ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

2 Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL VD-kommentar 3 Omvärlden 4 Regionens egen bank 7 Förvaltningsberättelse 11 Fem år i sammandrag 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Förändringar i eget kapital 20 Kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 22 Noter till resultaträkning 34 Noter till balansräkning 37 Kapitaltäckning 42 Företagsstyrning 44 Underskrifter och revisionsberättelse 46 Huvudmän, styrelse, bankledning och revisorer 48 Definitioner 50 2 årsredovisning 2011 sparbanken nord

3 VD-KOMMENTAR Fortsatt förstärkning under 2011 Verksamhetsåret 2011 har inneburit en fortsatt förstärkning av Sparbanken Nord som en stark regional bank med påtaglig och tydlig lokal förankring. Vi kan uppvisa nyckeltal för banken som berättar om en realtillväxt gällande ut- och inlåning och ett ekonomiskt starkt resultat. Med en tillväxt av balansräkningen från cirka 8 miljarder kronor 2007 till 13,7 miljarder i december 2011 känns det nödvändigt och tryggt att kunna uppvisa ett rörelseresultat på drygt 157 miljoner kronor för det gångna året. Sparbanken Nord har den sista december ett eget kapital på tkr och primärt kapital på cirka 938 miljoner kronor. Tillväxten i detta avseende har mycket stor betydelse för att vi skall kunna fullgöra uppgiften som en aktiv, stark och framåtriktad bank. Vår uppgift är att utvecklas och växa i takt med våra kunder så att vi kan vara en aktiv finansiell partner. Samhällets värderingar genomgår ständiga förändringar och vi kan idag notera att det i många avseenden råder Sparbankstider. Med det menar jag att den allmänna inställningen i företag och familjer är att prioritera sparande, kunna beräkna, verifiera och motverka olika typer av risker. Det lokala och regionala samhället efterfrågar också finansiell kunskap och här kan vi i Sparbanken Nord fylla ett verkligt behov. Det är uppenbart att om Sparbanken Nord lyckas växa i rimlig omfattning och utveckla vår unika mission finns alla möjligheter att vi även i framtiden kan ha en unik roll på marknaden. Sett från ett allmännyttigt perspektiv kan Sparbanken Nord vara ett konkurrenskraftigt alternativ med en annan vinkling och framtoning än storbankerna. Vi skall vara den bank där relationerna till det lokala och regionala samhället står i fokus och där de lokala och regionala företagen står i centrum. När vi kopplar detta till ett genuint intresse och kunnande om privatpersoner och familjers ekonomi finns en fortsatt stark bas för framtiden. Under året har ett ansenligt arbete lagts ned för att analysera och möta de nya krav som olika myndigheter upprättat. Rent allmänt kan sägas att Sparbanken Nord har en god kunskap kring de nya likviditetskraven och det finns en tydlig beredskapsplan när det nya EU-regelverket fått sin slutgiltiga utformning. Genom olika interna åtgärder kommer banken att uppfylla de regler som gäller från år En stor fråga för oss framöver är vilket regelverk som kommer att gälla avseende de nationella kapitalkraven för banker. För närvarande räknar vi med ett totalt kapitalkrav på 12 % och ytterligare 2 % som buffert. Detta leder i sin tur till att Sparbanken Nord måste uppvisa ett resultat på minst miljoner kronor under åren för att ha fortsatt stabilitet inför kommande omvärldsförändringar. Kreditkapaciteten har varit god under året och alla välgrundade ansökningar med en god och balanserad kundrelation har kunnat beviljats med välvilja och glädje. Vårt annorlunda sätt att bedriva bank intresserar många kunder och när vi betonar vikten av hög marknadspenetration så avviker vi kraftfullt från många storbankers sätt att segmentera marknaden och endast aktivt arbeta med vissa kundsegment. Piteå i mars 2012 Erik Hägglöv Foto: Anna-Lena Kaati Nilsson sparbanken nord årsredovisning

4 OMVÄRLDEN Gruvetableringen i Pajala betyder mycket för samhällets utveckling. Foto: Northland Global konjunkturavmattning Återhämtningen i världsekonomin, som inleddes efter finanskrisen och den globala recessionen , tappade fart under hösten Det är i synnerhet i euroområdet som tillväxten dämpades men även i tillväxtekonomierna har expansionstakten avtagit. I USA tilltog däremot den ekonomiska aktiviteten efter ett svagt första halvår. Vi bedömer att världsekonomin växte med 3,6 procent under 2011 efter att ha ökat med drygt 5 procent år Det är framför allt industrin som påverkats av en svagare omvärldskonjunktur där flera länders inköpschefsindex i slutet av förra året pendlade strax under 50-strecket, vilket är liktydligt med stagnation eller minskad industriproduktion. Även den globala handeln har uppvisat en påtagligt svagare utveckling efter en kraftig uppgång under Den förvärrade statsfinansiella krisen i EMU-länderna har ökat risken för att den globala konjunkturnedgången kan bli djupare än vad som tidigare har prognostiserats. Det har skapat oro på de internationella finansmarknaderna med stora börsfall och stigande kreditspreadar. Samtidigt är det en politisk kris där nödvändiga förändringar i den ekonomiska politiken inte sker i den takt som krävs för att bromsa den snabbt stigande statsskuldsökningen. Missförtroendet för den ekonomiska politiken i de mest skuldsatta länderna har lett till kraftigt stigande räntor som på sikt inte är hållbara. De växande obalanserna och otillräckliga ekonomisk-politiska reformer har lett till att kreditvärdigheten sänkts för flera europeiska länder, men också för USA. Farhågor för betalningsinställelser med risk för omfattande kreditförluster har lett till höjda kapitaltäckningskrav för europeiska banker. En kreditåtstramning innebär också att flera östeuropeiska länder påverkas negativt när inflödet av kapital från utländska banker sinar. De finanspolitiska åtstramningarna som flera EU-länder står inför innebär att penningpolitiken kommer att vara expansiv framöver via fortsatt låga styrräntor och likviditetsstödjade åtgärder. I november och december förra året sänkte den europeiska centralbanken (ECB) styrräntan med sammanlagt 0,5 procentenheter till 1procent efter att tidigare ha höjt räntan under första halvåret. Svensk ekonomi växlar ned Fram till och med tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5 procent i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Exporten steg med närmare 10 procent i volym och investeringarna ökade både i näringslivet och i offentliga myndigheter. Det förbättrade arbetsmarknadsläget bidrog även till att hushållens konsumtion steg måttligt. I slutet av året kom dock allt fler tecken som visar att utvecklingen kommer att bli väsentligt svagare de närmaste kvartalen. Förutom en minskad orderingång till den svenska exportindustrin har hushållens konsumtion dämpats delvis på grund av en ökad osäkerhet om arbetsmarknaden. Under hösten har 4 årsredovisning 2011 sparbanken nord

5 OMVÄRLDEN Skådespelarna Hanna och Erika Midfjäll från ungdomsfilmen Jag saknar dig fick stipendier för förkovran inom film och teater. Foto: Maria Fäldt antalet varsel stigit och färre företag planerar nyanställningar. Ett ökat hushållssparande och en lägre utlåning till hushållen har även följts av en minskad utlåning till företagssektorn när investeringarna tenderar att skjutas på framtiden. Hushållens konsumtion hålls också tillbaka av den höga skuldsättningen samtidigt som det finns en ökad osäkerhet om huspriserna och arbetsmarknaden. Kreditexpansionen till de svenska hushållen saktade av under förra året. Den tidigare så heta bostadsmarknaden svalnade allt mer av i spåren av det osäkra konjunkturläget och stigande bolånekostnader. Även om BNP-tillväxten tappade styrfart under fjolårets sista kvartal bedömer vi att den svenska ekonomin växte uppskattningsvis med drygt 4 procent i genomsnitt under helåret För nästa år kommer budgetåtstramningarna i Europa att försvåra de svenska exportföretagens avsättningsmöjligheter, varför vi bedömer att exporten kommer att växa betydligt långsammare, samtidigt som det osäkra konjunkturläget tenderar att förskjuta företagens investeringar på framtiden. Detta kommer också att sätta avtryck på arbetsmarknaden och hushållen förväntas därmed att öka sitt hushållssparande ytterligare. Omslaget i konjunkturen och nedreviderade tillväxtutsikter bidrog till att Riksbanken sänkte styrräntan i december förra året från 2 procent till 1,75 procent. Fler räntesänkningar kommer sannolikt under 2012 när inflationstrycket sjunker och arbetslösheten stiger. Även om tillväxtutsikterna för den svenska ekonomin har reviderats ned är de offentliga finanserna alltjämt robusta och statsskulden förväntas fortsätta att krympa som andel av BNP. Norrbotten Småföretagskonjunkturen i Norrbotten har stärkts efter vårens försvagning. Sammantaget landar indikatorn på 95 vilket är den femte högsta noteringen i landet. Framförallt är det tjänstesektorn i länet som är stark. Förväntningarna inför kommande år är optimistiska. Sysselsättningstillväxten i Norrbottens småföretag har tagit förnyad fart efter vårens tillfälliga dämpning. Länet är nu det tredje mest snabbväxande i Sverige. Både industrin och tjänstesektorn redovisar en snabbare tillväxt i sysselsättningen. Uppgången i tjänstesektorn väntas bli något snabbare under kommande år, medan tillväxttakten i industrisektorn mattas. Orderingången har dämpats sedan vårens mätning. Länets företag är dock optimistiska och räknar med snabbare tillväxt under den kommande 12-månadersperioden. Omsättningstillväxten har ökat och ligger nu något över genomsnittet för Sverige. Kapacitetsutnyttjandet i båda sektorerna fortsätter att stiga och i höstens mätning anger 76 procent att de arbetar för fullt. Detta är en ökning med hela 20 procentenheter sedan i våras. 74 procent av länets industriföretag och hela 81 procent av tjänsteföretagen arbetar för fullt. Det enskilt största tillväxthindret som Norrbottens småföretag upplever är bristen på lämplig arbetskraft. Hela 55 procent av samtliga småföretag i Norrbotten uppger att de tvingats tacka nej till order på grund av brist på arbetskraft. Under krisen med början hösten 2008 rasade lönsamhetstillväxten för Norrbottens småföretag och båda sektorerna landade på negativa värden i början av Från hösten 2010 har båda sektorerna redovisat en kontinuerlig svag förbättring. I höstens mätning backar tjänstesektorns lönsamhetstillväxt medan industrin går upp något. Småföretagen i bägge sektorerna ser positivt på framtiden och förväntar sig en förbättrad lönsamhet kommande år och därmed goda expansionsmöjligheter. Foto: Victoria Hannedahl Simu Nordic AB, Övertorneå, tillverkning av stickade och filtade kläder med design från årstidernas växlingar vid Polcirkeln. Foto: Simu Nordic sparbanken nord årsredovisning

6 OMVÄRLDEN Boindex Swedbank Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med husköp. Boindex har tagits fram för riket som helhet, storstadsregionerna och medelstora kommuner med fler än invånare samt gruppen övriga kommuner (232 st) och för ett urval av enskilda kommuner. Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Ju högre siffra, desto bättre. Husköpkraften i Piteå ökade under fjärde kvartalet och har nu landets nästa högsta. Ingen annan kommun i vårt verksamhetsområde särredovisas i Swedbank Boindex, utan tillhör gruppen övriga kommuner. I Piteå var Boindex 243,1 för fjärde kvartalet 2011, jämfört med 228,2 tredje kvartalet. För riket som helhet sjönk Boindex till 118,7 från 118,8. Medianpriset för ett småhus i Piteå var kr, den månatliga räntekostnaden kr och den årliga medianinkomsten kr för ett hushåll där minst en arbetar. Enligt Boindex beräkningar krävs en inkomst på minst kr för att ha råd med sitt hus i Piteå. I Stockholm krävs en inkomst på kr. Befolkningsutvecklingen Enligt SCB minskade folkmängden i Norrbotten med 64 personer under år Inom vårt verksamhetsområde uppvisar åtta kommuner en minskad folkmängd, medan Piteå och Kiruna ökar. Kiruna är den enda kommunen som visar ett positivt födelseöverskott. Glädjande är att Arvidsjaur, Kiruna, Pajala, Piteå och Övertorneå visar ett positivt inflyttningsnetto. Den svenska kronan gentemot dollarn och euron Börsutvecklingen, 2005=100 befolkningsutveckling i vår region Kommun Folkmängd 2009 Folkmängd 2010 Folkmängd 2011 Förändring 2011 Arjeplog Arvidsjaur Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Ränteutvecklingen i Sverige Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Totalt årsredovisning 2011 sparbanken nord

7 OMVÄRLDEN Regionens egen bank sedan 1852 Vi är en lokal bank till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor. Huvudkontoret och styrelsens säte ligger i Norrbotten. De demokratiskt valda lokala huvudmännen är exempel på vad det innebär att vara en lokalt förankrad bank. Foto: Anette Larsson Sparbank en egen företagsform Sparbank är en egen företagsform som regleras i en särskild lag, sparbankslagen. Här framgår bland annat att vår verksamhet ska vara lokal, vilka styrande organ som ska finnas och hur de ska väljas. Vi skiljer oss därför från andra banker. Sparbanken Nord styrs inte av aktie ägare utan av demokratiskt valda huvudmän som representerar det lokala samhället i vårt verksamhetsområde. Hälften av huvudmännen väljs av kommunfullmäktige och hälften utses av huvudmännen själva bland insättarna och kunderna i banken. Huvudmännen väljer vilka ledamöter som ska sitta i bankens styrelse. Styrelsen utser verkställande direktör. Sparbanken Nord är inte som vilken bank som helst Vi bryr oss om våra kunder och utvecklingen där de bor på ett alldeles speciellt sätt som ingen annan bank gör. I Sparbanken Nord fattas besluten lokalt och nära kunderna och deras verksamheter. Det finns inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning utan det är kunderna som kommer i första ledet i det vi gör. Förutom att vi erbjuder finansiell service och kompetens inom såväl bank som försäkring engagerar vi oss i vår regions framtid och utveckling. Det unika med Sparbanken Nord är att vi arbetar långsiktigt och att vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på de orter där vi finns och där våra kunder lever och verkar. På det sättet lever Sparbanken Nord i samklang med det lokala samhället. Går det bra för våra kunder går det bra för oss. Sparbanksidén har funnits länge Idén att förena framgångsrik kommersiell verksamhet med samhällsnytta har funnits med sedan sparbankens begynnelse. Från början handlade det om att bidra till både individens och lokalsamhällets bästa. Med tiden tillkom utlåning och möjligheten att återinvestera vinsten i samhällsnyttiga projekt och insatser i bankens närområde. sparbanken nord årsredovisning

8 REGIONENS EGEN BANK Årets Framtidspris tilldelades Håkan Marklund, Piteå. Foto: Anette Larsson Clean Solution vann första pris som bästa UF-företag på UF-mässan i Jokkmokk. Foto: UF-Norrbotten Årets Kulturpris tilldelades författaren Bengt Pohjanen. Foto: Christina Sandsten FramtidsBanken Varje år tar vi en del av vinsten och satsar på sånt som är bra för regionen inom kultur, idrott, forskning och näringsliv. Vi kallar det för FramtidsBanken. Runt om i vår region finns människor och föreningar som brinner för sina projekt. Dessa eldsjälar och deras projekt vill vi stötta och ge dem förutsättningar att utveckla sin bygd och dess omgivningar. På så sätt känner vi att vi kan verka som en positiv kraft på de orter där våra kunder bor. FramtidsBanken har ett starkt lokalt inflytande. Lokala företrädare från närings- och föreningslivet i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå finns med och fattar beslut om FramtidsBankens investeringar. FramtidsBanken fortsätter sitt samarbete med Ung Företagsamhet Norrbotten. Målgruppen är elever, lärare samt skolledare. Målet är att öka antalet elever som lämnar gymnasiet med erfarenhet från UF-företagsamhet, vilket i sin tur ska trygga återväxten och utvecklingen av företagsamhet i Norrbotten. Höjdpunkten på året är den regionala UFmässan som 2011 gick av stapeln i Jokkmokk. Framtidsprogrammet KNUFF. De unga människorna betyder mycket för våra kommuners utveckling och framtid. Vi vill behålla dem som har viljan, kunskapen och förutsättningen att bidra till en positiv utveckling av norra Sverige. Därför har vi sedan 2005 ett program som erbjuder dessa ungdomar stöd i hur man bygger en bra karriär som anställd eller som egen företagare. Hittills har cirka 100 unga människor i åldrarna 23 till 33 år gått programmet. I januari startade vi upp ett program i Gällivare med åtta deltagare boende i norra regionen och i juni startade vi en grupp i Piteå för tolv deltagare från södra delen av Norrbotten. Exempel på andra projekt är mentorsprogram, ungdoms- och ledarutvecklingsprogram, sjöräddningen, forskning inom media, musik och alternativa energikällor samt samarbete med LRF Gröna Gårdar. På årets sparbanksstämma delade vi för första gången ut vårt nyinstiftade Framtidspris som kan gå till en person, en organisation eller förening som med stor energi och stort engagemang över tiden gjort betydande insatser inom områden som bland annat forskning, ungdomsverksamhet, kultur eller idrott. Områden som alla bidrar till samhällsutvecklingen och insatser som helt överensstämmer med FramtidsBankens syfte och ändamål. Den förste pristagaren blev Håkan Marklund, Piteå, som med aldrig sinande energi och hängivna engagemang brinner för sina åtaganden. Årets Kulturpris gick till den tornedalske författaren Bengt Pohjanen. Han tilldelas priset för att han genom sin originella berättarkonst har tillfört litteraturen i Norrbotten en extra dimension och därmed också kunskapen om Tornedalen. Kundmöten och affärer Kontoren är viktiga mötesplatser för personliga besök, spontana eller bokade. De flesta av kontoren har därför generösa öppettider; fyra dagar i veckan och en dag i veckan. Utöver det har vi rådgivning före eller efter bankens normala öppettider. I kundmötet skapas de goda affärerna. Bankens rådgivare genomförde nästan rådgivningsmöten. Råden har handlat om hur kunderna kan spara till sin pension, vilka placeringar de behöver för sina små eller stora drömmar, vilka försäkringar de ska välja till bil, skoter eller hus, om de ska binda eller inte binda sina bolån, vilka tjänster de behöver för att sköta företagets affärer eller helt enkelt vilket kort som passar bäst när de ska ut och resa. Mötesplatser Under våren har vi investerat i en ny finansiell mötesplats i Överkalix. Den nya mötesplatsen är anpassad efter kundernas krav på mer personlig kontakt och tillgänglighet. Vår egen Telefonbank med personlig service är också en viktig mötesplats för personliga kontakter. Här kan kunderna få kvalificerad rådgivning mellan 8 och 20 på vardagarna och mellan 16 och 20 på söndagar. Drygt kunder är anslutna till Telefonbanken personlig service. Telefonbanken har dessutom en automatisk service som är öppen dygnet runt för enklare ärenden. 8 årsredovisning 2011 sparbanken nord

9 REGIONENS EGEN BANK Kunderna ska också känna sig trygga när det gör affärer via vår Internetbank. Därför har vi en av bankbranschens bästa Internetbanker när det gäller säkerhet och funktionalitet. Antal inloggningar varje månad ligger i snitt på Där gör kunderna betalningar, överföringar mellan konton, säljer och köper fonder, köper sakförsäkringar och ansöker om lån. En tjänst som är populär är att ladda sitt kontantkort, under perioden har drygt laddningar genomförts. De flesta besökare till internetbanken går via vår hemsida Tillströmningen till Mobilbanken har ökat rejält under året och kunderna uppskattar det breda sortimentet av tjänster i Mobilbanken. Dit kommer kunderna via våra egna appar i iphone eller Android. I december 2011 hade Mobilbanken inloggningar att jämföra med 397 inloggningar i december 2010, en ökning på drygt procent. Under året lanserades också Mobilt BankID, en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor, vilket innebär att kunden kan logga in i internet- och mobilbanken när och var kunden vill. Kortanvändning Våra kunder har bankkort och har använt dessa drygt 13 miljoner gånger för köp och i snitt 18 gånger/mån. Uttagen i automaterna minskar stadigt och under 2011 minskade automatuttagen med 7 procent. Prioriterad aktivitet En av våra mest prioriterade aktiviteter har varit att flytta kundernas fondkonton i Robur till oss vilket innebär att vi skyddar vår kundbas och tar över informationsansvaret s k förvaltarregistrering. För denna förflyttning behöver vi kundernas godkännande och per sista december 2011 har vi registrerat cirka 85 procent av våra fondkonton. SPAX Skog & Metall En god tillväxt och en positiv näringsutveckling är av stor betydelse för de människor och företag som bor och har sin verksamhet i vår region. Skog och metall är därför viktiga råvaror för industrinäringen i regionen. Under våren erbjöd vi våra kunder vår egen SPAX Skog & Metall där flera av de ingående bolagen är ledande varumärken internationellt och stora exportörer. Bolagen levererar såväl råvaran som den förädlade produkten. Kunderna placerade nästan 25 miljoner i produkten. Populärt sparande Fasträntekonto finns i olika löptider upp till maximalt 5 års löptid. Kapitalet är bundet under löptiden till en känd ränta som utbetalas vid löptidens slut. Totala saldot på kundernas fasträntekonton i banken har vuxit med ca 125 procent under Löptider upp till ett år är det vanligaste kundvalet. Attraktiva inlåningsräntor i kombination med en osäker aktiemarknad är sannolika förklaringar till varför allt fler av våra kunder väljer detta placeringsalternativ. Bolåneaffären Utlåningsutvecklingen har varit positiv. Trots att konkurrensen har ökat är vi mycket starka inom hushållssektorn framför allt på bolån. Under året har Sparbanken Nord finansierat 56 procent av de mäklade husaffärerna i Piteå, 51 procent i Gällivare, 63 procent i Älvsbyn och 22 procent i Kiruna. Juridiska tjänster Utbudet av juridiska tjänster inriktas, liksom tidigare, på främst ekonomisk familjejuridik. Under 2011 ökade affärerna inom familjejuridik och vi upprättade bland annat 231 bouppteckningar, 200 testamenten, 50 arvsskiften samt ett 40-tal bodelningshandlingar med anledning av äktenskapsskillnad eller upphörande av samboförhållanden. Genom webbaserad videoteknik har vi nu också möjlighet att ta emot kunder från samtliga kontor. Mycket uppskattat av kunderna. Vi har även gratis juridisk rådgivning, cirka 20 minuter för våra kunder. Kundaktiviteter Under året har kontoren genomfört flera kundträffar bland annat speciella tjejkvällar, som varit uppskattade och välbesökta. Banken har även anordnat träffar om sparande och placeringar, pension, skogsaffärer och e-bokföring för företagare. Aktiviteterna har mynnat ut i kundmöten och meraffärer. I Övertorneå har vi startat samarbete med en fastighetsmäklare som finns på plats en dag i veckan. Året avslutades med en festlig sparbanksdag på samtliga sexton kontor. Vi bjöd på julmarknad, gott julfika och present till dem som startade eller höjde sitt månadssparande. Barnen fick träffa vår egen sparbankstomte. I anslutning till sparbanksdagen delade vi ut kronor från FramtidsBanken i alla tio kommuner. Foto: Maria Fäldt sparbanken nord årsredovisning

10 REGIONENS EGEN BANK Foto: Michael Renström 10 årsredovisning 2011 sparbanken nord

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Redovisning för verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Sparbanken Nord får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2011, bankens 160:e verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Bankens vision är att vi ska vara regionens egen bank och finnas mitt i människornas och företagens verklighet. Vi ska göra goda affärer och vara det naturliga och mest fördelaktiga bankalternativet. Den starka lokala anknytningen ger oss en naturlig närhet till våra kunder; hushåll, mindre och medelstora företag, kommuner och organisationer. Huvuddelen av vinsten återinvesteras i banken för att trygga kundnyttan, bankens soliditet och utveckling. En fortsatt expansion av exempelvis företagsutlåningen kräver hela tiden att banken ökar sitt egna kapital. Förenklat kan man säga att banken måste växa minst i takt med våra kunder och då speciellt våra företagskunder. I bokslutet avsättes cirka 10 % av det framskattade rörelseresultatet till verksamhet som banken finner angelägen och som ingår i begreppet FramtidsBanken. I årets vinstdisposition föreslås en avsättning på 10 mkr. Därtill kommer anslag till bankens två stiftelser på 2 mkr. Verksamhetsområde De tio kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå utgör bankens huvudsakliga verksamhetsområde. Det nu gällande reglementet för banken fastställdes av Finansinspektionen Bankledning Bankledningen består av vd Erik Hägglöv och vvd/rörelsechef Jan Nygren. Jan Nygren tillträdde sin tjänst som vvd och rörelsechef i augusti I affärsledningen (ledningsgruppen) ingår vd Erik Hägglöv, vvd/rörelsechef Jan Nygren, FramtidsBanken/Samhällskontakter Kjell-Åke Nilsson, privatmarknadschef Alf Nordlund, marknadschef Christina Sandsten, kreditchef Erik Sandlund, finanschef Mattias Sandberg, personalchef Eva Lidén och redovisningschef Maria Hansson. Från och med januari 2012 ingår även företagschef Piteå Mattias Lundkvist. Sekreterare är vd-assistent Iriam Bjuhr. Bankens affärsråd, som till ledningsgruppen bereder frågor som härrör sig till bankverksamheten, består av Jan Nygren, Mattias Sandberg, Alf Nordlund, Kjell-Åke Nilsson och Christina Sandsten. För principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen hänvisas till not 10. Utveckling av sparbankens verksamhet, resultat, ställning och övriga förhållanden Resultat Rörelseresultatet ökade jämfört med föregående år med tkr till tkr eller med 56,2 %. Räntenettot skillnaden mellan intäkts och kostnadsräntor uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 34,8 %. Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster och avskrivningar uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 5,3 %. I kostnaderna ingår årets avsättning till resultatandelssystem för personalen med tkr (5 436 tkr) inklusive löneskatt. Uppgifter om nyckeltal fem år i sammandrag som beskriver verksamheten, ställning och avkastning redovisas på sidan Eget kapital Det sammanlagda beskattade egna kapitalet uppgår till tkr efter föreslagen vinstdisposition. I det egna kapitalet ingår sparbanken nord årsredovisning

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Känslighetsanalys Förändring Effekt på rörelseresultatet, tkr Marknadsräntan +/- 1,0 % Placeringsmarginal +/- 0,1 % Antal anställda +/- 10 st Löneförändring +/- 1,0 % Övriga rörelsekostnader +/- 1,0 % Kreditförlustnivå +/- 0,1 % tkr i fond för verkligt värde. Motsvarande siffror för 2010 var tkr i eget kapital och tkr i fond för verkligt värde. Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade under året med mkr eller 9,3 % och uppgick vid årsskiftet till mkr ( mkr). Allmänheten gottgjordes räntor med 167 mkr. Marknadsvärdet på den totalt förmedlade stocken till Swedbank Robur uppgick vid årsskiftet till mkr (4 282 mkr), en minskning med 8,6 %. Utlåning Utlåningen till allmänheten uppgick vid årets slut till mkr ( mkr), en ökning med 670 mkr eller 6,3 %. Krediter har dessutom förmedlats och lyfts av till Swedbank Hypotek. Totalt uppgår den förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek till mkr (3 904 mkr), en minskning med 4,9 %. Affärsvolym Det samlade värdet av kundernas sparande, placeringar och lån i sparbanken, Swedbank Hypotek och Swedbank Robur uppgick vid årsskiftet till mkr. Motsvarande volym 2010 uppgick till mkr. Räknat efter affärsvolym är Sparbanken Nord den 4:e största sparbanken i landet ansluten till Sparbankernas Riksförbund. Om en jämförelse görs med alla sparbanker och alla sparbanksaktiebolag i landet oavsett om de är anslutna till Sparbankernas Riksförbund eller ej så är Sparbanken Nord 5:e största bank. Allianser och partners Sparbankernas Riksförbund Företrädare för Sparbanken Nord har under året varit aktiva inom ramen för det samarbete som sker mellan landets olika fristående och delägda sparbanker. Erik Hägglöv är sedan maj 2011 ordförande i Sparbankernas Riksförbund och samordnar därmed många frågor av gemensamt intresse för Sparbankerna i landet. Maria Hansson, Jan Nygren, Eva Lidén, Kjell-Åke Nilsson, Mattias Sandberg, Inga-Britt Tjäder samt Christina Sandsten har inom förbundets ram arbetat med skilda projekt och/eller olika affärsråd. Swedbank Sparbanken har ett omfattande och långsiktigt samarbete med Swedbank och dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank Robur. Banken har under 2011 tecknat ett nytt flerårigt samarbetsavtal med Swedbank. Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank AB bildades den 18 augusti 2009 av Sparbanker/Sparbanksstiftelser som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas särskilda intresse med sitt ägande i Swedbank AB. Folksam Liv och Folksam Sak samt Sparbanker och Sparbanksstiftelser som äger aktier i Swedbank AB enades i december 2009 om en gemensam förklaring, avsikt och målsättning med ägandet i banken. Sammanlagt innehar dessa ägare ca 20 % av aktierna i Swedbank. Övriga samarbeten Under 2008 inleddes ett samarbete med Tre Kronor som omfattar förmedling av försäkringar avseende villahem, fritidshus, bostadsrätter, bil och övriga fordon. Det har visat sig vara ett mycket lyckosamt samarbete. Från april 2008 till december 2011 förmedlade Sparbanken Nord st sakförsäkringar. Genom ett avtal med Folksam kan banken förmedla traditionella pensions- och kapitalförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. På motsvarande sätt kan Folksams rådgivare i länet förmedla vissa av Sparbankens tjänster till sina privatkunder. SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är för banken en naturlig samarbetspartner. SNS är en brobyggare mellan samhällsekonomisk forskning och samhällets beslutsfattare i näringsliv, politik, förvaltning, fackliga organisationer och medier. Ny ordförande för SNS i Piteå/Skellefteå är Jan Nygren. Stiftelser Före bankfusionen mellan dåvarande Pitedalens Sparbank och Nova Sparbank kom styrelserna i respektive bank överens om bildandet av stiftelser med ändamål som främjar utvecklingen inom Jokkmokks kommun. Stiftelserna ska erhålla kapital från Sparbanken Nord enligt en utbetalningsplan och i årets bokslut föreslås en utbetalning under 2012 på 2000 tkr innebärande att därefter återstår utbetalningar på totalt 16 mkr. För utbetalningarna gäller den restriktionen 12 årsredovisning 2011 sparbanken nord

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE att de måste vara i överensstämmelse med gällande regelverk avseende bankens möjligheter att disponera överskott i verksamheten. Den nu gällande utbetalningsplanen fastställer att banken skall utbetala 2 mkr per år under åren 2012 till och med Därefter skall ny överenskommelse träffas. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Svenskt Kvalitetsindex Kunderna fortsätter att ha högt förtroende för oss. Företagskunderna ger Sparbanken Nord högsta betyg och toppar därmed alla närliggande banker i Norrbotten. I 2011 års mätning redovisas indextalet 75,5 (100 är högsta värdet) att jämföras med branschgenomsnittet på 69,2 och storbankernas betyg på 69,1. Även privatkunderna ger Sparbanken Nord ett mycket högt betyg. Index ligger på 77,9 att jämföra med branschgenomsnittets 73,0 och storbankernas 72,4. Undersökningen visar att kunderna uppskattar vår aktiva lokala närvaro. Finansiella instrument och riskhantering I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har Sparbanken Nords styrelse som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen, den övriga finansverksamheten samt övrig riskhantering. Vad gäller hanteringen av finansiella risker se vidare not 3. Klagomål Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Banken har under år 2011 liksom tidigare år haft få klagomål och de har, med två undantag, rört sig om mycket små belopp. Medarbetare och miljö Miljö Sedan hösten 2007 är Sparbanken Nord en miljöcertifierad bank. De kontor som förvärvades 2009 är också certifierade. Att vara miljöcertifierad enligt ISO innebär att ständigt driva ett förbättringsarbete. Vi arbetar aktivt med att minska den negativa miljöpåverkan både internt och via våra kunder. Att vi arbetar på ett bra sätt bekräftades av våra interna och externa revisioner under året. Fler och fler dokument går nu ut elektroniskt, t ex fondbesked, låneavier, årsbesked. Våra kunder får dessutom allt oftare säkrade meddelanden både till individ och som utskick till kundgrupper, via den s k Dialogen i stället för via brev. Andelen kunder som kontaktar banken via Dialogen ökar stadigt. Under året har vi också gjort det möjligt för ännu fler kunder att göra sina bankaffärer hemifrån och på ett enkelt sätt via Telefonbank Personlig Service. Våra kunder bidrar till att minska belastningen på miljön när de övergår till kontantlösa självbetjäningstjänster. Många kunder har valt kort, bl a vårt Sparbanken Nord kort, under året och våra kunder använder allt oftare kortet vid köp i butik. Genom att betala med kort istället för kontanter minskar vi koldioxidutsläppen. En hundralapp reser omkring 1000 mil på ett år. På sin eviga väg mellan bank, plånbok och butik och servicebox orsakar den nya koldioxidutsläpp varje år. Varje gång kunden betalar med kort istället för med kontanter gör vi en god sak för miljön. Vi stöttar också handlare som bidrar till minskade penningtransporter. I dessa butiker erbjuds kunden uttag av kontanter i samband med köp. Under hösten arrangerades en Miljömarknad i banken. Lokala odlare sålde sina ekologiskt odlade grönsaker. Kunderna bjöds på ekologiskt kaffe och bröd. Energibesiktning har genomförts i bankens fastigheter under året. På så vis kan vi minska energianvändningen. Vi har under året släckt för klimatet och deltagit i Earth Hour. Vi har stött Gröna gårdar (kvalité och uthållig miljö i kretslopp) och ETC (Energitekniskt centrum) med forskning sparbanken nord årsredovisning

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Foto: Anette Larsson 14 årsredovisning 2011 sparbanken nord

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition Årets resultat enligt balansräkningen tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - FramtidsBanken (allmännyttiga ändamål) tkr - Anslag till stiftelser tkr - Överföring till reservfonden tkr inom förgasning av biomassa 3 år från Vi sponsrar Natur & Miljöpärmen till skolorna i årskurs 4-6 i flera av våra kommuner varje år. Hälsa och friskvård Gemensamma aktiviteter som stärker både hälsan och samhörigheten har genomförts i banken. Kontoren har i flera fall gemensamma träningsaktiviteter t ex innebandy, vattengymnastik och olika motionslopp. Sparbanken Nord-klassikern, där medarbetaren genomför flera motionsutmaningar under året, kunde för första gången genomföras under en och samma dag. Vårt innebandylag kom hem med en guldmedalj från Swedbanksmästerskapen! Företagshälsovården genomför regelbundet hälsokartläggningar av anställda i banken. Resultaten från undersökningarna ligger till grund för de aktiviteter vi genomför med målsättningen att främja vår hälsa. Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som fjolårets 2,6 %. Utbildning Samtlig rådgivande personal har genomfört årlig kunskapsuppdatering med anledning av nyheter inom finansiell rådgivning, skatt, kapitalförsäkringar, regelverk och andra närliggande områden. Per dec 2011 hade banken 53 certifierade privatrådgivare, 13 certifierade företagsrådgivare samt 17 Swedsec-licensierade placeringsrådgivare. Förutom de kompetenskrav som myndigheterna ställer på en bank, har vi kundernas krav och förväntningar att leva upp till. Det innebär att vi ständigt måste vara lyhörda och arbeta med att möta dessa krav. Bankens ledarutvecklingsprogram fortskrider för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och utveckling. Förväntningar avseende framtida utveckling År 2012 har börjat bra för Sparbanken Nord. God inlåningstillväxt, god finansiell beredskap och en ökning av räntenettot som är bankens viktigaste intäktskälla och en omstrukturering av lånestrukturen där krediter till mindre och medelstora företag, skogsbruk, boendefinansiering samt privatpersoner prioriteras. Resultatet för 2012 förväntas bli något svagare än 2011 eftersom banken kommer att påverkas av lägre räntemarginaler och en osäkerhet om utfallande kreditförluster. Bankens soliditet förväntas vara betryggande. En högt prioriterad fråga är den nödvändiga förstärkningen av kapitalbasen som krävs utifrån kommande regelverk och tillväxt av utlåningen. En central uppgift för banken är att under 2012 stärka sina marknadspositioner inom de kommuner där kontor förvärvats under En hög marknadspenetration kombinerad med en trygg och långsiktig vinstnivå borgar för en god framtid för Sparbanken Nord. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,37 (1,44). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till tkr ( tkr) och slutligt minimikapitalkrav till tkr ( tkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. sparbanken nord årsredovisning

16 Fem år i sammandrag nyckeltal Volymutveckling Utlåning till allmänheten, Mkr förändring under året, % 6,3 6,3 16,0 19,9 18,0 Inlåning från allmänheten, Mkr förändring under året, % 9,3 8,9 27,4 16,3 13,3 Medelomslutning (MO), Mkr förändring mot föregående år, % 7,3 14,4 20,2 14,7 16,9 Affärsvolym, Mkr förändring mot föregående år, % 1,5 6,0 33,0 5,3 7,1 Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet 1) 8,96 8,94 8,99 10,12 14,18 Kapitaltäckningsgrad Kapitaltäckningskvot 1,37 1,44 1,36 1,49 1,84 Primärkapitalrelation 11,75 11,87 11,11 13,07 15,13 Resultatmått Placeringsmarginal 2,42 1,93 2,15 2,67 2,55 Rörelseintäkter/genomsnittlig affärsvolym 1,26 1,07 1,15 1,36 1,32 Rörelseresultat/genomsnittlig affärsvolym 0,46 0,31 0,44 0,24 0,45 Intjäningsförmåga 1,48 0,96 1,37 0,87 1,48 Avkastning på totalt kapital 1,21 0,83 1,20 0,66 1,32 Räntabilitet på eget kapital 9,87 6,86 9,43 4,03 7,27 KI-tal före kreditförluster 1) 0,55 0,67 0,72 0,57 0,62 KI-tal efter kreditförluster 1) 0,63 0,71 0,77 0,62 0,66 P/P-tal R/P-tal Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar 65,27 64,37 51,68 54,28 65,40 Andel osäkra fordringar 0,42 0,37 0,71 0,64 0,42 Kreditförlustnivå 0,32 0,15 0,21 0,25 0,20 Övriga uppgifter Medeltal anställda Antal kontor Definitioner av nyckeltalen ovan finns i slutet av årsredovisningen. 1) Beräkning exkl. nedskrivning finansiella tillgångar. 16 årsredovisning 2011 sparbanken nord

17 Resultat- och balansräkningar Resultaträkning tkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader 1) Kreditförluster Nedskrivning finansiella tillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner netto Skatter Årets resultat Balansräkning tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier i intresseföretag Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital ) Inkl. avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. sparbanken nord årsredovisning

18 Resultaträkning tkr Not Förändring i procent Ränteintäkter ,2 Räntekostnader ,2 Räntenetto ,8 Erhållna utdelningar ,6 Provisionsintäkter ,2 Provisionskostnader ,8 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,8 Övriga rörelseintäkter ,5 Summa rörelseintäkter ,2 Allmänna administrationskostnader ,3 Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar ,1 Övriga rörelsekostnader ,8 Summa kostnader före kreditförluster ,8 Resultat före kreditförluster ,4 Kreditförluster netto ,2 Rörelseresultat ,2 Bokslutsdispositioner ,4 Skatt på årets resultat 15, ,7 Årets resultat ,0 Rapport över totalresultatet tkr Not Förändring i procent Årets resultat Periodens resultat redovisat över resultaträkningen ,0 Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillg. som kan säljas ,6 Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 15, Årets övriga totalresultat Årets totalresultat ,6 18 årsredovisning 2011 sparbanken nord

19 Balansräkning tkr Not Förändring i procent Tillgångar Kassa ,3 Utlåning till kreditinstitut ,9 Utlåning till allmänheten ,3 Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,4 Aktier och andelar ,1 Aktier i intressebolag ,7 Immateriella anläggningstillgångar 21 - Goodwill ,7 Materiella tillgångar 22 - Inventarier ,7 - Byggnader och mark ,2 Övriga tillgångar ,2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,1 Summa tillgångar ,6 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut ,6 In- och upplåning från allmänheten - Inlåning ,3 - Upplåning ,1 Övriga skulder ,5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,3 Avsättningar - Avsättning för uppskjuten skatt Garantier Efterställda skulder Summa skulder ,5 Obeskattade reserver ,0 Fond för verkligt värde Grundfond Reservfond ,5 Årets resultat ,0 Summa eget kapital ,7 Summa skulder och eget kapital ,6 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser - Garantier och borgensförbindelser ,5 Åtaganden - Övriga åtaganden ,2 sparbanken nord årsredovisning

20 Rapport över förändringar i eget kapital tkr Grundfond Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinsdisposition - Överfört till reservfonden FramtidsBanken (allmännyttiga ändamål) Utgående eget kapital tkr Grundfond Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition - Överfört till reservfonden FramtidsBanken (allmännyttiga ändamål) Utgående eget kapital årsredovisning 2011 sparbanken nord

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer