Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt"

Transkript

1 Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

2 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ

3 Innehåll Innehåll Förord Så bidrar samverkan till tillväxt... 5 Från företagsstöd till samverkan... 5 Samverkan utvecklar innovation och konkurrenskraft... 6 Samverkansförmåga en tillgång att utveckla... 6 Regional tillväxt bygger på samverkan... 7 Samverkan i regionen kan utvecklas! Förutsättningar för tillväxt i Befolkningsutvecklingen en utmaning Starkt exportinriktat näringsliv Dynamik och förnyelse Omfattande samverkan i södra Småland Klusterinitiativ med nationell och internationell tyngd Nätverk och samarbeten i regionen Lokala nätverk finns i samtliga kommuner Så är samverkan organiserad Klusterinitiativ Regionala nätverk Lokala Nätverk Företagen positiva till samverkan Att utveckla samverkan för konkurrenskraft Bilaga 1. Definitioner Regionförbundet södra Småland 3

4 1. Förord I Kronobergs län finns en rad exempel på strategisk samverkan mellan företag och mellan företag, akademi och samhällets aktörer, både på lokal och regional nivå. Samverkan som bidrar till att stärka förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt. I boken presenteras totalt 25 nätverk och kluster där mer än 800 företag medverkar med mer än anställda i och utanför regionen. 1 Arbetet med tillväxt för företag och regioner handlar alltmer om att utveckla och förnya de resurser som finns i regionen. För att lyckas med detta krävs en strategisk samverkan mellan olika aktörer företagen, samhällets aktörer och universitet och högskola. Att skapa bättre förutsättningar för en strategisk samverkan och därmed utveckling i företag med fler arbetstillfällen i regionen har stått i fokus för DISK-projektet Dynamik i Småländska Kluster. 2 Syftet är att stärka företagens och regionens konkurrenskraft och tillväxtförmåga genom att stimulera samverkan, såväl mellan företag som mellan samhällets aktörer, företagen och akademin. Andelen FoU-insatser ska också öka. I boken presenteras en redovisning av förutsättningarna i regionen vad gäller samverkan som drivkraft för innovation och tillväxt. En del i detta utgörs av en kartläggning av former för samverkan i regionen samt en enkät till företag som medverkat i klustersamverkan. Boken har tagits fram inom DISK-projektet, delprojekt Innovativt arbetssätt, under Arbetet har letts av en grupp bestående av Sven Westhoff, projektledare DISK och Per Schöldberg DISK-projektet, Urmas Kömmits, Regionförbundet Södra Småland samt Peter Kempinsky, Kontigo AB. 1 För definitioner av begrepp som kluster och nätverk se bilaga 1 2 DISK-projektet genomförs med stöd av EU:s regionalfond och drevs fram till och med 2009 av Sideum Innovation AB, därefter av Regionförbundet södra Småland. Det består av fyra delprojekt: Innovativt arbetssätt, Leverantörsutveckling, Materialförsörjning trä och Lätta material i nya tillämpningar. 4 Regionförbundet södra Småland

5 2. Så bidrar samverkan till tillväxt Den här boken har fokus på samverkan som drivkraft och förutsättning för innovationsförmåga och konkurrenskraft för företag och för regionen. Involverade är såväl näringsliv som politik och förvaltning samt universitet och högskola. Nedan ges en bakgrund till varför en utvecklad samverkan mellan samhällets aktörer är en av nycklarna till konkurrenskraft och tillväxt. Från företagsstöd till samverkan De senaste 15 åren har det skett en förändring i synen på regional utveckling. Inom politiken har vi sett en förändring från stöd till utsatta regioner till en politik för regional mobilisering och konkurrenskraft. Skiftet återspeglas i benämningen på politikområdet. Tidigare talade vi om regional fördelningspolitik, som sedan blev regional utvecklingspolitik. Sedan 2008 är benämningen regional tillväxtpolitik. Förändringen handlar bland annat om att fler aktörer och samhällssektorer förväntas engagera sig i gränsöverskridande samverkan för att främja innovationsförmågan och konkurrenskraften i regionen. Förändringen av regionalpolitiken har inneburit en förändring och utveckling av de arbetssätt och verktyg som används. Tidigare stod olika former av ekonomiskt stöd till enskilda företag, så kallad lokaliseringspolitik och regionalpolitiska stödpaket till utsatta regioner i fokus. Även större infrastrukturella satsningar har använts för att stimulera lokal och regional utveckling. Detta har rört satsningar på kommunikationer för att öka tillgängligheten och utvecklingen av större funktionella regioner. Det har även rört etablering av nya högskolor, detta bland annat för att utveckla kunskapsöverföring och samverkan med samhälle och näringsliv, den så kallade tredje uppgiften. Sedan slutet av 1990-talet och med EU-inträdet har fokus mer och mer kommit att ligga på en mobilisering av resurser på regional nivå och att aktivt stödja samverkan. Genom att aktörerna verkar i samma riktning kan företag och regioner utveckla förmågan till innovation och konkurrenskraft med utgångspunkt i de egna regionala förutsättningarna. Regionförbundet södra Småland 5

6 Samverkan utvecklar innovation och konkurrenskraft Innovationsförmågan i företag och regioner får en allt viktigare roll för utveckling av konkurrenskraft och tillväxt. För att företag långsiktigt skall kunna utveckla sin konkurrenskraft krävs en kontinuerlig utveckling av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder. Innovationsförmågan är jämte entreprenörskap avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling av företag och regioner. 3 Förmågan till förnyelse och utveckling förutsätter att man på regional och lokal nivå lyckas utveckla starka innovativa miljöer. Miljöer som bidrar till att stärka förnyelse och konkurrenskraft i företag och även attrahera investeringar och kompetens utifrån. Innovationsförmågan är beroende av en fungerande kunskapsöverföring och samspel mellan olika företag och organisationer. Därför är interaktion och samverkan mellan aktörerna avgörande. Något som bland annat handlar om en utvecklad samverkan mellan företag och högskola. En grundläggande förutsättning för starka innovativa miljöer är en långtgående samverkan mellan människor, företag, kommuner och myndigheter. Samverkansprocessen förutsätter en ökad sektorssamordning på nationell nivå, likväl som en bred samordning på regional nivå, mellan offentliga aktörer, näringslivet, intresseorganisationer och universitet och högskola. 4 Detta förutsätter att det finns arbetssätt och processer för samverkan som gör det möjligt att gemensamt bidra till insatser som främjar konkurrenskraft i företagen och regional utveckling. Liksom att arbetet bidrar till att skapa mervärden för de inblandade aktörerna, där alla aktörer ser att man har något att vinna. Öppenhet, delaktighet och effektivitet är viktigt för en hållbar samverkan som kan bidra till att skapa legitimitet, samordning och motverka fragmentisering i arbetet med tillväxt för företag och regioner. Samverkansförmåga en tillgång att utveckla Olika former av samarbeten är på många sätt det typiska sättet att organisera ekonomisk verksamhet på. Det är ett sätt att hantera de begränsningar och utmaningar som företag och regioner ställs inför genom att mobilisera resurser även utanför den egna verksamheten. Den samverkan mellan företagen och med förvaltningen som vi kan se i Kronoberg är alltså inget unikt utan ett naturligt led i att driva och utveckla en verksamhet. 3 Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , sid 11 4 Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , sid 44 6 Regionförbundet södra Småland

7 Samtidigt finns det en poäng i att se samverkan som en egen kraft och förklaringsfaktor när det gäller att förstå varför vissa företag och regioner utvecklas bättre än andra. Man kan se den som en fördel som företag och regioner kan utveckla och dra nytta av för att hävda sig i konkurrensen. Samverkan kompletterar de fördelar som har att göra med tillgång på råvaror och insatsvaror och de konkurrensfördelar som har att göra med hur effektiva och produktiva företagen är. Sett på detta sätt är samverkan en tillgång som medvetet kan utvecklas och skapa fördelar som stärker regionens och företagens konkurrenskraft. Samverkans betydelse framgår av en studie som genomförts av Teknikföretagen träffade man cirka beslutsfattare i kommuner och industriföretag på 90 orter i Sverige för att diskutera hur konkurrenskraften kan förbättras, såväl för företagen som för kommunerna. En av de framgångsfaktorer för konkurrenskraft som identifierades var samverkan för näringspolitisk utveckling. I den listning som gjordes rankades den som den fjärde (av nio) viktigaste framgångsfaktorn. 5 Synen på samverkan kan ytterligare fördjupas genom att se det som en process i fyra faser. Processen börjar med samtal (dialog för att mobilisera aktörer och resurser) och samsyn (formandet av gemensam strategisk idé kring nuläge och börläge). Processen fortsätter sedan med samverkan (formandet av gemensamma handlingsplaner för genomförandet) och samhandling (genomförandet av åtaganden och aktiviteter inom den gemensamma ram och strategi som utvecklats). 6 Samverkan kan alltså ses som en process över tid där man successivt skapar ett gemensamt synsätt samt tillit och förtroende mellan aktörerna som möjliggör gemensam åtaganden och insatser. Processen förutsätter och innebär utvecklingen av socialt kapital som förenar ledande aktörer i näringsliv, politik och förvaltning samt universitet och högskola. Regional tillväxt bygger på samverkan Vi har vi idag en relativt god bild av vilka faktorer som har betydelse för regional tillväxt och konkurrenskraft. I forskning och studier har mjuka faktorer som regionalt ledarskap/governance, förmåga till samverkan och samhandling, vikten av ett gemensamt synsätt samt ett socialt kapital som binder samman aktörerna från olika samhällssektorer i en region fått ett ökat genomslag. Modellen nedan ger en bild av de faktorer som har betydelse för regional tillväxt och hur de samspelar med varandra. 7 5 Wickbom, U: Hur man flyttar 20 ton död älg och andra perspektiv på svensk framgång, Teknikföretagen Eriksson, Arne. SOU 2006:5. Organisering av regional utvecklingspolitik balansera utveckling och förvaltning 7 EDA, U.S Department of Commerce: Strategic Planning in the Technology-Driven World A Guidebook for Innovation- Led Development, Modellen presenteras i Att mobilisera för regional tillväxt regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem, Studentlitteratur 2004 Regionförbundet södra Småland 7

8 Aktörernas förmåga till samhandling Regionens tillgångar Innovationsförmåga och Entreprenörskap Tillväxt/ Regional vision Människors värderingar och synsätt Figur 1. Förklaringsmodell för regional tillväxt. Källa: L. Christensen & P. Kempinsky: Att mobilisera för regional tillväxt, Studentlitteratur 2004, bearbetning av EDA, 2001 Framgångsrika regioner bygger sin tillväxt och utveckling på etablerade styrkeområden, inte genom att söka utveckla helt nya verksamheter utan tradition, historia och kompetens i regionen. Men framgången kommer inte av att man gör som man alltid har gjort. Det är förmågan att förnya och utveckla de tillgångar som finns i en region som skapar förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt för företag och region. Förnyelse och utveckling av regionens tillgångar sätter fokus på innovationsförmågan och entreprenörskapet i regionen. Individer som (i samverkan) förmår utveckla, förnya och förädla de tillgångar som finns i regionen till nya produkter, tjänster och produktionsmetoder som kan konkurrera på en global marknad. Individuell innovationsförmåga och entreprenörskap räcker dock inte som förklaring till varför vissa regioner är mer framgångsrika än andra i att skapa förutsättningar för tillväxt i företag och regionen. I framgångsrika regioner finns ett sammanhang, en regional innovativ miljö baserat på ett gemensamt synsätt och förmåga till samverkan mellan aktörer ur samhällets olika sektorer. Detta handlar om kulturer och värderingar, attityder till förändringar och utveckling samt att det finns former för interaktion mellan olika aktörer. En regions förmåga till gemensamma värderingar och samhandling påverkas av det regionala ledarskapet. Ett regionalt ledarskap som förmår att skapa ett gemensamt synsätt och etablera former för samverkan där olika aktörer i regionen verkar i samma riktning är en viktig del i utvecklingen av en regional innovativ miljö som främjar konkurrenskraft och tillväxt. 8 Regionförbundet södra Småland

9 Samverkan i regionen kan utvecklas! I efterföljande kapitel presenteras en rad konkreta exempel på samverkan i Kronoberg, främst på kommunal nivå och främst mellan företag och med kommunerna. Exempel som visar att samverkan och nätverk i många fall är ett etablerat sätt att arbeta i kommuner och i regionen. Intervjuer och seminarier med såväl politiker och tjänstemän, företagare och entreprenörer som personer från universitet och högskola visar dock att det finns ett behov av att ytterligare fördjupa och utveckla samverkan. 8 Idag saknas en sammanhållande kraft för arbetet med en utvecklad regional samverkan. I det arbetet måste den lokala och kommunala nivåns potential och behov tas tillvara. Något som kan ske genom den lokala nivåns behov och förutsättningar sätts in i ett större regionalt sammanhang. Detta handlar bland annat om att utveckla en infrastruktur för samverkan. Det kan handla om en gemensam regional plattform och arbetssätt för samverkan. Något som kräver att det finns resurser som kan fungera som katalysator och fånga upp goda idéer så att samverkan kan etableras för att realisera idéer som kan främja innovationskraft och konkurrensförmåga i regionen. Här kan det regionala ledarskapet spela en viktig roll för att skapa förutsättningar för och legitimera ett sådant arbete. 8 Intervjuer och seminarier genomfördes som del av DISK-projektet under Regionförbundet södra Småland 9

10 3. Förutsättningar för tillväxt i Förutsättningarna för en regional tillväxt i Kronobergs län är i många stycken goda. Detta trots den omstrukturering och arbetslöshet som följt i den globala krisen spår och som drabbar även Kronobergs län. Nedan ger vi kort en bild av de förutsättningar för innovation och tillväxt som finns i länet. Förutsättningar som kan förstärkas och utvecklas genom samverkan mellan företag, samhälle och akademi. Befolkningsutvecklingen en utmaning Människors engagemang och drivkraft är viktiga förutsättningar för tillväxt i företag och region. Mångsyssleri och entreprenörskap präglar regionen sedan länge. Men regionen har få invånare! Figur 2. Befolkningsutvecklingen Källa: Länsstyrelsen Kronoberg 10 Regionförbundet södra Småland

11 Kronobergs län är glest befolkat och flertalet kommuner utom Växjö har mellan år 1980 och 2000, drabbats av folkminskning och en allt mer åldrande befolkning. Den minskade befolkningen har under de senaste årens högkonjunktur bidragit till rekryteringsproblem för tillverkningsindustrin. Växjö kommun har som universitetsort lockat till sig yngre personer. Tyvärr lockas de inte alltid att stanna kvar efter utbildningen. Folkhälsan i länet är god och livslängden för såväl kvinnor som män ligger över riksgenomsnittet. Generellt sett är välfärden hög i Kronobergs län jämfört med riket i övrigt. Länet har lägre arbetslöshet, lägre ohälsotal, mindre barnfattigdom och färre familjer med låga inkomster än riket i övrigt. Samt att en större andel är sysselsatta i privat sektor än riket i övrigt. Andelen sysselsatta (8 %) med utländsk härkomst är något lägre än i övriga riket. Utbildningsnivån är också lägre än riket vilket kan kopplas till många sysselsatta inom tillverkningsindustrin som tidigare inte ställt så höga krav på högre utbildning. Figur 3. Pendlingsmönster i länet. Källa: Länsstyrelsen Kronoberg, bearbetning av SCB statistik Sedan 2005 har länet haft ett ökande flyttningsöverskott som tillsammans med en ökande nettoinpendling indikerar på en attraktiv och fungerande arbetsmarknad. Tillverkningsindustrin är den näringsgren som uppvisar den högsta nettoinpendlingen följt av företagstjänster samt handel. Kartbilden visar pendlingsflöden till/från länet och mellankommunala pendlingsrelationer år Pendlingsflöden visar också att länet i ökande utsträckning består av ett par sammanhängande arbetsmarknadsregioner som inte följer kommungränserna. Regionförbundet södra Småland 11

12 Starkt exportinriktat näringsliv Näringslivet i Kronobergs län domineras av exportinriktad tillverkningsindustri till största delen bestående av maskin- och metallbranscher. I Ljungby, Markaryd och Uppvidinge kommun är nära hälften av alla förvärvsarbetande verksamma inom tillverkningsindustrin. Sysselsättningsnivån inom industrin har mellan 1970 till 2005 varit relativ stabil men minskat något efter 1990 till förmån för tjänstesektorn. Minskningen berodde till stor del på lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Kronoberg är ett av få län i landet som klarat de båda nationella sysselsättnings- och arbetslöshetsmålen. Figur 4. Sysselsättningsutvecklingen för olika grupper av näringar. Källa: Länsstyrelsen Kronoberg 12 Regionförbundet södra Småland

13 Näringsgren Antal Män Kv 2008 % Riket % Jord- och skogsbruk ,0 1,8 Tillverkningsindustri ,9 16,0 Energi, vatten och avfall ,5 1,0 Byggverksamhet ,0 6,7 Handel och kommunikationer ,1 18,7 Finansinstitut, företagstjänster ,8 15,6 Utbildning och FoU ,9 11,0 Vård och omsorg ,6 16,3 Personliga och kulturella tjänster ,5 7,5 Offentlig förvaltning ,7 5,5 Länet Figur 5. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Kronobergs län; 16+ år efter näringsgren Källa: Regionförbundet södra Småland 2009 Andelen små och medelstora företag inom olika storleksklasser i länet har samma mönster som i riket. Jämfört med riket har de mindre företagen i länet en något högre omsättning. Exempel på stora företagskoncerner i länet kan nämnas IKEA, Kalmar Industries, ProfilGruppen, Södra, Vida Timber och Volvo Arbetsställen Anställda Storleksklass Kronoberg Riket Kronoberg Riket (98,6 %) (98,7 %) (47 %) (48 %) (1,2 %) (1,2 %) (30 %) (29 %) (0,1 %) (0,1 %) (23 %) (23 %) Totalt Regionförbundet södra Småland 13

14 Omsättning, Mkr Storleksklass Kronoberg Riket (58 %) (55 %) (28 %) (24 %) (14 %) (21 %) Totalt Figur 6. Arbetsställen, anställda och omsättning Källa: Regionförbundet södra Småland, statistik bearbetning från SCBrAps Tillverkningsindustrin utgör en grundpelare för näringslivet i Småland. I Kronobergs och Jönköpings län svarar den för mer än en tredjedel av förädlingsvärdet i regionen. Verkstadsindustrin utgör cirka hälften av tillverkningsindustrin och är i många fall ledande i förhållande till övrig tillverkningsindustri. Produkterna tävlar på en global marknad. Exportandelen hos många slutprodukter inom t ex fordon är mer än 90 procent. Många av företagen är leverantörer av detaljer och komponenter men det finns också leverantörer av internationellt ledande slutprodukter. Kommun Verkstad % Grad/Kvot Skog & Trä % Grad/Kvot Uppvidinge , ,5 Lessebo , ,3 Tingsryd , ,9 Alvesta , ,4 Älmhult , ,3 Markaryd , ,5 Växjö , ,6 Ljungby , ,2 Länet: , ,1 Riket , ,0 14 Regionförbundet södra Småland

15 Kommun Kreativa näringar % Grad/Kvot Miljöteknik % Grad/Kvot Uppvidinge , ,6 Lessebo , ,7 Tingsryd , ,6 Alvesta , ,0 Älmhult , ,7 Markaryd , ,2 Växjö , ,0 Ljungby , ,8 Länet: , ,7 Riket , ,0 Figur 7. Förvärvsarbetande inom nyckelbranscher samt specialiseringsgrad 2007 Kronobergs län. Källa: Regionförbundet södra Småland, statistik bearbetning från SCBrAps I Regionförbundets handlingsprogram för tillväxt har fyra nyckelbranscher identifierats; Verkstadsindustri, Skog och trä, Kreativa näringar inklusive turism och Miljöteknik. Utifrån dessa branschområden har samarbeten vuxit fram mellan FoU-Företag-Offentliga aktörer och innefattar idag framgångsrika företagsnätverk/klusterinitiativ. Aluminiumriket och Tunga fordon har sitt ursprung från verkstadsindustrin. Specialiseringsgraden 9 inom dessa nyckelbranscher är dessutom väldigt stark och indikerar hur pass viktig nyckelbranschen är för kommunen sysselsättningsmässigt. Klusterinitiativen, som länet under en längre tid samverkat med, har under perioden , utvecklats väl. Enda undantaget är Glasriket. 9 Det finns flera sätt att mäta ekonomisk specialisering i en region. Ett sätt som kan ge en bild av hur stor koncentrationen är av olika näringar i en region är specialiseringsgrad/kvot. Med den anger man hur stor andel sysselsatta som finns inom en viss bransch i regionen i förhållande till övriga landet. En låg grad/kvot indikerar att specialiseringen är genomsnittlig eftersom branschen är lika förekommande överallt i hela landet ex, skoaffärer, kiosker etc. Visar specialiseringen istället en hög grad/kvot inom regionen har den en stor koncentration av sysselsatta inom en viss bransch. Exempel på sådana näringar kan vara finansföretag, nischer inom metalltillverkning eller fordonstillverkning. Regionförbundet södra Småland 15

16 2007 Klusterinitiativ Antal företag Antal anställda Omsättn/ anställd tkr Rörelseresultat tkr Möbelriket Glasriket Aluminiumriket Tunga fordon Bioenergikluster Småland Totalt: FšrŠndr. Antal Klusterinitiativ företag Antal anställda Nettoomsättning tkr Nettoomättning tkr Omsättn/ anställd tkr Rörelseresultat tkr Möbelriket Glasriket Aluminiumriket Tunga fordon Bioenergikluster Småland Totalt: Källa: UC-Select, SCB, ExportrŒdet samt processledare Figur 8. Klusterinitiativ i Kronoberg Källa: Regionförbundet södra Småland egen bearbetning. Dynamik och förnyelse Regioner med hög tillväxt kännetecknas idag av att de har förmåga till innovation och förändring tillsammans med en öppenhet för nya influenser och samtidigt tar tillvara mångfaldens fördelar. Ofta har dessa regioner identifierat strategiska tillväxtområden och arbetar målinriktat för att främja deras utveckling. Av de förvärvsarbetande i Kronobergs län är 8 procent företagare, vilket är på samma nivå som riket. Andelen företagare skiljer sig inte speciellt mellan länets lokala arbetsmarknadsregioner. Däremot varierar det mellan kommunerna startades 7,9 företag per invånare mot rikets 9,9. Nyföretagandet har legat lågt i länet i förhållande till riket under flera års tid, dock har en viss förbättring skett de senaste åren. Flest företag startas inom sektorerna företagstjänster, besöksnäring och personliga tjänster. Länet har i förhållande till riket få konkurser, 2,6 konkurser per tusen arbetsställen (riket 5,1). Bland länets befolkning i åldern år, föredrar 25 % eget företagande framför anställning, vilket placerar länet i mellanskiktet av landets län. Överlevnadsgraden bland nystartade företag tre år efter start placerar länet i bottenskiktet, 55 % mot exempelvis Gotland som i topp har 65 % överlevnadsgrad. Gasellföretag, dvs små och snabbväxande företag, är viktiga för tillväxten då det är dessa som skapar flest nya jobb. Detta till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Kronoberg har under de senaste åren legat i topp när det gäller förmågan att driva gasellföretag, ca 300 gasellföretag per miljon sysselsatta. 16 Regionförbundet södra Småland

17 Kraven på kunskapsintensiv produktion ökar kontinuerligt. Länet och dess näringsliv utgör inget undantag. Linnéuniversitetet, med en stark tyngdpunkt på samhällsvetenskap och humaniora, med sina studenter och anställda stödjer de ökade kraven genom att skapa starka forskningsmiljöer inom Arbetsmarknad, Entreprenörskap, Matematisk modellering och systemsamverkan samt Trä- och energiteknik. Från 2010 har Växjö Universitet fusionerats med Högskolan i Kalmar till det nya Linnéuniversitetet. Under perioden har antalet helårsstudenter ökat inom teknik/naturvetenskap. 54 % av doktoranderna är verksamma inom Hum/Samh. mot 46 % inom Teknik/Natur. Jämfört med andra län hamnar Kronoberg lågt när det gäller andel sysselsatta med doktorsexamen (0,5 %, riket 1,0 %) samt andel sysselsatta med teknisk/naturvetenskaplig högskoleexamen (2 %, riket 4 %). Länets industriinvesteringar ökade med 6,4 % mellan 1997 och 2002 mot rikets 12,5 %. Ett par kommuner hade en ökning som vida översteg riksgenomsnittet. Även FoU-satsningar bland företagen i länet ökade mellan både när det gäller årsverken samt mätt som utgifter Årsverken Utgifter Figur 9. FoU inom företag (mkr), Kronobergs län Källa: RUP analys Bilder av södra Småland 2009 Länets exportandel är, som tidigare nämnts, väldigt hög hade Kronoberg den största exporten i landet räknat per invånare (160 tkr). Totalt exportvärde 2004 var tkr. Exportvärdet 2000 låg på tkr. Länet exporterar främst till Norge, USA och Tyskland. Den enskilda bransch som hade störst exportandel 2004 var partihandel, maskintillverkning samt massa- och papperstillverkning. Regionförbundet södra Småland 17

18 4. Omfattande samverkan i södra Småland I region södra Småland finns idag en rad exempel på strategisk samverkan mellan företag och mellan företag, samhällets aktörer samt universitet och högskola för att utveckla förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt. I boken presenteras 25 samverkansinitiativ med exempel från länets samtliga kommuner. 10 Kartläggningen som har gjorts är inte heltäckande. Jämte de initiativ som presenteras här finns även andra exempel på samverkan mellan företag, främst på kommunal nivå. De exempel på strategisk samverkan som presenteras är av olika slag och inriktning. Vissa av samverkansinitiativen samlar företag lokalt kring gemensamma och generella näringslivsfrågor. Andra samverkansinitiativ har fokus på en särskild bransch eller verksamhetsområde och kan ha medlemmar även utanför regionen. Samverkansinitiativen har därför grupperats i tre grupper; Klusterinitiativ organiserat samarbete mellan företag, myndigheter samt universitet och högskola kring ett gemensamt verksamhetsområde i syfte att stärka tillväxt och konkurrensförmåga. Regionala nätverk samarbete mellan aktörer på regional nivå som har ett intresse av att samverka kring en gemensam fråga. Lokala nätverk samarbete mellan aktörer på kommunal nivå som har ett gemensamt intresse av att samverka. 11 Klusterinitiativ med nationell och internationell tyngd I Kronobergs län finns idag fem klusterinitiativ. Initiativen är kopplade till länets etablerade eller framväxande profilområden och branscher, såväl inom traditionell tillverkningsindustri som inom nya tillväxtområden: Aluminiumriket arbetar med företag regionalt och nationellt för vilka aluminium är ett strategiskt material Bioenergikluster Småland arbetar med företag och organisationer för att stödja marknadsföring av bioenergiteknik 10 Initiativen har identifierats tillsammans med kommunernas näringslivsansvariga. Därefter har samtliga initiativ kontaktats för en intervju. Uppgifterna om initiativen baseras främst på dessa intervjuer och även på uppgifter från hemsidor. 11 För ytterligare definitioner av begrepp se bilaga 1 18 Regionförbundet södra Småland

19 Glasriket arbetar med att marknadsföra och sälja upplevelser och aktiviteter kring regionens glastillverkning Möbelriket arbetar med småländska design- och möbelföretag samt för att utveckla en stark handelsregion Tunga Fordon arbetar med tillverkare av tunga fordon och deras underleverantörer och bidrar till samverkan mellan företagen Klusterinitiativen har främst som syfte att inom sin branschinriktning/ verksamhetsområde stimulera ekonomisk tillväxt och genom samverkan stärka företagens och klustrets konkurrenskraft. Exempelvis genom att främja innovationer och entreprenörskap kring branschen/ verksamhetsområdet. Verksamheten i klusterinitiativen rör bland annat gemensam marknadsföring, profilering och lobbying. Vidare samarbete med universitet och högskola samt samarbete kring gemensamma projekt, exempelvis vad gäller utveckling av kompetens, produktionsprocesser och produkter. Klusterinitiativen representerar mer än 150 företag, regionens kommuner och mer än 25 andra samarbetspartners som exempelvis universitet och högskola. Företagen i klusterinitiativen representerar mer än anställda i och utanför regionen (baserat på uppgifter om 114 av företagen). Medlemmar i klusterinitiativen är inte bara företag i regionen utan rekryteringen sker i många fall funktionellt eller utifrån ett branschperspektiv snarare än ett geografiskt. Medlemmarna har stor spännvidd. Vi återfinner såväl enmansföretag som stora globala koncerner bland medlemmarna. Såväl handels som tillverknings- och tjänsteföretag är medlemmar i klusterinitiativen. Medlemsföretagen verkar såväl på en lokal och regional marknad som på en internationell exportmarknad. Flertalet av klusterinitiativen får finansiellt stöd från regionen och flera av dessa finns med i nationella program och satsningar på klusterutveckling. Nätverk och samarbeten i regionen I kartläggningen ingår fem regionala nätverk/mötesplatser. Dessa är mycket olika till sin karaktär. Här återfinns initiativ med fokus på att mobilisera individer och aktörer i arbetet med regionens framtidsfrågor. Liksom initiativ med fokus på att stödja utvecklingen av en bransch CIL Centrum för informationslogistik driver satsningar på utbildningar i informationslogistik baserat på näringslivets behov och prioriteringar Delta Garden syftar till att stärka företagens konkurrenskraft genom att utveckla nya former for kommunikation och dialog baserat på interaktion och ett deltagarperspektiv Regionförbundet södra Småland 19

20 Destination Småland skall främja turism och besöksnäring i regionen genom samarbete mellan regionen, kommunerna och företag i besöksnäringen Energieffektiva byggnader i Sydost - Godahus syftar till att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i regionen genom samverkan mellan offentliga aktörer, universitet och företag. Landshövdingens ambassadörsnätverk ett relativt nyetablerat nätverk som mobiliserar aktörer och resurser för den framtida utvecklingen i Kronoberg De regionala nätverken handlar om att stödja utveckling av näringslivet i regionen, samverka kring utbildningar för näringslivet samt att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft. Arbetet sker genom framtagande av strategier för gemensamma satsningar, samordning av projekt och gemensamma utbildningar. De företag och aktörer som medverkar i de regionala nätverkens verksamhet representerar olika branscher och företagsstorlek. Företagen som medverkar i de regionala nätverken är verksamma både på en lokal, nationell och internationell marknad. Lokala nätverk finns i samtliga kommuner I samtliga kommuner i länet finns företagsnätverk och i flera kommuner finns flera nätverk. På Ljungby kommuns websida presenteras fem företagsnätverk, varav tre presenteras i kartläggningen nedan. Även i andra kommuner finns flera nätverk än de som presenteras nedan. Flera av nätverken har en lång historia och har startats och drivits på initiativ av företagen i kommunerna. Ett av nätverken, Lagan Products startade under namnet Torsdagsklubben redan på 1960-talet och flera har verkat sedan slutet av 1990-talet som Vi Företagare i Tingsryd och Växande Älmhult. Några av nätverken är relativt nystartade och har etablerats för att finna en form för att genom samverkan främja utvecklingen av näringsliv och företag i kommunen. Sammanlagt ingår 15 nätverk i kartläggningen: Alvesta kommun: Näringslivsrådet, Lessebo kommun: Hovmantorp företagarförening Abbakuse Ljungby kommun: Ljungby Samverkansgrupp, Ryssby Företagarförening, Torsdagsklubben Lagan Markaryds kommun: Tillväxt Markaryd AB Tingsryd: Privat vård/omsorgsnätverket, Vi företagare Uppvidinge kommun: Alstermo Utvecklings AB, Vilda Uppvidinge 20 Regionförbundet södra Småland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer