uteservering slopas och nuvarande fastighetsgräns kvarstå. Parkeringsfickan som tidigare nyttjades av televerket kan efter justering eventuellt utgöra en tillgång för en kommande verksamhet som kan behöva angörings- och korttidsparkering. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna detta yttrande som sitt till samhällsbyggnadskontoret.

9 Sidan 9 GPN 85 Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på väg 578 vid skolan i Trekanten Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , GP 2009/00363/519 Bilaga 85/2009 Ansökan har inkommit till länsstyrelsen om sänkt hastighet från 50 km/h till 30 km/h utmed skolan där sporthallen och fritidsgården ligger samt ICAbutiken på andra sidan av vägen. Kommunen genom gatu- och parknämnden har yttrat sig till länsstyrelsen vilket även vägverket och polismyndigheten har gjort. Sökanden har inkommit med kompletterande uppgifter efter att ha tagit del av svaren. Länsstyrelsen har efter granskning av ärendet funnit att aktuell vägsträcka ligger inom tättbebyggt område. Enligt trafikförordningen är det då kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Lars-Olof Sjögren informerade att gatu- och parknämnden tidigare tillstyrkte ansökan om 30 km/h medan både polismyndigheten och vägverket avstyrker ansökan med motivering att det finns en fartdämpande förhöjd korsning vid infarten till butiken, s.k. timglas vid busshållplatsen samt en gång- och cykeltunnel en kort sträcka efter skolan. Gatu- och parknämndens presidium vidhåller nämndens tidigare yttrande med motivering att vägavsnittet ligger i skolmiljö där såväl 30 km/h som farthinder förstärker säkerheten. Gång- och cykeltunneln förstärker ytterligare säkerheten men nyttjas inte av alla då den ligger 200 m från butiken. Gatu- och parknämnden beslutar att införa 30 km/h på väg 578 förbi fritidsgården, skolan och sporthallen. Lokal trafikföreskrift kommer att införas.

10 Sidan 10 GPN 86 Nytt belysningsavtal med Kalmar Energi Ulrick Hultman informerade att förvaltningen skrivit ett nytt belysningsavtal med Kalmar Energi. Avtalet gäller fem år från den 1 januari 2009 med en uppsägningstid på ett år. En gång varje månad ska förvaltningen sammankalla till ett gemensamt möte med Kalmar Energi för att skapa ett bra samarbete. Gatu- och parknämnden godkänner förslaget och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna belysningsavtalet. GPN 87 Budget 2010 Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2010 i juni utan några större förändringar mot KSAU:s förslag. Frågan hur budgeten kommer att påverkas av omorganisationen återstår. Budgetarbetet kommer dock att starta under hösten och nämnden ska hållas informerad. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

11 Sidan 11 GPN 88 Bildande av naturreservatet Stensö För att skapa ett långsiktigt skydd för friluftsområdet Stensö bör området godkännas som ett kommunalt naturreservat. Mats Haglund informerade att kommunens syfte med att bilda naturreservat på Stensö är att: bevara och utveckla områdets förutsättningar för friluftsliv bevara och förstärka Stensös variationsrika naturmiljöer bevara och synliggöra områdets kulturhistoriska lämningar och geologiska formationer Förvaltare av naturreservatet är Kalmar kommun. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna. GPN 89 Regional infrastrukturplan Per Ålind från Mark och Planeringsenheten informerade om förslagen till nationell- och regional transportplan. Kalmar län får väldigt lite av nationella satsningar. I den regionala planen finns påfart Rinkabyholm med byggstart Det finns även pengar för medfinansiering av cykelvägar utmed de nationella vägarna. En underhållsåtgärd är planerad på Ölandsbron om ca 4-5 år till en kostnad av 300 mkr. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

12 Sidan 12 GPN 90 Medborgarförslag: Förslag på ändrat koppeltvång Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse , Medborgarförslag GP 2007/00490/014/4 Bilaga 90/2009 Medborgarförslag avseende inom vilket område koppeltvång ska gälla. Gatu- och parknämnden har tidigare behandlat frågan och beslutade då att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom Kalmar kommuns tätort. Tomas Lexinger informerar att ett antal medborgarförslag kommit in där man motsätter sig förvaltningens och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Inkomna medborgarförslag kommer att läggas till handlingarna när kommunstyrelsen behandlar ärendet vidare. Gatu- och parknämnden beslutar att lämna denna skrivelse som svar på medborgarförslagen samt att ge förvaltningen i uppdrag att besvara likalydande medborgarförslag på samma sätt.

13 Sidan 13 GPN 91 Studieresa till Halmstad den 9 10 september 2009 Tomas Lexinger informerade att 51 person hittills är anmälda. En dubbeldäckare och 30 hotellrum är bokade. Gruppen kommer att besöka Halmstad kommuns tekniska kontor och där delas in i mindre intressegrupper för besök av kommunens olika verksamheter. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna. GPN 92 Anmälningsärenden Handlingar: Trafik- och tillståndsärenden tillfälliga lokala trafikföreskrifter, D 168 D 225 upplåtelse av allmän platsmark, E 179 E 231 Personalärenden beslut om anställning A 135 A 140 Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna GPN 93 Kännedomsärenden Handlingar: Presidieprotokoll från Protokoll från gatu- och parkförvaltningens samverkansgrupp i augusti Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer