Delårsrapport 2014, Tertial 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2014, Tertial 1"

Transkript

1 dnr ^f ^^Iy^Zy^i, D^ Delårsrapport 2014, Tertial 1 Haparanda kommun

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision...3 Värdegrunder... 4 Målredovisning... 4 Ekonomisk översikt... 5 Mål upp.fyllnad... 6 Ekonomisk redovisning...11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Finansieringsanalys...14 Kommunstyrelsen...15 Driftsanalys... I S Investeringsredovisning...18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning...19 Driftsanalys...19 SOCIALNÄMNDEN Driftsanalys Investeringsredovisning BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftsanalys Investeringsredovisning Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 2(24)

3 Inledning Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 30 april Med ledning av uppgifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna kompletterats med periodiseringsposter. I delårsbokslutet redovisas resultatet även för motsvarande period föregående år samt en prognos för helåret Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Haparanda Stad genomför utöver denna ytterligare en, mer detaljerad, rapport per 31/8. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning av kommunens revisorer. Vision Haparanda-Tornios vision har en gemensam framtidsbild, Vision 2020, till vilken vi vill knyta och bygga vår egen framtid på. Visionen om Haparanda-Tornio som ett internationellt centrum mitt i Barents, är uppbyggd med ett antal ledord samt långsiktiga mål kopplade till varje ledord. BILD 1: Vision 2020 Källa: Egen modell Haparandas och Tornios gemensamma vision genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: 1. Gränslös kunskap 2. Logistisk nod 3. Dynamisk företagsamhet 4. Hållbar livsmiljö 5. Upplevelserik handels- och besöksplats Ovan nämnda fem utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera visionen. Illustrationen sker med hjälp av att de valda områdena ges innehåll och beskriver dem som om allting redan hade hänt d.v.s. vi ser slutresultatet i förväg. Samtidigt får vi en referensram för våra målsättningar. Med hjälp av dessa kan vi börja förverkliga vår vision. Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 3(24)

4 Värdegrunder Nedan presenteras den övergripande verksamhetsiden, medarbetariden och ledariden. Dessa ideer är centrala i vår styrmodell. Förutom den vertikala och planmässiga styrningen med politiska inriktningar, mål och verksamhetens åtaganden tydliggör ideerna vilket uppdrag organisationen har, vad organisationen ska utföra samt för vem den är till för. Irn HAPAHANDATONNIO VERKSAMHETSIDE MEDARBETARIDE LEDARIDE APARANDA ÅR ETT UNIKT NTERNATIONELLTSAMHÅLLEI TVECKLING genomför det politiska uppdraget inom 14R-,Ibildning, social omsorg och amhällsbyggnad i skapar förulsättningar för kreativ) och kliv) kultur- och friluftsliv samt ett expansivt äringsliv i har respekt och förståelse för mångfald, r öppna och tillgängliga för alla och har borgardialog i fokus r arbetar resursefteklin, med säkerställd vetitel och rättvis behandling, för Nuvarande och kommande generationer ^SOm bor och verkar i Haparanda Jag har ett tydligt uppdrag, får strid, personlig utveckling och bidrar till en god arbetsmiljö Jag tar ansvar, visar respekt och uppfyller mina åtaganden Jag tar ansvar fören hållbar utveckling. Jag föreslår förbättringar och medverkari genomförandet. Jag är Engagerad - bidrar till en lärande organisation och delar med mig av min kunskap Servlcelnriktad - visar alltid ett gott bemötande och har medborgerenikunden i fokus Lojal -med verksamheten Flexibel, kreafly och krldsk-gör bedömningar och väljer lösningar utifrån kundens och verksamhetens behov Ambassadör för verksamheten Som ledare arbetar jag mål- och resultatslyd, säkerställer att verksamhetsiden hålls levande och de politiska målen uppfylls. Som ledare skaparjag förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, göra bedömningar, välja lösningar och agera därefter med kunden i fokus. Jag är Öppen - bjuder in till dialog Nytänkande -driver utveckling och genomför förändringar Modig -har mod att ta risker och prövar gärna nya idåer Engagerad -har kraft att driva igenom det vi tror på Tydlig - i uppdrag och budskap BILD 2 : Haparanda stads värdegrunder, Källa: Egen modell Modellen utgör vår värdegrund och berättar om det förhållningsätt som medarbetare och ledare ska följa inom Haparanda stads organisation. Ideerna ska hållas levande och är kopplade direkt mot lönekriterierna, vilket skapar styrning hos varje medarbetare till bättre kvalitet för våra medborgare och kunder. Målredovisning Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut ärmål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilket omfattar mål för både verksamheten och ekonomin i kommunen. Målen fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utvärderar målen. Uppföljning av målen sker i delårsbokslut april och augusti samt årsredovisning. Målen utgår från visionen, våra värdeord samt från de prioriterade insatser som årligen fastställs av kommunfullmäktige ibudget- och strategiplan. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta betyder att målen för verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning skall vara integrerade mål. Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 4(24)

5 Ekonomisk översikt Haparanda Stad prognosiserar ett resultat på 18,5mkr för 2014, vilket är 2,467mkr budgeterade resultatet och motsvarar 3,3 % av skatter och statsbidrag. bättre än det En revidering av för utjämning av LSS-kostnader har fallit kommunen tillgodo på 3,1mkr för I övrigt prognostiseras ett överskott på skatter och statsbidrag på 1,099mkr gentemot budget. Driften prognostiserar dock ett underskott på 2,340mkr. Kommunstyrelsen uppvisar ett underskott på -476tkr som härrör från fastighet, gator, park och vägar som prognostiserar ett underskott på 1,565mkr pga högre driftkostnader än budget. En del av underskottet kan hämtas hem p.g.a. lägre personalkostnader. Vidare har Socialnämnden fortsatt tufft, mycket beroende på ett ökat tryck på hemtjänsten och särskilt boende. Nämnden uppvisar ett prognostiserat underskott på 1,971mkr för Kommunens största enhet Barn och ungdomsnämnden prognostiserar ett svagt överskott om 107tkr. Del$rsrapport Perioden Perioden Prognos Hel$r 2014 Utfall 2013 Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff Budget Utfall Diff Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverksamhet Kommunstyrelsen Kommunledning Räddningstjänst Fstgh Gata Park Skog Samhällsbyggnadsköntor Pensionsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsnämnd s Socialnämnd Summa driftbudget Interna poster Ansvarsätaganden/borgen Intern ränta Delsumma Reavinst/förlust Jämförelsestörandelntäkt Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Delsumma -S Förändr sem/ferielöneskuld Resultat -s Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 5(24)

6 Måluppfyllnad Upplevelserik handels - och besöksplats KF's Inriktningar Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv Vanimärkesbarometern - besöksort igenkännisgraden av varumärket HaparandaTornio (Printmedia, Dagens Industris läsare), 96 Handelsrådet består idag av 40 företag som tillscrmmnns med Tillväxtenheten marknadsför Haparanda som en shoppingdestination. Gemensamma $ 0 0 u^fdu_. mnr knndsföringsinscrtser har genomförts, bland annat mo[ Finland och Arorge. 4ått^^ 60,0 Turistbyrån har flyttat firm Green Line till lokaler i nya resecenu um. Som en 40, 0 fö jd har nntnlet besökare ökat mcrrkcrnt. / janzrari rnåncrd hade de 435 besök och i februcn i hade de 482 besök. Förrn cu et r egish erades 34 besök i jcrntrcnd 20,0 ' och 39 besök i februari. Ökningen är hela %. loos 201 ^ 2013 Just nu arbetar Turiitbyrån med programmet till Kalot jazz & Blues Festivalen som star?nr den 26 jzrni och pågår till den 29 juni. Turistbyr^m lzar tagit fram en ny karta inför sommaren. De hm också uppdaterat broschyren. Fokus ligger på handel, kultur och turism. Medarbetcn na på enheten har deltagit i konferensen "Framtidens Tzu isnzkommun" tstockholm och berättat om det gränslösa samarbetet vi gör inom besöksnäringen. Presentationens rubrik var "Gränslösa möjligheter genom gränslös snmverkmz ". Utökat samarbete med och mellan företagen hårt näringslivsklimat 2014 resulterade i en placering på 275 (-18 placeringar). Ntiringslivsrcrnkningen genomförs årligen av Svenskt Näringsliv. VZ N Det enski(i viktigaste vrålet hrn varit att öka nntnlet företagsbesök. Det är ett Z^.,^^ rzrtd som vi har uppnått. Genom crtt kortunn ut och hyiffa företagare i deras vcn dng ökar förståelsen mel/on kommunen och näringslivet. 67 anser också att -"._ :.:. -.., ntitverkande tir viktigt. Därför har vi genomfört en mängd olika evenemang,.:... ^ä^,m bland annat företagarfi ukostnr. Dessa har blivit mer och mer populära blund m` m roie:. både företagare, tjänstemän och politiker. Vi har också etcrblernt ett tätare samarbete med både Länsstyrelsen och LTU för crtt sprida dessa organisationers kompetens och möjligheter till våra företagare. Haparanda var årets UF kommun Det var två tu sedan som skoin, kommun och näringsliv (Tillväxtenheten) beslzrtade för att satser på 1IFföretagandet på Tornedalsskolan och skapade en handlingsplan för att nå målen. Nyckeln till framgången är samarbetet mellan kommun, näringsliv och skola. Samarbetet med Handelsrådet har utvecklats och fördjupats under perioden. Målet betraktas som delvis uppnått. Aktivare kulturliv Vadfrorellertyckermedborgarna om Haparahdas Kulturliv, Index 0-100? (Delindex i Nö'dhetsindex I g ältande PHn Irranda kultw liv har ökat. Nästa under sökning Medborgarundersökningen) kommer att genomföras Målet anses uppfyllt. ^ unna 80,0! ^ rns^i 60,0 40,0 20, Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 6(24) I

7 Dynamiskt företagsamhet KF's Inriktningar Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete Öppet arbetslösa, årsmedeltal 96? Kommunen arbetar aktivt för att stötta och stödja det lokala nriringslivet. Genom projektet Entreprenörcentrum erbjuder vi starta eget rådgivning, kurser och seminarier. Vi har genomfört företagsbesök tillsammans med LTU och Länsstyrelsen vid upprepade tillfällen för att sprida dessa organisationers kompetens och möjligheter till det lokala nrringslivet. Enligt statistik från UC uppgår antal nystartade företag (AB, HB och enskild frr mn) under det första kvartalet 20/4 tall 22. Detta heder på ntt antalet 2,0 företagsstcu 1er islutet nv året skulle öka jämfört med 2012 (42) och 20/3 i42) Ar betsnzar knadsåtgtirder ligger under Socialnämnden sedan rosskiftet. Kommunen medverkar videlera olika projekt, såsom Unga jobb och Unga i Centrum för att försöka minska ungdomsarbetslösheten. Dock har ovanstående aktiviteter inte gett effekt än. Osäkerhet råder i htu målet skall mätas, därav anses målet få beh aktas som uppnått. 6,Q ^ ^ UtialL. ^ ^å^ Arbeta för fler nyetableringar Antalet nystartade företag, helår? Tillvrxtenheten arbetau fortlöpande med att locka nya företag till orten. Detta sker främst genom uppsökande verksamhet. Ett utkast till en gemensam etableringsstrategi med Torneå har tagits fram. 40,0 Tanken dr att samarbeta kring dessa frågor för att kunna optimera alla resurser. Arbete[ kommer att tus vidare under hösten. f'i har arbetat med att göra en gemensam webbplats för Tillväxtenheten och 20,0 Team Botnia. Tanken är att vinn på de möjligheter som fruns i området. Enligt statistik från UC uppgåu antal nystartade företag (AB, HB och enskild frrmcr) under det första kvcn lalet 20/4 till 22. Detta tyder på att nutalet företagsstarter islutet crv året skulle ökcr jrinzfört med 2012 (42) och 2013 (42). A^fålet bed crktas som delvis uppnått. Utfal^ Förankra och t`örbättra relationen till det lokala näringslivet Vad getföretagarna för sammanfattande omdöme om FÖRETAGSKLIMATET iommunen, Haparanda blev årets UE kommun Det var två år sedan som skola, Svenskt Nåringslivs nanking? kommun och näringsliv beslutade för att satsa på UF företagandet på Tornedalsskolan och skapade en handlingsplan för att nå målen. Nyckeln till ' Un^u 250, 0 j fi crmgången är samarbetet mellan kommun, nriringsliv och skola. o,^dtts^ 200,D Enligt Näringslivsrankningen 20/4 hamnade kommunen på placering 275 (- 150,0 18). Arbete med analysering och framtagning av nya planer pågår för 100, 0 förbättring näringslivk[imat. Avseende denna punkt anses inte målet uppfyllt. 50, Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 7(24)

8 Logistisk nod KF:s Inriktningar Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio l/ått nya gemensamma resecentrum invigdes december Samtliga lokalez är uthyrda. Mixen av hyresgäster säkerställer våra resenärers behov och vårt ^^,^,I;y,^i^>w+:W1;. gemensamma resecentrum är nu ett nav för det lokala, regionala och.:^ ^.t.tll, internationella resandet, som underlättar för resenärerna. ^; ^ "' i ^-, Satsningen på HaparandaToz nio Resecentrum haz utsetts till en av tz e _ - finalistez i Farture Transport Award 20/3 i kategorin Public Transport och vi blev en god tvåa. Under året har det lokala kollektivh afikresandet inom Haparanda ökat med drygt l3 000 resande, det är en ökning på cirka 33 procent jämfört med 201 /. Kollektivtrafikresandet med Ringlinjen har ökat. Målet betraktas som uppnått. --_ ^ `^" s'^ ^'"-'``i Hållbar Livsmiljö KF:s Inriktningar Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmärt HaparandaTornio Konlmunranking (Miljiiaktuellt) Organisationens transporter kommer att omarbetas under hösten och en gemensam samåkningsplattfoz m med Kalix kommer att tas fram. 200,0 En mätstation för mätning av Iz f föroz eningar har tagits i bruk i Riekkola. Nya "brzma tunnor" är placerade i cenh ala delar och kornposteringen har X50,0 ökat. 100,0 Hapcurrnda kommun haz vidtagit flera åtglirder för att slinka, effektivisera och ^ Urtall 250,0 _ l4åkal 50, föla upp al(enezgicrnvzindning i organisationen. Trots detta återstår mycket 01 I arbete i övergången till ett hållbart samhälle. 20ö Hcrpcrrcrndabanan har invigts för kommersiell trafik och den kollektiva b afiken inom Hapaz andntornio har ökat sedan i fjol. De stora utmaningarna best^n idag av att skapa förutsfittningar för att ändra beteendeniden enskilda biltrafiken samt att sänka den lokala och globala påverkan från sta indusd in i HaparandaTornio. För 2013 ökade dock Haparanda lite i Miljöaktuellt till placering /OS.Ny mätning kommer att genomföras under Målet betraktas som delvis uppnått. HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och tryggt nav för alla att bo i och vilja flytta till Vadtycket medborgarna om Haparanda som en plats att leva och bo i, NÖJD-REGION-INDEX, 0-100? Nöjd region index har minskat något under 2014 däremot har man sjunkit ^ uztau något från placering 267 till 271 i Fokus undersökningen. Förändringar har 80,0 ', ^1 Måhai skett i undersökningen vilket kan delvis förklara skillnaden. Analys av 60,0 rankingen har ännzr inte kunnat göras då man inte erhållit Beta jerad 40,0 information om vilka förändringaz som gjorts i undersökningen och vilka parametrar man tagit hänsyn till. Arbetet med att lyfta fokzrs på nyinflyttade 20,0 pågår. Förhoppningen är att man hinner genomf"öra ett event före årsslutet. zaoa zoo zotz Osäkerhet ln ing huz målet mäts z åder och därmed bedöms målet inte uppnått Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 8(24)

9 ICFs Inriktningar Medborgaren i centrum Tillgänglighet telefon: mätning skez föz st hösten 20/4. Medborgarkontoret äz navet i att utveckla en bättre tillgänglighet. Kontoz et hz inte gett effektide tidigare mätningarna. Dess verksamhet skall utvärderas under första kvartalet Medborgarnas Nöjdhet: Senast mätt Det finns en del att göra då vi under åren försämrat våra z esultat. Nästa undersökning planeras till 201 S. Målet anses inte zrppnått. Serv(ceundersökning (KKIK)-Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via TELEFON för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Ito ue^1l. B0, 0 ' hteael 60,0. D t<aroc 40,0! ' aer.-^ 20,p, ^ ^ Over Vad tycker medborgarna I Haparanda om kommunens verksamheter, NÖ,1D-MEDBORGAR-INDFJC 0-100? 80,0 ' ^ ugn ^ ld5hsl 60,0 40, , I Viska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio Zv'1 Undez 20/3 har det lokala kollektivb afikresandet inom Haparanda ökat med drygt resande, det är en ökning på en ka 33 procent. /nga siffror för 2014 har presenterats från länstrafiken. Målet beb aktas därmed som delvis uppnått. O Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad NEJD-MEDARBETAR-INDEX, (För hela stadens organisation)? arbetsplats i ^ UtfaA SU,O ',! ^ IAåhal I En mätning nv nöjdnzedarbetcrrindex har skett under hösten Undersökningen visar på artt Nddl: et ökat fi tuz 61 till 64, vilket är gliidjcrnde. 60,0 (ny zndersökning är planerad Detta ansens vara en bra nivå för en 40,0 organisation av v^u storlek. Vidare kan man av undersökningen se att su essnivåerna är fortsatt höga, framförallt hos cheferna. En satsning på 20,0 utbildning inom bemötande och kommunikation har genomförts Ledazskapsakcrdemin har avslutats. Nästan alla mednrbetare har ett åtagande som är diz ekt kopplat mot HaparandaTornios vision. Samverkansavtalet äz under förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagcrraganisationernn. Utbildning i medarbetarskap har avslutas. Målet anses som uppnått. Vi skall arbeta långsiktigt fdrebyggande för att fdrbättra livsvillkoren för medborgare i HaparandaTornio 35. Hur högt är Sjukpenningtalet bland kommunens invånare? ^ UtfslL. 12,0 I^ taeaet S'uk J envin talet P har ökort i helor g riket under P Ha axanda gär in et tota undantag. Statistik för 2014 saknas ännzr. rllålet betraktas inte vara uppnått. g 0! eder-. ^ Over.. Sjukpenningtalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning, 6,0 arbetsskadesjukpenninge!ler rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna år. Till registz erade försäkrade räknas den som 3,0 bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i Sjukpenningtalet. Rehabiliteringspenning ingår i sjzrkpenningtaletfxån och med Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 9(24)

10 ' KF:s Inriktningar Finansiellt mål : Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag ^^ Zp20 Det prognostiserade resultatet ligger på 3,3 % av skatter och statsbidrag. Målet betraktas därför som delvis uppnått. O Finansiellt mål : Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50, r. procent av likviderna amorteras Kommtmen hm under hittills under 2014 sålt fastigheter/mcu k för 48tkr. Den planenliga amorteringen beräknas ske under decembermånad. HAPARANDATORNIO 6tzirtisfg5 75UIl^X7< Gränslös Kunskap KF:s Inriktningar Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheterna ^Ltåle[ beh crktas som delvis uppnått då sttrdterest+ltaten ökat något under Resultat för 2014 har ännu inte inkommit. 21. Vilketresuttatnårelever i kommunen9a^nd I (%) soim tullfiiljee Inom 4 år (inkl N)? u^tax_. 80,0, r; ^^, 60,0 a'^'- 4Q,U ^ a^,_. 20, Gntreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparanda Sommarlovsentreprenörerprojektet har genomförts i scum^erkan med (wertorneå kommun. Hapcu anda frek sex nva företag sommcn ert 20/3. Ferieplatser erbjöds till årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Tillväxtenheten har försökt att uppmuntra elever att delta i evenemang som tr förs i egen regi sar,rt av andra aktörer. Ca elever har deltagit i den återkommande näringslivsdagen isamband med näringslivsgalan. Skolan tir delaktiv i Kraftsamlingen (NLL). Haparanda erhöll priset som året UF företag i Norrbotten under Målet beh aktas som uppnått. '. ^ HAPARANDATORNIO öt^ät13ids fiul/r^2c ^ Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 10(24)

11 Ekonomisk redovisning Driftredovisning 2014 (TKR) Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverks Kommunstyrelsen Kommunledningsförv Fastighets förvaltning Räddningstjänst Sannhäl l sbyggn. kontor Pensionst`örvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsn S U Socialnämnden Summa driftbudget Ansvarsåtagandes/borgen Förändrad semester/ferielöneskuld Intern ranta Interna poster Reavinst/förlust Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Årets resultat JämfSrelsestörande poster Justerat resultat I Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 11(24)

12 Resultaträkning Tkr Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse mot prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag I Fastighetsavgift l Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnad Årets resultat Jämförelsestönande poster Justerat resultat Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 12(24)

13 Balansräkning (TKR) Prognos 2014 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventat ier/leasingavtal Värdepapper och andelar Pensionsfond 0 Långfristiga fordringat Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd, lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Likvida medel l9 533 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Varav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Avsättning skatter SKULDER Långfristiga skulder Långfristig leasingskuld Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarst"örbindelser Borgens och övriga anvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad t.o.m inklusive löneskatt Leasingavgifter, operationella Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 13(24)

14 Finansieringsanalys ('I'KR) Prognos 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering av ej likviditetspåverkande poster: Justering för av- och nedskrivningaz Justering för återföring av nedskrivning Justering pensionsmedelsfond Justering ökn/minskning kortfristiga skulder ^ Justering ökn/minskning kortfristiga fordringar Justering ökn/minskning förråd, lager Justering för gjorda avsättningaz I 754 l8 500 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering imateriella anläggningstillgångaz Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, försäljning. IUC Norrb Aktier. andelar. köp Leasingkostnad pc-lån Inbetalningar pe-lån Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökn/Minskning av långfristiga fordringar Amortering av skuld Nytt lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 14(24)

15 Kommunstyrelsen Driftsanalys Tkr Budget Prognos Avvikelse KS och politisk verksamhet Kommunledningen Medborgarkontoret Näringsliv och arbetsmarknad Personalkontor Pensionsutbetalningar Ekonomikontor IT-kontor Samhällsbyggnadskontor Kollektivtrafik Landsbygdsutveckling Fastigheter va och avfall Gator, vägar och parker Lönepott Kapitaltjänstpott Räddningstjänst Summa KS och Politisk verksamhet Årsbudgeten för KS till förfogande visar på ett underskott. Budgeten för politiska mandatstöd och insynsarvoden har betalats ut för hela året och gör ett mindre underskott. Råden för personer med funktionshinder och Rådet för kommunala pensionärer visar på ett mindre underskott. Budget för Tornedalsrådet saknas. Osäkerhet råder kring beviljande av medel från KS. Prognosen för KS är svår att förutse i nuläget men arbete pågår för att få budgeten i balans. Kommunledning Kommunledningen prognostiserar ett överskott cirka 500 tkr på grund av lägre personalkostnader. Medborgarkontoret Medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans. Näringsliv och arbetsmarknad Prognosen för att Tillväxtenheten visar på ett överskott på cirka 200 tkr beroende på ej tillsatt tjänst. Detta kan dock påverkas av rekryteringsprocessen. Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 15(24)

16 Personalkontor Personalkontorets budget för personal och personalomkostnader beräknas i nuläget göra ett överskott på 400 tkr på grund av vakant tjänst och föräldraledighet delar av året. Pensionsutbetalningar Prognosen för pensionsutbetalningar är ett noll resultat. En osäkerhets faktor är de nya pensions-avtalen som är tecknade på centralnivå. Ekonomikontor Prognos för helåret beräknas bli ett överskott på 100 tkr, vilket avser personalkostnader för perioden fanapril. IT-kontor IT- kontoret avser att hålla budgeten och prognostiserar ett nollresultat. Samhällsbyggnadskontoret Enheten prognostiserar ett underskott på cirka 150 tkr. Detta beror på minskat anslag från Energimyndigheten avseende energi- och klimatrådgivningen med ca 60tkr i år. Bygglovsansökningar har inte inkommit i den omfattning som budgeterats vilket leder till ett prognostiserat underskott på cirka 90 tkr. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken prognostiserar ett nollresultat. Landsbygdsutveckling Landsbygden prognostiserar ett nollresultat. Fastigheter Fastigheter prognostiserar ett underskott på 1 OOOtkr. Vilket i stora delar beror på felaktigt periodiserade kostnader för energi samt en större vattenskada på Klippan. En del av underskottet kan hämtas hem på grund av nytecknade elavtal och ersättning från försäkringsbolaget. VA och Avfall Prognosen visar på ett noll resultat totalt för VA och Avfall. Prognosen för VA delen är att ett mindre underskott, då en större faktura avseende nivåreglering av stadsviken på 135 tkr. Gator, vägar och parker Gator och vägar kommer att göra ett underskott på cirka 505 tkr avseende drift och uppvärmning av Viktoriatorget och nivåreglering av stadsviken. Vidare beräknas kostnaderna för vägbidrag öka med cirka 60 tkr. Det totala underskottet beräknas bli cirka 565 tkr. Lönepott I nuläget är det för tidigt att säga huruvida lönebudgeten kommer att hålla. Förhandlingar pågår i skrivandets stund och kommer att avslutas under tidig höst. Kompensation av löneökningar för perioden januari till mars Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 16(24)

17 skett till verksamheterna. Kapitaltjänstpott Investeringstakten inom kommunen har de senaste åren ökat vilket kommer att påverka kapitalkostnaderna nu och framtiden. I nuläget prognostiseras dock ett nollresultat. Räddningstjänst Räddningstjänsten budget går ihop om inga större räddningsaktioner sker inom kommunens område. Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 17(24)

18 Investeringsredovisning AVVIKELSE KOMMUNSTYRELSEN BUDGET REDOVISNING PROGNOS MOT BUDGET Samhällsbyggnadskontoret Digitalisering primärkartor IT-kontoret IT-investeringar Räddningstjänst Investeringar Konstinköp Konst och utsmyckning Vatten & Avfall Ombyggn VA, VA-nät Fastigheter Investering fastigheter Klippan demensboende Idrottshall Seskarö Gator, vägar & parker Gator och vägar GC vägar Stads- och centrumutveckling Arbetsmaskiner och redskap Vägbelysning byar Skogsbruksplan Övriga investeringar Muddring Tomeälvsmynning Resecentrum buss EU-prof Summa Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 1$(24)

19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar budgetföljsamhet för helåret. Driftsanalys Tkr Budget Prognos Avvikelse Summa Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 19(24)

20 SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden prognostiserar ett underskott på grund av ökade kostnader inom hemtjänsten och det särskilda boendet. Driftsanalys Tkr Budget Prognos Avvikelse Gemensam verksamhet Stöd och omsorg, äldre Stöd och omsorg, funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg Summa Gemensam verksamhet Socialförvaltningens gemensamma verksamheter har under det första kvartalet haft mindre kostnader än budgeterat och kan därför uppvisa på ett överskott i prognosen med 911 tkr. Stöd och omsorg, äldre Lunden Lundens särskilda boende uppvisar ett prognostiserat underskott på -278 tkr. Detta p.g.a att semesteruttaget mellan januari-april har varit högre och att äldreomsorgsavgifterna prognostiseras göra ett underskott. Hemtjänsten Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -914 tkr för Införandet av rapporteringssystem Laps Care som ska underlätta planering och uppföljning av verkställd tid, har skapat merkostnader under början av året med 333 tkr. Hemtjänstavgifterna ser inte ut att möta budget utan prognostiserar ett underskott på 530tkr. Enheterna inom hemtjänsten har ett restriktivt vikarieintag under semesterperioden för att hämta hem en del av underskottet. Införandet av Laps Care har även medfört att hemtjänsten kunnat planera verksamheten på ett annorlunda sätt och på så sätt kan minska kostnaderna. HSL-enheten HSL-enhetens struktur börjar sätta sig efter öppnandet av nya verksamheter under föregående år. HSLenhetens prognostiserar ett överskott på 65 tkr för Klippan För Klippans särskilda boende har en vattenskada åtgärdas på avdelningen Duvan. Detta har inneburit att halva avdelningen har varit avstängt och boendeplatserna flyttades till andra delar av huset, vilket inneburit merkostnader bland annat i form av ökade personalkostnader. Eftersom det fortfarande är osäkert när enheten är återställd har öppnandet av en tillfällig avdelning till en merkostnad på ca 500 tkr prognostiserats. Delar av denna kostnad kan täckas av försäkringen men då detta i dagsläget är oklart har kostnaderna tagits med i prognosen. Klippan äldreomsorgsavgifter avviker från det budgeterade med -400 tkr. Detta gör att enheten prognostiserar ett underskott på -916 tkr. Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 20(24)

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsbokslut 2015, per 150630. Haparanda kommun

Delårsbokslut 2015, per 150630. Haparanda kommun Delårsbokslut 2015, per 150630 Haparanda kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrmodell... 4 Ekonomisk översikt... 5 God ekonomisk hushållning... 7 Måluppfyllelse - Kommunfullmäktiges inriktningar...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport, tertial 2

Delårsrapport, tertial 2 Delårsrapport, tertial 2 Haparanda kommun 2012 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige, Delårsrapport tertial 2 Sida 1 1 FAKTA OM HAPARANDA STAD... 4 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 5 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer