Utblick Emerging markets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet är stor. Den politiska utvecklingen har varit mycket turbulent i Grekland och i skrivande stund pågår kärva förhandlingar med EU. Osäkerheten om Grekland kan stanna kvar med euron som valuta är mycket stor. Utfallet av förhandlingarna riskerar även att påverka förväntningarna på eurosamarbetet i stort. Vi bedömer att de ekonomiska spridningsriskerna till tillväxtländerna är begränsade. På kort sikt är risken däremot stor att ett negativt risksentiment trycker ned valutorna inom emerging markets. På lite längre sikt kan valutorna få stöd om centralbankerna med ECB i spetsen och kanske också Fed blir tvungna att agera och förse marknaderna med mer lividitet. Den makroekonomiska utvecklingen i Kina är av väsentligt större betydelse för flera av de valutor vi bevakar. För tillfället skakas de kinesiska marknaderna av kraftiga börsras. Den realekonomiska effekten av dessa ska inte överdrivas men utvecklingen är inte positiv i en miljö med en från början svag tillväxt i Kina och oro i Europa. Centralbanken i Kina kommer att fortsätta med stimulansåtgärder för att mildra börsnedgången och stötta ekonomin i stort. Vi förväntar oss att dessa åtgärder minskar riskerna för extrema negativa utfall. Däremot kommer efterfrågan att förbli låg från Kina vilket är negativt för valutorna i Asien och Brasilien. Den politiska osäkerheten har även ökat i länder som Turkiet och Polen. I Turkiet förlorade regeringspartiet AKP sin majoritet för första gången och det kurdvänliga partiet HDP klarade 10-procentspärren. Nu återstår det att se om det blir nyval eller om det bildas en koalitionsregering. Partierna står mycket långt från varandra. Oavsett utgång så har den politiska kartan ritats om med stor osäkerhet om den ekonomiska politiken. Risken för att Turkiet går in i en period med politisk turbulens och fortsatt svag valutautveckling är i och med det stor. Även i det annars så stabila Polen har den po litiska osäkerheten ökat efter det senaste presidentvalet vilket vanns av oppositionskandidaten Andrzej Duda. Sannolikheten har därmed ökat för ett regeringsskifte vid parlamentsvalet i höst. Hans parti Lag och rättvisa (PiS) har lovat höjda bidrag till barnfamiljer, att upphäva beslutet om en högre pensionsålder och högre bankskatter planer som inte är marknadsvänliga. Detta kommer att sätta press på zlotyn men balanseras till viss del av den starka ekonomiska utvecklingen i Polen. En annan riskfaktor är om den amerikanska centralbanken Fed börjar normalisera sin penningpolitik till hösten. Högre räntor i USA och en starkare dollar är negativt för länder med stora dollarlån som Brasilien, Turkiet, Indonesien och Mexiko. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Politiskt ovilja till en starkare rubel Svag tillväxt och isolering mot omvärlden Den ryska rubeln vände ned och var den svagaste valutan inom emerging markets under årets andra kvartal. Detta är naturligt mot bakgrund av fortsatta oroligheter i Ukraina och en svag ekonomisk utveckling. I årstakt föll BNP med 2,2 procent under det första kvartalet och finansministeriet uppskattar att nedgången tilltog under april med ett fall på 4,2 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Nedgången i industriproduktionen accelererade under maj med en nedgång på 5,5 procent i årstakt. EU förlängde sina sanktioner mot Ryssland i slutet av juni sedan striderna trappats upp i östra Ukraina och Ryssland inte anses svara upp mot vapenvilan enligt Minsk-uppgörelsen. Ryssland svarade med att förlänga sina importrestriktioner. Detta innebär att handeln med omvärlden kommer att vara fortsatt svag och att det höga inflationstrycket består. Konsumentpriserna steg med 15.3 procent i årstakt under juni. Den höga inflationstakten är kraftigt åtstramande för den inhemska konsumtionen. Reallönerna faller med ca 7 procent och detaljhandeln med ca 10 procent. Centralbanken sänkte räntan med 100 punkter till 11,5 procent vid sitt möte i juni. De politiska signalerna pekar tydligt på att ledarna är obekväma med en starkare rubel. Finansministern deltog vid räntemötet den 30 april vilket är en mycket ovanlig åtgärd. Prognos RUB/SEK 3 mån 0,135 (idag 0,148) Vi har en fortsatt negativ syn på rubeln. Den ekonomiska tillväxten är svag och det finns en politisk ovilja till en starkare rubel. Framtida refinansieringar av lån i utländsk valuta kommer att kräva en hög riskpremie i form av en låg rubel så länge de globala finansmarknaderna är stängda för Ryssland. Polen Hög tillväxt och goda statsfinanser Politisk osäkerhet Den politiska osäkerheten har ökat i Polen efter det senaste presidentvalet som vanns av oppositionskandidaten Andrzej Duda. Valutslaget har ökat sannolikheten för ett regeringsskifte vid parlamentsvalet i höst. Marknaden är oroad över att en ny regering ledd av presidentens parti Lag och rättvisa (PiS) kommer att bedriva en mer expansiv, populistisk och mindre marknadsvänlig politik. PiS har lovat höjda bidrag till barnfamiljer, att upphäva beslutet om en högre pensionsålder och en återgång till ett förmånsbaserat pensionssystem. De två senare löftena skulle vara mycket negativt då den demografiska utvecklingen i Polen är en av de mest utmanande i världen med en kraftig ökning i försörjningsbördan framöver. Banksektorn riskerar även att drabbas för kostnaden av en eventuell konvertering av lån i schweizerfranc till zloty. Risken för försämrade statsfinanser med åtföljande sänkt kreditbetyg ska emellertid inte överdrivas. Det ekonomiska utgångsläget är mycket starkt. Underskottet i bytesbalansen har minskat, statsbudgeten har stärkts och inflationstrycket är mycket lågt. Dessutom sätter EU:s och inhemska finanspolitiska regler gränser för statsskulden. Tillväxtutsikterna för Polen är goda. BNP steg med 3,4 procent i årstakt under det första kvartalet och PMI för juni indikerar fortsatt styrka framöver. Den största risken för tillväxten är om Grekland lämnar euron under turbulenta former. Prognos PLN/SEK3 mån 2,128 (idag 2,211) Zlotyn har stöd av den relativt höga tillväxten och goda statsfinanser. Däremot tyngs valutan av den politiska osäkerheten inför höstens parlamentsval och politiska risker inom eurozonen kopplad till utvecklingen i Grekland. Vi är därför något negativa till zlotyn de närmaste månaderna. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Turkiet Hög politisk osäkerhet Svag tillväxt och hög känslighet för en starkare dollar Valutgången i Turkiet resulterade i att det regerande partiet, AKP, förlorade sin majoritet för första gången och att det kurdvänliga partiet HDP klarade av 10-procentspärren. Turkiet går nu in i en period med stor politisk osäkerhet och instabilitet efter att under 13 år varit styrt av ett parti. AKP måste nu försöka att bilda en koalitionsregering. Detta kommer inte bli enkelt då partierna står mycket långt från varandra. Minoritetsstyre kan bli aktuellt men ett nyval kan inte uteslutas. Valutslaget är ett rejält bakslag för president Erdogan och hans auktoritära ledarstil. Planerna på att förändra konstitutionen och stärka presidentens makt förefaller nu mycket avlägsna. Osäkerheten hur politiken kommer att utformas är stor men sannolikheten för att centralbanken ska kunna bedriva en mer oberoende penningpolitik framöver har troligtvis ökat. Den ekonomiska tillväxten har mattats av beroende på en svag utveckling av investeringar och export. BNP steg med 2,3 procent i årstakt under det första kvartalet i år jämfört med en uppgång på 2,6% det sista kvartalet Samtidigt har inflationstakten fortsatt att stiga. Konsumentpriserna steg med 7,2 procent i årstakt under juni månad och befinner sig därmed fortfarande långt över centralbankens mål på 5 procent. Underskottet i bytesbalansen har minskat men är fortfarande så stort att det gör den turkiska ekonomin mycket sårbar för en starkare dollar och störningar i det globala riskklimatet. Prognos TRY/SEK 3 mån 2,998 (idag 3,153) Den turkiska liran föll till en ny bottennivå mot dollarn efter valresultatet. Turkiet är ekonomiskt utsatt med lägre tillväxt, hög inflation och stora dollarlån. Exportutvecklingen under 2015 är negativ. Detta tillsammans med hög politisk osäkerhet gör att risken för ytterligare försvagning av den turkiska liran är stor. Sydafrika Stora strukturella problem Hög sårbarhet för en starkare dollar BNP förbättrades något under det första kvartalet i år med en tillväxt på 2,1 procent i årstakt jämfört med 1,2 procent det sista kvartalet Däremot brottas Sydafrika med strukturella problem och svag efterfrågan som hämmar tillväxten. Störningar i elproduktionen driver upp priser och bromsar produktionen. Detta påverkar även nettoexporten negativt då företag i allt större utsträckning väljer att importera insatsvaror istället för att handla med inhemska producenter där eltillgången är otillförlitlig. Den inhemska efterfrågan hålls tillbaka av en svag arbetsmarknad och den höga inflationen. Arbetslösheten är den högsta sedan Den svaga efterfrågan avspeglas tydligt i bilförsäljningen som föll kraftigt under maj. Utöver dessa problem så är risken stor för en kommande strejk inom guldsektorn. Centralbanken har den senaste tiden skickat signaler som indikerar att de är beredda att höja styrräntan framöver. Två av medlemmarna röstade för en räntehöjning med 25 punkter vid mötet i maj. Enligt centralbankens senaste penningpolitiska rapport minskar de lediga resurserna i snabb takt och den potentiella tillväxttakten har fallit till 2-2,5 procent. Ökningen i kärninflationen ligger på 5,7 procent vilket är nära den övre gränsen av centralbankens inflationsmål. Inflationstakten har nu legat nära den övre gränsen en lång tid. Vi förväntar oss därför att centralbanken intar en mer hökaktig inställning för att få ned inflationsförväntningarna. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0,651 (idag 0,675) Den sydafrikanska randen noterade under juni en ny rekordlåg nivå mot dollarn. Vi förväntar oss fortsatt försvagning av randen mot kronan mot bakgrund den svaga tillväxten, fallande råvarupriser, strukturella problem inom gruvnäringen och hög känslighet för en starkare dollar. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Mexiko Låg värdering och starkare efterfrågan från USA Svag tillväxt och liten ränteskillnad Den mexikanska peson handlar för tillfället på den lägsta nivån någonsin mot dollarn. Bakom försvagningen ligger kraftigt försämrade terms of trade och en svag exportutveckling. Den reala effektiva växelkursen börjar nu närma sig de låga nivåer som rådde under 2009 efter Lehmankrisen. Exporten har tappat fart och föll med ca 9 procent under maj i årstakt vilket i sig indikerar att peson inte är undervärderad. Exportpriserna har rasat och föll under maj med 14,7 procent medan importpriserna föll med 3,6 procent i årstakt. Terms of trade har i och med det försämrats till den lägsta nivån på över fem år. Vi är däremot försiktigt positiva till att ekonomin håller på att stärkas. Hushållens konsumtion har tagit fart tack vare en stark arbetsmarknad, lägre elpriser och avskaffandet av flera telefonavgifter. Vi förväntar oss att efterfrågan från USA stärks till hösten. Detta är positivt för exporttillväxten då ca 80 procent av den totala exporten går till USA. Stabiliseringen av oljepriset gör att energireformen nu kan fortsätta att genomföras. Den första auktionen av oljefält på grunt vatten kommer att ske den 15 juli där 26 oljeföretag kommer att vara med och lägga bud. En andra auktion kommer att ske den 30 september och en tredje den 15 december. Om dessa faller väl ut så kommer investeringsutvecklingen att ge ett stort bidrag till tillväxten de närmaste kvartalen. Prognos MXN/SEK 3 mån 0,530 (idag 0,535) Vi är försiktigt positiva till den mexikanska peson framöver. Peson är relativt lågt värderad och tillväxten ser ut att stärkas. De största riskerna är om efterfrågan från USA inte tar fart eller om den amerikanska centralbanken höjer räntan i snabbare takt än väntat så att stämningsläget på finansmarknaderna rasar. Brasilien Hög styrränta Många och besvärliga utmaningar Den ekonomiska utvecklingen är mycket svag i Brasilien. Ekonomin befinner sig i stagflation med en kraftig ökning av arbetslösheten och fortsatt stigande inflation. I årstakt föll BNP med 1,1 procent under det första kvartalet och industriproduktionen har varit i en negativ trend sedan början av Inflationstakten steg i maj till 8,5 procent vilket är den högsta nivån på över 10 år. Detta gör att centralbanken förväntas leverera fler räntehöjningar. Den ekonomiska politiken är mycket stram vilket bl.a. avspeglas i importen som föll med 14,4 procent i årstakt under maj månad och en negativ utveckling i detaljhandeln under första halvåret Korruptionsutredningen kopplad till Petrobras fortsätter att skörda offer vilket ökar den politiska osäkerheten och håller tillbaka investeringar och tillväxt. Detta försämrar möjligheterna att förbättra statsbudgeten. Dessutom är förtroendet för president Rousseff rekordlågt. Risken är stor att överskottsmålet på 1.2% för det primära budgetsaldot inte kommer att nås under Dessutom är det inte osannolikt att överskottmålet för 2016 på 2 procent skjuts upp till Detta tillsammans med att underskottet i bytesbalansen har ökat under 2015 gör att riskerna för ett försämrat kreditbetyg kvarstår. Fallande råvarupriser har gjort att terms of trade har rasat. Detta motiverar en låg värdering av realen som i reala termer handlar på de låga nivåer som senast rådde under Prognos BRL/SEK 3 mån 2,51 (idag 2,61) Svag ekonomisk tillväxt, hög inflation och stora utmaningar att förbättra statsfinanserna gör att vi ser risk för fortsatt försvagning av den brasilianska realen. Kombinationen av en mycket stram ekonomisk politik och svag export har ökat den politiska acceptansen för en svagare valuta. Den höga korträntan kommer däremot att begränsa alltför snabba nedgångar i realen. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Indonesien Svag efterfrågan från Asien Stort bytesbalansunderskott Den indonesiska rupian gjorde en ny bottennotering mot dollarn i början av juni. Bakomliggande faktorer till försvagningen är en svag ekonomisk tillväxt, ett stort bytesbalansunderskott och en allmänt låg investeringsaptit från globala investerare att investera i tillväxtländer inför en väntad räntehöjning från Fed. Utländska innehav av indonesiska obligationer är sedan tidigare stora vilket gör valutan känslig för större skift i globala portföljer. BNP tappade fart under det första kvartalet i år och ökade med endast 4,7 procent i årstakt jämfört med 5,0 procent det föregående kvartalet. Fortsatt svaga råvarumarknader och dämpad inhemsk efterfrågan låg bakom den lägre tillväxttakten. Exporten har trendmässigt försvagats sedan mitten av Inflationen är hög trots den svagare tillväxten. Konsumentpriserna steg med 7,2 procent under maj månad i årstakt vilket är den högsta nivån i år. Prisuppgången var inte efterfrågedriven utan påverkades uppåt av högre administrativa priser och högre matpriser. Staten tog bort subventioner av fordonsbränslen helt i början av 2015 vilket tillsammans med den senaste oljeprisuppgången slår direkt in i den allmänna prisuppgången. Oljepriserna har stigit med ca 40 procent sedan bottenläget i januari. Vi förväntar oss därför att centralbanken behåller sin styrränta oförändrad framöver. Sydkorea Stora reserver och stark externbalans Svag export och låg kortränta Centralbanken sänkte styrräntan med 25 punkter till en ny rekordlåg nivå på 1,5 procent vid sitt möte den 11 juni. Detta var den fjärde sänkningen sedan mitten av Anledningen till sänkningen var den trendmässiga nedgången i exportutvecklingen och eventuella negativa effekter på konsumtionen av mersviruset som drabbade Sydkorea under våren. Ekonomin påverkas kraftigt av epidemin som gör att människor stannar hemma istället för att gå ut och konsumera. Dessutom påverkas turismen negativt. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan våren I årstakt steg BNP under första kvartalet i år med 2,4 procent jämfört med 3,9 procent under motsvarande period Samtidigt har exporten visat negativa årsförändringar varje månad under Exporten påverkades negativt främst av svag konsumtion från EU. Den svagare euron gör det dyrare för européer att importera samtidigt som produktion i Europa blir mer konkurrenskraftig. Svag efterfrågan från Ryssland påverkade även bilexporten kraftigt negativt. PMI föll till 46,1 i juni och indikerar därmed fortsatt svag aktivitet inom industrin. Inflationstakten uppgick till endast 0,7 procent i juni vilket är långt under centralbankens nedre gräns för inflationen på 2 procent. Centralbanken har tidigare varit motsträvig till penningpolitiska lättnader då de oroats för hushållens höga skuldsättning. Prognos IDR/SEK 3 mån 0,061 (idag 0,063) Rupian handlar för tillfället på rekordlåg nivå mot dollarn. Trots detta är valutan inte lågt värderad i reala termer. Vi är negativa till rupian mot dollarn under det närmaste kvartalet mot bakgrund av svag efterfrågan från Asien och risk för en starkare dollar. Prognos KRW/SEK 3 mån 0,0072 (idag 0,0075) Vi förväntar oss att den koreanska wonen fortsätter att falla framöver mot bakgrund av svag tillväxt och den historiskt låga korträntan. Detta är troligtvis en välkommen utveckling från politiskt håll och för de sydkoreanska exportföretagen. Wonen är dessutom inte billig mätt i termer av den reala effektiva växelkursen. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Stram penningpolitik Svag återhämtning Den ekonomiska tillväxten har i viss mån varit en besvikelse under 2015 och de starka tillväxtförväntningar som rådde efter regeringsskiftet 2014 har nu dämpats. Regeringen har däremot aldrig utlovat några snabba förändringar utan planerar med en reformagenda som syftar till att öka tillväxten på lång sikt. Indien behöver genomföra stora infrastrukturella investeringar. Investeringsutvecklingen har däremot varit svag och kredittillväxten likaså. Kredittillväxten är den lägsta på ca 10 år. Detta trots att centralbanken har sänkt räntan med 75 punkter under Bankerna har inte fört ut räntesänkningarna fullt ut till sina låntagare. Inflationstakten har fallit kraftigt sedan andra halvåret 2014 på bred basis. Bakom nedgången ligger förbättrad kontroll av matpriser, överskottskapacitet i industrin och en mer stabil valutautveckling. Nedgången i prisutvecklingen har varit än mer markant i grossistledet där priserna fallit i årstakt varje månad sedan november I maj föll de med 2.4 procent i årstakt vilket är den lägsta nivån på ca 40 år. Den svaga inhemska efterfrågan talar för att inflationen förblir låg och håller sig under centralbankens mål på 6 procent för Vi förväntar oss därför ytterligare räntesänkningar för att stimulera kredittillväxten och få fart på nödvändiga investeringar. Exporten har haft en negativ utveckling sedan december förra året vilket tillsammans med det låga inflationstrycket talar för en svagare valutautveckling. Prognos INR/SEK 3 mån 0,130 (idag 0,133) Rupien har befunnit sig i en svagt fallande trend mot dollarn sedan ett år tillbaka. Vi tror att detta är en önskvärd utveckling från ledarna då exportutvecklingen är svag och kan behöva stöd av en svagare valuta. Riskerna är på nedsidan om regeringen åker på bakslag att få igenom viktiga reformer i senaten eller om risksentimentet försvagas kraftigt i samband med en eventuell ränteuppgång i USA. Kina Politikerna förbereder full konvertibilitet av renminbin Svag ekonomisk aktivitet och börsturbulens Ledarna i Kina har i år haft fullt upp med att genomföra åtgärder för att stabilisera ekonomin, och nu senast även aktiemarknaden. Centralbanken har sänkt räntan vid fyra tillfällen sedan november Reservkraven för bankerna har sänkts vid tre tillfällen under året. Inledningsvis var syftet att stabilisera den svaga fastighetsmarknaden. Den senaste tiden har fokus skiftats mot de kraftiga kursfallen på börserna. Aktiemarknaderna i Kina låg under många år i dvala. Börserna vaknade till liv i november förra året när centralbanken inledde sin penningpolitiska stimulans. Börsuppgången accelererade under våren vilket medförde att värdet på flera börser i Kina mer än dubblerades på ca ett halvår. Detta skedde samtidigt som den ekonomiska tillväxten fortsatte att tappa fart. Vi bedömer att börsnedgången får begränsad påverkan på realekonomin. Börsuppgången har varit för kort för att påverka levnadsstandarden och aktieägandet är inte utbrett i Kina. Centralbanken kommer dessutom att fortsätta med stödåtgärder för att mildra nedgången. De skuldtyngda provinserna har fått hjälp att minska sina räntekostnader genom att byta gamla lån med hög ränta och kort löptid till längre obligationslån med en lägre ränta. Bankerna får ta den högre kostnaden men kan samtidigt finansiera sig billigt hos centralbanken med de nya obligationerna som säkerhet. Vi förväntar oss ytterligare stimulanser under året i syfte att stabilisera ekonomin. Prognos CNY/SEK 3 mån 1,354 (idag 1,362) Renminbin har varit ovanligt stabil mot dollarn sedan mitten av mars i år. Vi förväntar oss en fortsatt stabil utveckling mot dollarn under resten av Skälet är att Kina förbereder en ökad internationalisering av sin valuta för att på sikt göra den fullt konvertibel. Vi bedömer dock att Kina behöver genomföra ytterligare reformer på det finansiella området innan renminbin kan inkluderas i IMF:s valutakorg, SDR. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Landsvägen Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Kundhandel Stora Företag Maria Janson Tel: e-post: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: e-post: Strategi Madeleine Pulk Tel: e-post: Analys Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Imants Svilāns Tel: e-post: FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 oktober 2015 Patienten lever men andas i långsammare takt Valutautvecklingen inom emerging markets har varit mycket turbulent och svag sedan i somras med betydande kapitalutflöden.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 22 december 2014 Oljan och Fed i fokus Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 7 april 2015 Kreditbetyg i farozonen Den globala miljön är till stora delar positiv för flertalet länder inom emerging markets. Oljepriset är fortsatt lågt, ECB har inlett köp av

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 4 juli 2014 Fundamenta och marknader åt olika håll Den ekonomiska tillväxten har tappat fart under våren för flertalet av de tillväxtländer vi bevakar. På kort sikt har ekonomin

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 4 februari 2016 Banankontakt är min takt Valutakurserna har i flertalet tillväxtekonomier rasat till historiskt låga nivåer efter den sämsta januariutvecklingen för dessa valutor

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Utblick Emerging markets Emerging markets analys 2 april 20 Stora utmaningar men höga korträntor ger stöd Valutarörelserna inom emerging markets har varit turbulenta under årets första kvartal med en kraftig

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 maj 2016 Efter sommar kommer höst Efter sommar kommer höst. Många tillväxtvalutor utvecklades mycket starkt under sommarmånaderna. Inte minst rekordlåga obligationsräntor i mogna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Fortsatt skakig global konjunktur

Fortsatt skakig global konjunktur Fortsatt skakig global konjunktur Industriarbetsgivarna, uppdatering av konjunkturläget den 15 december 2015 Under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 maj 2016 Efter sommar kommer höst Efter sommar kommer höst. Många tillväxtvalutor utvecklades mycket starkt under sommarmånaderna. Inte minst rekordlåga obligationsräntor i mogna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången

Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Anförande av Robert Boije i Almedalen: Trovärdig politik central för minskad osäkerhet efter den brittiska valutgången Hej allesammans! Jag heter Robert Boije och är chefsekonom på Riksrevisionen. Temat

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen ANFÖRANDE DATUM: 2008-08-21 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Malmö SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 11 024 mnkr. Totalt är det är en ökning med 208 mnkr sedan förra månaden, 87%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 515 mnkr. Totalt är det är en ökning med 35 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer