Bostadsrättsföreningen Kopparslanten ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1

2 2

3 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Kallhäll 6:163 i Järfälla kommun. På fastigheten har 1963 uppförts ett flerfamiljshus med fem våningar, i vilka man upplåter bostadslägenheter. Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m 2. Taxeringsvärdet är kr, varav byggnadsvärdet är kr och markvärdet kr. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i HSB Försäkrings AB. I försäkringen ingår bland annat momenten styrelseansvar och saneringsavtal vid ohyra dessutom ingår bostadsrättstillägg. Ordinarie föreningsstämma har hållits På stämman deldog 23 st röstberättigade medlemmar och ombud. Styrelse Styrelsen har från ordinarie föreningsstämma 2007 haft följande sammansättning: Ordinarie: Susanne Haidgard Anna-Liisa Timonen Nina Anell Katrin Persson Hans Källsten Ordförande Vice ordförande Sekreterare Informationsansvarig Miljöansvarig I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Susanne Haidgard, och Hans Källsten. Ersättare: Kari Aarni Per Lindsjö I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Per Lindsjö. Styrelsen har under verksamhetsåret 2007 hållit 18 st protokollförda sammanträden. 3

4 Revisorer Revisorer har varit Håkan Wedsberg, vald vid föreningsstämman, samt Roy Eide från SET revisionsbyra AB. Ann-Marie Anell vald på föreningsstämma till revisorsuppleant beslutade att avgå i juni. Valberedning Valberedningen har under året bestått av Leif Gustavsson, Robert Hjalmers och Alexandra Salonen. Alexandra Salonen har varit sammankallande. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Susanne Haidgard, Katrin Persson, Anna-Liisa Timonen, Nina Anell och Hans Källsten två ur förening. Alla ledamöter har attesträtt på kr var för sig. Gemensam panncenteral Föreningen är delägare och medlem i Kopparvägen ekonomisk förening (org nr ). Föreningen har ett andelstal på 19% i föreningen, vars ändamål är att driva en panncentral för uppvärmning hos medlemmarna. Övriga medlemmar ä Brf. Kopparstaven (40,00%), Brf. Kopparvinkeln (30,00%) samt Brf. Kopparskölden (11,00%). Lägenheter och lokaler Av föreningens 110 bostadslägenheter är 93 st upplåtna med bostadsrätt och 17 st upplåtna med hyresrätt per Två lägenheter var vid årets slut uthyrd i andra hand. Två lägenheter var till salu och blev upplåtna i början av Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder Lokaler 1 60 Bilplatser 47 Mc-Platser 9 Summa Under 2007 har 13 st överlåtelser ägt rum samt 2 upplåtelser.genomsnittlig köpeskilling vid försäljningar under året har varit kr/ m 2. Föregående år uppgick antalet överlåtelser till 19 st och genomsnittlig köpeskilling uppgick då till kr/ m 2. Fastighetsadresser Kopparvägen 2-20 (jämna nummer) Förvaltning Administrativ förvaltning har Konsult Ari Samppala tillsammans med styrelsen ombesörjt samt den tekniska förvaltningen har HSB Norra Stor-Stockholm ombesörjt. Jörgen Forsgren har varit föreningens tekniska förvaltare. Ari Samppala har tillsammans med Susanne Haidgard varit föreningens ekonomiska förvaltare. Information Föreningen har egen hemsida (www.kopparslanten.se), där medlemmar och boende i föreningen m fl kan hitta aktuell information. 4

5 Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Resultat efter förändring av uh-fond, tkr Balansomslutning, tkr Avgifts- & hyresbortfall, procent 0,87 0,02 1,65 0,74 0,02 Årsavgiftsnivå för bostäder Fond för ytre underhåll, tkr Styrelsens kommentarer Bostadsrättsföreningen startade sin verksamhet och verksamhetsåret 2003 omfattade därför perioden Föreningen visar ett negativt resultat på tkr. Resultatet kan förklaras med att det planerade underhållet under året har uppgått till 410 tkr, vilket ingår i årets resultat. I samband med de större ombyggnationerna av fastigheten har det även varit tvunget att reparera fastigheten. Inte heller denna gång har det gått att påvisa hur stor del som hänrör till de olika ombyggnationerna av fastheten. Föreningen har fortsatt att repararera fastigheten under året för att minska de framtida kostnaderna. De enskild största kostnadsposterna är räntekostnader (2.047tkr), uppvärmning (719 tkr) samt avskrivningar (467 tkr) och reparationskostnader/fastighetsskötsel (436 tkr) Tyvärr har det visat sig efter kontakt med vår advokat att vi varit tvungna att skriva av vår fordran på Kopparudden då förtaget har omstrukturerats och inga tillgångar finns att få för föreningens del. Detta ser styrelsen som mycket tragiskt eftersom de kostnader som föreningen har blivit tvungen att betala som avser poster som Kopparudden skulle blivit skyldig oss inte går att få ersättning för. Kopparudden påstod att stambyte var genomfört av badrummen vilket senare visat sig att det var en sanning med modifikation. Tre lägenheter per port var genomfört på så slarvigt och inte heller korrekt sätt så att föreningen blev tvungen att göra om under stambytet av köksstammarna. Detta har även kunnat konstateras sedan 2003 i och med de problem som har funnits även med badrumsstammarna och för att fortsatt undvikande av fortsatta problem varit tvungna att byta även dessa. Dessutom den dränering som hade gjorts på baksidan av huskroppen var felaktigt utförd så att regnvatten och fukt hamnade i mellan huskroppen och dräneringsskivorna. Dessutom har det även förorsakat kalldrag på golv i nedre plan. Därför har föreningen blvit tvungen att åtgärda detta redan i år så att fuktskadorna på huskroppen minimeras. En del av föreningens stora kostnader kan påverkas i positiv riktning med ett gemensamt agerade. Genom att tänka på hur vi använder värme, varmvatten, hur vi vädrar och sorterar våra sopor så är det fullt möjligt att sänka kostnaderna betydligt. Alla föreningens kostnader betalas av medlemmarna via månadsavgifter och hyror. Lägre kostnader påverkar avgiften. Det har varit styrelsen största arbete även i år att göra arbeten med fastigheten så att kostnaderna framöver minskar. Detta har skett allt sedan ombildningen och fortsatt sedan dess. Under året har dränering runt fastigheten påbörjats, portarna har renoverats. Dessutom har föreningens lokal utrustats med toalett. Underhållsplanen har korrigerats och den nya ekonomisk planen blir i stället färdig under 2:a kvartalet Den outnyttjade ytan under huskroppen som kommer att kallas källaren framöver är under ombyggnad. Där har övernattningsrum, snickarverkstad, bastu och samlingslokal prioriterats. De två utrymmen som inte är prioriterade är planerat att bli massagedusch och hobbylokal. 5

6 Mervärdeskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför inte någon avdragsrätt för ingående mervärdeskatt. Momsen utför därför en kostnad för föreningen. Förmögenhetsvärde Föreningens förmögenhetsvärde uppgick per till kr. Föreningen betalar inte någon förmögenhetsskatt. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som själv ska deklararera och eventuellt beskattas för sin andel av den totala förmögenheten hos föreningen. Delårsrapport Delårsrapport behöver inte längre föreningen utföra och därför har ingen gjorts. Föreningens lån Under året har ett nytt lån på 3 mkr tagits upp hos Stadshypotek för att finansiera dränering samt extra kostnader i samband med stambytet (se not 17). Ytterligare 3 miljoner har finansierat portuppgångar samt de kostnader som förväntades att Kopparudden skulle ersätta oss med. Väsentliga händelser under året. Ombildning till bostadsrätter I samband med förvärvet av fastigheten ombildades 73 st lägenheter till bostadsrätter. Efter detta datum har ytterligare 20 st lägenheter ombildats från hyresrätter till bostadsrätter, vilket innebär att 93 lägenheter av 110 är upplåtna med bostadsrätt vid utgången av Vår strävan är att alla hyresrätter skall ombildas till bostadsrätter. Reparation och underhåll Utöver normalt löpande underhåll har bl a följande genomförts under året: Trapphusen har renoverats och nya portar har installerats. Dränering runt fastigheten samt iordningställande av plantage i och med breddning av gång framför huskroppen. Källaren har påbörjats där kommer senare ett övernattningsrum, bastu samt samlingslokal att finnas. Panncentralen har nu gått över till fjärrvärme och vid kontroll av förbrukning har det visat sig att föreningen ligger på rätt nivå. Värmekostnaderna kommer att minska under Aktiviteter Föreningen har haft en gemensam vårstädning (som även kallas fixardag) för att åtgärda en del smärre renoveringar och underhåll. I och med att dräneringen av fastigheten på framsidan pågick så blev det ingen höststädning under Årsavgifter och hyror Årsavgifterna har fr o m höjts med 3,0%. Den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder uppgår efter höjning till 591,76 kronor/ m 2. Hyreshöjningen blev inte så stor som den ekonomiska planen visar. Hyresgästföreningen godkände en hyreshöjning med 0,95%. 6

7 Förväntad framtida utveckling Budget för 2008 Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på kr. Beräknad avsättning till fonden uppgår enligt föreningens stadgar till kr och beräknad disposition/uttag uppgår till kr (motsvarar budgeterat planerat underhåll). Budgeterat resultat 2007 efter förändring av yttre underhållsfonden är kr. Enligt styrelsens beslut har årsavgifterna höjts med 3% fr o m Hyrorna för hyreslägenheterna kommer att höjas retroaktivt från med 1,85%. Föreningen har yrkat på 4% på grund av ökade värmekostnader, dränering och upprustning av portar samt en hel del förbättringar i fastigheten. Framtida underhåll Den ersättning som föreningen skulle kräva för badrummen från Kopparudden AB (den tidigare fastighetsägaren) som påstod att stambyte var gjort i alla badrum vid försäljning av fastigheten samt den fordran för värmeinjusteringen har behandlats av vår advokat LEX advokatbyrå och styrelsen har blivit tvungna att själva ta denna kostnad. Det har visat sig att det inte finns kapital i Kopparudden AB och kostnaderna för rättegång samt advokat skulle i slutändan föreningen också få stå för så har detta inneburit att vi inte går vidare. Föreningen har satt igång dräneringen på baksidan även denna åtgärd kommer att innebära minskade kostnader framöver. Det dräneringsarbete som tidigare var utfört under Kopparudden AB s tid har inte heller varit tillfredsställande och fukten har i stället lagt sig mellan huskroppen och de skyddsskivor som grävts ner. Till hösten kommer fönsterbytet och även detta kommer att innebära minskade uppvärmningskostnader samt bättre inluft i lägenheterna. Under 2009 planeras ventilationsåtgärder för nytt godkänt OVK vilket innebär att föreningen då har gjort alla större förändringar, underhåll och ombyggnader som fanns i besiktningsutlåtandet vid ombildningen. 7

8 Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring RESULTATRÄKNING Belopp i kr Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Underhåll Not Fastighetsskatt Avskrivningar Not Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Intäkter av engångskaraktär Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 FONDFÖRÄNDRINGAR ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG Uttag ur fond för yttre underhåll, motsv årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll, enligt stadgar Överföring till fond för yttre underhåll, extra avsättning 0 0 Resultat efter förändring av fond för yttre underhåll BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Pågående arbeten Not Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Rörelseresultat Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 16 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Fond för inre underhåll Not Leverantörsskulder Not Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Not Kortfristig del av långfristig skuld Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av insatser 0 0 Ökning av upplåtelseavgifter 0 0 Nyupptagna lån Utnyttjad checkkredit Amortering av låneskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut SPECIFIKATION AV LIKVIDA MEDEL Kassa och bank Likvida medel vid årets slut

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under Inkomstskatt. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år Slutår Byggnader Progressiv Inventarier, verktyg och installationer Rak Pågående arbeten Pågående arbeten resultatavräknas och aktiveras i takt med färdigställande. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatsdisposition på basis av föreningens stadgar (minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde). Skulder Samtliga skulder är kortfristiga om inget annat anges i not. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt Föreningen beskattas enligt följande: De ränteintäkter som föreningen har skall föreningen betala 28% skatt på. Dock får föreningen göra avdrag med det underskott som finns från tidigare år. Föreningen får inte dra av räntekostnaderna. Detta innebär att föreningen inte behöver betala någon skatt i och med att förlusterna från tidigare år är större än ränteintäkterna. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden redovisas enligt kontantprincipen, dvs arvoden som betalats ut under året redovisas som årets kostnad. Nedanstående kostnader redovisas bland driftskostnaderna, se not 2 nedan. 12

13 Arvoden till förtroendevalda Styrelsearvode enligt stämmobeslut, fasta arvoden Styrelsearvode enligt stämmobeslut, mötesarvoden Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 0 0 Föreningsvald revisor Sociala kostnader Kostnadsersättningar Anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män

14 NOTER Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter - bostäder Yta m2 5672,5 591, Hyror bostäder Hyror - p-platser Bredbandsavgifter Bortfall bredband Övriga avgifter Övriga intäkter Brutto Avsättning till fond för inre underhåll 0 0 Avgfitsbortfall - bostäder Hyresbortfall - bostäder Hyresbortfall - p-platser Not 2 Drift Fastighetsskötsel Markarbeten Reparationer El Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Hissar (service avtal och besiktning 2006) Maskiner och fordon Försäkringar Kabel-TV Förbrukningsinventarier Hyra av tvättmaskiner Kontorsmaterial och trycksaker Telefon och post Bredband Revisionsarvode Administrativ förvaltning Övriga externa tjänster Löner och arvoden Sociala kostnader Konferenser Utbildning Övrigt Brutto Not 3 Underhåll Lägenheter El Ventilation Övrigt

15 Not 4 Avskrivningar Byggnader Inventarier Not 5 Intäkter av engångskaraktär Rot-avdrag Not 6 Ränteintäkter och liknande poster FSB, penningmarknadskonto Skattekonto Ränteskillnadsersättning Kopparudden AB Realisationsvinst fonder Övrigt Not 7 Not 8 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader checkräkning Övrigt Byggnader och mark Föreningen äger fastigheten Kallhäll 6:163 i Järfälla kommun Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde byggnader och mark varav byggnader varav mark Not 9 Pågående arbeten Ingående anskaffningsvärde pågående arbeten Årets anskaffningar Överfört till byggnad Kostnadsfört som underhåll 0 0 Bokfört värde pågående arbeten

16 Taxeringsvärde Byggnader bostäder Byggnader lokaler Mark bostäder Mark lokaler Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde inventarier Not 11 Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Fordran Kopparudden AB Kundfordringar Not 12 Övriga fordringar Skattekonto Kopparvägen ek för, avräkning panncentral Skattefordringar Övrigt Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Kabel-TV Bredband Uppvärmning Hyra tvättutrustning Telia Övriga förutbetalda enligt lista Förutbetalda räntor Revisorsarvode Fordran boende stambyte Not 14 Kortfristiga placeringar SHB, räntefond

17 Not 15 Kassa och bank Handkassa FSB penningsmarknadskonto SHB Affärskonto Not 16 Förändring av eget kapital Insatser Uppl avgift Årets Uh-fond Bal resultat resultat Ing. kapital enl fastställd BR Vindstdisp. Enl stämmobeslut Under året erlagda insatser Under året erlagda uppl avg Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 17 Skulder till kreditinstitut Kreditinstitut Räntesats Bundet till Stadshypotek ,17% Stadshypotek ,27% Stadshypotek ,88% Stadshypotek ,46% * Stadshypotek rörlig Stadshypotek ,95% Summa lån */ Räntebestämning ,34% Per ,34% Varav redovisat som långfristiga skulder Varav redovisat som kortfristiga skulder, den del av fastighetslånen som ska amorteras inom ett år Not 18 Fond för inre underhåll Belopp vid årets ingång Årets avsättning 0 0 Uttag under året Belopp vid årets utgång

18 Not 19 Leverantörsskulder Allhiss & Fastighetsservice AB Arkitektkopia AB HSB Norra Stor-Stockholm AMAB Handelsbanken Stadshypotek E-on försäljning Sverige Järfälla badrumsrenovering AB Norrlås Telia Sonera Sverige AB Svexo pappersmarknad AB LH Qvalitet Innovativ AB Bålsta Port & Fasadservice Nalles Eltjänst Metrima Home Solutions AB T.Daniels Måleri & Byggservice Tompol Not 20 Övriga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Checkkontokredit * * Beviljad kredit uppgår till kr Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna räntekostnader Förutbetald ränteskillnadsersättning, Kopparudden AB Revisionsarvode UC/Telia/Handelsbanken Övrigt Not 22 Ställda panter Uttagna pantbrev Varav i eget förvar Lämnade som säkerhet för skulder till kreditinstitut 18

19 STYRELSENS UNDERSKRIFT Järfälla den / 2008 Susanne Haidgard Anna-Liisa Timonen Katrin Persson Hans Källsten Nina Anell Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / Håkan Wedsberg Av föreningen vald revisor Roy Eide Av Set Revisonsbyrå AB förordnad revisor 19

20 Kostnadsfördelning 3% 32% 7% 6% Drift Underhåll 52% Avskrivningar Räntekostnader och liknande poster Fastighetsskatt 71% Intäktsfördelning Årsavgifter - bostäder Hyror bostäder Hyror - p-platser Bredbandsavgifter Övriga intäkter 19% 4% 3% 3% Tusental Driftjämförelse 2006 Fastighetsskötsel Hyra av tvättmaskiner Förbrukningsinventarier Kabel-TV Försäkringar Maskiner och fordon Hissar (service avtal och besiktning 2... Övrigt Utbildning Konferenser Sociala kostnader Löner och arvoden Övriga externa tjänster Administrativ förvaltning Revisionsarvode Bredband Telefon och post Sophämtning Vatten och avlopp Uppvärmning El Reparationer Markarbeten Kontorsmaterial och trycksaker

21 Ordlista Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokas som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller ansvarenligt åtaganden, som avgält. Avskrivningar Värdet på fastigheten och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Inventarien beräknas ha en livslängd på exempelvis 5 år och avskrivs med en femtedel under fem år. Balansräkningen Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningens omsättningstilgångar i form av t ex kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, blanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Den ekonomiska redovisningen Den ekonomiska redovisningen följer den nya och EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad information hänvisning till notens nummer. Fond för inre underhåll I de bostadsrättsföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Brf. Kopparslanten avsätter inte till inre fond. Vid ombildningen tilldelades alla bostadrätter en inre fond som kan användas till reparationer och underhåll av lägenheten. Många har redan tagit ut hela summan men en del har kvar och redovisas på varje månadsavi. För uttag ur inre fonden krävs blankett som finns i den svarta pärmen som tillhör lägenheten. Observera att detta är en värdehandling. Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar. Dessutom förklaras ökning och minskning jämfört med förra året. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder. Även den delen som amorteras under nästa år på föreningens långa lån läggs som kortfristig del av långfristig skuld. Likviditet Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, uppvärmning). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas bankkontot i Handelsbanken och andra likvida medel. Resultaträkningen Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader = årets överskott/underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan i stället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättningen till fonder) som man väntar skall uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet skall hanteras. Skulder Skulder till utomstående: dels sådana som ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. Ställda panter Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för att erhålla lån. 21

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer