SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen"

Transkript

1 SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen

2 Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att ta hand om samhällets avfall är en allmännyttig tjänst som kräver kunnighet och ansvar men också möjlighet att arbeta långsiktigt. Minst tre generationers avfall ska vi hantera samtidigt. Vi ska säkerställa att våra föräldrars avfall, som ligger på tippen, inte medför några miljöproblem. Vi ska också ta hand om dagens avfall med de förutsättningar och den teknik som idag står till buds. Vi omvandlar avfallet till el och fjärrvärme, biogas och biogödsel samt återvinner det vi kan. Dessutom ska vi planera och förbereda för morgondagens sophanterings- och återvinningssystem. Det betyder att vi idag behöver förändra vår inställning till sopor och inse att avfallet är råvarorna till morgondagens varor och på så sätt utgör en viktig resurs. Vi ska därtill jobba med att förebygga att avfall uppstår inspirera till att handla klokt, stoppa matsvinnet och byta grejer med varandra. Kommunerna har ansvaret för detta långsiktiga arbete. Hos oss har kommunerna valt att jobba tillsammans i bolaget SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB). I över 30 år har vi arbetat så. Gemensamt tar vi nu ansvaret för den gamla tippen på Hagby. Vi har också möjligheter att investera i anläggningar eller göra upphandlingar för att klara dagens avfallshantering på ett rationellt och miljömässigt klokt sätt. På så sätt har anläggningen på Löt, omlastningen på Hagby och våra återvinningscentraler kunnat förverkligas. Genom den gemensamma avfallsplaneringen har samtliga kommuners fullmäktige dessutom lagt fast hur vi ska jobba med avfallsfrågorna för framtiden och satt mål för vad vi ska uppnå i det avseendet år Det kallar vi samhällsnytta. Stadsbuss i Uppsala som drivs med biogas. Biogasen produceras bland annat av matavfallet från den nya matavfallsanläggningen på Hagby. 2

3 Allt räknas i återvinningen. Som ännu ett år i raden av flera kan vi summera 2010 som ett riktigt bra år för SÖRAB. Ekonomiskt gjorde vi ett klart bättre resultat än vad vi vågade hoppas på när vi i skuggan av den då rådande globala lågkonjunkturen, hösten 2009, arbetade fram budgeten för Lågkonjunkturen ebbade dock ut i början av året och konjunkturen har sedan dess vänt uppåt vilket till viss del bidragit till det goda resultatet. Andra faktorer är de nära samarbeten vi har skapat med andra företag i branschen samt att vår avsättning av skrot och förädlade avfallsbränslen intäktsmässigt ökat. Som en försiktigt positiv trend har mängden hushållsavfall från våra kommuninvånare för första gången på många år inte ökat under året - trots konjunktursvängningen. Vi hoppas att det är en ihållande trend då vårt övergripande mål i den gemensamma avfallsplanen som vi tillsammans med våra kommuner tagit fram i första hand är att förebygga att avfall inte uppstår. Ett annat prioriterat mål i avfallsplanen är att öka insamlingen av matavfall. Det primära sy et är att utvinna biogas för användning som fordonsbränsle. Under året har vi därför gjort en större investering i en mottagningsanläggning på Hagby för utsorterat matavfall, varifrån avfallet sedan omlastas och transporteras för vidare förädling. Som en liten knorr på svansen har vi dessutom en biogasmack på Hagby som förser sopbilar och andra gasdrivna fordon i regionen med bränsle. Brandincidenter och bränder är ju ett otyg som vi i avfallsbranschen tyvärr emellanåt drabbas av. Så blev även fallet i slutet av november då en självantändning med en pyrbrand som följd inträffade i vårt bränslelager med flisat trä på Hagby. Tack vare att vi i början av året investerade i ökat släckvatten på anläggningen kunde vi under hela förloppet hålla den pyrande glöden under kontroll och någon egentlig brand utbröt aldrig. Rökutvecklingen från flislagret blev dock väldigt besvärlig, speciellt för många kringboende runt anläggningen - vilket är mycket beklagligt och som vi ber om ursäkt för! För att ytterligare minska risken för brand framöver ser vi nu över våra lagringsrutiner för bränslen. Beträffande våra återvinningsanläggningar Hagby och Löt har vi i början av 2011 fått nya och modernare tillstånd som vi kommer att ta i anspråk under våren. Tillståndet för Löt ger oss bland annat möjlighet att förlägga en så kallad klass 1 deponi avseende farligt avfall på anläggningen. E ersom vi står inför en hel del pensionsavgångar för medarbetare i ledande befattningar och för att möta framtida utmaningar har ett arbete påbörjats för att göra en översyn av organisationen i företaget som beräknas vara klart e er sommaren Till sist - men absolut inte minst - vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare och entreprenörer som är med och skapar det fina företag vi har. Och - stort som smått - allt räknas som sagt i en långsiktig och samhällsnyttig återvinning. Per Nilsson VD, SÖRAB 3

4 Gamla synder och den ständigt pågå På Hagby ligger 3 miljoner ton sopor. De är en del av samhällets baksida från slutet av 50-talet till Där bildas lakvatten och gas. För lakvattnet har vi byggt ett reningssystem med översilningsytor, meandrar, filter och växtfyllda dammar. Gasen samlar vi upp och skickar i en 8 km lång ledning till centrala Täby där den används för uppvärmning av bostäder och lokaler. Sedan 80-talet har återvinningsverksamheten utvecklats på Hagby. Idag är anläggningen stans närmaste återvinning och allt som kommer in genom grindarna ska ut igen i förädlat skick. Här komposteras också trädgårdsavfall och under året har vi byggt en extra damm för rening av dagvatten från komposten. Sådant som blir över i avfallshanteringen idag placeras på Löt. Men även där finns idag en omfattande återvinningsverksamhet. Under några år tog vi emot aska från avfallsförbränning, stabiliserade den och lade den i särskilda celler på Löt. Det har bidragit till en avrinning av lakvatten med en hög kloridhalt, vilket vi dock räknar med ska klinga av nu när vi slutat deponera aska på detta sätt. Gamla synder kontrollerar vi så även i år. För att säkerställa att vi inte förorenar i miljön mer än vad vi har fått tillstånd till tar vi regelbundet prover på vatten på alla våra anläggningar. Det gäller såväl lakvatten, markvatten, ytvatten som brunnsvatten. Prover tas både före och e er anläggningarna där vi har deponier för att kunna kontrollera hur vi påverkar. I år har vi tagit mer än 230 prov på våra anläggningar. Undantaget det kloridhaltiga vattnet på Löt och släckvatten som uppkom vid en brand där träflis i lager kolade på Hagby i slutet av året så har våra riktvärden kunnat hållas. Nedlagda deponier I samband med avfallsplanering ska gamla tippar inventeras, klassificeras och behov av åtgärder fastställas för att minimera miljörisker. Därför har vi under året låtit inventera alla gamla deponier i SÖRAB-kommunerna som vi har kunnat hitta. Det blev 120 st. För att klassificera deponierna har en MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) fas 1 genomförts för alla de identifierade objekten. De aspekter som vägts in i riskklassningen är föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt områdets känslighet och skyddsvärde. Tre deponier har klassats som riskklass 1 och 21 deponier som riskklass 2. Resterande har bedömts ha måttlig eller liten risk eller varit omöjliga att klassa på grund av bristande information. Utredningen har överlämnats till respektive kommun för vidare undersökningar och åtgärder. Gamla deponier finns i alla SÖRAB-kommunerna och kan ibland vara svåra att upptäcka. En del har nyligen avslutats medan de flesta övergivits för många år sedan. Flest gamla tippar har hittats i Sollentuna och Vallentuna men de med högsta riskklassen finns i Lidingö och Järfälla. Täppa till och samla gas Under förra året gjordes mätningar av gasläckage från deponierna på Hagby och Löt. Det kunde konstateras att gas sipprar 4

5 Susanne Johnsson tar prover på den gamla deponin på Hagby för att kontrollera att lakvattnet håller sig inom rätt gränser. ende bikten. ut och åtgärder behöver vidtas. Den gas som läcker ut är metangas och sådan gas har en klimatpåverkan som är mer än 20 gånger större än för koldioxid. Gasen kan också medföra lukt. Under året har därför fler uppsamlingsrör placerats på Löt och rören på Hagby förbättrats. Förbättringar av mellantäckning för att undvika bestående luktproblem har gjorts på Löt. Deponering på Hagby upphörde 1995 och gasmängderna minskar nu. Till sist kommer det inte att gå att elda gasen. SÖRAB måste ändå samla upp den gas som bildas, och vi undersöker därför gashalter och alternativ att nyttja eller oskadliggöra den framöver. Bränsle En av de produkter som SÖRAB framställer ur avfallet är bränsle. Träflis, papper-trä-plast, grenar och kvistar samt grovkrossat material från återvinningscentraler. Dessutom används blandat hushållsavfall som bränsle. En del av dessa fraktioner nyttjas året runt men några används framförallt när det är kallt och bränslesäsong. Vi tömmer lagren på våren och bygger nya lager till sen höst. Så har skett även i år. När lagret av träflis var som störst hade så mycket värme utvecklats i högen så att det började pyra i materialet med risk för brand. Ett besvärligt arbete startade med att skopa för skopa flytta undan material från den stora högen och kyla ner det. Det tog två veckor att arbeta sig igenom högen. Samtidigt låg det som ett lock över området på grund av den rådande väderleken. Den pyrande flisen luktade riktigt illa när vi kylde ner den, och lukten låg kvar i området under hela tiden och cirkulerade runt, runt. Täby, Sollentuna och Danderyd var värst drabbade. Vi fick mängder av klagomål och företagets krisorganisation trädde in. Vi har nu ändrat rutiner i hur material ska läggas upp, försöker skapa mer lagerytor, flyttar material till annan plats om det behövs och har ökat avsättningen. Mer ska nu avsättas under hela året. Under året har vi också färdigställt ett system med försörjning av brandvatten till Hagbyanläggningen. Stora tankar ligger nedgrävda ute er Norrortsleden så att vi har tillräcklig kapacitet för brandbekämpning, vilket, trots allt, var till stor nytta när flislagret började kola. Mindre deponering och mer återvinst Åtgärder på återvinningscentralerna (ÅVCerna) kan också resultera i att vi får mindre synder sen. Under året har sorteringen på ÅVCerna förändrats. Det är nu krav på att alla säckar töms, så man ska kunna se att rätt avfall hamnar i rätt container. En ny fraktion gips- har införts och det materialet kan nu tas till återvinning istället för att deponeras. En bättre sortering bland brännbart material har också medfört att mer avfall kan hanteras som ett mer högvärdigt bränsle. Mer personal finns nu också på våra ÅVCer för att hjälpa kunderna så att avfallet sorteras rätt. Skyltningen har setts över. Vi har också deltagit i El-kretsens återvinningshelg med mål att sätta fokus på att elavfall ska hållas skilt från annat avfall. Vi passade på att bjuda på dammsugare till kaffet den helgen. Jobbet är inte bara att minska mängden avfall utan att också minska mängden farliga ämnen i avfallet som ändå måste tas om hand. 5

6 Ingrid Olsson arbetar långsiktigt med att få alla i samhället att gemensamt arbeta för samma mål. Mindre avfall. Var dags jobb. Det blir en hel del på Matavfall från regionen kan nu bli biogas och biogödsel. Det matavfall som samlades in under året ger normalkubikmeter fordonsgas, vilket man kan färdas mil med en bil på. En förutsättning för att vi ska kunna hantera det insamlade matavfallet på ett rationellt och miljömässigt bra sätt är att det kan tas emot inom regionen. Här finns dock ingen behandlingsanläggning. De närmaste ligger i Uppsala eller Västerås. Men, i augusti kunde vi inviga vår nya omlastningsstation för matavfall på Hagby. 16 miljoner har investerats och vi kan nu hantera matavfall i två separata strömmar för vidare transport till en behandlingsanläggning. Vi kan nu ta emot upp till ton matavfall och anläggningen kan, om vi så önskar, byggas vidare med förbehandlingsanläggning för matavfallet. Anläggningen har också en kontrollficka där matavfall kan läggas upp för kontroll så att vi kan säkerställa att det material som vi skickar till rötningsanläggningen har rätt kvalitet. Vi har sedan 2006 samlat matavfall från restauranger och storkök i den s.k. Gröna linjen. Det är en gemensamt upphandlad insamlingsentreprenad som möjliggjort att vi över huvud taget kunde komma igång med insamling och behandling av matavfall för biogasproduktion. Bilarna har dirigerats direkt till rötkammaren i Uppsala och mängderna har successivt ökat under åren. Sollentuna har samlat in matavfall från hushållen sedan många år. Tillsammans med de mängder som började samlas in i ytterligare SÖRAB-kommuner sedan avfallsplanen antogs 2009 har detta avfall komposterats på en anläggning i södra Stockholm. Med den nya omlastningen på plats och en genomförd upphandling av behandling genom rötning kan nu matavfallet återvinnas som rötrest och biogas genereras i processen. E er omlastningen behandlas avfallet idag i rötningsanläggningen i Uppsala. Miljöprövningar av våra verksamheter För att bedriva miljöfarlig verksamhet fordras i de flesta fall tillstånd. SÖRAB har sådana tillstånd för de större anläggningarna och har gjort anmälan enligt miljöbalken för de mindre anläggningarna. Tillståndet för Löt är nu nästan 20 år. Lagsti ningen har ändrats och det finns idag behov av att kunna ta emot andra typer av avfall på våra anläggningar. I mars kom beslut om nytt tillstånd för Löt från Miljödomstolen. Men, vi var inte nöjda med alla villkor varför vi överklagade beslutet till Miljööverdomstolen. Vi har också ansökningar om nya tillstånd inlämnade för Hagby återvinning och Smedby omlastning och ÅVC. För Stockby nya ÅVC fick vi ett tillstånd under 2009 som överklagades av närboende och andra intressenter och de gick också vidare med besvären till Miljööverdomstolen. Miljödomstolen lämnade besvären utan bifall under sommaren och Miljööver- 6

7 Tonny Hendered på Hagby vid den nya matavfallsanläggningen. Anneli Kärrholm ser till att rätt sak hamnar på rätt plats. ett år. domstolen lämnade inte prövningstillstånd. Nu har vi vårt miljötillstånd och jobbar vidare med att få bygglov för anläggningen Återvinningscentraler ja men var? SÖRAB har flera återvinningscentraler med provisorisk placering och ingen given plats för en permanent anläggning. Så är det med anläggningen i Sundbyberg, Kvarnkullen. Den betjänar framförallt boende i Solna och Sundbyberg (ca invånare). Idag finns den provisoriska anläggningen i Ursvik där en ny stadsdel nu håller på att byggas. Dessutom ligger anläggningen i den del av området där den nya E 18 håller på att etableras. Anläggningen kommer bara att kunna vara kvar några år till. Det gör det angeläget att omgående hitta en plats för en permanent anläggning. För något år sedan påbörjade vi ett planärende och en miljöansökan på en plats vid Hallonbergen, men e er protester beslutade kommunen att inte fortsätta processen med tillstånd på den platsen. I Sollentuna har SÖRAB en mottagningsanläggning för trädgårdsavfall. Den ligger på den yta där trafikleden förbifart Stockholm ska dras och har därför också ett provisoriskt läge kommer sannolikt att vara sista året som anläggningen kan drivas, och arbete för att finna alternativ plats pågår. Skolinformation Den interaktiva skolinformationen för låg- och mellanstadiet med frontfiguren Sophia börjar nu ta form. Sorteringshjälp för skolorna är klar tillsammans med dekaler som kan användas för att organisera sorteringen på skolan. Informationsmaterial för varje elev tillsammans med dekaler att ta med hem finns nu också framtaget. För att ge arbetet med skolinformationen en extra knuff har en skolinformatör engagerats på deltid. Det har visat sig vara en mycket e erfrågad service som ger bra inspiration till förbättrad sortering. Studiebesök Det är stor e erfrågan av att få komma till våra anläggningar på besök. Flest besökare har vi på Hagby. Skolbarn tar vi framförallt emot på Smedby, där vi också satt upp en liten informationslokal för att bättre kunna illustrera vad vi gör och vad var och en kan göra. Under året tog vi emot 1060 besökare som ville se våra anläggningar och vår hemsida hade besökare. Avfallsminimering Även om vi bygger nya anläggningar är den största miljövinsten att avfallet över huvud taget inte uppstår. Vi har därför börjat samarbeta med hjälporganisationer som tar emot användbara saker på återvinningscentralen. Initialt prövar vi det på Smedby och Görväln. Vid projektering av nya centraler läggs utrymme för återbruk in som en naturlig del av verksamheten. 7

8 Det är ingen idé att bara prata om fra Det vi gör idag kommer att ha betydelse för framtiden. Redan 2008 och i början av 2009 stakade kommunfullmäktige i alla våra kommuner ut riktningen och satte mål för hur vi ska hantera avfall år Målen följer EU:s avfallshierarki men tar också med aspekterna att avfallshanteringssystemet ska kunna fungera för de människor det berör och att avfallet måste sorteras så att det har en kvalitet så att det kan återvinnas eller uppfylla de krav som ställs för olika behandling. Vi är bra på avfallshantering i Sverige. I vår region nyttjas det mesta av såväl hushållsavfall som verksamhetsavfall som bränsle. Minst häl en av hushållsavfallet går den vägen. Vi får el och ärrvärme, men också en rest av flygaska och slagg. Cirka 20 procent blir kvar. Idag deponeras det mesta av det. Kan man göra det till en resurs istället för en belastning? Vid plockanalyser av soppåsar har det visat sig att det finns nästan 50% matavfall och nästan 25% förpackningar och tidningar i dem. Det vill vi försöka göra nåt bättre av. Idag följer ökningen av avfallsmängder den ekonomiska tillväxten. Det håller inte. Vi behöver bryta det förhållandet. I vår region sker dessutom en stark befolkningsökning. Fram till början av 20-talet planeras SÖRAB-kommunerna ha fått ytterligare invånare att addera till dagens ca invånare. Det kommer att bli omöjligt att etablera avfallsbehandlingsanläggningar när konkurrensen om marken blir ännu tuffare. Mål Målen i planen är satta till år 2020, men för att se att vi är på rätt väg har kommunerna också beslutat om delmål till år Varje år följs det upp att vi styr mot målen och nya handlingsplaner tas fram. Det jobbet görs gemensamt mellan SÖRAB-kommunerna och SÖRAB. Det långsiktiga målet är att avfall ska betraktas som en resurs och sorteras så att de kan utgöra råvaror för nya produkter. Minst 50% av hushållsavfallet ska materialåtervinnas och i det ingår att minst 35% av matavfallet från hushåll, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. Avfallets mängd ska ha minskat liksom innehållet av farliga ämnen i avfallet. Endast det brännbara avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska användas som bränsle. Biogas ska ersätta fossila bränslen och endast om det inte finns andra behandlingsmöjligheter ska avfall deponeras. Vad ska vi servera Insamlingssystemen påverkar möjligheterna att återvinna och möjligheterna att få avfallet på rätt plats för att få rätt behandling för respektive avfallsslag. Avsikten är därför att se över hur man kan underlätta för invånare och kanske också företag. Vi behöver inventera vilka 8

9 mtiden. Snart är den här. som kan vara aktörer i avfallshanteringen på vår väg mot ett hållbart samhälle. Bjuda in, diskutera och skaffa oss olika, och kanske oväntade, samarbetspartners. När det gäller hushåll och andra kunder som kommunerna har ansvaret för att serva talar vi om att vi ska ta fram ett smörgåsbord från vilket man kan välja vilka tjänster man vill ha ett system med människan i centrum, där man heller inte får tulla på arbetsmiljöaspekterna. Tagit reda på mer Under året har vi därför låtit utreda flera frågor: Utredning om uppdelning av avfallet i olikfärgade påsar med mekanisk e ersortering (Optibag), utredning om för- och nackdelar med gemensam upphandling av insamlingstjänster, utredning om tillgängliga insamlingssystem för smått elavfall. Vi har också utrett tillgängliga insamlingssystem för andra typer av avfall och vad som ser ut att finnas i utvecklingsfas samt en utredning kallad BOA+. I den utredningen har vi tillsammans med Käppala reningsverk utrett förutsättningar för samarbete när det gäller behandling av matavfall med produktion av fordonsgas. Samarbetsparter Det är inte bara de som arbetat med avfallshantering inom kommunerna eller SÖRAB som kan åstadkomma att vi kan ta oss till målen i avfallsplanen. Under året har planläggare bjudits in till workshop för att hitta ett sätt att tidigt få in avfallshantering i planprocesser och bygglovhantering. Vi har också ha workshop med upphandlare för att få med frågan om avfallsreduktion och minskning av farliga ämnen vid offentliga upphandlingar. Checklistor har tagits fram som används av miljöinspektörerna vid tillsyn av livsmedelslokaler. Där har tillsyn av avfallshanteringen lagts till med mål att minska avfallsmängderna och öka återvinningen. Alla som är involverade i avfallsplaneprocessen, såväl politiker som tjänstemän, får fortlöpande information om arbetet genom ett nyhetsbrev som SÖRAB ger ut. Vi har också tagit fram informationsmaterial om sortering och återvinning vid byggnation som nu finns tillgänglig på bl.a. byggvaruhus och kommunernas bygglovkontor. Informationsmaterial för storkök, restauranger och butiker om matavfallsinsamlig via Gröna linjen finns nu också nyframtaget. För att öka kunskapen om farliga ämnen har vi ordnat kurs för egen personal och berörda i SÖRAB-kommunernas förvaltningar om farliga ämnen i byggavfall. Nästa år bygger vi vidare på framtidens avfallshanteringssystem och försöker skaffa oss fler samarbetsparter som kan hjälpa till att nå målen. Då ska vi träffa och försöka få med oss byggherrar från mindre byggnadsföretag liksom ett stort antal fastighetsägare. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 9

10 Styrelsen Övre raden från vänster Per Nilsson, VD Magnus Nilsson, Solna Elwe Nilsson, Ordförande, Vallentuna Ej på bild: Douglas Lithborn, Sollentuna Nedre raden från vänster Jan Eckert, Upplands Väsby Allan Palm, Lidingö Carina Erlandsson, Danderyd Anders Rosenberg, Järfälla Jan Jogell, Sundbyberg Torsten Björnsson, Täby 10

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Söderhalls Renhållningsverk AB, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret SÖRAB bildades år Bolagets verksamhet omfattar byggnation och dri av regionala avfallsbehandlingsanläggningar, insamling och bortforsling av avfall, konsultverksamhet i avfallsfrågor åt bolagets ägare och andra. Bolaget ägs av Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Bolaget har sitt säte i Vallentuna. Bolagets styrelse har sedan årsstämman 2010 utgjorts av nedanstående nio personer varav en är kvinna. Ledamöter: Suppleanter: Kommun: Elwe Nilsson (m) ordf Jaana Tilles (s) Vallentuna Torsten Björnsson (m) Oskar Pihl (m) Täby Carina Erlandsson (m) Olof Reichenberg (m) Danderyd Anders Rosenberg (m) Leena Jungefors (s) Järfälla Allan Palm (m) Göran Tegnér (fp) Lidingö Magnus Nilsson (m) Anders Ekegren (fp) Solna Douglas Lithborn (m) Christina Nelson-Södersten (fp) Sollentuna Jan Eckert (m) Leif Berglund (s) Upplands Väsby Jan Jogell (s) Lars-Olof Fröjd (m) Sundbyberg Styrelsens möte föregås av en ordförandeberedning där Elwe Nilsson och Torsten Björnsson deltar. Ordinarie revisorer har fram till årsstämma varit auktoriserade revisorn Lars Egenäs samt Rolf Hagstedt, Sollentuna och Sven Ydell, Danderyd. Revisorssuppelanter har varit Deloitte AB samt Hans Karlberg, Lidingö och Bo Klasmark, Täby. Verkställande direktör har varit Per Nilsson. 11

12 Verksamheten Verksamheten är i allt väsentligt tillstånds- och anmälningspliktig och regleras av miljöskyddslagen och miljöbalken. Vår tillståndsplikt avser dri av deponi, återvinningsanläggningar och omlastningsstationer. Påverkan på miljön sker främst genom utsläpp till vatten och lu. Den globala lågkonjunkturen ebbade ut i början av året och konjunkturen har sedan dess vänt uppåt. Trots detta har mängderna hushållsavfall totalt sett inte ökat, vilket är något motsägelsefullt med tanke på att avfallet ökat varje år under åtminstone de senaste 15 åren oberoende av konjunktursvängningar. Ökningen har dessutom alltid varit som störst i konjunkturuppgångar. Att avfallet inte ökat måste självklart betecknas som en positiv trend och harmonierar väl med den avfallshierarki som tagits fram i EU, där förebyggandet av att avfall uppstår är det viktigaste och första steget i hierarkin. Övriga steg i hierarkin är i prioritetsordning; återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning samt i sista hand deponering, vilket helt överensstämmer med vår nyligen reviderade miljöpolicy. Inkomna volymer av verksamhetsavfall har ökat något under året vilket dels hänger ihop med konjunkturvändningen men som också beror på ökade marknadsföringsåtgärder i företaget. Totala mängderna levererat, återvunnet material, inkluderat verksamhetsavfall, har under året uppgått till ton ( f å ). Behandling och återvinning av förorenade jord- och schaktmassor är ej inräknat. Arbetet mot uppsatta mål i den gemensamma avfallsplanen har fortsatt under året tillsammans med våra ägarkommuner. Ett prioriterat mål i planen är att öka insamlingen av organiskt matavfall för att sedan röta detta och framställa biogas. Vi har därför under året investerat i och färdigställt en mottagningsanläggning på Hagby för att kunna ta emot utsorterat matavfall. Därmed har vi på sätt och vis slutit ett kretslopp e ersom vi sedan en tid tillbaka även har en biogasmack på anläggningen som förser sopbilar och andra gasdrivna fordon i regionen med bränsle. Vi har också i samarbete med Käppala reningsverk fortsatt att utreda möjligheterna att samröta matavfallet med avloppsslam. För en sådan samrötning krävs det att man förbehandlar avfallet så att det blir pumpbart. En huvuddel i den fortsatta utredningen sy ar därför till att ge svar på hur en sådan förbehandlingsanläggning ska vara beskaffad, var den geografiskt är lämplig att förlägga, vem som ska vara huvudman för en sådan och om den över huvud taget är ekonomiskt försvarbar. En självantändning med åtföljande glödbrand inträffade i slutet av november i vårt bränslelager med flisat trä på Hagby återvinningsanläggning. Tack vare att vi i början av året investerade i ökat släckvatten på anläggningen kunde vi under hela förloppet hålla glöden under kontroll och någon egentlig brand utbröt aldrig. Rökutvecklingen från flislagret blev dock väldigt besvärlig för många kringboende runt anläggningen, vilket är mycket beklagligt. För att minska risken för att en sådan här situation ska uppstå framöver ser vi nu över våra lagringsrutiner för bränslen. Dels kommer vi se till att vi har ett jämnare utflöde av bränslen från anläggningen till värmeverken, dels håller vi på att försöka tillskapa ökade lagerytor för att få möjlighet att lagra bränslen på ett mer brandsäkert sätt. För vår återvinningsanläggning Löt i norra Vallentuna fick vi i augusti en deldom beträffande att vi sökt ett nytt och modernare tillstånd för anläggningen. Såväl vi som Länsstyrelsen överklagade dock en del villkor i domen och en överprövning har skett i Miljööverdomstolen i början av En slutlig dom inkom i slutet av mars 2011 vilket innebär att vi kan ta ett nytt tillstånd i anspråk under våren. Även för Hagby återvinningsanläggning har vi sökt ett nytt tillstånd och vi fick en dom från Miljödomstolen i början av 2011 som inte har överklagats och därmed vunnit laga kra, vilket gör att vi även kan ta detta tillstånd i anspråk under våren. Innan vi tar dessa nya tillstånd i anspråk måste dock säkerheter i form av pant eller borgen ställas till Länsstyrelsen vilket rör sig om totalt cirka 85 mkr. Vi har fortsatt akut behov av att ersätta två av våra återvinningscentraler. Den ena är den undermåliga anläggningen vi har på Lidingö där vi för närvarande väntar på ett bygglov innan vi kan sätta spaden i jorden för att bygga en ny och modern återvinningscentral. Den andra är fortsatt den provisoriska anläggningen i Sundbyberg som vi snart kommer att tvingas att stänga på grund av att nya E18 kommer att dras fram i området. Någon mark för en ny etablering har tyvärr, e er åtskilliga års påtryckningar, ännu inte anvisats av Sundbybergs kommun. Noterbart vad gäller framtida marknad för den kommersiella verksamheten är de strukturella förändringar som varit och är på gång i branschen. En av våra större kunder har gjort konkurs och det har förekommit uppköp och sammanslagningar av såväl bolag som verksamheter i branschen. Detta är händelser som ligger utanför bolagets påverkan och som kan komma att negativt påverka lagd budget för Ny lagsti ning är också på gång under 2012/13 som framöver ska precisera vad som ska gälla när offentlig sektor gör direktupphandlingar i egna ägda bolag, vilket eventuellt i sin tur kan ge en påverkan på bolaget i framtiden. E ersom vi står inför en hel del pensionsavgångar för medarbetare i ledande befattningar och för att möta framtida utmaningar har ett arbete påbörjats för att göra en översyn av organisationen i företaget vilket beräknas vara klart e er sommaren Omsättning och resultat Omsättningen har under året uppgått till 255 Mkr vilket är något högre än för 2009 (241 Mkr). Årets resultat, 8,7 Mkr, är också något bättre än föregående år (6,4 Mkr) och är bättre än vad som hade budgeterats. Anledningen är primärt att hänföra till ökad försäljning av förädlade material. Under året har till skattemyndigheten inbetalts 20,0 Mkr (15,2) i deponiskatt. Resultatet har under året påverkats av 9,2 Mkr (11,3) i förbränningsskatt. Förslag till disposition av bolagets resultat ( i kronor) Till årsstämmans förfogande: balanserade vinstmedel årets vinst Styrelsens förslag: utdelning i ny räkning balanseras

13 Resultaträkning (kkr) Not Rörelsens intäkter: Nettoomsättning , ,6 Övriga rörelseintäkter , , , ,4 Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader , ,9 Personalkostnader , ,1 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 7, 8, , ,5 Övriga rörelsekostnader - 324,8-732, , ,9 Rörelseresultat ,2 944,5 Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,0 74,5 Återföring nedskrivning kortfristig placering 1 137, ,0 Räntekostnader - 114,3-253,3 Erhållen utdelning 771, , , ,4 Resultat efter finansiella poster , ,9 Bokslutsdispositioner ,4 386,7 Skatt , ,2 ÅRETS RESULTAT 8 731, ,4 13

14 Balansräkning Per 31 December (kkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader , ,2 Mark , ,7 Markanläggningar , ,8 Maskiner och andra tekniska anläggningar , ,5 Inventarier, verktyg, installationer , ,5 Summa materiella anläggningstillgångar , ,7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar ,2 211,2 Summa finansiella anläggningstillgångar 211,2 211,2 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR , ,9 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager ,6 389,6 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,0 Övriga fordringar 1 812, ,2 Skattefordran 3 392,7 529,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , ,1 Summa kortfristiga fordringar , ,8 Kortfristiga placeringar , ,0 Kassa, bank , ,7 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , ,1 SUMMA TILLGÅNGAR , ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER: EGET KAPITAL Bundet eget kapital 18 Aktiekapital (antal st) , ,0 Reservfond 6 000, ,0 Summa bundet eget kapital , ,0 Fritt eget kapital Balanserat resultat , ,9 Årets resultat 8 731, ,4 Summa fritt eget kapital , ,3 SUMMA EGET KAPITAL , ,3 SKULDER Obeskattade reserver , ,7 Avsättning återställning deponier , ,1 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,0 Summa långfristiga skulder 4 250, ,0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 000, ,0 Leverantörsskulder , ,8 Övriga skulder , ,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,6 Summa kortfristiga skulder , ,9 Summa skulder , ,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,0 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar , ,0 Företagsinteckningar , ,0 14

15 Kassaflödesanalys (kkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 9 631, , Avsättning återställning deponier 6 671, ,0 Förlust/vinst vid avyttring av inventarier - 220,6 725, , ,8 Betald skatt , ,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital , ,8 Förändring av rörelsekapital Minskning/Ökning varulager - 530,0 23,2 Minskning/Ökning fordringar ,9 586,7 Minskning/Ökning leverantörsskulder , ,6 Minskning/Ökning övriga skulder 1 013, ,4 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital , ,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten , ,9 Investeringsverksamheten Ersättning sålda inventarier 515,0 35,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar , ,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,3 Finansieringsverksamheten Amortering skulder , ,4 Utdelning ,0 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,4 Årets kassaflöde , ,2 Likvida medel vid årets början , ,5 Likvida medel vid årets slut , ,7 15

16 Tilläggsupplysningar Not. 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och Far. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande: Byggnader Omlastningsstationer 5% Fastighet Löt 2:1 2% Markanläggningar Anskaffningar före 1/ % på 75% av anskaffningsvärdet Anskaffningar efter 1/ % av anskaffningsvärdet Maskiner och andra tekniska anläggningar 10% - 20% Inventarier, verktyg och installationer 10% - 20% Datorer 20% Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Leasing Sammanlagda anskaffningsvärdet av leasade maskiner uppgår till kkr. Leasingavgift för dessa avtal uppgår till 740 kkr med förfallodag inom ett år samt till kkr inom en fem års period. Varulager Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. Kortfristiga placeringar Aktieandelen av kortfristiga placeringar är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Belopp i följande noter (2-25) anges i kkr. Not. 2 Nettoomsättning Hushållsavfall , ,2 Industriavfall , ,5 Gasutvinning 697,7 862, , ,6 Not. 3 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter , ,2 Skogsförsäljning 544, ,5 Försäkringsersättning 1 151,9 - Övriga rörelseintäkter 536,9 314, , ,8 Not. 4 Medeltal anställda, löner, ersättningar, sociala avgifter och sjukfrånvaro Antal anställda (årsarbetare) varav kvinnor Avtal om avgångsvederlag uppgående till 2 årslöner har träffats med verkställande direktören i händelse av uppsägning från bolagets sida. Några övriga förpliktelser till styrelseledamöter och VD avseende pensioner etc finns ej. Total sjukfrånvaro 0,6 % 1,2 % långtidssjukfrånvaro 0,0 % 0,0 % sjukfrånvaro för män 1,0 % 1,5 % sjukfrånvaro för kvinnor 0,3 % 0,9 % anställda - 29 år redovisas ej redovisas ej anställda år 0,8 % 1,2 % anställda 50 år - 0,3 % 1,2 % Uppgift om sjukfrånvaro för åldersklassen -29 anges ej av integritetsskäl. Not. 5 Revisorernas arvode och kostnadersättning Revisionsarvoden Deloitte AB revisionsuppdrag 105,0 105,7 övriga tjänster 131,5 171,0 Lekmannarevisorer revisionsuppdrag 23,4 24,0 Not. 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärde , ,4 Inköp 8 874,2 - Utgående anskaffningsvärde , ,4 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,0 Årets avskrivningar enligt plan 636,1 660,2 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,2 Utgående planenligt restvärde , ,2 Not. 7 Markanläggningar Ackumulerat anskaffningsvärde , ,0 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,5 Årets avskrivningar enligt plan 2 603, ,9 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,4 Utgående planenligt restvärde , ,6 Pågående byggnation Ackumulerat anskaffningsvärde 201,2 201,2 Årets avskrivningar enligt plan - - Utgående planenligt restvärde 201,2 201,2 Löner och andra ersättningar uppgår till Styrelse och VD 994,1 984,4 Övriga anställda , ,7 Totala löner och ersättningar , ,1 Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 284, ,7 Pensionskostnader 1 660, ,2 (varav för styrelse och VD) (258,8) (230,0) , ,0 16

17 Not. 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde , ,8 Försäljning/Utrangering -998, ,4 Inköp , ,7 Utgående anskaffningsvärde , ,1 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,1 Försäljning/Utrangering - 795,5-568,0 Årets avskrivning enligt plan 5 829, ,5 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,6 Utgående planenligt restvärde , ,5 Pågående projekt Ingående anskaffningsvärde - 191,9 Inköp - - Avslutade projekt ,9 Utgående anskaffningsvärde - - Årets avskrivningar enligt plan - - Utgående planenligt restvärde - - Not. 9 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde 4 744, ,4 Försäljning/Utrangering - 440,7-268,0 Inköp 962,2 504,7 Utgående anskaffningsvärde 5 265, ,1 Ingående ackumulerade avskrivningar 3 080, ,6 Försäljning/Utrangering - 348,8-17,9 Årets avskrivning enligt plan 562,9 486,9 Utgående ackumulerade avskrivningar 3 294, ,6 Utgående planenligt restvärde 1 970, ,5 Not. 10 Mark Söderhall Ingående anskaffningsvärde 5 243, ,7 Utgående planenligt restvärde 5 243, ,7 Taxeringsvärden Lantbruksenheten Löt 1: , ,0 varav småhusenheten del av Löt 1: , ,3 Täktenhet Löt 1: , ,0 Specialenhet reningsanläggning 0,0 0,0 Anskaffningsvärde fördelat på Byggnader 300,0 300,0 Mark 5 243, ,7 Mark Hagby Omlastning och Återvinning Ingående anskaffningsvärde 300,0 300,0 Utgående anskaffningsvärde 300,0 300,0 Fastighetsbeteckning Hagby 8:15, Fällbro 4:2 och Alby 1:72 taxeringsvärde 0 Not. 11 Aktier Vallentuna Elverk AB aktier, nom.värde 2:-/aktie 46,2 46, aktier, anskaffningsvärde 55:-/aktie 165,0 165,0 211,2 211,2 Not. 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 149,0 561,7 Resultat vid avyttring av kortfristiga placeringar 1 159,0-487, ,0 74,5 Not. 13 Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Byggnader (direktavdrag) 34,5 34,5 Markanläggningar (direktavdrag) 8,0 8,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar ,4-203,5 Inventarier - 14,0 47, ,9-113,2 Återföring periodiseringsfond 3 498, ,8 Avsättning till periodiseringsfond , , ,4 386,7 Not. 14 Lager Varulager flis 459,2 47,9 Varulager bränslekross 32,6 8,3 Varulager kompost 424,7 328,8 Varulager skrot 3,1 4,6 919,6 389,6 Not. 15 Kundfordringar Omlastning , ,5 Återvinning , ,4 Övriga 7 279, ,8 Ej reskontraförda kundfordringar 3 222, ,3 Not. 16 Förutbetalda kostnader upplupna intäkter , , Förutbetalda hyror 513,6 516,5 Övrigt 875, , , ,1 Not. 17 Kortfristiga placeringar B. Carlson Fonder , ,3 FSB Penningmarknadsfond MEGA , ,6 FSB Robur diskretionärförvaltning , ,1 Not. 18 Förändring i eget kapital , ,0 Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst resultat Belopp vid årets ingång , , , ,4 Vinstdisposition enligt bokslut vid årets bolagsstämma 6 400, ,4 Utdelning ,0 Årets resultat 8 731,9 Belopp vid årets utgång , , , ,9 17

18 Not. 19 Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan Byggnader (direktavdrag) 149,8 184,3 Markanläggningar (direktavdrag) 32,0 40,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar , ,4 Inventarier 596,7 582,6 Periodiseringsfond tax ,2 Periodiseringsfond tax , ,7 Periodiseringsfond tax ,1 591,1 Periodiseringsfond tax , ,7 Periodiseringsfond tax , ,8 Periodiseringsfond tax , ,9 Periodiseringsfond tax , , ,7 Not. 20 Återställning deponier Återställning tipp Hagby , ,0 Återställning tipp Löt , , , ,1 Not. 23 Övriga skulder Avräkning deponiskatt 1 277, ,6 Mervärdesskatteskuld 1 803,5 - Övriga kortfristiga skulder 2 116, ,9 Not. 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 197, , Upplupna semesterlöner 985, ,3 Upplupna kostnader bränslen 2 524, ,8 Förutbetalda intäkter 1 356,7 17,5 Övriga poster 649, , , ,5 Not. 25 Ställda säkerheter Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar , ,0 Företagsinteckningar , ,0 Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier för återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya EG-Direktivet 1999/31 om Deponering av avfall. Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 30-årig tidshorisont efter avslutad deponering har en extra avsättning om 4 MSEK skett till återställningsfond Löt med anledning av identifierat behov av sluttäckning av askceller. Vallentuna , ,0 Not. 21 Skuldposters förfallotid Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 250, ,0 Not. 22 Leverantörsskulder Leverantörsskulder , ,7 Ej reskontraförda leverantörsskulder 3 391, , , ,8 Elwe Nilsson Torsten Björnsson Jan Eckert Anders Rosenberg Magnus Nilsson Douglas Lithborn Jan Jogell Allan Palm Carina Erlandsson Per Nilsson Vår revisionsberättelse har avgivits Deloitte AB, Lars Egenäs Auktoriserad revisor 18

19 Revisionsberättelse Till årsstämman i Söderhalls Renhållningsverk AB Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Söderhalls Renhållningsverk AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm 15 april 2011 Deloitte AB Lars Egenäs Auktoriserad revisor 19

20 Ekonomiska axplock Omsättningsutveckling (kkr) Investeringar (kkr) Kostnadsfördelning Personal Finansnetto Avskrivningar Legoarbeten Övriga rörelsekostnader Totalt antal timmar Personalkostnader (kkr) Lönekostnader Arbetade timmar Frånvarotimmar Personalkostnader Personal. ålders- och ansvarsfördelning Ålder Totalt Miljö & Utveckling Administration Produktion Marknad & Försäljning Ålderssummering Nyckeltal Omsättning kkr Rörelseresultat kkr Tillgångar kkr Soliditet % 17,2% 24,3% 22,2% 19,8% 18,2% Kassalikviditet % 311,9% 341,7% 334,1% 288,2% 284,8% Balanslikviditet % 313,6% 342,4% 334,8% 289,5% 291,5% Räntabilitet på totalt kapital 4,9% 3,7% 6,6% 4,6% 0,7% Räntabilitet på eget kapital 16,6% 10,7% 21,1% 15,5% 0,5% Omsättning per anställd kkr

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer