Utblick Emerging markets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick Emerging markets"

Transkript

1 Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet är stor. Den politiska utvecklingen har varit mycket turbulent i Grekland och i skrivande stund pågår kärva förhandlingar med EU. Osäkerheten om Grekland kan stanna kvar med euron som valuta är mycket stor. Utfallet av förhandlingarna riskerar även att påverka förväntningarna på eurosamarbetet i stort. Vi bedömer att de ekonomiska spridningsriskerna till tillväxtländerna är begränsade. På kort sikt är risken däremot stor att ett negativt risksentiment trycker ned valutorna inom emerging markets. På lite längre sikt kan valutorna få stöd om centralbankerna med ECB i spetsen och kanske också Fed blir tvungna att agera och förse marknaderna med mer lividitet. Den makroekonomiska utvecklingen i Kina är av väsentligt större betydelse för flera av de valutor vi bevakar. För tillfället skakas de kinesiska marknaderna av kraftiga börsras. Den realekonomiska effekten av dessa ska inte överdrivas men utvecklingen är inte positiv i en miljö med en från början svag tillväxt i Kina och oro i Europa. Centralbanken i Kina kommer att fortsätta med stimulansåtgärder för att mildra börsnedgången och stötta ekonomin i stort. Vi förväntar oss att dessa åtgärder minskar riskerna för extrema negativa utfall. Däremot kommer efterfrågan att förbli låg från Kina vilket är negativt för valutorna i Asien och Brasilien. Den politiska osäkerheten har även ökat i länder som Turkiet och Polen. I Turkiet förlorade regeringspartiet AKP sin majoritet för första gången och det kurdvänliga partiet HDP klarade 10-procentspärren. Nu återstår det att se om det blir nyval eller om det bildas en koalitionsregering. Partierna står mycket långt från varandra. Oavsett utgång så har den politiska kartan ritats om med stor osäkerhet om den ekonomiska politiken. Risken för att Turkiet går in i en period med politisk turbulens och fortsatt svag valutautveckling är i och med det stor. Även i det annars så stabila Polen har den po litiska osäkerheten ökat efter det senaste presidentvalet vilket vanns av oppositionskandidaten Andrzej Duda. Sannolikheten har därmed ökat för ett regeringsskifte vid parlamentsvalet i höst. Hans parti Lag och rättvisa (PiS) har lovat höjda bidrag till barnfamiljer, att upphäva beslutet om en högre pensionsålder och högre bankskatter planer som inte är marknadsvänliga. Detta kommer att sätta press på zlotyn men balanseras till viss del av den starka ekonomiska utvecklingen i Polen. En annan riskfaktor är om den amerikanska centralbanken Fed börjar normalisera sin penningpolitik till hösten. Högre räntor i USA och en starkare dollar är negativt för länder med stora dollarlån som Brasilien, Turkiet, Indonesien och Mexiko. Utblick Emerging Markets Publiceras 4 gånger per år och prognostiserar valutautvecklingen för utvalda tillväxtmarknader med en prognoshorisont om 3 månader. Emerging Markets FX Tillhandahåller rådgivning, analys och valutaprodukter till kunder inom olika tillväxtmarknader. För mer information, ring Analytiker: Hans Gustafson

2 Ryssland Politiskt ovilja till en starkare rubel Svag tillväxt och isolering mot omvärlden Den ryska rubeln vände ned och var den svagaste valutan inom emerging markets under årets andra kvartal. Detta är naturligt mot bakgrund av fortsatta oroligheter i Ukraina och en svag ekonomisk utveckling. I årstakt föll BNP med 2,2 procent under det första kvartalet och finansministeriet uppskattar att nedgången tilltog under april med ett fall på 4,2 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Nedgången i industriproduktionen accelererade under maj med en nedgång på 5,5 procent i årstakt. EU förlängde sina sanktioner mot Ryssland i slutet av juni sedan striderna trappats upp i östra Ukraina och Ryssland inte anses svara upp mot vapenvilan enligt Minsk-uppgörelsen. Ryssland svarade med att förlänga sina importrestriktioner. Detta innebär att handeln med omvärlden kommer att vara fortsatt svag och att det höga inflationstrycket består. Konsumentpriserna steg med 15.3 procent i årstakt under juni. Den höga inflationstakten är kraftigt åtstramande för den inhemska konsumtionen. Reallönerna faller med ca 7 procent och detaljhandeln med ca 10 procent. Centralbanken sänkte räntan med 100 punkter till 11,5 procent vid sitt möte i juni. De politiska signalerna pekar tydligt på att ledarna är obekväma med en starkare rubel. Finansministern deltog vid räntemötet den 30 april vilket är en mycket ovanlig åtgärd. Prognos RUB/SEK 3 mån 0,135 (idag 0,148) Vi har en fortsatt negativ syn på rubeln. Den ekonomiska tillväxten är svag och det finns en politisk ovilja till en starkare rubel. Framtida refinansieringar av lån i utländsk valuta kommer att kräva en hög riskpremie i form av en låg rubel så länge de globala finansmarknaderna är stängda för Ryssland. Polen Hög tillväxt och goda statsfinanser Politisk osäkerhet Den politiska osäkerheten har ökat i Polen efter det senaste presidentvalet som vanns av oppositionskandidaten Andrzej Duda. Valutslaget har ökat sannolikheten för ett regeringsskifte vid parlamentsvalet i höst. Marknaden är oroad över att en ny regering ledd av presidentens parti Lag och rättvisa (PiS) kommer att bedriva en mer expansiv, populistisk och mindre marknadsvänlig politik. PiS har lovat höjda bidrag till barnfamiljer, att upphäva beslutet om en högre pensionsålder och en återgång till ett förmånsbaserat pensionssystem. De två senare löftena skulle vara mycket negativt då den demografiska utvecklingen i Polen är en av de mest utmanande i världen med en kraftig ökning i försörjningsbördan framöver. Banksektorn riskerar även att drabbas för kostnaden av en eventuell konvertering av lån i schweizerfranc till zloty. Risken för försämrade statsfinanser med åtföljande sänkt kreditbetyg ska emellertid inte överdrivas. Det ekonomiska utgångsläget är mycket starkt. Underskottet i bytesbalansen har minskat, statsbudgeten har stärkts och inflationstrycket är mycket lågt. Dessutom sätter EU:s och inhemska finanspolitiska regler gränser för statsskulden. Tillväxtutsikterna för Polen är goda. BNP steg med 3,4 procent i årstakt under det första kvartalet och PMI för juni indikerar fortsatt styrka framöver. Den största risken för tillväxten är om Grekland lämnar euron under turbulenta former. Prognos PLN/SEK3 mån 2,128 (idag 2,211) Zlotyn har stöd av den relativt höga tillväxten och goda statsfinanser. Däremot tyngs valutan av den politiska osäkerheten inför höstens parlamentsval och politiska risker inom eurozonen kopplad till utvecklingen i Grekland. Vi är därför något negativa till zlotyn de närmaste månaderna. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 2 av 7

3 Turkiet Hög politisk osäkerhet Svag tillväxt och hög känslighet för en starkare dollar Valutgången i Turkiet resulterade i att det regerande partiet, AKP, förlorade sin majoritet för första gången och att det kurdvänliga partiet HDP klarade av 10-procentspärren. Turkiet går nu in i en period med stor politisk osäkerhet och instabilitet efter att under 13 år varit styrt av ett parti. AKP måste nu försöka att bilda en koalitionsregering. Detta kommer inte bli enkelt då partierna står mycket långt från varandra. Minoritetsstyre kan bli aktuellt men ett nyval kan inte uteslutas. Valutslaget är ett rejält bakslag för president Erdogan och hans auktoritära ledarstil. Planerna på att förändra konstitutionen och stärka presidentens makt förefaller nu mycket avlägsna. Osäkerheten hur politiken kommer att utformas är stor men sannolikheten för att centralbanken ska kunna bedriva en mer oberoende penningpolitik framöver har troligtvis ökat. Den ekonomiska tillväxten har mattats av beroende på en svag utveckling av investeringar och export. BNP steg med 2,3 procent i årstakt under det första kvartalet i år jämfört med en uppgång på 2,6% det sista kvartalet Samtidigt har inflationstakten fortsatt att stiga. Konsumentpriserna steg med 7,2 procent i årstakt under juni månad och befinner sig därmed fortfarande långt över centralbankens mål på 5 procent. Underskottet i bytesbalansen har minskat men är fortfarande så stort att det gör den turkiska ekonomin mycket sårbar för en starkare dollar och störningar i det globala riskklimatet. Prognos TRY/SEK 3 mån 2,998 (idag 3,153) Den turkiska liran föll till en ny bottennivå mot dollarn efter valresultatet. Turkiet är ekonomiskt utsatt med lägre tillväxt, hög inflation och stora dollarlån. Exportutvecklingen under 2015 är negativ. Detta tillsammans med hög politisk osäkerhet gör att risken för ytterligare försvagning av den turkiska liran är stor. Sydafrika Stora strukturella problem Hög sårbarhet för en starkare dollar BNP förbättrades något under det första kvartalet i år med en tillväxt på 2,1 procent i årstakt jämfört med 1,2 procent det sista kvartalet Däremot brottas Sydafrika med strukturella problem och svag efterfrågan som hämmar tillväxten. Störningar i elproduktionen driver upp priser och bromsar produktionen. Detta påverkar även nettoexporten negativt då företag i allt större utsträckning väljer att importera insatsvaror istället för att handla med inhemska producenter där eltillgången är otillförlitlig. Den inhemska efterfrågan hålls tillbaka av en svag arbetsmarknad och den höga inflationen. Arbetslösheten är den högsta sedan Den svaga efterfrågan avspeglas tydligt i bilförsäljningen som föll kraftigt under maj. Utöver dessa problem så är risken stor för en kommande strejk inom guldsektorn. Centralbanken har den senaste tiden skickat signaler som indikerar att de är beredda att höja styrräntan framöver. Två av medlemmarna röstade för en räntehöjning med 25 punkter vid mötet i maj. Enligt centralbankens senaste penningpolitiska rapport minskar de lediga resurserna i snabb takt och den potentiella tillväxttakten har fallit till 2-2,5 procent. Ökningen i kärninflationen ligger på 5,7 procent vilket är nära den övre gränsen av centralbankens inflationsmål. Inflationstakten har nu legat nära den övre gränsen en lång tid. Vi förväntar oss därför att centralbanken intar en mer hökaktig inställning för att få ned inflationsförväntningarna. Prognos ZAR/SEK 3 mån 0,651 (idag 0,675) Den sydafrikanska randen noterade under juni en ny rekordlåg nivå mot dollarn. Vi förväntar oss fortsatt försvagning av randen mot kronan mot bakgrund den svaga tillväxten, fallande råvarupriser, strukturella problem inom gruvnäringen och hög känslighet för en starkare dollar. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 3 av 7

4 Mexiko Låg värdering och starkare efterfrågan från USA Svag tillväxt och liten ränteskillnad Den mexikanska peson handlar för tillfället på den lägsta nivån någonsin mot dollarn. Bakom försvagningen ligger kraftigt försämrade terms of trade och en svag exportutveckling. Den reala effektiva växelkursen börjar nu närma sig de låga nivåer som rådde under 2009 efter Lehmankrisen. Exporten har tappat fart och föll med ca 9 procent under maj i årstakt vilket i sig indikerar att peson inte är undervärderad. Exportpriserna har rasat och föll under maj med 14,7 procent medan importpriserna föll med 3,6 procent i årstakt. Terms of trade har i och med det försämrats till den lägsta nivån på över fem år. Vi är däremot försiktigt positiva till att ekonomin håller på att stärkas. Hushållens konsumtion har tagit fart tack vare en stark arbetsmarknad, lägre elpriser och avskaffandet av flera telefonavgifter. Vi förväntar oss att efterfrågan från USA stärks till hösten. Detta är positivt för exporttillväxten då ca 80 procent av den totala exporten går till USA. Stabiliseringen av oljepriset gör att energireformen nu kan fortsätta att genomföras. Den första auktionen av oljefält på grunt vatten kommer att ske den 15 juli där 26 oljeföretag kommer att vara med och lägga bud. En andra auktion kommer att ske den 30 september och en tredje den 15 december. Om dessa faller väl ut så kommer investeringsutvecklingen att ge ett stort bidrag till tillväxten de närmaste kvartalen. Prognos MXN/SEK 3 mån 0,530 (idag 0,535) Vi är försiktigt positiva till den mexikanska peson framöver. Peson är relativt lågt värderad och tillväxten ser ut att stärkas. De största riskerna är om efterfrågan från USA inte tar fart eller om den amerikanska centralbanken höjer räntan i snabbare takt än väntat så att stämningsläget på finansmarknaderna rasar. Brasilien Hög styrränta Många och besvärliga utmaningar Den ekonomiska utvecklingen är mycket svag i Brasilien. Ekonomin befinner sig i stagflation med en kraftig ökning av arbetslösheten och fortsatt stigande inflation. I årstakt föll BNP med 1,1 procent under det första kvartalet och industriproduktionen har varit i en negativ trend sedan början av Inflationstakten steg i maj till 8,5 procent vilket är den högsta nivån på över 10 år. Detta gör att centralbanken förväntas leverera fler räntehöjningar. Den ekonomiska politiken är mycket stram vilket bl.a. avspeglas i importen som föll med 14,4 procent i årstakt under maj månad och en negativ utveckling i detaljhandeln under första halvåret Korruptionsutredningen kopplad till Petrobras fortsätter att skörda offer vilket ökar den politiska osäkerheten och håller tillbaka investeringar och tillväxt. Detta försämrar möjligheterna att förbättra statsbudgeten. Dessutom är förtroendet för president Rousseff rekordlågt. Risken är stor att överskottsmålet på 1.2% för det primära budgetsaldot inte kommer att nås under Dessutom är det inte osannolikt att överskottmålet för 2016 på 2 procent skjuts upp till Detta tillsammans med att underskottet i bytesbalansen har ökat under 2015 gör att riskerna för ett försämrat kreditbetyg kvarstår. Fallande råvarupriser har gjort att terms of trade har rasat. Detta motiverar en låg värdering av realen som i reala termer handlar på de låga nivåer som senast rådde under Prognos BRL/SEK 3 mån 2,51 (idag 2,61) Svag ekonomisk tillväxt, hög inflation och stora utmaningar att förbättra statsfinanserna gör att vi ser risk för fortsatt försvagning av den brasilianska realen. Kombinationen av en mycket stram ekonomisk politik och svag export har ökat den politiska acceptansen för en svagare valuta. Den höga korträntan kommer däremot att begränsa alltför snabba nedgångar i realen. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 4 av 7

5 Indonesien Svag efterfrågan från Asien Stort bytesbalansunderskott Den indonesiska rupian gjorde en ny bottennotering mot dollarn i början av juni. Bakomliggande faktorer till försvagningen är en svag ekonomisk tillväxt, ett stort bytesbalansunderskott och en allmänt låg investeringsaptit från globala investerare att investera i tillväxtländer inför en väntad räntehöjning från Fed. Utländska innehav av indonesiska obligationer är sedan tidigare stora vilket gör valutan känslig för större skift i globala portföljer. BNP tappade fart under det första kvartalet i år och ökade med endast 4,7 procent i årstakt jämfört med 5,0 procent det föregående kvartalet. Fortsatt svaga råvarumarknader och dämpad inhemsk efterfrågan låg bakom den lägre tillväxttakten. Exporten har trendmässigt försvagats sedan mitten av Inflationen är hög trots den svagare tillväxten. Konsumentpriserna steg med 7,2 procent under maj månad i årstakt vilket är den högsta nivån i år. Prisuppgången var inte efterfrågedriven utan påverkades uppåt av högre administrativa priser och högre matpriser. Staten tog bort subventioner av fordonsbränslen helt i början av 2015 vilket tillsammans med den senaste oljeprisuppgången slår direkt in i den allmänna prisuppgången. Oljepriserna har stigit med ca 40 procent sedan bottenläget i januari. Vi förväntar oss därför att centralbanken behåller sin styrränta oförändrad framöver. Sydkorea Stora reserver och stark externbalans Svag export och låg kortränta Centralbanken sänkte styrräntan med 25 punkter till en ny rekordlåg nivå på 1,5 procent vid sitt möte den 11 juni. Detta var den fjärde sänkningen sedan mitten av Anledningen till sänkningen var den trendmässiga nedgången i exportutvecklingen och eventuella negativa effekter på konsumtionen av mersviruset som drabbade Sydkorea under våren. Ekonomin påverkas kraftigt av epidemin som gör att människor stannar hemma istället för att gå ut och konsumera. Dessutom påverkas turismen negativt. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan våren I årstakt steg BNP under första kvartalet i år med 2,4 procent jämfört med 3,9 procent under motsvarande period Samtidigt har exporten visat negativa årsförändringar varje månad under Exporten påverkades negativt främst av svag konsumtion från EU. Den svagare euron gör det dyrare för européer att importera samtidigt som produktion i Europa blir mer konkurrenskraftig. Svag efterfrågan från Ryssland påverkade även bilexporten kraftigt negativt. PMI föll till 46,1 i juni och indikerar därmed fortsatt svag aktivitet inom industrin. Inflationstakten uppgick till endast 0,7 procent i juni vilket är långt under centralbankens nedre gräns för inflationen på 2 procent. Centralbanken har tidigare varit motsträvig till penningpolitiska lättnader då de oroats för hushållens höga skuldsättning. Prognos IDR/SEK 3 mån 0,061 (idag 0,063) Rupian handlar för tillfället på rekordlåg nivå mot dollarn. Trots detta är valutan inte lågt värderad i reala termer. Vi är negativa till rupian mot dollarn under det närmaste kvartalet mot bakgrund av svag efterfrågan från Asien och risk för en starkare dollar. Prognos KRW/SEK 3 mån 0,0072 (idag 0,0075) Vi förväntar oss att den koreanska wonen fortsätter att falla framöver mot bakgrund av svag tillväxt och den historiskt låga korträntan. Detta är troligtvis en välkommen utveckling från politiskt håll och för de sydkoreanska exportföretagen. Wonen är dessutom inte billig mätt i termer av den reala effektiva växelkursen. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 5 av 7

6 Indien Stram penningpolitik Svag återhämtning Den ekonomiska tillväxten har i viss mån varit en besvikelse under 2015 och de starka tillväxtförväntningar som rådde efter regeringsskiftet 2014 har nu dämpats. Regeringen har däremot aldrig utlovat några snabba förändringar utan planerar med en reformagenda som syftar till att öka tillväxten på lång sikt. Indien behöver genomföra stora infrastrukturella investeringar. Investeringsutvecklingen har däremot varit svag och kredittillväxten likaså. Kredittillväxten är den lägsta på ca 10 år. Detta trots att centralbanken har sänkt räntan med 75 punkter under Bankerna har inte fört ut räntesänkningarna fullt ut till sina låntagare. Inflationstakten har fallit kraftigt sedan andra halvåret 2014 på bred basis. Bakom nedgången ligger förbättrad kontroll av matpriser, överskottskapacitet i industrin och en mer stabil valutautveckling. Nedgången i prisutvecklingen har varit än mer markant i grossistledet där priserna fallit i årstakt varje månad sedan november I maj föll de med 2.4 procent i årstakt vilket är den lägsta nivån på ca 40 år. Den svaga inhemska efterfrågan talar för att inflationen förblir låg och håller sig under centralbankens mål på 6 procent för Vi förväntar oss därför ytterligare räntesänkningar för att stimulera kredittillväxten och få fart på nödvändiga investeringar. Exporten har haft en negativ utveckling sedan december förra året vilket tillsammans med det låga inflationstrycket talar för en svagare valutautveckling. Prognos INR/SEK 3 mån 0,130 (idag 0,133) Rupien har befunnit sig i en svagt fallande trend mot dollarn sedan ett år tillbaka. Vi tror att detta är en önskvärd utveckling från ledarna då exportutvecklingen är svag och kan behöva stöd av en svagare valuta. Riskerna är på nedsidan om regeringen åker på bakslag att få igenom viktiga reformer i senaten eller om risksentimentet försvagas kraftigt i samband med en eventuell ränteuppgång i USA. Kina Politikerna förbereder full konvertibilitet av renminbin Svag ekonomisk aktivitet och börsturbulens Ledarna i Kina har i år haft fullt upp med att genomföra åtgärder för att stabilisera ekonomin, och nu senast även aktiemarknaden. Centralbanken har sänkt räntan vid fyra tillfällen sedan november Reservkraven för bankerna har sänkts vid tre tillfällen under året. Inledningsvis var syftet att stabilisera den svaga fastighetsmarknaden. Den senaste tiden har fokus skiftats mot de kraftiga kursfallen på börserna. Aktiemarknaderna i Kina låg under många år i dvala. Börserna vaknade till liv i november förra året när centralbanken inledde sin penningpolitiska stimulans. Börsuppgången accelererade under våren vilket medförde att värdet på flera börser i Kina mer än dubblerades på ca ett halvår. Detta skedde samtidigt som den ekonomiska tillväxten fortsatte att tappa fart. Vi bedömer att börsnedgången får begränsad påverkan på realekonomin. Börsuppgången har varit för kort för att påverka levnadsstandarden och aktieägandet är inte utbrett i Kina. Centralbanken kommer dessutom att fortsätta med stödåtgärder för att mildra nedgången. De skuldtyngda provinserna har fått hjälp att minska sina räntekostnader genom att byta gamla lån med hög ränta och kort löptid till längre obligationslån med en lägre ränta. Bankerna får ta den högre kostnaden men kan samtidigt finansiera sig billigt hos centralbanken med de nya obligationerna som säkerhet. Vi förväntar oss ytterligare stimulanser under året i syfte att stabilisera ekonomin. Prognos CNY/SEK 3 mån 1,354 (idag 1,362) Renminbin har varit ovanligt stabil mot dollarn sedan mitten av mars i år. Vi förväntar oss en fortsatt stabil utveckling mot dollarn under resten av Skälet är att Kina förbereder en ökad internationalisering av sin valuta för att på sikt göra den fullt konvertibel. Vi bedömer dock att Kina behöver genomföra ytterligare reformer på det finansiella området innan renminbin kan inkluderas i IMF:s valutakorg, SDR. Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 6 av 7

7 Kontaktinformation Swedbank Large Corporates & Institutions Landsvägen Stockholm https://research.swedbank.se Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Kundhandel Stora Företag Maria Janson Tel: e-post: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: e-post: Strategi Madeleine Pulk Tel: e-post: Analys Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Kundhandel FX Emerging markets Martin Söderlund Tel: e-post: Peter Granqvist Tel: e-post: FX and Fixed Income Gothenburg Hans Boman Tel: e-post: FX and Fixed Income Malmö Zandra Trulsson Tel: e-post: FX and Fixed Income Stockholm Lena Jonnerberg Tel: e-post: FX and Fixed Income Helsinki Jan-Peter Laaksonen Tel: e-post: FX and Fixed Income Oslo Mattis Lund Tel: e-post: FX and Fixed Income Tallinn Maarika Liivapuu Tel: e-post: FX and Fixed Income Riga Imants Svilāns Tel: e-post: FX and Fixed Income Vilnius Andrius Bakanas Tel: e-post: Bilder från Stock.XCHNG, sxc.hu och Getty Images. Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Large Corporations & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Large Corporations & Institutions, Swedbank AB (publ), Stockholm Macro & Strategy Research Swedbank Large Corporates & Institutions Sidan 7 av 7

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer