Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning skall vara inriktad mot attraktiva bostäder, god boendemiljö och med bra service i samråd med hyresgästen. Ur Järfällahus affärsplan D-området Konstverk med på en nyombyggda av grillplatserna Söderhöjdens under stora björkarnas torg. vandrande skugga. Årsredovisning Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB 4 Järfällahus årsredovisning 2014

3 Innehållsförteckning Snabbfakta om Järfällahus och Järfälla 2 VD har ordet 3 Nya förutsättningar för expansion 4 Bättre service rustar oss för framtiden 5 Underhåll, trygghet och miljö 6 Underhåll och miljö 7 Trygghet och trivsel 8 Ett aktivt och roligt boende 9 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 17 Balansräkning Kassaflödesanalys 20 Noter Underskrifter 28 Revisionsberättelse 29 Granskningsrapport 30 Flerårsöversikt 31 Fastighetsbestånd 32 Våra bostadsområden 36 Min favoritplats i Järfälla 37 Järfällahus årsredovisning

4 Snabbfakta om Järfällahus och Järfälla Järfällahus AB: stabilt företag i expansiv kommun Historik Bolaget bildades i december 1953 och hette då Järfälla Kommuns Fastighets AB ändrades namnet till Järfällabygdens Hus AB bytte företaget namn till Järfällahus AB. Kreditvärdighet Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditvärdigheten i Soliditets värderingssystem som baseras på ca beslutsregler. Bolaget: fakta och nyckeltal Organisationsnummer: Järfällahus ägs till 100 % av Järfälla kommun och är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att äga och förvalta bostäder. Bolaget har fastigheter i alla kommundelar i Järfälla. antal lägenheter total bostadsyta antal lokaler 465 total lokalyta antal fordonsplatser antal årsanställda 61 balansomslutning 2 097,3 omsättning 595,6 soliditet 48,6 marknadsmässig avkastning 6,0 direktavkastning totalt kapital 13,5 Järfälla: kommun och bostadsmarknad i stark tillväxt Bostadsmarknaden I Järfälla finns ca bostäder. Fördelningen är 62 % flerbostadshus och knappt 38 % småhus. Av flerbostadshusen är 41 % hyresrätter och knappt 59 % bostadsrätter. I Barkarbystaden uppförs en stor del av de nya bostäder som Järfälla förbundit sig att producera fram till år Detta i kombination med ombildningar har gjort att Järfällahus andel på kommunens bostadsmarknad minskat under året, vilket lett till att den genomsnittliga kötiden för att få en bostad hos Järfällahus ökat. Kommunikationer Våren 2014 fattade Järfällas kommunfullmäktige det formella beslutet att tunnelbanan ska dras till Barkarby. Två stationer planeras stå klara 2021: Stockholm Norr, en stor station som också ska trafikeras av fjärrtåg och som ska ersätta nuvarande Barkarby pendeltågsstation, samt Barkarbystaden, som betjänar den uppväxande nya stadsdelen på Järvafältet. Samtidigt finns det planer på ännu tätare pendeltågstrafik. Allt för att hjälpa den snabbt växande befolkningen att förflytta sig. Det behövs, för drygt järfällabor pendlar till arbeten på annan ort varje dag och drygt pendlar hit. Folket i Järfälla I Järfälla bor personer vid årets början. Enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 räknar man med att Järfälla växer med personer till år Men det kan bli flera. Den faktiska befolkningstillväxten är just nu större än vad alla sådana beräkningar förutsagt. Hälften av befolkningen är i arbetsför ålder, alltså år. 26 % av invånarna är utrikes födda (16 % är medeltalet för riket). Födelsetalen är något högre än genomsnittet för resten av landet, och det föds nästan dubbelt så många som det dör i kommunen. Företagsliv och arbetstillfällen I Järfälla finns företag och drygt arbetstillfällen. Största arbetsgivare är Järfälla kommun med sina anställda. Sedan kommer SAAB i Järfälla, Arla Foods AB samt Dahl på samma plats som IKEA liksom nyligen etablerade UPS och PostNord. Nästan var fjärde person arbetar inom handel, vilket är dubbelt så många som i resten av landet. Den uppväxande Barkarbystaden kommer att innehålla arbetsplatser, till stor del inom handel. Arbetslösheten har i flera år legat någon procent under rikets medeltal. Men vid årets början hade Järfälla en arbetslös på 8,6 % jämfört med 8,5 % för resten av landet (7,1 % för Stockholm). Sedan dess har dock arbetstillfällen tillkommit i kommunen, särskilt inom handel och logistik. Källor: Översiktsplan Järfälla - nu till Järfällahus årsredovisning 2014

5 VD har ordet Expansion väntar efter valet Här kommer framläggandet av 2014 års årsredovisning. Året har kretsat mycket kring valet i september. I februari övergick området Östra Polhem till Bostadsrättsföreningen Polhem. Totalt har styrelsen beslutat om fyra försäljningar under mandatperioden, helt i enlighet med ägardirektiven. De kapitaltillskott som gjorda affärer inneburit har glädjande nog tillförts bolaget i form av nytt aktiekapital. Det gör att vi står starka inför de utmaningar som väntar under den kommande mandatperioden. Under 2014 har vi också börjat tillämpa redovisning enligt K3-regelverket, vilket i korthet innebär att delar av kostnaderna som tidigare bokförts som underhåll nu istället bokas som tillgång och skrivs av enligt plan. Ekonomi Diskussionerna om en eventuell nyproduktion har pågått under Bolagets ekonomi är stark. Den nyemission om 193,5 mkr som ägaren beslutat om innebär att aktiekapitalet nu uppgår till 443 mkr. Ekonomin i form av influtna köpeskillingar har gjort att Järfällahus haft en kraftig överlikviditet under året och har använt likvida medel för att amortera lån. Parallellt har vi fortsatt förberedelserna för en eventuell nyproduktion och då i första hand förtätningsprojekt i centrala Jakobsberg. Efterfrågan på bostäder är fortfarande stor i hela Stockholms län och kötiden hos oss är lång, för närvarande drygt fem år. Värdet på hela vårt fastighetsbestånd uppgår per den sista december 2014 till ca 5,6 mdr. Trots att beståndet minskat så har värdet totalt på fastighetsinnehavet ökat. Resultatet före skatt är ca 170,3 mkr och soliditeten uppgår till 48,6 %. Dock bör man hålla i minnet att om man räknar bort reavinsterna av gjorda försäljningar, så når vi 2014 inte upp till avkastningskravet. Således krävs det fler effektiviseringar och högre hyresuppgörelser än under de senaste åren om vi fortsatt ska klara de åtaganden som förväntas av oss. Underhåll Under året har vi satsat 66,2 mkr på underhåll, vilket motsvarar ca 138 kr/m. Detta är en nödvändig nivå för att hålla fastigheterna i gott skick och bedöms ligga på samma nivå även de närmaste åren. Satsningar Vi har under året fortsatt vårt målmedvetna underhållsarbete med flera stora projekt. För att öka tillgängligheten har vi tagit en ny telefonväxel i bruk. Vi har investerat i ett nytt energiövervakningssystem för att få ner energikostnaderna. Omförhandlingar av fordonsplatsavtal är ett annat steg för att stärka oss ekonomiskt inför framtiden. Våra ungdomsprojekt har utökats och ett nära samarbete med kommunen och Hyresgästföreningen har varit framgångsrika. Vårt nya profilprogram med ny logotype infördes under året. Nya projekt Diskussionerna om en eventuell nyproduktion har pågått under Planprocess och planarbete är i första hand en kommunal syssla. Men med tanke på det stora behov som finns av nya bostäder så känns det angeläget att processen löper på så smidigt som möjligt. Allt mot bakgrund av Stockholmsregionens tillväxt och kommunens ambition att vara en av de stora aktörerna i länets utveckling. En stor utmaning är också det förnyelsearbete vi behöver påbörja i våra miljonprogramsområden. Service och utbildning Service och tillgänglighet är fortfarande de viktigaste ledorden i vår verksamhet. Ett ambitiöst utbildningsprogram för personalen har genomförts som bland annat innehållit en mycket långtgående serviceutbildning. Vi har också genomfört en energisparutbildning för i stort sett samtlig personal och därtill ett antal specialistkurser för vissa nyckelgrupper. En fortsatt satsning på kompetens kommer att vara nödvändig sett i ett framtidsperspektiv. IT-utvecklingen går vidare med en rasande fart och är numera en naturligt del av utvecklingsprocessen. Våra hyresgäster ställer hela tiden nya krav på vad som förväntas av en hyresvärd gällande webbaserade tjänster. Framtiden Stora förändringar är att vänta, och nu inväntar vi nya ägardirektiv eftersom det blev ett skifte av politisk majoritet i kommunen. En ny styrelse tillträder vid bolagsstämman i vår vilket borgar för nytt innehåll och nya förväntningar. Vi går en spännande framtid tillmötes. Järfälla i mars 2015 Olof Lindholm Järfällahus årsredovisning

6 Nya förutsättningar för expansion Kommunalval ger ny styrelse Höstens val till kommunfullmäktige innebar en ny majoritet och därmed en ny styrelse för Järfällahus. Istället för alliansen styrs kommunen efter valet av en koalition mellan S, C och Mp. Järfällahus nya styrelse kommer att tillträda 17 april 2015 i samband med årsstämman. Tillträdande majoritet har signalerat att man vill att Järfällahus expanderar under kommande mandatperiod. Nybyggnation och stora renoveringar väntar. Östra Polhem ombildades Den 3 februari övergick ägandet av bostadsområdet Östra Polhem till de boendes bostadsrättsförening Brf Pohem 4:2. Inräknat tidigare ombildningar har Järfällahus därmed avyttrat ca 10 % av sitt bostadsbestånd under Detta resulterade under året i ett minskat antal anställda. Översyn av avtal för fordonsplatser Järfällahus har under våren påbörjat en översyn av avtal och hyror för fordonsplatser. Dessa hyror hade inte höjts på flera år och avtalen är i vissa fall föråldrade eller felaktiga. Vi arbetar därför med att säga upp alla fordonsavtal och upprätta nya, korrekta avtal istället. I de flesta fall har detta också lett till en justering av hyran för fordonsplatsen. Projektet beräknas slutföras under Hyresförhandlingar i flera steg Flera olika förhandlingar och förändringar gällande hyror har skett under året. Förhandlingarna om 2014 års hyror slutfördes 25 mars. Höjningen blev 1,7 % för de lägenheter där vattenavgift ingår i hyran och 0,2 % för lägenheter där vattenavgift inte ingår. Höjningen gällde från Den mycket måttliga höjningen kan jämföras med 1,5 % för 2013, 2,5 % för 2012 och 2,3 % för december började förhandlingarna för 2015 års hyror. Vissa fastigheter har varit föremål för särskilda förhandlingar Det handlar om drygt lägenheter som under flera års tid fått åtgärder utförda som höjt bruksvärdet utan att hyran justerats därefter. Dessa lägenheter behövde därför förhandlas separat. I juni strandade dessa förhandlingar. Med Hyresnämndens hjälp och via medling kom man överens om nya hyror för Sång- och Nibblevägen, Magnusvägen 1 samt delar av Engelbrektsområdet, D-området och Söderhöjden först under hösten. Höjningen varierar mellan 39 kr per månad som minst och 159 kr per månad som högst. Ytterligare en etapp av förhandlingarna kvarstår och kommer att fortsätta under Det gäller då bostäder på Övre- och Nedre Hammaren. Området på bilden, Östra Polhem, såldes i februari genom en ombildning till bostadsrätter. Den nya styrelse som tillträder 2015 är dock inställd på expansion och nybyggnation. 4 Järfällahus årsredovisning 2014

7 Bättre service rustar oss för framtiden Service för framtiden God service är en av grundstenarna för ett framgångsrikt bostadsbolag nu och i framtiden. Därför har Järfällahus under några år haft service och bemötande som ett långsiktigt fokusområde, internt inom företaget och inte minst mot våra hyresgäster och intressenter. Detta har varit särskilt tydligt under Medarbetarenkät Under året har vi arbetat med att förbättra dialogen, samarbetet och ledarskapet inom företaget på olika sätt. Vid höstens medarbetarenkät, en mindre enkät för att följa upp föregående års resultat, kunde vi se att antalet medarbetare som ger det högsta betyget till sin närmaste chef har ökat från 34 % till 50 %. Utbildning av medarbetare Kunniga medarbetare som arbetar efter välfungerande rutiner leder till god service utåt. Under hösten har alla Järfällahus medarbetare deltagit i en utbildning om service och bemötande. Efter ett inledande kurstillfälle med hela personalstyrkan, har vi haft flera träffar i grupper indelade efter typ av service som ingår i arbetsuppgifterna. Vi har dessutom genomfört en utbildning gällande värme och ventilation, där alla medarbetare deltagit indelade efter arbetsuppgifter och kunskapsnivå. Detta för att öka den generella kompetensnivån kring en fråga som ständigt är aktuell för våra hyresgäster. Uppdaterade system och rutiner För att uppnå god service, är det förstås viktigt att arbetet stöds av våra system och rutiner. Under våren avslutades ett tvåårigt projekt med statusbesiktning av samtliga lägenheter. Detta innebär att vi nu har korrekta och aktuella uppgifter i vårt fastighetssystem, vilket i sin tur ger bättre möjligheter till snabb och korrekt service till hyresgästerna. Vi har också arbetat med olika processer inom företaget för att säkerställa ett effektivt arbetssätt och därmed en snabb och korrekt service till våra hyresgäster. Synas och kommunicera externt Våra hyresgäster och intressenter är vår främsta tillgång. Att förbättra vår tillgänglighet och skapa forum för effektiv kommunikation mellan oss och kunderna är därför viktigt. Vi har ökat vår synlighet utåt genom att delta i två bomässor i Jakobsbergs centrum. I det ena fallet var bomässan en del av Järfällafestivalen, där Järfällahus var en av arrangörerna. Under året har vi utökat konceptet Öppet hus, som började på Tallbohov för några år sedan. Det handlar om träffar på kvällstid då man som hyresgäst kan träffa sin förvaltare, fastighetsskötare, uthyrare m fl över en kopp kaffe på plats i sitt bostadsområde. Målet är en utökad dialog i positiv anda. Denna typ av öppna träffar hålls i de flesta av våra områden under Den 16 maj togs Järfällahus nya telefonväxel i bruk. Den är mer effektiv och driftsäker än den gamla växeln och bidrar därför till bättre service. Sedan ett flertal år tillbaka har Järfällahus genomfört en stor hyresgästenkät vartannat år. Från och med hösten 2014 använder vi en annan, modernare metod för att inhämta hyresgästernas åsikter. Nu skickas enkäten ut löpande under hela året till slumpvis utvalde hyresgäster. Efter ett år har samtliga hushåll fått enkäten. Fördelen är att vi nu kan följa nöjdhetens utveckling löpande under året. Istället för en statisk ögonblicksbild får vi en dynamisk bild som hela tiden är aktuell och som vi därför kan reagera snabbare på. Under 2014 har vi infört vår nya grafiska profil och vår nya logotyp. Nya arbetskläder togs fram under senhösten. Nya skyltar och trycksaker har tillverkats. Och ytterligare två nya logotyper såg dagens ljus: Boutveckling och SWAT (ungdomsförening med rötter i Boutveckling). Boutvecklings förra logotyp innehöll Järfällahus gamla logotyp och måste därför bytas. Detta har dessutom inneburit ett moderna och mer genomtänkt ansikte utåt för vårt samarbete med Hyresgästföreningen Järfälla. Området Lilla Ulvsättra i Kallhäll sett från ovan. Järfällahus årsredovisning

8 Underhåll, trygghet och miljö Underhåll och förbättringar Under året har Järfällahus genomfört en mängd åtgärder för att underhålla våra fastigheter och för att öka trivseln och tryggheten i områdena. Tanken på ett hållbart samhälle finns alltid med vid planeringen av åtgärder. Vid många åtgärder främjas samtliga dessa syften, även om ett av dem kan vara dominerande. Här följer en rad exempel på vad Järfällahus gjort under 2014 och det huvudsakliga målet med varje åtgärd. Förbättring av säkerheten på Sångvägen: nya brunnar på gårdarna och fallskydd i de stora dagvattenbrunnarna, ny belysning, samt nya nödutgångsskyltar och sprinklers i garaget. Montering av skärmtak över låghusens entréer på Sångvägen samt på Nibblevägen. Nya entrépartier på portarna på Dackehöjden. Etapp 1 av det stora projektet med badrumsrenovering avslutas i december på Södra berget. Arbetena fortsätter U U U U T T T U Underhåll Renovering Åtgärder och projekt under 2014 Utvändiga målningsarbeten i Stäket, Olovslund och Högby. Byte av fönster på Magnusvägen 1, varvid föregående års stora fönsterprojekt i Engelbrektsområdet avslutades. Installation av närvarostyrd, energisnål LED-belysning i flera trapphus, källare, tvättstugor, garage m fl utrymmen. Bl a berörs Engelbrektsområdet, Hårsta backe, Tallbohov, Nedre Hammaren, Magnusvägen 1 och Högby. Byte av entrétrappor på Snapphanevägen. Renovering av utemiljö på Övre- och Nedre hammaren. Bl a ny stolpbelysning, nya lekredskap och nya, mer tillgängliga bänkar. Upprustning av trapphus i Högby inlusive målning och byte till närvarostyrd LEDbelysning. Delvis nya lekredskap i Högby. Nya dörrar till soprum och cykelrum i D-området. Hissrenoveringar på Husargränd, Arrendevägen och Sångvägen. Totalt har vi renoverat 10 hissar och 6 hisskorgar. T Trivsel Trygghet, Säkerhet M Miljö Hållbarhet U U U TM U U TM U T M U U U M T Byte av tak och tilläggsisolering av vindar på Södra berget. Arbetena fortsätter Renovering av garage. Det inluderar bl a målning på flera ställen, underhåll av pelare och byte av belysning på Södra Berget, takrenovering på Kullen, golvrenovering i garage Jakob på Vasavägen. Renovering av balkonger på Söderhöjden. Arbetena startade 2013 och beräknas avslutas Föryngringsbeskärning av planteringar i många områden. Lagstadgade, rutinmässiga radonmätningar i delar av bostadsbeståndet. Dräneringsarbeten på terrassen på Söderhöjden. Färgskiftande belysning på Posthusets fasad. Nya källsorteringsutrymmen på Tallen. Ny telefonväxel. Modernisering av driftlarm. Inventering och dokumentation av våra driftlarm och integration mellan larmsystem och energiövervakningssystem Stort projekt för bättre inomhusklimat i alla våra bostädet. D-området avslutat under året. Arbetena inkluderar byte av fläktar, byte av olika ventiler, byte av tätningslister på fönster och balkongdörrar, rensning av ventilationskanaler, byte av brandvarnare, byte av fläktkåpor, injustering av luftflöden m m. U M U T U U T U U T M T U U TM Byte av balkongräcken och plank till det miljövänliga materialet Polyplank på Hårsta backe. U M Installation av temperaturmätare i varannan lägenhet för fjärravläsning av inomhustemperatur i realtid mätare installerade under året, vilket motsvarar nästan hälften av beståndet. U M 6 Järfällahus årsredovisning 2014

9 Underhåll och miljö För ett bättre inomhusklimat 2014 är året då Järfällahus startade ett stort, flerårigt projekt för bättre värme och ventilation i våra fastigheter. Planen är att, hus för hus, gå igenom systemen för värme och ventilation och göra samlade åtgärder för ett bättre inomhusklimat och samtidigt en mer energisnål drift av våra bostäder. Det handlar bland annat om byte av ventiler, radiatorventiler och fläktar, rensning av ventilationskanaler, tätning av fönster och balkongdörrar och injustering av luftflödena. Samtidigt byts brandvarnarna ut. Under året har projektet genomförts i D-området i Jakobsberg, varför det fått namnet D-områdesprojektet. Grunden är det system för energibevakning som vi började införa året innan. Via temperaturmätare i varannan lägenhet får vi en exakt och löpande bild av temperaturen i varje hus. Hittills har ungefär halva vårt bostadsbestånd försetts med sådana mätare. Det ger oss nya och kraftigt förbättrade möjligheter att från vårt huvudkontor och i realtid övervaka inomhustemperaturen ute i våra områden. Därmed kan vi bättre utföra de justeringar som krävs för en jämn och korrekt temperatur. Det höjer också servicen till hyresgästerna, eftersom vi lättare och snabbare kan kontrollera temperaturen i en enskild lägenhet i förhållande till andra delar av samma hus. På sikt blir resultatet dessutom energibesparing och därmed ett mer klimatsmart boende. Åtgärder på Södra berget Under året har flera stora projekt pågått på Södra berget i Viksjö. Dels har etapp 1 av det stora projektet med badrumsrenovering avslutats. Dels har man börjat byta taken. I samband med detta tilläggsisoleras vindarna. Detta beräknas ge ett bättre inomhusklimat och en energibesparing till fördel för miljön och för hyresgästernas plånböcker. Dessa projekt löper vidare under Fokus på vår miljö Järfällahus innehar Järfälla kommuns miljödiplom i guldvalören. Miljötänkandet genomsyrar det mesta av vår verksamhet. Vi väljer ofta det miljövänliga materialet Polyplank till balkongräcken och plank. Energiövervakningssystem, isoleringsarbeten, tätningsarbeten och dylikt lägger grunden för att spara energi i framtiden. Det är klimatsmart att bo i hyresrätt Under året deltog två av våra hyresgäster i Järfälla kommuns projekt Klimatsmarta Järfällabor. En av dem, Jenny Rosendahl, berättar: En av de första saker vi fick lära oss är att det är klimatsmart att bo i hyresrätt. Det går åt mindre energi för uppvärmning av varje bostad och vi har nära till källsorteringshus. Att göra många saker bara lite mer klimatsmart gör stor skillnad! Förbrukning av värme, el och vatten 82% av Järfällahus fastigheter värms med fjärrvärme och ytterligare 10% med en kombination av fjärrvärme och värmepump. 8 % värms av el som till största delen betalas av hyresgästerna själva (kallhyra) A temp, m Fjärrvärme, graddagskorrigerad, GWh 79,6 77,2 79,9 75,1 74,7 70,7 Fjärrvärme, graddagskorrigerad kwh/m A temp 119,5 115,8 120,0 113,2 116,8 116,3 Fjärrvärme, verklig förbrukning, GWh 74,7 84,8 70,3 73,6 70,8 62,6 Fjärrvärme, verklig förbrukning, kwh/m A temp 112,1 127,3 105,6 111,0 110,7 102,9 El, verklig förbrukning, GWh 16,3 16,5 15,4 14,8 13,7 12,4 El, verklig förbrukning, kwh/m A temp 24,4 24,7 23,2 22,3 21,4 20,3 Vatten, m Vatten, m/m A temp 1,52 1,50 1,46 1,46 1,50 1,51 Graddagskorrigering = Graddagskorrigering innebär att man justerar förbrukningen till ett normalår, det vill säga om det har varit kallare eller varmare än ett normalår så justerar man bort den del som påverkats direkt av klimatet. På så sätt kan man jämföra olika års förbrukningar på ett mer rättvist sätt. A temp = Invändig golvarea som värms upp till mer än 10 C. I tabellen ovan har A temp för hela fastighetsbeståndet, oavsett uppvärmningssätt, använts vid samtliga beräkningar. Nytt för i år: Från och med detta år redovisas varje energislag separat. Alla siffror har justerats historiskt för bästa jämförbarhet. Järfällahus årsredovisning

10 Trygghet och trivsel Boutveckling För fjortonde året i rad pågick Boutveckling, ett samabete mellan Järfällahus och Hyresgästföreningen Järfälla och de lokala Hyresgästföreningarna. Målet är att öka trivseln och tryggheten i våra områden. Ungdomsprojekt i utveckling Järfällahus satsning på ungdomar gick in i ett nytt skede under I centrum för arbetet står ungdomsföreningen SWAT, som bildats ur den verksamhet vi bedriver inom ramen för Boutveckling och i samarbete med Hyresgästföreningen Järfälla. Projektet Fånga G105 vill nå ungdomar - även de som är på väg in i kriminalitet - genom att engagera dem i populära aktiviteter och därmed nå ut med budskap om integration, tolerans och att värna sitt bostadsområde. Projektet har initierats och drivs av SWAT. Vårt ungdomsarbete är en plantskola som ger deltagarna föreningsvana och sätt att kanalisera sitt engagemang och sin kreativitet. Under året har ungdomar bildat lokal Hyresgästförening i Lilla Ulvsättra, Kallhäll. De har renoverat kvarterslokaler för att kunna hyra ut dem till barnkalas och föreningsverksamhet. Ungdomarna har deltagit i flera större evenemang. De har dessutom varit delaktiga i ett pilotprojekt om hur man kan bedriva samarbete mellan kommun, landsting och föreningar. Ungdomarna var också en viktig kraft under sensommarens och höstens oroligheter i Lilla Ulvsättra, då det förekom bråk och oväsen i området. De samarbetade med kommun, polis och trygghetsvärdar och verkade för lugn i området. En trevlig, säker och tillgänglig miljö Vi har på många sätt förbättrat den fysiska miljön i våra områden ur perspektivet trygghet och trivsel. Ny och bättre belysning både i trapphus och ute, mer ergonomiska trädgårdsbänkar och nya lekredskap på vissa gårdar är några exempel. Grillplatser ger möjlighet att träffas och umgås utan att brandsäkerheten äventyras. Trygghetsvärdar Även detta år har vi satsat på trygghetsvärdar som rör sig i vissa områden för att förebygga bråk och vid behov rapportera otrygga eller våldsamma situationer. En ny, fin grillplats med pergola och bänkar på Hårsta Backe. 8 Järfällahus årsredovisning 2014

11 Ett aktivt och roligt boende Järfällafestival med bomässa 6 september var det dags för Järfällafestivalen. För första gången var Järfällahus delarrangör. Jakobsbergs centrum fylldes av skördemarknad, uppträdanden av artister såsom Yohio och föreningstorget där kommunens föreningar inbjöd till prova-på-aktiviteter. Denna folkfest bidrar till att skapa en levande, attraktiv hembygd för alla Järfällabor - inte minst de som bor i Jakobsberg. En del av festivalen var bomässan. Där informerade Järfällahus om sin bostadskö och sina bostäder tillsammans med andra aktörer på Järfällas bostadsmarknad. En annan del av festivalen var det litterära torget, som Järfällahus tog initiativ till och anordnade i samarbete med Klackenbergs Böcker & Papper och Jakobsbergs bibliotek. Våra boende fick via kuponger rabatt på kaffe och bakelse på konditoriet vid det litterära torget. Boendes barn fick också meta gratis i bokfiskdammen. Därmed blev festivalen ett tillfälle att sprida barnkultur och främja unga hyresgästers läsning. Boutveckling för alla åldrar Inom ramen för Boutveckling anordnas trevliga aktiviteter såsom gårdsfester, danskurser, julpyssel och utflykter. Det handlar också om att göra fint med ljusslingor i träden och blommor på sommaren. Alla boende har möjlighet att delta. Besluten om vad som ska göras tas i demokratisk ordning vid stormöten som alla bjuds in till. Förutom de lokala Hyresgästföreningarnas aktiviteter, finns de tre ungdomsprojekten under det gemensamma namnet SWAT. Ungdomar träffas i kvarterslokaler i Lilla Ulvsättra och Tallbohov, där även Engelbrekts ungdomar samlas sedan 2014, för att skapa en meningsfull fritid och dessutom hjälpa Järfällahus på olika sätt. De mest engagerade, våra ambassadörer, arbetar regelbundet med städning och klotterborttagning i områdena, utdelning av information, handräckning vid evenemang såsom Söderhöjdsdagen och Järfällafestivalen. Traditionenligt arrangerade de en fotbollsturnering på Tallbohov. De samarbetar också med kommunala ungdomsprojekt såsom Ljuset i höjden och deltog vid 544:dagen på Tallbohov. Under våren gick Järfällahus också in som delsponsor för avknoppningsprojektet Fånga G105. Projektet erbjuder en rolig fritid för ungdomar genom LAN-baserade aktiviteter. Det har med framgång anordnats flera läger under skollov med LAN (dataspelsaktivitet). Drakar över Söderhöjden Under sommaren anordnades i samarbete med KomTek, den kommunala teknikskolan för barn och ungdomar, en drakbyggardag. KomTeks personal kom till Söderhöjdens torg och barnen fick komma och bygga drakar som de sedan kunde flyga med på torget. Öppet hus i allt flera områden I ett par års tid har Järfällahus regelbundet bjudit in till öppet hus på Tallbohov. Nu har konceptet utökats till nästan alla områden i vårt bostadsbestånd under Att träffa sin förvaltare, sina fastighetsskötare och annan för området viktig personal är för många lättare om det sker ansikte mot ansikte över en kopp kaffe. Därför finns öppet hus. I vissa områden deltar också SWAT, trygghetsvärdar och representanter för den lokala Hyresgästföreningen. Sortering av matavfall på Tallen Under hösten provade vi nya och annorlunda metoder för att informera om källsortering. Området Tallen har separat sortering av matavfall. Men det är svårt att få fraktionen ren från plast, glas och metall. Järfällahus genomförde därför en informationskampanj med hyresgäster som gick runt och informerade sina grannar under höstlovet. Vi har också delat ut aviseringar där matavfallet fotograferats vid tömning, så att man tydligt ser hur sorteringen förbättras vecka för vecka. Som morot lovade vi att bjuda alla boende på bio när sorteringen fungerar. Vid slutet av året hade Sopranvägen och Tenorgränd fått sina biocheckar, medan Barytongränd fortfarande behöver förbättra sin sortering av matavfall. Ungdomar från SWAT turades om att bära muminkostymen på det litterära torget vid Järfällafestivalen. Järfällahus årsredovisning

12 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Järfällahus AB avger härmed följande årsredovisning för Bolagets uppdrag Ägarförhållanden Järfällahus AB (org.nr ) ägs till 100 % av Järfälla kommun (org.nr ) Verksamhet Bolaget har genom bolagsordning och ägardirektiv uppdrag att inom Järfälla kommun huvudsakligen förvärva, bygga och förvalta fastigheter med bostäder och kommersiella lokaler. Verksamheten ska bedrivas enligt högt ställda affärsmässiga grunder med iakttagande av de särskilda regler som gäller för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Avkastningen skall vara marknadsmässig och uppgå till 4,5 % mätt som driftnetto plus värdehöjande underhåll dividerat med beståndets marknadsvärde. Verksamheten styrs i huvudsak av affärsplanen som årligen fastställs i styrelsen och nedan följer några av de uppsatta ambitionerna: medverka till att kommunens bostadspolitiska mål uppnås medverka till goda boendemiljöer samt erbjuda sunda och attraktiva bostäder för alla grupper verka för att stärka boendeinflytandet och miljöarbetet samverka med kommunen för att lösa boendet för grupper med särskilda behov Affärsidén i koncentrat är att, på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter till en bred allmänhet i Järfälla kommun. Viktiga händelser Under året har ägaren skjutit till kapital i form av en nyemission i samband med uppkommen reavinst för sålda fastigheter. Den uppkomna vinsten stannar i bolaget mot att kommunen erhåller nya aktier och har möjlighet att från år 2015 erhålla större utdelning från bolaget. Styrelsen behandlade i maj månad en ny värderingsmodell som ska gälla vid eventuella framtida försäljningar av fastigheter. Under året har bolaget fattat beslut om att förnya styrsystemet för samtliga fastigheters energistyrning. Genom det nya och modernare systemet kan fastigheternas energiflöde med alla ingående parametrar som t ex fjärrvärme, värmepumpar, fläktar, ventilation och varmvatten styras och mätas i realtid från teknikavdelningen på huvudkontoret. Detta ger stora möjligheter till framtida energibesparingar då signaler fås snabbt när någon parameter avviker från uppsatta värden och då snabbt kan rättas till samt fastigheternas energiprestanda kan finjusteras på ett nytt och effektivare sätt. Då uppvärmning och el är stora kostnadsposter kan även små förbrukningsvinster ge stora kostnadsbesparingar. 10 Järfällahus årsredovisning 2014

13 Styrelse och styrelsens arbete Järfälla kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i styrelsen för Järfällahus AB. Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: Ordinarie Johnny Lennström (ordf) Christian Bengtzelius (vice ordf) Catherine Arcuri/vakant Per-Erik Burrau Isabelle Zachrisson/ Anwar Jamil Emma Lindqvist Ångman Lars Rydlander Suppleant Göran Andréasson Aydin Aydin Eva Ekendahl George Hannouch Roland Swenson Markus Josefsson Hamid Nakahezadeh/ Bo Leinerdal Personalen representerades i styrelsen av Roger Marthinsen för Vision. Åtta protokollförda sammanträden har hållits under året, samt ett där presidiet fått styrelsens uppdrag att fatta beslut. Företagets ledning och organisation I Järfällahus ledningsgrupp ingår sju personer: Olof Lindholm, verkställande direktör David Lundqvist, ekonomi- och administrativ chef Åsa Forsgren, tillförordnad ekonomichef (t o m ) Håkan Örnelius, förvaltningschef Anders Edblad, teknisk chef Katharina Arvidsson, marknads- och informationschef Sari Carlsson, personalansvarig Joachim Dohlin, IT/IS-chef Järfällahus är organisatoriskt indelat i tre avdelningar samt stabsfunktioner. De tre avdelningarna är teknik, förvaltning samt marknad och information. Stabsfunktionerna innehåller ekonomi, personal, IT/IS och intern service. Järfällahus presidium: Årsstämma Ordinarie årsstämma planeras att hållas den 17 april Aktieägaren Järfälla kommun representeras av ägarombudet Claes Thunblad. Utsedda revisorer Ordinarie Suppleant Lars Wallén (auktoriserad revisor) Nicklas Bohman (auktoriserad revisor) Leif Lewin (lekmannarevisor) Lars Markstedt (lekmannarevisor) Johnny Lennström, ordförande Christian Bengtzelius, vice ordförande Ägarombud Lars Bergstig Claes Thunblad fr o m Olof Lindholm, verkställande direktör David Lundqvist, ekonomi- och administrativ chef Järfällahus årsredovisning

14 10 jan Viktiga händelser under året Personalens omdöme om närmaste chef Medarbetarenkät En mindre medarbetarenkät för att kartlägga utvecklingen av trivsel, arbetsmiljö och servicekultur på Järfällahus som uppföljning av 2013 års mätning och åtgärder gjorda efter den. Järfällafestivalen Järfällahus arrangerade Järfällafestivalen tillsammans med Järfälla kommun och Citycon. 26 april Hyresförhandlingar Hyresförhandlingar för 2015 startar. Separata förhandlingar delvis avslutade Uppgörelse nådd för av lägenheterna februari 25 mars 1 maj Ny styrelse utses Kommunfullmäktige fattar beslut om ny styrelse för Järfällahus. 6 maj 16 maj september 10 december 15 oktober Start separata hyresförhandlingar Start för förhandlingar om hyreshöjning för de lägenheter som fått värdehöjande insatser utan att hyran påverkats. Bomässa Järfällahus deltar i en bomässa i Jakobsbergs centrum. 11 april Bolagsstämma Vid bolagsstämman godkänns årsredovisningen för Hyrorna höjs 0,2-1,7 % 25 mars avslutades årets hyresförhandlingar. Höjningen blev 1,7 % där vattenavgift ingår i hyran och 0,2 % där vattenavgift inte ingår. Höjningen kan jämföras med 1,5 % för 2013, 2,5 % för 2012 och 2,3 % för Ny logotyp för Järfällahus 10 januari går startskottet för Järfällahus nya logotyp och grafiska profil. Den införs successivt under hela året december 20 september Ny metod för kundenkät 6 september Start för vår nya hyresgästenkät som går ut löpande under hela året. Besiktningsprojektet avslutas Statusbesiktning av alla lägenheter är utfört. Östra Polhem sålt Ägandet av området Östra Polhem övergår till Brf Polhem 4:2. Nya logotyper Ny logotyp för Boutveckling och för SWAT. Nytt växelsystem Ny telefonväxel tas i bruk. 12 Järfällahus årsredovisning 2014

15 Framtida möjligheter och risker Möjligheter Bostäder Bolaget har haft en fortsatt hög efterfrågan på bostäder och en vakansgrad nära 0 %. Mängden omflyttningar har sjunkit något och omflyttningstakten uppgår till 6,8 %. Efterfrågan på bostäder i regionen är stor och bedöms även vara så inom de närmaste åren. Bolagets ägare har nya majoritetsförhållanden sedan kommunalvalet Det har uttryckts en viljeinriktning från den nya majoriteten om att både nyproducera och renovera bolagets bestånd. Just nu pågår förberedelser för att bygga upp bolagets projektportfölj för nyproduktion samt inledande förberedelser för arbetet med att renovera befintligt bestånd. Denna nya inriktning kommer att innebära möjligheter för bolaget att växa och därigenom även fortsättningsvis vara en stor aktör på marknaden i nordvästra Stockholm. Kommersiella lokaler Vakansgraden för kommersiella lokaler uppgår till 5,4 % (5,7 % 2013). Tre större lokaler på Söderhöjden är tomställda på grund av pågående förbättringsarbeten, total yta cirka m2, och bedömningen är att m2 av dessa kommer att hyras ut under I övrig är uthyrningsläget gott med en ökad efterfrågan på mindre förråd samt att det s k Posthuset vid Riddarplatsen numera är fullt uthyrt. Garage och parkeringsplatser För fordonsplatser, vilket inkluderar parkeringsplatser både utomhus och i garage, uppgår vakansgraden till 10,0 % (10,4 % 2013). Nytt lånehanteringssystem Ett nytt lånehanteringssystem har under året inköpts och tagits i drift. Systemet syftar till att få ännu bättre möjligheter till olika simuleringar och prognoser när det gäller den finansiella verksamheten. Risker Ränterisk Bolagets största ekonomiska risk de kommande åren är risken för långsiktigt höjda räntor. Belånat värde uppgår dock enbart till 16,1 % av marknadsvärdet och soliditeten uppgår till 48,6 % vilket ger en god grund att stå på inför eventuella framtida höjningar av räntekostnaden. En höjning av genomsnittsräntan med 1 % -enhet skulle innebära en ökad räntekostnad på cirka 9 mkr per år. Refinansieringsrisk Risken att kreditinstituten inte vill låna ut till bolaget bedöms som mycket liten. Bolaget har alltid lyckats refinansiera sina lån till marknadsmässiga villkor. Vakansrisk Risken för vikande efterfrågan i regionen bedöms idag som låg. Risken för vakanser i bolaget bedöms i dagsläget som minimal. På några års sikt kan dock situationen förändras då ett mycket stort bostadsbyggande för närvarande pågår i kommunen och konkurrensen bedöms blir betydligt hårdare framöver. En ökning av vakansgraden för bostäder med 5 % - enheter skulle innebära en minskad intäkt på cirka 21 mkr. Politisk risk Hyresmarknaden är en marknad som påverkas stort av olika politiska beslut. Det kan exempelvis gälla bostadssubventioner vid nyproduktion, räntebidrag för drift, beskattning av bostäder, regler för hyressättning eller socialt ansvar. Taxor för värme och vatten har också en uppåtgående trend, som exempel kan nämnas att Järfälla kommun höjde vattentaxan med 42,5 % år Modellen för hyressättning och sättet detta regleras innebär också en risk för bolaget. Vissa år har bolaget haft svårt att nå hållbara uppgörelser med Hyresgästföreningen och i jämförelser med andra bolag, privata och kommunala, så har detta inneburit att bolagets hyresnivåer halkat efter. Detta innebär ett försämrat driftnetto och en sämre lönsamhet samt mindre möjligheter att uppnå åtaganden i övrigt. Internationell risk Sedan 1/ har en ny lag införts som har sitt ursprung i EU-lagstiftningen om konkurrensneutralitet och affärsmässighet. Kommunala bostadsbolag måste därför i högre grad än andra verksamheter hålla en hög beredskap för politiska beslut som kan förändra förutsättningarna för verksamheten. Flerårsöversikt Bolagets soliditet har stigit från 20,7 % till 48,6 % de senaste fem åren. Den största orsaken är att fyra fastigheter har sålts under de aktuella åren med en reavinst som stannat i bolaget och detta har möjliggjort en amortering av låneskulden. Utöver det har bolaget genererat vinstmedel årligen som - efter utdelning till ägaren - tillskjutits eget kapital. Hyresutvecklingen för bostäder har legat mellan 0,9 % och 2,5 % under de senaste fem åren och då en långsiktigt hållbar hyresnivå är en viktig faktor för en god ekonomi, läggs mycket kraft och fokus på detta område. För en komplett flerårsöversikt se sid 31. Järfällahus årsredovisning

16 Ekonomi Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar redovisningsreglerna K3 från Bolaget tillämpar således komponentavskrivning och investeringsför utbyten av väsentliga komponenter på fastigheterna. Övergången till K3 har gjorts i enlighet med K3s kap 35 innebärande att jämförelsetalen inklusive noter för 2013 har räknats om. Resultat Resultatet före skatt uppgår till 170,3 mkr (324,2 mkr 2013). En stor del av det goda resultatet beror på försäljning av en fastighet under året, som genererat en reavinst om 99 mkr. Den marknadsmässiga avkastningen mätt som driftnetto plus värdehöjande underhåll dividerat med marknadsvärdet uppgår till 6,0 %. Därmed har det av ägaren ställda resultatkravet för den löpande verksamheten uppfyllts. Under året har 66,2 mkr (81,6 mkr 2013) använts till underhåll, vilket motsvarar 138 kr/m (167 kr/m 2013). Finansiering Företagets finanshantering sker i enlighet med den av styrelsen antagna finanspolicyn. Den reglerar bolagets riskexponering avseende bland annat kredit- och räntebindningstid, motparter, användningen av derivatinstrument (swappar) samt användningen av säkerheter. Målet med finansverksamheten är att kunna hantera både långsiktigt finansiering och kortsiktigt betalningsförmåga till så låg kostnad och risk som möjligt. Finansverksamheten skall genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls (Finanspolicyn pkt 1.2). Bolagets aktuella bedömning är att räntebindningstiden bör ökas från dagens 1,8 år i viktat genomsnitt och den övergripande strategin för närvarande är att refinansiera lån med företrädelsevis längre räntebindning i olika lämpliga intervall. Företagets kassahantering sker genom ett koncernkonto, som Järfälla kommun administrerar. Finansiella instrument Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Avtal om så kallade ränteswapar skyddar bolaget mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. Se vidare information under not 1. Säkerheter och borgen Kommunal borgen används som säkerhet vid belåning. En affärsmässig borgensavgift erläggs på för närvarande 0,35 %. Företaget har pantbrev för 599 mkr i eget förvar Lån med kommunal borgen som säkerhet 899 mkr mkr Lån med pantbrev som säkerhet 0 mkr 0 mkr Totala låneskulden 899 mkr mkr uppgår till Antal lån 12 st 14 st Antal kreditgivare 4 st 3 st Fördelning av låneportföljen Fast ränta 350 mkr, 39 % 293 mkr, 28 % Rörlig ränta 0 mkr, 0 % 200 mkr, 19 % Derivat 549 mkr, 61 % 549 mkr, 53 % Den genomsnittliga räntan var vid årsskiftet 3,18 % (3,17 % 2013). Vägd snittränta uppgår till 3,08 % (3,09 % 2013). Genomsnittlig viktad räntebindningstid uppgår till 1,8 år. Fastighetsvärden En marknadsvärdering av hela fastighetsbeståndet genomfördes hösten 2014 av en auktoriserad värderingsman. Marknadsvärdet beräknades till 5,6 mdr inom ett intervall av 5,3-5,8 mdr. Värdet uppgår till 3,0 gånger bokförda värdet och drygt 1,2 gånger taxeringsvärdet. Värderingen ger ett genomsnittligt värde på kr/m. 14 Järfällahus årsredovisning 2014

17 Icke-finansiella upplysningar Jämställdhet och personalpolicy Bolaget har en antagen personalpolicy som bl a syftar till att främja jämställdhet, motverka kränkande särbehandling och öka möjligheterna att kombinera arbetet med föräldraskap. Service och bemötande Under året har bolaget satsat på en omfattande utbildning i service och bemötande för hela personalen. Aktiviteter har genomförts gemensamt för hela bolaget och även för de enskilda avdelningarna. Satsningen fortsätter under 2015 och är en viktig del i bolagets strategi för att möta den ökade konkurrensen framöver. Miljö Bolaget innehar kommunens miljödiplom i guldvalör (högsta möjliga nivå) som utmärkelse för sitt miljöarbete. Under året har ett stort flerårigt projekt startats för att grundligt gå igenom fastigheternas ventilations- och värmesystem. Kombinerat med system för värmekontroll i lägenheterna och energistyrning i undercentraler så läggs grunden för framtida energibesparingar. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande: Till årsstämmans förfogande står följande: balanserade vinstmedel ,89 årets resultat ,97 Summa att disponera ,86 Styrelsen föreslår: att till ägaren utdela ,00 att i ny räkning balansera ,86 Summa ,86 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen till ägaren reducerar bolagets soliditet. Bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet och likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Under året har ett stort vattensparprojekt startat. Det handlar om installation av perulatorer i kök och badrum. Denna teknik ger mindre vattenförbrukning med bibehållet tryck och därmed oförändrad upplevelse. Lilla Ulvsättra blev det första området i projektet, vilket också kommer att genomföras i resten av bostadsbeståndet. En blick framåt Ny politisk majoritet Bolagets ägare har genomgått ett majoritetsskifte under hösten 2014 i samband med valet. Den tillträdande majoriteten har i en koalitionsplattform uttryckt en rad viljeyttringar som kan komma att påverka bolaget. Några exempel är att bolaget ska ta ett större socialt ansvar, investera i förnybar energi och bidra ännu mer till utveckling av närmiljön i anslutning till bolagets bestånd. Ny styrelse för Järfällahus I samband med årsstämman 17 april tillträder Järfällahus nya styrelse. Ny ordförande blir Mikael Jämtsved, MP. Vice ordförande blir Johnny Lennström, M. Övriga ordinarie ledamöter blir Markus Josefsson, S, Regina Afzelius, S, Thomas Karlsson, S, Eva Ekendahl, M, och Per-Erik Burrau, FP. Nyproduktion och renoveringar Den tillträdande majoriteten har i en koalitionsplattform uttryckt en viljeinriktning att bolaget bland annat ska uppnå en produktionstakt på 300 nybyggda lägenheter och 100 renoverade per år innan mandatperiodens utgång. Givet att detta realiseras kommer bolagets finanser påfrestas betydligt och nyckeltal för soliditet och avkastning kan komma att sjunka. Utöver en finansiell påfrestning så förutsätter denna viljeinriktning ett antal beslut hos ägaren och styrelsen som exempelvis; detaljplanelagd mark att bygga på, hantering av befintliga hyresgäster som ges förtur vid evakuering inför renovering samt nya högre hyresnivåer. En projektportfölj om cirka lägenheter behöver byggas upp då det erfarenhetsmässigt visat sig att ett antal projekt inte realiseras av olika skäl. Sammantaget är det en mycket stor utmaning att bygga Järfällahus årsredovisning

18 300 lägenheter per år och renovera 100 lägenheter per år. För att sätta det i relation till nuvarande bestånd så skulle totala antalet lägenheter öka med cirka % sett över en 5-årsperiod och antalet som omfattas av renovering vara cirka 10 %. Hyresförändringar Företagets mål är en jämn och kontinuerlig höjning av hyrorna. Hyresnivån ska vara sådan att ägarens avkastningskrav uppfylls och bolaget i övrigt kan fungera väl. Även räntornas framtida utveckling kommer att ha en avgörande betydelse. Under 2015 fortsätter inte bara de generella hyresförhandlingarna, utan också de separata. Det gäller fastigheter vars bruksvärde höjts utan att hyrorna följt med. Dessa förhandlingar påbörjades våren 2014 och beräknas slutföras under När det gäller kommersiella lokaler väntas endast små rörelser för kontors- och lagerhyror. Det finns tecken på att vissa av de centralt belägna butikslokalerna har omsättningsproblem. En tänkbar förklaring är att kundströmmarna riktar sig allt mer mot Barkarbyoch Veddestaområdet och de nyetableringar som har tillkommit där. Detta kan även påverka utvecklingen av hyressättning för butiker i framtiden. Vi fortsätter att se över hyrorna för fordonsplatser även under Redovisning enligt K3 Nya redovisningsregler, K3, gäller från fr.o.m. 1/ och även 2013 års siffror har räknats om enligt K3-reglerna för att vara jämförbara. Effekterna blir ökade avskrivningar enligt plan och minskade kostnader avseende underhåll. Detta kommer att leda till ett förbättrat driftnetto och ett jämnare resultat över åren. Bättre, mer tillgänglig miljö Under kommande år kommer vi att byta ut alla skyltar med produktnummer ( lägenhetsnummer ) på både bostäder och bostadsförråd. Detta för att skyltarna ska stämma med våra datasystem. Vi kommer också att slutföra ett redan påbörjat arbete med att kontrastmarkera trappsteg i alla våra fastigheter. Detta underlättar för synskadade och minskar halkrisken. Nya hyresgästenkäten Hösten 2014 började vi skicka ut en ny sorts hyresgästenkät, som går ut löpande varje månad till slumpvis utvalda hyresgäster. Hösten 2015 kommer alla hushåll i vårt bestånd att ha fått enkäten. För varje månad har vi fler svar som bygger upp vår statistik, och vi får en allt mer levande, aktuell och tydlig bild av hur nöjdheten utvecklas bör kunna bjuda på unika möjligheter att analysera materialet och dra slutsatser om hur nöjdheten kan ökas. Fortsatt satsning på ungdomar Vi fortsätter satsa på det livaktiga ungdomsarbete som har växt fram inom ramen för Boutveckling. Flera ungdomar har redan engagerat sig genom att bilda lokal Hyresgästförening i Lilla Ulvsättra, där de också städat och renoverat kvarterslokaler. Den återinvigdes i början av februari Vi hoppas att SWAT ska kunna göra verklighet av sina planer på paintball under organiserade former. Detta har man beviljats kr i bidrag för från Gålöstiftelsen redan för ett år sedan. Det som saknas är tillstånd för var spelet kan hållas. Vår logotyp Vi fortsätter införandet av våra nya logotyp och grafiska profil. Nya arbetskläder, nya skyltar m m kommer att synas allt mer under Ungdomarna i SWAT började måla kvaterslokalen på Termovägen 84 i december Invigningen sker i samband med föreningens årsmöte i februari Järfällahus årsredovisning 2014

19 Resultaträkning (tkr) Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga intäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella investeringar Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT Järfällahus årsredovisning

20 Balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Pågående projekt immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter inkl mark Maskiner och inventarier Pågående om- och tillbyggnad Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordran 0 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostn.och upplupna intäkter Koncernkonto Järfälla kummun Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Järfällahus årsredovisning 2014

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Limmaren 3

Årsredovisning. Brf Limmaren 3 Årsredovisning för Brf Limmaren 3 716421-7734 Räkenskapsåret 2015 1 (10) Styrelsen för Brf Limmaren 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Styrelse På ordinarie

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer