AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International"

Transkript

1 AQUATRON MODELL 4x300 UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE Aquatron International Aquatron International AB Lisselberga 1 Telefon / Fax: Västerås +46 (0) May 2007

2 Innehållsförteckning Punkt: Sid Innehålls- och figurförteckning 2 1 Inledning 3 2 Uppackning 4 3 Förberedelser 4 4 Installation av systemet Uppställning av Biokammare Montering och installation av Separator Rörinstallation WC till Separator Rörinstallation Separator till avlopp Installation av biokammarens ventilation Provspolning 5 5 Kompostering Start av kompost Maskkompostering 5 6 Speciallösningar Urinavskiljning UV-enheter 5 7 Skötselinstruktion Aquatron modell 4x Tillsyn av Aquatronsystem i drift Separator Underhåll och dränering av Biokammare Kompostering Maskkompostering Tömning av en sektion i biokammaren 10 8 Felsökning Blöt biobädd Lukt i lokalen Lukt när det blåser Igensatt Separator Stopp i separatorns vätskeutlopp Stopp i avloppet Flugor i biokammaren 11 Figurförteckning Figur: Sid 1 Måttskiss Aquatron 4x Montering av Separator 7 3 Anslutning av Separator och inloppsrör i dubbelmuff 7 4 Muff för lutningsförändring vid längre inloppsrör 8 5 Exempel på horisontella rörkrökar 8 6 Vätskeutlopp från Separator med vertikalt förbindelserör 9 7 Anslutning av biokammarens dränering till förbindelseröret från Aquatronseparatorn 9 2 May 2007

3 1. INLEDNING VIKTIGT! För att få anläggningen att fungera på ett tillfredsställande sätt är det av mycket stor betydelse att installations- och skötselinstruktioner noggrant efterföljes. I händelse av problem var vänlig kontakta leverantören. Så här fungerar det enligt naturens kretslopp Vattnet spolas till en separator där urin och spolvatten avskiljs från avföring och papper. Vätskan passerar eventuellt en UV-enhet och rinner därefter ut i ett avlopp för infiltration i marken. Det fasta av-fallet komposteras i en biokammare. Om så önskas kan användning av maskar påskynda denna process. 1. Aquatron använder standard snålspolande, hel- och halvspolande eller urinavskiljande WC-stolar. 2. Från WC-stolen spolas avföring, papper, urin (ej urinavskiljning) och spolvatten till en separator där vätskan avskiljs. Separeringen sker med hjälp av vattnets centrifugalkraft. Separatorn har inga rörliga delar. 3. Papper och avföring faller ned i biokammaren där kompostering sker. Om kompostmask används reduceras avfallets volym med c:a 90% vilket ger långa tömningsintervaller (normalt 1-2 år mellan tömningarna). En startkultur på maskar kan beställas från olika maskodlare. Optimal temperatur för kompostering är grader Celsius, vilket rekommenderas för permanentboende. Komposteringen är flug- och luktfri då biokammaren är ventilerad och den överskottsvätska, som följer med pappret, dräneras bort. Vid tömning av Aquatron modell 90 och 400 skall efterkompostering ske. Detta behövs inte för modellerna 4x100, 4x200 och 4x Vätskan rinner till en UV-enhet där den belyses med ultraviolett ljus som effektivt avdödar bakterierna. Vätskan kan därefter ledas till ett avlopp. Systemet kan även installeras utan UV-enhet i de fall bakterieavdödning bedöms onödig eller olämplig, exempelvis vid kvävereduktion med så kallad kväverreduktion eller fosforenhet i avloppet. Eftersom vätskan avskiljes har Aquatron inga kapacitetsproblem vid tillfälliga toppbelastningar. Jag ber att få gratulera dig till ditt miljövänliga Aquatron toalettsystem! Vår erfarenhet från många nöjda kunder under mer än 20 år är att ett korrekt installerat och väl underhållet Aquatronsystem fungerar tillfredsställande under många år framöver till glädje för boende och gäster. Henry Steffensen Verkställande direktör, Aquatron International, Amberes AB May

4 2. UPPACKNING Följande delar är packade inuti biokammaren: Separator (över- och underdel), slangklämma till separatorn, trådkrans, grenrör till biokammarens utlopp, förbindelserör mellan separator och grenrör, 90 o rörböj för hopkoppling av förbindelserör med grenrör, vridstång, skopa för tömning av komposten samt kanalfläkt. För lutningsändring av 110 mm inloppsrör från WC medföljer en vinklad dubbelmuff. För justering av separatorns höjd medföljer en triangelformad höjdjusteringsplatta. 3. FÖRBEREDELSER Följande erfordras för installation av AQUATRON-systemet utöver WC-stolarna. Komponenter markerade med asterisk (*) medföljer leveransen, övriga anskaffas efter behov: RÖR: WC Separator WC-böj 110 mm x 90 o Antal beroende av antalet WC-stolar 110 mm dubbelmuffar Antal beroende av rördragning 1 st 110 mm vinklad muff (*) För 4% 1 lutningsändring av inloppsrör 110 mm rör Inloppsrör efter behov Separator avlopp 2 st förbindelserör 110 mm (*) Vertikalt 75 cm och horisontellt 80 cm 2 st muff 110 mm (*) Dubbelmuff 2 st 90 o rörböj, 110 mm (*) Enkelmuff till vertikalt och horisontellt rör T-rör 110 mm / 50 mm muff (*) För anslutning av dränering 90 o rörböj, 50 mm (*) För biokammarens dränering ÖVRIGT: Grov täckbark eller pinjebark OBS: Inte barkmull, 2 säckar (2 x 50 liter), se punkt 7.3. Plattform (*) För uppställning av biokammare Kanalfläkt, 1-fas 230 V (*) För 100 mm ventilationskanal 100 mm ventilationsrör För biokammarens ventilation 4. INSTALLATION AV SYSTEMET 4.1 Uppställning av Biokammare Placera plattformen stabilt och vågrätt. Biokammaren placeras därefter på plattformen. För mått se figur Utrymmet för Aquatronanläggningen skall vara frostfritt: - optimal temperatur för komposteringen är 12 C eller däröver; - omgivande temperatur bör vid maskkompostering vara minst 15 C; - vid behov isoleras utrymmet och installeras termostatreglerat element eller värmekabel. 4.2 Montering och installation av Separator Sätt ihop separatorns båda delar om den inte redan är monterad. Kontrollera att trådkransen bottnar i separatorhalsen och att trådarna inte är korsade. Separatorns överdel (cyklonen) skall vila mot tråd-kransen. Skruva därefter åt slangklämman något så att över- och underdel sitter ihop. Det får inte finnas glapp mellan cyklonen och trådkransen, se figur Placera den triangelformade höjdjusteringsplattan på biokammaren. Ställ separatorn ovanpå och med underdelens utloppsrör vänt mot biokammarens utsida. Vrid separatorns överdel i riktning mot anslutningsröret från WC-stammen. Kontrollera att separatorns överdel vilar mot trådkransringen och dra fast slangklämman så att separatorns över- och underdel fixeras Separatorn måste installeras så att dess vertikallinje är lodrät, se figur Rörinstallation WC till Separator Mellan WC-stolar och Separator används 110 mm rör. 1 / Med hänsyn till våra allmänna läsare/intressenter uttryckes rörlutningar i % i stället för det i installationsbranschen gängse 4 May 2007

5 OBS! Till Aquatronseparatorns inlopp får endast WC anslutas. För avlopp från bad, disk, tvätt etc används separat rörledning. Eventuell hopkoppling av ledningarna skall ske efter Aquatronsystemet Separatorn ansluts till en 110 mm dubbelmuff. OBS: Separatorn skall stå horisontellt och med separatorns vertikallinje lodrät. Vid behov justeras lutningen med hjälp av triangelns höjdjusteringsskruvar. Inloppet måste vara helt inskjutet i anslutningsmuffen, se figur Det horisontella avståndet mellan WC och separator skall vara minst en meter. Sista metern (närmast separatorn) skall inloppsröret ha en lutning på 5% (5 cm) se figur 4. I övrigt skall den horisontella lutningen vara c:a 1% från WC. Använd medföljande 110 mm vinklade muff för att åstadkomma denna lutningsförändring, se figur 4. (OBS! Muffens färgmärke skall vara vänt nedåt).kontrollera även att inloppsrörens lutning är jämn och att det inte finns några svackor där spolvätska kan bli stående För eventuella horisonella rörkrökar, se figur Rörinstallation Separator till avlopp För rördragningen från separatorns utlopp används medföljande 110 mm förbindelserör. Det rör som har längden 75 cm monteras vertikalt och sammankopplas via 90 o dubbelmuffen med det horisontella förbindelseröret (längd 80 cm), se figur 6. Till detta förbindelserör ansluts även biokammarens dräneringsutlopp (50 mm diam.) med hjälp av medföljande rörböj och T-rör. Se figur Rördragningen fixeras lämpligen på plattformens sida Ett vattenlås, 110 mm diameter, måste finnas vid anslutningen till avloppet för att förhindra att lukt från avloppet tränger in i toalettsystemet. 4.5 Installation av biokammarens ventilation Kanalfläkten monteras på biokammarens ventilationsstos och ansluts till separat ventilationskanal. Det kan vara lämpligt att ventilationsrörets topp förses med ett flugnät. Kanalfläkten ansluts till 230 Volt jordat uttag. OBS! Ventilationskanalen får inte anslutas till övrig ventilationen, då detta kan ge upphov till lukt- och flugproblem. 4.6 Provspolning Be någon spola enbart vatten i någon WC-stol och kontrollera samtidigt hur mycket vatten som kommer ned i biokammaren. Vid spolning med enbart vätska bör maximalt 0,5 dl vatten komma ner den vägen.om för mycket vatten kommer ned i biokammaren kan det bero på följande: Om vattnet kommer ned i början av spolningen är vattnets hastighet för hög minska rörlutningen; Om vattnet kommer ned i slutet av spolningen är hastigheten på vattnet för låg öka rörlutningen. 5. KOMPOSTERING 5.1 Start av kompost Dränering av biokammaren: Lägg ett 4-6 cm lager med grov täckbark (OBS: Inte barkmull!) i biokammaren, se även punkt 7.3 och punkt 7.4. Fördela täckbarken jämnt över bottenytan. Tillsätt också lite trädgårdskompost för att få med bakterier/mikroorganismer, så kommer komposteringsprocessen igång snabbare. 5.2 Maskkompostering Se punkt SPECIALLÖSNINGAR 6.1 Urinavskiljning (urinsortering/urinseparering): Till Aquatron biologiska toalettsystem kan även anslutas urinsorterande toalettstolar. Kontakta Aquatron International för information. 6.2 UV-enheter: UV enheter för bakterieavdödning av den avskiljda spolvätskan kan installeras som tillbehör. Kontakta Aquatron International för ytterligare information. May

6 Figur 1: Måttskiss Aquatron 4x300 6 May 2007

7 Figur 2: Montering av Separator Figur 3: Anslutning av Separator och inloppsrör i dubbelmuff May

8 Metern närmast separatorn skall ha en 5% lutning (5 cm), övrigt inloppsrör skall ha en 1% lutning (1 cm lutning per löpmeter) Figur 4: Rörlutning och muff för lutningsförändring vid längre inloppsrör Figur 5: Exempel på horisontella rörkrökar 8 May 2007

9 Figur 6 Vätskeutlopp från Separator med vertikalt förbindelserör Anslutning av 50 mm dränering från 4x300 biokammare till förbindelseröret från Aquatronseparatorn (från höger) för vidare anslutning till vattenlås (snett uppåt vänster). Figur 7: Anslutning av biokammarens dränering till förbindelseröret från Aquatronseparatorn May

10 7. SKÖTSELINSTRUKTION FÖR AQUATRON MODELL 4x Tillsyn av Aquatronsystem i drift Det kan vara lämpligt att titta till Aquatronsystem i drift ungefär var 14:e dag. Genom att upptäcka eventuella avvikelser tidigt och då omgående rätta till dem kan många korrigeringar ske betydligt enklare än om en mindre driftsavvikelse fått bygga sig till en allvarlig driftsstörning. Punkterna nedan ger råd om kontroller och åtgärder för den löpande tillsynen. I punkt 8 finns även ett speciellt felsökningsschema. 7.2 Separator På ovansidan av separatorn sitter ett lock som kan tas av för att möjliggöra inspektion. Ibland kan papper fastna i trådkransen. Ta loss locket och peta ner pappret med hjälp av en pinne eller liknande. Allt för mjukt papper kan filta sig för tidigt. Det finns då risk för att det fastnar i trådkransen vilket innebär att för mycket vatten kommer ned i biokammaren. För att undvika detta bör man byta till annan typ av papper. Beroende på vattenkvaliteten, t ex vatten med stor kalk- eller järnhalt, kan beläggningar uppstå. Det är lämpligt att göra en kontroll en gång om året. Vid svår beläggning, ta loss de olika delarna och rengör med borste. 7.3 Underhåll och dränering av Biokammare Kontrollera med jämna mellanrum dräneringen och konsistensen av komposten i biokammaren. Kontrollera att det inte byggs upp en papperspelare i biokammaren, då detta kan orsaka stopp i separatorn. Om så är fallet vältes pelaren med ett lämpligt redskap; alternativt vrid något på biokammaren eller växla till nästa komposteringsfack. I biokammaren skall det finnas ett bottenlager med 4-6 cm täckbark jämnt fördelat över botten och 10 cm upp över dränerings-gallret (OBS: Viktigt!). Tillsätt också litet trädgårdskompost för att få med bakterier/mikro-organismer, då kommer komposteringsprocessen igång snabbare. Det är viktigt att grov bark användes, är den för fin kan den täppa igen dräneringshålen och resultera i för blöt kompost. Lämpligt material är täckbark, pinjebark eller pyntbark, som kan köpas i de flesta affärer som saluför komposteringsprodukter. För att försäkra sig om att barken är tillräckligt grov (minimum 10 mm) kan man lägga ut en presenning på marken; hälla ut barken och avlägna alltför fina delar. Efter några års användning kan dräneringsbädden/täckbarken behöva förnyas. 7.4 Kompostering För att få en fullgod kompostering krävs en bra kol-/kvävebalans. I en latrinkompost kommer kol i huvudsak från toalettpapper och strömaterial som t ex sågspån; medan kvävet finns i fekalierna. I Aquatronsystemen erhålles en bra kol-/kväve-balans vid normal användning av toalettpapper. Om komposten vid rätt installerad separator och rätt utförd dränering ändå är blöt, kan det bero på för lite kol. Sprid då strömaterial över, t ex sågspån, över komposten.för att få en fullgod kompostering krävs en bra kol-/kvävebalans. I en latrinkompost kommer kol i huvudsak från toalettpapper och strömaterial som t ex sågspån, medan kvävet finns i fekalierna. 7.5 Maskkompostering För att påskynda nedbrytningen av komposten och kraftigt reducera kompostmängden (avfallsmängden reduceras i volym med c:a 90%) kan kompostmask av sorten Esenia Foetida (dyngmask) användas. Masken tillsättes efter några veckors användning av toalettsystemet. Masken kan köpas i de flesta butiker som handlar med komposteringsprodukter. Denna typ av kompostering fungerar bäst i temperaturer mellan +12 och +25 C. Vid permanentboende bör temperaturen överstiga +15 C i det rum där biokammaren är placerad. Vid temperaturer under +10 C avtar maskens aktivitet och näringen räcker längre, vilket är en fördel i fritidshus som står obebodda under en längre tid. OBS: Biokammaren måste stå frostfritt för att maskarna skall kunna överleva! 7.6 Tömning av en sektion i biokammaren Då den först använda komposteringssektionen kommit fram till tömningsluckan så kan det komposterade materialet enkelt avlägsnas med hjälp av en skopa eller liten skyffel. Lämna kvar ett bottenskikt på c:a 5 cm för att bibehålla täckbarken (dräneringsbädden) såvida inte dräneringslagret måste förnyas. Vid onormal belastning eller vid ogynnsamma komposteringsförhållanden kan efterkompostering eventuellt erfordras. Detta skall i så fall ske i en kompostbehållare med tät botten för att undvika eventuellt läckage. 10 May 2007

11 8. FELSÖKNING TYP AV FEL ORSAK ÅTGÄRD 8.1. Blöt biobädd - Dålig dränering Kontrollera att dräneringshålen inte är igensatta och att dräneringsbädden utförts enligt punkt och Det kommer för A: Kontrollera att separatorns överdel (cyklonen) är mycket vatten horisontell och vertikallinjen lodrät, se figur 2. B: Kontrollera att trådkransen sitter rätt och ingen av trådarna ligger emot separatorhalsens insida; trådarna skall ha en svag lutning inåt mitten, se figur 2. C: Kontrollera att inget papper fastnat i trådkransen. Se punkt 7.2. D: Kontrollera att cyklonen bottnar mot trådkransen utan glapp. Se punkt och figur 2. - Spolning ger svallvågor E: Kontrollera inloppsrörets lutning. Vid för stor lutning eller avslutas med rännil/efterskvättar - Läckande WC-stol F: WC-stolen repareras. 8.2 Lukt i lokalen - Blöt biobädd Se ovan. kommer vätska ned i biokammaren i början av spolningen; vid för liten lutning vid spolningens slut, se punkt 4.6. Kontrollera att inga svackor finns på inloppsröret, se punkt Felaktig ventilation A: Ventilationsröret är för kort, når inte över tak. B: Ventilationen är sammankopplad med annan ventilation i huset. C: Kontrollera vattenlåset till avloppet så att lukt inte kommer in från avloppet. 8.3 Lukt när det blåser - Luft pressas ner i Ventilationsröret går inte tillräckligt högt över taket utan ventilationen måste förlängas; förses eventuellt med vindturbin. 8.4 Igensatt Separator - För hög papperspelare Vält papperspelaren med lämpligt redskap, alternativt har byggts upp i bio- vrid något på biokammaren eller växla till nästa kammaren komposteringsfack. Se punkt Trådarna i separatorns Räta ut trådarna. trådkrans är krökta eller korsade - Separatorns inlopp är Rätta till, se figur 3. inte helt inskjutet i anslutningsmuffen 8.5 Stopp i separa- - För hög hastighet på Se punkterna 4.3.2, 4.3.3, och 4.6. torns vätskeutlopp spolvattnet, orsakat av för stor lutning på röret från WC-stolen 8.6 Stopp i avloppet - Avlagringar eller främ- Kontrollera att inget stopp hindrar vätskan i vätskemande föremål i vätske- utloppet eller i vätskeutloppets vattenlås. Rengör utloppet och avlägsna eventuella avlagringar/hinder. 8.7 Flugor i bio- - Blöt biobädd Se 8.1 och 8.2 ovan. Bespruta insidan av biokammaren kammaren med lämpligt insektsmedel. Kontrollera eventuellt flugnät på toppen av ventilationsröret. May

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 30

Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. 2012:1 MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, som transporterar avfallet med vakuumluft hela vägen direkt till tanken vid spolning.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett till tank Monteringsanvisning OBS, läs hela anvisningen innan beställning eller monteringen påbörjas. Styrenhet Vakuumenhet Toalett Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, där avfallet transporteras

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT - EXTREMT SNÅLSPOLADE TOALETTER SAMT URINSORTERANDE TOALETTER & URINALER, FÖR AVSKILJNING AV KLOSETTVATTEN

MARKNADSÖVERSIKT - EXTREMT SNÅLSPOLADE TOALETTER SAMT URINSORTERANDE TOALETTER & URINALER, FÖR AVSKILJNING AV KLOSETTVATTEN MARKNADSÖVERSIKT - EXTREMT SNÅLSPOLADE TOALETTER SAMT URINSORTERANDE TOALETTER & URINALER, FÖR AVSKILJNING AV KLOSETTVATTEN Februari 2001 2 Marknadsöversikt - Extremt snålspolade toaletter Förord Intresset

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer