TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015"

Transkript

1 TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING AV PERSONAL 2015 En kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA

2

3 FÖRORD Internationellt konkurrensutsatta teknikföretag är beroende av att snabbt kunna anpassa sig till efterfrågeförändringar. Samtidigt behöver de också tillgång till rätt kompetens vid varje givet tillfälle. För företagen har inhyrning från bemannings- och konsultföretag blivit ett viktigt verktyg för att hantera dessa behov. Syftet med denna rapport är att kartlägga och redovisa teknikföretags inhyrning av personal från bemannings- och konsultföretag. Dessa uppgifter har visat sig vara värdefulla i olika sammanhang. Rapporten är en uppföljning av fyra likartade rapporter som tidigare tagits fram inom Teknikföretagen. Undersökningarna genomförs vartannat år. Teknikföretag och teknikbranschen definieras konsekvent i rapporten som de företag som är medlemmar i organisationen Teknikföretagen. 1 Robert Tenselius, ekonom vid Teknikföretagen, är författare till rapporten. Arbetet har skett i samarbete med Bengt Lindqvist och Anders Rune. Stockholm i november 2015 Anders Rune Chefekonom 1 Definitionen utifrån de företag som är medlemmar i Teknikföretagen stämmer till stora delar, men inte helt, överens med definitionen enligt svensk näringsgrensindelning (SNI). Enligt SNI 2007 definieras teknikbranschen som SNI-koderna och 33 samt del av 32. Förutom företag i dessa branscher företräder organisationen Teknikföretagen även en del andra tillverkande företag och inte minst ett växande antal service- och tjänsteföretag. Ett flertal konsultbolag och i några fall även bemanningsföretag är också medlemmar i Teknikföretagen. I undersökningens målpopulation ingår alltså även inhyrning i dessa konsult- och bemanningsföretag. Då i den mån de själva hyr in personal från andra bolag.

4 4

5 INNEHÅLL Sammanfattning... 7 Inhyrning av personal i teknikföretag... 9 Drygt från bemanningsföretag och nära från konsultbolag... 9 Inhyrning av personal är vanligare i stora bolag än i små och medelstora...10 Minskad inhyrning av konsulter och mer konstant nivå från bemanningsföretag...12 Inhyrning per yrkesgrupp i teknikföretag Arbetare och teknikkonsulter utgör merparten av de inhyrda Större andel arbetare i små och medelstora företag...16 Fler arbetare och färre teknikkonsulter det senaste året Skäl till inhyrning av personal i teknikföretag...19 Skälen till inhyrning varierar yrkesgrupper emellan...19 Arbetare hyrs främst in för att hantera variationer i efterfrågan...21 Teknikkonsulter används oftast inom tidsbestämda projekt Inget skäl dominerar tydligt vid inhyrning av andra tjänstemän...23 Prognos för inhyrning i teknikföretag...25 Sannolikt något minskad inhyrning bland företagen som hyr personal...25 Ingen större förändring bland de företag som inte hyr personal i dag Agerande vid inskränkt möjlighet till inhyrning...27 Betydande konsekvenser om möjligheten till inhyrning skulle begränsas...27 Fler visstidsanställda om möjligheten till inhyrning begränsas Vanliga effekter skulle även vara mer övertid och externa lösningar samt flytt utomlands Metodbeskrivning

6 Antalet inhyrda från bemanningsföretag är drygt personer, vilket motsvarar 5,6 procent av de anställda. Från konsultföretag är ytterligare nära personer inhyrda (dvs. motsvarande 4,2 procent av de anställda). Jämfört med läget ett år tidigare har inhyrningen från bemanningsföretag legat kvar på en mer konstant nivå, medan inhyrningen från konsultföretag minskat något. Definierar vi istället inhyrningen utifrån yrkesgrupper är antalet inhyrda arbetare närmare stycken. Antalet teknikkonsulter och tekniska specialister uppgår till drygt personer medan antalet inhyrda i gruppen andra tjänstemän och övriga konsulter är närmare personer. De främsta skälen till inhyrning är följande: Arbetare för snabb omställningsförmåga i samband med variationer i efterfrågan. Teknikkonsulter och tekniska specialister för att erhålla rätt kompetens samt inom tidsbestämda projekt. Andra tjänstemän och övriga konsulter inget enskilt skäl dominerande tydligt (vanligaste skälen är inom projekt och för att hitta kompetens). Inskränkt möjlighet till inhyrning från bemanningsföretag skulle leda till fler visstidsanställda men inte till tillsvidareanställning i någon större omfattning. Dessutom skulle man låta den ordinarie personalen arbeta mer övertid, lägga över mer arbete på underleverantörer samt flytta arbetsuppgifter utomlands. 6

7 SAMMANFATTNING Ekonomisk oro i omvärlden och variationer i efterfrågan tillhör numera vardagen för de internationellt konkurrensutsatta industriföretagen. Inte minst därför finns det ett behov av inhyrning av personal i teknikföretag. Antalet inhyrda från bemanningsföretag är drygt personer, vilket motsvarar 5,6 procent av de anställda. Resultatet avser 2015 och undersökningen gjordes strax före semesterperioden. Antalet inhyrda från konsultföretag uppgår därtill till nära personer (dvs. motsvarande 4,2 procent av de anställda). Det innebär att närmare personer är inhyrda i teknikbranschen totalt sett. Merparten av medarbetarna som hyrs in av teknikföretag finns i de stora bolagen (med minst 500 anställda). Jämfört med läget ett år tidigare har inhyrningen från bemanningsföretag legat kvar på en mer konstant nivå, medan inhyrningen från konsultföretag minskat något. Istället för att definiera de inhyrda utifrån vilken typ av företag de kommer från kan de kategoriseras utifrån yrkesgrupp. I rapporten används grupperna arbetare, teknikkonsulter och tekniska specialister samt andra tjänstemän och övriga konsulter. Antalet arbetare som är inhyrda i teknikbranschen är närmare stycken. De inhyrda arbetarna motsvarar räknat på detta sätt 4,8 procent av de anställda i teknikföretag. Antalet inhyrda teknikkonsulter och tekniska specialister är drygt personer. Det ger en andel på 3,4 procent. I gruppen som vi kallar andra tjänstemän och övriga konsulter är närmare personer inhyrda, vilket motsvarar 1,6 procent av de egna anställda. De huvudsakliga skälen till inhyrning är olika för olika yrkesgrupper. På arbetarsidan handlar inhyrning om snabb omställningsförmåga i samband med variationer i efterfrågan. På tjänstemannasidan sker inhyrningen främst av kompetensskäl samt inom tidsbestämda projekt. Sammantaget kan alltså företagen lösa mer tillfälliga behov av kompetens och flexibilitet genom att komplettera sin kärnkompetens med inhyrd personal. Enligt företagens egna bedömningar kan vi förvänta oss en viss minskning av inhyrningen i teknikbranschen framöver. Detta företrädesvis på konsultsidan. En majoritet av de företag som hyr personal i dag anger att närmast ingen förändring av inhyrningens omfattning kommer att ske. Andelen företag som räknar med en minskning är samtidigt större än andelen som räknar med en ökning. Då det stundtals, från olika håll, framförs krav på att företagens möjlighet att hyra in personal ska begränsas har även frågor ställts om detta. Företagen har haft att ta ställning till hur agerandet skulle påverkas om möjligheten till inhyrning från bemanningsföretag väsentligen skulle inskränkas (t.ex. genom lagstiftning eller kollektivavtalsreglering). En inskränkning skulle få betydande konsekvenser för företagen. Det skulle leda till fler visstidsanställda men inte till tillsvidareanställning i någon större omfattning. Dessutom skulle man låta den ordinarie personalen arbeta mer övertid, lägga över mer arbete på underleverantörer och externa entreprenörer samt flytta arbetsuppgifter utomlands. 7

8 8

9 INHYRNING AV PERSONAL I TEKNIKFÖRETAG Drygt från bemanningsföretag och nära från konsultbolag Ekonomisk oro på världsmarknaden och variationer i efterfrågan tillhöra numera vardagen för de internationellt konkurrensutsatta industriföretagen. Inte minst därför finns ett betydande behov av flexibilitet i bemanningen. Inhyrd personal har kommit att bli ett viktigt bidrag för att uppnå denna flexibilitet. Teknikföretag hyr relativt mycket personal från både bemannings- och konsultföretag. Detta trots att inhyrning av personal kostar mer än egen anställning åtminstone när man enbart räknar de direkta kostnaderna. För att få ett helhetsperspektiv på användningen studerar vi inhyrningen från båda de ovan nämnda företagstyperna. 2 FLER MEDARBETARE ÄR INHYRDA FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG ÄN FRÅN KONSULTBOLAG Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag ,6% Bemanningsföretag ,6% ,2% Konsultföretag m.m.* ,6% Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * I gruppen konsultföretag m.m. ingår förutom personer från konsultbolag även egna företagare. 2 Där inget annat redovisas bygger uppgifterna i detta kapitel på en statistisk undersökning som Teknikföretagen genomfört bland medlemsföretagen. Studien är representativ för alla medlemsföretag med minst en anställd. Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien. 9

10 CA INHYRDA FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG OCH NÄRA FRÅN KONSULTFÖRETAG Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag 2015 alla företag Andel av de anställda Antal inhyrda Bemanningsföretag 5, Konsultföretag m.m.* 4, Totalt 9, alla företag Andel av de anställda Antal inhyrda Bemanningsföretag 5, Konsultföretag m.m.* 4, Totalt 10, Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * I gruppen konsultföretag m.m. ingår förutom personer från konsultbolag även egna företagare. Antalet inhyrda från bemanningsföretag uppgår till ca personer, vilket motsvarar 5,6 procent av de anställda i teknikbranschen. Resultatet avser läget 2015 och undersökningen gjordes strax före semesterperioden. Antalet inhyrda från konsultföretag uppgår till nära personer (dvs. motsvarande 4,2 procent av de anställda). Inhyrningen totalt sett från både bemannings- och konsultbolag uppgår därmed till närmare personer, vilket motsvarar 9,8 procent av de anställda. 3 Eftersom uppgifterna baseras på en statistisk undersökning är de behäftade med viss osäkerhet inom tillhörande konfidensintervall. Gränsen mellan bemanningsföretag och konsultbolag är inte knivskarp och har över tid blivit alltmer svårdefinierad. Flera uthyrningsföretag verkar inom båda dessa områden. Teknikföretag skiljer dessutom i minskande utsträckning på inhyrning från konsult- respektive bemanningsföretag. Ofta kallar de även inhyrd produktionspersonal för konsulter. Några exempel på bemanningsföretag är Manpower, Uniflex Bemanning, Randstad och Lernina Bemanning. 4 Dessa exempel är inte minst stora på arbetarsidan inom teknikföretag. På samma sätt är Semcon, Sweco och ÅF exempel på mer renodlade teknikkonsultbolag. ÅF är även medlemmar i organisationen Teknikföretagen. Egna företagare (samt i några fall koncernintern inhyrning) räknas också till gruppen konsulter m.m. i vår undersökning. Inhyrning av personal är vanligare i stora bolag än i små och medelstora I princip alla stora teknikföretag (med minst 500 anställda) hyr personal från bemannings- eller konsultföretag. ABB, Atlas Copco, Ericsson, Scania, SKF, Volvo Cars och AB Volvo kan nämnas som några exempel på stora företag. Bland de medelstora (med 25 till 500 anställda) är andelen som hyr personal ca 75 procent. Bland de allra minsta bolagen med färre än 25 anställda är andelen ca 25 procent. 5 Både bland de medelstora och små företagen har andelen som hyr personal ökat jämfört med undersökningstillfället Basen i form av totalt antal anställda i de teknikföretag som omfattas av studien är år Företagen som omfattas är alla teknikföretag med minst en anställd. Motsvarande siffra för 2014 är Sysselsättningsuppgiften är hämtad från Teknikföretagens medlemsregister och avser Uppgiften för 2015 är nedräknad med 1,3 procent från 2014, vilket är vår bästa bedömning för sysselsättningsutvecklingen. 4 I enkäten har vi exemplifierat med ett antal företag av respektive sort. 5 Dessa siffror avser de företag som redovisat att de hyr personal 2014 eller

11 I STORFÖRETAG ÄR NÄRMARE INHYRDA FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag 2015 stora företag* Andel av de anställda Antal inhyrda Bemanningsföretag 7, Konsultföretag m.m.** 5, Totalt 13, stora företag* Andel av de anställda Antal inhyrda Bemanningsföretag 8, Konsultföretag m.m.** 6, Totalt 14, Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * De stora företagen är de som har 500 anställda eller fler. ** I gruppen konsultföretag m.m. ingår förutom personer från konsultbolag även egna företagare. Inhyrning från konsultbolag utgör inte längre den dominerande delen i storföretagen Huvuddelen av de nästan medarbetarna som hyrs in av teknikföretag finns i de stora bolagen där ca personer är inhyrda. Av dessa kommer närmare från bemanningsföretag och drygt från konsultbolag. Inhyrningen från bemanningsföretag i de stora bolagen motsvarar alltså 7,8 procent av de anställda i dessa företag. Motsvarande andel från konsultbolag m.m. är 5,9 procent. Sammanlagt blir andelen 13,6 procent. Därmed är andelen inhyrda klart högre i stora bolag än i små och medelstora företag. I den tidigare underökningen 2013 var en tydlig skillnad storleksgrupperna emellan att en klar majoritet av inhyrningen i stora bolag kommit från konsultföretag. Så är det inte lägre. I dagsläget dominerar inhyrning från bemanningsföretag även i de stora företagen. BETYDLIGT FLER INHYRDA I DE STORA FÖRETAGEN ÄN I DE SMÅ Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag* 2015 Andel av de anställda Antal inhyrda Små företag (1 25 anställda) 4, Medelstora företag ( anställda) 7, Stora företag (minst 500 anställda) 13, Totalt alla företag (minst 1 anställd) 9, Andel av de anställda Antal inhyrda Små företag (1 25 anställda) 3, Medelstora företag ( anställda) 7, Stora företag (minst 500 anställda) 14, Totalt alla företag (minst 1 anställd) 10, Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * Uppgifterna avser både inhyrda från bemanningsföretag och konsultbolag m.m. 11

12 Framförallt i de medelstora bolagen dominerar inhyrning från bemanningsföretag I relation till antalet egna anställda är inhyrningen klart lägre i de små och medelstora företagen än i de stora. Andelen totalt sett när vi både räknar inhyrning från bemannings- och konsultbolag är 7,1 procent i medelstora företag och 4,5 procent i små företag. Uttryckt i antal inhyrda är siffrorna drygt personer i medelstora bolag och ca personer i små företag. I de medelstora företagen är inhyrningen fördelad på så sätt att ca 60 procent kommer från bemanningsföretag och resterande 40 procent från konsultföretag. I de allra minsta företagen är inhyrningen samtidigt mer jämnt fördelad mellan bemannings- och konsultföretag. Minskad inhyrning av konsulter och mer konstant nivå från bemanningsföretag Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för den internationellt konkurrensutsatta teknikbranschen. Eftersom inhyrning är ett verktyg för att hantera efterfrågevariationer förändras företagens inhyrning med konjunkturen. När det finns betydande nedåtrisker i världsekonomin väljer dessutom många företag att ha inhyrd personal för att kunna hantera eventuella kommande efterfrågefall. Strategin med en viss andel inhyrd personal har dessutom förstärkts efter finanskrisen 2008/2009, vilket påverkat utvecklingen över tid. I detta avsnitt beskriver vi först förändringar under senare år för att därefter göra en längre tillbakablick. Något minskad inhyrningen i teknikbranschen 2014 och 2015 Inhyrningen i teknikbranschen minskade något mellan undersökningstillfällena 2014 och Det är främst inhyrningen från konsultföretag som minskat, medan inhyrningen från bemanningsföretag legat kvar på en mer konstant nivå. Inhyrningen från bemanningsföretag minskade med knappt 1 procent medan inhyrningen från konsultföretag minskade med ca 10 procent. Teknikföretagen har data för inhyrningen från konsultföretag tillbaka till De första av dessa år fram till 2012 ökade inhyrningen från konsultföretag trendmässigt. Framförallt utvecklingen i de stora företagen (med minst 500 anställda) förklarade denna utveckling. Den nu noterade minskningen på konsultsidan förklaras alltså främst av att inhyrningen av teknikkonsulter var väldigt omfattande för några år sedan. Den har nu minskat både till följd av att ett antal storföretag gjort rationaliseringar på tjänstemannasidan och eftersom vissa utvecklingsprojekt i företagen avslutats eller nu befinner sig i ett mindre intensivt skede. Teknikkonsulter används oftast för att erhålla rätt kompetens och inom tidsbestämda projekt, vilket vi utvecklar senare i rapporten. Den relativt stabila nivån från bemanningsföretag beror sannolikt på ett fortsatt osäkert konjunkturläge i kombination med att ordervolymerna inte återhämtat sig sedan finans- och skuldkriserna. Konjunkturläget under senare år har varit osäkert men inte nattsvart. Då ligger företagen kvar med en betydande flexibilitet i bemanningen. Inhyrningens utveckling över en längre tidsperiod Betraktat över en längre tidsperiod ökade teknikföretags inhyrning från bemanningsföretag successivt under 1990-talet i likhet med utvecklingen på hela den svenska arbetsmarknaden. Detta efter att det statliga arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades I samband med IT-boomen i 12

13 början av 2000-talet nådde inhyrningen i teknikbranschen en topp. Efter IT-boomen minskade samtidigt antalet inhyrda för att återigen nå en topp under Därefter följde finanskrisen 2008/2009 vilken innebar en kraftigt minskad efterfrågan på teknikföretags produkter. Därmed minskade teknikföretags inhyrning från bemanningsföretag relativt kraftigt. Åren efter finanskrisen ökade inhyrningen återigen, i samband med att företagens försäljning återhämtade sig. Därefter har inhyrningen legat kvar på en hög nivå, även om omfattningen varierat något över tid. TEKNIKFÖRETAGS INHYRNING FRÅN BEMANNINGSFÖRETAG VARIERAR MED KONJUNKTUREN Uppgifter om andel inhyrda i denna rapport i relation till uppgifter i tidigare rapporter 12 9 Bemanningsföretag (tidiga undersökningar)* Bemanningsföretag (nya undersökningar) Konsultföretag (nya undersökningar) / / / Källa: Teknikföretagens undersökningar bland medlemsföretagen * Teknikföretagens tidiga studier om inhyrning fokuserade enbart på inhyrning från bemanningsföretag. Siffrorna i dessa tidiga studier är därför inte helt jämförbara med de uppgifter vi presenterar för senare år. Vi bedömer dock att uppgifterna relativt bra kan jämföras. Senare års uppgifter om inhyrningen från bemanningsföretag ligger dock någon eller några tiondels procentenheter lägre än motsvarande siffror i de tidiga studierna. Jämförelse med uppgifter i teknikföretagens tidigare bemanningsrapporter Den första studien Teknikföretagen gjorde av inhyrningen i medlemsföretagen genomfördes vid årsskiftet 2006/2007. I denna undersökning och i efterföljande studie, som avsåg de följande två årsskiftena, undersöktes användningen av bemanningspersonal, men inte av konsulter. 6 Siffrorna i dessa tidiga studier är därför inte helt jämförbara med de uppgifter vi presenterar för senare år. 7 Vi bedömer dock att uppgifterna relativt bra kan jämföras. Senare års uppgifter om inhyrningen från bemanningsföretag ligger dock någon eller några tiondels procentenheter lägre än motsvarande siffror i de tidiga studierna. Detta eftersom vissa företag inte helt hade tagit bort konsulterna i de två första undersökningarna. 6 Se Teknikföretagens rapporter Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? och Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?. 7 Inhyrning från både konsult- och bemanningsföretag har förutom i denna rapport också beskrivits i rapporterna som presenterades 2011 och Se Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag för den föregående rapporten 13

14 Teknikföretagen har tidigare konstaterat att inhyrningen från bemanningsföretag varierar från 2-3 procent till 5-6 procent över konjunkturcykeln. Sannolikt behöver den senare siffran revideras upp eftersom många företag sedan finanskrisen tillämpar en bemanningsstrategi som innebär ökad andel inhyrda. I en av de tidiga studierna konstaterades en toppnotering på 5,5 procent vid årsskiftet 2007/2008. Ett år senare hade inhyrningen från bemanningsföretag (räknat som andel av de egna anställda) fallit till 3,6 procent. Detta till följd av finanskrisen. Som vi beskrivit är nu andelen är återigen närmare 6 procent. Den kan troligen stiga ytterligare i samband med en framtida konjunkturtopp. 14

15 INHYRNING PER YRKESGRUPP I TEKNIKFÖRETAG Arbetare och teknikkonsulter utgör merparten av de inhyrda Ett alternativ till att definiera de inhyrda utifrån vilken typ av företag de kommer från är att kategorisera dem utifrån yrkesgrupp. 8 Den största delen av de inhyrda i teknikbranschen tillhör yrkesgruppen arbetare, vilken svarar för ungefär hälften av inhyrningen i teknikbranschen. Därefter följer yrkesgruppen teknikkonsulter och tekniska specialister. Ingenjörer behövs till diverse utvecklingsprojekt i teknikföretag. Till specifika tekniska tillämpningar är dessutom inhyrning ofta det enda sättet att erhålla nödvändig kompetens. YRKESGRUPPEN ARBETARE HYRS I STÖRST UTSTRÄCKNING IN Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag ,8% Arbetare ,6% Teknikkonsulter och tekniska specialister ,4% ,0% Andra tjänstemän och övriga konsulter ,6% 1,5% Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen De tre yrkesgrupperna vi delar in de inhyrda i har definierats av Teknikföretagen som de där merparten av inhyrningen sker i branschen. När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på en statistisk undersökning som Teknikföretagen genomfört bland medlemsföretagen. Studien är representativ för alla medlemsföretag med minst en anställd. Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien. 15

16 Utöver inhyrningen av teknikkonsulter och tekniska specialister sker även en del annan inhyrning på tjänstemannasidan. I vår undersökning har vi valt att samla övriga tjänstemän i kategorin andra tjänstemän och övriga konsulter. Alltifrån chefer till ekonomer, assistenter och receptionister redovisas i denna grupp. Trots att denna grupp är kvantitativt mindre är den viktig för företagen i samband med bemanning av serviceenheter, administration och ledningsfunktioner. Närmare arbetare och drygt teknikkonsulter är inhyrda i teknikföretag Antalet arbetare som är inhyrda i teknikbranschen är närmare stycken, dvs. i samband med undersökningstillfället strax innan semesterperioden Inhyrningen av arbetare motsvarar därmed 4,8 procent av de anställda i teknikföretag. Antalet inhyrda teknikkonsulter och tekniska specialister är drygt personer. Det innebär en andel på 3,4 procent av de anställda. I gruppen som vi kallar andra tjänstemän och övriga konsulter är närmare personer inhyrda vilket ger andelen 1,6 procent av de anställda. Merparten av de inhyrda på arbetarsidan kommer från bemanningsföretag medan endast en mindre del av dem kommer från konsultbolag. Det omvända gäller för yrkesgruppen teknikkonsulter och tekniska specialister där merparten av inhyrningen sker från konsultbolag samtidigt som en icke försumbar andel ändå kommer från bemanningsföretag. Det är alltså inte så enkelt att arbetare uteslutande kommer från bemanningsföretag medan teknikkonsulter alltid kommer från konsultbolag. Även bemanningsföretagen är viktiga för teknikföretagens kompetensförsörjning av tekniska specialister. Inhyrningen inom den yrkesgrupp vi kallar andra tjänstemän och övriga konsulter sker i större utsträckning från bemanningsföretag än från konsultföretag. Större andel arbetare i små och medelstora företag Inhyrningens fördelning mellan de tre yrkeskategorierna varierar mellan olika stora teknikföretag. I de stora företagen (med minst 500 anställda) utgör arbetare ca 45 procent av inhyrningen. För teknikkonsulter och tekniska specialister är andelen ca 40 procent. Resterande del utgörs av gruppen övriga konsulter och tjänstemän. I de medelstora och små företagen utgör yrkesgruppen arbetare närmare 60 procent av inhyrningen. Gruppen teknikkonsulter och tekniska specialister utgör samtidigt en klart minde andel än i de stora bolagen. Vi vill även nämna att fördelningen mellan yrkesgrupper varierar relativt kraftigt bolagen emellan, även inom enskilda storleksgrupper. Vissa företag hyr enbart in arbetare medan andra enbart hyr in teknikkonsulter eller andra tjänstemän. En ökande andel teknikföretag är dessutom tjänsteföretag, som inte har några arbetare anställda. Därmed har de inte heller något behov av att hyra in produktionspersonal. 16

17 Fler arbetare och färre teknikkonsulter det senaste året Eftersom merparten av inhyrningen av teknikkonsulter och tekniska specialister kommer från konsultbolag medan den övriga inhyrningen inte minst på arbetarsidan kommer från bemanningsföretag, liknar utvecklingen av inhyrningen från de olika yrkesgrupperna den vi tidigare beskrivit för inhyrningen från bemannings- respektive konsultbolag. Mellan 2014 och 2015 minskade inhyrningen av teknikkonsulter och tekniska specialister med ca 17 procent. På arbetarsidan ökade till och med inhyrningen något. Ökningen uppgick till drygt 3 procent mellan 2014 och INHYRNINGEN AV TEKNIKKONSULTER HAR MINSKAT MELLAN 2014 OCH 2015 Antal inhyrda personer och andel inhyrda i relation till de egna anställda i teknikföretag 2015 Andel av de anställda Antal inhyrda Arbetare 4, Teknikkonsulter och tekniska specialister 3, Andra tjänstemän och övriga konsulter 1, Totalt alla yrkesgrupper 9, Andel av de anställda Antal inhyrda Arbetare 4, Teknikkonsulter och tekniska specialister 4, Andra tjänstemän och övriga konsulter 1, Totalt alla yrkesgrupper 10, Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen

18 18

19 SKÄL TILL INHYRNING AV PERSONAL I TEKNIKFÖRETAG Skälen till inhyrning varierar yrkesgrupper emellan De skäl företagen anger till inhyrningen indikerar varför de använder konsult- och bemanningsföretag. 9 Företagens angivna skäl visar också varför inhyrning används relativt flitigt trots att inhyrningen kostar mer än egen anställning i synnerhet när man enbart räknar den direkta kostnaden. Skälen till inhyrningen varierar beroende på vilken yrkeskategori som hyrs. I undersökningen har företagen haft alternativen inte alls, i liten utsträckning och i stor utsträckning att välja mellan. Dessutom har de kunnat ange använder ej yrkesgruppen och har då inte räknats med i sammanställningen. De stora företagens svar väger relativt tungt i uppgifterna som redovisas i detta kapitel eftersom enbart företag som hyr personal ingår i sammanställningen och eftersom antalet anställda använts för att vikta samman de olika storleksgruppernas svar. 10 För snabb omställningsförmåga och för att erhålla kompetens är de vanligaste skälen Orsakerna till inhyrningen varierar mellan de olika yrkesgrupperna. Överlag handlar dock inhyrning i relativt stor utsträckning om att uppnå snabb omställningsförmåga. Detta gäller speciellt på arbetarsidan. Skälen till att företagen hyr in teknikkonsulter är samtidigt att dessa ofta jobbar inom tillfälliga utvecklingsprojekt, till vilka företagen behöver specifik kompetens. ȲȲ ȲȲ ȲȲ Arbetare för snabb omställningsförmåga i samband med variation i efterfrågan. Teknikkonsulter och tekniska specialister för att erhålla rätt kompetens samt inom tidsbestämda projekt. Andra tjänstemän och övriga konsulter inget skäl dominerande tydligt (vanligaste skälen är inom projekt och för att hitta rätt kompetens). 9 Där inget annat redovisas bygger uppgifterna i detta kapitel på en statistisk undersökning som Teknikföretagen genomfört bland medlemsföretagen. Studien är representativ för alla medlemsföretag med minst en anställd. Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien. 10 Metoden att vikta samman de olika storleksgrupperna utifrån antal anställda gör att de stora företagen påverkar svaren på ett sätt som återspeglar deras betydelse inom området eftersom det har många inhyrda och regelmässigt använder inhyrd personal. 19

20 FLEXIBILITETSSKÄL PÅ ARBETARSIDAN OCH FÖR ATT ERHÅLLA KOMPETENS PÅ TJÄNSTEMANNASIDAN Skäl till inhyrning av respektive yrkesgrupp i teknikföretag* Arbetare I stor utsträckning I liten utsträckning Inte alls För snabb omställningsförmåga 75% 21% 4% Som en långsiktig buffert 57% 19% 25% I rekryteringssyfte 39% 45% 16% Inom tidsbestämda projekt 22% 29% 49% P.g.a. regler om anställningsskydd 22% 37% 41% Vid sjukdom/frånvaro 21% 49% 30% Mindre HR-insats än vid egen anställning 15% 22% 63% För att erhålla rätt kompetens 15% 31% 54% Utanför kärnverksamheten 5% 13% 82% Teknikkonsulter och tekniska specialister I stor utsträckning I liten utsträckning Inte alls För att erhålla rätt kompetens 62% 31% 7% Inom tidsbestämda projekt 55% 32% 14% För snabb omställningsförmåga 35% 41% 25% Som en långsiktig buffert 19% 41% 40% Utanför kärnverksamheten 15% 33% 52% I rekryteringssyfte 13% 60% 27% Vid sjukdom/frånvaro 12% 46% 42% P.g.a. regler om anställningsskydd 10% 32% 58% Mindre HR-insats än vid egen anställning 3% 18% 79% Övriga tjänstemän I stor utsträckning I liten utsträckning Inte alls Inom tidsbestämda projekt 37% 36% 27% För att erhålla rätt kompetens 36% 43% 21% Vid sjukdom/frånvaro 27% 41% 31% För snabb omställningsförmåga 24% 48% 28% I rekryteringssyfte 17% 54% 29% Som en långsiktig buffert 13% 39% 49% Utanför kärnverksamheten 9% 33% 58% P.g.a. regler om anställningsskydd 8% 42% 50% Mindre HR-insats än vid egen anställning 5% 22% 74% Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns i metodavsnittet. 20

21 Arbetare hyrs främst in för att hantera variationer i efterfrågan Snabb omställningsförmåga i samband med variation i efterfrågan är den vanligaste förklaringen till inhyrning av arbetare. Sedan 2011, när undersökningen första gången gjordes på ett jämförbart sätt, ligger detta skäl stabilt i toppen. Det har dessutom blivit vanligare, i synnerhet bland de medelstora företagen. Med hjälp av inhyrda medarbetare skaffar sig företagen möjligheten att på ett flexibelt sätt anpassa personalstyrkan utifrån variationer i efterfrågan och kan samtidigt behålla och utveckla den egna kärnkompetensen. För hela 75 procent av företagen är snabb omställningsförmåga i stor utsträckning en förklaring. Därutöver anger ytterligare företag detta som skäl, men i liten utsträckning. Endast 4 procent anger att detta inte alls är ett skäl till inhyrningen. I undersökningen ställdes även frågan om i vilken utsträckning företagen hyr personal som en långsiktig buffert för att kunna minska personalstyrkan vid ordernedgång. Genom att ha två frågor om inhyrning av flexibilitetsskäl skiljer vi ut huruvida inhyrning sker som en strategisk och långsiktig buffert över en konjunkturcykel eller för att hantera snabba svängningar i närtid. Detta skäl har succesivt i de tre på varandra följande undersökningarna (2011, 2013 och 2015) blivit allt vanligare. De stora företagen skiljer ut sig genom att i relativt stor utsträckning även hyra arbetare som en långsiktig buffert men skälet har även blivit relativt vanligt bland de små och medelstora företagen. Detta skäl har blivit allt vanligare i de tre på varandra följande undersökningarna (2011, 2013 och 2015). INHYRNING AV ARBETARE SKER FRÄMST FÖR SNABB OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA Teknikföretags skäl till inhyrning av arbetare* För snabb omställningsförmåga Som en långsiktig buffert I rekryteringssyfte Inom tidsbestämda projekt P.g.a. regler om anställningsskydd Vid sjukdom/frånvaro Mindre HR-insats än vid egen aställning För att erhålla rätt kompetens Utanför kärnverksamheten Skäl till inhyring av ARBETARE 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor utsträckning Liten utsträckning Inte alls Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns i metodavsnittet. 21

22 Efter de båda flexibilitetsskälen följer skälet att eventuellt rekrytera de inhyrda som förklaring till inhyrning av arbetare. Detta skäl anges i stor utsträckning av 39 procent av bolagen. Den sammanlagda andelen är samtidigt hela 84 procent om vi även räknar in företagen som anger detta som skäl i liten utsträckning. Inhyrning för att hitta lämpliga personer att anställa bland de inhyrda har därmed blivit klart vanligare jämfört med i undersökningarna 2011 och Inhyrning inom tidsbegränsade projekt, på grund av att regler om anställningsskydd gör att egna anställningar försvåras/är riskfylld/fördyras samt i samband med sjukdom/frånvaro är därutöver också relativt vanliga skäl till inhyrningen på arbetarsidan. Teknikkonsulter används oftast inom tidsbestämda projekt Inhyrning för att erhålla rätt kompetens är den vanligaste förklaringen till varför teknikföretag hyr teknikkonsulter och tekniska specialister. Hela 62 procent av bolagen anger detta som skäl i stor utsträckning och andelen blir 93 procent om man räknar med även de som anger detta som skäl i liten utsträckning. Bemanning inom tidsbestämda projekt är den näst vanligaste förklaringen till varför teknikföretag hyr in teknikkonsulter och tekniska specialister. För 55 procent av företagen är detta i stor utsträckning en förklaring. INHYRNING AV TEKNIKKONSULTER SKER FRÄMST AV KOMPETENSSKÄL OCH INOM PROJEKT Teknikföretags skäl till inhyrning av teknikkonsulter och tekniska specialister* För att erhålla rätt kompetens Inom tidsbestämda projekt För snabb omställningsförmåga Som en långsiktig buffert Utanför kärnverksamheten I rekryteringssyfte Skäl till inhyring av TEKNIKKONSULTER Vid sjukdom/frånvaro P.g.a. regler om anställningsskydd Mindre HR-insats än vid egen anställning 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor utsträckning Liten utsträckning Inte alls Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns i metodavsnittet. 22

23 Den sammanlagda andelen, när även de räknas som anger detta som skäl i liten utsträckning är 87 procent. Genom inhyrningen av tekniska specialister till tidsbestämda projekt kan företagen dels värna sin kärnkompetens och dels erhålla nödvändig kompetens till projekt. Därefter följer inhyrning för att erhålla snabb omställningsförmåga, vilket sker i klart minde utsträckning än inhyrning av kompetensskäl och till projekt. Intressant att notera är att inhyrning av teknikkonsulter och tekniska specialister är frekvent förekommande runt om i Sverige även i små och medelstora företag samt att den ofta sker just av kometensskäl. En slutsats är att inhyrning ibland är enda sättet att få tag i den person med rätt kompetens som företaget behöver vid ett givet tillfälle. Inget skäl dominerar tydligt vid inhyrning av andra tjänstemän Det finns inga tydligt dominerande skäl till varför teknikföretag hyr in det vi benämner andra tjänstemän och övriga konsulter, dvs. de tjänstemän som inte är teknikkonsulter eller tekniska specialister. De skäl som anges i störst utsträckning är inom tidsbestämda projekt och för att erhålla rätt kompetens. Därefter följer vid sjukdom/frånvaro samt för snabb omställningsförmåga. INHYRNING AV ANDRA TJÄNSTEMÄN SKER FRÄMST INOM PROJEKT OCH AV KOMPETENSSKÄL Teknikföretags skäl till inhyrning av andra tjänstemän och övriga konsulter* Inom tidsbestämda projekt För att erhålla rätt kompetens Vid sjukdom/frånvaro För snabb omställningsförmåga I rekryteringssyfte Som en långsiktig buffert Utanför kärnverksamheten P.g.a. regler om anställningsskydd Mindre HR-insats än vid egen anställning Skäl till inhyring av ANDRA TJÄNSTEMÄN 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor utsträckning Liten utsträckning Inte alls Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * Svarsalternativen är förkortade/förenklade jämfört med i enkäten och de kompletta frågetexterna återfinns i metodavsnittet. 23

24 24

25 PROGNOS FÖR INHYRNING I TEKNIKFÖRETAG Sannolikt något minskad inhyrning bland företagen som hyr personal Osäkerheten kring konjunkturutvecklingen har varit stor under senare år. Återhämtningen har inte tagit fart. Istället har industriproduktionen i svensk teknikindustri fortsatt att minska. Detta har sannolikt bidragit till att nivån på inhyrningen förblivit relativt oförändrad under senare tid och till och med minskat på teknikkonsultsidan. Enligt företagens egna bedömningar kan vi förvänta oss en viss minskning av inhyrningen i teknikbranschen framöver. 11 Detta främst bland teknikkonsulter och andra tjänstemän. EN STÖRRE ANDEL FÖRETAG RÄKNAR MED MINSKAD ÄN MED ÖKAD INHYRNING PÅ TJÄNSTEMANNASIDAN Teknikföretags prognos för hur inhyrningen kommer att utvecklas det kommande året* 80% Arbetare Teknikkonsulter och tekniska specialister Andra tjänstemän 60% 40% 20% 0% Öka Närmast ingen förändring Minska Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * Med det kommande året avses till sommaren 2016, eftersom företagen vid enkättillfället gjorde en bedömning av utvecklingen ett år framåt i tiden. 11 När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på en statistisk undersökning som Teknikföretagen genomfört bland medlemsföretagen. Vi skiljer på företag som hyr respektive inte hyr respektive yrkesgrupp i dag vid redovisning av prognos för inhyrning. Antalet anställda har använts för att vikta samman de olika storleksgruppernas svar till uppgifter för alla företag. Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien. 25

26 En majoritet av de teknikföretag som hyr personal i dag anger att närmast ingen förändring av inhyrningen kommer att ske det kommande året. Andelen företag som räknar med en minskning är samtidigt större än andelen som räknar med en ökning. Det indikerar ett minskat antal inhyrda i teknikbranschen särskilt på konsult och tjänstemannasidan. På arbetarsidan är skillnaden inte lika stor. Andelen företag som räknar med minskad inhyrning av arbetare är 27 procent medan 18 procent räknar med en ökning. Motsvarande siffror för yrkesgruppen teknikkonsulter och tekniska specialister är 27 respektive 10 procent. För gruppen andra tjänstemän och konsulter är skillnaden allra störst mellan de som räknar med en minskning respektive ökning. Här är siffrorna 26 respektive 5 procent. INHYRNINGEN KOMMER SANNOLIKT ATT MINSKA NÅGOT Teknikföretags prognos för hur inhyrningen kommer att utvecklas det kommande året* Företag som hyr personal i dag Öka Närmast ingen förändring Minska Arbetare 18% 55% 27% Teknikkonsulter och tekniska specialister 10% 63% 27% Andra tjänstemän och konsulter 5% 70% 26% Företag som INTE hyr personal i dag Troligen ingen inhyrning Inhyrning är sannolikt Arbetare 93% 7% Teknikkonsulter och tekniska specialister 86% 14% Andra tjänstemän och konsulter 81% 19% Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 * Med det kommande året avses till sommaren 2016, eftersom företagen vid enkättillfället gjorde en bedömning av utvecklingen ett år framåt i tiden. Ingen större förändring bland de företag som inte hyr personal i dag De flesta företag som inte hyr personal i dag räknar inte heller med att göra det under det kommande året. Samtidigt kommer en del företag att börja göra det. Svaren indikerar att den ökning som trots allt kommer att ske, bland bolagen som inte hyr personal idag, främst sker på tjänstemannasidan. Sammantaget anger närmare en femtedel av företagens (som inte hyr personal idag) att inhyrning av teknikkonsulter eller andra tjänstemän är sannolik det kommande året. De stora företagen ingår i princip inte alls i denna sammanställning eftersom de nästan uteslutande hyr personal. Istället väger de allra minsta företagen (med färre än 25 anställda) tungt. De är många till antalet men har sammantaget relativt få anställda. 26

27 AGERANDE VID INSKRÄNKT MÖJLIGHET TILL INHYRNING Betydande konsekvenser om möjligheten till inhyrning skulle begränsas Stundtals framförs från olika håll krav på att företagens möjlighet att hyra in personal ska begränsas. En inskränkt möjlighet till personalinhyrning skulle uppenbart leda till betydande konsekvenser för företagen. Det skulle leda till fler visstidsanställda men inte till tillsvidareanställning i någon större omfattning. Dessutom skulle man låta den ordinarie personalen arbeta mer övertid, lägga över mer arbete på underleverantörer och externa entreprenörer samt flytta arbetsuppgifter utomlands. För att studera hur en eventuell inskränkning skulle påverka företagen har frågor ställts om det i årets undersökning. 12 Företagen har haft att ta ställning till hur agerandet skulle påverkas om möjligheten till inhyrning från bemanningsföretag väsentligen skulle inskränkas (t.ex. genom lagstiftning eller kollektivavtalsreglering). Dels har frågan ställts i vilken omfattning arbetare respektive tjänstemän som idag hyrs in skulle erbjudas visstidsanställning respektive tillsvidareanställning. Dels har frågan ställts i vilken utsträckning agerandet skulle förändras enligt ett antal olika svarsalternativ. FRÄMST VISSTIDANSTÄLLNING OM MÖJLIGHETEN TILL INHYRNING BEGRÄNSAS Utsträckning i vilken teknikföretag skulle erbjuda visstids- eller tillsvidareanställning till de som hyrs in idag om möjligheten till inhyrning från bemanningsföretag väsentligen skulle inskränkas (t.ex. genom lagstiftning eller kollektivavtalsreglering) Visstidsanställning av arbetare Visstidsanställning av tjänstemän 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tillsvidareanställning av arbetare Tillsvidareanställning av tjänstemän 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor omfattning Någon omfattning Liten omfattning Inte alls Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen Där inget annat redovisas bygger uppgifterna i detta kapitel på en statistisk undersökning som Teknikföretagen genomfört bland medlemsföretagen. Vi skiljer i kapitlet på företag som hyr respektive inte hyr i sammanställningen och enbart företag som använder inhyrning har beaktats i sammanställning och viktning. Antalet anställda har använts för att vikta samman de olika storleksgruppernas svar till uppgifter för alla företag. Se metodbeskrivningen längst bak i rapporten för en närmare beskrivning av studien. 27

28 I undersökningen har företagen haft alternativen inte alls, i liten omfattning, i någon omfattning och i stor omfattning att välja mellan. 13 Dessutom har de kunnat ange vet ej och har då inte räknats med i sammanställningen. De stora företagens svar väger relativt tungt i uppgifterna som redovisas i detta kapitel eftersom enbart företag som hyr personal ingår i sammanställningen och eftersom antalet anställda använts för att vikta samman de olika storleksgrupperna. Fler visstidsanställda om möjligheten till inhyrning begränsas Företagen skulle i betydande utsträckning visstidsanställa personer som idag hyrs in om möjligheten till inhyrning från bemanningsföretag väsentligen skulle inskränkas. Andelen företag som anger att de i stor omfattning skulle visstidsanställa arbetare är 32 procent. Motsvarande andel för tjänstemän är 21 procent. Det skulle alltså i synnerhet ske en del visstidsanställningar på arbetarsidan om inskränkningar skulle ske. Betraktar vi de båda svarsalternativen i stor omfattning och i någon omfattning sammantaget är andelen 70 procent på arbetarsidan och 54 procent på tjänstemannasidan. Det tydliggör ytterligare att företagen i betydande omfattning skulle erbjuda de personer som hyrs in idag visstidsanställning om möjligheten till inhyrning väsentligen skulle inskränkas. Tillsvidareanställningar av dem som idag hyrs in skulle däremot inte ske i någon större utsträckning om möjligheten till inhyrning skulle inskränkas. Andelen företag som anger att de i stor omfattning skulle tillsvidareanställa arbetare som idag hyrs in är 6 procent. Motsvarande andel för tjänstemän är 5 procent. När vi även här sammantaget betraktar de båda svarsalternativen i stor omfattning och i någon omfattning är andelen 27 procent på arbetarsidan och 31 procent på tjänstemannasidan. Det finns betydande skillnader storleksgrupperna emellan angående i vilken utsträckning de skulle anställa de som hyrs in ifall möjligheten skulle inskränkas. De små och medelstora bolagen skulle göra detta i klart mindre omfattning än de stora. Ungefär hälften av de små och medelstora företagen har exempelvis svarat att det inte alls skulle tillsvidareanställa vare sig arbetare som tjänstemän. Motsvarande andel bland de stora företagen är 30 procent grovt räknat. 13 Svarsalternativen i detta avsnitt har i stor utsträckning harmoniserats med en motsvarande undersökning som gjorts av organisationen Svenskt Näringsliv inom andra branscher. 28

29 Vanliga effekter skulle även vara mer övertid och externa lösningar samt flytt utomlands Företagen har även enligt ett antal olika svarsalternativ fått ta ställning till i vilken utsträckning agerandet skulle påverkas om möjligheten till inhyrning från bemanningsföretag väsentligen skulle inskränkas (t.ex. genom lagstiftning eller kollektivavtalsreglering). Mer visstidsanställd personal och mer övertid skulle vara vanliga konsekvenser Framförallt konstateras att en konsekvens skulle vara mer visstidsanställd personal i företagen. Detta i linje med vad som framkommit i föregående avsnitt. Hela 37 procent av bolagen anger att de i stor omfattning skulle ha mer visstidsanställd personal. Andelen blir 84 procent om man även räknar med företagen som anger detta i någon omfattning. Enligt företagen skulle agerandet i nästan lika stor utsträckning vara att man skulle låta den ordinarie personalen arbeta mer övertid. För 35 procent av företagen skulle detta i stor omfattning vara fallet. När vi även här tar med dem som svarat i någon omfattning blir andelen 77 procent. FÖRETAGEN SKULLE HA FLER VISSTIDSANSTÄLLDA OCH ANVÄNDA MER ÖVERTD Utsträckning i vilken teknikföretag skulle förändra agerandet om möjligheten till inhyrning från bemanningsföretag väsentligen skulle inskränkas (t.ex. genom lagstiftning eller kollektivavtalsreglering) Ha mer visstidsanställd personal Låta den ordinarie personalen arbeta mer övertid Använda andra externa lösningra mer, som entreprenader och underleverantörer Flytta arbetsuppgifter utomlands Rekrytera och fastanställa mer tillsvidareanställd personal Tvingas tacka nej till beställningar och låta bli att utföra arbete 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor omfattning Någon omfattning Liten omfattning Inte alls Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen 2015 Ändrat agerande även på andra sätt Därefter följer svarsalternativen använda andra externa lösningar mer, som entreprenörer och underleverantörer samt flytta arbetsuppgifter utomlands. Andelen företag som anger dessa alternativ i stor omfattning är 18 respektive 16 procent. Sammanräknat med i någon omfattning är motsvarande andelar 61 respektive 45 procent. Även om dessa svarsalternativ anges i mindre omfattning så skulle försämrad möjlighet till inhyrning leda till både outsourcing av verksamhet och flytt av arbetsuppgifter utomlands i en inte obetydlig andel företag. 29

30 För svarsalternativen rekrytera och fastanställa mer tillsvidareanställd personal samt tvingas tacka nej till beställningar och låta bli att utföra arbete så kan vi konstatera att en mindre men inte obetydlig andel företag skulle agera på så sätt om möjligheten till inhyrning väsentligt skulle inskränkas. Andelen företag som anger dessa svarsalternativ i stor omfattning är 7 respektive 5 procent. Sammanräknat med alternativet i någon omfattning är motsvarande andelar 34 respektive 27 procent. Skillnader i hur olika storlekgrupper av företag skulle agera De tydligaste skillnaderna i hur agerandet skulle påverkas, storleksgrupperna emellan, syns i svarsalternativen flytta arbetsuppgifter utomlands samt tvingas tacka nej till beställningar och låta bli att utföra arbete. De stora företagen (med minst 500 anställda) skulle i klart större utsträckning än de små och medelstora flytta arbetsuppgifter utomlands om möjligheten till inhyrning inskränktes. Inom de stora koncernerna finns vanligtvis ett flertal liknande produktionsanläggningar runt om i världen. Därmed kan produktionsvolymer relativt enkelt styras om mellan de olika anläggningarna. De små företagen (med färre än 25 anställda) skulle samtidigt tvingas tacka nej till beställningar i klart större utsträckning än företagen i övriga storleksgrupper. Andelen av de små företagen som anger detta svarsalternativ i stor omfattning är 13 procent och sammanräknat med alternativet i någon omfattning är andelen 44 procent. Nästan hälften av de små företagen som använder bemanningspersonal skulle alltså i någon mån tvingas säga nej till arbete om möjligheten att hyra personal från bemanningsföretag inskränktes. 30

31 METODBESKRIVNING En enkätundersökning där teknikföretag frågats om inhyrningen av personal från bemanningsföretag och konsultbolag ligger till grund för många av slutsatserna i denna rapport. Syftet med undersökningen är att erhålla en god bild av varför och i vilken omfattning teknikföretag hyr personal. Population och urval Målpopulationen i undersökningen utgörs av företag som är medlemmar i organisationen Teknikföretagen och har minst 1 anställd. Eftersom urvalsramen är Teknikföretagens medlemsföretag definierar medlemsregistret målpopulationen. Utdrag ur registret gjordes i maj Vid detta tillfälle avser sysselsättningsuppgifterna Teknikföretag och teknikbranschen definieras i denna rapport konsekvent som de företag som är medlemmar i Teknikföretagen. Det stämmer till stora delar, men inte helt, överens med definitionen enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI). Enligt SNI 2007 definieras teknikbranschen som SNI-koderna och 33 samt del av 32. Förutom företag i dessa branscher företräder organisationen Teknikföretagen även en del andra tillverkande företag och inte minst ett växande antal service- och tjänsteföretag. Företag i urvalsramen är stratumklassificerade utifrån antal anställda. Små företag med 1 till 25 anställda utgör stratum 1, medelstora företag med mellan 25 och 500 anställda utgör stratum 2 och stora företag med minst 500 anställda utgör stratum 3. Totalt ingår 766 bolag i studien som är statistiskt representativ för alla teknikföretag med 1 anställd eller fler, dvs stycken. Samtliga de 66 stora teknikföretag (med minst 500 anställda) har tillfrågats medan slumpmässiga urval är gjorda för de små och medelstora bolagen (dvs. för stratum 1 och 2). I stratumen för de små och medelstora företagen är 400 respektive 300 företag valda slumpmässigt. Mätperiod och svarsfrekvens Mätperioden varade från mitten av maj till mitten av juni Företagen uppmanades att redogöra för läget i maj/juni, dvs. före semesterperioden. Under mätperioden skickades ett första utskick samt en påminnelse. De storföretag som inte hade svarat i slutet av juni påmindes ytterligare en gång. Svarsfrekvensen uppgick till 64 procent och de medelstora företagen svarade i något större utsträckning än de övriga. Svar erhölls från 488 av totalt 766 tillskrivna företag. UNDERSÖKNINGENS SVARSFREKVENS OCH MÅLPOPULATION Svarsfrekvens Urval Målpopulation Små företag (1 till 25 anställda) 62% Medelstora företag (25 till 500 anställda) 66% Stora företag (minst 500 anställda) 64% Totalt (minst 1 anställd) 64%

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2013 en kartläggning av inhyrning från bemannings- och konsultföretag Förord Svenska teknikföretag verkar på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Därmed är de beroende

Läs mer

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag

Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Teknikföretags inhyrning av personal 2011 en kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag Förord Konjunktursvängningar och variation i efterfrågan tillhör vardagen för internationellt

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige,

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag. utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder

Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag. utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder Lokala krisöverenskommelser i teknikföretag utvärdering av avtalsenliga krisåtgärder Förord Den 2 mars 2009 träffades ett avtal mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall om lokala krisöverenskommelser.

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda?

Teknikföretag och bemanningsföretag. varför är så många medarbetare inhyrda? Teknikföretag och bemanningsföretag varför är så många medarbetare inhyrda? Förord Under senare år har bemanningsföretag kommit att spela en allt viktigare roll för teknikföretag och i dagsläget är drygt

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Rekryteringsundersökning

Rekryteringsundersökning Rekryteringsundersökning 2015 Rekryteringsbehovet inom trä- och möbelindustrin fram till 2020 TMF TRÄ & MÖBELFÖRETAGEN TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin

Läs mer

Prognosenkät underleverantörer

Prognosenkät underleverantörer Bilaga pressmeddelande 2011-11-08 Prognosenkät underleverantörer Teknikföretagen har under senare delen av oktober månad 2011 tillfrågat och fått svar från 135 leverantörsföretag om hur de ser på efterfrågan

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Investeringsenkät 2009

Investeringsenkät 2009 SVE1 v1. 5-12-22 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Produktion Folke Sjöbohm 8-677 26 97, 7-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (9) Datum 9-6-8 Investeringsenkät 9 Sammanfattning Energiinvesteringar

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro

Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro Riksbankens företagsundersökning: viss avmattning under hösten och ökad konjunkturoro 54 Företagen uppger att både produktionen och sysselsättningen har fortsatt att öka det senaste kvartalet jämfört med

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE

PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE En studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012 PERSONALINHYRNINGEN I SVERIGE En studie av 600 arbetsgivares anlitande av bemanningsföretag 2012 INNEHÅLL

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Svar på motion Sluta anställa med allmän visstid (RS )

Svar på motion Sluta anställa med allmän visstid (RS ) Svar på motion Sluta anställa med allmän visstid (RS 2015-543) En av hälso- och sjukvårdens främsta och viktigaste tillgångar är dess medarbetare. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) PROGNOS 2016 2022 TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra.

Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra. Får publiceras den 11 januari klockan 6. och i tisdagens tidningar Pressmeddelande från SKOP om, 11 januari 11 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Tillväxttakt i de svenska företagen mattades i december

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Orosmoment för

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb.

TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL 2015:1 Lägre inflöde och färre till jobb. TSL-rapport hel 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare. V uppgift är att hjälpa uppsagda till ett

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar

Konjunkturrapport. Innovationskraften i de svenska företagen ökar Konjunkturrapport Innovationskraften i de svenska företagen ökar Oktober 2015 2 Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se Konjunkturrapport sverigesingenjorer.se 3 Vilken är din samlade bedömning av den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Konkurrenskraft på företagsnivå

Konkurrenskraft på företagsnivå Industrirådets projekt Konkurrenskraft på företagsnivå Presskonferens 2016-12-09 Projektets organisation Konkurrenskraft på företagsnivå Industrirådets projekt Konkurrenskraft på företagsnivå Styrgrupp:

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer