Bostadsrättsföreningen Kopparslanten ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1

2 2

3 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Kallhäll 6:163 i Järfälla kommun. På fastigheten har 1963 uppförts ett flerfamiljshus med fem våningar, i vilka man upplåter bostadslägenheter. Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m 2. Taxeringsvärdet är kr, varav byggnadsvärdet är kr och markvärdet kr. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i HSB Försäkrings AB. I försäkringen ingår bland annat momenten styrelseansvar och saneringsavtal vid ohyra dessutom ingår bostadsrättstillägg. Ordinarie föreningsstämma har hållits På stämman deldog 23 st röstberättigade medlemmar och ombud. Styrelse Styrelsen har från ordinarie föreningsstämma 2007 haft följande sammansättning: Ordinarie: Susanne Haidgard Anna-Liisa Timonen Nina Anell Katrin Persson Hans Källsten Ordförande Vice ordförande Sekreterare Informationsansvarig Miljöansvarig I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Susanne Haidgard, och Hans Källsten. Ersättare: Kari Aarni Per Lindsjö I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Per Lindsjö. Styrelsen har under verksamhetsåret 2007 hållit 18 st protokollförda sammanträden. 3

4 Revisorer Revisorer har varit Håkan Wedsberg, vald vid föreningsstämman, samt Roy Eide från SET revisionsbyra AB. Ann-Marie Anell vald på föreningsstämma till revisorsuppleant beslutade att avgå i juni. Valberedning Valberedningen har under året bestått av Leif Gustavsson, Robert Hjalmers och Alexandra Salonen. Alexandra Salonen har varit sammankallande. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Susanne Haidgard, Katrin Persson, Anna-Liisa Timonen, Nina Anell och Hans Källsten två ur förening. Alla ledamöter har attesträtt på kr var för sig. Gemensam panncenteral Föreningen är delägare och medlem i Kopparvägen ekonomisk förening (org nr ). Föreningen har ett andelstal på 19% i föreningen, vars ändamål är att driva en panncentral för uppvärmning hos medlemmarna. Övriga medlemmar ä Brf. Kopparstaven (40,00%), Brf. Kopparvinkeln (30,00%) samt Brf. Kopparskölden (11,00%). Lägenheter och lokaler Av föreningens 110 bostadslägenheter är 93 st upplåtna med bostadsrätt och 17 st upplåtna med hyresrätt per Två lägenheter var vid årets slut uthyrd i andra hand. Två lägenheter var till salu och blev upplåtna i början av Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder Lokaler 1 60 Bilplatser 47 Mc-Platser 9 Summa Under 2007 har 13 st överlåtelser ägt rum samt 2 upplåtelser.genomsnittlig köpeskilling vid försäljningar under året har varit kr/ m 2. Föregående år uppgick antalet överlåtelser till 19 st och genomsnittlig köpeskilling uppgick då till kr/ m 2. Fastighetsadresser Kopparvägen 2-20 (jämna nummer) Förvaltning Administrativ förvaltning har Konsult Ari Samppala tillsammans med styrelsen ombesörjt samt den tekniska förvaltningen har HSB Norra Stor-Stockholm ombesörjt. Jörgen Forsgren har varit föreningens tekniska förvaltare. Ari Samppala har tillsammans med Susanne Haidgard varit föreningens ekonomiska förvaltare. Information Föreningen har egen hemsida (www.kopparslanten.se), där medlemmar och boende i föreningen m fl kan hitta aktuell information. 4

5 Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Resultat efter förändring av uh-fond, tkr Balansomslutning, tkr Avgifts- & hyresbortfall, procent 0,87 0,02 1,65 0,74 0,02 Årsavgiftsnivå för bostäder Fond för ytre underhåll, tkr Styrelsens kommentarer Bostadsrättsföreningen startade sin verksamhet och verksamhetsåret 2003 omfattade därför perioden Föreningen visar ett negativt resultat på tkr. Resultatet kan förklaras med att det planerade underhållet under året har uppgått till 410 tkr, vilket ingår i årets resultat. I samband med de större ombyggnationerna av fastigheten har det även varit tvunget att reparera fastigheten. Inte heller denna gång har det gått att påvisa hur stor del som hänrör till de olika ombyggnationerna av fastheten. Föreningen har fortsatt att repararera fastigheten under året för att minska de framtida kostnaderna. De enskild största kostnadsposterna är räntekostnader (2.047tkr), uppvärmning (719 tkr) samt avskrivningar (467 tkr) och reparationskostnader/fastighetsskötsel (436 tkr) Tyvärr har det visat sig efter kontakt med vår advokat att vi varit tvungna att skriva av vår fordran på Kopparudden då förtaget har omstrukturerats och inga tillgångar finns att få för föreningens del. Detta ser styrelsen som mycket tragiskt eftersom de kostnader som föreningen har blivit tvungen att betala som avser poster som Kopparudden skulle blivit skyldig oss inte går att få ersättning för. Kopparudden påstod att stambyte var genomfört av badrummen vilket senare visat sig att det var en sanning med modifikation. Tre lägenheter per port var genomfört på så slarvigt och inte heller korrekt sätt så att föreningen blev tvungen att göra om under stambytet av köksstammarna. Detta har även kunnat konstateras sedan 2003 i och med de problem som har funnits även med badrumsstammarna och för att fortsatt undvikande av fortsatta problem varit tvungna att byta även dessa. Dessutom den dränering som hade gjorts på baksidan av huskroppen var felaktigt utförd så att regnvatten och fukt hamnade i mellan huskroppen och dräneringsskivorna. Dessutom har det även förorsakat kalldrag på golv i nedre plan. Därför har föreningen blvit tvungen att åtgärda detta redan i år så att fuktskadorna på huskroppen minimeras. En del av föreningens stora kostnader kan påverkas i positiv riktning med ett gemensamt agerade. Genom att tänka på hur vi använder värme, varmvatten, hur vi vädrar och sorterar våra sopor så är det fullt möjligt att sänka kostnaderna betydligt. Alla föreningens kostnader betalas av medlemmarna via månadsavgifter och hyror. Lägre kostnader påverkar avgiften. Det har varit styrelsen största arbete även i år att göra arbeten med fastigheten så att kostnaderna framöver minskar. Detta har skett allt sedan ombildningen och fortsatt sedan dess. Under året har dränering runt fastigheten påbörjats, portarna har renoverats. Dessutom har föreningens lokal utrustats med toalett. Underhållsplanen har korrigerats och den nya ekonomisk planen blir i stället färdig under 2:a kvartalet Den outnyttjade ytan under huskroppen som kommer att kallas källaren framöver är under ombyggnad. Där har övernattningsrum, snickarverkstad, bastu och samlingslokal prioriterats. De två utrymmen som inte är prioriterade är planerat att bli massagedusch och hobbylokal. 5

6 Mervärdeskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför inte någon avdragsrätt för ingående mervärdeskatt. Momsen utför därför en kostnad för föreningen. Förmögenhetsvärde Föreningens förmögenhetsvärde uppgick per till kr. Föreningen betalar inte någon förmögenhetsskatt. Det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som själv ska deklararera och eventuellt beskattas för sin andel av den totala förmögenheten hos föreningen. Delårsrapport Delårsrapport behöver inte längre föreningen utföra och därför har ingen gjorts. Föreningens lån Under året har ett nytt lån på 3 mkr tagits upp hos Stadshypotek för att finansiera dränering samt extra kostnader i samband med stambytet (se not 17). Ytterligare 3 miljoner har finansierat portuppgångar samt de kostnader som förväntades att Kopparudden skulle ersätta oss med. Väsentliga händelser under året. Ombildning till bostadsrätter I samband med förvärvet av fastigheten ombildades 73 st lägenheter till bostadsrätter. Efter detta datum har ytterligare 20 st lägenheter ombildats från hyresrätter till bostadsrätter, vilket innebär att 93 lägenheter av 110 är upplåtna med bostadsrätt vid utgången av Vår strävan är att alla hyresrätter skall ombildas till bostadsrätter. Reparation och underhåll Utöver normalt löpande underhåll har bl a följande genomförts under året: Trapphusen har renoverats och nya portar har installerats. Dränering runt fastigheten samt iordningställande av plantage i och med breddning av gång framför huskroppen. Källaren har påbörjats där kommer senare ett övernattningsrum, bastu samt samlingslokal att finnas. Panncentralen har nu gått över till fjärrvärme och vid kontroll av förbrukning har det visat sig att föreningen ligger på rätt nivå. Värmekostnaderna kommer att minska under Aktiviteter Föreningen har haft en gemensam vårstädning (som även kallas fixardag) för att åtgärda en del smärre renoveringar och underhåll. I och med att dräneringen av fastigheten på framsidan pågick så blev det ingen höststädning under Årsavgifter och hyror Årsavgifterna har fr o m höjts med 3,0%. Den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder uppgår efter höjning till 591,76 kronor/ m 2. Hyreshöjningen blev inte så stor som den ekonomiska planen visar. Hyresgästföreningen godkände en hyreshöjning med 0,95%. 6

7 Förväntad framtida utveckling Budget för 2008 Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på kr. Beräknad avsättning till fonden uppgår enligt föreningens stadgar till kr och beräknad disposition/uttag uppgår till kr (motsvarar budgeterat planerat underhåll). Budgeterat resultat 2007 efter förändring av yttre underhållsfonden är kr. Enligt styrelsens beslut har årsavgifterna höjts med 3% fr o m Hyrorna för hyreslägenheterna kommer att höjas retroaktivt från med 1,85%. Föreningen har yrkat på 4% på grund av ökade värmekostnader, dränering och upprustning av portar samt en hel del förbättringar i fastigheten. Framtida underhåll Den ersättning som föreningen skulle kräva för badrummen från Kopparudden AB (den tidigare fastighetsägaren) som påstod att stambyte var gjort i alla badrum vid försäljning av fastigheten samt den fordran för värmeinjusteringen har behandlats av vår advokat LEX advokatbyrå och styrelsen har blivit tvungna att själva ta denna kostnad. Det har visat sig att det inte finns kapital i Kopparudden AB och kostnaderna för rättegång samt advokat skulle i slutändan föreningen också få stå för så har detta inneburit att vi inte går vidare. Föreningen har satt igång dräneringen på baksidan även denna åtgärd kommer att innebära minskade kostnader framöver. Det dräneringsarbete som tidigare var utfört under Kopparudden AB s tid har inte heller varit tillfredsställande och fukten har i stället lagt sig mellan huskroppen och de skyddsskivor som grävts ner. Till hösten kommer fönsterbytet och även detta kommer att innebära minskade uppvärmningskostnader samt bättre inluft i lägenheterna. Under 2009 planeras ventilationsåtgärder för nytt godkänt OVK vilket innebär att föreningen då har gjort alla större förändringar, underhåll och ombyggnader som fanns i besiktningsutlåtandet vid ombildningen. 7

8 Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring RESULTATRÄKNING Belopp i kr Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Underhåll Not Fastighetsskatt Avskrivningar Not Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Intäkter av engångskaraktär Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 FONDFÖRÄNDRINGAR ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG Uttag ur fond för yttre underhåll, motsv årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll, enligt stadgar Överföring till fond för yttre underhåll, extra avsättning 0 0 Resultat efter förändring av fond för yttre underhåll BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Pågående arbeten Not Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Rörelseresultat Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 16 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Fond för inre underhåll Not Leverantörsskulder Not Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Not Kortfristig del av långfristig skuld Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering av poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av insatser 0 0 Ökning av upplåtelseavgifter 0 0 Nyupptagna lån Utnyttjad checkkredit Amortering av låneskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut SPECIFIKATION AV LIKVIDA MEDEL Kassa och bank Likvida medel vid årets slut

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under Inkomstskatt. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år Slutår Byggnader Progressiv Inventarier, verktyg och installationer Rak Pågående arbeten Pågående arbeten resultatavräknas och aktiveras i takt med färdigställande. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatsdisposition på basis av föreningens stadgar (minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde). Skulder Samtliga skulder är kortfristiga om inget annat anges i not. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt Föreningen beskattas enligt följande: De ränteintäkter som föreningen har skall föreningen betala 28% skatt på. Dock får föreningen göra avdrag med det underskott som finns från tidigare år. Föreningen får inte dra av räntekostnaderna. Detta innebär att föreningen inte behöver betala någon skatt i och med att förlusterna från tidigare år är större än ränteintäkterna. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden redovisas enligt kontantprincipen, dvs arvoden som betalats ut under året redovisas som årets kostnad. Nedanstående kostnader redovisas bland driftskostnaderna, se not 2 nedan. 12

13 Arvoden till förtroendevalda Styrelsearvode enligt stämmobeslut, fasta arvoden Styrelsearvode enligt stämmobeslut, mötesarvoden Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 0 0 Föreningsvald revisor Sociala kostnader Kostnadsersättningar Anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män

14 NOTER Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter - bostäder Yta m2 5672,5 591, Hyror bostäder Hyror - p-platser Bredbandsavgifter Bortfall bredband Övriga avgifter Övriga intäkter Brutto Avsättning till fond för inre underhåll 0 0 Avgfitsbortfall - bostäder Hyresbortfall - bostäder Hyresbortfall - p-platser Not 2 Drift Fastighetsskötsel Markarbeten Reparationer El Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Hissar (service avtal och besiktning 2006) Maskiner och fordon Försäkringar Kabel-TV Förbrukningsinventarier Hyra av tvättmaskiner Kontorsmaterial och trycksaker Telefon och post Bredband Revisionsarvode Administrativ förvaltning Övriga externa tjänster Löner och arvoden Sociala kostnader Konferenser Utbildning Övrigt Brutto Not 3 Underhåll Lägenheter El Ventilation Övrigt

15 Not 4 Avskrivningar Byggnader Inventarier Not 5 Intäkter av engångskaraktär Rot-avdrag Not 6 Ränteintäkter och liknande poster FSB, penningmarknadskonto Skattekonto Ränteskillnadsersättning Kopparudden AB Realisationsvinst fonder Övrigt Not 7 Not 8 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader checkräkning Övrigt Byggnader och mark Föreningen äger fastigheten Kallhäll 6:163 i Järfälla kommun Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde byggnader och mark varav byggnader varav mark Not 9 Pågående arbeten Ingående anskaffningsvärde pågående arbeten Årets anskaffningar Överfört till byggnad Kostnadsfört som underhåll 0 0 Bokfört värde pågående arbeten

16 Taxeringsvärde Byggnader bostäder Byggnader lokaler Mark bostäder Mark lokaler Not 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde inventarier Not 11 Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Fordran Kopparudden AB Kundfordringar Not 12 Övriga fordringar Skattekonto Kopparvägen ek för, avräkning panncentral Skattefordringar Övrigt Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Kabel-TV Bredband Uppvärmning Hyra tvättutrustning Telia Övriga förutbetalda enligt lista Förutbetalda räntor Revisorsarvode Fordran boende stambyte Not 14 Kortfristiga placeringar SHB, räntefond

17 Not 15 Kassa och bank Handkassa FSB penningsmarknadskonto SHB Affärskonto Not 16 Förändring av eget kapital Insatser Uppl avgift Årets Uh-fond Bal resultat resultat Ing. kapital enl fastställd BR Vindstdisp. Enl stämmobeslut Under året erlagda insatser Under året erlagda uppl avg Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 17 Skulder till kreditinstitut Kreditinstitut Räntesats Bundet till Stadshypotek ,17% Stadshypotek ,27% Stadshypotek ,88% Stadshypotek ,46% * Stadshypotek rörlig Stadshypotek ,95% Summa lån */ Räntebestämning ,34% Per ,34% Varav redovisat som långfristiga skulder Varav redovisat som kortfristiga skulder, den del av fastighetslånen som ska amorteras inom ett år Not 18 Fond för inre underhåll Belopp vid årets ingång Årets avsättning 0 0 Uttag under året Belopp vid årets utgång

18 Not 19 Leverantörsskulder Allhiss & Fastighetsservice AB Arkitektkopia AB HSB Norra Stor-Stockholm AMAB Handelsbanken Stadshypotek E-on försäljning Sverige Järfälla badrumsrenovering AB Norrlås Telia Sonera Sverige AB Svexo pappersmarknad AB LH Qvalitet Innovativ AB Bålsta Port & Fasadservice Nalles Eltjänst Metrima Home Solutions AB T.Daniels Måleri & Byggservice Tompol Not 20 Övriga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Checkkontokredit * * Beviljad kredit uppgår till kr Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna räntekostnader Förutbetald ränteskillnadsersättning, Kopparudden AB Revisionsarvode UC/Telia/Handelsbanken Övrigt Not 22 Ställda panter Uttagna pantbrev Varav i eget förvar Lämnade som säkerhet för skulder till kreditinstitut 18

19 STYRELSENS UNDERSKRIFT Järfälla den / 2008 Susanne Haidgard Anna-Liisa Timonen Katrin Persson Hans Källsten Nina Anell Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / Håkan Wedsberg Av föreningen vald revisor Roy Eide Av Set Revisonsbyrå AB förordnad revisor 19

20 Kostnadsfördelning 3% 32% 7% 6% Drift Underhåll 52% Avskrivningar Räntekostnader och liknande poster Fastighetsskatt 71% Intäktsfördelning Årsavgifter - bostäder Hyror bostäder Hyror - p-platser Bredbandsavgifter Övriga intäkter 19% 4% 3% 3% Tusental Driftjämförelse 2006 Fastighetsskötsel Hyra av tvättmaskiner Förbrukningsinventarier Kabel-TV Försäkringar Maskiner och fordon Hissar (service avtal och besiktning 2... Övrigt Utbildning Konferenser Sociala kostnader Löner och arvoden Övriga externa tjänster Administrativ förvaltning Revisionsarvode Bredband Telefon och post Sophämtning Vatten och avlopp Uppvärmning El Reparationer Markarbeten Kontorsmaterial och trycksaker

21 Ordlista Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokas som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller ansvarenligt åtaganden, som avgält. Avskrivningar Värdet på fastigheten och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Inventarien beräknas ha en livslängd på exempelvis 5 år och avskrivs med en femtedel under fem år. Balansräkningen Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningens omsättningstilgångar i form av t ex kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, blanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Den ekonomiska redovisningen Den ekonomiska redovisningen följer den nya och EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad information hänvisning till notens nummer. Fond för inre underhåll I de bostadsrättsföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Brf. Kopparslanten avsätter inte till inre fond. Vid ombildningen tilldelades alla bostadrätter en inre fond som kan användas till reparationer och underhåll av lägenheten. Många har redan tagit ut hela summan men en del har kvar och redovisas på varje månadsavi. För uttag ur inre fonden krävs blankett som finns i den svarta pärmen som tillhör lägenheten. Observera att detta är en värdehandling. Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar. Dessutom förklaras ökning och minskning jämfört med förra året. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder. Även den delen som amorteras under nästa år på föreningens långa lån läggs som kortfristig del av långfristig skuld. Likviditet Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, uppvärmning). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas bankkontot i Handelsbanken och andra likvida medel. Resultaträkningen Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader = årets överskott/underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan i stället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättningen till fonder) som man väntar skall uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet skall hanteras. Skulder Skulder till utomstående: dels sådana som ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. Ställda panter Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för att erhålla lån. 21

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Marmorn Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 - ÅRSREDOVISNING 2012-2013 HSB Brf Taltrasten Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-6634 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853 Org.nr. 769614-3853 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-11 Sid 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar /noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer