Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt"

Transkript

1 Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

2 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ

3 Innehåll Innehåll Förord Så bidrar samverkan till tillväxt... 5 Från företagsstöd till samverkan... 5 Samverkan utvecklar innovation och konkurrenskraft... 6 Samverkansförmåga en tillgång att utveckla... 6 Regional tillväxt bygger på samverkan... 7 Samverkan i regionen kan utvecklas! Förutsättningar för tillväxt i Befolkningsutvecklingen en utmaning Starkt exportinriktat näringsliv Dynamik och förnyelse Omfattande samverkan i södra Småland Klusterinitiativ med nationell och internationell tyngd Nätverk och samarbeten i regionen Lokala nätverk finns i samtliga kommuner Så är samverkan organiserad Klusterinitiativ Regionala nätverk Lokala Nätverk Företagen positiva till samverkan Att utveckla samverkan för konkurrenskraft Bilaga 1. Definitioner Regionförbundet södra Småland 3

4 1. Förord I Kronobergs län finns en rad exempel på strategisk samverkan mellan företag och mellan företag, akademi och samhällets aktörer, både på lokal och regional nivå. Samverkan som bidrar till att stärka förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt. I boken presenteras totalt 25 nätverk och kluster där mer än 800 företag medverkar med mer än anställda i och utanför regionen. 1 Arbetet med tillväxt för företag och regioner handlar alltmer om att utveckla och förnya de resurser som finns i regionen. För att lyckas med detta krävs en strategisk samverkan mellan olika aktörer företagen, samhällets aktörer och universitet och högskola. Att skapa bättre förutsättningar för en strategisk samverkan och därmed utveckling i företag med fler arbetstillfällen i regionen har stått i fokus för DISK-projektet Dynamik i Småländska Kluster. 2 Syftet är att stärka företagens och regionens konkurrenskraft och tillväxtförmåga genom att stimulera samverkan, såväl mellan företag som mellan samhällets aktörer, företagen och akademin. Andelen FoU-insatser ska också öka. I boken presenteras en redovisning av förutsättningarna i regionen vad gäller samverkan som drivkraft för innovation och tillväxt. En del i detta utgörs av en kartläggning av former för samverkan i regionen samt en enkät till företag som medverkat i klustersamverkan. Boken har tagits fram inom DISK-projektet, delprojekt Innovativt arbetssätt, under Arbetet har letts av en grupp bestående av Sven Westhoff, projektledare DISK och Per Schöldberg DISK-projektet, Urmas Kömmits, Regionförbundet Södra Småland samt Peter Kempinsky, Kontigo AB. 1 För definitioner av begrepp som kluster och nätverk se bilaga 1 2 DISK-projektet genomförs med stöd av EU:s regionalfond och drevs fram till och med 2009 av Sideum Innovation AB, därefter av Regionförbundet södra Småland. Det består av fyra delprojekt: Innovativt arbetssätt, Leverantörsutveckling, Materialförsörjning trä och Lätta material i nya tillämpningar. 4 Regionförbundet södra Småland

5 2. Så bidrar samverkan till tillväxt Den här boken har fokus på samverkan som drivkraft och förutsättning för innovationsförmåga och konkurrenskraft för företag och för regionen. Involverade är såväl näringsliv som politik och förvaltning samt universitet och högskola. Nedan ges en bakgrund till varför en utvecklad samverkan mellan samhällets aktörer är en av nycklarna till konkurrenskraft och tillväxt. Från företagsstöd till samverkan De senaste 15 åren har det skett en förändring i synen på regional utveckling. Inom politiken har vi sett en förändring från stöd till utsatta regioner till en politik för regional mobilisering och konkurrenskraft. Skiftet återspeglas i benämningen på politikområdet. Tidigare talade vi om regional fördelningspolitik, som sedan blev regional utvecklingspolitik. Sedan 2008 är benämningen regional tillväxtpolitik. Förändringen handlar bland annat om att fler aktörer och samhällssektorer förväntas engagera sig i gränsöverskridande samverkan för att främja innovationsförmågan och konkurrenskraften i regionen. Förändringen av regionalpolitiken har inneburit en förändring och utveckling av de arbetssätt och verktyg som används. Tidigare stod olika former av ekonomiskt stöd till enskilda företag, så kallad lokaliseringspolitik och regionalpolitiska stödpaket till utsatta regioner i fokus. Även större infrastrukturella satsningar har använts för att stimulera lokal och regional utveckling. Detta har rört satsningar på kommunikationer för att öka tillgängligheten och utvecklingen av större funktionella regioner. Det har även rört etablering av nya högskolor, detta bland annat för att utveckla kunskapsöverföring och samverkan med samhälle och näringsliv, den så kallade tredje uppgiften. Sedan slutet av 1990-talet och med EU-inträdet har fokus mer och mer kommit att ligga på en mobilisering av resurser på regional nivå och att aktivt stödja samverkan. Genom att aktörerna verkar i samma riktning kan företag och regioner utveckla förmågan till innovation och konkurrenskraft med utgångspunkt i de egna regionala förutsättningarna. Regionförbundet södra Småland 5

6 Samverkan utvecklar innovation och konkurrenskraft Innovationsförmågan i företag och regioner får en allt viktigare roll för utveckling av konkurrenskraft och tillväxt. För att företag långsiktigt skall kunna utveckla sin konkurrenskraft krävs en kontinuerlig utveckling av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder. Innovationsförmågan är jämte entreprenörskap avgörande för en långsiktigt hållbar utveckling av företag och regioner. 3 Förmågan till förnyelse och utveckling förutsätter att man på regional och lokal nivå lyckas utveckla starka innovativa miljöer. Miljöer som bidrar till att stärka förnyelse och konkurrenskraft i företag och även attrahera investeringar och kompetens utifrån. Innovationsförmågan är beroende av en fungerande kunskapsöverföring och samspel mellan olika företag och organisationer. Därför är interaktion och samverkan mellan aktörerna avgörande. Något som bland annat handlar om en utvecklad samverkan mellan företag och högskola. En grundläggande förutsättning för starka innovativa miljöer är en långtgående samverkan mellan människor, företag, kommuner och myndigheter. Samverkansprocessen förutsätter en ökad sektorssamordning på nationell nivå, likväl som en bred samordning på regional nivå, mellan offentliga aktörer, näringslivet, intresseorganisationer och universitet och högskola. 4 Detta förutsätter att det finns arbetssätt och processer för samverkan som gör det möjligt att gemensamt bidra till insatser som främjar konkurrenskraft i företagen och regional utveckling. Liksom att arbetet bidrar till att skapa mervärden för de inblandade aktörerna, där alla aktörer ser att man har något att vinna. Öppenhet, delaktighet och effektivitet är viktigt för en hållbar samverkan som kan bidra till att skapa legitimitet, samordning och motverka fragmentisering i arbetet med tillväxt för företag och regioner. Samverkansförmåga en tillgång att utveckla Olika former av samarbeten är på många sätt det typiska sättet att organisera ekonomisk verksamhet på. Det är ett sätt att hantera de begränsningar och utmaningar som företag och regioner ställs inför genom att mobilisera resurser även utanför den egna verksamheten. Den samverkan mellan företagen och med förvaltningen som vi kan se i Kronoberg är alltså inget unikt utan ett naturligt led i att driva och utveckla en verksamhet. 3 Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , sid 11 4 Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning , sid 44 6 Regionförbundet södra Småland

7 Samtidigt finns det en poäng i att se samverkan som en egen kraft och förklaringsfaktor när det gäller att förstå varför vissa företag och regioner utvecklas bättre än andra. Man kan se den som en fördel som företag och regioner kan utveckla och dra nytta av för att hävda sig i konkurrensen. Samverkan kompletterar de fördelar som har att göra med tillgång på råvaror och insatsvaror och de konkurrensfördelar som har att göra med hur effektiva och produktiva företagen är. Sett på detta sätt är samverkan en tillgång som medvetet kan utvecklas och skapa fördelar som stärker regionens och företagens konkurrenskraft. Samverkans betydelse framgår av en studie som genomförts av Teknikföretagen träffade man cirka beslutsfattare i kommuner och industriföretag på 90 orter i Sverige för att diskutera hur konkurrenskraften kan förbättras, såväl för företagen som för kommunerna. En av de framgångsfaktorer för konkurrenskraft som identifierades var samverkan för näringspolitisk utveckling. I den listning som gjordes rankades den som den fjärde (av nio) viktigaste framgångsfaktorn. 5 Synen på samverkan kan ytterligare fördjupas genom att se det som en process i fyra faser. Processen börjar med samtal (dialog för att mobilisera aktörer och resurser) och samsyn (formandet av gemensam strategisk idé kring nuläge och börläge). Processen fortsätter sedan med samverkan (formandet av gemensamma handlingsplaner för genomförandet) och samhandling (genomförandet av åtaganden och aktiviteter inom den gemensamma ram och strategi som utvecklats). 6 Samverkan kan alltså ses som en process över tid där man successivt skapar ett gemensamt synsätt samt tillit och förtroende mellan aktörerna som möjliggör gemensam åtaganden och insatser. Processen förutsätter och innebär utvecklingen av socialt kapital som förenar ledande aktörer i näringsliv, politik och förvaltning samt universitet och högskola. Regional tillväxt bygger på samverkan Vi har vi idag en relativt god bild av vilka faktorer som har betydelse för regional tillväxt och konkurrenskraft. I forskning och studier har mjuka faktorer som regionalt ledarskap/governance, förmåga till samverkan och samhandling, vikten av ett gemensamt synsätt samt ett socialt kapital som binder samman aktörerna från olika samhällssektorer i en region fått ett ökat genomslag. Modellen nedan ger en bild av de faktorer som har betydelse för regional tillväxt och hur de samspelar med varandra. 7 5 Wickbom, U: Hur man flyttar 20 ton död älg och andra perspektiv på svensk framgång, Teknikföretagen Eriksson, Arne. SOU 2006:5. Organisering av regional utvecklingspolitik balansera utveckling och förvaltning 7 EDA, U.S Department of Commerce: Strategic Planning in the Technology-Driven World A Guidebook for Innovation- Led Development, Modellen presenteras i Att mobilisera för regional tillväxt regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem, Studentlitteratur 2004 Regionförbundet södra Småland 7

8 Aktörernas förmåga till samhandling Regionens tillgångar Innovationsförmåga och Entreprenörskap Tillväxt/ Regional vision Människors värderingar och synsätt Figur 1. Förklaringsmodell för regional tillväxt. Källa: L. Christensen & P. Kempinsky: Att mobilisera för regional tillväxt, Studentlitteratur 2004, bearbetning av EDA, 2001 Framgångsrika regioner bygger sin tillväxt och utveckling på etablerade styrkeområden, inte genom att söka utveckla helt nya verksamheter utan tradition, historia och kompetens i regionen. Men framgången kommer inte av att man gör som man alltid har gjort. Det är förmågan att förnya och utveckla de tillgångar som finns i en region som skapar förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt för företag och region. Förnyelse och utveckling av regionens tillgångar sätter fokus på innovationsförmågan och entreprenörskapet i regionen. Individer som (i samverkan) förmår utveckla, förnya och förädla de tillgångar som finns i regionen till nya produkter, tjänster och produktionsmetoder som kan konkurrera på en global marknad. Individuell innovationsförmåga och entreprenörskap räcker dock inte som förklaring till varför vissa regioner är mer framgångsrika än andra i att skapa förutsättningar för tillväxt i företag och regionen. I framgångsrika regioner finns ett sammanhang, en regional innovativ miljö baserat på ett gemensamt synsätt och förmåga till samverkan mellan aktörer ur samhällets olika sektorer. Detta handlar om kulturer och värderingar, attityder till förändringar och utveckling samt att det finns former för interaktion mellan olika aktörer. En regions förmåga till gemensamma värderingar och samhandling påverkas av det regionala ledarskapet. Ett regionalt ledarskap som förmår att skapa ett gemensamt synsätt och etablera former för samverkan där olika aktörer i regionen verkar i samma riktning är en viktig del i utvecklingen av en regional innovativ miljö som främjar konkurrenskraft och tillväxt. 8 Regionförbundet södra Småland

9 Samverkan i regionen kan utvecklas! I efterföljande kapitel presenteras en rad konkreta exempel på samverkan i Kronoberg, främst på kommunal nivå och främst mellan företag och med kommunerna. Exempel som visar att samverkan och nätverk i många fall är ett etablerat sätt att arbeta i kommuner och i regionen. Intervjuer och seminarier med såväl politiker och tjänstemän, företagare och entreprenörer som personer från universitet och högskola visar dock att det finns ett behov av att ytterligare fördjupa och utveckla samverkan. 8 Idag saknas en sammanhållande kraft för arbetet med en utvecklad regional samverkan. I det arbetet måste den lokala och kommunala nivåns potential och behov tas tillvara. Något som kan ske genom den lokala nivåns behov och förutsättningar sätts in i ett större regionalt sammanhang. Detta handlar bland annat om att utveckla en infrastruktur för samverkan. Det kan handla om en gemensam regional plattform och arbetssätt för samverkan. Något som kräver att det finns resurser som kan fungera som katalysator och fånga upp goda idéer så att samverkan kan etableras för att realisera idéer som kan främja innovationskraft och konkurrensförmåga i regionen. Här kan det regionala ledarskapet spela en viktig roll för att skapa förutsättningar för och legitimera ett sådant arbete. 8 Intervjuer och seminarier genomfördes som del av DISK-projektet under Regionförbundet södra Småland 9

10 3. Förutsättningar för tillväxt i Förutsättningarna för en regional tillväxt i Kronobergs län är i många stycken goda. Detta trots den omstrukturering och arbetslöshet som följt i den globala krisen spår och som drabbar även Kronobergs län. Nedan ger vi kort en bild av de förutsättningar för innovation och tillväxt som finns i länet. Förutsättningar som kan förstärkas och utvecklas genom samverkan mellan företag, samhälle och akademi. Befolkningsutvecklingen en utmaning Människors engagemang och drivkraft är viktiga förutsättningar för tillväxt i företag och region. Mångsyssleri och entreprenörskap präglar regionen sedan länge. Men regionen har få invånare! Figur 2. Befolkningsutvecklingen Källa: Länsstyrelsen Kronoberg 10 Regionförbundet södra Småland

11 Kronobergs län är glest befolkat och flertalet kommuner utom Växjö har mellan år 1980 och 2000, drabbats av folkminskning och en allt mer åldrande befolkning. Den minskade befolkningen har under de senaste årens högkonjunktur bidragit till rekryteringsproblem för tillverkningsindustrin. Växjö kommun har som universitetsort lockat till sig yngre personer. Tyvärr lockas de inte alltid att stanna kvar efter utbildningen. Folkhälsan i länet är god och livslängden för såväl kvinnor som män ligger över riksgenomsnittet. Generellt sett är välfärden hög i Kronobergs län jämfört med riket i övrigt. Länet har lägre arbetslöshet, lägre ohälsotal, mindre barnfattigdom och färre familjer med låga inkomster än riket i övrigt. Samt att en större andel är sysselsatta i privat sektor än riket i övrigt. Andelen sysselsatta (8 %) med utländsk härkomst är något lägre än i övriga riket. Utbildningsnivån är också lägre än riket vilket kan kopplas till många sysselsatta inom tillverkningsindustrin som tidigare inte ställt så höga krav på högre utbildning. Figur 3. Pendlingsmönster i länet. Källa: Länsstyrelsen Kronoberg, bearbetning av SCB statistik Sedan 2005 har länet haft ett ökande flyttningsöverskott som tillsammans med en ökande nettoinpendling indikerar på en attraktiv och fungerande arbetsmarknad. Tillverkningsindustrin är den näringsgren som uppvisar den högsta nettoinpendlingen följt av företagstjänster samt handel. Kartbilden visar pendlingsflöden till/från länet och mellankommunala pendlingsrelationer år Pendlingsflöden visar också att länet i ökande utsträckning består av ett par sammanhängande arbetsmarknadsregioner som inte följer kommungränserna. Regionförbundet södra Småland 11

12 Starkt exportinriktat näringsliv Näringslivet i Kronobergs län domineras av exportinriktad tillverkningsindustri till största delen bestående av maskin- och metallbranscher. I Ljungby, Markaryd och Uppvidinge kommun är nära hälften av alla förvärvsarbetande verksamma inom tillverkningsindustrin. Sysselsättningsnivån inom industrin har mellan 1970 till 2005 varit relativ stabil men minskat något efter 1990 till förmån för tjänstesektorn. Minskningen berodde till stor del på lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Kronoberg är ett av få län i landet som klarat de båda nationella sysselsättnings- och arbetslöshetsmålen. Figur 4. Sysselsättningsutvecklingen för olika grupper av näringar. Källa: Länsstyrelsen Kronoberg 12 Regionförbundet södra Småland

13 Näringsgren Antal Män Kv 2008 % Riket % Jord- och skogsbruk ,0 1,8 Tillverkningsindustri ,9 16,0 Energi, vatten och avfall ,5 1,0 Byggverksamhet ,0 6,7 Handel och kommunikationer ,1 18,7 Finansinstitut, företagstjänster ,8 15,6 Utbildning och FoU ,9 11,0 Vård och omsorg ,6 16,3 Personliga och kulturella tjänster ,5 7,5 Offentlig förvaltning ,7 5,5 Länet Figur 5. Förvärvsarbetande dagbefolkning i Kronobergs län; 16+ år efter näringsgren Källa: Regionförbundet södra Småland 2009 Andelen små och medelstora företag inom olika storleksklasser i länet har samma mönster som i riket. Jämfört med riket har de mindre företagen i länet en något högre omsättning. Exempel på stora företagskoncerner i länet kan nämnas IKEA, Kalmar Industries, ProfilGruppen, Södra, Vida Timber och Volvo Arbetsställen Anställda Storleksklass Kronoberg Riket Kronoberg Riket (98,6 %) (98,7 %) (47 %) (48 %) (1,2 %) (1,2 %) (30 %) (29 %) (0,1 %) (0,1 %) (23 %) (23 %) Totalt Regionförbundet södra Småland 13

14 Omsättning, Mkr Storleksklass Kronoberg Riket (58 %) (55 %) (28 %) (24 %) (14 %) (21 %) Totalt Figur 6. Arbetsställen, anställda och omsättning Källa: Regionförbundet södra Småland, statistik bearbetning från SCBrAps Tillverkningsindustrin utgör en grundpelare för näringslivet i Småland. I Kronobergs och Jönköpings län svarar den för mer än en tredjedel av förädlingsvärdet i regionen. Verkstadsindustrin utgör cirka hälften av tillverkningsindustrin och är i många fall ledande i förhållande till övrig tillverkningsindustri. Produkterna tävlar på en global marknad. Exportandelen hos många slutprodukter inom t ex fordon är mer än 90 procent. Många av företagen är leverantörer av detaljer och komponenter men det finns också leverantörer av internationellt ledande slutprodukter. Kommun Verkstad % Grad/Kvot Skog & Trä % Grad/Kvot Uppvidinge , ,5 Lessebo , ,3 Tingsryd , ,9 Alvesta , ,4 Älmhult , ,3 Markaryd , ,5 Växjö , ,6 Ljungby , ,2 Länet: , ,1 Riket , ,0 14 Regionförbundet södra Småland

15 Kommun Kreativa näringar % Grad/Kvot Miljöteknik % Grad/Kvot Uppvidinge , ,6 Lessebo , ,7 Tingsryd , ,6 Alvesta , ,0 Älmhult , ,7 Markaryd , ,2 Växjö , ,0 Ljungby , ,8 Länet: , ,7 Riket , ,0 Figur 7. Förvärvsarbetande inom nyckelbranscher samt specialiseringsgrad 2007 Kronobergs län. Källa: Regionförbundet södra Småland, statistik bearbetning från SCBrAps I Regionförbundets handlingsprogram för tillväxt har fyra nyckelbranscher identifierats; Verkstadsindustri, Skog och trä, Kreativa näringar inklusive turism och Miljöteknik. Utifrån dessa branschområden har samarbeten vuxit fram mellan FoU-Företag-Offentliga aktörer och innefattar idag framgångsrika företagsnätverk/klusterinitiativ. Aluminiumriket och Tunga fordon har sitt ursprung från verkstadsindustrin. Specialiseringsgraden 9 inom dessa nyckelbranscher är dessutom väldigt stark och indikerar hur pass viktig nyckelbranschen är för kommunen sysselsättningsmässigt. Klusterinitiativen, som länet under en längre tid samverkat med, har under perioden , utvecklats väl. Enda undantaget är Glasriket. 9 Det finns flera sätt att mäta ekonomisk specialisering i en region. Ett sätt som kan ge en bild av hur stor koncentrationen är av olika näringar i en region är specialiseringsgrad/kvot. Med den anger man hur stor andel sysselsatta som finns inom en viss bransch i regionen i förhållande till övriga landet. En låg grad/kvot indikerar att specialiseringen är genomsnittlig eftersom branschen är lika förekommande överallt i hela landet ex, skoaffärer, kiosker etc. Visar specialiseringen istället en hög grad/kvot inom regionen har den en stor koncentration av sysselsatta inom en viss bransch. Exempel på sådana näringar kan vara finansföretag, nischer inom metalltillverkning eller fordonstillverkning. Regionförbundet södra Småland 15

16 2007 Klusterinitiativ Antal företag Antal anställda Omsättn/ anställd tkr Rörelseresultat tkr Möbelriket Glasriket Aluminiumriket Tunga fordon Bioenergikluster Småland Totalt: FšrŠndr. Antal Klusterinitiativ företag Antal anställda Nettoomsättning tkr Nettoomättning tkr Omsättn/ anställd tkr Rörelseresultat tkr Möbelriket Glasriket Aluminiumriket Tunga fordon Bioenergikluster Småland Totalt: Källa: UC-Select, SCB, ExportrŒdet samt processledare Figur 8. Klusterinitiativ i Kronoberg Källa: Regionförbundet södra Småland egen bearbetning. Dynamik och förnyelse Regioner med hög tillväxt kännetecknas idag av att de har förmåga till innovation och förändring tillsammans med en öppenhet för nya influenser och samtidigt tar tillvara mångfaldens fördelar. Ofta har dessa regioner identifierat strategiska tillväxtområden och arbetar målinriktat för att främja deras utveckling. Av de förvärvsarbetande i Kronobergs län är 8 procent företagare, vilket är på samma nivå som riket. Andelen företagare skiljer sig inte speciellt mellan länets lokala arbetsmarknadsregioner. Däremot varierar det mellan kommunerna startades 7,9 företag per invånare mot rikets 9,9. Nyföretagandet har legat lågt i länet i förhållande till riket under flera års tid, dock har en viss förbättring skett de senaste åren. Flest företag startas inom sektorerna företagstjänster, besöksnäring och personliga tjänster. Länet har i förhållande till riket få konkurser, 2,6 konkurser per tusen arbetsställen (riket 5,1). Bland länets befolkning i åldern år, föredrar 25 % eget företagande framför anställning, vilket placerar länet i mellanskiktet av landets län. Överlevnadsgraden bland nystartade företag tre år efter start placerar länet i bottenskiktet, 55 % mot exempelvis Gotland som i topp har 65 % överlevnadsgrad. Gasellföretag, dvs små och snabbväxande företag, är viktiga för tillväxten då det är dessa som skapar flest nya jobb. Detta till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Kronoberg har under de senaste åren legat i topp när det gäller förmågan att driva gasellföretag, ca 300 gasellföretag per miljon sysselsatta. 16 Regionförbundet södra Småland

17 Kraven på kunskapsintensiv produktion ökar kontinuerligt. Länet och dess näringsliv utgör inget undantag. Linnéuniversitetet, med en stark tyngdpunkt på samhällsvetenskap och humaniora, med sina studenter och anställda stödjer de ökade kraven genom att skapa starka forskningsmiljöer inom Arbetsmarknad, Entreprenörskap, Matematisk modellering och systemsamverkan samt Trä- och energiteknik. Från 2010 har Växjö Universitet fusionerats med Högskolan i Kalmar till det nya Linnéuniversitetet. Under perioden har antalet helårsstudenter ökat inom teknik/naturvetenskap. 54 % av doktoranderna är verksamma inom Hum/Samh. mot 46 % inom Teknik/Natur. Jämfört med andra län hamnar Kronoberg lågt när det gäller andel sysselsatta med doktorsexamen (0,5 %, riket 1,0 %) samt andel sysselsatta med teknisk/naturvetenskaplig högskoleexamen (2 %, riket 4 %). Länets industriinvesteringar ökade med 6,4 % mellan 1997 och 2002 mot rikets 12,5 %. Ett par kommuner hade en ökning som vida översteg riksgenomsnittet. Även FoU-satsningar bland företagen i länet ökade mellan både när det gäller årsverken samt mätt som utgifter Årsverken Utgifter Figur 9. FoU inom företag (mkr), Kronobergs län Källa: RUP analys Bilder av södra Småland 2009 Länets exportandel är, som tidigare nämnts, väldigt hög hade Kronoberg den största exporten i landet räknat per invånare (160 tkr). Totalt exportvärde 2004 var tkr. Exportvärdet 2000 låg på tkr. Länet exporterar främst till Norge, USA och Tyskland. Den enskilda bransch som hade störst exportandel 2004 var partihandel, maskintillverkning samt massa- och papperstillverkning. Regionförbundet södra Småland 17

18 4. Omfattande samverkan i södra Småland I region södra Småland finns idag en rad exempel på strategisk samverkan mellan företag och mellan företag, samhällets aktörer samt universitet och högskola för att utveckla förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt. I boken presenteras 25 samverkansinitiativ med exempel från länets samtliga kommuner. 10 Kartläggningen som har gjorts är inte heltäckande. Jämte de initiativ som presenteras här finns även andra exempel på samverkan mellan företag, främst på kommunal nivå. De exempel på strategisk samverkan som presenteras är av olika slag och inriktning. Vissa av samverkansinitiativen samlar företag lokalt kring gemensamma och generella näringslivsfrågor. Andra samverkansinitiativ har fokus på en särskild bransch eller verksamhetsområde och kan ha medlemmar även utanför regionen. Samverkansinitiativen har därför grupperats i tre grupper; Klusterinitiativ organiserat samarbete mellan företag, myndigheter samt universitet och högskola kring ett gemensamt verksamhetsområde i syfte att stärka tillväxt och konkurrensförmåga. Regionala nätverk samarbete mellan aktörer på regional nivå som har ett intresse av att samverka kring en gemensam fråga. Lokala nätverk samarbete mellan aktörer på kommunal nivå som har ett gemensamt intresse av att samverka. 11 Klusterinitiativ med nationell och internationell tyngd I Kronobergs län finns idag fem klusterinitiativ. Initiativen är kopplade till länets etablerade eller framväxande profilområden och branscher, såväl inom traditionell tillverkningsindustri som inom nya tillväxtområden: Aluminiumriket arbetar med företag regionalt och nationellt för vilka aluminium är ett strategiskt material Bioenergikluster Småland arbetar med företag och organisationer för att stödja marknadsföring av bioenergiteknik 10 Initiativen har identifierats tillsammans med kommunernas näringslivsansvariga. Därefter har samtliga initiativ kontaktats för en intervju. Uppgifterna om initiativen baseras främst på dessa intervjuer och även på uppgifter från hemsidor. 11 För ytterligare definitioner av begrepp se bilaga 1 18 Regionförbundet södra Småland

19 Glasriket arbetar med att marknadsföra och sälja upplevelser och aktiviteter kring regionens glastillverkning Möbelriket arbetar med småländska design- och möbelföretag samt för att utveckla en stark handelsregion Tunga Fordon arbetar med tillverkare av tunga fordon och deras underleverantörer och bidrar till samverkan mellan företagen Klusterinitiativen har främst som syfte att inom sin branschinriktning/ verksamhetsområde stimulera ekonomisk tillväxt och genom samverkan stärka företagens och klustrets konkurrenskraft. Exempelvis genom att främja innovationer och entreprenörskap kring branschen/ verksamhetsområdet. Verksamheten i klusterinitiativen rör bland annat gemensam marknadsföring, profilering och lobbying. Vidare samarbete med universitet och högskola samt samarbete kring gemensamma projekt, exempelvis vad gäller utveckling av kompetens, produktionsprocesser och produkter. Klusterinitiativen representerar mer än 150 företag, regionens kommuner och mer än 25 andra samarbetspartners som exempelvis universitet och högskola. Företagen i klusterinitiativen representerar mer än anställda i och utanför regionen (baserat på uppgifter om 114 av företagen). Medlemmar i klusterinitiativen är inte bara företag i regionen utan rekryteringen sker i många fall funktionellt eller utifrån ett branschperspektiv snarare än ett geografiskt. Medlemmarna har stor spännvidd. Vi återfinner såväl enmansföretag som stora globala koncerner bland medlemmarna. Såväl handels som tillverknings- och tjänsteföretag är medlemmar i klusterinitiativen. Medlemsföretagen verkar såväl på en lokal och regional marknad som på en internationell exportmarknad. Flertalet av klusterinitiativen får finansiellt stöd från regionen och flera av dessa finns med i nationella program och satsningar på klusterutveckling. Nätverk och samarbeten i regionen I kartläggningen ingår fem regionala nätverk/mötesplatser. Dessa är mycket olika till sin karaktär. Här återfinns initiativ med fokus på att mobilisera individer och aktörer i arbetet med regionens framtidsfrågor. Liksom initiativ med fokus på att stödja utvecklingen av en bransch CIL Centrum för informationslogistik driver satsningar på utbildningar i informationslogistik baserat på näringslivets behov och prioriteringar Delta Garden syftar till att stärka företagens konkurrenskraft genom att utveckla nya former for kommunikation och dialog baserat på interaktion och ett deltagarperspektiv Regionförbundet södra Småland 19

20 Destination Småland skall främja turism och besöksnäring i regionen genom samarbete mellan regionen, kommunerna och företag i besöksnäringen Energieffektiva byggnader i Sydost - Godahus syftar till att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i regionen genom samverkan mellan offentliga aktörer, universitet och företag. Landshövdingens ambassadörsnätverk ett relativt nyetablerat nätverk som mobiliserar aktörer och resurser för den framtida utvecklingen i Kronoberg De regionala nätverken handlar om att stödja utveckling av näringslivet i regionen, samverka kring utbildningar för näringslivet samt att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft. Arbetet sker genom framtagande av strategier för gemensamma satsningar, samordning av projekt och gemensamma utbildningar. De företag och aktörer som medverkar i de regionala nätverkens verksamhet representerar olika branscher och företagsstorlek. Företagen som medverkar i de regionala nätverken är verksamma både på en lokal, nationell och internationell marknad. Lokala nätverk finns i samtliga kommuner I samtliga kommuner i länet finns företagsnätverk och i flera kommuner finns flera nätverk. På Ljungby kommuns websida presenteras fem företagsnätverk, varav tre presenteras i kartläggningen nedan. Även i andra kommuner finns flera nätverk än de som presenteras nedan. Flera av nätverken har en lång historia och har startats och drivits på initiativ av företagen i kommunerna. Ett av nätverken, Lagan Products startade under namnet Torsdagsklubben redan på 1960-talet och flera har verkat sedan slutet av 1990-talet som Vi Företagare i Tingsryd och Växande Älmhult. Några av nätverken är relativt nystartade och har etablerats för att finna en form för att genom samverkan främja utvecklingen av näringsliv och företag i kommunen. Sammanlagt ingår 15 nätverk i kartläggningen: Alvesta kommun: Näringslivsrådet, Lessebo kommun: Hovmantorp företagarförening Abbakuse Ljungby kommun: Ljungby Samverkansgrupp, Ryssby Företagarförening, Torsdagsklubben Lagan Markaryds kommun: Tillväxt Markaryd AB Tingsryd: Privat vård/omsorgsnätverket, Vi företagare Uppvidinge kommun: Alstermo Utvecklings AB, Vilda Uppvidinge 20 Regionförbundet södra Småland

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer