Delårsrapport 2014, Tertial 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2014, Tertial 1"

Transkript

1 dnr ^f ^^Iy^Zy^i, D^ Delårsrapport 2014, Tertial 1 Haparanda kommun

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision...3 Värdegrunder... 4 Målredovisning... 4 Ekonomisk översikt... 5 Mål upp.fyllnad... 6 Ekonomisk redovisning...11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Finansieringsanalys...14 Kommunstyrelsen...15 Driftsanalys... I S Investeringsredovisning...18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning...19 Driftsanalys...19 SOCIALNÄMNDEN Driftsanalys Investeringsredovisning BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftsanalys Investeringsredovisning Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 2(24)

3 Inledning Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 30 april Med ledning av uppgifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna kompletterats med periodiseringsposter. I delårsbokslutet redovisas resultatet även för motsvarande period föregående år samt en prognos för helåret Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Haparanda Stad genomför utöver denna ytterligare en, mer detaljerad, rapport per 31/8. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning av kommunens revisorer. Vision Haparanda-Tornios vision har en gemensam framtidsbild, Vision 2020, till vilken vi vill knyta och bygga vår egen framtid på. Visionen om Haparanda-Tornio som ett internationellt centrum mitt i Barents, är uppbyggd med ett antal ledord samt långsiktiga mål kopplade till varje ledord. BILD 1: Vision 2020 Källa: Egen modell Haparandas och Tornios gemensamma vision genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: 1. Gränslös kunskap 2. Logistisk nod 3. Dynamisk företagsamhet 4. Hållbar livsmiljö 5. Upplevelserik handels- och besöksplats Ovan nämnda fem utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera visionen. Illustrationen sker med hjälp av att de valda områdena ges innehåll och beskriver dem som om allting redan hade hänt d.v.s. vi ser slutresultatet i förväg. Samtidigt får vi en referensram för våra målsättningar. Med hjälp av dessa kan vi börja förverkliga vår vision. Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 3(24)

4 Värdegrunder Nedan presenteras den övergripande verksamhetsiden, medarbetariden och ledariden. Dessa ideer är centrala i vår styrmodell. Förutom den vertikala och planmässiga styrningen med politiska inriktningar, mål och verksamhetens åtaganden tydliggör ideerna vilket uppdrag organisationen har, vad organisationen ska utföra samt för vem den är till för. Irn HAPAHANDATONNIO VERKSAMHETSIDE MEDARBETARIDE LEDARIDE APARANDA ÅR ETT UNIKT NTERNATIONELLTSAMHÅLLEI TVECKLING genomför det politiska uppdraget inom 14R-,Ibildning, social omsorg och amhällsbyggnad i skapar förulsättningar för kreativ) och kliv) kultur- och friluftsliv samt ett expansivt äringsliv i har respekt och förståelse för mångfald, r öppna och tillgängliga för alla och har borgardialog i fokus r arbetar resursefteklin, med säkerställd vetitel och rättvis behandling, för Nuvarande och kommande generationer ^SOm bor och verkar i Haparanda Jag har ett tydligt uppdrag, får strid, personlig utveckling och bidrar till en god arbetsmiljö Jag tar ansvar, visar respekt och uppfyller mina åtaganden Jag tar ansvar fören hållbar utveckling. Jag föreslår förbättringar och medverkari genomförandet. Jag är Engagerad - bidrar till en lärande organisation och delar med mig av min kunskap Servlcelnriktad - visar alltid ett gott bemötande och har medborgerenikunden i fokus Lojal -med verksamheten Flexibel, kreafly och krldsk-gör bedömningar och väljer lösningar utifrån kundens och verksamhetens behov Ambassadör för verksamheten Som ledare arbetar jag mål- och resultatslyd, säkerställer att verksamhetsiden hålls levande och de politiska målen uppfylls. Som ledare skaparjag förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, göra bedömningar, välja lösningar och agera därefter med kunden i fokus. Jag är Öppen - bjuder in till dialog Nytänkande -driver utveckling och genomför förändringar Modig -har mod att ta risker och prövar gärna nya idåer Engagerad -har kraft att driva igenom det vi tror på Tydlig - i uppdrag och budskap BILD 2 : Haparanda stads värdegrunder, Källa: Egen modell Modellen utgör vår värdegrund och berättar om det förhållningsätt som medarbetare och ledare ska följa inom Haparanda stads organisation. Ideerna ska hållas levande och är kopplade direkt mot lönekriterierna, vilket skapar styrning hos varje medarbetare till bättre kvalitet för våra medborgare och kunder. Målredovisning Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut ärmål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilket omfattar mål för både verksamheten och ekonomin i kommunen. Målen fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utvärderar målen. Uppföljning av målen sker i delårsbokslut april och augusti samt årsredovisning. Målen utgår från visionen, våra värdeord samt från de prioriterade insatser som årligen fastställs av kommunfullmäktige ibudget- och strategiplan. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta betyder att målen för verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning skall vara integrerade mål. Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 4(24)

5 Ekonomisk översikt Haparanda Stad prognosiserar ett resultat på 18,5mkr för 2014, vilket är 2,467mkr budgeterade resultatet och motsvarar 3,3 % av skatter och statsbidrag. bättre än det En revidering av för utjämning av LSS-kostnader har fallit kommunen tillgodo på 3,1mkr för I övrigt prognostiseras ett överskott på skatter och statsbidrag på 1,099mkr gentemot budget. Driften prognostiserar dock ett underskott på 2,340mkr. Kommunstyrelsen uppvisar ett underskott på -476tkr som härrör från fastighet, gator, park och vägar som prognostiserar ett underskott på 1,565mkr pga högre driftkostnader än budget. En del av underskottet kan hämtas hem p.g.a. lägre personalkostnader. Vidare har Socialnämnden fortsatt tufft, mycket beroende på ett ökat tryck på hemtjänsten och särskilt boende. Nämnden uppvisar ett prognostiserat underskott på 1,971mkr för Kommunens största enhet Barn och ungdomsnämnden prognostiserar ett svagt överskott om 107tkr. Del$rsrapport Perioden Perioden Prognos Hel$r 2014 Utfall 2013 Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff Budget Utfall Diff Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverksamhet Kommunstyrelsen Kommunledning Räddningstjänst Fstgh Gata Park Skog Samhällsbyggnadsköntor Pensionsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsnämnd s Socialnämnd Summa driftbudget Interna poster Ansvarsätaganden/borgen Intern ränta Delsumma Reavinst/förlust Jämförelsestörandelntäkt Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Delsumma -S Förändr sem/ferielöneskuld Resultat -s Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 5(24)

6 Måluppfyllnad Upplevelserik handels - och besöksplats KF's Inriktningar Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv Vanimärkesbarometern - besöksort igenkännisgraden av varumärket HaparandaTornio (Printmedia, Dagens Industris läsare), 96 Handelsrådet består idag av 40 företag som tillscrmmnns med Tillväxtenheten marknadsför Haparanda som en shoppingdestination. Gemensamma $ 0 0 u^fdu_. mnr knndsföringsinscrtser har genomförts, bland annat mo[ Finland och Arorge. 4ått^^ 60,0 Turistbyrån har flyttat firm Green Line till lokaler i nya resecenu um. Som en 40, 0 fö jd har nntnlet besökare ökat mcrrkcrnt. / janzrari rnåncrd hade de 435 besök och i februcn i hade de 482 besök. Förrn cu et r egish erades 34 besök i jcrntrcnd 20,0 ' och 39 besök i februari. Ökningen är hela %. loos 201 ^ 2013 Just nu arbetar Turiitbyrån med programmet till Kalot jazz & Blues Festivalen som star?nr den 26 jzrni och pågår till den 29 juni. Turistbyr^m lzar tagit fram en ny karta inför sommaren. De hm också uppdaterat broschyren. Fokus ligger på handel, kultur och turism. Medarbetcn na på enheten har deltagit i konferensen "Framtidens Tzu isnzkommun" tstockholm och berättat om det gränslösa samarbetet vi gör inom besöksnäringen. Presentationens rubrik var "Gränslösa möjligheter genom gränslös snmverkmz ". Utökat samarbete med och mellan företagen hårt näringslivsklimat 2014 resulterade i en placering på 275 (-18 placeringar). Ntiringslivsrcrnkningen genomförs årligen av Svenskt Näringsliv. VZ N Det enski(i viktigaste vrålet hrn varit att öka nntnlet företagsbesök. Det är ett Z^.,^^ rzrtd som vi har uppnått. Genom crtt kortunn ut och hyiffa företagare i deras vcn dng ökar förståelsen mel/on kommunen och näringslivet. 67 anser också att -"._ :.:. -.., ntitverkande tir viktigt. Därför har vi genomfört en mängd olika evenemang,.:... ^ä^,m bland annat företagarfi ukostnr. Dessa har blivit mer och mer populära blund m` m roie:. både företagare, tjänstemän och politiker. Vi har också etcrblernt ett tätare samarbete med både Länsstyrelsen och LTU för crtt sprida dessa organisationers kompetens och möjligheter till våra företagare. Haparanda var årets UF kommun Det var två tu sedan som skoin, kommun och näringsliv (Tillväxtenheten) beslzrtade för att satser på 1IFföretagandet på Tornedalsskolan och skapade en handlingsplan för att nå målen. Nyckeln till framgången är samarbetet mellan kommun, näringsliv och skola. Samarbetet med Handelsrådet har utvecklats och fördjupats under perioden. Målet betraktas som delvis uppnått. Aktivare kulturliv Vadfrorellertyckermedborgarna om Haparahdas Kulturliv, Index 0-100? (Delindex i Nö'dhetsindex I g ältande PHn Irranda kultw liv har ökat. Nästa under sökning Medborgarundersökningen) kommer att genomföras Målet anses uppfyllt. ^ unna 80,0! ^ rns^i 60,0 40,0 20, Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 6(24) I

7 Dynamiskt företagsamhet KF's Inriktningar Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete Öppet arbetslösa, årsmedeltal 96? Kommunen arbetar aktivt för att stötta och stödja det lokala nriringslivet. Genom projektet Entreprenörcentrum erbjuder vi starta eget rådgivning, kurser och seminarier. Vi har genomfört företagsbesök tillsammans med LTU och Länsstyrelsen vid upprepade tillfällen för att sprida dessa organisationers kompetens och möjligheter till det lokala nrringslivet. Enligt statistik från UC uppgår antal nystartade företag (AB, HB och enskild frr mn) under det första kvartalet 20/4 tall 22. Detta heder på ntt antalet 2,0 företagsstcu 1er islutet nv året skulle öka jämfört med 2012 (42) och 20/3 i42) Ar betsnzar knadsåtgtirder ligger under Socialnämnden sedan rosskiftet. Kommunen medverkar videlera olika projekt, såsom Unga jobb och Unga i Centrum för att försöka minska ungdomsarbetslösheten. Dock har ovanstående aktiviteter inte gett effekt än. Osäkerhet råder i htu målet skall mätas, därav anses målet få beh aktas som uppnått. 6,Q ^ ^ UtialL. ^ ^å^ Arbeta för fler nyetableringar Antalet nystartade företag, helår? Tillvrxtenheten arbetau fortlöpande med att locka nya företag till orten. Detta sker främst genom uppsökande verksamhet. Ett utkast till en gemensam etableringsstrategi med Torneå har tagits fram. 40,0 Tanken dr att samarbeta kring dessa frågor för att kunna optimera alla resurser. Arbete[ kommer att tus vidare under hösten. f'i har arbetat med att göra en gemensam webbplats för Tillväxtenheten och 20,0 Team Botnia. Tanken är att vinn på de möjligheter som fruns i området. Enligt statistik från UC uppgåu antal nystartade företag (AB, HB och enskild frrmcr) under det första kvcn lalet 20/4 till 22. Detta tyder på att nutalet företagsstarter islutet crv året skulle ökcr jrinzfört med 2012 (42) och 2013 (42). A^fålet bed crktas som delvis uppnått. Utfal^ Förankra och t`örbättra relationen till det lokala näringslivet Vad getföretagarna för sammanfattande omdöme om FÖRETAGSKLIMATET iommunen, Haparanda blev årets UE kommun Det var två år sedan som skola, Svenskt Nåringslivs nanking? kommun och näringsliv beslutade för att satsa på UF företagandet på Tornedalsskolan och skapade en handlingsplan för att nå målen. Nyckeln till ' Un^u 250, 0 j fi crmgången är samarbetet mellan kommun, nriringsliv och skola. o,^dtts^ 200,D Enligt Näringslivsrankningen 20/4 hamnade kommunen på placering 275 (- 150,0 18). Arbete med analysering och framtagning av nya planer pågår för 100, 0 förbättring näringslivk[imat. Avseende denna punkt anses inte målet uppfyllt. 50, Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 7(24)

8 Logistisk nod KF:s Inriktningar Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio l/ått nya gemensamma resecentrum invigdes december Samtliga lokalez är uthyrda. Mixen av hyresgäster säkerställer våra resenärers behov och vårt ^^,^,I;y,^i^>w+:W1;. gemensamma resecentrum är nu ett nav för det lokala, regionala och.:^ ^.t.tll, internationella resandet, som underlättar för resenärerna. ^; ^ "' i ^-, Satsningen på HaparandaToz nio Resecentrum haz utsetts till en av tz e _ - finalistez i Farture Transport Award 20/3 i kategorin Public Transport och vi blev en god tvåa. Under året har det lokala kollektivh afikresandet inom Haparanda ökat med drygt l3 000 resande, det är en ökning på cirka 33 procent jämfört med 201 /. Kollektivtrafikresandet med Ringlinjen har ökat. Målet betraktas som uppnått. --_ ^ `^" s'^ ^'"-'``i Hållbar Livsmiljö KF:s Inriktningar Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmärt HaparandaTornio Konlmunranking (Miljiiaktuellt) Organisationens transporter kommer att omarbetas under hösten och en gemensam samåkningsplattfoz m med Kalix kommer att tas fram. 200,0 En mätstation för mätning av Iz f föroz eningar har tagits i bruk i Riekkola. Nya "brzma tunnor" är placerade i cenh ala delar och kornposteringen har X50,0 ökat. 100,0 Hapcurrnda kommun haz vidtagit flera åtglirder för att slinka, effektivisera och ^ Urtall 250,0 _ l4åkal 50, föla upp al(enezgicrnvzindning i organisationen. Trots detta återstår mycket 01 I arbete i övergången till ett hållbart samhälle. 20ö Hcrpcrrcrndabanan har invigts för kommersiell trafik och den kollektiva b afiken inom Hapaz andntornio har ökat sedan i fjol. De stora utmaningarna best^n idag av att skapa förutsfittningar för att ändra beteendeniden enskilda biltrafiken samt att sänka den lokala och globala påverkan från sta indusd in i HaparandaTornio. För 2013 ökade dock Haparanda lite i Miljöaktuellt till placering /OS.Ny mätning kommer att genomföras under Målet betraktas som delvis uppnått. HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och tryggt nav för alla att bo i och vilja flytta till Vadtycket medborgarna om Haparanda som en plats att leva och bo i, NÖJD-REGION-INDEX, 0-100? Nöjd region index har minskat något under 2014 däremot har man sjunkit ^ uztau något från placering 267 till 271 i Fokus undersökningen. Förändringar har 80,0 ', ^1 Måhai skett i undersökningen vilket kan delvis förklara skillnaden. Analys av 60,0 rankingen har ännzr inte kunnat göras då man inte erhållit Beta jerad 40,0 information om vilka förändringaz som gjorts i undersökningen och vilka parametrar man tagit hänsyn till. Arbetet med att lyfta fokzrs på nyinflyttade 20,0 pågår. Förhoppningen är att man hinner genomf"öra ett event före årsslutet. zaoa zoo zotz Osäkerhet ln ing huz målet mäts z åder och därmed bedöms målet inte uppnått Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 8(24)

9 ICFs Inriktningar Medborgaren i centrum Tillgänglighet telefon: mätning skez föz st hösten 20/4. Medborgarkontoret äz navet i att utveckla en bättre tillgänglighet. Kontoz et hz inte gett effektide tidigare mätningarna. Dess verksamhet skall utvärderas under första kvartalet Medborgarnas Nöjdhet: Senast mätt Det finns en del att göra då vi under åren försämrat våra z esultat. Nästa undersökning planeras till 201 S. Målet anses inte zrppnått. Serv(ceundersökning (KKIK)-Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via TELEFON för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Ito ue^1l. B0, 0 ' hteael 60,0. D t<aroc 40,0! ' aer.-^ 20,p, ^ ^ Over Vad tycker medborgarna I Haparanda om kommunens verksamheter, NÖ,1D-MEDBORGAR-INDFJC 0-100? 80,0 ' ^ ugn ^ ld5hsl 60,0 40, , I Viska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio Zv'1 Undez 20/3 har det lokala kollektivb afikresandet inom Haparanda ökat med drygt resande, det är en ökning på en ka 33 procent. /nga siffror för 2014 har presenterats från länstrafiken. Målet beb aktas därmed som delvis uppnått. O Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad NEJD-MEDARBETAR-INDEX, (För hela stadens organisation)? arbetsplats i ^ UtfaA SU,O ',! ^ IAåhal I En mätning nv nöjdnzedarbetcrrindex har skett under hösten Undersökningen visar på artt Nddl: et ökat fi tuz 61 till 64, vilket är gliidjcrnde. 60,0 (ny zndersökning är planerad Detta ansens vara en bra nivå för en 40,0 organisation av v^u storlek. Vidare kan man av undersökningen se att su essnivåerna är fortsatt höga, framförallt hos cheferna. En satsning på 20,0 utbildning inom bemötande och kommunikation har genomförts Ledazskapsakcrdemin har avslutats. Nästan alla mednrbetare har ett åtagande som är diz ekt kopplat mot HaparandaTornios vision. Samverkansavtalet äz under förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagcrraganisationernn. Utbildning i medarbetarskap har avslutas. Målet anses som uppnått. Vi skall arbeta långsiktigt fdrebyggande för att fdrbättra livsvillkoren för medborgare i HaparandaTornio 35. Hur högt är Sjukpenningtalet bland kommunens invånare? ^ UtfslL. 12,0 I^ taeaet S'uk J envin talet P har ökort i helor g riket under P Ha axanda gär in et tota undantag. Statistik för 2014 saknas ännzr. rllålet betraktas inte vara uppnått. g 0! eder-. ^ Over.. Sjukpenningtalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning, 6,0 arbetsskadesjukpenninge!ler rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna år. Till registz erade försäkrade räknas den som 3,0 bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i Sjukpenningtalet. Rehabiliteringspenning ingår i sjzrkpenningtaletfxån och med Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 9(24)

10 ' KF:s Inriktningar Finansiellt mål : Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag ^^ Zp20 Det prognostiserade resultatet ligger på 3,3 % av skatter och statsbidrag. Målet betraktas därför som delvis uppnått. O Finansiellt mål : Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50, r. procent av likviderna amorteras Kommtmen hm under hittills under 2014 sålt fastigheter/mcu k för 48tkr. Den planenliga amorteringen beräknas ske under decembermånad. HAPARANDATORNIO 6tzirtisfg5 75UIl^X7< Gränslös Kunskap KF:s Inriktningar Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheterna ^Ltåle[ beh crktas som delvis uppnått då sttrdterest+ltaten ökat något under Resultat för 2014 har ännu inte inkommit. 21. Vilketresuttatnårelever i kommunen9a^nd I (%) soim tullfiiljee Inom 4 år (inkl N)? u^tax_. 80,0, r; ^^, 60,0 a'^'- 4Q,U ^ a^,_. 20, Gntreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparanda Sommarlovsentreprenörerprojektet har genomförts i scum^erkan med (wertorneå kommun. Hapcu anda frek sex nva företag sommcn ert 20/3. Ferieplatser erbjöds till årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Tillväxtenheten har försökt att uppmuntra elever att delta i evenemang som tr förs i egen regi sar,rt av andra aktörer. Ca elever har deltagit i den återkommande näringslivsdagen isamband med näringslivsgalan. Skolan tir delaktiv i Kraftsamlingen (NLL). Haparanda erhöll priset som året UF företag i Norrbotten under Målet beh aktas som uppnått. '. ^ HAPARANDATORNIO öt^ät13ids fiul/r^2c ^ Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 10(24)

11 Ekonomisk redovisning Driftredovisning 2014 (TKR) Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverks Kommunstyrelsen Kommunledningsförv Fastighets förvaltning Räddningstjänst Sannhäl l sbyggn. kontor Pensionst`örvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsn S U Socialnämnden Summa driftbudget Ansvarsåtagandes/borgen Förändrad semester/ferielöneskuld Intern ranta Interna poster Reavinst/förlust Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Årets resultat JämfSrelsestörande poster Justerat resultat I Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 11(24)

12 Resultaträkning Tkr Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse mot prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag I Fastighetsavgift l Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnad Årets resultat Jämförelsestönande poster Justerat resultat Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 12(24)

13 Balansräkning (TKR) Prognos 2014 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventat ier/leasingavtal Värdepapper och andelar Pensionsfond 0 Långfristiga fordringat Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd, lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Likvida medel l9 533 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Varav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Avsättning skatter SKULDER Långfristiga skulder Långfristig leasingskuld Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarst"örbindelser Borgens och övriga anvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad t.o.m inklusive löneskatt Leasingavgifter, operationella Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 13(24)

14 Finansieringsanalys ('I'KR) Prognos 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering av ej likviditetspåverkande poster: Justering för av- och nedskrivningaz Justering för återföring av nedskrivning Justering pensionsmedelsfond Justering ökn/minskning kortfristiga skulder ^ Justering ökn/minskning kortfristiga fordringar Justering ökn/minskning förråd, lager Justering för gjorda avsättningaz I 754 l8 500 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering imateriella anläggningstillgångaz Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, försäljning. IUC Norrb Aktier. andelar. köp Leasingkostnad pc-lån Inbetalningar pe-lån Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökn/Minskning av långfristiga fordringar Amortering av skuld Nytt lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 14(24)

15 Kommunstyrelsen Driftsanalys Tkr Budget Prognos Avvikelse KS och politisk verksamhet Kommunledningen Medborgarkontoret Näringsliv och arbetsmarknad Personalkontor Pensionsutbetalningar Ekonomikontor IT-kontor Samhällsbyggnadskontor Kollektivtrafik Landsbygdsutveckling Fastigheter va och avfall Gator, vägar och parker Lönepott Kapitaltjänstpott Räddningstjänst Summa KS och Politisk verksamhet Årsbudgeten för KS till förfogande visar på ett underskott. Budgeten för politiska mandatstöd och insynsarvoden har betalats ut för hela året och gör ett mindre underskott. Råden för personer med funktionshinder och Rådet för kommunala pensionärer visar på ett mindre underskott. Budget för Tornedalsrådet saknas. Osäkerhet råder kring beviljande av medel från KS. Prognosen för KS är svår att förutse i nuläget men arbete pågår för att få budgeten i balans. Kommunledning Kommunledningen prognostiserar ett överskott cirka 500 tkr på grund av lägre personalkostnader. Medborgarkontoret Medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans. Näringsliv och arbetsmarknad Prognosen för att Tillväxtenheten visar på ett överskott på cirka 200 tkr beroende på ej tillsatt tjänst. Detta kan dock påverkas av rekryteringsprocessen. Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 15(24)

16 Personalkontor Personalkontorets budget för personal och personalomkostnader beräknas i nuläget göra ett överskott på 400 tkr på grund av vakant tjänst och föräldraledighet delar av året. Pensionsutbetalningar Prognosen för pensionsutbetalningar är ett noll resultat. En osäkerhets faktor är de nya pensions-avtalen som är tecknade på centralnivå. Ekonomikontor Prognos för helåret beräknas bli ett överskott på 100 tkr, vilket avser personalkostnader för perioden fanapril. IT-kontor IT- kontoret avser att hålla budgeten och prognostiserar ett nollresultat. Samhällsbyggnadskontoret Enheten prognostiserar ett underskott på cirka 150 tkr. Detta beror på minskat anslag från Energimyndigheten avseende energi- och klimatrådgivningen med ca 60tkr i år. Bygglovsansökningar har inte inkommit i den omfattning som budgeterats vilket leder till ett prognostiserat underskott på cirka 90 tkr. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken prognostiserar ett nollresultat. Landsbygdsutveckling Landsbygden prognostiserar ett nollresultat. Fastigheter Fastigheter prognostiserar ett underskott på 1 OOOtkr. Vilket i stora delar beror på felaktigt periodiserade kostnader för energi samt en större vattenskada på Klippan. En del av underskottet kan hämtas hem på grund av nytecknade elavtal och ersättning från försäkringsbolaget. VA och Avfall Prognosen visar på ett noll resultat totalt för VA och Avfall. Prognosen för VA delen är att ett mindre underskott, då en större faktura avseende nivåreglering av stadsviken på 135 tkr. Gator, vägar och parker Gator och vägar kommer att göra ett underskott på cirka 505 tkr avseende drift och uppvärmning av Viktoriatorget och nivåreglering av stadsviken. Vidare beräknas kostnaderna för vägbidrag öka med cirka 60 tkr. Det totala underskottet beräknas bli cirka 565 tkr. Lönepott I nuläget är det för tidigt att säga huruvida lönebudgeten kommer att hålla. Förhandlingar pågår i skrivandets stund och kommer att avslutas under tidig höst. Kompensation av löneökningar för perioden januari till mars Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 16(24)

17 skett till verksamheterna. Kapitaltjänstpott Investeringstakten inom kommunen har de senaste åren ökat vilket kommer att påverka kapitalkostnaderna nu och framtiden. I nuläget prognostiseras dock ett nollresultat. Räddningstjänst Räddningstjänsten budget går ihop om inga större räddningsaktioner sker inom kommunens område. Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 17(24)

18 Investeringsredovisning AVVIKELSE KOMMUNSTYRELSEN BUDGET REDOVISNING PROGNOS MOT BUDGET Samhällsbyggnadskontoret Digitalisering primärkartor IT-kontoret IT-investeringar Räddningstjänst Investeringar Konstinköp Konst och utsmyckning Vatten & Avfall Ombyggn VA, VA-nät Fastigheter Investering fastigheter Klippan demensboende Idrottshall Seskarö Gator, vägar & parker Gator och vägar GC vägar Stads- och centrumutveckling Arbetsmaskiner och redskap Vägbelysning byar Skogsbruksplan Övriga investeringar Muddring Tomeälvsmynning Resecentrum buss EU-prof Summa Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 1$(24)

19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar budgetföljsamhet för helåret. Driftsanalys Tkr Budget Prognos Avvikelse Summa Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 19(24)

20 SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden prognostiserar ett underskott på grund av ökade kostnader inom hemtjänsten och det särskilda boendet. Driftsanalys Tkr Budget Prognos Avvikelse Gemensam verksamhet Stöd och omsorg, äldre Stöd och omsorg, funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg Summa Gemensam verksamhet Socialförvaltningens gemensamma verksamheter har under det första kvartalet haft mindre kostnader än budgeterat och kan därför uppvisa på ett överskott i prognosen med 911 tkr. Stöd och omsorg, äldre Lunden Lundens särskilda boende uppvisar ett prognostiserat underskott på -278 tkr. Detta p.g.a att semesteruttaget mellan januari-april har varit högre och att äldreomsorgsavgifterna prognostiseras göra ett underskott. Hemtjänsten Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -914 tkr för Införandet av rapporteringssystem Laps Care som ska underlätta planering och uppföljning av verkställd tid, har skapat merkostnader under början av året med 333 tkr. Hemtjänstavgifterna ser inte ut att möta budget utan prognostiserar ett underskott på 530tkr. Enheterna inom hemtjänsten har ett restriktivt vikarieintag under semesterperioden för att hämta hem en del av underskottet. Införandet av Laps Care har även medfört att hemtjänsten kunnat planera verksamheten på ett annorlunda sätt och på så sätt kan minska kostnaderna. HSL-enheten HSL-enhetens struktur börjar sätta sig efter öppnandet av nya verksamheter under föregående år. HSLenhetens prognostiserar ett överskott på 65 tkr för Klippan För Klippans särskilda boende har en vattenskada åtgärdas på avdelningen Duvan. Detta har inneburit att halva avdelningen har varit avstängt och boendeplatserna flyttades till andra delar av huset, vilket inneburit merkostnader bland annat i form av ökade personalkostnader. Eftersom det fortfarande är osäkert när enheten är återställd har öppnandet av en tillfällig avdelning till en merkostnad på ca 500 tkr prognostiserats. Delar av denna kostnad kan täckas av försäkringen men då detta i dagsläget är oklart har kostnaderna tagits med i prognosen. Klippan äldreomsorgsavgifter avviker från det budgeterade med -400 tkr. Detta gör att enheten prognostiserar ett underskott på -916 tkr. Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 20(24)

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport, tertial 2

Delårsrapport, tertial 2 Delårsrapport, tertial 2 Haparanda kommun 2012 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 1 1 FAKTA OM HAPARANDA STAD... 4 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 5 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

1. Inledning... 3 2. Styrmodell... 4. 2.2 Värdegrunder... 5 2.3 Budget och uppföljningsprocessen... 6. 3. Tidsplan... 7 4. Omvärldsanalys...

1. Inledning... 3 2. Styrmodell... 4. 2.2 Värdegrunder... 5 2.3 Budget och uppföljningsprocessen... 6. 3. Tidsplan... 7 4. Omvärldsanalys... BUDGET- OCH STRATEGIPLAN 2015-2017 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Styrmodell... 4 2.2 Värdegrunder... 5 2.3 Budget och uppföljningsprocessen... 6 3. Tidsplan... 7 4. Omvärldsanalys... 8 4.1 Internationell

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer