uppdrar till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att söka EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "uppdrar till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att söka EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet.""

Transkript

1 J(,.,-\ (~"" /, /) ~----X~L/\j SVAR PÅ MOTION FRÅN NINOS MARAHA (FP) MED RUBRIKEN re f) ao,;'c<~ "EU-STÖD FÖR UTBILDNING AV LÄRARE I TVÅSPRÅ~~<;~p ".. ~.~j Till Kommunfullmäktige Ninos Maraha (fp) har i en motion föreslagit följande: "Kommunfullmäktige Dnr 200B -89- O9 II uppdrar till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att söka EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet." Remissbehandling Motionen remitterades till Utbildningsnämnden, Vårdinge kommundelsnämnd, Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, Järna kommundelsnämnd och Enhörna kommundelsnämnd för yttrande. Vårdinge kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 29 januari Järna kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 22 januari Enhörna kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 31 januari Hölö-Mörkö kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 17 januari Utbildningsnämnden yttrade sig över motionen den 5 februari Utbildningsnämnden anger i sitt yttrande i huvudsak följande: Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets yttrande som sitt eget. I yttrandet uttalas stöd för motionens förslag om att söka EU-medel för fortbildning av lärare. Utbildningsnämnden gav i samband med sitt yttrande över motionen ett uppdrag till utbildningskontoret att uppmana och stimulera enheterna till att söka EU-stöd för fortbildning kring tvåspråkighet. Hölö-Mörkö kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak följande Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut överensstämmer med utbildningsnämndens beslut. Järna kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak följande Järna kommundelsnämnds beslut överensstämmer med utbildningsnämndens beslut. Enhörna kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak följande Enhörna kommundelsnämnds beslut överensstämmer med utbildningsnämndens beslut. Vårdinge kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak följande Vårdinge kommundelsnämnds beslut överensstämmer med utbildningsnämndens beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen delar motionens åsikt om att det är värdefullt att dels finansiera kommunal verksamhet med relevanta medel från EU, att dels utveckla arbetet med tvåspråkigt lärande. I det förslag till Mål&Budget som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har tagit fram betonas vikten tvåspråkigheten. Man skriver följande:

2 "Språket får inte bli ett hinder för lärandet. Utbildningen såväl i som på barnens/elevernas modersmål ska utvecklas. Fler barn och elever ska erbjudas hela eller delar av ämnesundervisningen på sitt modersmål. Det är därför viktigt att se flerspråkighet som en tillgång och kompetens. Språkkunskaper innebär en rikedom i tänkandet och en möjlighet att känna sig hemma i olika sammanhang, både kulturellt och socialt. Fortbildning i svenska som andraspråk för alla lärarkategorier kommer därför att vara en prioriterad kompetensutvecklingsinsats. " Det finns därmed en bred politisk samsyn i Södertälje om det tvåspråkiga lärandets betydelse. Detta är en viktig grund för ett framgångsrikt arbete med att utveckla undervisandet på flera språk. Det är dessutom bra att utbildningskontoret redan i januari, i samband med remissbehandlingen, gavs i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna till att söka ED-stöd för fortbildning kring flerspråkighet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att bifalla motionen

3 ~.~~ ~~ Folkpartiet MOTION Till kommunfullmäktige EU-STÖD FÖR UTBILDNING AV LÄRARE I TVASPRÅKIGHET I Södertälje talas det ungefär 80 språk, vilket är ett resultat av den mångkulturella befolkningssammansättningen. I vissa skolor talar en stor minoritet finska medan i andra skolor är assyriska/syriska (benämning enligt Skolverkets officiella statistik) ett dominerande språk. I klassrummet leder det ofta till kommunikationssvårigheter mellan lärare och elev, men också elever sinsemellan. De elever som inte behärskar det svenska språket väl tenderar att hålla sig till en begränsad vokabulär, med överhängande risk att halka efter i skolundervisningen. Att vara tvåspråkig är i grunden en styrka, men det fordrar att båda språken underhålls. Dessvärre växer alltför många södertäljebor med invandrarbakgrund upp med bristande kunskaper i svenska och respektive modersmål. Istället för att bli flerspråkig riskerar berörd målgrupp att bli halvspråkig. Problemet har många rötter, där en av förklaringarna bottnar i segregation och utanförskap. De som kommer från samma språkfamilj använder många gånger modersmålet för att markera närhet och solidaritet med den egna gruppen samtidigt som de "kodväxlar", det vill säga växlar från det ena språket till det andra, för att till fullo utnyttja sin språkliga potential. Undersökningar som har gjorts om tvåspråkighet i skolan har visat sig att det är bra för alla i klassrummet när en lärare har en insikt i tvåspråkighet och elevernas språkliga bakgrund. Istället för att ett samtal avbryts mellan elev och lärare på grund av elevens bristande språkkunskaper kan läraren på ett enkelt och naturligt sätt hjälpa en elev, som till exempel inte kan ett svårt ord på svenska och använder sitt hemspråk istället. Det svenska ordet blir tillgängligt för de övriga eleverna samtidigt som fokus inte försvinner från ämnesundervisningen. Samtidigt framhåller språkforskarna att satsningar på modersmålet har en positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och allmänna skolframgång. Därför är det viktigt att inse att alla språk är viktiga, inte bara engelska eller andra språk med hög status. Genom att utbilda lärare i tvåspråkighet skapar vi möjligheter till en bättre kommunikation i klassrummet och därmed en ökad kunskapsnivå i undervisningen. Samtidigt bekräftas en elev som en tvåspråkig individ och fullvärdig deltagare i klassrummet. vilket i sin tur borgar för en bättre integration i skolan.

4 Södertälje kommun har generellt sett inte varit särskilt bra på att ansöka om EU-medel, som mer och mer framstår som en outnyttjad resurs. EU har ett brett program för pedagogisk verksamhet, varför Södertälje kommun snarast bör utreda möjligheterna att få ekonomiskt stöd för till exempel utbildning av lärare i tvåspråkighet. Folkpartiets förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att söka EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet. SZ;:29~b 2007 t, \ ::::.,. Ninos Maraha (fp)

5 8 Södertäljekomm n Utbildningsnämnde ÖD~~~~~~,~t~~~MI D Sammanträdesprotokoll 6 Dnr.. 1. ;!"",I;;....~ Rnr Motion av Ninos Maraha, fp. "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" DmUN 07/128 Sammanfattning av ärendet Folkpartiet föreslår i en motion att Utbildningsnämnden söker EU stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet. Genom att utbildå lärare i tvåspråkighet ser Folkpartiet möjligheter till bättre kommunikation i klassrummen och därmed ökad kunskapsnivå. De lärargrupper som kan vara aktuella är lärare i svenska som andraspråk, flerspråkiga lärare och ämneslärare Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Folkpartiets motion "EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" 2007/ Barnchecklista Ärendeldemokratichecklista Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets svar som sitt eg~t, samt " ger utbildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka EU-stöd för fortbildning kring flerspråkighet. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: KS Verksamhetschefer Akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande : - r" /"1 \J~;'t'Lil

6 SÖDERTÄLJE KOMMUN " Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET Urszula Estmer Kompetens- och Språkcentrum Utbildningsnämnden Motion av Ninos Maraha, fp. "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" Dm UN 07/128 Sammanfattning av ärendet Folkpartiet fdreslår i en motion att Utbildningsnämnden söker EU stöd for utbildning av lärare i tvåspråkighet. Genom att utbilda lärare i tvåspråkighet ser Folkpartiet möjligheter till bättre kommunikation i klassrummen och därmed ökad kunskapsnivå. De lärargrupper som kan vara aktuella är lärare i svenska som andraspråk, flerspråkiga lärare och ämneslärare Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Folkpartiets motion "EU-stöd for utbildning av lärare i tvåspråkighet" 2007/ Barnchecklista Ärendeldemokratichecklista Ärendet Folkpartiets foreslår i en motion att Utbildningsnämnden söker EU stöd for utbildning av lärare i tvåspråkighet. Mot bakgrund av Södertäljes språksituation, med många språk och många flerspråkiga barn och elever, påpekar Folkpartiet vikten av att båda språken underhålls och att lärare har insikt i tvåspråkighet och elevernas språkliga bakgrund, for att stödja måluppfyllelse. Genom att utbilda lärare i tvåspråkighet ser Folkpartiet möjligheter till bättre kommunikation/integration i klassrummen och därmed ökad kunskapsnivå. De lärargrupper som kan vara aktuella är lärare i svenska som andraspråk, flerspråkiga lärare och ämneslärare. Utbildningar som är aktuella är sådana som stödjer de syften och behov som anges i motionen; utbildning i svenska som Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

7 2 andraspråk får flerspråkiga lärare och ämneslärare, samt ärnnesfortbildning för flerspråkiga lärare och lärare i svenska som andraspråk. Omfattande kompetensutvecklingsinsatser får modersmålslärare pågår, men Utbildningskontoret bedömer att behoven är större än de påböijade insatserna. Folkpartiets motion anger att EU-medel ska sökas för ändamålet. EU-medel får utbildningsinsatser finns både inom Comenius-programmet, EU:s regionala fonder mm. Utbildningskontorets synpunkter: Ökad lärarkompetens som syftar till att stödja flerspråkiga elevers måluppfyllelse är ett prioriterat område i Utbildningskontorets strategier får kompetensutveckling. Förslaget i Folkpartiets motion är helt i linje. med detta. Att finansiera utvecklings- och kompetensutvecklingsinsatser med EU-medel har blivtfmer och mer vanligt under senare år på d~ enskilda enheterna, men möjligheterna är troligen större än det vi hittills har utnyttjat. Här kan Utbildningskontoret aktualisera möjligheten får fårskolorna och skolorna att söka medel från ED. I allt större utsträckning ansvarar enheterna själva får undervisning och lärare i modersmål och svenska som andraspråk och rektorn ansvarar för kvaliteten i utbildningen. I och med inrättandet aven internationell enhet centralt i kommunen kommer skolorna att få ökade möjligheter till stöd i ansökningsfårfarandel Utbildningskontorets förslag: Utbildningsnämnden antar utbildningskontorets svar som sitt eget, samt geryj;bildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka EU-stöd får fortbildning kring flerspråkighet. ~~/ZZe::/~:#:J-; Annabella Kraft utbildningschef Beslutet expedieras till: KS Verksamhetschefer Akt

8 BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Bilaga l Ärende: motion av Ninos Maraha, fp. "EU-stöd för utbildning av lärare" Dm DN 07/128. Handläggare Urszula Estmer,. BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention.. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja D Nej X Varför inte? Utbildningsnämndens beslut är svar på en motion. Vid -JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: l. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? lad NejD På vilket sätt?/ Varför inte? 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? lad NejD På vilket sätt?/ Varför inte? 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? lad NejD På vilket sätt?/ Varför inte? 4. Har barn och ungdomar fatt uttrycka sin mening? lad NejD På vilket sätt?/ Varför inte? Övrigt som bör tas hänsyn till

9 Södertälje kommu Il SÖOERT;\'_Jt "DMMUN Hölö-Mörkö KOJll rr L,,,styrelsen kommundelsnämn ( 200a Dnr,') f IJI " IRnr " r!.:l Sammanträdesprotokoll Motion av Ninos Maraha, fp. "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" Dm HöMö 07/ Sammanfattning av ärendet Folkpartiet föreslår i en motion att Utbildningsnämnden söker ED stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet. Genom att utbilda lärare i tvåspråkighet ser Folkpartiet möjligheter till bättre kommunikation i klassrummen och därmed ökad kunskapsnivå. De lärargrupper som kan vara aktuella är lärare i svenska som andraspråk, flerspråkiga lärare och ämneslärare Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Folkpartiets motion "EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" 2007/ Barnchecklista Ärende/demokratichecklista Controller/utredare Björn Ohlsson föredrar ärendet. Yrkande Ordförande Peter Friström (s) yrkar bifall till kontorets förslag. Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut Kommundelsnämnden 1. antar utbildningskontorets svar som sitt eget, samt 2. ger utbildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka EU-stöd för fortbildning kring flerspråkighet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Verksamhetschefer Hölö-Mörkö kdn- Akten Justerandes signum -, Anslagsdatum Utdragsbestyrkande --~ <,)/ :

10 Södertälje kommu SÖDERTÄLJE KOMMUN K0r~111""'11~:':+' '(Pli Järna kommundelsnämnd i ") ~. -. ;~~,",,'_'-Ji"'.-,.-, ~." 19 IDm,,? l, "" I..,/L ",r ammanträdesprotokoll Motion av Ninos Maraha, fp. "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" Dm lä 07/ Sammanfattning av ärendet Folkpartiet föreslår i en motion att Utbildningsnämnden söker EU stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet. Genom att utbilda lärare i tvåspråkighet ser Folkpartiet möjligheter till bättre kommunikation i klassrummen och därmed ökad kunskapsnivå. De lärargrupper som kan vara aktuella är lärare i svenska som andraspråk, t1erspråkiga lärare och ämneslärare Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Folkpartiets motion "EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" 2007/ Barnchecklista Ärende/demokratichecklista Kontorschef Ewa Chrona föredrar ärendet. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden l. antar utbildningskontorets svar som sitt eget, 2. ger utbildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka EU-stöd för fortbildning kring flerspråkighet. Beslutet expedieras till: KS Verksamhetschefer Björn Ohlsson/kdn Jä- kdn - akt Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande ---r-~1--=-~ 1_;~~~_~~~---~~--~~

11 IiÖOERTÄLE KOMMUN Södertälje komm Il Kornll,unstyreisen Sammanträdesprotokoll Enhörna kommundelsnäm.id Lana " - : 13 Dnr.., I,'.' \ Rnr ~, t' 1'1 Motion av Ninos Maraha, fp. "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" Dm En 07/ Sammanfattning av ärendet Folkpartiet föreslår i en motion att Utbildningsnämnden söker EU stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet. Genom att utbilda lärare i tvåspråkighet ser Folkpartiet möjligheter till bättre kommunikation i klassrummen och därmed ökad kunskapsnivå. De lärargrupper som kan vara aktuella är lärare i svenska som andraspråk, flerspråkiga lärare och ämneslärare. Utbildningskontoret föreslår Järna kommundelsnämden antar kontorets förslag som sitt egen samt ger utbildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka EU-stöd för fortbildning kring flerspråkighet. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Folkpartiets motion "EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" 2007/ Barnchecklista Ärende/demokratichecklista Controller/utredare Björn Ohlsson föredrar ärendet. Yrkande Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden 1. antar utbildningskontorets svar som sitt eget, samt 2. ger utbildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka EU-stöd för fortbildning kring flerspråkighet. 3. förklarar paragrafen för omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: KS Verksamhetschefer Björn OhlssonIKdk En kdn - akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande

12 ,.1., :.,../ Södertälje komrnu.... MUN Sammanträdesprotokoll o SODERTALJE KOM Vardmge KOn1Il'urstyreisen kommundelsnämn ~ "J lo t" S ~~!)I.~ ('J. 1 L\,;v' l.~,. ~ 11 Motion av Ninos Maraha, fp. "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" Dm Vå 07/ Sammanfattning av ärendet Folkpartiet föreslår i en motion att Utbildningsnämnden söker EU stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet. Genom att utbilda lärare i tvåspråkighet ser Folkpartiet möjligheter till bättre kommunikation i klassrummen och därmed ökad kunskapsnivå. De lärargrupper som kan vara aktuella är lärare i svenska som andraspråk, flerspråkiga lärare och ämneslärare Utbildningskontoret föreslår att Vårdinge kommundelsnämnd antar utbildningskontorets svar som sitt eget, samt ger utbildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka EU-stöd för fortbildning kring flerspråkighet. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tj änsteskrivelse, Folkpartiets motion "EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" 2007/ Barnchecklista Ärendeldemokratichecklista Kontorschef Ewa Chrona föredrar ärendet. Yrkande Ordförande Björn Eriksson (s), Birgitta Hammarlöf(m) och Bertil Nilsson (fp) yrkar bifall till utbildningskontorets förslag. forts Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande [

13 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Vårdinge kommundelsnämnd forts 11 Vårdinge kommundelsnämnds beslut Kommundelsnämnden 1. beslutar att anta utbildningskontorets svar som sitt eget 2. ger utbildningskontoret i uppdrag att uppmana och stimulera enheterna att söka ED-stöd får fortbildning kring flerspråkighet. 3. förklarar paragrafen omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Vårdinge kdn akten Kommunstyrelsen Verksamhetschefer Björn Ohlsson, kdk Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande

14

I'n7. 'l., '-' _/...".' Svar på motion av Ninos Maraha (fp) "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet" Dnr KS07/430-602

I'n7. 'l., '-' _/....' Svar på motion av Ninos Maraha (fp) EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet Dnr KS07/430-602 I'n7 'l., '-' _/...".' ' Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll '$-IJ) ~. 1k:8 Kommunstyrelsen 2008-09-24 26 ~ 174 Svar på motion av Ninos Maraha (fp) "EV-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet"

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

.., ~ 0'-; IJ7i. Förvaltningen föreslår att vägnamnen antas av kommunfullmäktige i enlighet med kommundelsnämnden förslag.

.., ~ 0'-; IJ7i. Förvaltningen föreslår att vägnamnen antas av kommunfullmäktige i enlighet med kommundelsnämnden förslag. .., ~ 0'-; J7i Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 2009-09-25 Kommunstyrelsen d2 (34) ~( t:jo 211 Namnsättning av vägar - Underäs och Bastmora Dnr KS09315 Sammanfattning av ärendet Enhörna kommundelsnämnd

Läs mer

Motion av Annelie Svingdal (SD) "Inför skolk-sms i kommunens skolor"

Motion av Annelie Svingdal (SD) Inför skolk-sms i kommunens skolor 2012-05-10 Tjansteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 rnaria.hjernerth@sodertalje.se Utbildiiiilgsnailiiiden Kommundelsnainnderna Motion av Annelie Svingdal (SD)

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 1 (7) 2012-04-26 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-05- 3 0 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildilingsiläillndeil Kommundelsnämnderna Motion fran KD "Inrätta

Läs mer

Handlaggare Maria Hjernerth

Handlaggare Maria Hjernerth u Södertälje kommun 2012-09-04 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handlaggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertalje.se utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion

Läs mer

Kommunstyrelsens kontors forslag till kommunfullmäktiges beslut:

Kommunstyrelsens kontors forslag till kommunfullmäktiges beslut: SÖDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2008-05-15 2008 -G5 'l J Kommunstyrelsen ~Z

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

III Södertälie U kommun

III Södertälie U kommun III Södertälie U kommun ] (l) Ordförandeprotokoll nr 1/09 2009-04-08 Tekniska nämnden 1 Upplåtelse av fastigheten Grävskopan 4 med tomträtt till Animalen Smådjursklinik i Södertälje AB Dm TN 09/176 Sammanfattning

Läs mer

Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2008-12-22 Remisshandling från KS 2008-10-28

Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2008-12-22 Remisshandling från KS 2008-10-28 SÖDERTÄLJE fl Tjänsteskrivelse UTBllDN INCSKONTORET 2008-12-22 @ Mohamed Zaalouk Utvecklingsledare 08-550 21632 mohamed.zaalouk@sodertalje.se Utbildningsnämnden Yttrande angående motion av Tage Gripenstam

Läs mer

kommun Utbildningskontoret Yttrande - motion fran Centerpartiets fullmaktigegrupp "Lat alla barn f8 det stöd de behöver"

kommun Utbildningskontoret Yttrande - motion fran Centerpartiets fullmaktigegrupp Lat alla barn f8 det stöd de behöver u Södertälje kommun 2012-09-04 Tjansteskrivelse fl SODERTALJE KOMMUN Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kornmundelsnarnnderna Yttrande - motion fran

Läs mer

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Annette Feldt Kanslisekreterare 08-550 219 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: måndag den 30 januari 2006 klockan 17.00 i Trombon i Telge

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 2012-09-04 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-09-.12 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Yttrande - motion fran Mats Siljebrand

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

Social och Omsorgskontoret

Social och Omsorgskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN " Social och Omsorgskontoret Tjänsteskrivelse 2009-01-13 s Marie-Louise Hägg Tel 08 550 22036 marie-iouise.hagg@sodertalje.se [)o11 Social- och omsorgsnämnden Barnahus - Start av ny verksamhet

Läs mer

194 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Internationellt kontor i Södertälje kommun"

194 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken Internationellt kontor i Södertälje kommun Södertälje kommun samman1r~atotokoii 2009-09-04 Kommunstyrelsen 32 (48) all):i/6 194 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Internationellt kontor i Södertälje kommun" Dm KS07/313 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion

Dnr KS/2014: Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 KS 235 2014-12-03 26/42 Dnr KS/2014:40 034 Införande av barnomsorgspeng och låta föräldrarna bestämma om omsorgen för barnen, motion Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsnämnden och Telgebostäder

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsnämnden och Telgebostäder Till kommunfullmäktige Mats Siljebrand har i en motion 2008-05-26 föreslagit kommunfullmäktige att ge i uppdrag till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att planlägga den gamla ridhustomten på

Läs mer

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen

73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Yttrande angående motion av Tage Gripenstam Centerpartiet "Placering av defibrillator i kommunala lokaler m.m." Dm UN 0811 3l

Yttrande angående motion av Tage Gripenstam Centerpartiet Placering av defibrillator i kommunala lokaler m.m. Dm UN 0811 3l SÖDERTALJE fj Tjänsteskrivelse UTBI LDN INGSKONTORET 2008-12-22 Mohamed Zaalouk Utvecklingsledare 08-550 21632 mohamed.zaalouk@sodertalje.se Utbildningsnämnden Yttrande angående motion av Tage Gripenstam

Läs mer

Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan Utlåtande 2016:41 RIV (Dnr 106-876/2015) Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan Motion (2015:35) av Maria Danielsson (-) och Martin Westmont (SD) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år Södertä1je kommun ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN 2016-11- z 9 TJÄNSTESKRIVELSE l -s_;_., t.q y.~ ~A

Läs mer

Utlåtande 2002:10 RIV (Dnr 357/00)

Utlåtande 2002:10 RIV (Dnr 357/00) Utlåtande 2002:10 RIV (Dnr 357/00) Möjlighet för adopterade barn med utländsk bakgrund att läsa sitt ursprungsspråk på liknande sätt som hemspråk i skolan Motion av Christer Öhgren m fl (mp) (2000:15)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag Inrätta och finansiera en parklek 1 (4) 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Hewan Temesghen 08-523 010 00 hewan.temesghen@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Inrätta och finansiera

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 (34), nybyggnationer av bostadshus under 2009-2010

Kommunstyrelsen 13 (34), nybyggnationer av bostadshus under 2009-2010 Södertälje kommun Sammanträdesp'rotokoll 2009-09-25 13 (34), 2' 1:/31 212 Förslag till regler för en kommunal rabatt på bygglov för nybyggnationer av bostadshus under 2009-2010 Dnr KS09/316 Sammanfattning

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Anders Lerner

Anders Lerner 1 (4) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Handläggare. Ackad Barsom 08-523 017 07 a ekad.barsom@sodertalje.se

Handläggare. Ackad Barsom 08-523 017 07 a ekad.barsom@sodertalje.se Södertälje U kommun 2014-05-05 Tjänsteskrivelse.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2014 os.1 4. L.. ' l }:.: ' t /..., Ll Dn r' ::\.:-;-:}..,.,;... J)_ V>......:.... l (3) Kontor Utbildningskontoret Handläggare

Läs mer

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr 1 (3) 2013-10-09 Tjänsteskrivelse Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Anders Eklind 08-523 020 40 anders.eklind@sodertalje.se KDN Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor,

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

_-illr. Kqf!~~Ui. "-Ö':OER1ÄUE. KomM~~:!:;;: e.l~s~;:;;.;-'_-" lid

_-illr. Kqf!~~Ui. -Ö':OER1ÄUE. KomM~~:!:;;: e.l~s~;:;;.;-'_- lid "-Ö':OER1ÄUE _-illr Kqf!~~Ui. S KomM~~:!:;;: e.l~s~;:;;.;-'_-" lid ~--~ i I i; SVAR PÅ MOTION FRÅN ivi~rc ABRAMSSON.. - 'f(j09ljfj.7 NATIONALDEMOKRATERNA MED RUBRIKEN "LIVSKVALITE, OMTANKE OCH VÄRDIGHET"

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 ia AU I: I I Dnr. KS 2014/0109 Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-17 KS/2016:188 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Läs mer

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2008 RIV (Dnr 322-136/2008) En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som svar på

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp Dnr KS08/209-360

Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp Dnr KS08/209-360 Södertälje kommun 1. 9 f") Sammanträdesprotokoll Kommunstyreisen 2008-06-11 39 133 Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp Dnr KS08/209-360 Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Telge

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns.

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns. Ärende 12 Dnr VON-2011-303 Dpl 1 sid 1 (1) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-11 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Kommunstyrelsen. Svar på motion 2011:08 om bättre stöd till de funktionsnedsatta i skolan KS-2011/862

Kommunstyrelsen. Svar på motion 2011:08 om bättre stöd till de funktionsnedsatta i skolan KS-2011/862 Sida 1 av 1 Ordförandens förslag Diarienummer 2014-10-06 KS-2011/862 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:08 om bättre stöd till de funktionsnedsatta i skolan KS-2011/862 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete.

Föreliggande genomlysning utgör ett första steg i detta arbete. Uppsala KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomson Giggi 2016-03-21 UBN-2016-0860 Utbildningsnämnden Genomlysning av modersmål i förskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 19 Ärende 19 sid 24 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 15 Motion - Slutför plan processen för handelsområdet Eriksberg så att fler nya jobb kan skapas i Karlstad Dnr KS-2011-696 Dpl 80 Kommunstyrelsens

Läs mer

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-30 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 01001 ola.edstrom@nykvarn.se Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning 2012-09-28 Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning Institutet för språk och folkminnen, via avdelningen

Läs mer

Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige 5 KN

Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige 5 KN Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige 5 KN 2017.001 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2017-03-16 DNR KN 2017.001 HENRIK THURESON SID 1/1

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 20 Ärende 20 ~AA -..,-.~., Q "'~;I '.'? sid 25 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 16 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanterna mellan Henstad och Sörmons

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN 2017.001 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-30 22 Remissvar på motion (s) angående

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

~l;f '7. Södertälje kommun nu IJ r.:. Sammanträdesprotokoll Kommunstyreisen I. ~~, 2007-12-13

~l;f '7. Södertälje kommun nu IJ r.:. Sammanträdesprotokoll Kommunstyreisen I. ~~, 2007-12-13 1 Södertälje kommun nu IJ r.:. Sammanträdesprotokoll Kommunstyreisen I. ~~, 2007-12-13 50 ~l;f '7 284 Svar på motion från Marita Lärnestad (m), Mats Siljebrand (fp), Robert Halef (kd), Tage Gripenstam

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2006-04-18 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 28 april 2006 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-11 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Dnr: UN 16/098

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 362 Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll Datum: Onsdagen den 4 december 2013 Tid: 08.00 10.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 18 december Paragrafer: 24-28 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:2. I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

Sammanfattning Rapport 2012:2. I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Sammanfattning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken 1 Sammanfattning Många kommuner och skolor brister i att

Läs mer

Närvarande tjänsteman: Anders Svensson, Sbk

Närvarande tjänsteman: Anders Svensson, Sbk 1 (8) 2013-04-03 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Enhörna kommundelsnämnd Handläggare Sara Högne 08-523 067 39 sara.hogne@sodertalje.se Tid och plats: Måndag den 15 april 2013 klockan 17.00 Vallaskolans

Läs mer

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo 1... """" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 29 (43) 90 Dnr 2014/115 Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo INLEDNING Carola Gunnarsson

Läs mer

Motion fran Fp "Höj Iararyrkets status och attraktionskraft"

Motion fran Fp Höj Iararyrkets status och attraktionskraft 2012-05-21 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Eva Lindkvist 08-523 015 76 Lindkvist.eva@sodertalje.se Utbildiliilgsilami~deil Kommundelsnamnderna Motion fran Fp "Höj Iararyrkets status

Läs mer

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (16) 2015-03-26 Kf Ks 42 Au 41 Ks/ 2014-0346 Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd Kommunstyrelsens förslag till s beslut att avslå motionen Beslutsmotivering

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer