RAPPORT 2000:1. Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2000:1. Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation"

Transkript

1 RAPPORT 2000:1 Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation

2 Förord Konsumentverket fick i juni 1999 i uppdrag av regeringen att följa upp hur försäkringsbolagen utformar sin förköpsinformation avseende de sakförsäkringsprodukter som är mest väsentliga för konsumenter. I uppdraget ingår dessutom att granska när och hur konsumenterna tillställs de fullständiga försäkringsvillkoren i samband med nyteckning eller ändring av försäkring. Konsumentverket har valt att granska förköpsinformationen för hem-, villa-, personbiloch reseförsäkring. Granskningen omfattar det tryckta förköpsmaterialet samt förköps informationen på Internet. Vid granskningen av förköpsinformationen för hem-, villaoch personbilförsäkring har Konsumentverkets marknadsstudie från 1997 följts upp. Arbetet med regeringsuppdraget har utförts av Lina Westman och Carita Lindborg vid avdelningen Konsumenträtt, rättsenhet 2. Stockholm i februari 2000

3 Sammanfattning Vår granskning av den tryckta förköpsinformationen för hem-, villa-, personbil- och reseförsäkringar visar att försäkringsbolagen ännu inte i alla delar uppfyller riktlinjernas informationskrav. Av 52 granskade förköpsmaterial uppfyller/uppfyller i det närmaste helt 35 stycken riktlinjernas krav (67%). De vanligaste bristerna i förköpsinformationen för hem-, villa- och personbilförsäkringar är att försäkringarnas huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår alls eller inte är tillräckligt utförligt beskrivna. En annan brist är att information om hur kunden får exakt premieuppgift saknas. Många gånger framgår det inte heller tydligt att informationen endast utgör förköpsinformation. Uppföljningen av den marknadsstudie som Konsumentverket genomförde 1997, av försäkringsbolagens tryckta förköpsinformation beträffande hem-, villa- och personbilförsäkring, visar att bolagen generellt har förbättrat sin förköpsinformation. Den står 1999 i bättre överensstämmelse med Konsumentverkets riktlinjer för information om vissa konsumentförsäkringar (KOVFS 1981:3). I jämförelse med marknadsstudien från 1997 har vår granskning utökats med reseförsäkringar. 10 av totalt 13 granskade förköpsmaterial uppfyller/uppfyller i det närmaste helt riktlinjernas informationskrav. En förklaring till det uppnådda resultatet kan vara att flera av förköpsmaterialen innehåller försäkringens villkor. Eftersom de har varit kortfattade och relativt översiktliga har vi räknat in villkoren som en del av förköpsinformationen. De vanligaste bristerna i förköpsinformationen för reseförsäkringar är i likhet med förköpsinformationen för de övriga försäkringarna att information om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår tydligt samt uppgift om vad som påverkar premien och hur konsumenten får exakt premieuppgift saknas. I några fall framgår det inte heller om villkorstexten utgör fullständiga villkor eller endast en sammanfattning. Vår granskning har också innefattat förköpsinformationen för hem-, villa-, personbiloch reseförsäkringar på Internet. Vi anser att informationskraven i KOVFS 1981:3 (punkten 2) till stor del är relevanta för de innehållsmässiga krav som kan ställas på förköpsinformationen på Internet. Resultatet beträffande uppfyllelse av riktlinjerna är generellt sett sämre än den tryckta förköpsinformationen. 25 av 39 granskade förköpsmaterial uppfyller/uppfyller i det närmaste helt riktlinjernas krav (64%). De vanligaste och kanske allvarligaste bristerna i förköpsinformationen för alla försäkringstyperna är att försäkringarnas huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår alls eller inte är tillräckligt utförligt beskrivna. En annan allvarlig generell brist i förköpsinformationen är att information om vad som påverkar premien endast kommer fram indirekt då konsumenten beräknar sin premieuppgift.

4 Internet erbjuder nya möjligheter som gör att riktlinjerna kommer att revideras och kompletteras med särskilda krav för förköpsinformationen på bolagens webbplatser. I granskningen ingick också att undersöka när och hur försäkringsbolagen tillställer konsumenterna de fullständiga villkoren i samband med nyteckning eller ändring av försäkringen. Vår granskning visar att många men inte alla bolag följer de krav som riktlinjerna ställer.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 9 2. Gällande regler och riktlinjer 9 3. Genomförande Kommentar till tabellerna Allianz Nordeuropa Försäkring Aktsam Försäkrings AB Dial Försäkrings AB Erika Insurance Europeiska Försäkringsaktiebolaget Folksam Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand Försäkrings AB Volvia Försäkringsbolaget Atlantica/Netviq Försäkringsbolaget Zurich Holmia Försäkring AB Lita Försäkringar Länsförsäkringar Wasa Nord Reseskydd AB Safe International Försäkrings AB Salus Ansvar Skandia Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag Trygg-Hansa Försäkrings AB Slutkommentar 43 Bilaga 1: Förköpsinformation - Hemförsäkring Bilaga 2: Förköpsinformation - Villaförsäkring Bilaga 3: Förköpsinformation - Personbil Bilaga 4 Förköpsinformation - Reseförsäkring Bilaga 5: Förköpsinformation - Internet Hemförsäkring Bilaga 6: Förköpsinformation - Internet Villaförsäkring Bilaga 7: Förköpsinformation - Internet Personbil Bilaga 8: Förköpsinformation - Internet Reseförsäkring Bilaga 9: Förköpsinformation - Hemförsäkring Bilaga 10: Förköpsinformation - Villaförsäkring Bilaga 11: Förköpsinformation - Personbil

6 1. Inledning Informationen till hushållen om försäkringsvillkoren har ökat i betydelse. En anledning till detta är att hushållens beroende av finansiella tjänster har ökat i samband med ändringar i olika trygghets- och välfärdssystem. Det är då viktigt för konsumenten att kunna göra ett bra val av försäkringsprodukter, eftersom valet inte sällan är av stor betydelse för den enskildes ekonomi. Försäkringarnas innehåll var tidigare i stor utsträckning detsamma hos olika bolag. Konkurrensen har emellertid gjort att bolagen i allt större omfattning konkurrerar med innehållet i sina försäkringar. För att göra ett rationellt val av försäkring räcker det inte längre att jämföra premierna, man måste som konsument också få möjlighet att uppmärksamma skillnaderna i försäkringsbolagens åtaganden. Slutligen medför den ökade internationaliseringen och medlemskapet i EU att konsumenterna i allt större utsträckning kommer att erbjudas försäkringstjänster av utländska försäkringsgivare. 2. Gällande regler och riktlinjer Enligt 4 marknadsföringslagen (1995:450) ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Marknadsföringen ska även lämna sådan information som är av särskild betydelse ur konsumentsynpunkt. Som information av särskild betydelse från ur konsumentsynpunkt räknas den information som konsumentförsäkringslagen tillsammans med konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1981:3 ställer krav på. För de försäkringar som anges i 1 konsumentförsäkringslagen gäller särskilda informationskrav. Försäkringsbolaget ska innan försäkringen tecknas lämna sådan information som konsumenten behöver för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av försäkringen. Informationen ska även underlätta valet av försäkringsform. Kraven på information före köp finns uttryckta i 5 konsumentförsäkringslagen. Genom Konsumentverkets riktlinjer för information om vissa konsumentförsäkringar (KOVFS 1981:3), har informationskraven i konsumentförsäkringslagen preciserats. Riktlinjerna har framtagits i samråd med försäkringsbranschen. Förköpsinformation på Internet har vuxit fram först efter det att riktlinjerna utfärdades. Informationskraven i KOVFS 1981:3 betraktas ändå som relevanta och väsentliga för det innehållsmässiga krav som ska ställas på förköpsinformationen. Den andra punkten i riktlinjerna behandlar vilken information försäkringsbolaget ska lämna till konsumenten innan försäkringen tecknas. Generellt gäller att informationen 9

7 om försäkringsskyddets huvudsakliga omfattning ska beskrivas på ett balanserat och rättvisande sätt. Informationen ska vidare vara översiktlig och kortfattad. De specifika informationskraven framgår nedan a Vem försäkringen gäller för b Vilken geografisk omfattning försäkringen har och den tidsbegränsning som eventuellt gäller c Eventuell skyldighet enligt lag att ha försäkring d Vilka moment som ingår och deras huvudsakliga omfattning. Även huvudsakliga krav och begränsningar ska framgå. Det gäller t.ex. krav på låsning, vilka beloppsbegränsningar som gäller, innebörden av begreppet stöldbegärlig egendom, regler för förvaring av sådan egendom samt i bil- och båtförsäkring, innebörden av begreppen tillbehör till bil och båt e Vilka självrisker som gäller Information ska i huvuddrag lämnas om de förhållanden som påverkar storleken av premien samt om hur konsumenten kan få exakt premieuppgift Informationen ska tydligt beskriva bolagets utbud av försäkringsalternativ inom området Skriftlig information bör ges i en trycksak och utformas med syfte att underlätta för konsumenten att orientera sig på marknaden. Benämningar och övrig terminologi får inte användas på sådant sätt att det försvårar för konsumenten att rätt tillgodogöra sig informationen. Informationen ska normalt vara skriftlig men får vara muntlig om konsumenten kan antas ha intresse av att försäkringen omedelbart träder ikraft och detta förhindras av att informationen ges skriftligt eller om andra omständigheter medför att skriftlig information inte kan ges. Tryckt skriftlig information behöver inte ges för sådan försäkring som normalt inte erbjuds eller tecknas av konsumenter Den skriftliga informationen bör på framträdande plats upplysa om att den utgör för köpsinformation och att uppgifterna endast är översiktliga och inte utgör försäkringsvillkor Informationen ska innehålla upplysning om hur konsumenten kan få försäkringsvillkoren och utförligare information om försäkringen. Av punkt 3.5 i riktlinjerna framgår det att sedan försäkringen tecknats bör försäkringstagaren tillställas försäkringsvillkoren om han inte tidigare har erhållit dem. Under punkt 4 framgår vilken skriftlig information som ska lämnas till försäkringstagarna vid villkorsändring i samband med förnyelse av försäkringen och vid villkorsändring under försäkringstiden. Uppgift ska ges om vilka villkor i avtalet som utgår, ändras eller tillkommer. Den nya villkorstexten ska tillställas försäkringstagaren. Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföringslagen och de marknadsrättsliga bestämmelserna i konsumentförsäkringslagen. Konsumentverket kan med stöd av dessa lagregler vidta åtgärder i de fall försäkringsbolagen inte uppfyller lagens krav på information innan försäkring tecknas. 10

8 3. Genomförande För att erhålla underlag till granskningen skickades en skrivelse från Konsumentverket till de i granskningen utvalda försäkringsbolagen. I skrivelsen ombads bolagen att inkomma med sitt förköpsinformationsmaterial, fullständiga villkor, sin webbadress samt uppgift om när försäkringstagaren tillställs de fullständiga försäkringsvillkoren. Urvalet av försäkringsbolag baserades på de bolag som ingick i Konsumentverkets marknadsstudie 1997 och kompletterades med reseförsäkringsbolag och ett bolag som under ett visst varumärke endast bedriver försäljningsverksamhet via Internet. Genom kontakter med Konsumenternas Försäkringsbyrå fick vi hjälp att göra urvalet. Vid ett samrådsmöte med Finansinspektionen diskuterades genomförandet av uppdraget. Därefter skedde en granskning av materialet genom en jämförelse mellan de informationskrav som ställs upp i riktlinjerna (KOVFS 1981:3), det skriftliga informationsmaterial försäkringsbolagen lämnar till konsumenten före köp samt de fullständiga villkoren. Samma jämförelse gjordes med den förköpsinformation som bolagen lämnar på Internet. Vid ett samrådsmöte med Konsumenternas Försäkringsbyrå erhöll vi synpunkter till hjälp för granskningen. Resultatet av granskningen redovisas i tabellform (bilagorna 1-8). I rapportens bilagor finns även resultaten från marknadsstudien 1997 som jämförelsematerial (bilagorna 9-11). Tabellen visar i vilken omfattning bolagen uppfyller de krav på informationens innehåll som riktlinjerna ställer. Om informationen finns med anges detta med ett ja. Om informationen saknas anges detta med ett nej. I de fall vår bedömning är att informationen i något avseende kan anses bristfällig i förhållande till riktlinjerna har detta markerats med ett ja, men i tabellerna. Försäkringsbolagen har därefter tillställs en skrivelse med granskningsresultatet, som de ombetts att kommentera. Resultatet av granskningen kommenteras individuellt för varje försäkring som bolaget erbjuder. Kommentarerna för respektive bolag utgörs av våra synpunkter, men även av bolagens kommentarer till granskningen. Kommentarerna innehåller en helhetsbedömning av om förköpsinformationen kan anses vara kortfattad och översiktlig samt om den innehåller en balanserad och rättvisande beskrivning av försäkringsskyddets huvudsakliga omfattning. Bedömningen av om förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig baserar sig på vår subjektiva uppfattning av materialet. Vi har bedömt om förköpsmaterialet kan betraktas som balanserat och rättvisande mot bakgrund av vilket resultat bolaget har uppvisat när det gäller informationskrav om försäkringsskyddets huvudsakliga omfattning. Vårt slutliga omdöme av i vilken omfattning förköpsinformationen uppfyller riktlinjernas krav har fyra nivåer. 1. Förköpsinformationen uppfyller riktlinjernas krav 2. Förköpsinformationen uppfyller i det närmaste helt riktlinjernas krav 11

9 3. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav 4. Förköpsinformationen uppfyller inte riktlinjernas krav Bedömningarna är gjorda mot bakgrund av om förköpsinformationen; 1. inte uppvisar några brister 2. endast uppvisar en mindre brist 3. har några få brister 4. uppvisar flera brister Materialet som har granskats är omfattande vilket leder till att de brister som tas upp i kommentarerna inte gör anspråk på att vara uttömmande. Rapporten avslutas med sammanfattande slutkommentarer om resultatet av granskningen, de generella brister vi uppmärksammat i förköpsmaterialen samt våra synpunkter på riktlinjerna och deras tillämplighet på reseförsäkringar och förköpsinformationen på Internet. 12

10 4. Kommentar till tabellerna 4.1 Allianz Nordeuropa Försäkring Allianz meddelar hem- och villahemförsäkring. Allianz har ingen förköpsinformation på Internet. De fullständiga villkoren erhålles i samband med nyteckning av försäkring tillsammans med försäkringshandlingarna. Vid ändring avgör bolaget från fall till fall om villkor ska bifogas. Det beror dels på ändringens art, dels på kundens önskemål. Förköpsinformation i tryckt form Hemförsäkring Förköpsinformationen består av ett produktblad och en översikt i A4 format. Konsumentverket har uppmärksammat en förbättring av informationen. Vi saknar dock fortfarande en beskrivning av försäkringens huvudsakliga omfattning (2.1.3d). Vi anser inte att det är tillräckligt att endast räkna upp de olika momenten för att uppfylla riktlinjernas krav. Vi tycker heller inte att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de kommer att komplettera informationen i enlighet med Konsumentverkets synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Villahemförsäkring Förköpsinformationen består av ett produktblad och en översikt i A4 format. Konsumentverket har även här uppmärksammat en viss förbättring av informationen. Vi saknar dock fortfarande en beskrivning av försäkringens huvudsakliga omfattning (2.1.3d). Vi anser inte att det är tillräckligt att endast räkna upp de olika momenten för att uppfylla riktlinjernas krav. Vi tycker heller inte att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att de kommer att komplettera informationen i enlighet med Konsumentverkets synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. 4.2 Aktsam Försäkrings AB Aktsam meddelar personbilförsäkringar. Till de kunder som har sin bil försäkrad i Aktsam erbjuds Trygg-Hansas hem- och villaförsäkringar. Aktsam använder då Trygg- Hansas förköpsinformation, vilken kommenteras under rubriken för Trygg-Hansa (4.19). Aktsams förköpsinformation för personbilförsäkring finns även på Internet. De fullständiga villkoren erhålles i samband med nyteckning av försäkring tillsammans med försäkringshandlingarna. 13

11 Förköpsinformation i tryckt form Personbilförsäkring Förköpsinformationen består av en sexsidig broschyr i A5 format med talong (premieförfrågan). Vi anser att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar inte är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad och vi anser vidare att den i huvudsak kan betraktas som balanserad och rättvisande. Aktsam har kommenterat våra synpunkter med att hänvisa till att förköpsinformationsbroschyren har tagits fram förra året efter kontakter med Konsumentverket. Informationen borde därför vara fullständig. Vi anser inte att informationen är fullständig då försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar kunde ha fått en lite utförligare exemplifiering. Vi anser att förköpsinformationen i det närmaste helt uppfyller riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På Aktsams webbplats får förköpsinformationen sökas under rubriken försäkringstyper. Exakt prisuppgift får konsumenten under rubriken prisförfrågan. De fullständiga villkoren finns inte att tillgå på webbplatsen. Det finns inte möjlighet att teckna försäkring via webbplatsen men konsumenten kan genom en förfrågan få ett skräddarsytt premieförslag hemskickat. Personbilförsäkring Vi saknar information om försäkringens geografiska omfattning (2.1.3b). Vi anser vidare att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar inte är tillräcklig (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan inte riktigt beskrivas som balanserad och rättvisande. Bolaget säger sig kunna justera bristen på uppgift om försäkringens geografiska omfattning. När det gäller försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar har de samma kommentar som under personbilförsäkring ovan. Vi anser inte att informationen är fullständig då försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar kunde ha fått en lite utförligare exemplifiering. Förköpsinformationen kan i det närmaste helt sägas uppfylla riktlinjernas krav. 4.3 Dial Försäkrings AB Dial meddelar hem-, villa- och personbilförsäkring. Förköpsinformation finns även på Internet. De fullständiga villkoren erhålles vid nyteckning i samband med att försäkringshandlingarna skickas ut. Då kunden ändrar sin försäkring skickar bolaget inte ut nya villkor. 14

12 Förköpsinformation i tryckt form Hemförsäkring Förköpsinformationen består av en tiosidig broschyr i A5 format. Konsumentverket har uppmärksammat en förbättring av informationen. Vi saknar dock uppgift om hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4). Vidare anser vi att uppgiften om hur kunden kan få utförligare information inte är tillräckligt tydlig (2.1.8). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan också betraktas som balanserad och rättvisande. Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Villaförsäkring Förköpsinformationen består av en sexsidig broschyr i A5 format. Vi saknar uppgift om hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4) och att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser vidare att uppgift om hur kunden kan få utförligare information inte är tillräckligt tydlig (2.1.8). Förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan också betraktas som balanserad och rättvisande. Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Personbilförsäkring Förköpsinformationen består av en femsidig broschyr i A5 format. Det finns även en sjusidig broschyr i A4 format med svarstalong. Förköpsinformationsmaterial finns för respektive bilmärkesförsäkring. Vi saknar uppgift om hur kunden får exakt premieuppgift (2.1.4). Vi anser vidare att uppgift om hur kunden kan få utförligare information inte är tillräckligt tydlig (2.1.8). Förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Den kan också betraktas som balanserad och rättvisande. Bolaget har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte helt uppfyller riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På Dials webbplats får förköpsinformationen sökas under rubriken försäkringar och priser. Informationen finns under rubriken för respektive försäkring. Under rubriken pris/teckna kan konsumenten få exakt prisuppgift och teckna försäkring. Prisuppgift kan även erhållas på webbplatsens startsida. Konsumenten kan också välja att kostnadsfritt bli uppringd av bolaget genom att ange sitt telefonnummer på hemsidan. De fullständiga villkoren finns inte att tillgå på webbplatsen. Genom att gå in på rubriken kontakta Dial och underrubriken informationsvillkor kan de dock beställas. 15

13 Hemförsäkring Vi saknar uppgift om vilka huvudsakliga krav som ställs på försäkringstagaren (2.1.3d). Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom det endast framkommer indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det finns ingen uppgift i informationen om att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi tycker heller inte att det framgår hur kunden kan få utförligare information (2.1.8). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Vi anser att förköpsinformationen inte är balanserad och rättvisande. Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Vi anser att förköpsinformationen inte uppfyller riktlinjernas krav. Villaförsäkring Vi saknar uppgift om vilka huvudsakliga krav som ställs på försäkringstagaren (2.1.3d). Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom det endast framkommer fram indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Det finns ingen uppgift i informationen om att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi tycker heller inte att det framgår hur kunden kan få utförligare information (2.1.8). Förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Vi anser att förköpsinformationen inte riktigt är balanserad och rättvisande Dial har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Förköpsinformationen uppfyller inte riktlinjernas krav. Personbilförsäkring Vi saknar information om försäkringens geografiska omfattning (2.1.3b). Vi anser vidare att det inte framgår tydligt vad som påverkar premien (2.1.4), eftersom den endast kommer fram indirekt vid beräknandet av premieuppgift. Vidare anser vi att informationen om de huvudsakliga krav som ställs på försäkringstagaren inte är tillräckligt tydligt angivna (2.1.3d). Det finns ingen uppgift i informationen om att den endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi tycker heller inte att det framgår hur kunden kan få utförligare information (2.1.8). Vi anser att förköpsinformationen är översiktlig och kortfattad. Vi anser att förköpsinformationen inte riktigt är balanserad och rättvisande. Bolaget har meddelat att de inte har några synpunkter på vår granskning, men att de givetvis har synpunkterna i åtanke vid sitt arbete med förköpsinformationsmaterialet. Förköpsinformationen uppfyller inte riktlinjernas krav. 4.4 Erika Insurance Erika meddelar reseförsäkringar. Bolaget har ingen förköpsinformation på Internet. Bolaget har inte lämnat uppgift om eller när konsumenten erhåller fullständiga försäkringsvillkor vid nyteckning. Konsumenten får en beskrivning av villkoren i den förköpsinformationsbroschyr som skickas till försäkringstagaren i samband med boknings- 16

14 bekräftelsen. Vid telefonbeställning får kunden förköpsinformationsbroschyren som innehåller en beskrivning av villkoren om kunden så begär. Eftersom bolaget endast tillhandahåller tidsbegränsade försäkringar är det inte aktuellt med villkorsändringar i redan tecknade försäkringar. Förköpsinformation i tryckt form Lion Alpin Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till ett A4 blad med information på båda sidor. Vi anser att informationen om vem försäkringen gäller för (2.1.3a), försäkringens geografiska omfattning (2.1.3b) och försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar (2.1.3d) är svårtillgänglig, eftersom den endast finns presenterad i den förkortade och finstilta villkorsinformationen. Vi saknar vidare uppgift om att inormationen inte utgör fullständiga villkor (2.1.7). Förköpsinformationen är kortfattad, men inte riktigt översiktlig. Den är inte att riktigt att betrakta som balanserad och rättvisande. Erika har kommenterat våra synpunkter med att uppgiften om vem försäkringen gäller för och försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar finns angivna i den villkorstext som broschyren innehåller. När de gäller försäkringens geografiska omfattningen menar bolaget att försäkringen inte har någon geografisk begränsning utan omfattar de resor/resmål som Lion Alpin tillhandahåller. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav. Sembo Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till ett A4 blad med information på båda sidor. Vi anser att informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar (2.1.3d), samt att informationen inte utgör fullständiga villkor (2.1.7) är svårtillgänglig, eftersom den endast finns presenterad i den förkortade och finstilta villkorsinformationen. Förköpsinformationen är kortfattad, men inte riktigt översiktlig. Den är inte att riktigt att betrakta som balanserad och rättvisande. Bolaget har kommenterat våra synpunkter med att uppgifterna om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar finns angivna i den villkorstext som broschyren innehåller. Förköpsinformationen uppfyller i stora drag riktlinjernas krav. Semester Tur Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till ett A4 blad med information på båda sidor. Vi anser att informationen om vem försäkringen gäller för (2.1.3a) samt informationen om försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar (2.1.3d) är svårtillgänglig, eftersom den endast finns presenterad i den förkortade och finstilta villkorsinformationen. Vi saknar vidare en uppgift om att informationen inte utgör fullständiga villkor (2.1.7). Förköpsinformationen är kortfattad, men inte riktigt översiktlig. Den är inte att riktigt att betrakta som balanserad och rättvisande. Erika har kommenterat våra synpunkter med att uppgiften om vem försäkringen gäller för och försäkringens huvudsakliga krav och begränsningar finns angivna i den villkorstext som broschyren innehåller. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav. 17

15 4.5 Europeiska Försäkringsaktiebolaget Europeiska meddelar reseförsäkringar. Bolaget har förköpsinformation på Internet. De fullständiga villkoren erhålles om konsumenten så begär. De fullständiga villkoren finns ute hos resebyråerna. I förköpsbroschyren står en hänvisning om var kunden kan få de fullständiga villkoren. Förköpsinformation i tryckt form Min/Max Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till två A4 sidor med information på fram- och baksida. Vi anser att det kunde framgå tydligare att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Europeiska har inte inkommit med svar på våra synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen i det närmaste helt uppfyller riktlinjernas krav. Ving reseförsäkring Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till två A4 sidor med information på fram- och baksida. Vi anser att det kunde framgå tydligare att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Europeiska har inte inkommit med svar på våra synpunkter. Vi anser att förköpsinformationen i det närmaste helt uppfyller riktlinjernas krav. Help Line Förköpsinformationen består av en broschyr som kan vecklas ut till två A4 sidor med information på fram- och baksida. Vi anser inte att informationen om försäkringens huvudsakliga begränsningar är tillräcklig (2.1.3d). Vi saknar information om försäkringens huvudsakliga krav (2.1.3d). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är inte balanserad och rättvisande. Bolaget har inte inkommit med svar på våra synpunkter. Förköpsinformationen uppfyller inte helt riktlinjernas krav. Förköpsinformation på Internet På bolagets webbplats får förköpsinformationen sökas under rubriken privatresor. Därefter finns underrubriker för de försäkringar som bolaget erbjuder. Exakt prisuppgift kan erhållas under respektive försäkring. Konsumenten har möjlighet att teckna försäkring via webbplatsens startsida. De fullständiga villkoren finns inte att tillgå på webbplatsen. Min/Max Vi anser att det kunde framgå tydligare att informationen endast utgör förköpsinformation (2.1.7). Vi anser att förköpsinformationen är kortfattad och översiktlig. Den är balanserad och rättvisande. Europeiska har inte inkommit med svar på våra synpunkter. 18

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Rättsföljder av brott mot informationsplikten

Rättsföljder av brott mot informationsplikten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lasse Tengvall Rättsföljder av brott mot informationsplikten i 5 och 6 KFL Examensarbete 20 poäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2001 0 Sammanfattning

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Produktförsäkring och skadereglering

Produktförsäkring och skadereglering Produktförsäkring och skadereglering Maj 2010 Maj 2010 Dnr 09-11327 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Undersökning av skadereglering vid produktförsäkring i hemelektronikbranschen 5 Urval och avgränsningar

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

2000:2 B ILFÖRSÄKRINGEN EFTER AVREGLERINGEN. Rapport den 7 mars 2000

2000:2 B ILFÖRSÄKRINGEN EFTER AVREGLERINGEN. Rapport den 7 mars 2000 2000:2 B ILFÖRSÄKRINGEN EFTER AVREGLERINGEN Rapport den 7 mars 2000 1. S AMMANFATTNING År 1995 skedde en avreglering av svensk bilförsäkring. Finansinspektionen har under hösten och vintern 1999/2000 undersökt

Läs mer

Plötslig och oförutsedd skada en sakligt sett förnuftig och rimlig reglering?

Plötslig och oförutsedd skada en sakligt sett förnuftig och rimlig reglering? Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen Hedvig Mannergren Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade Studier, 20 poäng VT 2007 Handledare: Filip Bladini Plötslig och oförutsedd skada en

Läs mer

Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd?

Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? Juridiska institutionen Examensarbete 30 högskolepoäng Höstterminen 2011 Ger barnförsäkringar ett starkt försäkringsskydd? - En analys av grundsyftet med FAL Mia Lagerqvist & Kajsa Lundberg Handledare:

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Blancokrediter till konsumenter

Blancokrediter till konsumenter RAPPORT DEN 31 MARS 2005 DNR 05-1842-600 2005 : 4 Blancokrediter till konsumenter INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Reglering av kreditgivning 4 Beskrivning av undersökta företag 5 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten

Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Sven Lundgren Symtomklausuler i personförsäkring- Ett kringgående av upplysningsplikten Examensarbete 20 poäng Handledare: Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat

Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat Juridiska institutionen Examensarbete på Juristprogrammet, 30 p, höstterminen 2012 Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat - En studie med utgångspunkt i brandmomentet på fordonsförsäkringen

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Gruppförsäkringar. Juridiska institutionen. Reza Ghasemi. Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012

Gruppförsäkringar. Juridiska institutionen. Reza Ghasemi. Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete (30 hp) höstterminen 2012 Gruppförsäkringar En studie om bestämmelserna om reservationsanslutning i försäkringsavtalslagen är i behov av översyn Reza

Läs mer

Utvärdering av rättshjälpslagen

Utvärdering av rättshjälpslagen Utvärdering av rättshjälpslagen (1996:1619) - Rapport - Del A INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING.....6 FÖRKORTNINGAR...17 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG...20 1. INLEDANDE BESKRIVNING AV DEN NYA RÄTTSHJÄLPSLAGEN...22

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:24 2001-11-01 Dnr B 2/00 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE GE Capital Bank AB, 516401-9936, Box 302, 171 75 STOCKHOLM Ombud: advokaten D.W., Advokatfirman

Läs mer

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER En rapport om funktionshindrades svårigheter att få teckna privat personförsäkring. Rapporten har gjorts av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Handikappförbundens

Läs mer