Att bo i kvarteret Sädeskornet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bo i kvarteret Sädeskornet"

Transkript

1 Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229 Sekreterare: Christina Nilsson nr 159 Kassör: Karin Ringström nr 229 Ledamot: Vendela Wulff nr 147 Ledamot: Malin Eriksson nr 239 Suppleant: Maria Bohe nr 165 Suppleant: Att bo i kvarteret sädeskornet

2 VÄLKOMMEN TILL SÄDESKORNETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENG Inledning Vi bor inom ett mycket vackert och lugnt område. Det tycker vi givetvis annars hade vi ju inte bosatt oss här. Självfallet innebär detta att vi alla har ett ansvar för att området bevaras som det "smultronställe" det nu är. Att bo i en samfällighet innebär både ett enskilt och ett kollektivt ägande. När man köper fastighet inom vårt område blir man också ovillkorligen medlem i Sädeskornets samfällighetsförening, vilket medför såväl rättigheter som skyldigheter och ansvar. Det är föreningen som äger och förvaltar marken utanför tomterna, interna vägar, garagen och de anläggningar som behövs för att förse medlemmarna med bland annat kabel-tv. Föreningen har också köpt in diverse trädgårdsredskap som alla får låna, dessa redskap hittar du i förrådet. Alla fastighetsägare inom vårt område är medlemmar i föreningen och måste betala medlemsavgiften som tas ut kvartalsvis i förskott. Den som säljer sin fastighet ska informera köparen om detta krav. Sädeskornets samfällighetsförening etablerades Vi har i stor utsträckning format det som vi önskat när det gäller boendet och utnyttjande av föreningens mark etc. För vår egen skull måste det dock finnas regler för vad den enskilde fastighetsägaren får göra och inte får göra. Betrakta inte dessa regler som ett intrång i den personliga friheten utan som ett instrument för att göra det mer trivsamt för oss alla. I den här skriften får du information om vårt område, servicen, reglerna, föreningen etc. Dessutom finns här information om vart man ska vända sig i olika frågor samt en del adresser och telefonnummer som kan vara bra att ha tillgängliga. Allmänt om rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare. Som tomtägare eller tomträttsinnehavare äger man endast sin tomt, inte någon del av den mark eller egendom som tillhör Sädeskornets samfällighetsförening. Detta innebär att man på eget initiativ på föreningens mark inte kan företa sig något utöver vad som omfattas av allemansrätten eller vad som styrelsen gett tillstånd till. Man kan alltså inte utan föreningens tillstånd fälla träd på föreningens mark för att exempelvis förbättra sin utsikt eller för att skaffa ved till den öppna spisen. Inte heller kan man utan föreningens medgivande uppföra egna anläggningar på föreningens mark eller ta från föreningens egendom för privat bruk. Hur föreningens mark och anläggningar ska förvaltas och skötas regleras av stadgarna eller beslut av styrelsen. Om du vill påverka något kan man göra det genom aktivt deltagande i föreningsverksamheten. Exempelvis genom att medverka som ledamot i föreningens styrelse, i någon av dess kommittéer eller genom att lämna motioner till årsstämman. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 2

3 Föreningen Sädeskornets samfällighetsförening förvaltar våra gemensamma anläggningar efter de riktlinjer som finns i stadgarna och efter de beslut som fattas vid årsmötet. Styrelsen, som väljs vid årsmötet, består av ordförande samt fyra ledamöter och en suppleant. Föreningen har också revisorer, valberedning, el-ansvarig och en web-ansvarig för vår hemsida Det är till styrelsen eller separat kontaktperson man i första hand skall vända sig om man har några frågor, önskemål eller påpekanden. Efter varje årsmöte uppdateras förteckning över samtliga i styrelsen samt andra kontaktpersoner. Den hittar du på föreningens hemsida Du underlättar föreningens arbete genom att: Tar del av föreningens information via hemsidan Anmäla din mail-adress för att få föreningsinformation via nätet. Ta del av de skrivelser, protokoll mm som kommer från föreningen och följa de uppmaningar de eventuellt innehåller. Meddelanden från föreningens styrelse skickas ut med mail till dem som anmält sin mail-adress samt delas i vissa fall även ut i brevlådorna. Anmäla adressändringar och ägarbyten till styrelsen så att medlemsförteckningen kan hållas aktuell. Följa bestämmelserna inom området. Betala medlemsavgiften inom föreskriven tid. Ställa upp på årsstämma (årsmötet). Ställa upp på städdagar och annat som föreningen kallar till. Hålla rent och snyggt inom hela området. Hålla hastigheten inom området. Parkera på avsedda platser, helst i garaget, inte på våra interna gator. Där råder parkeringsförbud. Vatten och avlopp Föreningen ansvarar för kallvattenstammen inklusive avstängningskran (kulvertventil) för varje länga och för varje fastighet. Efter kulvertventilen för varje fastighet är det fastighetsägaren som ansvarar för vattenrören. Föreningen bytte ut hela kallvattenstammen under år 2009 och Avloppsstammen som går igenom varje hus tillhör också föreningen. Här går gränsen vid varje anslutning från fastigheten till avloppsstammen. Fastighetsägaren ansvarar alltså för alla avloppsrör i sin fastighet. D.v.s att om det blir stopp i avloppsrören från kök, toalett, handfat, golvbrunn eller dylik anslutning till huvudstammen så är det fastighetsägaren som bekostar rensning av detta. Om man konstaterar att stoppet är i huvudledningen ringer man en spolbil för att få bort stoppet. Den kostnaden står föreningen för. Det är då viktigt att kontakta någon i styrelsen. För föreningens medlemmar ingår vatten och avlopp i kvartalsavgiften till föreningen eftersom vi inte har några individuella vattenmätare för varje fastighet. Eftersom det är kommunalt vatten och avlopp kontrollerar kommunen vattenkvalitén. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 3

4 Föreningens mark Enskilda fastigheter har som framhållits i avsnittet om rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare - i princip ingen annan rätt än allemansrätten vad gäller den mark som ingår i samfällighetsföreningen. Den marken utgörs av våra tomter, det berg och de träd som finns mellan fastigheterna på övre och nedre vägen, samt våra gästparkeringar. Marken är inte avsedd som uppläggningsplats eller soptipp för material som fastighetsägare vill göra sig av med. Det skall inte heller stå avregistrerade bilar eller husvagnar på våra gästparkeringar. Träd på föreningens mark (löv- eller barrträd med stubbdimension mer än 10 cm) får inte tas bort med mindre än att styrelsen kontaktats och godkänt åtgärden. Däremot är det angeläget att rensa upp den gemensamma marken från sly och annat som stör trevnad och ordning. Sådan slyröjning bör regelmässigt ske på städdagarna. Träd utanför föreningens mark tillhör Stockholms stad eller Huddinge kommun och det är således de som ansvarar och godkänner trädfällning. Arbetsdagar Styrelsen kallar till s.k. städdagar två gånger per år. Då utför vi tillsammans olika arbetsuppgifter i syfte att vårda och underhålla föreningens mark och anläggningar. Vägområdena skall hållas fria från hinder och vegetation enligt kommunens anvisningar. Föreningen hyr då in två containers som främst är avsedda för sly, löv och grenar som samlats in under städdagarna. Dagen avslutas med korvgrillning med mingel. Utomhuseldning Utomhuseldning av trädgårdsavfall får, enligt kommunens bestämmelser, endast ske under två perioder på året: vecka 18 (vår) och vecka 40 (höst) om inte ett generellt eldningsförbud införts av myndigheterna. Trivsel och Kultur För att skapa trivsel inom området måste alla medverka. Det gör vi genom att: Inte använda motorredskap och inte spika på huset tidiga morgnar och sena kvällar. Hålla ner ljudnivån när du har fest Inte låta hundar och katter förorena på gatan eller på andras tomter Hundägare tillser att hunden inte tillåts skälla ihållande och att kopplingstvånget respekteras. Inte under längre tid ha den egna tomten som upplagsplats för allehanda ej använda ägodelar. Hålla hastigheten (högst 10km/timme) och inte köra i onödan på vår väg. Parkera på avsedda parkeringsplatser, inte på våra interna vägar där parkeringsförbud råder. Det är inte tillåtet att tvätta sin bil på asfalterade ytor enligt miljölagen. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 4

5 Föreningens väg Glanshammarsgatan nummer (alla med udda nummer, totalt 69 st) tillhör sädeskornets samfällighetsförening och vägen inom vårt område är s.k. enskild väg men är tillgängliga för alla. Vägen förvaltas av föreningen och styrelsen är ansvarig för vägens underhåll (snöröjning, sandning mm) och att alla regler följs (hastighet, parkeringsförbud mm). Om reglerna inte följs kan styrelsen besluta att vidta nödvändiga åtgärder. För föreningens medlemmar ingår vägkostnaden i kvartalsavgiften till föreningen. Vintertid hålls vägarna plogade och vid behov sandade. Det finns dessutom tre sandbehållare på området som är till för att manuellt sanda där det behövs. Kontakta styrelsen om dessa är tomma. Högsta tillåtna hastighet enligt lokala trafikförordningen är 10 km/tim. Föreningens garage Föreningen ansvarar för våra garage. Varje fastighetsägare har tillgång till ett eget garage. Garaget är självklart främst avsett för att ställa sin bil i och styrelsen uppmanar därför samtliga fastighetsägare att ställa sin bil i garaget. Detta gör det svårare för biltjuvar och för bensintjuvar som slangar bensin från bilar som står på våra parkeringar, vilket skett vid ett flertal tillfällen. Bilförsäkringen blir också ofta billigare om man uppger att bilen står i garage. Om bilen parkeras i garaget så innebär detta också att färre bilar står på våra interna parkeringsplatser, vilka är avsedda som gästparkeringar. Dessa parkeringar räcker i dagsläget inte till. Detta resulterar i sin tur till att det alltför ofta står bilar parkerade utefter våra interna vägar, vilket inte är tillåtet eftersom där råder parkeringsförbud. Dessutom förorsakar bilarna utefter våra vägar att ambulans, brandbil och sist men inte minst sopbilen har svårt att ta sig fram. Sophämtarna har vi ett antal tillfällen uttalat sin vrede över felparkerade bilar och till och med vägrat att tömma våra soptunnor vid flera tillfällen. Värmen i våra garage är avstängd sedan år 2004 enligt ett beslut på årsmötet. Orsaken är att vi på detta sätt sparar mycket pengar på föreningens elräkning. Innan avstängningen betalade vi ca kronor per år och efter avstängningen så har vi betalat ca kronor per år. I våra garage finns det jordade eluttag vid varje garageplats, dessa eluttag är endast avsedda för mindre elektriska handverktyg t.ex. borrmaskin, lödkolv, dammsugare eller sladdlampa. Det är inte tillåtet att ansluta motorvärmare och/eller kupévärmare för bilen. Orsaken till detta förbud är förstås att vi då inte sparar pengar för elförbrukningen, men också att 4 garageplatser är avsäkrade med en 10 amperes säkring som inte tål den belastning som t.ex. kupévärmare och motorvärmare alstrar. En komplikation är också att det bara finns en säkringscentral i ett av 8 garage. Detta innebär att om säkringen löser ut, så måste den garageägare som har säkringscentralen i sitt garage kontaktas för att den trasiga säkringen ska kunna bytas och ström återigen ska finnas till belysning och eluttag. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 5

6 Sophämtning Varje fastighetsägare får själv avtala med kommunen vilket abonnemang som passar. Idag sker sophämtningen på torsdagar (hela året). Tänk på ställa ut din soptunna i god tid före torsdag morgon och att vända det runda handtaget utåt för att underlätta för sophämtarna. Det finns flera alternativ till abonnemang, t.ex. när det gäller storlek på soptunnor eller typ av kompostering, varför vi hänvisar till skriften "Dina sopor", som Stockholms Kommun skickar till alla abonnenter i början av varje år. Du kan också vända dig till kontaktcenter Stockholm på telefon med frågor om avfallshanteringen. Mer information finns även på kommunens hemsida: Post Post delas ut varje vardag året runt. Brevlådor för avgående post hittar du på Olshammarsgatan på Glanshammarsgatan och på Hagsätra torg vid ICA-butiken. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 6

7 Vart vänder du dig? För: Namn på företaget och vad de kan: Hur: Sophämtning Stockholms Stad, (Kontaktcenter Stockholm) Telefon: Byggnadsfrågor Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. På kommunens hemsida: finns väldigt mycket information, blanketter, namn- och telefonuppgifter. Låssmed El installation Enskede Lås, de monterar dörrlås, fönsterlås och tillbehör. Har jour dygnet runt. Telefon: (växeln) Telefon: Stopp i avloppet Cija Tank AB, Telefon dygnet runt. Telefon: Stopp i avloppet Stopp i avloppet Rörjouren Svenska AB i Farsta, Telefon dygnet runt. Jouraktören AB i Hägersten, Telefon dygnet runt. Telefon: Telefon: Fastighetstjänst ABC Fastighetstjänst; Glanshammarsgatan 101 VVS/rörarbeten, installationer, Kakling, Rörinspektion, Ventilations rengöring, Maskinrensning & högtrycksspolning av avlopp, Diamanthåltagning, Hushållsnära tjänster, flyttstädning, fönsterputs mm. Telefon: E-post: Övrigt: Styrelse eller utpekade kontaktpersoner kan hjälpa dig om du harfrågor eller problem som rör boendet i kvarteret Sädeskornet. Du kan naturligtvis också vända dig till någon granne för att få något råd eller tips på företag. Om du har något bra företag som du vill rekommendera kan du kontakta någon i styrelsen eller maila till så uppdateras denna skrift. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 7

8 Stadgar För Sädeskornets samfällighetsförening i Stockholms kommun, Stockholms län. 1 Firma Föreningens firma är Sädeskornets samfällighetsförening. 2 Samfälligheter Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning inrättad genom anläggningsbeslut (dnr ), Sädeskornet ga:1. Kabel-TV mm, Sädeskornet ga:2. 3 Grunderna för förvaltning Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. 4 Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2. 5 Styrelse säte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Stockholm kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och en suppleant. 6 Styrelse val Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på två år och tre ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordföranden bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledarmöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 8

9 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 9 Styrelse förvaltning Styrelsen skall: 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper, 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi, 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren. 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 10 Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en revisorssuppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 9

10 11 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari 31 december. 11A Underhålls- och förnyelsefond Respektive fastighet skall debiteras med maximalt 50 kr/fastighet och kvartal tills kr fonderats. 12 Föreningsstämma Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 13 Kallelse till stämma Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev i respektive fastighets brevlåda eller med e-post till de som medger detta. Kallelseåtgärd skall ske senast tre veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev i postlåda eller med e-post till de som medger detta. 14 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 10

11 15 Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1. val av ordförande för stämman 2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare) 3. val av två justeringsmän 4. styrelsens och revisorernas berättelser 5. ansvarsfrihet för styrelsen 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 7. ersättning till styrelsen och revisorerna 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9. val av styrelse och styrelseordförande 10. val av revisorer 11. fråga om val av valberedning 12. övriga frågor 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och Disposition av avkastning I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommit överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 17 Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 18 Flera verksamhetsgrenar Skall omröstning ske i frågor som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör: Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 11

12 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt 2. Att bo i kvarteret Sädeskornet Sida 12

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer