Hållbarhetsrapport Norrköpings. kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsrapport. 2011 Norrköpings. kommun"

Transkript

1 Hållbarhetsrapport 211 Norrköpings kommun

2

3 Hållbarhetsrapport 211 Hållbarhetsrapporten 211 beskriver den hållbara utvecklingen i Norrköpings kommun. Rapporten innehåller dels en temadel om hälsa och dels rapporter för de tre områdena näringsliv, välfärd och miljö. Utgångspunkten för delrapporterna är målen i Näringslivsprogrammet, Programmet för välfärd och hållbar utveckling samt Leva i Norrköping miljöprogram för Norrköpings kommun. Syftet med rapporten är att följa utvecklingen i kommunen. Begreppet hållbar utveckling har funnits sedan 197-talet och fick sitt genombrott av Brundtlandkommissionen. Där definieras hållbar utveckling som:...en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser. Det hållbara samhället är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarna känner delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och de har vilja och förmåga att ta ansvar för den. Samhället formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål. Jordens givna resurser fördelas rättvist över världen och mellan generationer. Det handlar också om resursef- fektivisering och om att långsiktigt förvalta och investera i mänsk- liga, sociala och fysiska resurser. Hållbar utveckling innehåller tre perspektiv; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade de är varandras förutsättning och stöd.

4 4 HÅLLBARHETSRAPPORT 211 Innehåll Sammanfattning 5 Utmaningar 5 Om Norrköping 6 Tema: hälsa 7 Hälsa och delaktighet 9 Hälsa och levnadsvanor 1 Hälsa och kultur 1 Hälsa och jämställdhet 11 Hälsa och fysisk planering 12 Hälsa och miljö 14 Hälsa och tillväxt 15 Hälsa och företagande 17 Näringsliv 19 Nya företag 21 Varsel 23 Verksamhet så arbetar kommunen 24 Strategiska satsningar 25 Näringslivsklimat 27 Kommunal service 28 Mark 28 Infrastruktur 29 Kompetensförsörjning 31 Regionens tillväxt 32 Välfärd 33 Delaktighet och inflytande 34 Integration och mångfald 36 Trygghet 37 Resurshushållning och resursanvändning 39 Hälsa och livsstil 41 Miljö 43 Luft 44 Vatten 45 Transporter 46 Avfall 47 Energi 48 Natur 49 Miljögifter 5 Referenser 53 Diarienummer: KS-27/211 Redaktion: Annika Larsson, Eva Lindahl och Mikael Sonesson, ekonomi- och styrningskontoret, AnnaKarin Norberg, näringslivskontoret samt Signe Isaksson, kommunservice Vid vissa diagram i rapporten finns en symbol för att visa en positiv eller negativ utveckling. Symbolerna finns även med för att jämföra Norrköping med andra kommuner eller med genomsnittet i riket. Grafisk produktion: Tina Vennerholm, informationskontoret Omslagsbild: Gustav Lindh, Leon Tryck: Norrköpings tryckeri 211 Positiv Varken positiv eller negativ eller svårt att tolka Negativ

5 HÅLLBARHETSRAPPORT Sammanfattning I temadelen Hälsa beskrivs hälsa ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Hälsa är en investeringsfaktor som ger effekt på tillväxten samtidigt som tillväxt ger effekt på hälsan. Det finns många som arbetar med hälsa, vård och omsorg i Norrköping. Den omgivande miljön både stadsmiljön och naturmiljön är en förutsättning för hälsa. Hälsa skattas alltid högt av människor och ger dem bättre förutsättningar till att uppfylla sina livsmål. I kapitlet om näringsliv beskrivs kommunens näringslivsarbete utifrån målen i näringslivsprogrammet. Arbetet rör såväl befintliga företag som nya etableringar och nyföretagande. Mycket av kommunens näringslivsarbete bygger på nära samverkan med andra aktörer. Det är viktigt att fortsätta utveckla näringslivsklimatet, genom att förbättra kommunens service och bemötande gentemot företagen. Välfärdskapitlet beskriver insatser som rör delaktighet, mångfald och integration, trygghet, hälsa och livsstil samt resurshushållning med utgångspunkt i kommunens program för välfärd och hållbar utveckling. En viktig framtidsfråga är folkhälsofrågorna, och då särskilt den ojämlikt fördelade hälsan mellan olika områden i kommunen. Kapitlet om miljö beskriver miljösituationen i kommunen och arbetet med miljöfrågor. Här behandlas kvaliteten på luft och vatten och utvecklingen av transporter, avfallshantering och energianvändning. Klimatfrågan är fortfarande viktig. Energianvändningen måste fortsätta att minska, både för fastigheter och transporter, och övergången till förnybara bränslen bör påskyndas. Utmaningar Utmaningar för att skapa ett hälsosamt och hållbart Norrköping saknas inte. Några av de viktigaste framtidsutmaningarna är: Hur mäter vi hållbarhet och hälsa? Hälsa är ett gränsöverskridande begrepp som spänner över alla tre dimensionerna av hållbar utveckling. För att kunna följa vilka effekter investeringar har behövs mätmetoder som integrerar olika perspektiv av mänskligt välbefinnande. Hur kan kommunen utveckla index för att mäta och följa upp hållbarhet och hälsa på ett tvärsek- toriellt sätt? Hur bidrar vi till kompetensförsörjning för hälsosektorn? Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för alla företag. Inom hälsa, vård och omsorg finns stora framtida utmaningar, inte minst för den kommunala organisationen. Hur kan kommunen utveckla former för god, långsiktig kompetensför- sörjning i egen verksamhet, och hur kan kommunen bidra till kompetensförsörjningen i det privata näringslivet? Hur ökar vi jämlikheten i hälsa? Den totala folkhälsan förbättras, men klyftorna i hälsa ökar mellan inkomstgrupper, kön och olika stadsdelar. Hur kan kommunen arbeta för att hälsan ska bli mer jämlikt och jämställt fördelad mellan kommunens invånare? Hur förtätar vi staden och samtidigt utvecklar grönstrukturen? Norrköpings övergripande strategi för en hållbar stadsutveckling är att förtäta staden inifrån och ut. Förtätning leder till minskad resursanvändning. Samtidigt uppstår en rumslig konflikt mellan nybyggande och utvecklandet av grönstruktur, med stor betydelse för hälsan. Hur kan arbetet med att förtäta staden kombineras med att utveckla grönstrukturen för att skapa en hälsosammare livsmiljö?

6 6 HÅLLBARHETSRAPPORT 211 Om Norrköping Norrköping växer Norrköpings befolkning växer. År 21 var vi 13 5 Norrköpingsbor. Det är en ökning med 796 personer jämfört med föregående år. Befolkningsökningen beror framförallt på att antalet nyfödda ökar medan antalet avlidna minskar. Det är även fler som invandrar från utlandet till Norrköping än vad som utvandrar till andra länder. Lever längre Medellivslängden i Norrköpings kommun har ökat för både kvinnor och män. Det är bland männen den snabbaste ökningen skett, vilket ger en fortsatt minskning av skillnaden mellan könen. Norrköpingsborna har dock kortare medellivslängd för både kvinnor och män jämfört med länet och Sverige som helhet. antal invånare Norrköpings folkmängd Källa: SCB Medellivslängd Norrköping, länet och riket, medelvärde Förväntat antal år vid födseln Kvinnor Män Kommunen Östergötland Riket Källa: SCB Många unga Norrköpings åldersstruktur liknar den för Sverige som helhet. Andelen unga och unga vuxna är något fler än riksgenomsnittet, särskilt för män. Stora ökningar förväntas i åldersgruppen 7-79 år medan åldersgruppen år väntas minska. Fördelningen efter kön ligger också nära riksgenomsnittet. Medelåldern för Norrköpings befolkning har sjunkit för kvinnor under de senaste åren medan den i stort sett varit oförändrad för män. Befolkningsstruktur Norrköping, länet och riket, år 9-94 år 8-84 år 7-74 år 6-64 år 5-54 år 4-44 år 3-34 år 2-24 år 1-14 år -4 år Norrköping Östergötland Kvinnor Män Riket Källa: SCB

7 TEMA HÄLSA HÅLLBARHETSRAPPORT Tema: hälsa Befolkningens hälsa påverkas av en rad olika politikområden. Åtgärder för att förbättra hälsoläget innebär ofta ekonomiska satsningar. Men gör man inga åtgärder för att förbättra folkhälsa uppstår kostnader för befolkningens ohälsa. Det är oftast mer samhällsekonomiskt lönsamt att sätta in åtgärderna i ett tidigt skede för att främja hälsan. Miljö Arbetsmiljö Hälso- och sjukvård Samhällsekonomi Matvanor Jordbruk Livsmedel Motion Fritid Kultur Kulturhistoria Socialförsäkring T1 Hälsans bestämningsfaktorer. ILLUSTRATION: UR REMISS- VERSIONEN AV RUP 23, REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM. GRAFIK: SIMON AHLVIN. Arbetslöshet Narkotika Boende Alkohol Socialt stöd Sex och samlevnad Sömnvanor Socialtjänst Utbildning Trafik Tobak Socialt nätverk Barns vuxen kontakter m.m. m.m. ÅLDER ARV KÖN Den mest kän hälsoorganisatio Hälsa är ett tillst psykiskt och socialt v frånvaro av sjukdom och handikapp. Definitionen har ofta kritiserats då den anses uttrycka ett statiskt tillstånd, omöjligt att uppnå och därmed mer kan ses som en vision. Det finns en stark tradition inom hälso- och sjukvården att definiera hälsa som frånvaro av sjukdom. Enligt detta synsätt, det biomedicinska, ses människan som ett biologiskt fungerande organsystem som klassas som frisk (hälsa) eller sjuk (ohälsa). Det andra synsättet, det humanistiska, innebär att se människan som en del i det sammanhang hon befinner sig. Hälsan får här en förtida död. r än frånvaro av vd hälsa, oavsett k eller sjuk, har en omsutveckling och Hälsans bestämningsfaktorer Folkhälsan påverkas av en rad bestämningsfak- torer, se figur T1. Norrköpingsbornas hälsa är resultatet av ett komplext samspel mellan många faktorer och aktörer. Folkhälsa är en fråga för individen och för hela samhället. De ekonomiska, sociala och miljörelaterade förhållandena i samhället påverkar individens förutsättningar till att ta ansvar för sin hälsa.

8 De 11 övergripande nationella målområdena för folkhälsan är: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 1. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Källa: Folkhälsoinstitutet FOTO: GUSTAV LINDH, LEON Nationella målsättningar Det övergripande nationella målet för folkhälsan är: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Folkhälsopolitisk rapport 21 Folkhälsopolitiska rapporten gavs ut av Folkhälsoinstitutet på uppdrag av regeringen. Syftet med rapporten är att : visa hur förutsättningarna för hälsan i Sverige har utvecklats med fokus på perioden redovisa åtgärder som genomförts rekommendera framtida åtgärder Rapporten visar att det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. Personer med låg inkomst och låg utbildning har kortare medellivslängd och uppger sämre hälsa än övriga befolkningen. Kvinnors självrapporterade hälsa är generellt sämre än mäns, medan män har kortare medellivslängd. Personer med funktionshinder, utländsk bakgrund eller homo-, bi- eller transsexuell identitet uppger också sämre hälsa än övriga befolkningen. Detta visar att det övergripande målet för folkhälsan inte har uppnåtts. Folkhälsoinstitutet rekommenderar För att uppnå en god hälsa på lika villkor i befolkningen rekommenderar Folkhälsoinstitutet följande: Ge barn och unga en bra start i livet och följ utvecklingen. Skapa goda sociala och ekonomiska förutsättningar för alla genom tillgång till arbete och sociala trygghetssystem. Stärk delaktighet och inflytande. Utveckla och erbjud en hälsofrämjande hälsooch sjukvård på lika villkor. Inför en mer hälsoinriktad samhällsplanering. Inför konceptet hälsofrämjande arbetsplats i fler organisationer. Öka tillgången till hälso- och sjukvård och ungdomsmottagningar som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Öka tillgången på stödjande miljöer för goda matvanor för barn och deras familjer. Gör större insatser för att uppmärksamma folkhälsan i det löpande arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Öka tillämpningen av hälsokonsekvensbeskrivningar. Tillsätt en nationell samordningsgrupp för folkhälsan. Lagfäst kommunernas uppdrag för folkhälsan.

9 TEMA HÄLSA HÅLLBARHETSRAPPORT Hälsa och delaktighet En grundläggande förutsättning för folkhälsan är delaktighet och inflytande i samhället. I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det handlar om att stärka människors möjligheter till att påverka sitt eget liv, om deras egenmakt (empowerment). FN:s barnkonvention betonar att rätten till delaktighet inte bara gäller vuxna utan också barn. Kommunerna måste uppmärksamma strukturella förhållanden och bakomliggande orsaker som gör att rättigheterna åsidosätts. Det handlar inte bara om att delta i val utan också om andra sätt att få människor delaktiga, till exempel samråd, brukarmedverkan och medborgarförslag. Valdeltagandet i Norrköping har totalt sett ökat jämfört med 26. Valdeltagandet är dock ojämnt fördelat mellan de olika valdistrikten, se diagram T2. Människors deltagande i föreningsliv och frivilligarbete är arenor som betyder oerhört mycket för många människor. I föreningslivet utvecklar många sin kompetens, blir aktiva och delaktiga i samhället. I regeringspropositionen 29/1:55 används begreppet det civila samhället i betydelsen av en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom denna arena verkar till exempel föreningar, sammanslutningar, samfund och olika nätverk. I Norrköping har en dialog med civilsamhället startat för att utveckla samverkan. Förutom ett rikt föreningsliv med engagerade människor i alla åldrar finns Frivilligcentralen som är en sluss för frivillighet. Den når de människor som det etablerade föreningslivet inte når. Enligt Lars-Erik Olsson, Ersta Sköndal Högskola, visar forskningen att det är 25 procent av befolkningen som inte är föreningsaktiva. I denna grupp finns människor som står utanför arbetsmarknaden därför är det särskilt betydelsefullt att de ändå kan få en meningsfull sysselsättning. Detta kan möjliggöras genom Frivilligcentralens förmedling. Mer information om Frivilligcentralen finns under kapitlet Välfärd. Valdeltagande De fem valdistrikt som hade lägst respektive högst valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 21 Andel (%) Hageby Norra Generalen Hageby centrum Hagagymnasiet City Kättsätter-Kårtorp Rambodal Södra Långtorp-Berga Lindö Västra Lindö Östra Det är stora skillnader i valdeltagande mellan valdistrikten. Skillnaderna sammanfaller med socioekonomisk standard. Källa: SCB Hälsa och Känslan av sammanhang (KASAM) Forskning har visat att individens KASAM har en stor betydelse för hälsan. KASAM uttrycker i vilken utsträckning människor känner att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. 1. Begriplighet innebär att det som händer i livet går att förklara och förstå. Ordet innefattar begreppen: förutsägbarhet, information, struktur och regelbundenhet. 2. Hanterbarhet betyder att man inte är ett offer för omständigheterna utan själv har redskapen för att påverka dem. Ordet innefattar begrepp som: resurser, tillgångar, rimlig belastning och påverkansmöjligheter. 3. Meningsfullhet innebär att man är delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. Ordet innefattar begrepp som: delaktighet, motivation, engagemang, mening, hopp, gemenskap och tillhörighet. Källa: Antonowsky, Hälsans mysterium Valdistrikt Norrköping totalt T2

10 1 HÅLLBARHETSRAPPORT 211 TEMA HÄLSA Hälsa och levnadsvanor Enligt Folkhälsorapporten 29 är tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost de fyra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Sjukdomsbördan är ett mått som WHO och Världsbanken har tagit fram med syfte att kunna jämföra vilka sjukdomar som leder till mest ohälsa, och vilka riskfaktorer som har störst betydelse för sjukdomarna. Levnadsvanorna kan tillskrivas cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan. Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga. Enligt Folkhälsoinstitutet är det bara varannan kvinna och var fjärde man i åldrarna år som rapporterar att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor. Förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor är ojämnt fördelad i befolkningen. Till exempel är det fyra gånger fler lågutbildade än högutbildade kvinnor som röker. Ett nyckeltal som används är andelen blivande mammor som röker. Norrköping har en högre andel rökande gravida kvinnor än riket, se diagram T3. Personer med kort utbildning och ekonomiska problem har också sämre matvanor och är mindre fysiskt aktiva än de med lång utbildning och en god ekonomisk situation, se diagram T4. Att ha flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt är vanligare om en person har ekonomiska problem, är utan sysselsättning eller är född utanför Sverige. Det är viktigt att skapa hälsofrämjande livsmiljöer för att öka förutsättningarna för människor att välja goda levnadsvanor. Exempel på detta är goda möjligheter för fysisk aktivitet, hälsofrämjande kostriktlinjer och en restriktiv inställning till tobak och alkohol. T3 andel i procent Rökande blivande mammor Andel av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral, Norrköping, jämfört med riket, medelvärde för respektive period Norrköping Riket Rökning bland gravida i Norrköping minskar, men är fortfarande högre än riksgenomsnittet. Källa: Socialstyrelsen Fysisk aktivitet och matvanor Andelen fysiskt aktiva minst 3 min per dag och andelen som äter frukt och grönt minst 5 ggr per dag, 18-8 år andel i procent Fysisk aktivitet Norrköping Riket Matvanor totalt män kvinnor totalt män kvinnor Källa: SKL, Öppna jämförelser, Folkhälsa, 29 T4 Hälsa och kultur Kultur är livet från det vi föds tills vi dör möts vi av olika kulturyttringar som berör oss. Barns och vuxnas tillvaro kan bli mer meningsfull när den fylls av eget skapande och andra kulturupplevelser. Skolan är en miljö där alla barn kan möta kultur i många former. På arbetsplatsen kan kulturaktiviteter minska stressen och förbättra sammanhållningen. Kultur kan ge människor styrka att påverka sina liv, vilket sannolikt är avgörande för hälsan. Forskning inom kommuner, regioner och landsting har påvisat samband mellan deltagande i kulturell verksamhet och förbättrad hälsa. Ett mer aktivt kulturdeltagande, framför allt bland utsatta grupper, skulle innebära en bättre och mer jämlik hälsa i befolkningen. Med en ökad helhetssyn på människan har kulturen en viktig roll för att öka välbefinnandet. Ökade krav på god hälsa, sjukvårdens möjligheter och en human åldringsvård lockar fram nya idéer om hur kultur i alla dess former kan berika människor. Enligt Kulturrådet är kultur på recept, konst i vården och kultur för seniorer tre exempel på etablerade projekt inom vården som kan öka människors välmående och förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Norrköpings kommun mäter deltagandet i kultur bland annat genom antal besök på stads- och konstmuséet samt antalet utlåningar på biblioteket, se diagram T7 och T8.

11 TEMA HÄLSA HÅLLBARHETSRAPPORT Hälsa och jämställdhet Det finns skillnader i hälsa som är beroende av kön. Kvinnor mår sämre än män trots att de lever längre. Det är betydligt vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande och värk hos kvinnor. I yngre åldrar är det mer än dubbelt så vanligt med huvudvärk bland kvinnor som bland män. Både unga män och kvinnor har en ökad ängslan, oro och ångest, se diagram T5. Ökningen är betydligt större bland kvinnor än män. Betydligt fler män än kvinnor dör i självmord, fordonsolyckor och övriga olyckor samt på grund av alkohol- och narkotikamissbruk. De senaste årtiondena har det blivit vanligare med nedsatt arbetsförmåga bland kvinnor. Arbetsförmågan är starkt relaterad till vilket yrke man har och i vilka familjekonstellationer man lever. Ensamstående kvinnor med barn är den grupp som oftast uppger nedsatt arbetsförmåga. Jämställdheten måste öka för att minska skillnaderna i ohälsa mellan män och kvinnor. Det gäller så väl de ekonomiska förutsättningarna som arbetsoch ansvarsfördelning i hemmet, se diagram T6 angående uttag av föräldrapenning. Männens uttag ökar men är lägre i Norrköping jämfört med länet och riket. T5 Ängslan, oro eller ångest Bland unga män och kvinnor, år och 2-24 år i Norrköping Föräldrapenning Fördelningen mellan män och kvinnor av uttagen föräldrapenning i Norrköping, T6 andel i procent /89 24/5 1988/89 24/5 Kvinnor år Kvinnor 2-24 år Män16-19 år Män 2-24 år Upplevelse av ängslan, oro eller ångest har ökat kraftigt hos både män och kvinnor. Källa: SCB andel i procent Kvinnor Män Det går åt rätt håll, men kvinnor står fortfarande för nästan 8 procent av uttaget. Källa: Försäkringskassan T7 Utlåning i kommunala folkbibliotek Antal utlån år Besökare på konstmuseet och stadsmuseet Antal besökare år T8 Antal utlån Antal besökare Konstmuseet Stadsmuseet Källa: SCB Källa: Årsredovisning Norrköpings kommun 21

12 12 HÅLLBARHETSRAPPORT 211 TEMA HÄLSA Hälsa och fysisk planering God bebyggd miljö Det nationella miljömålet God bebyggd miljö syftar bland annat till att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Mål för radonhalter och ventilation som påverkar hälsan ingår i målet liksom bullernivåer inomhus. Norrköpings miljöprogram Leva i Norrköping uttrycker att en framsynt planering för stadsbyggnad, vatten- och avfallshantering, trafik och grönstruktur krävs för att uppfylla de nationella målsättningarna. Grönstrukturer främjar hälsan Kommunerna skapar stödjande miljöer för fysisk aktivitet och goda förutsättningar för ett aktivt liv. Tillgång till grönområden, trafikplanering, trygghet och bostadsnära natur har stor betydelse för möjligheten till fysisk aktivitet. Aktuell forskning har visat att barn med god tillgång till natur och trädgård utvecklas positivare på många plan. Förutom fysiska faktorer som styrka, motorik, balans och immunförsvar utvecklas också koncentrationsförmåga, kreativitet, inlärningsförmåga och empati positivt. Grönskans positiva inverkan på människors hälsa bör tillvaratas och planeras för även i verksamhetsområden för att minska stress och främja sociala möten. När vi planerar våra städer är det fyra aspekter vi måste utgå ifrån. Den första och viktigaste aspekten handlar om att gagna människors hälsa Aristoteles Grönområden i staden har betydelse för klimatet både när det gäller värme och kyla. Uppvuxna träd fungerar som effektiva vinddämpare. Hög sammanhängande växtlighet i periferin av ett stadsområde minskar blåsigheten i hela området. Grönskan kan också rena och filtrera luften och på så vis minska luftföroreningarna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver ett jämförelseprojekt där olika nätverk av städer jämför sin verksamhet ur ett medborgarperspektiv. Norrköping ingår i nätverket Väl Mätt tillsammans med Eskilstuna, Gotland, Jönköping, Linköping, Västerås och Örebro. Under 21 studerades kommunernas gatu- och parkverksamhet och presenterades i en rapport. Där kan man bland annat utläsa att cirka 2 procent av medborgarna i Norrköping, Eskilstuna och Örebro saknar grönområden inom 3 meter från sitt hem. För de övriga kommunerna i nätverket är motsvarande siffra åtta procent eller lägre. T9 Karta från Översiktsplan 22 som visar grönstrukturen i staden. Områden markerade med rosa färg saknar grönområden som är,3 ha eller större inom 3 meters avstånd. I dessa områden bör, enligt Översiktsplan 22, extra omsorg om grönstrukturen visas.

13 TEMA HÄLSA HÅLLBARHETSRAPPORT T1 Karta från Norrköpings trafikprogram över huvudcykelstråken inom Norrköpings tätort. Redan i Översiksplan 22 redovisades att det finns en brist på grönområden för vissa delar av staden. Man menade att grönstrukturen är en överordnad struktur som uppfyller flera funktioner: social/rekreativ, kulturhistorisk/estetisk, biologisk och fysisk. Brister finns framför allt i bostadsmiljöer i innerstaden och i stadens miljonprogramsområden, se karta T9. Planering för ett aktivt vardagsliv Fysisk aktivitet har förskjutits från vardagliga sysslor till träning och motion på fritiden. Ett vanligt hinder för daglig fysisk aktivitet är att det saknas gång- och cykelbanor. För att gång och cykel ska vara ett alternativ är trygghet och säkerhet mycket viktigt, särskilt för barn, äldre och kvinnor. Bra belysning och säkra bostadsområden ger ökad trygghet. En ny resvaneundersökning i Norrköping har på kommunens uppdrag utförts av Trivector. Undersökningen visar att mer än två tredjedelar av befolkningen alltid har tillgång till cykel. Ändå sker mer än hälften av alla resor inom rimligt cykelavstånd (mindre än 5 km) med bil. Cykel och gång som färdmedel står för 31 procent av alla resor medan bil och kollektivtrafik står för 68 procent. Målsättningen i Norrköpings nya trafikprogram är att hälften av alla resor ska ske med gång och cykel. Det framtida transportsystemet ska på så vis uppmuntra invånarna till vardagsmotion. Inom staden finns 12 huvudcykelstråk. De blåa lederna i karta T1 cykelstråkskarta visar tätortens befintliga huvudcykelstråk. Röda linjer visar planerade utbyggnader av huvudstråken. Socialt hållbar stadsutveckling Integration både inom och mellan stadens delar är grundläggande för en socialt hållbar stadsutveckling. I Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling har man identifierat fem återkommande teman: Helhetssyn: att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och att kombinera fysiska och sociala åtgärder Variation: att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning Samband: att länka samman olika delar av staden Identitet: att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och ge detta en tydligare och mer positiv identitet utåt Inflytande och samverkan: att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i området och ska genomföras i samverkan med berörda aktörer. För att åstadkomma integration behövs åtgärder där man erbjuder nya attraktiva boendeformer i resurssvaga områden och insatser för att bryta den ensidiga befolkningssammansättningen i välbärgade områden. Vid nyproduktion bör blandade upplåtelseformer alltid ingå. I Norrköping arbetar man med hållbar stadsdelsutveckling bland annat i det nyetablerade området Kneippen Syd.

14 14 HÅLLBARHETSRAPPORT 211 TEMA HÄLSA Hälsa och miljö T11 T12 Luftföroreningar Partiklar som är mindre än 1 μm (PM1) kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar och förändringar i lungorna. I Norrköping har framför allt två gatuavsnitt haft problem med för höga halter av partiklar Östra Promenaden och Kungsgatan. Flera åtgärder har genomförts på Östra Promenaden, varför halterna där har minskat och nu ligger under den nivå som lagstiftningen kräver. 21 var fjärde året i rad som detta gatuavsnitt klarade uppställda normer, se diagram T11. För Kungsgatan är situationen annorlunda. Under 21 har flera åtgärder genomförts, som till exempel spridning av dammbindningsmedel, tidigare vårrengöring och snabbare vägunderhåll samt byte av vägbeläggning. Trots detta tangerar halterna av partiklar det som är tillåtet enligt lagen. En kam- μg/m Partiklar (PM1) Dygnsmedelvärden på gaturumsnivå Positiv utveckling på Östra Promenaden. Situationen är fortsatt problematisk på Kungsgatan. Källa: Norrköpings kommun, bygg och miljökontoret Hektar Östra Promenaden Kungsgatan MKN KRAV-godkänd åkermark Total åkerareal i Norrköping Det kemikaliefria jordbruket ökar i kommunen. Källa: KRAV panj om att fler invånare aktivt ska välja att köra med odubbade vinterdäck kan förhoppningsvis förbättra luftkvaliteten. Höga halter av kväveoxider och svaveldioxid är också skadliga för hälsan och kan leda till luftvägsrelaterade sjukdomar och besvär. Utsläppen i Norrköping har minskat under en lång tid och halterna ligger idag långt under miljökvalitetsnormen. Kemikalier Vi utsätts i dag för ett betydligt större antal kemikalier i vår vardag än tidigare. Kemikalieanvändningen har starkt bidragit till ett ökat välstånd i många av världens länder, men även orsakat skador på människors hälsa och i miljön. Ofta har den tekniska utvecklingen gått så snabbt att kunskap om risker har kommit först när människa och miljö redan har skadats. Människan utsätts för farliga kemikalier på olika sätt. Det kan gälla livsmedel, leksaker, kläder, elektronik och de byggprodukter som våra hus är tillverkade av. Av flera skäl är det särskilt viktigt att skydda barns och ungdomars hälsa från skador av kemikalier. Den snabba utvecklingen hos det ofödda barnet gör det särskilt känsligt för störningar. Åtgärder som gör att barn och ungdomar skyddas innebär ofta att också vuxna skyddas från kemiska risker. Ett sätt att minska kemikalieanvändningen är att ställa om jordbruket från konventionell till ekologisk produktion. Jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk kan välja att bli certifierade med märkningen KRAV. Alla KRAV-märkta livsmedel odlas utan kemiska bekämpningsmedel. Dessutom tillåts endast 34 av de 3 tillsatser med E-nummer som är godkända av EU-kommissionen. I Norrköping har arealen KRAV-godkänd åkermark ökat sedan 26, se diagram. T12. Buller Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Nästan var tredje svensk störs av trafikbuller. Många har svårt att somna eller väcks för tidigt på grund av buller från väg-, tåg-, eller flygtrafik. Buller orsakar inte bara irritation och störd nattsömn utan också hjärtattacker, svårigheter vid inlärning och tinnitus. Svenska och utländska studier tyder på att långvarig exponering av buller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan

Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Den nya folkhälsopolitiken Nationella mål för folkhälsan Gunnar Ågren statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Statens folkhälsoinstitut 2003:57, 2:a reviderade upplagan ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-252-3

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Genomförande 12 Kapitel 1 Om Closing the Gap och Sverige

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Innehåll I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med två

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer