Plats och tid Sävar kommundelskontor, , kl Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, , kl 08.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sävar kommundelskontor, 2011-05-17, kl 08.00 16.20. Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, 2011-05-20, kl 08."

Transkript

1 PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Sävar kommundelskontor, , kl Beslutande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) Christina Wallström (S) Kenneth Olofsson (S), tjg ers för Donald Rosendal (S) Ing-Mari Levin (V), tjg ers för Ulla Forssten (S) Torgny Rosendal (S) Farrokh Farrokhi (FP), kl Per-Martin Jonasson (KD), tjg ers för Farrokh Farrokhi (FP), fr o m kl Per Hansson (C) Elsa Andersson-Hedkvist (V) Anna Jakobsson (KD), t o m kl Nils Seye Larsen (MP), kl Per-Martin Jonasson (KD), tjg ers för Nils Seye Larsen (MP), kl Övriga deltagande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Greger Knutsson (M), Sävar kommundelskontor, , kl Underskrifter Paragrafer Sekreterare Lars Westerlund / Anna Holmstedt Persson Ordförande Justerande Bengt Holm (S) Greger Knutsson (M) BEVIS Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Sävar Kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sävar kommundelskontor Lars Westerlund

2 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 (23) Deltagarförteckning Per-Martin Jonasson (KD), kl Lena Carlsson, kommundelschef Lars Westerlund, kommundelssekreterare Anna Holmstedt Persson, kommundelsassistent Stephan Fridner, ekonomichef Katarina Sjögren, socialsekreterare Sara Lundberg, socialsekreterare Vanda Wallström, för- och grundskolechef Lars-Olov Uhlin, intraprenadchef Birgitta Brännvall, socialchef Henny Sundbom, utvecklingsledare Åsa Nilsson, kost- och servicechef Anders Westman, upphandlingsbyrån Timo Fällman, YMCA Worldfestival Hanna Lämås, ungdomscoach Tor Lindberg, elevrådet Sävar skola Johan Miranda Holmgren, ungdomsombud

3 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 (23) 45 Stadigvarande vård i familjehem Beslut hänvisas till B-protokoll 5/11. Exp : K Sjögren

4 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 (23) 46 Stadigvarande vård i HVB-hem Beslut hänvisas till B-protokoll 6/11. Exp : K Sjögren

5 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 (23) 47 Delårsbokslut för första tertialen 2011 Verksamheterna inom Sävar kommundelsnämnd har upprättat delårsbokslut för första tertialen 2011 (bilaga). Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att Att godkänna upprättat delårsbokslut för första tertialen 2011 (bilaga), paragrafen förklaras omedelbart justerad. Lena Carlsson, Stephan Fridner m fl lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : SLK ekonomi Exp : Ledningsgruppen, Akt

6 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 (23) 48 Avgifter i skolan Bakgrund och syfte Frågan om avgifter i grundskolan behandlades i För- och grundskolenämnden under En grundlig dialog med rektorerna genomfördes för att medvetandegöra skolorna om skollagens reglering av en avgiftsfri grundskola. Nämnden beslöt att skolorna fortsättningsvis skulle genomföra aktiviteter med inriktningen att de ska vara avgiftsfria. Det beslutades också att ge för- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att årligen följa upp skolornas hantering av avgifter, vilket visat att tolkningen av skollagens paragrafer om avgifter i skolan skiljer sig åt mellan skolorna i Umeå. Sävar kommundelsnämnd har tidigare yttrat sig över en motion från Miljöpartiet de gröna i Umeå ( , 134) avseende förbud mot avgifter i skolan inom kommunen. I kommundelsnämndens yttrande framgår att man inte hade något att erinra mot att skolorna ska genomföra aktiviteter med inriktningen att de ska vara avgiftsfria. För- och grundskolekontoret har fått i uppdrag att göra en översyn av nuvarande och nya regler för avgifter i skolan i syfte att ta fram gemensamma riktlinjer. I uppdraget skulle samverkan ske med kommundelarna. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på riktlinjer för avgifter i skolan. Förslaget har förankrats hos SO-chefer, rektorer, elever via representation i PIFF och i samtliga kommundelar. De synpunkter som framkommit kan sammanfattas med att de flesta, både ledning och elever, tycker att det är positivt att regler tydliggörs när gäller avgifter i skolan. Däremot uttrycker elever oro över att en avgiftsfri skola kan leda till att olika aktiviteter, särskilt under friluftsdagar, riskerar upphöra. Syftet med riktlinjer är att garantera likvärdigheten och säkra att verksamheten arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och det inriktningsbeslut om avgiftsfri skola som För- och grundskolenämnden tidigare fattat.

7 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 (23) 48 forts Motivering till beslut Skolinspektionen har gjort bedömningar av avgifter i skolan och bl.a. uttryckt att utbildningen ska vara avgiftsfri och att det är huvudmannen som i det enskilda fallet ska garantera en sådan avgiftsfrihet. I skollagen finns en möjlighet för skolan att ha enstaka inslag i verksamheten som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Tolkningen av vad som är en obetydlig kostnad varierar och rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet får aldrig vara beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar. Om kostnaden är regelbundet återkommande kan den sammanlagt bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi. Krav om avgifter för att delta i aktiviteter inom skola och barnomsorg kan också bli kränkande för den som inte förmår betala eller inte kan delta på grund av kostnaden. Därför ska Umeå kommuns grundskolor följa de utarbetade riktlinjerna om avgifter i skolan. Lagstiftning Skollagen Ny skollag beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 som träder i kraft 1 augusti, Den ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut. 11 Trots 10 får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.

8 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 (23) 48 forts Samråd har skett mellan kommundelarna och för- och grundskolenämnden. Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta Att fastställa bilagda förslag till riktlinjer för avgifter i skolan. Vanda Wallström lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt förslaget. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : V Wallström, Akt

9 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 (23) FÖRSLAG TILL RIKTLINJER AVGIFTER I SKOLAN Bilaga Grundläggande principer Utbildningen i kommunens grundskolor skall vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan kostnad. Alla former av verksamheter i skolan som studiebesök, exkursioner, utflykter, lägerskolor samt aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, eller genom projektmedel eller annan extern finansiering. Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar betalar och som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma. Resor Resor som inte räknas som studieresa är att betrakta som nöjesresa och får inte ske på skoltid. Klassresor genomförs ibland som en avslutande aktivitet eller som rekreation. När en resa har en sådan karaktär eller utformning ska inte resan genomföras under skoltid. Skolan ska heller inte direkt eller genom personals arbete svara för finansiering eller stöd till resan. Studieresor som initieras av skolan - Genomförs på skoltid - Syfte och program ska lämnas in till rektor och beslut ska tas av rektor innan planering av resan påbörjas. - Studieresor ska ha en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag - Lärarna samordnar, ansvarar för och åker med på resan - Resan räknas som undervisningstid och faller inom skolans ansvarsområde - Personalens deltagande sker i enlighet med gällande arbetstidsavtal. - Resan ska vara kostnadsfri för eleverna - Utgångspunkt är att alla elever åker med - Inga krav på medfinansiering från föräldrar till enskilt barn - Frivilligt för klassens elever att gemensamt arbeta in pengar. Medel som arbetas in ska används till hela gruppens kostnader. - De elever som eventuellt inte åker med får inte ut några pengar

10 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 (23) Försäkringar vid studieresor 1. Olycksfallsförsäkring (om elev skadar sig genom olycksfall - ej sjukdom) Umeå kommun tecknar olycksfallsförsäkring för bl.a. elever i grund- och gymnasieskola. Försäkringen gäller under heltid, dvs. även under ferier. Försäkringen gäller även utomlands (enl. gällande försäkringsbesked) 2. Reseförsäkring Kommunen tecknar inte reseförsäkring för skolelever vid resor. Information bör ske om att egen hemförsäkring som inkluderar resemoment alt separat reseförsäkring alltid bör finnas/tecknas. Detta är extra viktigt vid resor utanför Norden, bla. med tanke på ev. hjälp med hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycksfall etc. 3. Tjänstereseförsäkring Kommunen tecknar en tjänstereseförsäkring som gäller för anställda och förtroendevalda under tjänsteresa. (Omfattar i princip samma moment som en "vanlig reseförsäkring" och inkluderar hemtransport mm) Klassresor och andra resor som initieras och ordnas av föräldrar - Genomförs på fritiden helt utanför skolans ansvar. - Får inte ske på skoltid, ingen ledighet beviljas - Deltagande är frivilligt för elev - Lärarna ska inte arbeta med resan på något sätt (samla in listor, hålla i försäljning, etc) - Frivilligt för eleverna att vara med och arbeta in pengar (försäljning, disco, etc.) - I den mån föräldrar tar initiativ till olika typer av insamlingar ska dessa skötas privat - Läraren kan följa med på resan som inbjuden gäst, inte som representant för skolan, och deltar efter samråd med skolledningen. - Deltagande sker utanför arbetstid, dvs. genom semester eller med tjänstledighet Försäkringar vid klassresor 1. Olycksfallsförsäkring Lika som vid studieresa - Gäller dygnet runt även vid "egna klassresor" 2. Reseförsäkring Kommunen tecknar ej ev. egen hemförsäkring/reseförsäkring ersätter vid skada 3. Tjänstereseförsäkring Gäller endast vid tjänsteresor. Om lärare följer med som inbjuden gäst "privat" gäller egen reseförsäkring/hemförsäkring vid skada.

11 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 (23) Friluftsdagar Kostnad för aktiviteter på friluftsdagar ska rymmas i skolans ordinarie budget. Måltider Skollunch ska vara avgiftsfri och barn ska inte uppmanas att ta med egen matsäck. Intas lunch på något annat ställe än på en skola ska eleven få utflyktslunch som beställs via måltidsservice. Frukt, Om den enskilda skolan anser att eleverna behöver äta frukt under skoldagen ska denna tillhandahållas av skolan. Elevens val Ingen avgift får tas ut för elevens val.

12 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 (23) 49 Extern klagomålshantering Vanda Wallström, FoG, informerade om arbetet med att ta fram rutiner för klagomålshanteringen inom för- och grundskolan. Ärendet kommer till nämnden för beslut vid kommande sammanträde. Kommundelsnämnden noterar lämnad information. Exp : Akt

13 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) 50 Bibliotekens bidrag till kulturpolitiska programmet Bakgrund Samtliga verksamheter i Umeå kommun har fått i uppdrag att upprätta strategier och handlingsplaner för att implementera det kulturpolitiska program som fullmäktige fastställt. Rapporten ger en nulägesbeskrivning över hur biblioteken bidrar till att uppfylla inriktningsmålen i det kulturpolitiska programmet. Rapporten är också ett underlag i arbetet med att samordna biblioteksverksamheten som en del av det nya verksamhetsområdet Kultur och tillväxt. Varje avsnitt inleds med ett citat från det kulturpolitiska programmet. Utifrån nyckelord i beslutssatserna redovisas exempel på hur biblioteken bidrar till måluppfyllelse i dag, inte bara till det biblioteksspecifika avsnittet 5. Medskapande bibliotek, utan till alla 15 avsnitt. Syftet med nulägesbeskrivningen är att skapa en gemensam kartbild av biblioteksverksamheten idag. Nästa steg blir att, utifrån den gemensamma bilden av nuläget, formulera strategier för framtiden. Dessa strategier kan i sin tur fungera som underlag för kommande verksamhetsplanerings- och budgetprocesser. Förslag till beslut Kommundelsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten Kulturpolitiskt program Bibliotekens bidrag idag. Lars-Olov Uhlin lämnade upplysningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på verksamhetens förslag och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag.

14 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 (23) 50 forts Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag. Exp : Kulturnämnden, L-O Uhlin, Akt

15 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 (23) 51 Upphandling inom kommunen Anders Westman från upphandlingsbyrån informerade om bl a varför kommunen har upphandlingsregler, styrande regler, policy och lagar, de gemenskapsrättsliga principerna, anskaffningsprocessen och upphandlingsbyråns roll. Informationen delgavs även nämnden skriftligen. Kommundelsnämnden noterar lämnad information. Exp : Akt

16 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 (23) 52 YMCA världsfestival 2014 i Umeå 2014 Timo Fällman informerade om planerade aktiviteter under YMCA världsfestival 2014 (19 27/7) i Umeå. Nolia kommer att vara festivalområde. En ungdomskonferens kommer också att genomföras 2012 i Umeå. Kommundelsnämnden noterar lämnad information

17 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 (23) 53 Resultatet av UNG-DIALOGEN Henny Sundbom redovisade tillsammans med några ungdomar resultatet av den genomförda UNG-DIALOGEN. Nämnden delgavs även resultatet skriftligt. Kommundelsnämnden noterar lämnad redovisning. Exp: : Akt

18 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 (23) 54 KDF-chefens rapport Sonja Carstedt blir ny skolmorådeschef och tillträder den 8 augusti Täfteå skola har behov av större lokaler och dialog pågår med Täfteå IK om att hyra Täfteåhallen. Täfteå IK kommer att komma med förslag till ombyggnationer. Nya förskolan i Täfteå (Fyren). Ritningar och tidplan kommer att skickas ut digitalt. Behovsbeskrivning angående att samla skola och förskola på samma område i Bullmark är inskickat. En träff är planerat till juni. Kommundelsnämnden noterar lämnad information och beslutar med anledning att kvalitetsdeklaration för kost- och serviceenheten ska utarbetas utse Anna Jakobsson (KD) och Christina Wallström (S) att ingå i arbetsgruppen. Kost- och servicechef Åsa Nilsson utses till sammankallande. Exp : Åsa Nilsson, Akt

19 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 (23) 55 Delegationsbeslut KDF-chef: Rektor Sävar skola: Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Täfteå 1:49. Anpassad studiegång för elev. Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga delegationsbesluten till handlingarna. Exp : Akt

20 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 (23) 56 Anmälningsärenden KDF-chef: Årsbokslut TILDA Ernst & Young: KDF-chef: Granskning av Sävar kommundelsnämnds bokslut Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga anmälningsärendena till handlingarna. Exp : Akt

21 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 (23) 57 Delegationsbeslut inom socialtjänsten Kommundelsnämnden beslutar att med beaktande lägga delegationsbesluten inom socialtjänsten (IFO) till handlingarna.

22 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 (23) 58 Övriga frågor Övrig fråga 1 Per Hansson (C) har skriftligen framfört synpunkter och frågeställningar angående utredning om norrbotniabanan, delen Umeå Robertsfors. Vid sammanträdet redovisades den skriftväxling som verksamheten haft med Trafikverket och stadsledningskontorets utvecklingsavdelning med anledning av den aviserade utställningsremissen. Per Hansson (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att i skrivelse till stadsledningskontorets utvecklingsavdelning begära förlängd remisstid till samt att framföra önskemål om att utställningsmaterialet skickas digitalt. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Per Hanssons (C) yrkande och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt yrkandet. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt Per Hanssons (C) yrkande. Övrig fråga 2 Greger Knutsson (M) m fl yrkar att verksamheten får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att undanta Botsmark, Bullmark och Bodbyn i den centrala upphandlingen av livsmedel samt att göra en konsekvensanalys och övriga effekter av ett sådant undantag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Greger Knutssons (M) yrkande och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt yrkandet.

23 UMEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 (23) 58 forts Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt Greger Knutssons (M) yrkande. Övrig fråga 3 Nils Seye Larsen (MP) yrkar att följande frågor tas upp vid nästa sammanträde med anledning av att situationen för Holmöns skola är högst osäker: Hur påverkas kultur- och föreningslivet av utförsäljningen av skolan? Hur kan Sävar kommundelsnämnd stödja kultur- och föreningslivet på Holmön inte bara på kort sikt utan även kontinuerligt? Hur går det med framtagandet av den nya utvecklingsplanen för Holmön (som skulle genomföras enligt beslut av kommunstyrelsen )? Hur kan vi stödja Holmön och dess kultur- och föreningsliv för att de ska få vara delaktiga i kulturhuvudstadsåret? Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag på Nils Seye Larsens (MP) yrkande och finner att kommundelsnämnden beslutar enligt yrkandet. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar enligt Nils Seye Larsens (MP) yrkande. Exp : L Carlsson, L-O Uhlin, Akt

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

BARNS RÄTT TILL UTBILDNING

BARNS RÄTT TILL UTBILDNING BARNS RÄTT TILL UTBILDNING - i Sverige och i världen Medtag matsäck och busspengar Om avgifter i skolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer