RAPPORT 2000:1. Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2000:1. Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation"

Transkript

1 RAPPORT 2000:1 Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation

2 Förord Konsumentverket fick i juni 1999 i uppdrag av regeringen att följa upp hur försäkringsbolagen utformar sin förköpsinformation avseende de sakförsäkringsprodukter som är mest väsentliga för konsumenter. I uppdraget ingår dessutom att granska när och hur konsumenterna tillställs de fullständiga försäkringsvillkoren i samband med nyteckning eller ändring av försäkring. Konsumentverket har valt att granska förköpsinformationen för hem-, villa-, personbiloch reseförsäkring. Granskningen omfattar det tryckta förköpsmaterialet samt förköps informationen på Internet. Vid granskningen av förköpsinformationen för hem-, villaoch personbilförsäkring har Konsumentverkets marknadsstudie från 1997 följts upp. Arbetet med regeringsuppdraget har utförts av Lina Westman och Carita Lindborg vid avdelningen Konsumenträtt, rättsenhet 2. Stockholm i februari 2000

3 Sammanfattning Vår granskning av den tryckta förköpsinformationen för hem-, villa-, personbil- och reseförsäkringar visar att försäkringsbolagen ännu inte i alla delar uppfyller riktlinjernas informationskrav. Av 52 granskade förköpsmaterial uppfyller/uppfyller i det närmaste helt 35 stycken riktlinjernas krav (67%). De vanligaste bristerna i förköpsinformationen för hem-, villa- och personbilförsäkringar är att försäkringarnas huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår alls eller inte är tillräckligt utförligt beskrivna. En annan brist är att information om hur kunden får exakt premieuppgift saknas. Många gånger framgår det inte heller tydligt att informationen endast utgör förköpsinformation. Uppföljningen av den marknadsstudie som Konsumentverket genomförde 1997, av försäkringsbolagens tryckta förköpsinformation beträffande hem-, villa- och personbilförsäkring, visar att bolagen generellt har förbättrat sin förköpsinformation. Den står 1999 i bättre överensstämmelse med Konsumentverkets riktlinjer för information om vissa konsumentförsäkringar (KOVFS 1981:3). I jämförelse med marknadsstudien från 1997 har vår granskning utökats med reseförsäkringar. 10 av totalt 13 granskade förköpsmaterial uppfyller/uppfyller i det närmaste helt riktlinjernas informationskrav. En förklaring till det uppnådda resultatet kan vara att flera av förköpsmaterialen innehåller försäkringens villkor. Eftersom de har varit kortfattade och relativt översiktliga har vi räknat in villkoren som en del av förköpsinformationen. De vanligaste bristerna i förköpsinformationen för reseförsäkringar är i likhet med förköpsinformationen för de övriga försäkringarna att information om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår tydligt samt uppgift om vad som påverkar premien och hur konsumenten får exakt premieuppgift saknas. I några fall framgår det inte heller om villkorstexten utgör fullständiga villkor eller endast en sammanfattning. Vår granskning har också innefattat förköpsinformationen för hem-, villa-, personbiloch reseförsäkringar på Internet. Vi anser att informationskraven i KOVFS 1981:3 (punkten 2) till stor del är relevanta för de innehållsmässiga krav som kan ställas på förköpsinformationen på Internet. Resultatet beträffande uppfyllelse av riktlinjerna är generellt sett sämre än den tryckta förköpsinformationen. 25 av 39 granskade förköpsmaterial uppfyller/uppfyller i det närmaste helt riktlinjernas krav (64%). De vanligaste och kanske allvarligaste bristerna i förköpsinformationen för alla försäkringstyperna är att försäkringarnas huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår alls eller inte är tillräckligt utförligt beskrivna. En annan allvarlig generell brist i förköpsinformationen är att information om vad som påverkar premien endast kommer fram indirekt då konsumenten beräknar sin premieuppgift.

4 Internet erbjuder nya möjligheter som gör att riktlinjerna kommer att revideras och kompletteras med särskilda krav för förköpsinformationen på bolagens webbplatser. I granskningen ingick också att undersöka när och hur försäkringsbolagen tillställer konsumenterna de fullständiga villkoren i samband med nyteckning eller ändring av försäkringen. Vår granskning visar att många men inte alla bolag följer de krav som riktlinjerna ställer.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 9 2. Gällande regler och riktlinjer 9 3. Genomförande Kommentar till tabellerna Allianz Nordeuropa Försäkring Aktsam Försäkrings AB Dial Försäkrings AB Erika Insurance Europeiska Försäkringsaktiebolaget Folksam Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand Försäkrings AB Volvia Försäkringsbolaget Atlantica/Netviq Försäkringsbolaget Zurich Holmia Försäkring AB Lita Försäkringar Länsförsäkringar Wasa Nord Reseskydd AB Safe International Försäkrings AB Salus Ansvar Skandia Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag Trygg-Hansa Försäkrings AB Slutkommentar 43 Bilaga 1: Förköpsinformation - Hemförsäkring Bilaga 2: Förköpsinformation - Villaförsäkring Bilaga 3: Förköpsinformation - Personbil Bilaga 4 Förköpsinformation - Reseförsäkring Bilaga 5: Förköpsinformation - Internet Hemförsäkring Bilaga 6: Förköpsinformation - Internet Villaförsäkring Bilaga 7: Förköpsinformation - Internet Personbil Bilaga 8: Förköpsinformation - Internet Reseförsäkring Bilaga 9: Förköpsinformation - Hemförsäkring Bilaga 10: Förköpsinformation - Villaförsäkring Bilaga 11: Förköpsinformation - Personbil

6 1. Inledning Informationen till hushållen om försäkringsvillkoren har ökat i betydelse. En anledning till detta är att hushållens beroende av finansiella tjänster har ökat i samband med ändringar i olika trygghets- och välfärdssystem. Det är då viktigt för konsumenten att kunna göra ett bra val av försäkringsprodukter, eftersom valet inte sällan är av stor betydelse för den enskildes ekonomi. Försäkringarnas innehåll var tidigare i stor utsträckning detsamma hos olika bolag. Konkurrensen har emellertid gjort att bolagen i allt större omfattning konkurrerar med innehållet i sina försäkringar. För att göra ett rationellt val av försäkring räcker det inte längre att jämföra premierna, man måste som konsument också få möjlighet att uppmärksamma skillnaderna i försäkringsbolagens åtaganden. Slutligen medför den ökade internationaliseringen och medlemskapet i EU att konsumenterna i allt större utsträckning kommer att erbjudas försäkringstjänster av utländska försäkringsgivare. 2. Gällande regler och riktlinjer Enligt 4 marknadsföringslagen (1995:450) ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Marknadsföringen ska även lämna sådan information som är av särskild betydelse ur konsumentsynpunkt. Som information av särskild betydelse från ur konsumentsynpunkt räknas den information som konsumentförsäkringslagen tillsammans med konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1981:3 ställer krav på. För de försäkringar som anges i 1 konsumentförsäkringslagen gäller särskilda informationskrav. Försäkringsbolaget ska innan försäkringen tecknas lämna sådan information som konsumenten behöver för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av försäkringen. Informationen ska även underlätta valet av försäkringsform. Kraven på information före köp finns uttryckta i 5 konsumentförsäkringslagen. Genom Konsumentverkets riktlinjer för information om vissa konsumentförsäkringar (KOVFS 1981:3), har informationskraven i konsumentförsäkringslagen preciserats. Riktlinjerna har framtagits i samråd med försäkringsbranschen. Förköpsinformation på Internet har vuxit fram först efter det att riktlinjerna utfärdades. Informationskraven i KOVFS 1981:3 betraktas ändå som relevanta och väsentliga för det innehållsmässiga krav som ska ställas på förköpsinformationen. Den andra punkten i riktlinjerna behandlar vilken information försäkringsbolaget ska lämna till konsumenten innan försäkringen tecknas. Generellt gäller att informationen 9

7 om försäkringsskyddets huvudsakliga omfattning ska beskrivas på ett balanserat och rättvisande sätt. Informationen ska vidare vara översiktlig och kortfattad. De specifika informationskraven framgår nedan a Vem försäkringen gäller för b Vilken geografisk omfattning försäkringen har och den tidsbegränsning som eventuellt gäller c Eventuell skyldighet enligt lag att ha försäkring d Vilka moment som ingår och deras huvudsakliga omfattning. Även huvudsakliga krav och begränsningar ska framgå. Det gäller t.ex. krav på låsning, vilka beloppsbegränsningar som gäller, innebörden av begreppet stöldbegärlig egendom, regler för förvaring av sådan egendom samt i bil- och båtförsäkring, innebörden av begreppen tillbehör till bil och båt e Vilka självrisker som gäller Information ska i huvuddrag lämnas om de förhållanden som påverkar storleken av premien samt om hur konsumenten kan få exakt premieuppgift Informationen ska tydligt beskriva bolagets utbud av försäkringsalternativ inom området Skriftlig information bör ges i en trycksak och utformas med syfte att underlätta för konsumenten att orientera sig på marknaden. Benämningar och övrig terminologi får inte användas på sådant sätt att det försvårar för konsumenten att rätt tillgodogöra sig informationen. Informationen ska normalt vara skriftlig men får vara muntlig om konsumenten kan antas ha intresse av att försäkringen omedelbart träder ikraft och detta förhindras av att informationen ges skriftligt eller om andra omständigheter medför att skriftlig information inte kan ges. Tryckt skriftlig information behöver inte ges för sådan försäkring som normalt inte erbjuds eller tecknas av konsumenter Den skriftliga informationen bör på framträdande plats upplysa om att den utgör för köpsinformation och att uppgifterna endast är översiktliga och inte utgör försäkringsvillkor Informationen ska innehålla upplysning om hur konsumenten kan få försäkringsvillkoren och utförligare information om försäkringen. Av punkt 3.5 i riktlinjerna framgår det att sedan försäkringen tecknats bör försäkringstagaren tillställas försäkringsvillkoren om han inte tidigare har erhållit dem. Under punkt 4 framgår vilken skriftlig information som ska lämnas till försäkringstagarna vid villkorsändring i samband med förnyelse av försäkringen och vid villkorsändring under försäkringstiden. Uppgift ska ges om vilka villkor i avtalet som utgår, ändras eller tillkommer. Den nya villkorstexten ska tillställas försäkringstagaren. Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföringslagen och de marknadsrättsliga bestämmelserna i konsumentförsäkringslagen. Konsumentverket kan med stöd av dessa lagregler vidta åtgärder i de fall försäkringsbolagen inte uppfyller lagens krav på information innan försäkring tecknas. 10

8 3. Genomförande För att erhålla underlag till granskningen skickades en skrivelse från Konsumentverket till de i granskningen utvalda försäkringsbolagen. I skrivelsen ombads bolagen att inkomma med sitt förköpsinformationsmaterial, fullständiga villkor, sin webbadress samt uppgift om när försäkringstagaren tillställs de fullständiga försäkringsvillkoren. Urvalet av försäkringsbolag baserades på de bolag som ingick i Konsumentverkets marknadsstudie 1997 och kompletterades med reseförsäkringsbolag och ett bolag som under ett visst varumärke endast bedriver försäljningsverksamhet via Internet. Genom kontakter med Konsumenternas Försäkringsbyrå fick vi hjälp att göra urvalet. Vid ett samrådsmöte med Finansinspektionen diskuterades genomförandet av uppdraget. Därefter skedde en granskning av materialet genom en jämförelse mellan de informationskrav som ställs upp i riktlinjerna (KOVFS 1981:3), det skriftliga informationsmaterial försäkringsbolagen lämnar till konsumenten före köp samt de fullständiga villkoren. Samma jämförelse gjordes med den förköpsinformation som bolagen lämnar på Internet. Vid ett samrådsmöte med Konsumenternas Försäkringsbyrå erhöll vi synpunkter till hjälp för granskningen. Resultatet av granskningen redovisas i tabellform (bilagorna 1-8). I rapportens bilagor finns även resultaten från marknadsstudien 1997 som jämförelsematerial (bilagorna 9-11). Tabellen visar i vilken omfattning bolagen uppfyller de krav på informationens innehåll som riktlinjerna ställer. Om informationen finns med anges detta med ett ja. Om informationen saknas anges detta med ett nej. I de fall vår bedömning är att informationen i något avseende kan anses bristfällig i förhållande till riktlinjerna har detta markerats med ett ja, men i tabellerna. Försäkringsbolagen har därefter tillställs en skrivelse med granskningsresultatet, som de ombetts att kommentera. Resultatet av granskningen kommenteras individuellt för varje försäkring som bolaget erbjuder. Kommentarerna för respektive bolag utgörs av våra synpunkter, men även av bolagens kommentarer till granskningen. Kommentarerna innehåller en helhetsbedömning av om förköpsinformationen kan anses vara kortfattad och översiktlig samt om den innehåller en balanserad och rättvisande beskrivning av försäkringsskyddets huvudsakliga omfattning. Bedömningen av om förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig baserar sig på vår subjektiva uppfattning av materialet. Vi har bedömt om förköpsmaterialet kan betraktas som balanserat och rättvisande mot bakgrund av vilket resultat bolaget har uppvisat när det gäller informationskrav om försäkringsskyddets huvudsakliga omfattning. Vårt slutliga omdöme av i vilken omfattning förköpsinformationen uppfyller riktlinjernas krav har fyra nivåer. 1. Förköpsinformationen uppfyller riktlinjernas krav 2. Förköpsinformationen uppfyller i det närmaste helt riktlinjernas krav 11

9 3. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav 4. Förköpsinformationen uppfyller inte riktlinjernas krav Bedömningarna är gjorda mot bakgrund av om förköpsinformationen; 1. inte uppvisar några brister 2. endast uppvisar en mindre brist 3. har några få brister 4. uppvisar flera brister Materialet som har granskats är omfattande vilket leder till att de brister som tas upp i kommentarerna inte gör anspråk på att vara uttömmande. Rapporten avslutas med sammanfattande slutkommentarer om resultatet av granskningen, de generella brister vi uppmärksammat i förköpsmaterialen samt våra synpunkter på riktlinjerna och deras tillämplighet på reseförsäkringar och förköpsinformationen på Internet. 12

10 4. Kommentar till tabellerna 4.1 Allianz Nordeuropa Försäkring Allianz meddelar hem- och villahemförsäkring. Allianz har ingen förköpsinformation på Internet. De fullständiga villkoren erhålles i samband med nyteckning av försäkring tillsammans med försäkringshandlingarna. Vid ändring avgör bolaget från fall till fall om villkor ska bifogas. Det beror dels på ändringens art, dels på kundens önskemål. Förköpsinformation i tryckt form Hemförsäkring Förköpsinformationen består av ett produktblad och en översikt i A4 format. Konsumentverket har uppmärksammat en förbättring av informationen. Vi saknar dock fortfarande en beskrivning av försäkringens huvudsakliga omfattning (2.1.3d). Vi anser inte att det är tillräckligt att endast räkna upp de olika momenten för att uppfylla riktlinjernas krav. Vi tycker heller inte att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de kommer att komplettera informationen i enlighet med Konsumentverkets synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Villahemförsäkring Förköpsinformationen består av ett produktblad och en översikt i A4 format. Konsumentverket har även här uppmärksammat en viss förbättring av informationen. Vi saknar dock fortfarande en beskrivning av försäkringens huvudsakliga omfattning (2.1.3d). Vi anser inte att det är tillräckligt att endast räkna upp de olika momenten för att uppfylla riktlinjernas krav. Vi tycker heller inte att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de kommer att komplettera informationen i enlighet med Konsumentverkets synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. 4.2 Aktsam Försäkrings AB Aktsam meddelar personbilförsäkringar. Till de kunder som har sin bil försäkrad i Aktsam erbjuds Trygg-Hansas hem- och villaförsäkringar. Aktsam använder då Trygg- Hansas förköpsinformation, vilken kommenteras under rubriken för Trygg-Hansa (4.19). Aktsams förköpsinformation för personbilförsäkring finns även på Internet. De fullständiga villkoren erhålles i samband med nyteckning av försäkring tillsammans med försäkringshandlingarna. 13

11 Förköpsinformation i tryckt form Personbilförsäkring Förköpsinformationen består av en sexsidig broschyr i A5 format med talong (premieförfrågan). Vi anser att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar inte är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad och vi anser vidare att den i huvudsak kan betraktas som balanserad och rättvisande. Aktsam har kommenterat våra synpunkter med att hänvisa till att förköpsinformationsbroschyren har tagits fram förra året efter kontakter med Konsumentverket. Informationen borde därför vara fullständig. Vi anser inte att informationen är fullständig då försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar kunde ha fått en lite utförligare exemplifiering. Vi anser att förköpsinformationen i det närmaste helt uppfyller riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På Aktsams webbplats får förköpsinformationen sökas under rubriken försäkringstyper. Exakt prisuppgift får konsumenten under rubriken prisförfrågan. De fullständiga villkoren finns inte att tillgå på webbplatsen. Det finns inte möjlighet att teckna försäkring via webbplatsen men konsumenten kan genom en förfrågan få ett skräddarsytt premieförslag hemskickat. Personbilförsäkring Vi saknar information om försäkringens geografiska omfattning (2.1.3b). Vi anser vidare att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar inte är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan inte riktigt beskrivas som balanserad och rättvisande. Bolaget säger sig kunna justera bristen på uppgift om försäkringens geografiska omfattning. När det gäller försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar har de samma kommentar som under personbilförsäkring ovan. Vi anser inte att informationen är fullständig då försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar kunde ha fått en lite utförligare exemplifiering. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. 4.3 Dial Försäkrings AB Dial meddelar hem-, villa- och personbilförsäkring. Förköpsinformation finns även på Internet. De fullständiga villkoren erhålles vid nyteckning i samband med att försäkringshandlingarna skickas ut. Då kunden ändrar sin försäkring skickar bolaget inte ut nya villkor. 14

12 Förköpsinformation i tryckt form Hemförsäkring Förköpsinformationen består av en tiosidig broschyr i A5 format. Konsumentverket har uppmärksammat en förbättring av informationen. Vi saknar dock uppgift om hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4). Vidare anser vi att uppgiften om hur kunden kan få utförligare information inte är tillräckligt tydlig (2.1.8). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan också betraktas som balanserad och rättvisande. Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Villaförsäkring Förköpsinformationen består av en sexsidig broschyr i A5 format. Vi saknar uppgift om hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4) och att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser vidare att uppgift om hur kunden kan få utförligare information inte är tillräckligt tydlig (2.1.8). Förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan också betraktas som balanserad och rättvisande. Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Personbilförsäkring Förköpsinformationen består av en femsidig broschyr i A5 format. Det finns även en sjusidig broschyr i A4 format med svarstalong. Förköpsinformationsmaterial finns för respektive bilmärkesförsäkring. Vi saknar uppgift om hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4). Vi anser vidare att uppgift om hur kunden kan få utförligare information inte är tillräckligt tydlig (2.1.8). Förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan också betraktas som balanserad och rättvisande. Bolaget har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På Dials webbplats får förköpsinformationen sökas under rubriken försäkringar och priser. Informationen finns under rubriken för respektive försäkring. Under rubriken pris/teckna kan konsumenten få exakt prisuppgift och teckna försäkring. Prisuppgift kan även erhållas på webbplatsens startsida. Konsumenten kan också välja att kostnadsfritt bli uppringd av bolaget genom att ange sitt telefonnummer på hemsidan. De fullständiga villkoren finns inte att tillgå på webbplatsen. Genom att gå in på rubriken kontakta Dial och underrubriken informationsvillkor kan de dock beställas. 15

13 Hemförsäkring Vi saknar uppgift om vilka huvudsakliga krav som ställs på försäkringstagaren (2.1.3d). Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom det endast framkommer indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det finns ingen uppgift i informationen om att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi tycker heller inte att det framgår hur kunden kan få utförligare information (2.1.8). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Vi anser att förköpsinformationen inte är balanserad och rättvisande. Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte uppfyller riktlinjernas krav. Villaförsäkring Vi saknar uppgift om vilka huvudsakliga krav som ställs på försäkringstagaren (2.1.3d). Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom det endast framkommer fram indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det finns ingen uppgift i informationen om att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi tycker heller inte att det framgår hur kunden kan få utförligare information (2.1.8). Förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Vi anser att förköpsinformationen inte riktigt är balanserad och rättvisande Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Förköpsinformationen uppfyller inte riktlinjernas krav. Personbilförsäkring Vi saknar information om försäkringens geografiska omfattning (2.1.3b). Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast kommer fram indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Vidare anser vi att informationen om de huvudsakliga krav som ställs på försäkringstagaren inte är tillräckligt tydligt angivna (2.1.3d). Det finns ingen uppgift i informationen om att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi tycker heller inte att det framgår hur kunden kan få utförligare information (2.1.8). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Vi anser att förköpsinformationen inte riktigt är balanserad och rättvisande. Bolaget har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Förköpsinformationen uppfyller inte riktlinjernas krav. 4.4 Erika Insurance Erika meddelar reseförsäkringar. Bolaget har ingen förköpsinformation på Internet. Bolaget har inte lämnat uppgift om eller när konsumenten erhåller fullständiga försäkringsvillkor vid nyteckning. Konsumenten får en beskrivning av villkoren i den förköpsinformationsbroschyr som skickas till försäkringstagaren i samband med boknings- 16

14 bekräftelsen. Vid telefonbeställning får kunden förköpsinformationsbroschyren som innehåller en beskrivning av villkoren om kunden så begär. Eftersom bolaget endast tillhandahåller tidsbegränsade försäkringar är det inte aktuellt med villkorsändringar i redan tecknade försäkringar. Förköpsinformation i tryckt form Lion Alpin Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till ett A4 blad med information på båda sidor. Vi anser att informationen om vem försäkringen gäller för (2.1.3a), försäkringens geografiska omfattning (2.1.3b) och försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar (2.1.3d) är svårtillgänglig, eftersom den endast finns presenterad i den förkortade och finstilta villkorsinformationen. Vi saknar vidare uppgift om att inormationen inte utgör fullständiga villkor (2.1.7). Förköpsinformationen är kortfattad, men inte riktigt översiktlig. Den är inte att riktigt att betrakta som balanserad och rättvisande. Erika har kommenterat våra synpunkter med att uppgiften om vem försäkringen gäller för och försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar finns angivna i den villkorstext som broschyren innehåller. När de gäller försäkringens geografiska omfattningen menar bolaget att försäkringen inte har någon geografisk begränsning utan omfattar de resor/resmål som Lion Alpin tillhandahåller. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav. Sembo Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till ett A4 blad med information på båda sidor. Vi anser att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar (2.1.3d), samt att informationen inte utgör fullständiga villkor (2.1.7) är svårtillgänglig, eftersom den endast finns presenterad i den förkortade och finstilta villkorsinformationen. Förköpsinformationen är kortfattad, men inte riktigt översiktlig. Den är inte att riktigt att betrakta som balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att uppgifterna om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar finns angivna i den villkorstext som broschyren innehåller. Förköpsinformationen uppfyller i stora drag riktlinjernas krav. Semester Tur Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till ett A4 blad med information på båda sidor. Vi anser att informationen om vem försäkringen gäller för (2.1.3a) samt informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar (2.1.3d) är svårtillgänglig, eftersom den endast finns presenterad i den förkortade och finstilta villkorsinformationen. Vi saknar vidare en uppgift om att informationen inte utgör fullständiga villkor (2.1.7). Förköpsinformationen är kortfattad, men inte riktigt översiktlig. Den är inte att riktigt att betrakta som balanserad och rättvisande. Erika har kommenterat våra synpunkter med att uppgiften om vem försäkringen gäller för och försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar finns angivna i den villkorstext som broschyren innehåller. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav. 17

15 4.5 Europeiska Försäkringsaktiebolaget Europeiska meddelar reseförsäkringar. Bolaget har förköpsinformation på Internet. De fullständiga villkoren erhålles om konsumenten så begär. De fullständiga villkoren finns ute hos resebyråerna. I förköpsbroschyren står en hänvisning om var kunden kan få de fullständiga villkoren. Förköpsinformation i tryckt form Min/Max Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till två A4 sidor med information på fram- och baksida. Vi anser att det kunde framgå tydligare att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Europeiska har inte inkommit med svar på våra synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen i det närmaste helt uppfyller riktlinjernas krav. Ving reseförsäkring Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till två A4 sidor med information på fram- och baksida. Vi anser att det kunde framgå tydligare att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Europeiska har inte inkommit med svar på våra synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen i det närmaste helt uppfyller riktlinjernas krav. Help Line Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till två A4 sidor med information på fram- och baksida. Vi anser inte att informationen om försäkringens huvudsakliga begränsningar är tillräcklig (2.1.3d). Vi saknar information om försäkringens huvudsakliga krav (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har inte inkommit med svar på våra synpunkter. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På bolagets webbplats får förköpsinformationen sökas under rubriken privatresor. Därefter finns underrubriker för de försäkringar som bolaget erbjuder. Exakt prisuppgift kan erhållas under respektive försäkring. Konsumenten har möjlighet att teckna försäkring via webbplatsens startsida. De fullständiga villkoren finns inte att tillgå på webbplatsen. Min/Max Vi anser att det kunde framgå tydligare att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Europeiska har inte inkommit med svar på våra synpunkter. 18

16 Vi anser att förköpsinformationen i det närmaste helt uppfyller riktlinjernas krav. Help Line Vi anser inte att informationen om försäkringens huvudsakliga begränsningar är tillräcklig (2.1.3d). Vi saknar information om försäkringens huvudsakliga krav (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har inte inkommit med svar på våra synpunkter. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav. 4.6 Folksam Folksam meddelar hem-, villa-, personbil- och reseförsäkringar. Förköpsinformation finns även på Internet. Vid nyteckning av försäkring erhålles de fullständiga villkoren som bilaga till försäkringshandlingarna. Efter uppdatering av villkor skickar bolaget ut villkoren som aviseringsbilaga vid årsförfallodagen. Bolaget informerar om villkorsförändringar skriftligen antingen som text på försäkringsbrevet eller i bilagt brev. Förköpsinformation i tryckt form Hemförsäkring Förköpsinformationen består av en sjusidig broschyr i A5 format. Konsumentverket har uppmärksammat en förbättring av informationen. Den uppfyller enligt vår uppfattning riktlinjerna. Vi anser att informationen är översiktlig och kortfattad. Den är balanserad och rättvisande och uppfyller enligt vår uppfattning riktlinjernas krav. Villaförsäkring Förköpsinformationen består av en sjusidig broschyr i A5 format. Konsumentverket har uppmärksammat en förbättring av informationen. Den uppfyller enligt vår uppfattning riktlinjerna. Vi anser att informationen är översiktlig och kortfattad. Den är balanserad och rättvisande och uppfyller enligt vår uppfattning riktlinjernas krav. Personbilsförsäkring Förköpsinformationen består av en sjusidig broschyr i A5 format. Konsumentverket har uppmärksammat en förbättring av informationen. Den uppfyller enligt vår uppfattning riktlinjerna. Vi anser att informationen är översiktlig och kortfattad. Den är balanserad och rättvisande och uppfyller enligt vår uppfattning riktlinjernas krav. Reseförsäkring Förköpsinformationen består av en sjusidig broschyr i A5 format. Vi saknar information om vad som påverkar premien och hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4). Vi anser att informationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. 19

17 Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de kommer att komplettera informationen i enlighet med Konsumentverkets synpunkter. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På Folksams webbplats får förköpsinformationen sökas under rubriken försäkring. Därefter finns underrubriker för de försäkringar som bolaget erbjuder. Exakt prisuppgift kan erhållas under rubriken för respektive försäkring. Via webbplatsen kan endast bilförsäkring tecknas. De fullständiga villkoren finns att tillgå på webbplatsen. Hemförsäkring Vi anser inte att det är tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast framgår indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det framgår inte av informationen att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att informationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Folksam har kommenterat våra synpunkter med att de anser sig uppfylla riktlinjernas krav, men att de omgående kommer att komplettera sin information i enlighet med våra synpunkter. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. Villaförsäkring Vi anser att det inte är tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast framgår indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det framgår inte av informationen att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att informationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de anser sig uppfylla riktlinjernas krav, men att de omgående kommer att komplettera sin information i enlighet med våra synpunkter. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. Personbilförsäkring Vi anser att det inte är tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast framgår indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det framgår inte av informationen att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att informationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Folksam har kommenterat våra synpunkter med att de anser sig uppfylla riktlinjernas krav, men att de omgående kommer att komplettera sin information i enlighet med våra synpunkter. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. Reseförsäkring Vi anser att det inte är tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast framgår indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det framgår inte av informationen 20

18 att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att informationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de anser sig uppfylla riktlinjernas krav men omgående kommer att komplettera sin information i enlighet med våra synpunkter. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. 4.7 Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand Svenska Brand meddelar hem- och villahemförsäkringar. Bolaget har ingen förköpsinformation på Internet. De fullständiga villkoren erhålles vid nyteckning av försäkring. Vid ändring av försäkring skickas villkoren om konsumenten begär att få villkoren. Förköpsinformation i tryckt form Hemförsäkring Förköpsinformationen består av en tresidig broschyr i A4 format med svarstalong. Beloppsbegränsningar finns angivna, men vi tycker inte att det är tillräckligt för att uppfylla informationskravet på försäkringens huvudsakliga begränsningar (2.1.3d). Vi saknar vidare uppgift om vad som påverkar premien och hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den är vidare inte helt att betrakta som balanserad och rättvisande. Svenska Brand har kommenterat våra synpunkter med att de för närvarande håller på att revidera förköpsinformationen och att de i den nya versionen kommer att ta hänsyn till våra påpekanden. I dagsläget uppfyller förköpsinformationen inte helt riktlinjernas krav, men om utlovade ändringar vidtas kommer den att göra det. Villahemförsäkring Förköpsinformationen består av en tresidig broschyr i A4 format med svarstalong. Beloppsbegränsningar finns angivna, men vi anser inte att det är tillräckligt för att uppfylla informationskravet på försäkringens huvudsakliga begränsningar (2.1.3d). Vi saknar vidare uppgift om vad som påverkar premien och hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den är vidare inte riktigt att betrakta som balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de för närvarande håller på att revidera förköpsinformationen och att de i den nya versionen kommer att ta hänsyn till våra påpekanden. I dagsläget uppfyller förköpsinformationen inte helt riktlinjernas krav, men om utlovade ändringar vidtas kommer den att göra det. 21

19 4.8 Försäkrings AB Volvia Volvia meddelar personbilförsäkring. Förköpsinformation finns även på Internet. Fullständiga villkor erhålles tillsammans med försäkringsbrev vid nyteckning, förnyelse (huvudförfallodag) samt vid återupplivning av försäkring. Förköpsinformation i tryckt form Personbilförsäkring Förköpsinformationen består av en tiosidig broschyr i A5 format som erhålls tillsammans med en fyrsidig broschyr i A4 format - Kortfattad information om Volvias försäkringar. Vi anser inte att informationen om vem försäkringen gäller för är tillräckligt tydlig (2.1.3a). Vi saknar vidare uppgift om försäkringens geografiska omfattning (2.1.3b). Vi anser att informationen är kortfattad och översiktlig. Vi anser vidare att den är balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat vår synpunkter med att de är skäliga. De har för avsikt att förtydliga informationen om vem som försäkringen gäller och att lägga till uppgift om vem försäkringen gäller. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På Volvias webbplats får förköpsinformationen sökas under respektive bilmärke Volvo eller Renault. Informationen finns att tillgå under rubriken våra försäkringar. Exakt prisuppgift kan erhållas under rubriken pris/förfrågan. De fullständiga villkoren finns under rubriken beställ villkor. Det går inte att teckna försäkring via webbplatsen. Personbilförsäkring Vi anser informationen om geografisk omfattning (2.1.3b) samt information om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar (2.1.3d) inte är tillräckligt tydlig. Informationen kan endast erhållas i de kortfattade villkoren som konsumenten får söka under rubriken Beställ villkor. För att kunna ta del av villkoren krävs vidare att man har installerat programmet Acrobat Reader på sin dator. Vi anser vidare att det inte är tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast framgår indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Information om vilka självrisker som gäller (2.1.3e) är svårtillgänglig, då den endast framgår under rubriken Prisförfrågan. Vi anser att förköpsinformationen är att betrakta som kortfattad, men den är inte översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de fullständiga villkoren finns tillgängliga på webbplatsen och där framgår både geografisk omfattning, krav och begränsningar. När det gäller självrisk och vad som påverkar premien avser bolaget att förtydliga informationen. Förköpsinformationen uppfyller inte riktlinjernas krav. 22

20 4.9 Försäkringsbolaget Atlantica/Netviq Netviq förmedlar hem- och villaförsäkring via Internet. Försäkringsgivare är Försäkringsbolaget Atlantica. Förköpsinformation på Internet På bolagets webbplats får förköpsinformation sökas under rubriken försäkringar. Informationen finns under rubriken för respektive försäkring. Exakt prisuppgift kan erhållas under respektive försäkring. Konsumenten kan därifrån gå vidare och teckna försäkring. De fullständiga villkoren finns under en rubrik på webbplatsens startsida. Hemförsäkring Vi anser att informationen om försäkringens huvudsakliga krav, begränsningar (2.1.3d) och vilka självrisker som gäller (2.1.3e) är svårtillgänglig eftersom den är frånkopplad från den övriga förköpsinformationen och står att finna under villkorsrubriken. Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast framgår indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Vi anser att informationen är kortfattad men inte riktigt översiktlig. Den är vidare att betrakta som balanserad och rättvisande. Atlantica/Netviq har kommenterat våra synpunkter med att utformningen av kundkommunikation via Internet skiljer sig i väsentliga avseenden från det traditionella kommunikationsformerna. Vidare tycker bolaget att de uppfyller riktlinjernas krav, eftersom de fullständiga försäkringsvillkoren och en sammanfattning av dessa finns tillgängliga och dessutom kan skrivas ut. Bolaget menar också att kunden får uppgift om vad som påverkar premien då det finns en möjlighet för kunden att variera försäkringens karaktär t. ex. genom val av olika självrisker, omfattning och säkerhetssystem. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. Villaförsäkring Vi anser att informationen om försäkringens huvudsakliga krav, begränsningar (2.1.3d) och vilka självrisker som gäller (2.1.3e) är svårtillgänglig eftersom den är frånkopplad den övriga förköpsinformationen och står att finna under villkorsrubriken. Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast framgår indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Vi anser att informationen är kortfattad men inte riktigt översiktlig. Den är vidare att betrakta som balanserad och rättvisande. Atlantica/Netviqs kommentarer, se ovan under hemförsäkring. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav Försäkringsbolaget Zurich Zurich meddelar hem-, hus-, personbil- och reseförsäkring. Förköpsinformation finns även på Internet. Fullständiga villkor erhålles vid nyteckning. Vid mindre villkorsändringar får försäkringstagaren information om ändringarna vid årsförnyelse. Vid 23

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund Datum 2014-06-27 Rättsenhet 2 Camilla Tellås PM- granskning av dolda-fel försäkringar 1. Inledning och bakgrund Konsumentverket har blivit uppmärksammat på att det har förekommit brister avseende försäkringstypen

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Angående vilseledande marknadsföring

Angående vilseledande marknadsföring 2014-11-07 Dnr 2014/1059 Enhet Rättsenhet 2 Camilla Tellås Dir. tel. 054/19 40 50 Moderna Försäkringar Att: Karin Stenlund Box 7830 103 98 Stockholm Angående vilseledande marknadsföring Konsumentverket

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen?

Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Daniel Olsson Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen? Examensarbete 20 poäng Handledare

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Försäkringsgivarens informationsplikt

Försäkringsgivarens informationsplikt Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning C-uppsats i rättsvetenskap, 10 p. Handledare: Jessica van der Sluijs

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se

Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring. Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Bästa fonden? En granskning av fondmarknadsföring Malin Fors Jurist på Konsumentverket malin.fors@konsumentverket.se Konsumentverkets uppdrag Konsumentverkets uppgift är att se till att företagen följer

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Varsågod! Din hyresvärd kan nu erbjuda dig en förmånlig Hemförsäkring hos Vardia.

Varsågod! Din hyresvärd kan nu erbjuda dig en förmånlig Hemförsäkring hos Vardia. 15 % rabatt på premien hela första året Varsågod! Din hyresvärd kan nu erbjuda dig en förmånlig Hemförsäkring hos Vardia. Hemförsäkringen hjälper dig vid inbrott, brand, översvämning och andra olyckor.

Läs mer

Produktförsäkring och skadereglering

Produktförsäkring och skadereglering Produktförsäkring och skadereglering Maj 2010 Maj 2010 Dnr 09-11327 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Undersökning av skadereglering vid produktförsäkring i hemelektronikbranschen 5 Urval och avgränsningar

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Förmedlarpolicy för Folksam Företag

Förmedlarpolicy för Folksam Företag Förmedlarpolicy för Folksam Företag Allmänt... 3 Underlag... 3 Process... 3 Handläggningsrutiner vid offert-folksam... 3 Tillstånd/registrering... 3 Förmedlarfullmakt... 3 Försäkringsbrev och premiefaktura...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund.

Studentlivförsäkring. 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Kostnadsfri försäkring! För dig som studentmedlem i ditt fackförbund. Dock längst till 40 års ålder. Studentlivförsäkring 100.000 kr Ekonomisk ersättning vid dödsfall Försäkringen betalar ut ett skattefritt

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014

Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Försäkringsbrev Rättsskydd vid miljöbrott: Region Skåne - 2014 Gjensidige Försäkring P.O. Box 3031 SE-103 61 Stockholm Telefon +46 (0)771 326 326 Telefax +46 (0)8 753 61 71 Org.nr. 516407-0384 info@gjensidige.se

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Villaförsäkring. Förköpsinformation Gäller från Förköpsinformation Villaförsäkring Länsförsäkringar Gävleborg

Villaförsäkring. Förköpsinformation Gäller från Förköpsinformation Villaförsäkring Länsförsäkringar Gävleborg Villaförsäkring Förköpsinformation Gäller från 2016-01-01 Var gäller försäkringen? Villaförsäkringen gäller för den fastighet som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet. Vem omfattas av försäkringen?

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Hundförsäkring 2015-06-01 Våra försäkringsprodukter Våra hundförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om hunden dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Släpvagnsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Släpvagnsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Släpvagnsförsäkring Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd för dig och din släpvagn. Detta är endast

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 6022847 Organisationsnr: 212000-1694 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-19 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lidköpings

Läs mer

Granskning av marknadsföring i poddradio

Granskning av marknadsföring i poddradio Konsument verket KO Otto Johansson Hansson Malin Fors PM Datum 2016-11-28 2016/1385 Granskning av marknadsföring i poddradio Bakgrund Konsumentverket har uppmärksammat att det är vanligt förekommande med

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Tillfälle 8 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt

Tillfälle 8 Försäkringsrätt. Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Tillfälle 8 Försäkringsrätt Dafne Barkestad doktorand i försäkringsrätt Stockholm Center for Commercial Law Vad är försäkring? Ansvarsövertagande Riskspridning Riskgemenskap Historia Oreglerat Tariffföreningar

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall

Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Stiftelse (1979) Stadgar: oberoende informera, vägleda och hjälpa konsumenter i försäkringsfrågor. Inte ombud.

Stiftelse (1979) Stadgar: oberoende informera, vägleda och hjälpa konsumenter i försäkringsfrågor. Inte ombud. 1 2 Stiftelse (1979) Stadgar: oberoende informera, vägleda och hjälpa konsumenter i försäkringsfrågor. Inte ombud. Jurister ger kostnadsfri vägledning, vardagar 09:00 12:00. Hjälp till självhjälp. Tolka

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Livförsäkring. Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall. Även för din partner!

Livförsäkring. Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Livförsäkring Ekonomiskt stöd för din familj vid dödsfall Om du avlider kan en livförsäkring

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer