ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA BESTÄMMELSER"

Transkript

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Försäkringstagare Försäkringstagare är den som tecknar försäkringen på anvisat sätt och som anges i försäkringsbeviset. Försäkrad Försäkrad är den vars risk är försäkrad och som anges i försäkringsbeviset. Tecknande och försäkringsgivarens ansvar Försäkringen tecknas antingen genom att försäkringstagaren antar ett avlämnat anbud om försäkring genom inbetalning av försäkringspremien, eller genom ansökan om försäkringen innefattande all den information försäkringsgivaren efterfrågat. Försäkringsgivarens ansvar inträder från och med dagen efter det att ansökan skett. Betalas premien inte i rätt tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen till upphörande. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i de Nordiska länderna som närmare anges i försäkringsbeviset. Försäkringstid Försäkringstiden börjar samtidigt som försäkringsgivarens ansvar inträder och varar i ett år. Uppgift om din försäkringsperiod anges i ditt försäkringsbevis. Förnyelse Försäkringen förnyas genom att försäkringstagaren betalar aviserad förnyelsepremien i rätt tid. Försäkringen förnyas sedan ett år i taget. Betalas premien inte i rätt tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen till upphörande. Premieperiod och ändring Premieperioden är ett år, d.v.s. premie betalas årsvis i förskott under försäkringstiden. Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringspremien samt försäkringsvillkoren årsvis. Upphörande Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen till att upphöra vid försäkringstidens utgång eller under försäkringstiden om försäkringstagaren eller den försäkrade grovt åsidosatt sina förpliktelser eller det finns andra synnerliga skäl. Försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen till upphörande om försäkringstagaren inte betalar försäkringspremien inom föreskriven tid. Ändring Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringen vid slutet av en försäkringsperiod eller under försäkringstiden om försäkringstagaren eller den försäkrade grovt åsidosatt sina förpliktelser eller det finns andra synnerliga skäl. Ansvarsbegränsning Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som uppstår i anledning av att utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig eller politiska oroligheter eller lagbud eller myndighets beslut eller åtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. Förbehållet för stridsåtgärd i arbetsliver gäller även i de fall Försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för sådan åtgärd. Tillämplig lag I fråga om såväl försäkringen som marknadsföringen av försäkringen tillämpas svensk rätt. Behörig domstol är svensk allmän domstol. Reklamation Om försäkringstagaren inte är nöjd med beslutet i ett försäkringsärende rekommenderar vi att du kontaktar. Det kan ha uppstått missförstånd som går att tillrättalägga vid en ny kontakt. Är du fortsatt missnöjd kan du överklaga beslutet enligt den rutin som beskrivs i försäkringsvillkoren. Du kan alltid vända dig till oss under adress: Observera även att Du alltid kan vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box STOCKHOLM. ARN prövar privatpersoners försäkringstvister utom tvister rörande vållande vid trafikolyckor eller medicinska bedömningar. ARN är en statlig myndighet och prövningen är kostnadsfri. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att näringsidkaren helt eller delvis avvisade konsumentens krav. Nämnden prövar dock inte tvister där värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre belopp (värdegräns). För försäkringstvister är detta belopp kronor. Konsumenternas försäkringsbyrå, Box , STOCKHOLM I allmänna frågor om försäkringar kan man vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri. Försäkringstagaren kan också väcka talan vid Allmän domstol. Försäkringsgivare Falck Försäkringsaktiebolag LIDINGÖ Försäkringsförmedlare Tillsynsmyndighet Försäkringsgivaren och försäkringsförmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn. 1

2 Allmänna villkor för nyttjande av tjänster gäller från och med den 1 oktober Allmänt Dessa allmänna villkor ( villkoren ) gäller mellan UC AB ( UC ) och privatperson ( kunden ) avseende tjänsterna Min Bevakning och Mitt Kreditbetyg ( tjänsterna ) som utgör del av :s, , ( Falck ) tjänst IVS, där Falck återförsäljer tjänsterna för UC. Villkoren för IVS specificeras i ett avtal mellan Falck och kunden ( Avtalet med Falck ).] UC tillhandahåller som en del av IVS kreditupplysnings- och informationstjänster till kunden. Kreditupplysningstjänster regleras av kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Dessa villkor gäller då UC tillhandahåller tjänsterna till kunden via Falck som återförsäljare. 2. Registrering och godkännande av villkoren För att få tillgång till tjänsterna måste kunden registrera sig för tjänsterna och acceptera dessa villkor. Registrering sker i enlighet med villkoren i avtalet. Dessa villkor godkänns av kunden genom att klicka i Jag har tagit del av och godkänner dessa villkor och jag samtycker till behandling av mina personuppgifter enligt villkoren. Tjänsterna är tillgängliga för privatpersoner som är över 16 respektive 18 år och folkbokförda i Sverige. För personer över 16 år men under 18 år krävs målsmans samtycke för att få tillgång till tjänsten Min Bevakning. Tjänsten Mitt Kreditbetyg är endast tillgänglig för privatpersoner över 18 år. 3. Beställning och lösenord Efter registrering skickar UC en bekräftelse om beställning till kundens folkbokföringsadress. Bekräftelsen innehåller information om beställningen samt utfärdat engångslösenord för nyttjande av tjänsterna. Kunden måste ändra lösenord i samband med första tillfället kunden nyttjar tjänsterna. Lösenord är personligt och kunden är ansvarig för att lösenordet förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Om kunden får kännedom om, eller misstänker, att någon obehörigen använder tjänsterna i kundens ställe, är kunden skyldig att snarast byta sitt lösenord. 4. Information om behandling av personuppgifter och dess ändamål UC värnar om kundens personliga integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). UC behandlar information som kunden lämnar i samband med registrering av tjänsterna eller som i övrigt registreras av UC och i förekommande fall även av annat företag i UC:s företagsgrupp för administration och tillhandahållande av tjänsterna, för att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i UC:s företagsgrupp och andra företag som UC och dess företagsgrupp samarbetar med i sin verksamhet. Kunden samtycker till att personuppgifter får användas för ovan angivna ändamål. Kunden kan när som helst återkalla samtycket genom att skriftligt meddela UC om detta. Meddelande om återkallande av samtycke skickas till adress som anges under punkt 14 nedan, Kontaktuppgifter. 5. Ändring av dessa villkor UC har rätt att ändra dessa villkor med anledning av t.ex. (men inte uteslutande) villkorsändring som följer av förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller åtgärd. Meddelande om ändrade villkor lämnas till kunden via e-post eller genom Ändringarna träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter att meddelande om ändrade villkor lämnats till kunden. Om kunden inte godkänner de ändrade villkoren, har kunden rätt att säga upp detta avtal till upphörande i enlighet med villkoren i Avtalet med Falck. Genom att använda tjänsterna efter att villkorsändringar trätt i kraft anses kunden ha godkänt de ändrade villkoren. Det åligger kunden att regelbundet besöka webbplatsen för att se om eventuella ändringar skett. 6. Nyttjande av tjänsterna Kunden får endast nyttja tjänsterna i enlighet med de vid var tid gällande villkoren som finns tillgängliga på och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Nyttjande av annans personuppgifter vid beställning och nyttjande av tjänsterna är förbjudet och överträdelser kan komma att polisanmälas. 7. Pris och betalningsvillkor Kunden ska betala det pris som anges i Avtalet med Falck. 8. Ångerrätt Kundens rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) frånträda avtalet anges i Avtalet med Falck. 9. Verkningar av avtalets upphörande och förtida upphörande När Avtalet med Falck upphör, upphör kundens rätt att nyttja tjänsterna. Om kunden ej iakttar dessa villkor äger UC rätt att med omedelbar verkan upphöra med att tillhandahålla tjänsterna till kunden. 10. Rättelse och registerutdrag Om kunden anser att en uppgift om denne i ett register är oriktig eller missvisande ska kunden omgående kontakta UC för begäran av rättelse. Begäran av rättelse ska göras skriftligen till UC på följande kontaktuppgifter: UC AB Utredningen Stockholm Faxnummer: E-post: Kunden har även rätt att en gång per år kostnadsfritt beställa ett registerutdrag på sig själv. Av beställningen ska framgå att kunden önskar beställa ett registerutdrag samt kundens personnummer. Beställning av registerutdrag ska göras skriftligen och undertecknas av kunden. Beställningen skickas till UC på följande adress: UC AB Registerutdrag Stockholm 11. Ändring av personuppgifter Kunden skall underrätta UC om ändringar i personuppgifter och annat som kan tänkas påverka UC:s skyldigheter och rättigheter enligt dessa villkor. Vid ändring av adress är det kundens ansvar att utskick som UC skickar till kundens folkbokföringsadress vidarebefordras till kundens nya adress. Detta kan ske genom ändring av folkbokföringsadressen alternativt att lägga en hänvisning från folkbokföringsadressen till den nya bostadsadressen. 12. Force majeure UC är befriad från skyldighet att ersätta skada, fullgöra förpliktelse och/eller att tillhandahålla tjänsterna, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför UC:s kontroll ( befriande omständighet ) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av förpliktelserna och/eller tillhandahållande av tjänsterna. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från UC:s underleverantör som orsakats av befriande omständighet. Såsom befriande omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse. I fall av händelse som utgör befriande omständighet ska UC snarast underrätta kunden om den uppskattade omfattningen av händelsen och den förväntade längden under vilken UC inte kommer att kunna fullgöra förpliktelse och/eller tillhandahålla tjänsterna. 13. Rättsliga åtgärder och tvistlösning Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av detta avtal eller villkor ska avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och Stockholms tingsrätt som första instans. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Teknologgatan 8 C Box 174, Stockholm 14. Kontaktuppgifter UC AB Organisationsnummer: Postadress: Stockholm 2

3 nster, gäller från och med den [xx] april 2013 ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING OCH DISTANSAVTAL Om behandling av dina personuppgifter Sådana personuppgifter som lämnas till Falck med Nordiska koncernbolag kommer att behandlas av Falck med samarbetspartners för att fullgöra detta avtal eller andra begärda åtgärder eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Frågor om behandlingen av dina personuppgifter ställs till den personuppgiftsansvarige. Efter skriftlig begäran är varje kund berättigad att en gång vart år få uppgift om vilka personuppgifter som förekommer hos den personuppgiftsansvarige och hur de behandlas hos denne samt att begära att uppgiftsbehandlingen upphör. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsoch kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom koncernen försäkringsgivaren tillhör och till andra företag, såväl inom som utom EU- och EES-området. Försäkring tecknad på distans Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, t.ex. via telefon, Internet eller genom utskick. Uppsägning i förtid Nedan anges de viktigaste förutsättningarna för förtida uppsägning av försäkringen. Personuppgiftsansvarig Försäkringstagare kan säga upp försäkringen när som helst, t.ex. om försäkringsbehovet bortfaller. Försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut eller om försäkringstagaren grovt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller inte betalat premien i rätt tid. Tillämplig lag I fråga om såväl försäkringen som marknadsföringen av försäkringen tillämpas svensk rätt. Behörig domstol är svensk allmän domstol. Ångerrätt Om försäkringen tecknats genom ett distansavtal har försäkringstagaren rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Du kan ångra dig muntligt eller skriftligen. Om du väljer att utöva din ångerrätt har Försäkringsgivaren rätt till premien motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. I 3 kap Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 200:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten. 3

4 VILLKOR FALCK SECURE ID STÖLD 1. Se också definitioner under respektive avsnitt för försäkringens omfattning. Försäkringsperiod: Den försäkringsperiod som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringstagare: Den som anges som försäkringstagare i försäkringsbrevet. Försäkrade: Försäkringstagaren och de familjemedlemmar som är 16 år eller äldre och som är folkbokförda på samma adress som försäkringstagaren. 2. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren som anges i försäkringsbrevet, och de försäkrade. 3. Var och när försäkringen gäller Försäkringen gäller i de Nordiska länderna i den försäkringsperiodperiod som anges i försäkringsbrevet. 4. Försäkringsbelopp Maximal ersättning ur försäkringen är SEK per skada och försäkringsperiod. 5. Försäkringens omfattning A. Utökad identitetsstöldförsäkring Försäkringen ersätter de kostnader som nämns nedan i punkt 1, 2 och 3 i samband med identitetsstöld. Identitetsstöld avser tredje mans olovliga användning av försäkringstagarens eller den försäkrades identitet genom identitetsbevis för att; 1. Genomföra onlinebetalningar (korttransaktioner, internetbetalningar, nätfiske) eller betalningar med förfalskat kort. 2. Garantera eller legitimera en kort- eller checkbetalning. 3. Uppta lån eller öppna konto med kredit. Identitetsbevis avser identitetskort (pass, körkort, bankkort) online-inloggning, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer, kortnummer, lönebesked, utbetalningsavi och annat material som är lämpligt för att identifiera den Försäkrade. Nätfiske avser falska e-postmeddelanden från ett företag i syfte att få den Försäkrade att lämna personupplysningar som kan användas i samband med identitetsstöld. 1. Kostnader för juridiskt stöd med maximalt det belopp som anges i försäkringsbrevet för att bistå de Försäkrade i tvistemål, brottmål eller för att korrigera betalningsanmärkningar som är en direkt följd av identitetsstölden. Kostnaderna ska på förhand vara godkända av Falck. 2. Inom försäkringsbeloppet ersätter försäkringen förlorad inkomst till följd av nödvändig frånvaro från fast arbete för att företa nödvändiga ärenden för att återupprätta sin identitet upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet. 3. Inom försäkringsbeloppet ersätter försäkringen andra administrativa kostnader till följd av identitetsstölden som uppstår i samband med att den Försäkrade återupprättar sin identitet. Den totala ersättningen för en och samma skada under ett och samma år är maximerad till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ger dessutom den Försäkrade tillgång till Falcks assistanstjänster om vederbörande blir utsatt för ID-stöld. : 1. Stöld av den Försäkrades identitetsbevis som medför stöld eller missbruk av den Försäkrades firmanamn eller identifiering av den Försäkrades näringsverksamhet. 2. Handlingar som utförs av den Försäkrades make eller maka, sammanboende, partner, barn eller förälder 3. Kostnader till följd av den Försäkrades egna eller den Försäkrades närmaste familjs straffbara eller grovt oaktsamma handlingar 4. De Försäkrades ekonomiska förlust, annat än kostnader i samband med att återupprätta den Försäkrades identitet 5. Fysiska eller psykiska skador, någon form av sjukdom eller dödsfall 6. Ekonomisk förlust utöver kostnader som nämns i punkt 1, 2 och 3 7. Kostnader som har samband med förlust av anciennitet eller förlust av rykte 8. Indirekta kostnader och förluster 9. Förlust av data 10. Kostnader som uppkommit till följd av identitetsstöld före försäkringsperioden. identitetsstöld Så snart den Försäkrade blir klar över att vederbörande har blivit utsatt för identitetsstöld ska följande omedelbart göras: 1. Den försäkrade skall omgående kontakta Falck som spärrar samtliga betal- och kreditkort. 2. Alla bank- och kreditkortsförbindelser ska meddelas. 3. Förhållandet ska polisanmälas. 4. Skadeanmälan görs skriftligt till Falck. Dokumentation av polisanmälan och dokumentation av kostnader som önskas ersatta genom försäkringen ska bifogas skadeanmälan. 5. Den skadelidande ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att begränsa skadans omfattning i samband med identitetsstölden. Säkerhetsföreskrifter ID-stöld Om den Försäkrade upptäcker eller misstänker att han är utsatt för en ID-stöld är han skyldig att snarast anmäla förhållandet till polisen. Bekräftelse på anmälan ska snarast möjligt sändas till Falck. Den Försäkrade är skyldig att uppvisa och förvara alla dokument som har eller kan ha betydelse för ärendet, besvara alla frågor från Falck ärligt och efter bästa förmåga samt på eget initiativ lämna upplysningar om alla förhållanden som kan ha betydelse för ärendet. Den Försäkrade är skyldig att meddela alla institutioner, utställare och företag så snart man upptäcker att personliga upplysningar, bland annat kort- och kreditkortsnummer, är på avvägar. B. Väskförsäkring Väska: Den Försäkrades väska/plånbok/portfölj som används för att förvara Kort och ID handlingar. Stöld: Stöld avser att någon stjäl den Försäkrades väska och att den Försäkrade kan hänvisa till en händelse eller ett tillfälle då stölden inträffade. Försäkringen omfattar stöld av väska om den Försäkrade blir utsatt för rån eller stöld och väskan blir stulen tillsammans med Kort eller ID handlingar. Försäkringen ersätter det belopp som det kostar att återanskaffa motsvarande väska, dock begränsat till det försäkringsbelopp som nämns i försäkringsbrevet per skadetillfälle och per år. Försäkringen omfattar även väskans innehåll med ett belopp upp till det försäkringsbelopp som nämns i försäkringsbrevet per skadetillfälle och per år. 1. Att väskan är kvarglömd, lämnad, bortkommen eller förlagd. 2. Stöld av väska/plånbok utan att Kort eller ID handlingar blir stulet samtidigt. 3. Kontanter eller andra värdepapper. 4. Följdskador av alla olika slag. 5. Förlust som den Försäkrade vållar avsiktligt eller genom grov oaktsamhet. Med hänsyn till graden av skuld och omständigheterna i övrigt avgörs om Falck ska ersätta något och i så fall hur mycket. 6. Stöld eller förlust orsakad av den Försäkrades närmaste familj. 1. Dokumentation som bekräftar och identifierar den försäkrade väskans pris och inköpsdatum. Detsamma gäller för väskans innehåll. 2. Vid stöld ska skadan omedelbart anmälas till polisen på platsen, 3. Den försäkrade är skyldig att omedelbart underrätta Falck om varor som kommer till rätta. 4

5 nster, gäller från och med den [xx] april 2013 VILLKOR FALCK SECURE ID STÖLD 4. Om den Försäkrade kan kräva att tredje man ersätter förlusten träder Falck in i den Försäkrades ställe mot tredje man. Den Försäkrade ska så snart stölden upptäckts kontakta Falck och spärra Kort och identitetshandlingar. C. Nyckel- och handlingsförsäkring Försäkrade nycklar: Nycklar till den Försäkrades privatbostad och bil. Nycklar till stugor, fritidshus och liknande omfattas inte. Försäkrade handlingar: Den Försäkrades pass, körkort, nationella identitetshandlingar och registreringsbevis för den Försäkrades fordon. Försäkringen ersätter kostnader i samband med att återanskaffa försäkrade nycklar (och om nödvändigt nytt lås/cylinder) och/ eller försäkrade handlingar, i den händelse försäkrade nycklar eller försäkrade handlingar förlorats eller stulits. Nyckeln skall vid tillfället för stölden/förlusten ha varit försedd med nyckelbricka registrerad i Falck stöldskyddsregister. Maximal ersättning per år är begränsad till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 1. Att försäkrade nycklar/handlingar är kvarglömda, lämnade, bortkomna eller förlagda. 2. Förlust/skada som den Försäkrade vållar avsiktligt eller genom grov oaktsamhet. 3. Följdskador av alla olika slag. 4. Förlust eller stöld till följd av krig, civil olydnad, uppror, revolution, terrorism, force majeure eller kärnkraftsolycka. 1. Vid stöld ska skadan omedelbart anmälas till polisen på platsen, 2. Originalkvitton på återanskaffning av försäkrade nycklar/papper. 3. Den Försäkrade är skyldig att omedelbart underrätta Falck om att en skadehändelse har inträffat. D. Självrisk vid missbruk av kreditkort Försäkrade kort: Alla kreditkort som är registrerade i den Försäkrades namn. Försäkringen ersätter självrisken som den Försäkrade blir ålagd att betala av kortutställaren i den händelse kortet har missbrukats och den Försäkrade inte har uppträtt oaktsamt. Maximal ersättning per år är begränsad till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 1. Missbruk av kreditkort utfört av den Försäkrades familj. 2. Följdskador av något slag. 3. Förlust som den Försäkrade vållar avsiktligt, genom grov oaktsamhet eller genom oaktsamhet enligt kreditkortets kontovillkor. Med hänsyn till graden av skuld och omständigheterna i övrigt avgörs om Falck ska ersätta något och i så fall hur mycket. 1. Vid stöld ska skadan omedelbart anmälas till polisen på platsen, 2. Dokumentation på betald självrisk till kortföretaget/kortutställaren. E. Självrisk vid missbruk av SIM-kort Försäkrade SIM-kort: SIM-kort som sitter i den Försäkrades mobiltelefon. Försäkringen ersätter kostnader vid missbruk av den Försäkrades SIM-kort till följd av stöld av den Försäkrades mobil-telefon. Försäkringen ersätter missbruk i upp till 48 timmar efter stölden. Maximal ersättning per skadetillfälle och per år är begränsad till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 1. Missbruk av telefon av annan orsak än stöld. 2. Missbruk utfört av den försäkrades familj. 3. Följdskador av något slag. 4. Förlust som den Försäkrade vållar avsiktligt eller genom grov oaktsamhet. Med hänsyn till graden av skuld och omständigheterna i övrigt avgörs om Falck ska ersätta något och i så fall hur mycket. 1. Vid stöld ska skadan omedelbart anmälas till polisen på platsen, 2. Dokumentation på missbruket från mobiloperatören. 3. Den Försäkrade är skyldig att omedelbart efter att stölden upptäckts kontakta Falck som spärrar abonnemanget som är kopplat till SIM-kortet. F. Rån vid uttag från uttagsautomat Försäkringen omfattar förlust av kontanter till följd av rån som den Försäkrade utsätts för inom 1 timme efter uttag från en uttagsautomat med Kortet. Försäkringen ersätter det tillgripna beloppet upp till uttaget belopp. Maximal ersättning per skadetillfälle och per år är begränsat till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 5

6 VILLKOR FALCK SECURE ID STÖLD 1. Följdskador av något slag. 2. Ekonomisk förlust utöver det kontantbelopp som belastats kontot vid uttaget. 3. Förlust/skada som den Försäkrade vållar avsiktligt eller genom grov oaktsamhet. 4. Förlust/skada som orsakats av den Försäkrades familj. 1. Vid rån ska skadan omedelbart anmälas till polisen på platsen, 2. Dokumentation från banken som bekräftar det kontantuttag som gjorts med Kortet. 3. Bekräftelse från eventuella vittnen till rånet. G. Sjukhusinläggning till följd av olycka Olycka: Med olycka avses fysisk skada på kroppen, orsakad av en plötslig fysisk yttre händelse som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen omfattar skada som orsakats av olycka och som leder till att den Försäkrade blir inlagd på sjukhus i mer än 24 timmar sammanhängande. Försäkringen utbetalar ersättningsbeloppet per dag i upp till det antal dagar som anges i försäkringsbrevet från och med den 25:e timmen, så länge den Försäkrade är inlagd på sjukhus till följd av olyckan. Utbetalningen är begränsad till maximalt det antal dagar som anges i försäkringsbrevet, vid en och samma sammanhängande sjukhusvistelse. Försäkringen ersätter inte förlust eller skada, och inte heller ökning av förlust eller skada, som direkt eller indirekt orsakats av eller har samband med: 1. Psykiska skador (till exempel chock). 2. Skada som anses vara en följd av sjukdom eller ett sjukdomstillstånd. 3. Skada vid förgiftning genom mat, dryck eller berusningsmedel. 4. Medicinska komplikationer, såvida inte dessa är en direkt följd av den ursprungliga olyckan som ersatts genom försäkringen. 5. Skador till följd av frivilligt deltagande i slagsmål eller kriminella handlingar. 6. Skada som orsakas av yrkesdykning. 7. Skada som orsakas av eller är en följd av bakterier, virus, hivinfektion, hepatitvirus eller stick/bett av insekter. 8. Skada i samband med militärtjänst. 9. Skada som orsakas av påverkan av ljus eller temperatur. Falck ersätter dock sådan påverkan när orsaken är en nödsituation som den Försäkrade ofrivilligt har hamnat i. 10. Skada som orsakats av en olycka och som medför: 11. Muskel- och skelettsjukdomar, t.ex. diskskada, diskbråck, ischias, lumbago, ryggskott, reumatism, ledreumatism, artrit, spondylos, spondylartros, gikt, fibrosit, fibromyalgi, spinalstenos, osteokondros, nervrotskompression, spondylolistes 12. Hjärt kärlsjukdomar 13. Blodsjukdomar. Försäkringen utbetalas på grundval av uppvisad originaldokumentation från läkare/sjukhus. Generella bestämmelser Gemensamma bestämmelser för försäkringen. mot Falck mister rätten till ersättning från Falck för alla ersättningskrav efter detta, och andra försäkringsavtal i anledning av samma händelse, och Falck kan säga upp alla försäkringsavtal med den Försäkrade i enlighet med FAL. 5. Den Försäkrades rätt till ersättning kan helt eller delvis förloras till följd av den Försäkrades handlingar eller underlåtelser. Detta gäller också vid handlingar eller underlåtelser från den Försäkrades släktingar och medhjälpare i enlighet med FAL. 6. Krav som meddelas senare än ett år efter att den Försäkrade fått vetskap om de förhållanden som ligger till grund för kravet kommer att avböjas 7. Falck kan säga upp försäkringsavtalet med två månaders frist efter inträffad skada om den Försäkrade inte har följt en säkerhetsföreskrift och det föreligger brott mot reglerna i FAL. 8. Falck svarar inte för förlust eller skada som har samband med a. Jordskalv eller vulkanutbrott b. Utsläpp av radioaktivitet eller atomenergi oavsett dess orsak. Försäkringen ersätter inte heller skador som är ett direkt eller indirekt resultat av biologisk eller kemisk förgiftning orsakat av terrorism eller liknande former av politiskt, etniskt eller religiöst motiverade grupper eller organisationer c. Uppror, strejk, lockout eller liknande allvarliga störningar av den allmänna ordningen d. Stängning av gränser, flygplatser, luftrum, hamnar och tåg eller buss på grund av hot, terrorism eller statliga beslut e. Krig eller krigsliknande förhållanden och all användning av militära styrkor. Hur anmäls en skada? Vid inträffad skada måste detta anmälas till Falck så snart som möjligt. Skadeanmälan finns på: För att vi ska kunna ge snabb och effektiv skadebehandling är det viktigt att: 1. Skadeanmälan fylls i med noggranna upplysningar 2. Dokumentation som efterfrågas i skadeanmälan måste bifogas. Kom ihåg att behålla en kopia av det som sänds till Falck Du kan alltid vända dig till oss under adress: Observera även att du alltid kan vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller Konsumenternas försäkringsbyrå om du anser att Falck har gjort fel vid behandlingen av ditt ärende. Med FAL avses: Försäkringsavtalslagen (FAL 2005:104) 1. Svensk lagstiftning gäller för försäkringsavtalet Tvister som gäller försäkringsavtalet ska avgöras vid Svensk domstol, såvida inte det är i strid med tvingande regler i gällande lagstiftning. 2. Kan den Försäkrade kräva att tredje man ersätter förlusten, träder Falck in i den Försäkrades ställe mot tredje man. 3. Utbetalning av ersättning ska inte leda till ekonomisk vinning, utan endast ersätta ekonomisk förlust inom ramen för försäkringsavtalet. Utgifter som återbetalas av andra ersätts därför inte. 4. Den som gör sig skyldig till bedrägeri eller oredligt förfarande 6

7 nster, gäller från och med den [xx] april 2013 VILLKOR - FALCK SECURE SPÄRRSERVICE Gällande Falck Spärrservice utförd av Tjänsten Falck Spärrservice tillhandahålls av Falck AB och avtalet gällande tjänsten gäller mellan Falck och Kunden. Omfattning Registrering av kreditkort, bankkort och andra värdehandlingar utfärdade i Norden (såsom betalkort, pass, körkort, mobiltelefon mm). Mottagande av förlustanmälan och spärr av kort och värdehandlingar dygnet runt på årets alla dagar. Spärr av mobiltelefonabonnemang och mobiltelefon. Stöldskyddsregistrering av värdesaker såsom TV, kameror, stereo, dator m.m. Falck gör polisanmälan åt Kunden och sätter Kunden i kontakt med sitt försäkringsbolag när Kunden förlorat en registrerad värdesak. Meddelandeservice framförande av meddelanden till angivna VILLKOR FALCK SECURE NYCKELBRICKA personer via brev, fax, telefon, e-post eller SMS. Lån av nödkontanter vid akut situation i utlandet. Elektroniskt bankfack där Kunden kan ladda upp bilder på värdesaker och värdehandlingar. Nyckelbricka, innehållande returservice, vilket innebär att om nycklarna tappas kan upphittaren lägga nycklarna i närmaste brevlåda och Kunden får dem returnerade via posten. 3.1 Stöldskyddsdekaler. Skulle Kunden förlora sina nycklar och har en Falck Självriskreducering nyckelbricka på knippan upp till ökar Kundens kr, villkor chanser Självriskreducering att få tillbaka SPÄSE2011:1 nycklarna. Varje nyckelbricka har ett unikt ID-nummer som är registrerat på Kunden och en instruktion till upphittaren. Upphittaren lägger nycklarna i Postens brevlåda för vidarebefordran Nyckelbricka Skulle till oss Kunden eller direkt förlora till sina Polisen. nycklar Falck och har en eller Falck Polisen ser nyckelbricka sedan till på att knippan nycklarna ökar återsänds Kundens till chanser Kunden att i rekommenderat få tillbaka nycklarna. brev. Varje nyckelbricka har ett unikt ID-nummer som är registrerat på För Kunden att Falck och en instruktion ska kunna till upphittaren. tillhandahålla Upphittaren nyckelbrickan lägger enligt detta nycklarna avtal i Postens ska Kunden brevlåda uppge för korrekta vidarebefordran personuppgifter till oss eller vid direkt registrering till Polisen. Falck och förlustanmälan. eller Polisen ser sedan till att nycklarna återsänds till Kunden i rekommenderat brev. För att Falck ska kunna tillhandahålla nyckelbrickan enligt detta avtal ska Kunden uppge korrekta personuppgifter vid registrering och förlustanmälan. Falck är endast ansvarig för att vidarebefordra nycklar som ankommit till Falck via Posten. Nödkontanter Vid en akut situation i utlandet kan Kunden låna upp till SEK i tillfälliga kontanter. Beloppet betalas ut via närmaste lokala Western Union kontor i lokal valuta till Kunden. Kursen är aktuell växelkurs för valutan per transaktionsdagen. Om färdbiljett förlorats utomlands kunden låna upp till SEK för återanskaffning av färdbiljett. När Kunden erhåller tillfälliga nödkontanter skall denne legitimera sig samt ange erhållen kod hos Western Union. Om betalningsanmärkning eller annat förhållande indikerar att Kunden saknar återbetalningsförmåga kan Falck vägra kreditgivning utan vidare förklaring. Falck tillämpar alltid sedvanlig kreditprövning innan nödkontanter utbetalas. Kunden erhåller skriftlig bekräftelse på anmäld förlust och faktura på utgivna nödkontanter. Återbetalning skall ske inom 28 dagar från det att Falck utfärdade nödkontanterna och godkände transaktionen. Lån av nödkontanter sker räntefritt under 28 dagar. Försenad betalning medför dock ränta med 12 % från och med den 29:e dagen fram till och med att nödkontanterna återbetalats och bokförts på Falck s bankkonto. Eventuella avgifter enligt Inkassolagens 12 om ersättning för inkassokostnader m.m. kan komma att påföras kunden vid försenad eller utebliven betalning. Villkor Vid förlust av registrerade handlingar eller objekt skall kunden anmäla förlusten till Falck på angivet telefonnummer. Handlingarna skall hanteras i enlighet med handlingsutfärdarens instruktioner. Meddelandeservice utföres på kundens egen risk och Falck är inte ansvarig för några skador, varken direkta eller indirekta på grund utav att meddelandet inte mottagits av mottagaren. Om ärendet står i strid med lagstiftning, god sed eller på annat sätt anses olämpligt, kan Falck utan ansvar vägra att vidarebefordra meddelandet. Ansvar Falck har inget ansvar, varken för skada som kan drabba Kunden vid förlust av registrerade handlingar eller avseende spärrservicen om inte Falck har varit vållande till skadan eller förlusten och heller inte om kunden åsidosatt förpliktelse eller själv varit vållande till skadan eller förlusten. Falck har inte i något fall ansvar för följdskador. Övrigt Spärrservice, stöldskyddsregistrering, assistansservice, meddelandeservice och nyckelbricksservice gäller då Kunden anslutits till tjänsten. Falck är inte ansvarig för skada, förlust eller dröjsmål som beror på myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, brand, explosion eller liknande händelse. Kunden är själv ansvarig för komma i kontakt med Falck för att använda Spärrservicen på det sätt som Falck anger. Falck och av Falck utsedd partner har rätt att säga upp abonnemanget om kunden missbrukar tjänsten eller är vårdslös med de handlingar som omfattas av tjänsten. Registrerade uppgifter lagrar dina personuppgifter tillsammans med dina registrerade objekts uppgifter i ett register. Uppgifterna används för att skydda dina ägodelar och för att kunna hjälpa dig vid förlust. Polis och försäkringsbolag har tillgång till vårt register. Polisen kan därmed enkelt spåra ägare till upphittade objekt. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SJÄLVRISKREDUCERING SPÄSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hem/villa- eller fritidshusförsäkringsbolag minskat skadeersättningen efter en skada. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbeviset. Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska person som anges i försäkringsbeviset. Förutsättningar för skadeersättning Att polisanmälan gjorts på den ort där stölden inträffat. Att skadan ersatts av försäkringstagarens hem/villa- eller fritidshusförsäkringsbolag. Att den stulna egendomen var registrerad i Falck stöldskyddsregister. Att försäkringstagaren visat normal aktsamhet i samband med skadan. Undantag Följder av krig, terrorism, upplopp, strejk eller annan arbetsmarknadskonflikt, avbrott i den allmänna samfärdseln, brand, explosion, epidemier, energibortfall, störning i telekommunikation, statliga beslut och myndighetsutövning eller annan liknande omständighet utom parternas kontroll fritar från ansvar enligt avtalet. Den part som avser åberopa force majeure skall utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten att force majeure uppkommit, liksom om dess upphörande. Kostnader p.g.a. följdskador ersätts inte. Försäkringen täcker inte moms då försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig. Försäkringsersättning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag minskat försäkringsersättningen med, dock högst med det försäkringsbelopp som anges i Falck:s försäkringsbevis. Försäkringen berättigar till reglering av ett försäkringsfall varje försäkringsperiod. Försäkringsgivaren äger rätt att utge försäkringsersättning med kontant betalning eller med en rekvisition ställd till en detaljist vilken kan inlösas vid återanskaffning. Försäkringsersättning kan även utges med annan motsvarande värdehandling. Aktsamhetskrav Försäkringstagaren skall ha visat normal aktsamhet i samband med stölden/förlusten. Skadeanmälan och utredning Skadeanmälan görs till Falck Försäkringsaktiebolag c/o Falck,, Helsingborg. Telefonnummer till Falck Kundcenter är Skadeanmälan skall göras så snart som möjligt efter skadehändelsen, dock senast inom sex (6) månader. Försäkringstagaren är skyldig att medverka till utredningen av försäkringsfallet och följa försäkringsgivarens anvisningar. Försäkringstagaren skall också på begäran lämna försäkringsgivaren fullmakt att inhämta information som försäkringsgivaren kan behöva för utredning av skadan. Ersättningsanspråk skall alltid styrkas med bevis om den självrisk som avräknats av hemförsäkringsbolaget. 7

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Smart Safety Spärrservice Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller mellan S Reg och kunden. Vill

Läs mer

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. nd u k s u Bon Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar

Läs mer

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation.

Bonuskund. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus. Produkt- och förköpsinformation. Samla dina försäkringar och få bonus Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan du få rabatt om du samlar dina försäkringar hos

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer