~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:"

Transkript

1 ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen (36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 11 juni 2008 klockan Bengt Dahlqvist (m), ordförande, ej 091 p.g.a. jäv Johnny Wackt (kd), l:e vice ordförande, , , ordförande 091 Berry Lilja (s) Kenth Williamsson (s) Malin Claesson (s) Ann-Christin Hallinder (s) Lars-Erik Joakimson (s), Patrik Isaksson (kd), tjg ersättare för Stefan Ottosson (kd) Maritha Bengtsson (kd), tjg ersättare för Bengt Dahlqvist (m) 091, tjg. ersättare för Jonas Toftgård (c) IOS Kristina Nordquist (c) Jonas Toftgård (c), tjg ersättare för Sven Samuelsson (c) Ing-Marie H Paulsson (m) Lennart Pettersson (m) Sven-Olov Carlsson (fp) Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör, Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare, Maritha Bengtsson (kd), ej tjg ersättare , Hans Göransson, ingenjör, tekniska kontoret, 095 Björn Svensson, VA-chef, tekniska kontoret, 104 Sven-Olov Carlsson Paragrafer Kommunledningskontoret, tisdagen den 17 juni 2008 klockan Sekreterare Ordförande Justerande Sven-Olov Carlsson Uldragsbeslyrkande

2 ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen (36) A SLAG I BEVIS Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Kommunkontoret, SkiJlingaryd /lfaztjtjf,?4 J~~ f Margareta Stråth Paragrafer Anslaget tas ner

3 ~ VAGGERVDS ~ KOMMUN Uppropslista vid närvarokontroll och omröstning i kommunstyrelsen Vaggeryds kommun Ärende 094 Ärende Ärende Namn Närvar Omröstning 1 Omröstning Omröstning ande Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår ORDINARIE S Berry Lilja 1 Kenth Williamsson 1 Malin Claesson 1 Ann-Christin Hallinder 1 Lars-Erik Joakimson 1 ERSATTARE S Carina Ödebrink Björn Edvinsson Magnus Dauhn Annelie Borgström Tuula Ingner ORDINARIE KD Johnny Wackt 1 Stefan Ottosson ERSATTARE KO Patrik Isaksson 1 Maritha Bengtsson ORDINARIE C Kristina Nordquist 1 Sven Samuelsson ERSATTARE C Sverker Bernhardsson Jonas Toftgård 1 ORDINARIE M Bengt Dahlqvist 1 Ing-Marie H Paulsson 1 Lennart Pettersson 1 ERSATTARE M Anita Bergman Allan Ragnarsson Håkan Svensson ORDINARIE Fp Sven-Olov Carlsson 1 ERSATTARE Fp Roger Svenningson SUMMA 8 5

4 VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner fdreliggande dagordning med följande ändringar: Tillkommande ärende nr: 18. Fastigheten Hallafors - inställd fdrsäljning Exp

5 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /007 3 Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2008 Kommunstyrelsens beslut: l. Konununfullmäktige delges nämndernas och de konununala bolagens budgetuppföljningar per 30 april Kommunstyrelsen beslutar dessutom att socialnämnden ska avge en resultatrapport per 30 juni till kommunstyrelsens sammanträde i augusti månad, med angivande av vilka åtgärder nämnden vidtager med anledning av aviserat överskridande av sin verksamhetsbudget. Ärendebeskrivning Föreligger budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per den 30 april 2008 för redovisning. Nämndernas delårsuppföljning redovisar ett överskott t.o.m. april på 2,0 mkr. Nämndernas årsprognoser pekar däremot på att nämndernas driftbudget för 2008 kommer att ge ett underskott med 6 mkr gentemot budget. Socialnämnden befarar återigen ett kraftigt underskott mot budget, denna gång med 5 mkr. Största delen av befarat underskott hos socialnämnden ligger i individ- och familjeomsorgen. Vaggeryd-Skillingryd Bostads AB redovisar en positiv avvikelse av periodbokslutet med 490 tkr. Av detta överskott kommer 290 tkr från bolagets kärnverksamhet och 203 tkr från städverksamheten. Bolaget befarar ett negativt ekonomiskt resultat vid årets slut. Vaggeryds Energi AB redovisar ett plusresultat på 1,5 mkr. Beräknat redovisat resultat för 2008, före bokslutsdispositioner och utdelning till ägaren prognostiseras till plus 900 tkr fördelat på fjärrvärme tkr, elhandel tkr och optofiber/kabeltv tkr. Kommunledningskontoret bedömer med ledning av övergripande resultatrapporter att den ekonomiska situationen för 2008 inte ser lika ljus ut som Eftersom ett kärvt år kan förväntas anser man att en kostnadsmedvetenhet i hela organisationen är synnerligen viktig. forts. () (JUstering ~ j;-o Exp 2OO8 - O6- l 6 KF 8.:

6 ~ KOMMU Sammantrildesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /007 4 Med anledning av redovisad budgetuppföljning föreslår kommunlednings kontoret: att kommunfullmäktige delges nämndernas och de kommunala bolagens budgetuppföljningar per 30 april Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen. Kommundirektören redogör för budgetuppföljningen. Yrkanden Ordföranden Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget "kommunstyrelsen beslutar dessutom att socialnämnden ska avge en resultatrapport per 30 juni till kommunstyrelsens sammanträde i augusti månad, med angivande av vilka åtgärder nämnden vidtager med anledning av aviserat överskridande av sin verksamhetsbudget". Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag med sitt eget tilläggsyrkande och finner det antaget. Justering Exp Uldragsbestyrkande

7 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen Kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen - årsredovisning och revisionsberättelse för år 2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för räkenskapsåret Kommunfullmäktige beviljar fårbundsdirektionen ansvarsfrihet får räkenskapsåret Jäv Ordföranden Bengt Dahlqvist (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet. Ärendebeskrivning Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för kommunalförbundet Högskolan på hemmaplan i GGVV-regionen för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att fårbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj föreslå kommunstyrelsen att: 1. Kommunfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för räkenskapsåret Kommunfullmäktige beviljar fårbundsdirektionen ansvarsfrihet får räkenskapsåret Justering Exp 2OO8 - O6 - l 6 KF

8 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /174 6 Regionförbundet Jönköpings län - årsredovisning och revisionsberättelse för år 2007 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet Jönköpings län avseende räkenskapsåret Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ärendebeskrivning Årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse har inkommit för Regionförbundet Jönköpings län för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj föreslå kommunstyrelsen att: 1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen for Regionförbundet Jönköpings län avseende räkenskapsåret Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret ;5--0 KF Exp

9 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /114 7 Offentlig utsmyckning - Synliggör kvinnans roll i kommunens historia Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av de återstående kronorna till utsmyckningen rar ske genom kommunstyrelsens eget anslag i 2008 års budget. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden och dess konstutskott i uppdrag att komma med förslag på hur man lämpligen synliggör kvinnans roll i kommunens historia. Detta ska göras på ett sätt och på en plats som passar in i Skillingehusmiljön. Konstutskottet har arbetat med ärendet och ett förslag har presenterats för kommunfullmäktiges presidium, som gett klartecken att gå vidare med arbetet. Jussi Taipaleenmäki, Åkersberga är föreslagen som konstnär. Kostnaden för utsmyckningen beräknas till kronor. Placeringen av utsmyckningen är sessionssalens foaje. Platsen är vald i samråd med kommunfullmäktiges presidium Kultur- och fritidsnämnden är villig att bidra med årets anslag för inköp av löskonst, kronor och överlåter till kommunstyrelsen att på ett lämpligt sätt finansiera de återstående kronorna. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj föreslå att kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av de återstående kronorna till utsmyckningen får ske genom kommunstyrelsens eget anslag i 2008 års budget. Kommundirektören föredrar ärendet. Exp KFN, akten

10 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen /129 8 Förändring av introduktionsersättningen för flyktingar Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande: l. Introduktionsersättningen skall utbetalas till flyktingen ankomstår + 5 år. Kontakt tas med Länsstyrelsen för en diskussion 2. Nivån på introduktionsersättningen förändras enligt följande: ersättningen skall motsvara försöljningsstödet, d.v.s. man gör en liknande uträkning som man i dag gör på socialförvaltningen. 3. Fortsättningsvis gör man ett avdrag på ersättningen för de som tar emot någon inneboende. Avdraget skall motsvara halva hyreskostnaden dock inte mer än l 500 kr/månad. 4. En extra utbetalning om 500 kr/månad görs till de som har full närvaro. 5. Flykting som arbetar och uppbär lön får tjäna l 500 kr/månad utan att avdrag görs på introduktionsersättningen. 6. Flyktingen får vid vaije nivåförflyttning på Sfi l 000 kr i bonus. Totalt finns fyra nivåer, A - D, och l 000 kr betalas ut även till dem som klarar nivå D, d.v.s. totalt kan det bli fyra utbetalningar under tiden på Sfi. Om man klarar två nivåförflyttningar inom tolv månader efter kommunplacering får flyktingen en extra bonus på kr. För valje flykting som klarar två nivåförflyttningar på Sfi inom tolv månader efter kommunplacering får kommunen kr från Migrationsverket efter ansökan. 7. Ovanstående förändringar beslutas gälla från och med första september Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att införa åtgärder för att underlätta att starta eget företag, eftersom försöljning via eget företagande är ett alternativ som också står till buds. 9. Någon barnomsorgsavgift ska inte debiteras. Vidare beslutar kommunstyrelsen att 10. Punkt 8 i arbetsmarknadsenhetens förslag "Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att upphandla del av Sfi-undervisningen av annan anordnare än Fenix" lyfts ut och behandlas i särskild ordning. forts. ~fustering "i) >'-6 Exp 2OO8 - O6 - l 6 Arbetsmarknadsenheten, KLK, akten

11 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen /129 9 Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut och meddelar att de avser att fåre justeringen komma in med en skriftlig reservation. Ärendebeskrivning Arbetsmarknadsenheten har upprättat ett förslag på en ny introduktionsersättningsmodell för flyktingar enligt uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Förslaget är: l. Introduktionsersättningen skall utbetalas till flyktingen ankomstår + 5 år. 2. Nivån på introduktionsersättningen förändras enligt följande: ersättningen skall motsvara försörjningsstödet, d.v.s. man gör en liknande uträkning som man i dag gör på socialförvaltningen. 3. Fortsättningsvis gör man ett avdrag på ersättningen för de som tar emot någon inneboende. Avdraget skall motsvara halva hyreskostnaden dock inte mer än l 500 kr/månad. 4. En extra utbetalning om 500 kr/månad görs till de som har full närvaro. 5. Flykting som arbetar och uppbär lön får tjäna l 500 kr/månad utan att avdrag görs på introduktionsersättningen. 6. Flyktingen får vid varje nivåförflyttning på Sfi l 000 kr i bonus. Totalt finns fyra nivåer, A - D, och l 000 kr betalas ut även till dem som klarar nivå D, d.v.s. totalt kan det bli fyra utbetalningar under tiden på Sfi. Om man klarar två nivåförflyttningar inom tolv månader efter kommunplacering får flyktingen en extra bonus på kr. För varje flykting som klarar två nivåförflyttningar på Sfi inom tolv månader efter kommunplacering får kommunen kr från Migrationsverket efter ansökan. 7. Ovanstående förändringar beslutas gälla från och med första september Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att upphandla del av Sfiundervisningen av annan anordnare än Fenix. forts. Exp

12 ~ KOMMUN Sammantr1\desdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Åtgärder för att underlätta att starta eget företag bör uppmärksammas eftersom försöljning via eget företagande är ett alternativ som också står till buds. 10. Resurser till Arbetsmarknadsenheten i form aven heltidsanställd som kan ansvara för ekonomihandläggningen. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj föreslå kommunstyrelsen besluta följande: 1. Introduktionsersättningen skall utbetalas till flyktingen ankomstår + 5 år. Kontakt tas med Länsstyrelsen för en diskussion 2. Nivån på introduktionsersättningen förändras enligt följande: ersättningen skall motsvara försöljningsstödet, d.v.s. man gör en liknande uträkning som man i dag gör pä socialförvaltningen. 3. Fortsättningsvis gör man ett avdrag på ersättningen för de som tar emot någon inneboende. Avdraget skall motsvara halva hyreskostnaden dock inte mer än l 500 kr/månad. 4. En extra utbetalning om 500 kr/månad görs till de som har full närvaro. 5. Flykting som arbetar och uppbär lön får tjäna kr/månad utan att avdrag görs på introduktionsersättningen. 6. Flyktingen [är vid vaije niväförflyttning på Sfi kr i bonus. Totalt finns fyra nivåer, A - D, och l 000 kr betalas ut även till dem som klarar nivå D, d.v.s. totalt kan det bli fyra utbetalningar under tiden på Sfi. Om man klarar två nivåförflyttningar inom tolv mänader efter kommunplacering [är flyktingen en extra bonus på kr. För valje flykting som klarar två nivåförflyttningar på Sfi inom tolv månader efter kommunplacering får kommunen kr från Migrationsverket efter ansökan. 7. Ovanstående förändringar beslutas gälla från och med första september Arbetsmarknadsenheten [är i uppdrag att införa ätgärder för att underlätta att starta eget företag, eftersom försöljning via eget företagande är ett alternativ som också står till buds. 9. Någon barnomsorgsavgift ska inte debiteras. forts. Exp

13 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen / samt att 10. Punkt 8 i arbetsmarlmadsenhetens förslag "Arbetsmarlmadsenheten får i uppdrag att upphandla del av Sfi-undervisningen av annan anordnare än Fenix" lyfts ut och behandlas i särskild ordning. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och anser att man ska vänta med beslutet i avvaktan på regeringens ställningstagande i flyktingfrågan. Johnny Wackt (kd) och ordföranden Bengt Dahlqvist (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. Omröstning Omröstning begärs och ska verkställas. Den som röstar Ja röstar bifall till arbetsutskottets förslag, den som röstar Nej röstar bifall till Berry Liljas yrkande. Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1. Kommunstyrelsen beslutar, med 8 Ja-röster mot 5 Nej-röster, att bifalla arbetsutskottets förslag. Exp

14 Reservation Förändring av introduktionsersättning för flyktingar. För någon vecka sedan avlämnades till regeringen förslag om "ny lag för vissa nyanlända flyktingar, introduktionslagen. Syftet med förslaget som mottogs mycket väl av ansvarig minister, är att hela ansvaret för introduktion av flyktingar, överförs till staten. Mot denna bakgrund anser vi inte att det är rimligt att vi i Vaggeryds kommun gör kostsamma administrativa förändringar för att i ett mycket kortsiktligt perspektiv göra förändringar i vårt regelsystem. Vi föreslog majoriteten att avvakta med beslutet fram till dess att vi vet om när den av utredningsmannen föreslagna förändringen kommer att träda i kraft. Detta avvisades av majoriteten, vilket vi beklagar. Konsekvensen av beslutet är att omfattande personella resurser nu kortsiktligt får nedläggas samt att det för flyktinggrupperna och de som arbetar kring dessa blir en onödigt stor ryckighet i kring vilka regler som gäller på kort liksom lång sikt.

15 ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Bildande av naturreservat Östermoskogen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Vaggeryds kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) området Östermoskogen som naturreservat. Ärendebeskrivning I samband med Statens satsning på lokal kommunal naturvård, LONA, ansökte Tekniska kontoret om medel för att bilda naturreservat men även för att främja friluftslivet och kulturmiljön, i enlighet med översiktsplanen. Naturreservatets bildande uppfyller flera miljörnål, men framförallt levande skogar. Delrnål l, långsiktigt skydd av skogsmark, Delrnål 2, förstärkt biologisk mångfald och Delrnål 3 skydd av kulturrniljövärden. Tekniska kontoret har arbetat med skötselplan och underlag för beslut med länsstyrelse, skogsstyrelse, länsmuseet samt föreningar som ingår i LONAprojektet. Remiss för yttrande har skickats till Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kulturoch Fritidsnämnden, Miljö- och byggförvaltningen, Byarums Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen. Sammanställning av remissvar: Byarums Hembygdsförening: Inget yttrande Kultur- och Fritidsnämnden: Tillstyrker bildandet av naturreservat. Nämnden anser att även Lagans vatten ska ingå i reservatet. Tekniska kontorets kommentar: Ska Lagan ingå i reservatet ska det gälla hela vattendraget och då ingår även de markägare på östra sidan om ån. Det blir väldigt många markägarkontakter och svårigheter att komma vidare. Hos Lagans vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna sker en kontinuerlig miljöbevakning av vattenmiljön. Gränsen föreslås därför i strandlinjen. Hjortsjöns fiskevårdsområdes bestämmelser kommer att gälla vidare. Reservatet kommer inte att påverka kräftfisket mer än att man följer reservatsbestämmelserna på land i samband med fisket. Kontakt har tagits med Länsstyrelsen. forts. Justering Exp 2OO8 - O6 - l 6 KF

16 ~ KOMMUN Sammantr~desdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen / Länsstyrelsen i Jönköpings län: Ser det mycket positivt att Vaggeryds kommun avsätter Östermoskogen som naturreservat. Länsstyrelsen i Jönköpings län kulturmiljövårdfunktionen: Bra initiativ som Vaggeryds kommun tagit, att framhäva både natur och kulturintressen i området. Vill framhäva att träd tas bort vid kolbottnar och kolarkojor. Tekniska kontorets kommentar: Det ingår som ett av de övergripande målen for skötseln att lyfta fram de kulturhistoriska lämningarna. Tekniska kontoret har varit i kontakt med kulturmiljöfunktionen. Miljö- och byggforvaltningen: Tillstyrker och forespråkar bildandet av naturreservat Östermoskogen. Ornitologiska foreningen: Ambitiös och hänsynstagande för områdets naturvärden kan utvecklas. har inget att tillägga eller erinra om planen. Naturskyddsforeningen: Har inget att erinra om forslaget. Fråga om arealen 31 ha istället for 40 ha. Tekniska kontorets kommentar: Det har varit flera forslag som diskuteras innan gränsdragningen kunnat göras. Tekniska kontoret har varit i kontakt med naturskyddsforeningen. Driftkostnad for underhåll av naturreservatet uppgår till ca :-/år. Ärendets tidigare handläggning Tekniska utskottet beslutade den 21 maj foreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att Vaggeryds kommun forklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) området Östermoskogen som naturreservat. Hans Göransson, ingenjör, tekniska kontoret, redogör for ärendet och kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor. forts. Exp

17 ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag och finner det antaget. Exp

18 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Tillämpningsregler för vårdnadsbidrag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till tillämpningsregler för vårdnadsbidrag i Vaggeryds kommun men med en justering i exemplet avseende födelsedatumet, så det framgår att man kan erhålla vårdnadsbidrag i 12 månader. 2. Reglerna gäller från och med den l september Vårdnadsbidraget ska resultatregleras utanför barn- och utbildningsnämndens budgetram för budgetåren 2008 och För 20l Ooch framåt är barn- och utbildningsnämndens resultatreglering inkluderat vårdnadsbidraget. Protokollsanteckning Se bilaga. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen har överlämnat förslag till anvisningar för vårdnadsbidrag i Vaggeryds kommun som godkänts av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Förslaget innebär bl.a. att vårdnadsbidrag erbjuds barn som fyllt ett år fram till och med den månad barnet fyller två år och utbetalas för hela månader. Vårdnadshavare och barn måste vara folkbokförda på samma adress och bo tillsammans. Vårdnadshavare måste ha tagit ut minst 250 dagar av föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå. Dessa dagar ska styrkas frän försäkringskassan. Bidraget utbetalas endast för barn som inte utnyttjar kommunal barnomsorg eller barnomsorg som kommunen lämnar bidrag till. Vårdnadsbidraget utbetalas med kronorlbarn och månad. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till tillämpningsregler för vårdnadsbidrag i Vaggeryds kommun men med en justering i exemplet avseende födelsedatumet, så det framgår att man kan erhålla vårdnadsbidrag i 12 månader. forts. S-D Exp 2OO8 - O6 - l 6 KF

19 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Reglerna gäller från och med den 1 september Vårdnadsbidraget ska resultatregleras utanför barn- och utbildningsnänmdens budgetram för budgetåren 2008 och För 2010 och framåt är barn- och utbildningsnämndens resultatreglering inkluderat vårdnadsbidraget. Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar avslag på föreslagna tillämpningsregler och anser att man bör avvakta med beslut tills övrig lagstiftning anpassats i frågan och begär därför att i protokollsanteckning få notera socialdemokratiska gruppens synpunkter. Johnny Wackt (kd) och Lennart Pettersson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Berry Liljas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas. Vidare tillåter ordföranden att socialdemokraternas protokollsanteckning får tas in till protokollet. Exp

20 Protokollsanteckning Tillämpningsregler för kommunalt vårdnadsbidrag Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har yttrat sig i frågan om regler för utbetalning av kommunalt vårdnadsbidrag. Vi vill mot bakgrund av SKL s yttrande peka på att det av majoriteten föreslagna reglementet inte kan följas, ett beslut bör därför avvaktas tills dess att övrig lagstiftning anpassats. "Eftersom Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna idag inte är skyldiga att lämna ut uppgifter till kommunerna måste detta ordnas efter attförslaget beslutats". " I praktiken innebär detta att kommunerna inte kommer att ha juridiska möjligheter att på riktiga grunder och på rätt sätt betala ut vårdnadsbidrag, om kommunen väljer att införa kommunalt vårdnadsbidrag från halvårsskiftet. Inte förrän tidigast andra kvartalet 2009 finns förutsättningar för kommunerna att eventuellt kontrollera utbetalningar från andra ersättningssystem. " Vi socialdemokrater har tydligt markerat att vi är emot införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag. För socialdemokratiska gruppen Berry Lilja

21 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Medborgarmotion - Handikappanpassad åtgärd vid järnvägsövergången Storgatan i Vaggeryd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: l. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarmotionen ligger utanför den kommunala kompetensen, men har trotts detta beretts. Med hänvisning till Banverkets positiva svar har kommunfullmäktige stor förhoppning att framkomligheten vid järnvägsövergången på Storgatan i Vaggeryd ska förbättras. 2. Protokollsutdrag av kommunfullmäktiges beslut skickas till Banverket. Ärendebeskrivning En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag om att göra någon form av handikappanpassad åtgärd vid järnvägsövergången på Storgatan i Vaggeryd liknande den vid järnvägsövergången vid idrottsplatsen. Yttrande över motionen har begärts av tekniska utskottet. Tekniska utskottet har begärt yttrande från Banverket, som meddelat att man har för avsikt att byta ut beläggningen i spårområdet. Målet är att så snart som möj ligt göra åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten. Tekniska utskottet föreslår därför att medborgarmotionen bifalles. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj föreslå kommunstyrelsen att: l. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarmotionen ligger utanför den kommunala kompetensen, men har trotts detta beretts. Med hänvisning till Banverkets positiva svar har kommunfullmäktige stor förhoppning att framkomligheten vid järnvägsövergången på Storgatan i Vaggeryd ska förbättras. 3. Protokollsutdrag av kommunfullmäktiges beslut skickas till Banverket. Kommundirektören föredrar ärendet. Exp KF

22 ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Prissättning av tomter vid 8erggatan i Skillingaryd Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att tomtpriset för de fyra tomterna vid Berggatan sätts ti11150 kronor/m 2 Ärendebeskrivning Kommundirektören lyfter frågan om vad priset ska vara på de fyra tomterna vid Berggatan i Skillingaryd. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 21 maj föreslå att kommunstyrelsen beslutar att tomtpriset för de fyra tomterna vid Berggatan sätts till 150 kronor/m 2. Justering Exp KLK, TK, akten Uldragsbeslyrkande

23 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Jönköpings Länstrafik AB - ägardirektiv 2009 Kommunstyrelsens beslut: l. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att sista meningen i andra stycket under avsnitt Tågtrafik "Stationsstrukturen ska därror anpassas så att tågstopp görs vid stationer som har tillräckligt antal resande" stryks i ägardirektivet. 2. I övrigt tillstyrks redovisat förslag till ägardirektiv Jäv Berry Lilja (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet. Ärendebeskrivning Förslag till ägardirektiv 2009 ror Jönköpings Länstrafik AB föreligger som ska antas på årsstämman som äger rum den 18 juni Kommundirektören föredrar ärendet. Yrkanden Sven-Olov Carlsson (fp) yrkar att sista meningen i andra stycket under avsnitt Tågtrafik "Stationsstrukturen ska därför anpassas så att tågstopp görs vid stationer som har tillräckligt antal resande" stryks i ägardirektivet. Ann-Christin Hallinder (s) yrkar att taxan ska bibehållas oförändrad som en väsentlig förutsättning för ökat kollektivt resande ingen förändring i kostnadsfördelningen ska göras Landstinget ska svara för tillkommande kostnader för nya tåg. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på liggande förslag till ägardirektiv och Ann-Christin Hallinders yrkande och finner att det liggande förslaget antas. Härefter ställer ordföranden proposition på Sven-Olov Carlssons tilläggsyrkande och finner det antaget. Justering Exp 2OO8 - O6- l 6 Ombudet, akten

24 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Delgivningar Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Ärendebeskrivning Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 1. Revisionsrapport - Dokument for styrning och ledning av kommunens bolag 2. Skrivelse från arbetsmarknadsenheten och individ och familjemsorgen angående verksamhetens syn på behoven för vissa ungdomsgrupper 3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , Remiss - Statskontorets redovisning - Skyddet av Levande skogar Exp akten

25 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av delegationsbeslut. Ärendebeskrivning 1. Förköpsärenden, kommunledningskontoret, beslut 28 april - 29 maj Personalärenden, kommunledningskontoret, beslut 19 maj 2008 och 5 februari Granneyttrande, kommunledningskontoret, beslut maj Användning av kommunvapnet, kornmunledningskontoret, beslut 17 december 2007 och 28 april VA-anslutning, tekniska kontoret, beslut 9-28 april Kommunalt vägbeläggningsbidrag for enskild väg med statsbidrag (10 årsperiod), tekniska kontoret, beslut 15 april Gårdsbelysning, tekniska kontoret, beslut 17 april Transporttillstånd, tekniska kontoret, beslut 17 april Upphandlingsärenden, kommunledningskontoret, beslut 26 mars 2008 och 8 april Strandskyddsdispenser, miljö- och byggnämnden, beslut , 102 och 103 Justering Exp 2OO8 - O6 - l 6 akten

26 ~ KOMMU Sammanträdesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Anmälningsärenden Kommunstyrelsens beslut: Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande , Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken om husbehovstäkt på fastigheten Vaggeryd Norra Hult 1:3 2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut enligt 12 kap 2 plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut om "Detaljplan får del av Fåglabäck 2: 1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun" 3. Länsstyrelsen, kopia på yttrande till Boverket, Regional analys av situationen på bostadsmarknaden i Jönköpings län Gislaveds kommuns beslut att avslå ansökan från FirulVedens övervakarförening 5. Jönköpings Länstrafik AB, protokoll från styrelsemöte Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Tekniska utskottet, protokoll Justering Exp 2OO8 - O o akten Utdragsbeslyrkande

27 ~ VAGGE~YDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen / Fastigheten Hallafors - inställd försäljning Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att en skrivelse ska upprättas och skickas till Högkvarteret, där man tydligt markerar kommunens missnöje till den inställda försäljningen av fastigheten Hallafors. Ärendebeskrivning Berry Lilja (s) tar upp frågan betro den inställda försäljningen av Hallafors. Med anledning av att Högkvarteret meddelat att fastigheten Hallafors inte kan försäljas, vill Berry Lilja att kommunen upprättar en skrivelse till Högkvarteret där man tydligt markerar kommunens missnöje till den inställda försäljningen av fastigheten. Ordförande Bengt Dahlqvist (m) delar Berry Liljas åsikt och meddelar att han tagit kontakt med Länsstyrelsen i frågan. Exp 2OO8 - O6 - l 6 KLK, akten

28 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Bedömning av avloppssituationen i Åker Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande vattenförening i Åker tar på sig uppgiften att förena Åkers samhälle i en gemensam avloppslösning. Kommunen kan vara behjälplig vid ev. ansökan om ED-medel. Ett särskilt VA-område kan inte skapas för Åker på grund av den prejudicerande effekten. 2. Kommunstyrelsen beslutar att det samtidigt upprättas en generell arbetsordning i sådana här frågor och att huvudansvaret för de olika skedena fördelas på följande sätt: Skede l: Finns det problem hos den enskilda VA-anläggningen eller hos området? Miljö- och byggförvaltningen Skede 2: Vilken lösning är lämpligast för ett problemområde? Kommunstyrelsen/Tekniska utskottet Skede 3: Utbyggnad av kommunalt VA och debitering av anläggningsavgifter. Tekniska kontoret Skede 4: Hur rar man fastighetsägarna att ansluta sig? Miljö- och byggförvaltningen Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har undersökt vilka områden som kan komma i fråga för kommunalt VA i kommunen, och funnit att utöver Åkers kyrkby även Rastad fritidsby kan uppvisa liknande betingelser. Tekniska kontoret ser följande alternativ till lösningar, vad gäller Åker. A. Baslösning Fastighetsägarna själva löser frågan genom en eller flera gemensamma anläggningar. forts. ~ J",',,'og S-D Exp 2OO8 - O6 - l 6 TK, MEN, KLK, aktel

29 VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Konununstyrelsen / Fördelar: Det fonnodligen billigaste och enklaste alternativet. Befintlig vattenforening kan stå som huvudman. Nackdelar: Miljömässigt är det kanske ej det optimala alternativet. Fortfarande utsläpp i vattendragen nedströms och en dålig kontroll på vattenkvaliten. B. Kommunal lösning Tre huvudspår finns. Alt. Bl: Konununalt vattenverk och avloppsverk på plats i Åker och d:o ledningsnät. VA-verksamhetsområde fastställes. Bedömd kostnad 8,5 miljoner. Nackdelar: Visst utsläpp till omgivningen, driftkostnader for all framtid. Svårt att hitta bra vatten. Anläggningskostnad: Per abonnent ca :-bedöms som orimligt att uttaga. Brukningskostnad: Per år ca :-, motsvarar :- per abonnent, d.v.s. 8 ggr det nonnala. Slutsats: Orimligt och olagligt att belasta nuvarande VA-kollektiv med denna investering. Om investeringen görs med skattemedel blir brukningskostnaden ca :- per abonnent, en sununa som är möjlig att fordela på hela VA-kollektivet utan särtaxa. Alt. B2: Överforingsledningar vatten och avlopp Skillingaryd-Åker, inkl. pumpstationer. Investeringskostnad 9 miljoner, av skattemedel. I detta fall erbjudes en anslutningspunkt for vatten och avlopp på lämplig plats i samhället. Där får foreningen släppa sitt avlopp och hämta dricksvatten till eget nät. Här kan foreningen betala for leverans genom mätning. Fördelar: Mindre tillsyn, inga utsläpp lokalt, garanterad kvalitet på dricksvattnet. Nackdelar: Vattenforeningen måste själva driva och bekosta internt ledningsnät. Svårt att ena alla kring denna lösning. (LPS-system kan med fordel användas. Kostnad ca :- per fastighet). forts. Justering Exp ~-o

30 ~ KOMMU SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Alt. B3: Överföringsledningar och kommunalt nät i Åker, kostnad ca 10,5 miljoner. Om investeringen görs av skattemedel blir brukningskostnaden knappast större än nuvarande taxa. Fördelar: Minimal driftkostnad inga utsläpp, bra vatten. Lätt att få med alla abonnenter. Nackdelar: Kostnaden, kapitalkostnad ca :- på avskrivningtid 50 år. Ärendets tidigare handläggning Tekniska utskottet beslutade den 21 maj föreslå kommunstyrelsen besluta att nuvarande vattenförening i Åker tar på sig uppgiften att förena Åkers samhälle i en gemensam avloppslösning. Kommunen kan vara behjälplig vid ev. ansökan om EU-medel. Tekniska utskottet anser inte att ett särskilt VA-område kan skapas för Åker på grund av den prejudicerande effekten. Tekniska utskottet föreslår samtidigt att det generellt upprättas en arbetsordning i sådana här frågor och att huvudansvaret för de olika skedena fördelas på följande sätt: Skede 1: Finns det problem hos den enskilda VA-anläggningen eller hos området? Miljö- och byggförvaltningen Skede 2: Vilken lösning är lämpligast för ett problemområde? Kommunstyrelsen/Tekniska utskottet Skede 3: Utbyggnad av kommunalt VA och debitering av anläggningsavgifter. Tekniska kontoret Skede 4: Hur får man fastighetsägarna att ansluta sig? Miljö- och byggförvaltningen Björn Svensson, VA-chef, tekniska kontoret, redogör för ärendet. Yrkanden Berry Lilja (s), Johnny Wackt (kd) och Sven-Olov Carlsson (fp) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag och finner det antaget. Justering _ ~C) ':> Exp Utdragsbeslyrkande

31 ~ KOMMUN Sammantr~desdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Drift- och resultatbudget för 2009 samt taxebeslut 2009 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad utdebitering 20:83 per skattekrona för budgetåret Budgetramar kostnadssidan år 2009 Driftkostnadsökningar Beräknad löneökning, inkl. köpta tjänster gymnasiet Överhäng löneökning 2008 Inflationskompensation 2,0% Aviserad förändring inom verksamhet för djurskydd och räddningstj änst Summa driftskostnadsökningar Tkr Summa Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen Utökad introduktionsersättning Feriepraktik Kollektivtrafik Överföring av befintlig budget avseende familjecentral till socialnämnden Tkr Summa 2300 Räddningstjänsten Resurstillskott Räddningstjänstens förslag till höjning av taxor med KPI motsvarande 6,3 % godkänns. Taxorna har varit oförändrade sedan år Teknisk verksamhet Taxor inom VA-verksamheten medges en höjning med 4 %. Taxor inom renhållningsverksamheten medges en höjning med l %. Dessutom har kommunstyrelsen möjlighet att för den tekniska verksamheten utnyttja nedanstående beslut. I samband med bokslut för 2006 har kommunfuilmäktige beslutat enligt 50 punkt 3, att överskottet från skogsförsäljning och försäkringsersättning p.g.a. stormen Gudrun totalt 2,8 Mkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för att balansera kommande års uteblivna intäkter inom kommunens skogsverksamhet. forts. Exp 2OO8 - O6 - l 6 KF

32 ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Konununstyrelsen / Socialnämnden Förändrad resurstilldelning i utjämningssystemet för LSS hanteras fullt ut av socialnämnden enligt tidigare fattat beslut av konununfullmäktige. Resurstillskott p.g.a. befolkningsförändringar Resurstillskott med inriktning mot IFO:s verksamhet Överföring från konununstyrelsen av befintlig budget avseende familjecentral Förstärkning familjecentral Socialnämnden står som huvudman avseende familjecentralens verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden Helårseffekt av vårdnadsbidrag ResurstilIskott Resurstillskott p.g.a. befolkningsförändringar En barnomsorgsavdelning Bam- och utbildningsnämndens långsiktiga IT-satsningar Satsningen är angelägen och bör påböljas 2009 för att sedan pågå under flera år. I 2009 års budget är medeltillgången knapp och inför 2009 gäller följande: IT-satsningen innehåller både investeringsmedel och driftmedel. Medel för åtgärder i fastigheter kan vara från fastighetsunderhållet eller investeringsmedel och prövas (beredes) under höstens budgetarbete. För datorer och motsvarande utrustning som hör till "framtidens klassrum" får bam- och utbildningsnämnden använda medel från egna effektiviseringar, egen driftbudget eller reinvesteringsmedel. Frågan prövas på nytt inför 2010 års budget. Bam- och utbildningsnämnden får ta ställning till behov av ombyggnation av lokaler för träningsskola. Ökade driftkostnader får nämnden täcka inom tilldelad ram. Uppkomna kostnader i anslutning till "Polenresan" hanteras fullt ut av bamoch utbildningsnämnden inom tilldelad ram. forts. Justering Exp

33 ~ KOMMUN SammantrMesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Kultur- och fritidsnämnden Resurstillskott med inriktning mot kulturändamål 250 Drift av nya lokalytor, 8 månader l 500 l 750 Tidigare aviserad verksarnhetseffektivisering motsvarande 1 % ligger kvar avseende samtliga nämnder. Summa verksamhetsförändringar Summa total resursförändring Enligt ovan redovisade förändringar avseende intäkts- och kostnadssidan uppgår årets resultat enligt upprättad resultatbudget till 5,5 miljoner kronor för budgetåret Eventuella förändringar i regeringens höstbudget får hanteras med tidsperspektivet Övergripande mål Tidigare av kommunfullmäktige antagna övergripande mål kvarstår oförändrade under år Finansiella mål Som ekonomiska mål för budgetåret 2009 fastställs att: Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna ska ej överstiga 99%. Definition: Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, skatteutjämningsbidrag och generella statsbidrag. Soliditetsmåttet sätts till 50 % inklusive pensionsskuld. Definition: Det egna kapitalets storlek ska ej understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapitalet ska vara minst l % av ökningen av det totala kapitalet. Soliditeten beräknas inklusive pensionsskuld inom linjen. Mål för investeringstak kommer att fastställas under höstens budgetarbete som fokuserar på investeringsbudgeten. forts. Justering Exp

34 ~ KOMMUN SammanlrMesdalum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / De ekonomiska målen ska kommenteras och utvärderas i förvaltningsberättelsen vid delårs- och årsbokslut samt i av konununfullmäktige antagen budget. I årsbokslutet bör även förräntningen av eget kapital kommenteras i förhållande till värdeminskningen under året. Definition: Budgeterat och beräknat resultat ska minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital. Årlig ersättning från de kommunala bolagen Följande årlig ersättning från de kommunala bolagen fastställs för år 2009 Vaggeryds Energi 600 tkr Vaggeryds Elverk tkr VSBo 750tkr Beloppen avser ränteersättning på insatt kapital samt i viss mån ersättning för borgensåtagande avseende Vaggeryds Energi och VSBo. Kvalitetsmodell för kommunens verksamhetsutveckling Förslaget på strategiska målområden på den övergripande nivån för en kvalitetsmodell för Vaggeryds kommuns verksamhetsutveckling godkänns. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot konununstyrelsens beslut till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Budgetberedningen har till kommunstyrelsen överlämnat förslag till driftoch resultatbudget för verksamhetsåret 2009 samt förslag till taxor. I budgetarbetet har diskuterats hur kvalitetsaspekten på vår verksamhet i Vaggeryds kommun kan bli mer framträdande och utgöra ett beslutsunderlag för det politiska ställningstagandet i budgetprocessen. Landstinget har under en längre tid utarbetat en kvalitetsmodell för sin verksamhetsutveckling kallad "diamanten". I ett gemensamt seminarium under februari månad hade presidierna och förvaltningscheferna möjlighet att ta del av landstingets erfarenheter. En konunlll1anpassad modell för Vaggeryds kommun har diskuterats i budgetöverläggningen lll1der våren. Förslag på strategiska målområden på den övergripande nivån är framtagen. forts. ~ ruslering ~ S-D Exp Uldragsbeslyrkande

35 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / De strategiska målområdena är tillgänglighet och bemötande, tillväxt, samverkan, miljö och regionutveckling. Tanken är att modellen ska utgöra underlag för vår kommunutveckling om kommunfullmäktige godkänner principen. Det förutsätter också att modellen kan implementeras på nämndnivå och förenas med övriga utvecklingstankar som pågår ute hos nämnderna. Vinsten är att värdet för kommuninvånarna lyfts fram i förändringsarbetet vilket är viktigt eftersom de är våra uppdragsgivare. Förslag till beslut från budgetberedningen: Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad utdebitering 20:83 per skattekrona för budgetåret Budgetramar kostnadssidan år 2009 Driftkostnadsökningar Beräknad löneökning, ink!. köpta tjänster gymnasiet Överhäng löneökning 2008 Inflationskompensation 2,0% Aviserad förändring inom verksamhet för djurskydd och räddningstjänst Summa driftskostnadsökningar Tkr Summa Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen Utökad introduktionsersättning Feriepraktik Kollektivtrafik Överföring av befintlig budget avseende familjecentral till socialnämnden Tkr Summa 2300 Räddningstjänsten Resurstillskott Räddningstjänstens förslag till höjning av taxor med KPI motsvarande 6,3 % godkänns. Taxorna har varit oförändrade sedan år Teknisk verksamhet Taxor inom VA-verksamheten medges en höjning med 4 %. Taxor inom renhållningsverksamheten medges en höjning med l %. forts. Exp

36 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Dessutom har kommunstyrelsen möjlighet att för den tekniska verksamheten utnyttja nedanstående beslut. I samband med bokslut för 2006 har kommunfullmäktige beslutat enligt 50 punkt 3, att överskottet från skogsförsäljning och försäkringsersättning p.g.a. stormen Gudrun totalt 2,8 Mkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för att balansera kommande års uteblivna intäkter inom kommunens skogsverksamhet. Socialnämnden Förändrad resurstilldelning i utjämningssystemet för LSS hanteras fullt ut av socialnämnden enligt tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige. ResurstiIlskott p.g.a. befolkningsförändringar Resurstillskott med inriktning mot lfo:s verksamhet Överföring från kommunstyrelsen av befintlig budget avseende familjecentral Förstärkning familjecentral Socialnämnden står som huvudman avseende familjecentralens verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden Helårseffekt av vårdnadsbidrag ResurstiIlskott Resurstillskott p.g.a. befolkningsförändringar En barnomsorgsavdelning l l Budgetberedningen väljer att avvakta efterfrågan av barnomsorg motsvarande ytterligare avdelning, med hänsyn till fattat beslut om införande av vårdnadsbidrag. Majoriteten återkommer med en skrivning avseende barn- och utbildningsnämndens IT-satsning till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden f'ar ta ställning till behov av ombyggnation av lokaler för träningsskola. Ökade driftkostnader får nämnden täcka inom tilldelad ram. Uppkomna kostnader i anslutning till "Polenresan" hanteras fullt ut av barnoch utbildningsnämnden inom tilldelad ram. forts. Justering Exp

37 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Kultur- och fritidsnämnden Resurstillskott med inriktning mot kulturändamål 250 Drift av nya lokalytor, 8 månader Tidigare aviserad verksamhetseffektivisering motsvarande 1 % ligger kvar avseende samtliga nämnder. Summa verksamhetsförändringar Summa total resursförändring Enligt ovan redovisade förändringar avseende intäkts- och kostnadssidan uppgår årets resultat enligt upprättad resultatbudget till 5,5 miljoner kronor får budgetåret Eventuella förändringar i regeringens höstbudget får hanteras med tidsperspektivet Övergripande mål Tidigare av kommunfullmäktige antagna övergripande mål kvarstår oförändrade under år Finansiella mål Som ekonomiska mål för budgetåret 2009 fastställs att: Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna ska ej överstiga 99%. Definition: Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar dividerat med summan av skatteintäkter, skatteutjämningsbidrag och generella statsbidrag. Soliditetsmåttet sätts till 50 % inklusive pensionsskuld. Definition: Det egna kapitalets storlek ska ej understiga 50 % av kommunens totala tillgångar. Ökningen ett enskilt år av det egna kapitalet ska vara minst 1 % av ökningen av det totala kapitalet. Soliditeten beräknas inklusive pensionsskuld inom linjen. Mål för investeringstak kommer att fastställas under höstens budgetarbete som fokuserar på investeringsbudgeten. forts. ~ ( Justering ~ c,rd Exp

38 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dm Sida: Kommunstyrelsen / De ekonomiska målen ska kommenteras och utvärderas i förvaltningsberättelsen vid delårs- och årsbokslut samt i av kommunfullmäktige antagen budget. I årsbokslutet bör även förräntningen av eget kapital kommenteras i förhållande till värdeminskningen under året. Definition: Budgeterat och beräknat resultat ska minst täcka värdeminskningen av kommunens kapital. Årlig ersättning från de kommunala bolagen Följande årlig ersättning från de kommunala bolagen fastställs för år 2009 Vaggeryds Energi 600 tia Vaggeryds Elverk tkr VSBo 750tkr Beloppen avser ränteersättning på insatt kapital samt i viss mån ersättning för borgensåtagande avseende Vaggeryds Energi och VSBo. Kvalitetsmodell för kommunens verksamhetsutveckling Förslaget på strategiska målområden på den övergripande nivån för en kvalitetsmodell för Vaggeryds kommuns verksamhetsutveckling godkänns. Kommundirektören redogör för budgetunderlaget och för budgetberedningens förslag. Yrkanden Ordföranden Bengt Dahlqvist (m) redovisar majoritetens förslag till barn- och utbildningsnämndens långsiktiga IT-satsningar. Berry Lilja (s) lämnar socialdemokraternas förslag till driftbudget för år 2009 och yrkar bifall till detsamma, bilaga till protokollet. Sven-Olov Carlsson (fp), Johnny Wackt (kd) och Ing-Marie H Paulsson yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Kristina Nordquist (c) yrkar bifall till budgetberedningens förslag inklusive majoritetens förslag på bam- och utbildningsnämndens långsiktiga ITsatsningar samt förslaget till kvalitetsmodell för kommunens verksamhetsutveckling. forts. Exp

39 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen Propositionsordning Följande propositionsordning fastställs: 1. Utdebitering 2. Ekonomiska och finansiella mål 3. Årlig ersättning från de kommunala bolagen 4. Taxor 5. Driftbudget för Beslut om kvalitetsmodell för kommunens verksamhetsutveckling 1. Utdebitering Ordforanden konstaterar att det finns två forslag till beslut, dels budgetberedningens forslag dels socialdemokraternas forslag och ställer proposition på båda forslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt budgetberedningens förslag. 2. Ekonomiska och finansiella mål Ordforanden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels budgetberedningens forslag dels socialdemokraternas forslag och ställer proposition på båda forslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt budgetberedningens förslag. 3. Årlig ersättning från de kommunala bolagen Ordforanden konstaterar att det finns två forslag till beslut, dels budgetberedningens forslag dels socialdemokraternas forslag och ställer proposition på båda forslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt budgetberedningens forslag. 4. Taxor Ordforanden ställer proposition på budgetberedningens forslag och finner det antaget. 5. Driftbudget för 2009 Ordforanden konstaterar att det finns två forslag till beslut, dels budgetberedningens forslag dels socialdemokraternas forslag och ställer proposition på båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt budgetberedningens förslag. forts. Exp

40 ~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Dnr Sida: Kommunstyrelsen / Kvalitetsmodell för kommunens verksamhetsutveckling Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner det antaget. Exp

41 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll , 105 Socialdemokraternas förslag till budget år 2009 med utblick! förutsättningar för Vi socialdemokrater tvingas åse en mycket ojämlik och osolidarisk politik som drivs av den moderatledda regeringen. Trots starka offentliga finanser i kölvattnet av högkonjunkturen väljer regeringen att ensidigt sänka skatter för de redan mest välbeställda. I de mycket rika kranskommunerna runt Stockholm med de lägsta kommunalskatterna i landet, de högsta fastighetstaxeringsvärdena och den mest välavlönade befolkningen har skattetrycket sänkts allra mest. Fastighetsskattens slopande innebar här stort klirr i kassan, i vår kommun är förhållandet det omvända, här höjs fastighetsavgiften för ca 90% av hushållen. För att ytterligare stödja dessa ovan nämnda redan mycket resursstarka kommunerna, skickar vi från Vaggeryds kommun inom det så kallade utjämningssystemet in bidrag för att mildra effekterna av det högre löneläget som föreligger i dessa kommuner. Den borgerliga regeringen har tagit sin hand från finansieringen av de kommunala välfårdstjänsterna, man fryser statsbidrag. Inga förstärkningar ges till kommunerna för att exempelvis kunna möta de demografiska förändringarna. För de två näst kommande åren räknar man kallt med att kommunernas tidigare positiva resultat skall vändas till motsatsen Ojämlikheterna i välfårdtjänsterna skall ökas, dessa tjänster skall i det borgerlig Sverige kunna köpas av den enskilde på marknaden. Den "nya valfriheten" riktas mot dem med tjockare plånbok med resurser att köpa tjänsterna, den med små resurser får nöja sig med ett klart mindre utbud. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att välfårdstjänsterna fördelas till alla efter behov och lika för alla. Denna orättfårdiga, ojämlika och omoderna politik anpassar sig tyvärr den borgerliga majoriteten i vår kommun sig fullt ut till. Långt borta är nu exempelvis löftena om en utbyggd och mer tillgänglig äldreomsorg. Inom äldreomsorgen minskar istället tillgängligheten till plats i särskilt boende. Idag klarar kommunen inte av att fullt ut erbjuda plats, trots gjord biståndsbedömning på en hög nivå. Istället för att möta det ökade behovet väljer majoriteten att ytterligare minska resurserna till vård och omsorg. Med vårt förslag till budget vill vi visa på att det finns andra möjliga alternativ. Vaggeryds kommun har i grunden en stark ekonomi som måste vårdas, kommunen har historiskt kunnat leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning är ett viktigt fundament i kommunalekonomin, för att möta framtida tillväxt och för att kunna fortsätta att investera i densamma. I vårt förslag står vi fast vid resultatrnålet att nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inte skall överstiga 98%, vilket motsvara ett budgeterat resultat på 11, 5 mkr I vårt budgetalternativ tvingas vi föreslå en kommunalskattehöjning med 50 öre, detta för att kunna fortsätta att utveckla kommunen och för att undvika svåra neddragningar i välfårdstjänsterna. Förslaget innebär en f"örstärkning med 10 mkr 1

42 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll , 105 Vi avvisar majoritetens förslag om generella besparingar rakt över alla nämnder och verksamheter på l %, istället gör vi riktade budgetanpassningaribesparingar. fastighetsunderhåll- 750 tkr besparing inom buns verksamhetsområde tkr projektmedelsanslaget inom ks tkr De föreslagna anpassningarna innebär att dessa medel omfördelas i budgetförslaget totalt 2,350 mkr Inflationskompensationen begränsas till l % alltså 2 mkr, vilket vi anser kompenseras av att inga generell besparing görs i vårt budgetförslag. Vi avvisar också förslaget om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag vilket innebär en minskad kostnad motsvarande O, 8 mkr, medel som omfördelas i vårt förslag. (Anslagna medel innevarande år 800 tkr samt utökade medel år 2009, l mkr) Kommunstyrelsen Styrelsen har bland annat ett övergripande ansvar för näringslivspolitik, regionutveckling, kommunikationer med mera. Tyvärr måste vi konstatera att vi inte har kunnat få stöd för näringslivets förslag om ett fullföljande av projektet "Mitt i vägen". Projektet hade inneburit att vi kraftfullt skulle kunnat agera för att öka företagsetableringarna i Vaggeryds kommun, vilket skulle lett till ett ökat utbud av arbetstillfällen, en ökad befolkning och tillväxt. Vi anser att det nu är än viktigare att en tydlig mottagareorganisation skapas gemensamt mellan kommunen och näringslivet, inom vårt gemensamma Näringslivsråd. Vår liksom näringslivets uppfattning är att bearbetningen och mottagande av intressenter är oklar vilket kan innebära att viktiga etableringsfrågor kan falla mellan stolarna. Styrelsens och kommunens verkligt stora utmaning är utvecklingen av det gemensamma nya verksamhetsområdet mellan Vaggeryd och Torsvik och etableringen av den nya kombiterminalen. Projektet kommer att kräva stora resurser under de närmaste åren, resurser som vi är beredda att anvisa i kommande budgetförslag. Vi vill också med kraft poängtera att det inte skall satsas bara på det nya, vi kan inte nog poängtera vikten att aktivt medverka till att stärka och utveckla vårt befintliga näringsliv. Kommunen måste stärka sitt fokus på detta område genom ett starkare samarbete inom vårt unika Näringslivsråd. För att klara åtagandet krävs att samarbetet mellan skolan, och då särskilt Fenix kunskapscenter och näringslivet, ytterligare stärks samt att verksamheten tydligare profilerar sig mot småföretagande och entreprenörskap. Kommunens insatser för att skapa meningsfull sysselsättning/praktik för ungdom är en viktig sysselsättningspolitisk fråga av flera skäl. Viktigast är dessa åtgärder för de ungdomar som har svårt att skaffa sig sommarjobb och som saknar nödvändiga kontakter på den lokala arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater beklagar djupt att den sittande regeringen inte prioriterar dessa sysselsättningsinsatser för ungdom mellan år. För att kunna behålla insatserna på oförändrad nivå efter borttagande av statsbidrag höjs anslaget för ändamålet med 150 tkr. Vaggeryd är och kan förbli en tillväxtkommun. Tillväxt kommer dock inte bara av ett ökat bostadsbyggande, det krävs ett ökat utbud av arbetstillfällen, möjligheter till ett rikare kultur och nöjesliv än vad vi idag kan erbjuda. För att öka kommunens attraktivitet är det viktigt att knyta oss närmare framför allt Jönköping. Vi återkommer med förslaget om en utbyggd kollektiv trafik mot Jönköping och Värnarno. S 6 2

43 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll I I, 105 En utbyggnad som också innebär en större rörlighet för arbetskraften. Den redan idag omfattande pendlingstrafiken skulle överföras till miljövänligare alternativ med minskade samhällskostnader. Satsningen ligger också helt i linje med den klimatstrategi kommunen skall upprätta. För att klara det ökade åtagande tmrors anslaget 800 tkr För kollektivtrafiken beräknas fortsatt ökade kostnader åren framöver på grund av trafikökningar, men också på grund av osäkerhetsfaktorer som förestående upphandlingar och minskat stöd för trafiken från staten genom Rikstrafiken. Vi anser att kommunen skall vara en föregångare som det goda exemplet för miljön och långsiktlig hållbarhet genom att ställa om befintlig bilpark och inrättandet av gemensam bilpool för att stödja en etablering av biogastankställe i kommunen. Trygghet och säkerhet är också viktiga faktorer för den attraktiva kommunen, vi återkommer senare till satsningen på att ge uppdraget till kultur och fritidsnämnden att koordinera så kallade vuxenvandringar. Vi anser vidare att kommunens samarbete med ornrådespolisen måste stärkas, likaså måste våra egna resurser inom kommunen på ett effektivare sätt nyttas. Kommunens kontakt med hela det omkringliggande samhället måste fördjupas, för detta anser vi att ett mindre och effektivare lokalt brottsförebyggande råd måste tillskapas. I vårt budgetförslag anvisar vi inga ökade medel för förlängt kommunal introduktionsstöd till nyanlända flyktingar upp till 5 år. Detta gör vi mot bakgrund av att regeringen har deklarerat att den vill se ett statligt övertagande av verksamheten. (Lag om introduktion för vissa nyanlända utlänningar/introduktionslagen.) Vi vill framhålla att vi är mycket kritiska till regeringens ambition som innebär att i många fall väl fungerande kommunala mottagningsorganisationer slås sönder och läggs ned. För kommunstyrelsen innebär övertagandet att flyktingorganisationen inom arbetsmarknadsenheten avvecklas. Övriga förändringar inom kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anslag för egen verksamhet tmrors 100 tkr Styrelsens projektanslag minskas med -800 tkr Huvudmannaskapet för familjecentralen liksom anslaget ( 250 tkr) förs i sin helhet över till socialnämnden. Budget jämförelse Socialdemokraterna Majoriteten Kollektivtrafik 800 tkr 400 tkr Ks egna medel 100 tkr Familjecentral överförs (250 tkr) (250 tkr) Feriepraktik 150 tkr 150 tkr Reservation lokalbehov Fenix kunskapscenter 500 tkr Vårdnadsbidrag tkr Anslag Vb innevarande år återtas och omfördelas (800 tkr ) anslag projektmedel tkr Introduktions ersättning tkr Generell besparing 1% tkr TilJrörda medel 750 tkr 3094 tkr 3

44 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll , 105 Fastigbetsenbeten Sedan återtagandet av fastighetsförvaltningen för drygt 3 år sedan har anslaget för underhåll räknats upp med 5 mkr. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att en utvärdering snarast görs av nyordningen avseende uppnådda resultat och ekonomisk effektivitet Vi har tidigare pekat på enheten sårbarhet, vi lägger inte något förslag om förändring av organisation, utan avvaktar resultatet av den tjänstemannautredning som kommunstyrelsen har givit uppdrag om. Vår bedömning är att verksamheten under en kortare period kan bära ett lägre anslag för underhåll som minskas i vårt förslag med - 750tkr Jämförelse I (s) tkr majoritet Tekniska utskottet Den tekniska verksamheten tillförs 300 tkr för att återställa beläggningsunderhållet till en högre nivå. Anslaget har sedan majoriteten tillträdde igen, urholkats. Målet som skall uppnås är vi återigen kan ha en förnyelsetakt på 25 år när det gäller beläggning. Beträffande förslag om förändrade taxor för VA och renhållning har vi ingen avvikande uppfattning. Jämförelse ( s) majoritet Beläggningsunderhåll 300 tkr Generell besparing 1% tkr Tillförda medel 300 tkr -200 tkr Räddningstjänst Vaggeryds kommun har en väl fungerande räddningstjänst som till vår glädje ofta utmärker sig genom att vara i framkant av utvecklingen. I vårt förslag slår vi vakt om räddningstjänsten och dess resurser. Vi accepterar inte någon neddragning av ledningsorganisationen. Vi hade dock om det visat sig vara effektivt varit beredda att diskutera förvaltningsorganisation/tillhörighet. Vi beklagar att majoriteten innan gemensamt beslutat utredningsuppdrag är levererat och diskuterat, genomför besvärande neddragningar av verksamheten. För att klara utökat åtagande såsom Första insats person ( FIP ), konununikationssystemet Rakel mm tillförs verksamheten 250 tkr. När det gäller föreslagen förändring av taxa har vi inte heller i detta fall någon avvikande uppfattning Jämförelse (s) majoritet Neddragning ledningsfunktion tkr Nya åtaganden 250 tkr 250 tkr Generell besparing 1% - 88 tkr TiIlfdrda medel tkr -D 4

45 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll , 105 Barn och utbildningsnämnd Trots goda resurser, lokaler och en hög andel behöriga lärare halkar skolorna i vår konunun efter på ett mycket besvärande sätt. För nämnden är det viktigt att skolresultaten och kvaliteten på undervisningen mycket tydligt fokuseras, uppdraget gäller i så väl grund som gymnasieskolan. Nämnden tillf6rs för ändamålet 1 mkr. Fenix kunskapscenters centrala roll för utvecklingen i konununen har tidigare nämnts. Även om samarbetet med vårt lokala näringsliv uppfattas som gott måste profilering mot företagande och entreprenörsskap ytterligare stärkas. I kommunstyrelsen har beslut fattats om byggande av lokaler för yrkestekniska program i nära anslutning till skolan. En parlamentarisk arbetsgrupp har tillsatts för att utreda det framtida lokalbehovet. I vårt budgetförslag har 500 tkr reserverats hos kommunstyrelsen för att möta framtida utbyggnad. För oss socialdemokrater är det mycket viktigt att delta i arbetet med att rusta Fenix för att kunna möta framtiden och invånarnas behov av återkommande livslångt lärande. Målet för skolan måste vara att ha en omvittnat kvalitet i undervisningen med uppvisande av mycket goda studieresultat. Att nå dessa högt uppsatta mål är viktigt inte minst för att kunna möta den konkurrens som finns inom området, lokalfrågorna kan i detta stycke vara ett viktigt medel, det kan dock inte vara målet. Vi ser det som viktigt att en tydlig fokus förflyttning sker från lokaler till innehåll. I vårt förslag återfinns en neddragning motsvarande 800 tkr inom skolområdet. Nämnden tillförs medel for befolkningsforändringar på 900 tkr. För att täcka det av nämnden påvisade barnomsorgsbehovet anvisas 3 mkr för drift av 2 förskoleavdelningar år 2009, för 20 loanvisas medel för ytterligare minst 1 ny avdelning 1,5mkr. När det gäller framställan om utökade medel för ombyggnation av träningsskolans lokaler i Skillingaryd, vilket är en investering på 1,8 mkr så konuner och skall frågan hanteras i vanlig ordning genom anvisade medel om investeringsbudget. Jämförelse ( s ) majoritet Nya avdelningar förskola, 2 avd tia l 500 tia avser l avd Kvali tetsökning l 000 tia l 000 tia Befolkningsförändring 900 tia 900 tia Generell besparing -800 tia tia TillfOrda medel 4100 tkr 700 tkr Kultur och fritidsnämnd I den allmänna debatten har den borgerliga majoriteten gjort stora utfästelser, av dessa utfästelser blev det tyvärr inte mer än tomma ord. I vårt förslag ingår inga besparingar, istället tillförs nämnden medel för att också kunna driva den nya sporthallen i Skillingaryd, 300 tkr. Vidare tillförs nämnden medel för att möjliggöra en flyttning av DC i Vaggeryd för att stärka ~ver:a~~eten,200 t~, 5

46 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll , 105 För att kompensera de höjda energikostnaderna vid de kommunala idrottsplatserna höjs anslaget med 300 tkr. Nämnden måste omedelbart gå från ord till handling och tillse att nödvändig resurs för koordination tillskapas, för att redan innevarande år starta de så kallade föräldravandringarna. För år 2009 anvisas 75 tkr i ökat anslag för ändamålet. Nämnden tillförs också 75 tkr, medel för att stärka "kulturföreningarna" exempelvis hembygdsföreningar samt den ideellt verkande Vaggeryds konstförening. Vi har länge drivit frågan om inrättande av tjänst som kultursekreterare, vi står fast vid att sådant behov föreligger. I och med den långt gångna diskussionen om Militärmuseum i Skillingaryd och övertagandet aven anställd från den tidigare verksamheten i Jönköping, vill vi dock avvakta utvecklingen tills vi fått svaret på om den utökade bemanningen eventuellt kan utgöra en resurs i främst kulturarvsfrågor. Vi kommer dock att bevaka frågan noga, och vi ämnar återkomma i ärendet i budget år 20 I Jämförelse s- förslag majoritetens förslag generell besparing tkr driftmedel ny sporthall tkr O ramhöjning tkr tkr ny kostnad sporthall tkr tkr förändrat utrymme tkr tkr Socialnämnden Socialnämnden har tidigare berörts i vårt dokument, vi känner en djup oro för neddragningen av resurser inom vården och omsorgen. För oss är tillgängligheten och kvaliteten i omsorgen viktig inte bara i ord utan också i handling. I vårt förslag tillförs äldreomsorgen tkr, detta för att göra omsorgen mer tillgänglig bland annat genom utbyggnad vid Talludden i Vaggeryd, i enlighet med det beslut kommunfullmäktige fattat kring Äldreomsorgsplanen. Vi anser att det är centralt för nämnden att fokusera tydligare på tillgängligheten, men också på bemötandet, inte minst inom hemtjänsten. Nämnden får i uppdrag att snarast göra en översyn av hemtjänsten, syftet är att skapa mindre personalgrupper kring den enskilde individen. Vi anser vidare att nämnden skyndsamt utreder effekterna av att vi inom äldreomsorgen ger subventionerad hushållsnära tjänster i kommunal regi. Vi oroas också mycket djupt över utvecklingen inom Individ och familjeomsorgen, och då speciellt för de allt mer utsatta barnen. Det är djupt oroande om antalet barn som omhändertas ökar, orsakerna till att så är fallet måste nogsamt analyseras och förebyggande arbetet måste fördjupas. För att stärka verksamhetens resurser anvisas tkr. Befolkningsförändringarna kompenseras enligt överenskommelse med 500 tkr. Vi gläds åt den positiva utvecklingen vid familjecentralen och det stärkta samarbetet kring barnen och föräldrarna. Ansvaret för familjecentralen överförs från kommunstyrelsen till nämnden, anslagna medel likaså ( 250 tkr). För att kunna utveckla verksamheten ytterligare både personellt och då det gäller öppettider tillförs nämnden ytterligare 250 tkr Jämförelse S tkr M tkr Äldreomsorg, tillgänglighet lfo Familjecentral

47 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll , 105 Befolkningsförändring Generell besparing Överfört ansvar fam cent ( 250) ( 250) Förändrat utrymme Miljö och byggnadsnämnd Den långsiktliga hållbarheten och miljövården måste enligt vår mening stärkas. Vi har tidigare lagt förslag om personalförstärkning inom miljövården, vilket vi återigen återkommer till. Vi anvisar 200 tkr för ändamålet och menar att samarbete skall sökas med a1u1an kommun för att ku1u1a tillskapa en gemensam resurs. Vi beklagar att staten väljer att överta djurskyddet från kommunerna, vår tro är att den större närhet som finns inom kommunen har varit till gagn både för djuren och djurägare. I och med övertagande återförs/omfördelas anslaget som utgår ( 150 tkr) Jämförelse (s) majoritet gemensam kommunekolog 200 tkr generell besparing -220 tkr ramminskning djurskydd ( tkr) (-150 tkr) TillfOrda medel 200tkr tkr VSBo Vårt kommunala bostadsbolag är en central aktör för kommunal tillväxt och bostadsförsöijning. Ett ökat byggande av bostäder är viktigt. Vi anser att det är beklagligt att byggandet av hyresrätter inte jämställs med andra upplåtelseformer, vilket i1u1ebär att hyreskostnadsnivåerna kraftigt höjs. Kravet på ett ökat byggande av hyresrätter gentemot vårt kommunala bostadsbolag och samtidigt ett ökat krav på ägaravkastning från bolaget är enligt oss i dagsläget helt orimligt och avvisas följaktligen därför. Vaggeryds kommun bör stärka sin profil som en god arbetsgivare, vi menar att det är viktigt att en god personalpolitik även måste innefatta våra kommunala bolag. För oss är det nödvändigt att VSBo s städorganisation i sin helhet återförs till kommunen, av personalpolitiska hänsyn, men också för att kunna leva upp till kraven om offentlig upphandling ( Lou ). Energibolag och Elverk Vi fasthåller den överenskommelse som gjorts med Energibolaget om att inte höja avkastningskravet. För oss socialdemokrater är det viktigt att bolaget intensifierar sitt arbete med att bygga ut fjärrvärmen. Utbyggnaden av fjärrvärme och konvertering av befintlig el och oljeuppvännning är mycket viktiga komponenter för miljön och den långsiktliga hållbarheten. För att nå målet krävs en fördjupad diskussion upptas mellan bolaget och kommunstyrelsen. För bolaget är det viktigt att tydligt fi1u1as med som en aktör inte minst när det gäller utveckling av nya etableringsområden, avseende både uppvännning/energi samt bredband. För elverket föreslås inte heller någon förändrad ägaravkastning, liksom för Energibolaget vill vo dock peka på den vikt Elverket har vid utbyggnad och nyetablering i kommunen. 7

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-05-26 1 (21) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 26 maj 2003 kl. 18.30-22.20 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32)

Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Kommunstyrelsen 2005-09-07 1 (32) Plats och tid Wog Industri, Elghammar, onsdagen den 7 september 2005 klockan 14.00-16.30, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Åker/Ålaryd/Pålskog Beslutande Övriga

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida:

~ KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-11-05 1(38) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nänmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 5 november 2008 klockan 15.00-17.40 Bengt Dahlqvist

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2006-04-24 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 24 april 2006 klockan 18.30-23.00 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL II VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-17 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Hällsnäs konferensgård, Härryda, onsdagen

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ VAGGERVDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-03-19 1 (21) Plats och tid Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 19 mars 2008,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18)

~a4//~ ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ KOMM N Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-11-12 l (18) Plats och tid Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den 12 november 2008,

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c), vice ordförande Werner Andersson (m) Monica Sporrong (s) Berry Lilja (s), 115-129, 131-132 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-26 1 (24) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 26 maj 2004 klockan 13.00 18.35 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer