Delårsrapport 2014, Tertial 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2014, Tertial 1"

Transkript

1 dnr ^f ^^Iy^Zy^i, D^ Delårsrapport 2014, Tertial 1 Haparanda kommun

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision...3 Värdegrunder... 4 Målredovisning... 4 Ekonomisk översikt... 5 Mål upp.fyllnad... 6 Ekonomisk redovisning...11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Finansieringsanalys...14 Kommunstyrelsen...15 Driftsanalys... I S Investeringsredovisning...18 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sammanfattning...19 Driftsanalys...19 SOCIALNÄMNDEN Driftsanalys Investeringsredovisning BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftsanalys Investeringsredovisning Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 2(24)

3 Inledning Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 30 april Med ledning av uppgifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna kompletterats med periodiseringsposter. I delårsbokslutet redovisas resultatet även för motsvarande period föregående år samt en prognos för helåret Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Haparanda Stad genomför utöver denna ytterligare en, mer detaljerad, rapport per 31/8. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning av kommunens revisorer. Vision Haparanda-Tornios vision har en gemensam framtidsbild, Vision 2020, till vilken vi vill knyta och bygga vår egen framtid på. Visionen om Haparanda-Tornio som ett internationellt centrum mitt i Barents, är uppbyggd med ett antal ledord samt långsiktiga mål kopplade till varje ledord. BILD 1: Vision 2020 Källa: Egen modell Haparandas och Tornios gemensamma vision genomförs i faser som en flerårsprocess inom fem strategiska utvecklingsområden: 1. Gränslös kunskap 2. Logistisk nod 3. Dynamisk företagsamhet 4. Hållbar livsmiljö 5. Upplevelserik handels- och besöksplats Ovan nämnda fem utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera visionen. Illustrationen sker med hjälp av att de valda områdena ges innehåll och beskriver dem som om allting redan hade hänt d.v.s. vi ser slutresultatet i förväg. Samtidigt får vi en referensram för våra målsättningar. Med hjälp av dessa kan vi börja förverkliga vår vision. Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 3(24)

4 Värdegrunder Nedan presenteras den övergripande verksamhetsiden, medarbetariden och ledariden. Dessa ideer är centrala i vår styrmodell. Förutom den vertikala och planmässiga styrningen med politiska inriktningar, mål och verksamhetens åtaganden tydliggör ideerna vilket uppdrag organisationen har, vad organisationen ska utföra samt för vem den är till för. Irn HAPAHANDATONNIO VERKSAMHETSIDE MEDARBETARIDE LEDARIDE APARANDA ÅR ETT UNIKT NTERNATIONELLTSAMHÅLLEI TVECKLING genomför det politiska uppdraget inom 14R-,Ibildning, social omsorg och amhällsbyggnad i skapar förulsättningar för kreativ) och kliv) kultur- och friluftsliv samt ett expansivt äringsliv i har respekt och förståelse för mångfald, r öppna och tillgängliga för alla och har borgardialog i fokus r arbetar resursefteklin, med säkerställd vetitel och rättvis behandling, för Nuvarande och kommande generationer ^SOm bor och verkar i Haparanda Jag har ett tydligt uppdrag, får strid, personlig utveckling och bidrar till en god arbetsmiljö Jag tar ansvar, visar respekt och uppfyller mina åtaganden Jag tar ansvar fören hållbar utveckling. Jag föreslår förbättringar och medverkari genomförandet. Jag är Engagerad - bidrar till en lärande organisation och delar med mig av min kunskap Servlcelnriktad - visar alltid ett gott bemötande och har medborgerenikunden i fokus Lojal -med verksamheten Flexibel, kreafly och krldsk-gör bedömningar och väljer lösningar utifrån kundens och verksamhetens behov Ambassadör för verksamheten Som ledare arbetar jag mål- och resultatslyd, säkerställer att verksamhetsiden hålls levande och de politiska målen uppfylls. Som ledare skaparjag förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, göra bedömningar, välja lösningar och agera därefter med kunden i fokus. Jag är Öppen - bjuder in till dialog Nytänkande -driver utveckling och genomför förändringar Modig -har mod att ta risker och prövar gärna nya idåer Engagerad -har kraft att driva igenom det vi tror på Tydlig - i uppdrag och budskap BILD 2 : Haparanda stads värdegrunder, Källa: Egen modell Modellen utgör vår värdegrund och berättar om det förhållningsätt som medarbetare och ledare ska följa inom Haparanda stads organisation. Ideerna ska hållas levande och är kopplade direkt mot lönekriterierna, vilket skapar styrning hos varje medarbetare till bättre kvalitet för våra medborgare och kunder. Målredovisning Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut ärmål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilket omfattar mål för både verksamheten och ekonomin i kommunen. Målen fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utvärderar målen. Uppföljning av målen sker i delårsbokslut april och augusti samt årsredovisning. Målen utgår från visionen, våra värdeord samt från de prioriterade insatser som årligen fastställs av kommunfullmäktige ibudget- och strategiplan. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta betyder att målen för verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning skall vara integrerade mål. Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 4(24)

5 Ekonomisk översikt Haparanda Stad prognosiserar ett resultat på 18,5mkr för 2014, vilket är 2,467mkr budgeterade resultatet och motsvarar 3,3 % av skatter och statsbidrag. bättre än det En revidering av för utjämning av LSS-kostnader har fallit kommunen tillgodo på 3,1mkr för I övrigt prognostiseras ett överskott på skatter och statsbidrag på 1,099mkr gentemot budget. Driften prognostiserar dock ett underskott på 2,340mkr. Kommunstyrelsen uppvisar ett underskott på -476tkr som härrör från fastighet, gator, park och vägar som prognostiserar ett underskott på 1,565mkr pga högre driftkostnader än budget. En del av underskottet kan hämtas hem p.g.a. lägre personalkostnader. Vidare har Socialnämnden fortsatt tufft, mycket beroende på ett ökat tryck på hemtjänsten och särskilt boende. Nämnden uppvisar ett prognostiserat underskott på 1,971mkr för Kommunens största enhet Barn och ungdomsnämnden prognostiserar ett svagt överskott om 107tkr. Del$rsrapport Perioden Perioden Prognos Hel$r 2014 Utfall 2013 Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff Budget Utfall Diff Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverksamhet Kommunstyrelsen Kommunledning Räddningstjänst Fstgh Gata Park Skog Samhällsbyggnadsköntor Pensionsförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsnämnd s Socialnämnd Summa driftbudget Interna poster Ansvarsätaganden/borgen Intern ränta Delsumma Reavinst/förlust Jämförelsestörandelntäkt Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Delsumma -S Förändr sem/ferielöneskuld Resultat -s Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 5(24)

6 Måluppfyllnad Upplevelserik handels - och besöksplats KF's Inriktningar Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv Vanimärkesbarometern - besöksort igenkännisgraden av varumärket HaparandaTornio (Printmedia, Dagens Industris läsare), 96 Handelsrådet består idag av 40 företag som tillscrmmnns med Tillväxtenheten marknadsför Haparanda som en shoppingdestination. Gemensamma $ 0 0 u^fdu_. mnr knndsföringsinscrtser har genomförts, bland annat mo[ Finland och Arorge. 4ått^^ 60,0 Turistbyrån har flyttat firm Green Line till lokaler i nya resecenu um. Som en 40, 0 fö jd har nntnlet besökare ökat mcrrkcrnt. / janzrari rnåncrd hade de 435 besök och i februcn i hade de 482 besök. Förrn cu et r egish erades 34 besök i jcrntrcnd 20,0 ' och 39 besök i februari. Ökningen är hela %. loos 201 ^ 2013 Just nu arbetar Turiitbyrån med programmet till Kalot jazz & Blues Festivalen som star?nr den 26 jzrni och pågår till den 29 juni. Turistbyr^m lzar tagit fram en ny karta inför sommaren. De hm också uppdaterat broschyren. Fokus ligger på handel, kultur och turism. Medarbetcn na på enheten har deltagit i konferensen "Framtidens Tzu isnzkommun" tstockholm och berättat om det gränslösa samarbetet vi gör inom besöksnäringen. Presentationens rubrik var "Gränslösa möjligheter genom gränslös snmverkmz ". Utökat samarbete med och mellan företagen hårt näringslivsklimat 2014 resulterade i en placering på 275 (-18 placeringar). Ntiringslivsrcrnkningen genomförs årligen av Svenskt Näringsliv. VZ N Det enski(i viktigaste vrålet hrn varit att öka nntnlet företagsbesök. Det är ett Z^.,^^ rzrtd som vi har uppnått. Genom crtt kortunn ut och hyiffa företagare i deras vcn dng ökar förståelsen mel/on kommunen och näringslivet. 67 anser också att -"._ :.:. -.., ntitverkande tir viktigt. Därför har vi genomfört en mängd olika evenemang,.:... ^ä^,m bland annat företagarfi ukostnr. Dessa har blivit mer och mer populära blund m` m roie:. både företagare, tjänstemän och politiker. Vi har också etcrblernt ett tätare samarbete med både Länsstyrelsen och LTU för crtt sprida dessa organisationers kompetens och möjligheter till våra företagare. Haparanda var årets UF kommun Det var två tu sedan som skoin, kommun och näringsliv (Tillväxtenheten) beslzrtade för att satser på 1IFföretagandet på Tornedalsskolan och skapade en handlingsplan för att nå målen. Nyckeln till framgången är samarbetet mellan kommun, näringsliv och skola. Samarbetet med Handelsrådet har utvecklats och fördjupats under perioden. Målet betraktas som delvis uppnått. Aktivare kulturliv Vadfrorellertyckermedborgarna om Haparahdas Kulturliv, Index 0-100? (Delindex i Nö'dhetsindex I g ältande PHn Irranda kultw liv har ökat. Nästa under sökning Medborgarundersökningen) kommer att genomföras Målet anses uppfyllt. ^ unna 80,0! ^ rns^i 60,0 40,0 20, Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 6(24) I

7 Dynamiskt företagsamhet KF's Inriktningar Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete Öppet arbetslösa, årsmedeltal 96? Kommunen arbetar aktivt för att stötta och stödja det lokala nriringslivet. Genom projektet Entreprenörcentrum erbjuder vi starta eget rådgivning, kurser och seminarier. Vi har genomfört företagsbesök tillsammans med LTU och Länsstyrelsen vid upprepade tillfällen för att sprida dessa organisationers kompetens och möjligheter till det lokala nrringslivet. Enligt statistik från UC uppgår antal nystartade företag (AB, HB och enskild frr mn) under det första kvartalet 20/4 tall 22. Detta heder på ntt antalet 2,0 företagsstcu 1er islutet nv året skulle öka jämfört med 2012 (42) och 20/3 i42) Ar betsnzar knadsåtgtirder ligger under Socialnämnden sedan rosskiftet. Kommunen medverkar videlera olika projekt, såsom Unga jobb och Unga i Centrum för att försöka minska ungdomsarbetslösheten. Dock har ovanstående aktiviteter inte gett effekt än. Osäkerhet råder i htu målet skall mätas, därav anses målet få beh aktas som uppnått. 6,Q ^ ^ UtialL. ^ ^å^ Arbeta för fler nyetableringar Antalet nystartade företag, helår? Tillvrxtenheten arbetau fortlöpande med att locka nya företag till orten. Detta sker främst genom uppsökande verksamhet. Ett utkast till en gemensam etableringsstrategi med Torneå har tagits fram. 40,0 Tanken dr att samarbeta kring dessa frågor för att kunna optimera alla resurser. Arbete[ kommer att tus vidare under hösten. f'i har arbetat med att göra en gemensam webbplats för Tillväxtenheten och 20,0 Team Botnia. Tanken är att vinn på de möjligheter som fruns i området. Enligt statistik från UC uppgåu antal nystartade företag (AB, HB och enskild frrmcr) under det första kvcn lalet 20/4 till 22. Detta tyder på att nutalet företagsstarter islutet crv året skulle ökcr jrinzfört med 2012 (42) och 2013 (42). A^fålet bed crktas som delvis uppnått. Utfal^ Förankra och t`örbättra relationen till det lokala näringslivet Vad getföretagarna för sammanfattande omdöme om FÖRETAGSKLIMATET iommunen, Haparanda blev årets UE kommun Det var två år sedan som skola, Svenskt Nåringslivs nanking? kommun och näringsliv beslutade för att satsa på UF företagandet på Tornedalsskolan och skapade en handlingsplan för att nå målen. Nyckeln till ' Un^u 250, 0 j fi crmgången är samarbetet mellan kommun, nriringsliv och skola. o,^dtts^ 200,D Enligt Näringslivsrankningen 20/4 hamnade kommunen på placering 275 (- 150,0 18). Arbete med analysering och framtagning av nya planer pågår för 100, 0 förbättring näringslivk[imat. Avseende denna punkt anses inte målet uppfyllt. 50, Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 7(24)

8 Logistisk nod KF:s Inriktningar Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio l/ått nya gemensamma resecentrum invigdes december Samtliga lokalez är uthyrda. Mixen av hyresgäster säkerställer våra resenärers behov och vårt ^^,^,I;y,^i^>w+:W1;. gemensamma resecentrum är nu ett nav för det lokala, regionala och.:^ ^.t.tll, internationella resandet, som underlättar för resenärerna. ^; ^ "' i ^-, Satsningen på HaparandaToz nio Resecentrum haz utsetts till en av tz e _ - finalistez i Farture Transport Award 20/3 i kategorin Public Transport och vi blev en god tvåa. Under året har det lokala kollektivh afikresandet inom Haparanda ökat med drygt l3 000 resande, det är en ökning på cirka 33 procent jämfört med 201 /. Kollektivtrafikresandet med Ringlinjen har ökat. Målet betraktas som uppnått. --_ ^ `^" s'^ ^'"-'``i Hållbar Livsmiljö KF:s Inriktningar Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmärt HaparandaTornio Konlmunranking (Miljiiaktuellt) Organisationens transporter kommer att omarbetas under hösten och en gemensam samåkningsplattfoz m med Kalix kommer att tas fram. 200,0 En mätstation för mätning av Iz f föroz eningar har tagits i bruk i Riekkola. Nya "brzma tunnor" är placerade i cenh ala delar och kornposteringen har X50,0 ökat. 100,0 Hapcurrnda kommun haz vidtagit flera åtglirder för att slinka, effektivisera och ^ Urtall 250,0 _ l4åkal 50, föla upp al(enezgicrnvzindning i organisationen. Trots detta återstår mycket 01 I arbete i övergången till ett hållbart samhälle. 20ö Hcrpcrrcrndabanan har invigts för kommersiell trafik och den kollektiva b afiken inom Hapaz andntornio har ökat sedan i fjol. De stora utmaningarna best^n idag av att skapa förutsfittningar för att ändra beteendeniden enskilda biltrafiken samt att sänka den lokala och globala påverkan från sta indusd in i HaparandaTornio. För 2013 ökade dock Haparanda lite i Miljöaktuellt till placering /OS.Ny mätning kommer att genomföras under Målet betraktas som delvis uppnått. HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och tryggt nav för alla att bo i och vilja flytta till Vadtycket medborgarna om Haparanda som en plats att leva och bo i, NÖJD-REGION-INDEX, 0-100? Nöjd region index har minskat något under 2014 däremot har man sjunkit ^ uztau något från placering 267 till 271 i Fokus undersökningen. Förändringar har 80,0 ', ^1 Måhai skett i undersökningen vilket kan delvis förklara skillnaden. Analys av 60,0 rankingen har ännzr inte kunnat göras då man inte erhållit Beta jerad 40,0 information om vilka förändringaz som gjorts i undersökningen och vilka parametrar man tagit hänsyn till. Arbetet med att lyfta fokzrs på nyinflyttade 20,0 pågår. Förhoppningen är att man hinner genomf"öra ett event före årsslutet. zaoa zoo zotz Osäkerhet ln ing huz målet mäts z åder och därmed bedöms målet inte uppnått Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 8(24)

9 ICFs Inriktningar Medborgaren i centrum Tillgänglighet telefon: mätning skez föz st hösten 20/4. Medborgarkontoret äz navet i att utveckla en bättre tillgänglighet. Kontoz et hz inte gett effektide tidigare mätningarna. Dess verksamhet skall utvärderas under första kvartalet Medborgarnas Nöjdhet: Senast mätt Det finns en del att göra då vi under åren försämrat våra z esultat. Nästa undersökning planeras till 201 S. Målet anses inte zrppnått. Serv(ceundersökning (KKIK)-Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via TELEFON för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Ito ue^1l. B0, 0 ' hteael 60,0. D t<aroc 40,0! ' aer.-^ 20,p, ^ ^ Over Vad tycker medborgarna I Haparanda om kommunens verksamheter, NÖ,1D-MEDBORGAR-INDFJC 0-100? 80,0 ' ^ ugn ^ ld5hsl 60,0 40, , I Viska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio Zv'1 Undez 20/3 har det lokala kollektivb afikresandet inom Haparanda ökat med drygt resande, det är en ökning på en ka 33 procent. /nga siffror för 2014 har presenterats från länstrafiken. Målet beb aktas därmed som delvis uppnått. O Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad NEJD-MEDARBETAR-INDEX, (För hela stadens organisation)? arbetsplats i ^ UtfaA SU,O ',! ^ IAåhal I En mätning nv nöjdnzedarbetcrrindex har skett under hösten Undersökningen visar på artt Nddl: et ökat fi tuz 61 till 64, vilket är gliidjcrnde. 60,0 (ny zndersökning är planerad Detta ansens vara en bra nivå för en 40,0 organisation av v^u storlek. Vidare kan man av undersökningen se att su essnivåerna är fortsatt höga, framförallt hos cheferna. En satsning på 20,0 utbildning inom bemötande och kommunikation har genomförts Ledazskapsakcrdemin har avslutats. Nästan alla mednrbetare har ett åtagande som är diz ekt kopplat mot HaparandaTornios vision. Samverkansavtalet äz under förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagcrraganisationernn. Utbildning i medarbetarskap har avslutas. Målet anses som uppnått. Vi skall arbeta långsiktigt fdrebyggande för att fdrbättra livsvillkoren för medborgare i HaparandaTornio 35. Hur högt är Sjukpenningtalet bland kommunens invånare? ^ UtfslL. 12,0 I^ taeaet S'uk J envin talet P har ökort i helor g riket under P Ha axanda gär in et tota undantag. Statistik för 2014 saknas ännzr. rllålet betraktas inte vara uppnått. g 0! eder-. ^ Over.. Sjukpenningtalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning, 6,0 arbetsskadesjukpenninge!ler rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna år. Till registz erade försäkrade räknas den som 3,0 bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i Sjukpenningtalet. Rehabiliteringspenning ingår i sjzrkpenningtaletfxån och med Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 9(24)

10 ' KF:s Inriktningar Finansiellt mål : Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag ^^ Zp20 Det prognostiserade resultatet ligger på 3,3 % av skatter och statsbidrag. Målet betraktas därför som delvis uppnått. O Finansiellt mål : Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50, r. procent av likviderna amorteras Kommtmen hm under hittills under 2014 sålt fastigheter/mcu k för 48tkr. Den planenliga amorteringen beräknas ske under decembermånad. HAPARANDATORNIO 6tzirtisfg5 75UIl^X7< Gränslös Kunskap KF:s Inriktningar Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheterna ^Ltåle[ beh crktas som delvis uppnått då sttrdterest+ltaten ökat något under Resultat för 2014 har ännu inte inkommit. 21. Vilketresuttatnårelever i kommunen9a^nd I (%) soim tullfiiljee Inom 4 år (inkl N)? u^tax_. 80,0, r; ^^, 60,0 a'^'- 4Q,U ^ a^,_. 20, Gntreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparanda Sommarlovsentreprenörerprojektet har genomförts i scum^erkan med (wertorneå kommun. Hapcu anda frek sex nva företag sommcn ert 20/3. Ferieplatser erbjöds till årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Tillväxtenheten har försökt att uppmuntra elever att delta i evenemang som tr förs i egen regi sar,rt av andra aktörer. Ca elever har deltagit i den återkommande näringslivsdagen isamband med näringslivsgalan. Skolan tir delaktiv i Kraftsamlingen (NLL). Haparanda erhöll priset som året UF företag i Norrbotten under Målet beh aktas som uppnått. '. ^ HAPARANDATORNIO öt^ät13ids fiul/r^2c ^ Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 10(24)

11 Ekonomisk redovisning Driftredovisning 2014 (TKR) Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Kommunfullmäktige Fullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarverks Kommunstyrelsen Kommunledningsförv Fastighets förvaltning Räddningstjänst Sannhäl l sbyggn. kontor Pensionst`örvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Barn o ungdomsn S U Socialnämnden Summa driftbudget Ansvarsåtagandes/borgen Förändrad semester/ferielöneskuld Intern ranta Interna poster Reavinst/förlust Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatter/statsbidrag Årets resultat JämfSrelsestörande poster Justerat resultat I Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 11(24)

12 Resultaträkning Tkr Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse mot prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag I Fastighetsavgift l Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnad Årets resultat Jämförelsestönande poster Justerat resultat Kommunfullmäktige, Delårsrapport,Tertial 1 12(24)

13 Balansräkning (TKR) Prognos 2014 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventat ier/leasingavtal Värdepapper och andelar Pensionsfond 0 Långfristiga fordringat Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd, lager Exploateringsfastigheter Kortfristiga fordringar Likvida medel l9 533 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Varav årets resultat AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Avsättning skatter SKULDER Långfristiga skulder Långfristig leasingskuld Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarst"örbindelser Borgens och övriga anvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad t.o.m inklusive löneskatt Leasingavgifter, operationella Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 13(24)

14 Finansieringsanalys ('I'KR) Prognos 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering av ej likviditetspåverkande poster: Justering för av- och nedskrivningaz Justering för återföring av nedskrivning Justering pensionsmedelsfond Justering ökn/minskning kortfristiga skulder ^ Justering ökn/minskning kortfristiga fordringar Justering ökn/minskning förråd, lager Justering för gjorda avsättningaz I 754 l8 500 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering imateriella anläggningstillgångaz Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, försäljning. IUC Norrb Aktier. andelar. köp Leasingkostnad pc-lån Inbetalningar pe-lån Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökn/Minskning av långfristiga fordringar Amortering av skuld Nytt lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 14(24)

15 Kommunstyrelsen Driftsanalys Tkr Budget Prognos Avvikelse KS och politisk verksamhet Kommunledningen Medborgarkontoret Näringsliv och arbetsmarknad Personalkontor Pensionsutbetalningar Ekonomikontor IT-kontor Samhällsbyggnadskontor Kollektivtrafik Landsbygdsutveckling Fastigheter va och avfall Gator, vägar och parker Lönepott Kapitaltjänstpott Räddningstjänst Summa KS och Politisk verksamhet Årsbudgeten för KS till förfogande visar på ett underskott. Budgeten för politiska mandatstöd och insynsarvoden har betalats ut för hela året och gör ett mindre underskott. Råden för personer med funktionshinder och Rådet för kommunala pensionärer visar på ett mindre underskott. Budget för Tornedalsrådet saknas. Osäkerhet råder kring beviljande av medel från KS. Prognosen för KS är svår att förutse i nuläget men arbete pågår för att få budgeten i balans. Kommunledning Kommunledningen prognostiserar ett överskott cirka 500 tkr på grund av lägre personalkostnader. Medborgarkontoret Medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans. Näringsliv och arbetsmarknad Prognosen för att Tillväxtenheten visar på ett överskott på cirka 200 tkr beroende på ej tillsatt tjänst. Detta kan dock påverkas av rekryteringsprocessen. Kommunfullmäktige,Delårsrapport, Tertial 1 15(24)

16 Personalkontor Personalkontorets budget för personal och personalomkostnader beräknas i nuläget göra ett överskott på 400 tkr på grund av vakant tjänst och föräldraledighet delar av året. Pensionsutbetalningar Prognosen för pensionsutbetalningar är ett noll resultat. En osäkerhets faktor är de nya pensions-avtalen som är tecknade på centralnivå. Ekonomikontor Prognos för helåret beräknas bli ett överskott på 100 tkr, vilket avser personalkostnader för perioden fanapril. IT-kontor IT- kontoret avser att hålla budgeten och prognostiserar ett nollresultat. Samhällsbyggnadskontoret Enheten prognostiserar ett underskott på cirka 150 tkr. Detta beror på minskat anslag från Energimyndigheten avseende energi- och klimatrådgivningen med ca 60tkr i år. Bygglovsansökningar har inte inkommit i den omfattning som budgeterats vilket leder till ett prognostiserat underskott på cirka 90 tkr. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken prognostiserar ett nollresultat. Landsbygdsutveckling Landsbygden prognostiserar ett nollresultat. Fastigheter Fastigheter prognostiserar ett underskott på 1 OOOtkr. Vilket i stora delar beror på felaktigt periodiserade kostnader för energi samt en större vattenskada på Klippan. En del av underskottet kan hämtas hem på grund av nytecknade elavtal och ersättning från försäkringsbolaget. VA och Avfall Prognosen visar på ett noll resultat totalt för VA och Avfall. Prognosen för VA delen är att ett mindre underskott, då en större faktura avseende nivåreglering av stadsviken på 135 tkr. Gator, vägar och parker Gator och vägar kommer att göra ett underskott på cirka 505 tkr avseende drift och uppvärmning av Viktoriatorget och nivåreglering av stadsviken. Vidare beräknas kostnaderna för vägbidrag öka med cirka 60 tkr. Det totala underskottet beräknas bli cirka 565 tkr. Lönepott I nuläget är det för tidigt att säga huruvida lönebudgeten kommer att hålla. Förhandlingar pågår i skrivandets stund och kommer att avslutas under tidig höst. Kompensation av löneökningar för perioden januari till mars Kommunfullmäktige, Delårsrapport, Tertial 1 16(24)

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013

Dnr KS 2014/144.04 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FAKTA OM HAPARANDA STAD...3 KONCERNEN HAPARANDA KOMMUN... 4 POLITISK ORGANISATION... 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES KOMMENTARER...6 KOMMUNCHEFENS KOMMENTARER...7

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer