Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14"

Transkript

1 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14

2 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad på Bibeln som Guds Ord. 3. Att stimulera eleverna andligt, intellektuellt och fysiskt för att utveckla den potential varje enskild elev har, så att deras karaktär och deras livsmål gör dem till ansvarsfulla, initiativrika och harmoniska människor med ett aktivt, positivt inflytande på sin omgivning och samhället. 5. Skolan skall följa gällande normer för grundskolan samt utarbeta och förbättra läromedel med hög kunskapsnivå. 2. Att utveckla eleverna kunskapsmässigt, intellektuellt, emotionellt och socialt till att bli medvetna, ansvariga och självständiga medborgare i dagens Sverige. Eleverna skall stimuleras till engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle. 4. Skolan skall verka för att utveckla hos eleverna bibliska karaktärsdrag såsom ärlighet, arbetsamhet initiativförmåga, osjälviskhet, disciplin, uthållighet samt medmänsklighet och internationellt ansvar. Allt detta från den nivå den enskilde eleven befinner sig på, för att undvika egoistiskt beteende såsom avundsjuka och felaktig konkurrensanda. 3

3 2. Läsårstider Hösttermin: 21/8 19/12 Studiedagar: 16/9, 28-30/10 Höstlov: 31/10-1/11 Vårterminen: 8/1 12/6 Studiedag: 7/1, 10/5 Sportlov 17 21/2 Lovdagar 29 30/4 Påsklov 2 5/4 3. Telefonnummer och adresser TRÄDGÅRDSSKOLAN Postadress Besöksadress Livets Ords Kristna Skola Axel Johanssons gata 4 Box UPPSALA UPPSALA Rektor Magnus Karlsson Rektorsassistent Brita Storlund Skolkansliet är öppet: Må Fr kl CENTRALADMINISTRATION Sekreterare till skolchef Hus B, 1 tr :e kanslist Hus B, 1 tr Kanslist, busskortsansvarig Hus B, 1 tr Fax Hus B, 1 tr Skolsköterska Hus B, 1 tr Kurator Hus B, 1 tr

4 4. Personal, stadium och ämne Rektor Rektorsassistent Arbetslagsledare Brita Storlund Anna Werner Magnus Karlsson TRÄDGÅRDSSKOLAN 3-6 Klassföreståndare: 3A 4A 5A 5B 6A 6B Hanna Rye- Danjelsen Anna Werner Malin Baeckman Simon Nordqvist Leif Johansson Anita Eckeborn/Ann-Marie Eriksson Assistent Johan Geschwind 4A Assistent Samuel Rumar 6A Övrig undervisande personal Ämne/tjänst Annika Olivkvist Specialundervisning, Andrew Hutchings Bild åk 6 Bengt Svedlund Musik åk 6 Camilla Martinsson Musik åk 3-5 Genevieve Claesson Bild åk 4-5, Slöjd åk 3 Ingrid Persson Textilslöjd åk 6 Mats Bergkvist Teknik åk 6 Marie-Louise Hellbom Idrott åk 4-6 Sara Rye-Danjelsen Textilslöjd åk 4-5 Stefan Karlsson Träslöjd åk 3-6 Susanne Teodurescu Engelska, Svenska som andra språk, Hemkunskap teori åk 6 5

5 CENTRALADMINISTRATIONEN Robert Ekh Ylva Thatal Andersson Yvonne Sten Lise-Lott Johansson Hans Gabre Elevvård Annika Grönberg Päivi Pajari Christina Hultgren Solveig Rumar Andra övergripande funktioner Rune Walaunet Mats Bergkvist Tommy Erickson Leif Johansson Lena Danstål Skolchef Assistent till Robert Ekh 1:a kanslist Busskortsansvarig Skolutvecklingsansvarig Skolläkare Skolsköterska Skolpsykolog Kurator Vaktmästare Skyddsombud Dataansvarig Barnpastor Skolbibliotekarie 5. Trivselregler på Trädgårdsskolan 1. Vi deltar i undervisningen varje dag, passar tider och gör våra hemuppgifter. 2. Vi visar respekt för andra i ord och handling och vi motarbetar alla former av mobbning och trakasserier. 3. Vi uppträder trevligt och hänsynsfullt på lektioner och raster. 4. Vi tar av ytterkläder, mössor och kepsar inomhus. 5. Vi är rädda om skolans material, utrustning och lokaler. Nedskräpning, klotter och skadegörelse får inte förekomma. 6. Vi tar inte med tuggummi och godis till skolan. 7. Vi stänger av våra mobiltelefoner under skoldagen. 6

6 8. Vi är utomhus på raster och håller oss inom skolans område. 9. Vi har en vårdad klädstil. VAD HÄNDER NÄR ORDNINGARNA INTE FÖLJS? På skolan strävar vi efter en konsekvent behandling vid förseelser. Samarbetet med hemmet är ofta avgörande för en positiv utveckling. Åk 3 1. Tillsägelse/Förvarning. 2. Om klassläraren behöver påminna eleven om klassens regler upprepade gånger utan att eleven ändrar sitt beteende, eller om eleven på något sätt skadar andra barn eller skolans utrustning kontaktas hemmet. Konsekvens ges i samråd med föräldrarna. 3. Samtal på skolan mellan klassföreståndare, förälder och elev. Konsekvens ges. 4. Samtal mellan rektor, klassföreståndare, förälder och elev. Överenskommelse görs om ytterligare konsekvenser och åtgärder t ex en förälder närvarande i klassen, inställda aktiviteter etc. ÅK Tillsägelse/Förvarning 2. Uppskrivning 3. Samtal mellan klassföreståndare och elev hemmet meddelas. Lämplig konsekvens ges. 4. Samtal mellan klassföreståndare, förälder och elev. Konsekvens ges. 5. Samtal mellan rektor, klassföreståndare, förälder och elev. Överenskommelse görs om ytterligare konsekvenser och åtgärder t ex en förälder närvarande i klassen, inställda aktiviteter etc. 7

7 SKADEGÖRELSE Skolans lokaler och egendom som skadats skall ersättas av den som orsakat skadan om det skett genom vårdslöshet eller genom uppsåt. Borttappade böcker ersätts av eleven. BESÖK PÅ SKOLAN Om en elev önskar ta med en vän på besök i skolan gäller följande: - Anmäl besöket till klassläraren i god tid. Föräldrar är alltid välkomna till skolan. Föräldern ska om möjligt ta kontakt med klassföreståndaren i förväg. 6. Kontakt hem och skola FÖRÄLDRASAMVERKAN Grundprincipen är att du som förälder är ansvarig för ditt barns fostran. Skolan stöder dig i detta när barnet vistas i skolan. Ett nära samarbete mellan hem och skola är en viktig förutsättning för att våra barn skall utvecklas på alla områden och lyckas i sin skolgång. Skolan strävar efter att ha en nära kontakt med er föräldrar och informera er om både skolarbetet och barnets sociala situation. Som förälder är du alltid välkommen att kontakta skolledningen när du har något viktigt att påpeka eller diskutera. För att stärka samarbetet hem och skola har vi föräldramöten och utvecklingssamtal. I varje klass väljs också klassföräldrar med uppgift att stödja och bistå klassföreståndarna, organisera bön för klassen, vara värd för nya föräldrar och delta i samrådsgruppen under rektors ledning. Samrådsgruppen behandlar frågor som är viktiga för skolans verksamhet. LÄXOR Varje förälder bör se till att barnen gör sina läxor. Det är bra att göra det till en vana att fråga barnen om deras läxor och om de har med sig meddelanden från skolan. Läxor är enbart repetition av sådant de lärt sig i skolan. 8

8 FÖRÄLDRABÖN Att be för barnens skoldag och personalen har stor betydelse. Be gärna dagligen för ditt barns skolgång. Bön anordnas också innanför klassens ram. Klassföräldrarna har ansvaret för att organisera bönen. UTVECKLINGSSAMTAL Utvecklingssamtal, som vi har varje termin, är en del av den fortlöpande kontakten mellan hem och skola. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. I samtalet deltar vanligtvis vårdnadshavare, lärare och elev och vid behov kan även elevassistent, speciallärare, kurator eller fritidspersonal vara med. Som vårdnadshavare: - får du i god tid en kallelse till träffen - får du och ditt barn material/information så att ni kan förbereda er Samtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan (IUP) där det tydligt framgår för alla parter vem som skall göra vad. Vid utvecklingssamtalet är det viktigt: - att alla parter förstår vilka åtgärder man vill göra - att samtliga parter skriver under utvecklingsplanen - att eleven själv tror på möjligheten att uppnå målen man enats om Klassföreståndaren ansvarar för att detta görs, men det sker i samförstånd med elev och föräldrar. NYHET: Från och läsåret har vi utvecklingssamtal i september och januari BETYG & NATIONELLA PROV Betyg ges i åk 6 i slutet av varje termin. Betyg ges enligt den nya betygsskalan A-F. Nationella prov genomförs följande datum vårterminen 2014: Åk 3 Svenska, Matematik 10 mars 16 maj 2014 (vecka 11 20) Åk 6 Svenska 4 februari, 6 februari Engelska 12 mars, 14, mars Matematik 24 mars, 28 mars Samhällsorienterande ämnen* 9-10 april Naturvetenskapliga ämnen* 6 maj, 8 maj * Skolorna blir tilldelat ett av de fyra skolämnena i respektive kategori. Förra året genomförde vi prov i Samhällskunskap och Fysik. 9

9 LEDIGHETSANSÖKAN Ledighet för eleverna kan beviljas av klassföreståndaren upp till 3 dagar/läsår. För längre ledighet hänvisas till rektor. För att längre ledighet ska beviljas krävs enligt Skollagen synnerliga skäl. Det krävs ganska mycket för att ett krav på synnerliga skäl ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj bör i normala fall inte anses som synnerliga skäl. Därför uppmanas föräldrar att förlägga sina semesterresor till barnens lov för att underlätta barnens skolgång och förhindra merarbete för lärarna. Under tiden mars maj har åk 3 nationella prov och då beviljas normalt ingen ledighet. För åk 6 ges ingen ledighet under februari maj av samma orsak. SJUKFRÅNVARO När ett barn är sjukt och inte kan närvara i skolan skall skolan meddelas före kl. 08:30 på morgonen. Du kan meddela sjukfrånvaro via telefon, skolans hemsida eller e-post. Telefonnummer: Hemsidan: E-postadress: (Telefonsvarare finns) 7. Relationer i skolan SAMMANDRAG AV SKOLANS PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolan skall vara en miljö där man känner sig välkommen och älskad. Alla på skolan skall bli bemötta med respekt av både elever och personal. Varje tendens till tråkningar eller kränkande behandling som blir känd skall utredas och åtgärdas av skolpersonalen. Förebyggande tillvägagångssätt: 1. Vi framhåller och vill lära ut hur man kan ha ett bra förhållningssätt till andra medmänniskor. Följande bibelord är vägledande: 10

10 * Behandla andra som du själv vill bli behandlad. (Matt. 7:12) * Du skall älska andra som du älskar dig själv. (Mark 12:31) * Låt andra i din omgivning vara viktiga för dig. * Gör något bra i din vardag för andra. (Fil 2:3-4) * Gud ger alla samma chans, gör du det också? (Rom 2:11) 2. Personalen på LOKS utbildas och får kunskap om hur man motverkar och hanterar mobbning/kränkande behandling. 3. All personal skall i sitt dagliga arbete aktivt markera ett avståndstagande från all form av mobbning. 4. Alla elever skall veta att mobbning kommer att åtgärdas av personalen. 5. Skolan skall lära eleverna att ta avstånd ifrån psykiskt och fysiskt våld och hjälpa dem att lösa konflikter med andra medel. 6. Skolan skall skapa positiva rastaktiviteter som främjar kamratskap och glädje på skolgården. 7. Skolan skall genom enkäter och ett kontinuerligt engagemang ta reda på hur eleverna trivs på skolan. 8. Klassråden och elevrådet skall vara aktiva angående trivseln på skolan. Om det finns osämja eller olägenheter som skapar problem på skolan lämnas förslag till förbättringar. 9. Föräldrarna involveras i sammanhang där någon form av kränkande behandling eller diskriminering ägt rum. 10. Skolan har ett konkret åtgärdsprogram som används när kränkande behandling eller diskriminering förekommer. 11. En kontinuerlig utbildning och uppmärksamhet ges åt likabehandlingsfrågor, både bland elever och personal. 12. Om föräldrar önskar samtala med någon om relationsfrågor kontakta kurator Solveig Rumar på telefon Skolhälsovården SKOLLÄKARE OCH VERKSAMHETSANSVARIG Skolläkare: Annika Grönberg Tel E-post: Skolsköterska: Päivi Pajari Kyrkskolan / Trädgårdsskolan / Källskolan / Fridhemsskolan Arbetstid: måndag-fredag kl Tel E-post: Kyrkskolan om inte annat är meddelat. 11

11 HÄLSOUNDERSÖKNINGAR Skolläkare: Under förskoleklassåret erbjuds eleverna en hälsokontroll av skolläkare Annika Grönberg. Övriga årskurser har möjlighet till läkarkontakt via skolläkarmottagningen som skolsköterskan bokar. Skolsköterska: Förskoleklass Åk 4, 7 Längd, vikt, syn- och hörsel Hälsosamtal samt längd, vikt, och ryggundersökning. Syn- och hörselundersökning görs vid behov Vaccinationer: Barn födda före 2002: Åk 2, 6 Mässling Påssjuka Röda Hund (MPR) Vid skador och sjukdomar som kräver utredning eller större sjukvårdsinsats hänvisas till respektive husläkare, närakuten på Samariterhemmet eller Barnakuten tel Sjukvårdsrådgivning Försäkring Uppsala kommun har i Gjensidige försäkrat alla skolbarn i kommunen för olycksfall. Försäkringen är giltig t o m 1/9 det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskola. Försäkringen gäller heltid och avser såväl i skolan eller motsvarande, som under fritid och ferier. Försäkringen gäller däremot inte vid sjukdom och merkostnader i samband med vård av densamma. Ersättning lämnas inte om vistelse utanför Sverige varar mer än 12 månader i följd. Det är det fullständiga villkoret i som gäller vid skada. I omfattningstabellen på kommunens hemsida kan du läsa vad som omfattas av denna försäkring. Här följer en kortfattad version. Vad menas med olycksfallsskada En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Vid skador på armar och ben förutsätts bara att skadeorsaken skall vara plötslig och medföra kroppsskada. Tandskadekostnader Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Tandbehandling som påbörjas senare än 5 år efter olycksfallet täcks inte. För barn gäller särskilda regler. Se punkt i villkor. Reseersättning Ersättning kan lämnas för resekostnader för nödvändiga resor för vård och behandling. Resekostnader 12

12 ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som tillämpas inom berört landsting/ berörd region. Ersättning för resekostnader lämnas i max tre år från skadetillfället. Skadade kläder och glasögon Försäkringen lämnar ersättning för normalt burna kläder och glasögon som skadats vid olycksfallet under förutsättning att den försäkrade har behandlats av läkare. FÖRSÄKRING I SAMBAND MED SKOLRESOR Vid skolresor och språkresor behöver varje elev ett fullgott reseskydd. Kontrollera om er egen hemförsäkring inkluderar en reseförsäkring. Om så inte är fallet kan man teckna en tilläggs-försäkring som gäller för den tid man är på resa. Ni kan även teckna den hos försäkringsbolaget Europeiska som specialiserat sig på reseförsäkringar, tel Kontrollera elevernas reseskydd i god tid och skaffa det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan för resor Åtgärder vid skada: Information och försäkringsbesked och anmälningsblanketter kan hämtas på Sök läkare eller tandläkare. All skadeanmälan görs till: Gjensidige Försäkring, Box 3031, Stockholm, Tel: , Fax: , mail: Kom ihåg att spara alla originalkvitton! Om en olycka sker på skoltid ska det meddelas till skolsköterskan Övrigt FRITIDS För elever i förskoleklass åk 3 finns fritids på Källskolan. Ansökan om fritidhemsplats sker via Uppsala kommun, tel Ansökan kan också göras via Uppsala kommuns hemsida, där du även finner information om gällande regler och avgifter. Sökväg: klicka därefter \ skola&förskola\ grundskola\ fritidshem\ regler och blanketter. LOKS MUSIKSKOLA En omfattande verksamhet med instrumentalmusik pågår. Undervisning ges på bl a följande instrument: sång, piano, keyboard, gitarr, elgitarr, violin, cello, tvärflöjt, blockflöjt, trummor och 13

13 trombon. Ansvarig är Camilla Martinsson tel , e-post: och Bengt Svedlund tel Ansökningsblanketter finns på 6-9:ans skolkontor, tel SKOLVÄG Det är ett ansvar för varje förälder att se till att skolvägen är säker och att barnen följer gällande trafikregler. Det är enligt lag obligatoriskt för alla barn under 15 år att använda cykelhjälm. Väl på plats i skolan gäller att elever som använder cykel ska parkera och låsa dem på angiven plats. De får inte användas på raster utan endast om eleverna behöver göra en förflyttning p.g.a. att skolan har aktiviteter på någon annan plats. Självfallet är skjutsning av kamrater helt förbjudet enligt lag, då ingen av våra elever har fyllt 15 år. KVARGLÖMT Varje vecka lämnas/glöms kläder mm i korridorer och omklädningsrum. Dessa kvarglömda persedlar förvaras i skolan fram till varje lov och terminslut. Efter dessa flyttar vi över kläderna till secondhand butiken Helping Hand. Upphittade värdesaker såsom väskor, klockor, mobiltelefoner, nycklar mm lämnas in på skolkontoret och kan återfås när som helst, mot beskrivning. 14

14 15

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer