Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation och datakommunikation har under de senaste 10 åren fått en enorm betydelse för samhället. Kommunikationsbehovet är stort ur en rad olika aspekter, från personlig kommunikation med mobiltelefoni och Internet till olika branscher inom näringslivet och offentlig sektor. Det kan gälla livesändningar av rockkonserter, dataspel över Internet, videokonferenser mellan företag, nyheter och börskurser, övervakning/styrning av processer inom produktionsindustrin, smarta hus/hem och tillämpningar inom sjukvård och hemvård. Dagens krav på kommunikation innebär att olika teknologier behövs för att uppnå hög prestanda, säkra och robusta system och till ett lågt pris. För att förstå dessa krav behöver man lära sig exempelvis vanlig telefoni, trådbaserat och trådlöst internet, mobila nätverk och små sensorbaserade nätverk. Under utbildningens tre år lär sig studenterna olika kommunikationstekniker med fokus på nya tekniker. Studenterna skall förvärva en djup förståelse för olika kommunikationslösningar och får tillämpa dessa i olika kurser, laborationer och projekt. Studenterna skall tillgodogöra sig en gedigen ingenjörsutbildning som lägger grunden för vidare studier inom matematik, datakommunikation, programmering och elektronik. Efter genomgången utbildning ska studenterna vara kunniga ingenjörer med inriktning mot kommunikation över elektroniska medier. De ska ha förmågan att välja rätt utrustning med hänsyn till räckvidd, prestanda och säkerhet inom områden som internet, mobil telefoni och IP-telefoni. Att konfigurera och installera utrustningen samt att kunna arbeta i utvecklingsmiljöer som ingenjör och ta fram nya tjänster inom tele- och datakommunikationsområdet skall vara en självklarhet. Behovet av ingenjörer med denna kompetens kommer att vara stort och den framtida arbetsplatsen kan finnas på något företag inom mobiltelefonisektorn, telekommunikationsbranschen eller upplevelsesektorn. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 2. Beslut och riktlinjer Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet har fattats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola Ansvarig sektion för programmet är Sektionen för teknik. Utbildningsplanen är fastställd av dekanus på delegation från Grundutbildningsnämnden Utbildningsplanen gäller för studenter antagna från och med hösten 2008.

2 3. Mål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i Appendix A, gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten ha förmågan att identifiera och formulera problem och att inhämta de ytterligare kunskaper som erfordras för att lösa dessa problem. praktiskt kunna tillämpa förvärvade teoretiska kunskaper. kunna analysera, värdera, underhålla och utveckla olika typer av datatekniska och elektroniska system, särskilt inom telekommunikationsområdet. kunna arbeta i projekt och därmed tillämpa teori och praktik i ingenjörsmässigt arbete i samverkan med andra. behärska programmeringsverktyg inom telekommunikationsområdet. kunna konfigurera lokala nätverk och kopplingar mot Internet. kunna använda datorer, programvara, mätutrustning i ingenjörsarbete inom telekommunikationsområdet. kunna skriftligt och muntligt redovisa, kommunicera och presentera. 4. Lärande och utbildning Utbildningsprogrammet kombinerar teoretiska studier med projekt och laborationer. De flesta kurser har telekommunikation/datakommunikation i fokus och målet är att studenterna skall utveckla ett stort tekniskt kunnande under utbildningens tre år. Genom programmet förbereder studenterna sig för både ett framtida arbete inom telekommunikationsbranschen och det ger även möjlighet till fördjupade studier på avancerad nivå. Vissa kurser ges på engelska men huvuddelen av undervisningen är på svenska. Stora delar av studiematerialet och litteraturen är på engelska. 5. Huvudsakligt upplägg av utbildningen Under det första året på utbildningen förvärvar studenterna grundläggande ingenjörskunskaper i matematik och datakommunikation. Genom kurserna i Datakommunikation tillgodogör studenterna sig kunskaper motsvarande det i industrin efterfrågade industricertifikatet Cisco certified network associate (CCNA). Första året avslutas med en projektkurs där studenten lär sig arbeta i projekt samtidigt som man får möjlighet att sätta upp kommunikationstjänster i ett större sammanhang. Andra året fokuseras på programmering och elektronik. Under tredje året fördjupas kunskaperna inom det område som studenten själv finner mest intressant inom telekommunikationsområdet alternativt förbereda sig inför vidare studier på masternivå. Programmet avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom telekommunikation. Årskurs 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 MA1106 Linjär Algebra MA1102, Analys, 15 Hp ET1201, Mobil kommunikation

3 ET11.., Introduktionskurs i it och telekommunikation ET1104, Datorkommunikation och nätverksteknik 1 ET1209, Datorkommunikation och nätverksteknik 2 Dnr BTH /2008 ET11.. Projekt Årskurs 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 DV1121 Programmering, Datastrukturer och algoritmer 22,5 Hp MS1101, Matematisk statistik, Elektronik, digital- och datorteknik, 22,5 Hp PA1101 Objektorienterad systemutveckling Årskurs 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 DV1201 Databasteknik DV1206 Realtid och OS ET1325 Wireless personal area networks Examensarbete 15 Hp Valbar kurs 1 Valbar kurs 2 Valbar kurs 3 Valbar kurs 1 ET1305 TCP/IP Internetteknik MA1109 Matematik fortsättningskurs ET13.. Fördjupningskurs inom trådlös kommunikation, IP-telefoni och säkerhet (Motsvarande Cisco network academy CCNP 2) Valbar kurs 2 ET1306 Network management ET13.. Network security (Motsvarande Cisco network academy advanced topics: security 1) ET1203 Signalbehandling 1 Valbar kurs 3 ET1324 Tillämpad network management ET13.. Advanced Network security ((Motsvarande Cisco network academy advanced topics: security 2) Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.

4 Följande lista visar obligatoriska kurser, ämnesområde och en kort beskrivning av kursinnehållet: Linjär Algebra, MA1106, Matematik, A-nivå Studenten skall efter denna kurs förstå och tillämpa grundläggande Linjär algebra vilket kommer vara ett viktigt verktyg i senare kurser. Analys, MA1102, 15 Hp Matematik, A-nivå Efter genomförd kurs skall studenten o ha förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom differential- och integralkalkyl o kunna lösa problem med hjälp av metoder från den matematiska analysen Introduktionskurs i IT och telekommunikation ET11xx, Elektroteknik, A-nivå Studenten skall efter denna kurs kunna både PC-hårdvara och mjukvara samt enklare programmering. Kursen är en introduktion till programmets innehåll och kommer att introducera studenten i ämnet telekommunikation. Datorkommunikation och nätverksteknik 1 och 2, ET1104 och ET1209, + Elektroteknik, A-nivå I dessa två kurser skall studenten förvärva grundläggande teorier om datorkommunikation samt kunskaper om hur man kopplar och konfigurerar nätverk. Kurserna motsvarar CISCO:s industricertifikat Cisco certified network associate, CCNA. Mobil kommunikation, ET1201, Elektroteknik. B-nivå Efter denna kurs ska studenten ha en god kunskap om olika mobila kommunikationssystem och kunna redogöra för hur dessa system fungerar. Projekt, ET11.., Elektroteknik, A-nivå Denna projektkurs syftar till att studenten skall skaffa sig erfarenhet av att arbeta i projekt och även lära sig hur man arbetar i projekt. Innehållet i dessa projekt kommer vara inriktat mot nätverks- och telekommunikationstjänster. Matematisk statistik, MS1101, Matematisk statistik, A-nivå Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera. Programmering, datastrukturer och algoritmer, DV1121, 22,5 Hp Datavetenskap, A-nivå Efter genomförd kurs skall studenten ha förvärvat förmågan att självständigt utifrån en problembeskrivning konstruera ett, enligt objektorienterade principer, väl strukturerat

5 och händelsestyrt program med grafiskt användargränssnitt. Studenten skall även ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om datastrukturer och dess implementation i ett programmeringsspråk samt gällande analys och konstruktion av algoritmer. Objektorienterad systemutveckling., PA1101, Datavetenskap, Studenten tillägnar sig en grundläggande färdighet inom objektorienterad modellering, speciellt objektorienterad design samt grundläggande förståelse för arbetsmetoder som används vid utveckling av objektorienterade system. Studenten lär sig återanvändningens betydelse för effektivare och framgångsrikare systemutveckling vilken också exemplifieras med objektorienterade designmönster och ramverk. Elektronik, Digital- och datorteknik. ET11.., 22,5 Hp Elektroteknik, Detta temablock inom elektronik, digital och datorteknik syftar till att studenten skall förvärva goda kunskaper om det fysiska lagret och förstå de grundläggande elektrotekniska principerna. Examensarbete, 15 Hp Elektroteknik, C-nivå Studenten tillämpar sina samlade kunskaper i ett större arbete inom det medicinsktekniska området. 6. Bedömning och examination Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. 7. Utvärdering Alla studenter uppmanas att delta i utvärderingen av programmet. Under utbildningens gång utvärderas också varje kurs, och program- och kursutvärderingarna ligger som grund för fortsatt utvecklingsarbete. 8. Förkunskapskrav För tillträde till utbildningsprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier: Matematik kurs D och Fysik kurs B med lägst betyget godkänd. 9. Övergångsregler mellan årskurser Då undervisningen i årskurs 3 bygger på att kurserna i lägre årskurser har klarats av, krävs att 100 högskolepoäng har erhållits efter åk 2. Student som har mindre än 100 högskolepoäng i början av åk 3 måste i samråd med studievägledare eller programansvarig göra upp en individuell studieplan och kan därigenom följa vissa kurser i åk 3. För att få utföra examensarbetet krävs att 140 högskolepoäng av programmets kurser är avklarade.

6 Utöver dessa övergångsregler mellan årskurser kan det också finnas förkunskapskrav på kursnivå som gör att man inte kan läsa vissa kurser utan att ha klarat vissa tidigare kurser. Detta framgår av kursplanerna. 10. Examen Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen: Högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik med inriktning telekommunikation. Motsvarande beteckning på engelska är Degree of Bachelor of Science in Engineering in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication. Utbildningen uppfyller även kraven för Teknologie kandidatexamen. Huvudområde: Elektroteknik. Se Appendix B för relevanta utdrag ur examensordningen.

7 Appendix A: Valbara kurser inom utbildningsprogrammet Valbara kurser framgår i avsnittet: 5. Huvudsakligt upplägg av utbildningen.

8 Appendix B: Utdrag ur nationella och lokala examensordningen Högskoleingenjörsexamen Omfattning Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Mål För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. Kunskap och förståelse För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap. Färdighet och förmåga För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar, visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Värderingsförmåga och förhållningssätt För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För högskoleingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Övrigt För högskoleingenjörsexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en högskoleingenjörsexamen ska innehålla minst 15 högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik, samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar projektkurser eller kurser som genomförs i gruppform. Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten

9 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH: För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på C-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet ska utgöra minst 15 högskolepoäng.

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer