Utblick Emerging markets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet är stor. Den politiska utvecklingen har varit mycket turbulent i Grekland och i skrivande stund pågår kärva förhandlingar med EU. Osäkerheten om Grekland kan stanna kvar med euron som valuta är mycket stor. Utfallet av förhandlingarna riskerar även att påverka förväntningarna på eurosamarbetet i stort. Vi bedömer att de ekonomiska spridningsriskerna till tillväxtländerna är begränsade. På kort sikt är risken däremot stor att ett negativt risksentiment trycker ned valutorna inom emerging markets. På lite längre sikt kan valutorna få stöd om centralbankerna med ECB i spetsen och kanske också Fed blir tvungna att agera och förse marknaderna med mer lividitet. Den makroekonomiska utvecklingen i Kina är av väsentligt större betydelse för flera av de valutor vi bevakar. För tillfället skakas de kinesiska marknaderna av kraftiga börsras. Den realekonomiska effekten av dessa ska inte överdrivas men utvecklingen är inte positiv i en miljö med en från början svag tillväxt i Kina och oro i Europa. Centralbanken i Kina kommer att fortsätta med stimulansåtgärder för att mildra börsnedgången och stötta ekonomin i stort. Vi förväntar oss att dessa åtgärder minskar riskerna för extrema negativa utfall. Däremot kommer efterfrågan att förbli låg från Kina vilket är negativt för valutorna i Asien och Brasilien. Den politiska osäkerheten har även ökat i länder som Turkiet och Polen. I Turkiet förlorade regeringspartiet AKP sin majoritet för första gången och det kurdvänliga partiet HDP klarade 10-procentspärren. Nu återstår det att se om det blir nyval eller om det bildas en koalitionsregering. Partierna står mycket långt från varandra. Oavsett utgång så har den politiska kartan ritats om med stor osäkerhet om den ekonomiska politiken. Risken för att Turkiet går in i en period med politisk turbulens och fortsatt svag valutautveckling är i och med det stor. Även i det annars så stabila Polen har den po litiska osäkerheten ökat efter det senaste presidentvalet vilket vanns av oppositionskandidaten Andrzej Duda. Sannolikheten har därmed ökat för ett regeringsskifte vid parlamentsvalet i höst. Hans parti Lag och rättvisa (PiS) har lovat höjda bidrag till barnfamiljer, att upphäva beslutet om en högre pensionsålder och högre bankskatter planer som inte är marknadsvänliga. Detta kommer att sätta press på zlotyn men balanseras till viss del av den starka ekonomiska utvecklingen i Polen. En annan riskfaktor är om den amerikanska centralbanken Fed börjar normalisera sin penningpolitik till hösten. Högre räntor i USA och en starkare dollar är negativt för länder med stora dollarlån som Brasilien, Turkiet, Indonesien och Mexiko. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Politiskt ovilja till en starkare rubel Svag tillväxt och isolering mot omvärlden Den ryska rubeln vände ned och var den svagaste valutan inom emerging markets under årets andra kvartal. Detta är naturligt mot bakgrund av fortsatta oroligheter i Ukraina och en svag ekonomisk utveckling. I årstakt föll BNP med 2,2 procent under det första kvartalet och finansministeriet uppskattar att nedgången tilltog under april med ett fall på 4,2 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Nedgången i industriproduktionen accelererade under maj med en nedgång på 5,5 procent i årstakt. EU förlängde sina sanktioner mot Ryssland i slutet av juni sedan striderna trappats upp i östra Ukraina och Ryssland inte anses svara upp mot vapenvilan enligt Minsk-uppgörelsen. Ryssland svarade med att förlänga sina importrestriktioner. Detta innebär att handeln med omvärlden kommer att vara fortsatt svag och att det höga inflationstrycket består. Konsumentpriserna steg med 15.3 procent i årstakt under juni. Den höga inflationstakten är kraftigt åtstramande för den inhemska konsumtionen. Reallönerna faller med ca 7 procent och detaljhandeln med ca 10 procent. Centralbanken sänkte räntan med 100 punkter till 11,5 procent vid sitt möte i juni. De politiska signalerna pekar tydligt på att ledarna är obekväma med en starkare rubel. Finansministern deltog vid räntemötet den 30 april vilket är en mycket ovanlig åtgärd. Prognos RUB/SEK 3 mån 0,135 (idag 0,148) Vi har en fortsatt negativ syn på rubeln. Den ekonomiska tillväxten är svag och det finns en politisk ovilja till en starkare rubel. Framtida refinansieringar av lån i utländsk valuta kommer att kräva en hög riskpremie i form av en låg rubel så länge de globala finansmarknaderna är stängda för Ryssland. Polen Hög tillväxt och goda statsfinanser Politisk osäkerhet Den politiska osäkerheten har ökat i Polen efter det senaste presidentvalet som vanns av oppositionskandidaten Andrzej Duda. Valutslaget har ökat sannolikheten för ett regeringsskifte vid parlamentsvalet i höst. Marknaden är oroad över att en ny regering ledd av presidentens parti Lag och rättvisa (PiS) kommer att bedriva en mer expansiv, populistisk och mindre marknadsvänlig politik. PiS har lovat höjda bidrag till barnfamiljer, att upphäva beslutet om en högre pensionsålder och en återgång till ett förmånsbaserat pensionssystem. De två senare löftena skulle vara mycket negativt då den demografiska utvecklingen i Polen är en av de mest utmanande i världen med en kraftig ökning i försörjningsbördan framöver. Banksektorn riskerar även att drabbas för kostnaden av en eventuell konvertering av lån i schweizerfranc till zloty. Risken för försämrade statsfinanser med åtföljande sänkt kreditbetyg ska emellertid inte överdrivas. Det ekonomiska utgångsläget är mycket starkt. Underskottet i bytesbalansen har minskat, statsbudgeten har stärkts och inflationstrycket är mycket lågt. Dessutom sätter EU:s och inhemska finanspolitiska regler gränser för statsskulden. Tillväxtutsikterna för Polen är goda. BNP steg med 3,4 procent i årstakt under det första kvartalet och PMI för juni indikerar fortsatt styrka framöver. Den största risken för tillväxten är om Grekland lämnar euron under turbulenta former. Prognos PLN/SEK3 mån 2,128 (idag 2,211) Zlotyn har stöd av den relativt höga tillväxten och goda statsfinanser. Däremot tyngs valutan av den politiska osäkerheten inför höstens parlamentsval och politiska risker inom eurozonen kopplad till utvecklingen i Grekland. Vi är därför något negativa till zlotyn de närmaste månaderna. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Turkiet Hög politisk osäkerhet Svag tillväxt och hög känslighet för en starkare dollar Valutgången i Turkiet resulterade i att det regerande partiet, AKP, förlorade sin majoritet för första gången och att det kurdvänliga partiet HDP klarade av 10-procentspärren. Turkiet går nu in i en period med stor politisk osäkerhet och instabilitet efter att under 13 år varit styrt av ett parti. AKP måste nu försöka att bilda en koalitionsregering. Detta kommer inte bli enkelt då partierna står mycket långt från varandra. Minoritetsstyre kan bli aktuellt men ett nyval kan inte uteslutas. Valutslaget är ett rejält bakslag för president Erdogan och hans auktoritära ledarstil. Planerna på att förändra konstitutionen och stärka presidentens makt förefaller nu mycket avlägsna. Osäkerheten hur politiken kommer att utformas är stor men sannolikheten för att centralbanken ska kunna bedriva en mer oberoende penningpolitik framöver har troligtvis ökat. Den ekonomiska tillväxten har mattats av beroende på en svag utveckling av investeringar och export. BNP steg med 2,3 procent i årstakt under det första kvartalet i år jämfört med en uppgång på 2,6% det sista kvartalet Samtidigt har inflationstakten fortsatt att stiga. Konsumentpriserna steg med 7,2 procent i årstakt under juni månad och befinner sig därmed fortfarande långt över centralbankens mål på 5 procent. Underskottet i bytesbalansen har minskat men är fortfarande så stort att det gör den turkiska ekonomin mycket sårbar för en starkare dollar och störningar i det globala riskklimatet. Prognos TRY/SEK 3 mån 2,998 (idag 3,153) Den turkiska liran föll till en ny bottennivå mot dollarn efter valresultatet. Turkiet är ekonomiskt utsatt med lägre tillväxt, hög inflation och stora dollarlån. Exportutvecklingen under 2015 är negativ. Detta tillsammans med hög politisk osäkerhet gör att risken för ytterligare försvagning av den turkiska liran är stor. Sydafrika Stora strukturella problem Hög sårbarhet för en starkare dollar BNP förbättrades något under det första kvartalet i år med en tillväxt på 2,1 procent i årstakt jämfört med 1,2 procent det sista kvartalet Däremot brottas Sydafrika med strukturella problem och svag efterfrågan som hämmar tillväxten. Störningar i elproduktionen driver upp priser och bromsar produktionen. Detta påverkar även nettoexporten negativt då företag i allt större utsträckning väljer att importera insatsvaror istället för att handla med inhemska producenter där eltillgången är otillförlitlig. Den inhemska efterfrågan hålls tillbaka av en svag arbetsmarknad och den höga inflationen. Arbetslösheten är den högsta sedan Den svaga efterfrågan avspeglas tydligt i bilförsäljningen som föll kraftigt under maj. Utöver dessa problem så är risken stor för en kommande strejk inom guldsektorn. Centralbanken har den senaste tiden skickat signaler som indikerar att de är beredda att höja styrräntan framöver. Två av medlemmarna röstade för en räntehöjning med 25 punkter vid mötet i maj. Enligt centralbankens senaste penningpolitiska rapport minskar de lediga resurserna i snabb takt och den potentiella tillväxttakten har fallit till 2-2,5 procent. Ökningen i kärninflationen ligger på 5,7 procent vilket är nära den övre gränsen av centralbankens inflationsmål. Inflationstakten har nu legat nära den övre gränsen en lång tid. Vi förväntar oss därför att centralbanken intar en mer hökaktig inställning för att få ned inflationsförväntningarna. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0,651 (idag 0,675) Den sydafrikanska randen noterade under juni en ny rekordlåg nivå mot dollarn. Vi förväntar oss fortsatt försvagning av randen mot kronan mot bakgrund den svaga tillväxten, fallande råvarupriser, strukturella problem inom gruvnäringen och hög känslighet för en starkare dollar. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Mexiko Låg värdering och starkare efterfrågan från USA Svag tillväxt och liten ränteskillnad Den mexikanska peson handlar för tillfället på den lägsta nivån någonsin mot dollarn. Bakom försvagningen ligger kraftigt försämrade terms of trade och en svag exportutveckling. Den reala effektiva växelkursen börjar nu närma sig de låga nivåer som rådde under 2009 efter Lehmankrisen. Exporten har tappat fart och föll med ca 9 procent under maj i årstakt vilket i sig indikerar att peson inte är undervärderad. Exportpriserna har rasat och föll under maj med 14,7 procent medan importpriserna föll med 3,6 procent i årstakt. Terms of trade har i och med det försämrats till den lägsta nivån på över fem år. Vi är däremot försiktigt positiva till att ekonomin håller på att stärkas. Hushållens konsumtion har tagit fart tack vare en stark arbetsmarknad, lägre elpriser och avskaffandet av flera telefonavgifter. Vi förväntar oss att efterfrågan från USA stärks till hösten. Detta är positivt för exporttillväxten då ca 80 procent av den totala exporten går till USA. Stabiliseringen av oljepriset gör att energireformen nu kan fortsätta att genomföras. Den första auktionen av oljefält på grunt vatten kommer att ske den 15 juli där 26 oljeföretag kommer att vara med och lägga bud. En andra auktion kommer att ske den 30 september och en tredje den 15 december. Om dessa faller väl ut så kommer investeringsutvecklingen att ge ett stort bidrag till tillväxten de närmaste kvartalen. Prognos MXN/SEK 3 mån 0,530 (idag 0,535) Vi är försiktigt positiva till den mexikanska peson framöver. Peson är relativt lågt värderad och tillväxten ser ut att stärkas. De största riskerna är om efterfrågan från USA inte tar fart eller om den amerikanska centralbanken höjer räntan i snabbare takt än väntat så att stämningsläget på finansmarknaderna rasar. Brasilien Hög styrränta Många och besvärliga utmaningar Den ekonomiska utvecklingen är mycket svag i Brasilien. Ekonomin befinner sig i stagflation med en kraftig ökning av arbetslösheten och fortsatt stigande inflation. I årstakt föll BNP med 1,1 procent under det första kvartalet och industriproduktionen har varit i en negativ trend sedan början av Inflationstakten steg i maj till 8,5 procent vilket är den högsta nivån på över 10 år. Detta gör att centralbanken förväntas leverera fler räntehöjningar. Den ekonomiska politiken är mycket stram vilket bl.a. avspeglas i importen som föll med 14,4 procent i årstakt under maj månad och en negativ utveckling i detaljhandeln under första halvåret Korruptionsutredningen kopplad till Petrobras fortsätter att skörda offer vilket ökar den politiska osäkerheten och håller tillbaka investeringar och tillväxt. Detta försämrar möjligheterna att förbättra statsbudgeten. Dessutom är förtroendet för president Rousseff rekordlågt. Risken är stor att överskottsmålet på 1.2% för det primära budgetsaldot inte kommer att nås under Dessutom är det inte osannolikt att överskottmålet för 2016 på 2 procent skjuts upp till Detta tillsammans med att underskottet i bytesbalansen har ökat under 2015 gör att riskerna för ett försämrat kreditbetyg kvarstår. Fallande råvarupriser har gjort att terms of trade har rasat. Detta motiverar en låg värdering av realen som i reala termer handlar på de låga nivåer som senast rådde under Prognos BRL/SEK 3 mån 2,51 (idag 2,61) Svag ekonomisk tillväxt, hög inflation och stora utmaningar att förbättra statsfinanserna gör att vi ser risk för fortsatt försvagning av den brasilianska realen. Kombinationen av en mycket stram ekonomisk politik och svag export har ökat den politiska acceptansen för en svagare valuta. Den höga korträntan kommer däremot att begränsa alltför snabba nedgångar i realen. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Indonesien Svag efterfrågan från Asien Stort bytesbalansunderskott Den indonesiska rupian gjorde en ny bottennotering mot dollarn i början av juni. Bakomliggande faktorer till försvagningen är en svag ekonomisk tillväxt, ett stort bytesbalansunderskott och en allmänt låg investeringsaptit från globala investerare att investera i tillväxtländer inför en väntad räntehöjning från Fed. Utländska innehav av indonesiska obligationer är sedan tidigare stora vilket gör valutan känslig för större skift i globala portföljer. BNP tappade fart under det första kvartalet i år och ökade med endast 4,7 procent i årstakt jämfört med 5,0 procent det föregående kvartalet. Fortsatt svaga råvarumarknader och dämpad inhemsk efterfrågan låg bakom den lägre tillväxttakten. Exporten har trendmässigt försvagats sedan mitten av Inflationen är hög trots den svagare tillväxten. Konsumentpriserna steg med 7,2 procent under maj månad i årstakt vilket är den högsta nivån i år. Prisuppgången var inte efterfrågedriven utan påverkades uppåt av högre administrativa priser och högre matpriser. Staten tog bort subventioner av fordonsbränslen helt i början av 2015 vilket tillsammans med den senaste oljeprisuppgången slår direkt in i den allmänna prisuppgången. Oljepriserna har stigit med ca 40 procent sedan bottenläget i januari. Vi förväntar oss därför att centralbanken behåller sin styrränta oförändrad framöver. Sydkorea Stora reserver och stark externbalans Svag export och låg kortränta Centralbanken sänkte styrräntan med 25 punkter till en ny rekordlåg nivå på 1,5 procent vid sitt möte den 11 juni. Detta var den fjärde sänkningen sedan mitten av Anledningen till sänkningen var den trendmässiga nedgången i exportutvecklingen och eventuella negativa effekter på konsumtionen av mersviruset som drabbade Sydkorea under våren. Ekonomin påverkas kraftigt av epidemin som gör att människor stannar hemma istället för att gå ut och konsumera. Dessutom påverkas turismen negativt. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan våren I årstakt steg BNP under första kvartalet i år med 2,4 procent jämfört med 3,9 procent under motsvarande period Samtidigt har exporten visat negativa årsförändringar varje månad under Exporten påverkades negativt främst av svag konsumtion från EU. Den svagare euron gör det dyrare för européer att importera samtidigt som produktion i Europa blir mer konkurrenskraftig. Svag efterfrågan från Ryssland påverkade även bilexporten kraftigt negativt. PMI föll till 46,1 i juni och indikerar därmed fortsatt svag aktivitet inom industrin. Inflationstakten uppgick till endast 0,7 procent i juni vilket är långt under centralbankens nedre gräns för inflationen på 2 procent. Centralbanken har tidigare varit motsträvig till penningpolitiska lättnader då de oroats för hushållens höga skuldsättning. Prognos IDR/SEK 3 mån 0,061 (idag 0,063) Rupian handlar för tillfället på rekordlåg nivå mot dollarn. Trots detta är valutan inte lågt värderad i reala termer. Vi är negativa till rupian mot dollarn under det närmaste kvartalet mot bakgrund av svag efterfrågan från Asien och risk för en starkare dollar. Prognos KRW/SEK 3 mån 0,0072 (idag 0,0075) Vi förväntar oss att den koreanska wonen fortsätter att falla framöver mot bakgrund av svag tillväxt och den historiskt låga korträntan. Detta är troligtvis en välkommen utveckling från politiskt håll och för de sydkoreanska exportföretagen. Wonen är dessutom inte billig mätt i termer av den reala effektiva växelkursen. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Stram penningpolitik Svag återhämtning Den ekonomiska tillväxten har i viss mån varit en besvikelse under 2015 och de starka tillväxtförväntningar som rådde efter regeringsskiftet 2014 har nu dämpats. Regeringen har däremot aldrig utlovat några snabba förändringar utan planerar med en reformagenda som syftar till att öka tillväxten på lång sikt. Indien behöver genomföra stora infrastrukturella investeringar. Investeringsutvecklingen har däremot varit svag och kredittillväxten likaså. Kredittillväxten är den lägsta på ca 10 år. Detta trots att centralbanken har sänkt räntan med 75 punkter under Bankerna har inte fört ut räntesänkningarna fullt ut till sina låntagare. Inflationstakten har fallit kraftigt sedan andra halvåret 2014 på bred basis. Bakom nedgången ligger förbättrad kontroll av matpriser, överskottskapacitet i industrin och en mer stabil valutautveckling. Nedgången i prisutvecklingen har varit än mer markant i grossistledet där priserna fallit i årstakt varje månad sedan november I maj föll de med 2.4 procent i årstakt vilket är den lägsta nivån på ca 40 år. Den svaga inhemska efterfrågan talar för att inflationen förblir låg och håller sig under centralbankens mål på 6 procent för Vi förväntar oss därför ytterligare räntesänkningar för att stimulera kredittillväxten och få fart på nödvändiga investeringar. Exporten har haft en negativ utveckling sedan december förra året vilket tillsammans med det låga inflationstrycket talar för en svagare valutautveckling. Prognos INR/SEK 3 mån 0,130 (idag 0,133) Rupien har befunnit sig i en svagt fallande trend mot dollarn sedan ett år tillbaka. Vi tror att detta är en önskvärd utveckling från ledarna då exportutvecklingen är svag och kan behöva stöd av en svagare valuta. Riskerna är på nedsidan om regeringen åker på bakslag att få igenom viktiga reformer i senaten eller om risksentimentet försvagas kraftigt i samband med en eventuell ränteuppgång i USA. Kina Politikerna förbereder full konvertibilitet av renminbin Svag ekonomisk aktivitet och börsturbulens Ledarna i Kina har i år haft fullt upp med att genomföra åtgärder för att stabilisera ekonomin, och nu senast även aktiemarknaden. Centralbanken har sänkt räntan vid fyra tillfällen sedan november Reservkraven för bankerna har sänkts vid tre tillfällen under året. Inledningsvis var syftet att stabilisera den svaga fastighetsmarknaden. Den senaste tiden har fokus skiftats mot de kraftiga kursfallen på börserna. Aktiemarknaderna i Kina låg under många år i dvala. Börserna vaknade till liv i november förra året när centralbanken inledde sin penningpolitiska stimulans. Börsuppgången accelererade under våren vilket medförde att värdet på flera börser i Kina mer än dubblerades på ca ett halvår. Detta skedde samtidigt som den ekonomiska tillväxten fortsatte att tappa fart. Vi bedömer att börsnedgången får begränsad påverkan på realekonomin. Börsuppgången har varit för kort för att påverka levnadsstandarden och aktieägandet är inte utbrett i Kina. Centralbanken kommer dessutom att fortsätta med stödåtgärder för att mildra nedgången. De skuldtyngda provinserna har fått hjälp att minska sina räntekostnader genom att byta gamla lån med hög ränta och kort löptid till längre obligationslån med en lägre ränta. Bankerna får ta den högre kostnaden men kan samtidigt finansiera sig billigt hos centralbanken med de nya obligationerna som säkerhet. Vi förväntar oss ytterligare stimulanser under året i syfte att stabilisera ekonomin. Prognos CNY/SEK 3 mån 1,354 (idag 1,362) Renminbin har varit ovanligt stabil mot dollarn sedan mitten av mars i år. Vi förväntar oss en fortsatt stabil utveckling mot dollarn under resten av Skälet är att Kina förbereder en ökad internationalisering av sin valuta för att på sikt göra den fullt konvertibel. Vi bedömer dock att Kina behöver genomföra ytterligare reformer på det finansiella området innan renminbin kan inkluderas i IMF:s valutakorg, SDR. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Landsvägen Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Kundhandel Stora Företag Maria Janson Tel: e-post: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: e-post: Strategi Madeleine Pulk Tel: e-post: Analys Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Imants Svilāns Tel: e-post: FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 22 december 2014 Oljan och Fed i fokus Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 oktober 2015 Patienten lever men andas i långsammare takt Valutautvecklingen inom emerging markets har varit mycket turbulent och svag sedan i somras med betydande kapitalutflöden.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport september 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010

Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 2010 Swedbank Östersjöanalys Nr 25 19 August1 21 Ryssland Bränder, torka och global avmattning stapplande rysk återhämtning Ryssland har drabbats hårdare än jämförbara tillväxtekonomier av den globala ekonomiska

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 Centralbankerna

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har präglats av svag makrostatistik, framförallt i USA. Vår bedömning är fortsatt att detta framförallt är en effekt av osedvanligt hårt väder over there. Alla sektorer

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer