Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01"

Transkript

1 Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta försäkringsvillkor, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Försäkringen grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller gruppföreträdaren på dennes vägnar skriftligen lämnat. Försäkringsavtalet gäller under den tid som anges i avtalet. A Allmänna bestämmelser För försäkringsavtalet gäller vad som står skrivet i försäkringsbeskedet och därtill hörande handlingar, de allmänna villkoren för denna försäkring, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Försäkringen får tecknas tidigast vid 16 års ålder och senast vid 63 års ålder. Försäkringen gäller längst till och med det försäkringsår som den försäkrade fyller 65 år, om inte annat framgår av avtalet. Samma regler om slutålder gäller även för medförsäkrad. När gruppmedlem uppnår slutålder upphör även försäkringen för samtliga medförsäkrade. Om försäkringen upphört att gälla på grund av att gruppmedlem/medförsäkrad fyller 65 år, har gruppmedlemmen/medförsäkrad rätt till den särskilda fortsättningsförsäkringen med omfattning Branschförbund Senior utan särskild hälsoprövning. Om försäkringen upphör för medförsäkrad som inte fyllt 65 år på grund av gruppmedlemmens uppnådda slutålder, har den medförsäkrade i stället enligt moment N2 rätt till annan fortsättningsförsäkring som tillhandahålls av Länsförsäkringar. Ansökan skall i båda fallen göras inom tre månader från den dag gruppförsäkringen upphörde. Premien för fortsättningsförsäkring bestäms efter den försäkrades ålder och beräknas enligt särskilda tariffer. Vid frivillig anslutning tecknas försäkringen med ettårsavtal och premien beräknas för ett år i sänder. En förutsättning för rätt till inträde i försäkringen är att gruppmedlem/medförsäkrad är fullt arbetsför vid tidpunkten för tecknandet. Är sökande inte fullt arbetsför vid tillfället för tecknandet kan en ny ansökan göras när full arbetsförhet åter föreligger. B Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den grupp av personer, gruppmedlem/medförsäkrad, som anges i avtalet. Försäkrad ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige, eller ha sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men ha sin fasta bosättning i annat nordiskt land och besöka hemorten regelbundet. Med regelbundet avses en hemresa per vecka eller motsvarande. Vid frivillig anslutning inträder, om inte annat framgår av gruppavtalet, Länsförsäkringars ansvarighet dagen efter gruppavtalet ingåtts, även om premien ännu inte är betald, för de gruppmedlemmar som då uppfyller anslutningskraven och som ansökt om försäkring samt dem som anslutits som medförsäkrade till en gruppmedlem. Ansluter sig en gruppmedlem senare räknas ansvaret från och med dagen för ansökan. C Var och när försäkringen gäller Försäkringen gäller för skadefall som inträffar under den tid som försäkringen är i kraft. Med skadefall avses inom Gruppsjukvård Branschförbund fysisk sjukdom, åkomma, olycksfallsskada och psykisk sjukdom/ besvär av psykisk art. Skadefall anses ha inträffat inom Gruppsjukvård Branschförbund när det första gången givit objektivt fastställda symptom som nedtecknats i patientjournal, eller motsvarande. Försäkringen gäller för privat vård som utförs i Sverige av vårdgivare som anvisats av Länsförsäkringar samt offentlig vård utförd i Sverige. Länsförsäkringar har dock rätt att anvisa privat vård även utanför Sverige. D Vad försäkringen omfattar Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen ger ersättning när skadefall inträffar. Försäkringen lämnar endast ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader. Behandling i privat regi ska för att ersättas vara förmedlad av Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling. D1 Sjukvårdsrådgivning Den försäkrade har tillgång till sjukvårdsrådgivning av Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling. 1

2 D2 Kostnader i samband med skadefall 2.1 Försäkringen gäller vid fysisk sjukdom/åkomma, olycksfallsskada och psykisk sjukdom/ besvär av psykisk art. Ersättning lämnas vid ett och samma skadefall för kostnader enligt samtliga ersättningsmoment under D3. D3 Ersättningsmoment 3.1 Läkarvård i offentlig eller privat regi Ersättning lämnas för kostnader för undersökning, och behandling hos legitimerad läkare i offentlig eller privat regi. Försäkringen tillhandahåller inte akut sjukvård, men patientavgiften ersätts genom försäkringen. För patientavgifter inom offentlig vård lämnas ersättning upp till gällande högkostnadsskydd. 3.2 Operation och sjukhusvård Ersättning lämnas för kostnader för operation, vård och behandling i offentlig eller privat regi. Vid sjukhusvård ersätts den del av vårdkostnaden som inte motsvarar inbesparade levnadsomkostnader. Operation i privat regi ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg. Innan Länsförsäkringar kan godkänna operation i privat regi krävs skadeanmälan, kostnadsförslag, kompletterat med medicinskt underlag för behandlingen hos vårdgivaren. 3.3 Eftervård rehabilitering Ersättning lämnas för kostnader som avser eftervård och rehabilitering i samband med behandling som omfattas av försäkringen. Kostnader för hjälpmedel som krävs för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning ersätts också om de är avsedda för tillfälligt bruk. Eftervård och rehabilitering, inklusive hjälpmedel i nära samband med sjukhusvård, ska vara medicinskt motiverad, skriftligen ordinerad av läkare och godkänd av Länsförsäkringar i förväg. Om möjligt ska eftervård och rehabilitering ske på hemorten. 3.4 Resor och logi Ersättning lämnas för ett och samma skadefall för resor och logi inom Sverige i samband med ersättningsbar behandling. Försäkringen ersätter skäliga kostnader och endast för den del som inte ersätts av annan försäkring eller av offentlig sjukvård. Kostnader för flygresor och logi ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg. Ersättning lämnas endast för den försäkrades kostnader. 3.5 Sjukgymnastik samt behandling hos naprapat eller kiropraktor Ersättning lämnas för kostnader som avser behandling hos antingen legitimerad sjukgymnast, legitimerad naprapat eller legitimerad kiropraktor efter remiss från läkare. Försäkringen ersätter sammanlagt högst tio behandlingstillfällen. Behandling i privat regi ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg. 3.6 Behandling hos psykolog/psykoterapeut Ersättning lämnas för kostnader som avser behandling hos legitimerad psykolog/psykoterapeut efter remiss från läkare. Ersättning lämnas för sammanlagt högst tio behandlingstillfällen. Behandlingen ska godkännas av Länsförsäkringar i förväg. 3.7 Läkemedel Ersättning lämnas för kostnader som avser receptbelagda subventionerade läkemedel. Försäkringen ersätter den del av kostnaden för det receptbelagda läkemedlet som kallas egenavgift, upp till gällande högkostnadsskydd. 3.8 Utlandsvistelse Ersättning lämnas för vårdkostnader upp till avdragen självrisk i annan försäkring dock högst med kr (avser resemoment i hemförsäkring, reseförsäkring eller tjänstereseförsäkring) i samband med vård eller behandling av fysisk sjukdom/åkomma och olycksfallsskada vid tillfällig utlandsvistelse under högst 45 dagar. D4 Vaccinationsservice Försäkringen ger den försäkrade tillgång till Länsförsäkringars vårdgivarnätverk som hjälper den försäkrade med information om vaccination för t.ex. utlandsvistelse samt hjälp att boka tid för vaccination. Kostnaden för vaccination ersätts inte av försäkringen. D5 Second opinion ytterligare bedömning Försäkringen ger från 18 års ålder, vid konstaterad diagnos cancer, rätt till inhämtande av en så kallad Second opinion innebärande att försäkrad har rätt till en förnyad medicinsk bedömning av en av Länsförsäkringar utsedd specialist verksam i Sverige. Second opinion kan lämnas en gång och sker på grundval av befintligt journalmaterial eller i de fall Länsförsäkringar finner nödvändigt, efter en kompletterande läkarundersökning. E Vad försäkringen inte gäller för E1 Skadefall som inte ersätts Försäkringen gäller inte för: 1.1 Sjukdom/skada/besvär som finns nedtecknad i patientjournal någon gång under de senaste tre åren tillbaka räknat från tecknandet av försäkringen. Har det förflutit mer än tre år sedan det befintliga sjukdomstillståndet senast var föremål för sjukvårdande behandling gäller dock försäkringen vid det förnyade vårdbehovet. 1.2 Utövande av boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår och där 2

3 olycksfallsskadan har direkt samband med utövandet. 1.3 Olycksfallsskada som inträffar vid och som har direkt samband med deltagande i sport, idrottstävling eller träning vid verksamhet där den försäkrade uppburit inkomst (bidrag från sponsorer jämställs med inkomst) och som bedrivs av idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsförening 1.4 Graviditetskontroller eller komplikationer i samband med graviditet, förlossning eller abort. 1.5 Sådan sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. 1.6 Sjukdom till följd av kosmetiska operationer. 1.7 Sådan försämring av hälsotillståndet som enligt medicinsk erfarenhet beror på missbruk i olika former, t.ex. alkohol, narkotiska medel, läkemedel, spelmissbruk. 1.8 Skadefall som orsakats direkt eller indirekt genom atomkärnprocess. 1.9 Skadefall som förorsakats genom spridning av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terroristhandling För skadefall som inträffar då den försäkrade deltar i krig som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige, krigsliknande händelser eller politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller för händelse som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara beroende av kriget eller oroligheterna. E2 Kostnader som inte ersätts Försäkringen ersätter inte kostnader för: 2.1 Patientavgift hos privat vårdgivare som inte anvisats av Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling. 2.2 Läkarvård eller behandling då den försäkrade uteblivit från bokad behandlingstid. Avbokning ska göras senast vardagen innan besöket. 2.3 Tandvård. Med tandvård avses alla behandlingar/ kontroller av tänder. 2.4 Vaccination. 2.5 Fertilitetsutredning samt behandling för infertilitet. 2.6 Korrigering av brytningsfel i ögat. 2.7 Kosmetiska operationer och behandlingar som inte är föranledda av sjukdom eller olycksfall oberoende av om dessa erfordras av psykiska skäl. 2.8 Transplantation av inre organ. 2.9 Alternativa behandlingsformer som inte är godkända av Socialstyrelsen Hjälpmedel för stadigvarande bruk Kontroll och behandling av övervikt Institutionsvård, på grund av demenssjukdom, såsom t.ex. Alzheimers och senil demens Förebyggande vård t.ex. hälsokontroller E3 Kostnader som ersätts på annat sätt Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts på annat sätt, till exempel via annan försäkring (exempelvis trafik eller arbetsskadeförsäkring). F Garanti Länsförsäkringar lämnar garantiersättning för ett och samma sakdefall om godkänd operation förmedlad av Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling inte genomförts inom 20 dagar under förutsättning att följande uppfyllts: remiss för operation är utfärdat av specialistläkare, Länsförsäkringar fått kännedom om remiss eller ordination samt att Länsförsäkringar erhållit nödvändiga underlag och godkänt operationsförfrågan. Garantiersättning utgår med 300 kr per dygn till dess att operation genomförts. Garantiersättningens storlek är maximerad till att uppgå till den senast erlagda årspremien för den försäkrades Sjukvårdsförsäkring Branschförbund. Garantin gäller ej om den försäkrade inte kan opereras av medicinska skäl, uteblir från inbokad behandling, tackar nej till inbokad tid för operation eller genom överenskommelse med behandlande läkare om operation senare tid än inom 20 dagar från Länsförsäkringars godkännande. G När skada inträffat När den försäkrade drabbas av skadefall/sjukdom kan den försäkrade antingen själv uppsöka vårdgivare inom den offentliga vården eller ta kontakt med Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling för bokning av besök hos privat vårdgivare. Den försäkrade ska: Själv betala kostnaden för behandling och sjukhusvistelse till vårdgivaren. Länsförsäkringar ersätter sedan kostnaden efter det att skadeanmälan sänts in tillsammans med originalkvitton eller motsvarande. Göra en skriftlig anmälan till Företagarnas Försäkringsservice. Tillse att Företagarnas Försäkringsservice får de upplysningar och intyg som Länsförsäkringar bedömer är nödvändiga för att fastställa rätten till ersättning. Länsförsäkringar ersätter kostnader för relevanta intyg och undersökningar. Styrka sina ersättningsanspråk med originalkvitton eller motsvarande. H Ansvarstid H1För försäkringen gäller följande: Ansvarstiden gäller så länge försäkringen är i kraft enligt allmänna avtalsbestämmelser i dessa villkor. För skadefall som inträffat innan försäkringen upphört är ansvarstiden dock alltid fem år räknat från den dag då 3

4 skadefallet inträffade. Flera skadefall med medicinskt samband räknas som samma skadefall och ansvarstiden börjar löpa från tidpunkten då det första skadefallet inträffade. I Övriga avtalsbestämmelser 1.1 Försäkringsbesked Vid försäkringens tecknande och därefter vid förändringar får försäkringstagaren varje årsförfallodag ett försäkringsbesked som visar försäkringens omfattning och premiens storlek. 1.2 Avtalstid Gruppsjukvårdsförsäkring gäller till och med det försäkringsår den försäkrade fyller 65 år 1.3 Allmän premie- och villkorsändring Vid allmän premie- och villkorsändring tillämpas de nya premierna och villkoren för försäkringen från närmast följande årsförfallodag, under förutsättning att försäkringstagaren underrättas om detta senast 30 dagar före årsförfallodagen. 1.4 Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk. 1.5 Preskriptionsregler Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot Länsförsäkringar inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har anspråk framställts till Länsförsäkringar inom ovan angiven tid är dock fristen enligt ovan minst sex månader räknat från dagen då vi förklarat att vi tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. 1.6 Dina personuppgifter De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens regler. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade eller annat bolag inom länsförsäkringsgruppen men för vissa finansiella tjänster kan uppgifter inhämtas från arbetsgivare eller annan. Länsförsäkringar behandlar vissa personuppgifter om dig, som kund samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna kan uppdateras genom externa register, till exempel SPAR. Uppgifterna används för att ge en helhetsbild av ditt engagemang som du har inom länsförsäkringsgruppen samt för att Länsförsäkringar ska kunna teckna och fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter samt framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området, exempelvis återförsäkringsgivare, samt myndigheter i de fall skyldighet föreligger enligt lag. Vidare kan uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav lämnas ut till personer som du har hushållsgemenskap med. Personuppgiftsansvarig är din försäkringsgivare, Länsförsäkringar Sak AB. Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig ansökan en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig samt skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. 1.7 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Sedan rätt till ersättning uppkommit enligt punkt D ska utbetalning ske senast en månad efter det att den som gör anspråk på ersättning fullgjort vad som åligger honom enligt punkt G. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte ut om den är mindre än en halv procent av prisbasbeloppet för det år när utbetalning sker. J Upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att på Länsförsäkringars begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring skall meddelas, utvidgas eller förnyas. Försäkringstagaren och de försäkrade ska ge riktiga och fullständiga svar på Länsförsäkringars frågor. Har den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för avtalet och Länsförsäkringar inte skulle ha meddelat försäkring med kännedom om de rätta uppgifterna, är Länsförsäkringar fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall vad det gäller denne. Om Länsförsäkringar under försäkringstiden får kännedom om att upplysningsplikten har åsidosatts, får Länsförsäkringar säga upp försäkringen för upphörande. 4

5 K Premiebetalning K 1 Första premien - Ny försäkring Första premien skall betalas inom 14 dagar från den dag då Länsförsäkringar sänt avi om premien till premiebetalare. Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsänd avi har Länsförsäkringar rätt att säga upp försäkringen. K 2 Premie för senare premieperiod Premie för senare premieperiod (månads-, kvartals- eller halvårsbetalning) ska betalas senast på periodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att Länsförsäkringar skickat ut premieavin. Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och Länsförsäkringar har då rätt att säga upp försäkringen. K 3 Förnyelsepremie Förnyad försäkring Förnyelsepremie beräknas vid varje årsförfallodag. Därtill kan villkorsförändringar medföra premieförhöjningar. Premien ska betalas senast på årsförfallodagen. Försäkringstagaren har dock alltid 30 dagar på sig att betala från det att avi har utsänts. Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och Länsförsäkringar har då rätt att Säga upp försäkringen. K 4 Särskilda regler vid autogirobetalning Utöver vad som anges i K1, K2 och K3 gäller bestämmelserna i autogiroavtalet. Om kontot upphör att gälla, aviseras premie för återstående del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna i K1 K3. Om autogiroavtalet upphör på grund av bristande betalning har Länsförsäkringar istället rätt att säga upp försäkringen. L Uppsägning av försäkring L1 Länsförsäkringars uppsägningsrätt 1.1 Om Länsförsäkringar inte vill förnya gruppavtalet kan Länsförsäkringar säga upp avtalet senast 1 månad före huvudförfallodagen. 1.2 Länsförsäkringar kan säga upp försäkringen i förtid då dröjsmål med betalningen föreligger eller då upplysningsplikten ej har fullgjorts. Uppsägning på grund av premiedröjsmål får verkan 14 dagar efter att den avsänts. Uppsägning på grund av att upplysningsplikten ej fullgjorts får verkan tre månader efter att den avsänts. L2 Försäkringstagarens/försäkrades uppsägningsrätt 2.1 Försäkrad gruppmedlem kan när som helst under försäkringstiden säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller, i de fall medlemmen är direkt ansluten till försäkringen, anmäla till Länsförsäkringar att han/hon avstår från försäkringen. Om gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från gruppens sida, upphör försäkringen för samtliga försäkrade vid den tidpunkt som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad efter det att uppsägningen kom till Länsförsäkringar. 2.2 Om försäkringen är företagsägd har företaget rätt att säga upp försäkringen för försäkrad person om anställningsförhållandet med denna person upphör. Återbetalning av oförbrukad premie vid anställningens upphörande sker till arbetsgivaren. Premieregleringen sker den 1:a i månaden efter det att anställningen upphört, dock tidigast från och med den månad skriftlig uppsägning kommit in till Länsförsäkringar. M Återupplivning Försäkringsavtal som sagts upp av Länsförsäkringar på grund av att förnyelsepremie inte erlagts i rätt tid, kan återupplivas inom tre månader från det att försäkringen upphörde att gälla. Försäkringen blir därmed gällande på nytt dagen efter den dag då premien betalas. Försäkringen återupplivas till förmån för den försäkrade och hans medförsäkrade, försäkringen kan dock aldrig återupplivas endast till förmån för den medförsäkrade. Sjukdom som blivit aktuell under den tid försäkringen varit ur kraft, eller olycksfallsskada som inträffar under denna tid, omfattas inte av försäkringen. N Efterskydd och fortsättningsförsäkring N1 Efterskydd För försäkrad som före 65 års ålder utträtt ur gruppen gäller ett oförändrat försäkringsskydd under tre månader (efterskydd), under förutsättning att den försäkrade inte på annat sätt fått eller uppenbarligen kan få skydd av samma slag. Rätt till efterskydd föreligger inte om den försäkrade 5

6 varit försäkrad mindre än sex månader. Medförsäkrad har även rätt till efterskydd om: - Gruppmedlemmen avlider - Äktenskapet, registrerat partnerskap eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upplöses För vissa försäkringar saknas på grund av försäkringens art rätt till efterskydd helt, vilket i så fall framgår av försäkringsbeskedet. N2 Fortsättningsförsäkring Försäkrad som omfattats av försäkringen under minst sex månader har rätt att ansöka om fortsättningsförsäkring om: - gruppavtalet upphör på grund av uppsägning från Länsförsäkringar till huvudförfallodag eller på grund av uppsägning från gruppens sida Vid frivillig försäkring gäller rätten till fortsättningsförsäkring endast medförsäkrad om försäkringen upphör på grund av bristande premiebetalning. Fortsättningsförsäkring tecknas utan hälsoprövning och kan tecknas att gälla längst till utgången av den månad då den försäkrade fyller 65 år. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från den dag gruppförsäkringen upphörde att gälla. Premien bestäms efter den försäkrades egen ålder och beräknas enligt särskild tariff. Ansökan om fortsättningsförsäkring måste skickas direkt till Länsförsäkringar. O Force Majeure Länsförsäkringar är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller på grund av lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. P Hur man överklagar Länsförsäkringars beslut Den som är missnöjd med Länsförsäkringars beslut i frågor som rör försäkringen kan: Begära omprövning av beslutet. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet. vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefonnummer Besöksadress: Teknologgatan 8 C. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap. Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, Stockholm, telefonnummer: Besöksadress: Karlavägen 108 väcka talan mot Länsförsäkringar vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvist med försäkringsbolaget. Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm, telefonnummer Besöksadress: Karlavägen 108. Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun. Försäkringsgivare för försäkringen är Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, org nr Styrelsens säte är Stockholm. Ordlista Ansvarstid Den tid under vilken försäkringen lämnar ersättning för godkänt skadefall Ansvarighetstid Den tid under avtalet då Länsförsäkringar ansvarar för inträffade skadefall. Behandlings- och symptomfri Med behandlings- och symptomfri avses att den försäkrade inte behöver vård, medicinering, behandling eller genomgå kontroller på grund av aktuellt skadefall. Försäkrad som har tid utsatt hos vårdgivare för återbesök/kontroll till följd av skadefall anses inte i något fall vara behandlings- och symptomfri. Fullt arbetsför Fullt arbetsför är den som kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall och/eller inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Vidare gäller att om sökande inte är fullt arbetsför vid tidpunkten för tecknandet kan ny ansökan göras först efter 30 dagars full arbetsförhet. Fysisk sjukdom Med fysisk sjukdom menas sjukdom av somatisk (icke psykisk) karaktär. Försäkringsår Det är vid försäkringsårets början som bland annat premier kan ändras. Försäkringsårets begynnelsedatum framgår av gruppavtalet. Gruppavtal Gruppförsäkring tecknas för en viss grupp av personer 6

7 enligt särskilda teckningsriktlinjer. Gruppavtal utfärdas när gruppen tecknar försäkringen och vid generell ändring av avtalet. I avtalet framgår vilket företag/organisation som tecknat försäkring, vilka kategorier av personer som har rätt att teckna försäkring, försäkringsår samt slutålder. Gruppmedlem Den som tillhör den grupp som bestäms av gruppavtalet och är försäkrad enligt gruppavtalet. Hemorten Med hemorten avses den ort där den försäkrade är folkbokförd. Medförsäkrad Gruppmedlems make/maka, sambo eller registrerad partner som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtalet. Offentlig vård Med offentlig vård menar vi sådan vård där subvention av behandlingskostnad lämnas med offentliga medel. Olycksfallsskada Med olycksfallsskada menar vi kroppsskada som ofrivilligt drabbat den försäkrade genom plötslig yttre händelse. Privat vård Med privat vård menar vi sådan vård som inte finansieras med offentliga medel. Slutålder i gruppavtalet När slutåldern i avtalet uppnås upphör gruppförsäkringen. Försäkringen upphör vid utgången av den premieperiod då slutåldern uppnås. Detta gäller för såväl gruppmedlem som medförsäkrad. Terroristhandling Terroristhandling är en handling som inbegriper men inte är begränsad till användning av tvång eller våld och/eller till hot om tvång eller våld av en person eller grupper av personer. Den utförs av någon som handlar ensam, för en organisation eller statsmakts räkning eller i förbindelse med en organisation eller statsmakt. Handlingen begås av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska skäl, inklusive avsikten att påverka statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten eller någon del av allmänheten. 7

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor SF 500:4 Villkor Senior Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 villkor för gruppförsäkring SJUKVÅRD Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 6 3 OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 12 4 PRODUKTVILLKOR SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01 PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor AB Previa Gällande från 2013 01 01 Innehåll : PLUS Privatvårdsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av Försäkringsbevis

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med Allmänna villkor 72:5 2014-01-01 GARANT Anställd I samarbete med 2 GARANT Anställd 72:5 GARANT Anställd 72:5 3 GARANT Anställd 72:5 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Livförsäkring 6 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 SENIORFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 1 ALLMÄNNA VILLKOR SENIORFÖRSÄKRING 2014:2... 3 1.1 Inledning...

Läs mer

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 AVANZA BANK 2013-09-30 FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING AVANZA BANK VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR AVANZA BANK 2012:1

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600

Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600 Villkor GF 930:1 Villkor Gruppförsäkring Garant Avtal 600 Gäller från 2013-02-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring, GF 900:5. Villkor för Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring, GF 900:5 Villkor för Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer