Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011"

Transkript

1 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

2

3 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

4 Tidigare isbn (Bokslut 1987) publicering: isbn (Bokslut 1988) isbn (Bokslut 1989) isbn (Bokslut 1990) isbn x (Bokslut 1991) isbn (Bokslut 1992) isbn (Bokslut 1993) isbn (Bokslut 1994) isbn (Bokslut 1995) isbn (Bokslut 1996) isbn (Bokslut 1997) isbn (Bokslut 1998) isbn (Bokslut 1999) isbn (Bokslut 2000) isbn (Bokslut 2001) isbn (Bokslut 2002) isbn (Bokslut 2003) isbn (Bokslut 2004) isbn (Bokslut 2005) isbn (Bokslut 2006) isbn (Bokslut 2007) isbn (Bokslut 2008) isbn (Bokslut 2009) isbn (Bokslut 2010) Producent: sveriges kommuner och landsting Avdelningen för ekonomi och styrning Stockholm statistiska centralbyrån Avdelningen för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi Örebro Förfrågningar: Hans Ekholm (tabell 10) skl Derk de Beer (tabell 4, 5 & 11) skl Bengt-Olof Knutsson (tabell 4 & 5) skl Anders Nilsson (tabell 1, 2 & 3) skl Peter Sjöquist (tabell 6, 7, 8a, 8b & 8c) skl Signild Östgren (tabell 9) skl Ingela Johansson, scb , Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting 1:a upplagan issn isbn Grafisk form och produktion: Elisabet Jonsson Omslagsnycklar: Ordförrådet Bertil Örtenstrand ab. Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri ab, Klippan. Satt i BerlingNova och Charlotte Sans SKL, tabeller i Helvetica-Narrow. Tryckt på Trucard 1 gloss 220 gr (omslag) och Profimatt 100 gr (inlaga) 2

5 Förord Hur står det till med ekonomin och vad kostar olika verksamheter i en kommun? För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att analysera den egna kommunen, men också att kunna jämföra den med andra. Kommunal verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och jämförelser är ofta komplicerade. Svaren på varför skillnader mellan olika kommuner ibland kan vara så stora finns inte alltid i denna skrift. Jämförelsetalen kan dock ge uppslag till frågor att arbeta vidare med. I år utkommer denna rapport med sin tjugofemte årgång. Under årens lopp har rapporten ständigt förändrats och förbättrats. Sedan nå - gra år tillbaks finns huvuddelen av den kommunalekonomiska stati - stiken i olika databaser som är tillgängliga via Internet. Fortfarande finns det dock ett behov av att även publicera ett urval av dessa uppgifter i denna tryckta form. Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2011 som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån (scb). Vi vill tacka kommunerna för deras omfattande arbete med att redovisa dessa uppgifter. Sveriges Kommuner och Landsting (skl) och scb är gemensamt ansvariga för denna publikation. Projektansvarig på förbundet är Hans Ekholm; Ingela Johansson vid scb är ansvarig för merparten av grund - materialet till tabellerna. Stockholm, den 6 juli 2012 Peter Fitger Avd. för ekonomi och styrning Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting Katarina Wizell Avd. för nationalräkenskaper Enheten för Offentlig Ekonomi och Mikrosimuleringar Statistiska centralbyrån 3

6 Innehåll Inledning... 5 Att jämföra kommuner Tabeller 1 Resultaträkning Balansräkning Finansiella nyckeltal Kostnader för olika verksamheter Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnad Nyckeltal för utbildning Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg a Nyckeltal för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning b Nyckeltal för äldreomsorg c Nyckeltal för omsorg om personer med funktionsnedsättning Nyckeltal för individ- och familjeomsorg Nyckeltal för personal, skattesatser m.m Kostnader jämfört med strukturårsjusterad standardkostnad

7 Inledning I denna rapport redovisas både finansiella nyckeltal och nyckeltal avseende olika verksamheter. I verksamhetsredovisningen är det fram för - allt utbildning, förskoleverksamhet, individ- och familjeom sorg, äldresamt handikappomsorg som redovisas. Övriga kommunala verksamhetsområden redovisas med mer övergripande nyckeltal. Vår avsikt med denna publikation är bland annat att ge en återrapportering till kommuner från det mycket omfattande räkenskapssammandrag som kommunerna varje år lämnar in till scb. Nyckeltal av denna art, och jämförelser med andra kommuner, innehåller mycket intressant information. Hela sanningen om tillståndet i en kommun och dess verksamheter är dock svårfångad. I första hand kan denna rapport ge impulser till fortsatta analyser. De redovisade nyckeltalen bör därför ses som indikatorer på inom vilka områden som det kan vara intressant att analysera vidare i den egna kommunen. Aktuellt Kommungruppsindelning Kommungruppsindelningen som nu används är den som gäller från och med den 1 januari Varje kommuns grupptillhörighet framgår av tabell 10; se särskilt definitionerna av de nya kommungrupperna på si dan 246. För den som vill veta mer om hur indelningen är gjord och vilka variabler som mäts hänvisar vi till vår webbplats och si dan Kom muner & landsting, Om kommuner, Kommungruppsindelning. Kostnader jämfört med strukturkostnader 2011 I tabell 11 redovisas kostnaderna för vissa kärnverksamheter jämfört med den kostnad kommuner skulle ha om man bedrev verksamheten i nivå med de strukturella faktorerna, såsom de beräknas i det statliga kostnadsutjämningssystemet. Då Vad kostar verksamheten 2011 trycks finns endast tillgång till preliminära beräkningar av standardkostnader. Definitiva värden kommer till årsskiftet. Upp daterade värden kommer att läggas in i data bas erna och i tabellerna som uppdateras och kan hämtas på scb:s webb plats. 5

8 Vägda och ovägda genomsnitt Genomsnitten för de olika kommungrupperna är ovägda, det vill säga alla kommuner väger lika tungt vid beräkning av genomsnitten. De ovägda genomsnitten beräknas som summan av kommunernas nyckeltal i form av kostnad per invånare eller per målgrupp, dividerat med antalet kommuner. För riket redovisas i tabellerna även vägda genomsnitt. I de vägda genomsnitten beaktas kommunstorleken vilket till exempel innebär att en stor kommun påverkar nyckeltalen mer än en liten kommun. De vägda genomsnitten för hela riket beräknas som summan av kommunernas belopp i absoluta tal dividerat med antalet invånare i riket. I anslutning till varje tabell finns en beskrivning av vilka definitioner som styrt de presenterade nyckeltalen samt vissa analysinstruktioner. Rapportens disposition Rapporten innehåller tretton olika tabeller med olika typer av nyckeltal som presenteras kommunvis sorterade per län. Nyckeltalen redovisas i kronor per invånare, kronor per viss målgrupp, som indextal eller som procenttal. Dessutom presenteras även nyckeltal summerade efter folkmängdsstorlek, kommungrupper, total och egen skattesats. Av tabell 10 framgår vilken kommungrupp varje kommun tillhör. Rapportens uppgifter i digital form Skriften och tabellerna Denna skrift samt länkar till Exceltabeller finns utlagd på Sveriges Kommuner och Landstings webb plats (www. skl.se). Klicka på: Vi arbetar med, Statistik, Publikationer-Statistik. Sedan mitten av maj har scb lagt ut merparten av de tabeller som presenteras i denna skift på sin webbsida (www.scb.se) i Excelformat. Gå in under rubriken Hitta statistik, Statistik efter ämne och klicka på Offentlig ekonomi samt Räkenskapssammandrag för kommuner. Av olika orsaker kan enstaka nyckeltal saknas för några kommuner. I tabellernas Excelfil på scb:s webbplats (www.scb.se) kommer uppdateringar att ske när nya kommunuppgifter blir tillgängliga. 6

9 Databaser Den 1 januari 2011 togs den nya databasen i bruk. I Kolada publiceras nyckeltalen från Vad kostar verksamheten i Din kommun? Kolada ersätter de tidigare databaserna Kommundatabasen, WebOr och Sjukvårdsdata i Fokus. Motsvarande analysfunktioner samt historiska data som fanns i dessa databaser är överförda till Kolada. Kolada administreras av Rådet för främjande av kommunala analyser (rka). Se vidare i Nyckeltalen i denna rapport finns också tillgängliga i Sveriges statistiska databaser. Databasen nås via scb:s webbplats Rapportens underlag Uppgifterna grundar sig till största delen på den bokslutsstatistik som scb varje år samlar in från kommuner genom det så kallade räkenskapssammandraget (rs). Om enstaka uppgifter inte är tillgängliga eller bedöms som alltför osäkra för att presenteras så anges detta med två punkter [..] i tabellerna. Om intet finns att redovisa (värdet noll) markeras detta med ett streck [ ] i tabellerna. För att förbättra jämförbarheten mellan kommuner har vissa justeringar av kommunernas inlämnade underlag gjorts. Detta kan ibland avvika från de redovisningsprinciper som kommuner använt i sina se pa - rata bokslut. Förändring av mättidpunkt kan påverka jämförelser med tidigare år i tabell 8a c och 11 Statistiken i tabellerna bygger på mängdstatistiken från Socialstyrelsen med mätdatum 1 oktober

10 Tips om andra skrifter, rapporter och webbplatser För fördjupade analyser av olika delområden inom den kommunala sektorn kan vi tipsa om följande publikationer och webb platser. Från Sveriges Kommuner och Landsting, Aktuellt om skola och barnomsorg Aktuellt om äldreomsorgen Ekonomirapporten. Handikappnycklar en modell för analys och reflekterande Kommunal personal Kommunernas marknadsanvändning Parkering på gatumark parkeringsavgifter, felparkerings - avgifter m m i kommunerna Öppna jämförelser: Grundskola, Äldreomsorg, Vård och omsorg om äldre, Trygghet och säkerhet, Folkhälsa Från Statistiska cen tral byrån. På webbplatsen välj Hitta statistik, Statistik efter ämne, Offentlig ekonomi. Där finns bland annat: Årsbok för Sveriges kommuner Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting (rs) Årsbok för offentlig ekonomi Rådet för främjande av kommunala analyser och jämförelser www. kolada.se Från Socialstyrelsen, Jämförelsetal för socialtjänsten Hos Skolverket, finns tre databaser: Databas för jämförelsetal siris salsa 8

11 Att jämföra kommuner... Den främsta avsikten med denna sammanställning av nyckel- och jämförelsetal för kommuner är att ge möjligheter till jämförelser mellan dem. För att en jämförelse ska vara möjlig krävs dock att uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har tillämpats kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom rs spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots olika kontroller både på kommunnivå och av scb, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser av olika slag är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som är tänkbara till uppkomna skillnader. hur var det förra året? I denna utgåva av Vad kostar verksamheten i Din kommun? redovisas enbart uppgifter för år Vi har prioriterat en så snabb redovisning som möjligt. Vid skapandet av tidsserier måste också uppgifter som gäller olika år justeras så att de faktiskt omfattar samma sak även om regelförändringar givit olika definitioner olika år. Kommunerna har dock möjlighet att själva göra jämförelser med motsvarande nyckeltal föregående år. Kommunen vet ju bäst vilka förändringar som eventuellt kan ha skett såväl regelmässigt som inom kommunen som förklarar en större skillnad över tiden. Det kan vara stora strukturella förändringar som påverkar den kommunala verksamheten eller det kan vara någon tillfällig händelse som gör att siffrorna ser helt annorlunda ut för någon viss företeelse vid olika mättillfällen. Jämförelser mellan olika kommuner kan ge impulser och kunskaper om hur verksamheter kan bedrivas så effektivt som möjligt. Skillnader i nyckeltal och jämförelsetal kan bero på flera olika saker och den kunskap om verksamheten som finns i kommunerna kan väl tas tillvara vid analyser och diskussioner om uppgifterna i tabellerna. 9

12 Vid jämförelser mellan kommuner måste man också ta hänsyn till skillnaderna i kommunernas befolkningsstruktur och andra bak grunds - faktorer. Dessa uppgifter finner man enklast på webb platserna www. scb.se och I anslutning till tabelldefinitionerna till tabellerna 8b och 11 har vi via exempel försökt visa hur man kan genomföra en lite mer djupgående analys. Nedan har vi sammanställt några vanligt förekommande frågor och tänkbara svar till de övriga tabellerna. Frågor och tänkbara svar Tabell 1 Resultaträkning 2011 Varför varierar verksamhetens intäkter? Kommuner har i olika hög grad valt att organisera avgiftsfinansierad verksamhet i kommunen eller i kommunala företag. Omfattningen av verksamhet som finansieras med riktade statsbidrag eller eu-bidrag varierar. När verksamhet bedrivs via entreprenader kan avtalen vara utformade så att bruttoredovisningen av kommunens intäkter och kostnader jämfört med egen regi blir missvisande. Olika policy i synen på avgiftsfinansiering. Varför varierar verksamhetens kostnader? Samma förklaring som de tre första punkterna ovan. Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller social struktur. Den kommunala servicen är olika utbyggd. Kvalitet och effektivitet. Varför varierar skatteintäkter och generella statsbidrag? Kommuner har olika skattekraft och olika skattesatser. Det statliga utjämningssystemet innebär att vissa kommuner får betala för utjämning och andra kommuner får finansiella tillskott via statsbidrag och utjämning. Hur ska extraordinära intäkter analyseras? Posterna är av engångskaraktär, de bör därför inte ses som en finansieringskälla för den ordinarie driftverksamheten. I det lagstadgade balanskravet (från och med år 2000) får i regel inte dessa intäkter medräknas. 10

13 Tabell 2 Balansräkning 2011 Varför har kommuner stora skillnader i värdet av sina anläggnings - tillgångar? Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedriva det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift. Anläggningstillgångarna kan vara uppförda vid olika tidpunkter och därmed i olika penningvärden. Tillgångarna värderas enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde med planenliga avskrivningar av detta värde. Någon enstaka kommun kan ha beräknade värden för äldre tillgångar som inte är värderade enligt principen om ursprungligt anskaffningsvärde. Varför varierar kommunernas skuldsättning? Kommuner har olika policy beträffande lånefinansiering respektive självfinansiering av investeringar. Den finansiella ställningen varierar i olika kommuner. Behoven av nyinvesteringar varierar mellan kommuner. Kommuner har valt olika organisationsformer, allt från att bedriva det mesta i egen regi till en långtgående bolagisering eller entreprenaddrift. Tabell 3 Finansiella nyckeltal 2011 Vad betyder ett högt värde för verksamhetens självfinansierings - grad? Det indikerar att kommunen tar ut högre avgifter från verksamheten än andra kommuner. Det kan även innebära att kommunen till exempel säljer mycket verksamhet till andra kommuner eller att kommunen har erhållit mer riktade statsbidrag än andra kommuner. Vad betyder det när summan av de två nyckeltalen om nettoinvesteringarnas finansiering tillsammans överstiger 100 procent? Varje nyckeltal visar hur mycket som kan användas till att finansiera investeringarna, var för sig. Om summan överstiger 100 procent har kommunen antagligen inte behövt låna till sina investeringar. Det är också troligt att kommunens likviditet förstärkts. 11

14 Varför varierar soliditeten? Kommuner har finansierat sina tillgångar på olika sätt. En hög soliditet visar att kommuner i hög grad självfinansierat sina tillgångar vilket indikerar en finansiell uthållighet på lång sikt. Om en hög andel av affärsverksamheten är organiserad i kommunen brukar det i regel innebära att soliditeten är lägre då anläggningstillgångarna i dessa verksamheter ofta har lånefinansierats. Tabell 4 Kostnader för olika verksamheter 2011 Tabellen innehåller kostnader och nettokostnader. Varför varierar kostnaden per invånare? Skillnader i åldersstruktur, vilket särskilt gäller utbildning, förskoleverksamhet samt omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Skillnader i geografisk och social struktur. Skillnader i utbuds- och servicenivåer. Skillnader i kvalitet och effektivitet. Politiska prioriteringar. Varför varierar nettokostnaden per invånare? Utöver förklaringarna som redovisats för föregående fråga kan skillnader förklaras av: Skillnader i avgiftsfinansiering Skillnader i de riktade statsbidrag som finns kvar. Tabell 5 Köp av verksamhet som andel av verksamheternas kostnader 2011 Ingår så kallade interkommunala ersättningar för elevplatser i begreppet Köp av verksamhet? Ja, alla sammanhållna tjänster som kommunen köper av en annan juridisk person ingår (se definitionen till tabell 5). Av vad består skillnaden mellan de två kolumnerna Totalt och Därav föreningar och övriga företag? Skillnaden mellan de två talen visar den andel av verksamheten som bedrivs av organisationer och företag som kontrolleras eller ägs av stat, kommuner och landsting. 12

15 Tabell 6 Nyckeltal för utbildning 2011 Varför varierar kostnaden per grundskoleelev? Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. Samordning av skola/barnomsorg med exempelvis integrerad skolbarnsomsorg i skolans regi. Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Varför kostar gymnasieeleven olika? Elevens programval där variationen i kostnad är mycket stor, från billiga teoretiska till dyrare specialinriktade yrkes program. Skillnader i geografisk struktur det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Varför varierar kostnaden per heltidsstuderande för Komvux? Skolverket har etablerat ett nytt sätt att beräkna antalet heltidsstuderande för Komvux. Från och med 2008 används begreppet verksamhetspoäng i stället för elever. Detta kan innebära att kostnaden per heltidsstuderande påverkas om man har elever som studerar men inte tar poäng i proportion till deltagandet. En fördjupad redovisning av statistik inom skolor redovisas på Skolverkets webbplats Tabell 7 Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarns - omsorg 2011 Varför varierar kostnaden för barnomsorg? Olika personaltäthet och personalsammansättning. Skillnader i vistelsetider och öppettider. Barngruppens storlek och ålderssammansättning. Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar. 13

16 Kostnad per heltidsbarn Kostnad per heltidsbarn i förskolan, familjedaghem och fritidshem beräknas inte längre pga för gamla underlag vid beräkning av vistelsetid. Tabellerna 8a, b & c Nyckeltal för omsorg om äldre och per - soner med funktionsnedsättning 2011 Varför så stora skillnader i kostnad per pensionär och funktions - hindrad? Kommunerna har tagit över olika mycket verksamhet från landstingen. Kommunen kan ha relativt sett fler äldre som är mer vårdkrävande än yngre pensionärer. Variationer i ohälsotillstånd. Olika organisation av verksamheten för hjälp i hemmet eller mer av särskilt boende. Skillnader i geografisk struktur, det vill säga stora avstånd och gles bebyggelse. Variationer i personaltäthet Anhöriginsatserna varierar Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning. Statistiken i tabellerna bygger på mängdstatistiken från Socialstyrelsen med mätdatum 1 oktober Ett exempel på hur äldreomsorgen kan analyseras framgår av definitionen till tabell 8b på sidan 176. En fördjupad redovisning av olika nyckeltal inom socialtjäns tens område kommer under hösten 2012 att redovisas av Socialstyrelsen i Jäm förelsetal för socialtjänsten Tabell 9 Nyckeltal för individ- och familjeomsorg 2011 Varför varierar kostnaden för ekonomiskt bistånd? Olika social struktur. Skillnader i arbetslöshet. Skillnader i andelen invandrare. Hyreskostnaderna varierar Varför varierar kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder? Olika social struktur. Skillnader i arbetslöshet. 14

17 Tabell 10 Nyckeltal för personal, skattesatser m m 2011 Varför varierar antalet årsarbetare? Den kommunala servicen är olika utbyggd. Kommunerna har tagit över verksamhet från landstingen i varierande grad. Bolagisering och entreprenader. Skillnad i kvalitet och effektivitet. I tabellsamlingen Kommunal Personal 2011 (publicerad på i maj 2012; se Vi arbetar med, Statistik, Statistik Personal) finns möjlighet till mång a intressanta kommunvisa jämförelser av den kom mu nala personalen. Se vidare definitionen till denna tabell på sidan 245. Tabell 11 Kostnader jämfört med strukturkostnader 2011 Se definitionen till denna tabell på sidan 257. Varför skiljer sig värdena i boken från de uppdaterade värdena som kommer att publiceras i databaserna? Då boken trycks finns endast tillgång till preliminära beräkningar av standardkostnader. Definitiva värden kommer först under hösten. Uppdaterade värden kommer att läggas in i databaserna och i tabellerna som uppdateras och kan hämtas på scb:s webbplats. 15

18 Teckenförklaring I tabellerna har nedanstående tecken använts:.. Uppgift ej tillgänglig eller för osäker för att anges. Intet finns att redovisa (värdet noll). Kommunen har helt eller delvis tagit över hemsjukvården från sitt landsting (används enbart i tabellerna 8b och 8c). Slutord Efter denna genomgång av frågor och tänkbara svar är det mycket troligt att det återstår frågor som inte alltid är så lätta att besvara. De nyc - keltal som vi presenterar i denna publikation handlar främst om kost - nader och prestationer, det vill säga en analys som är mer av produktivitetskaraktär. I en fortsatt analys kan det vara lämpligt att ställa sig följande frågor: Hur mäts eller bedöms kvaliteten/nyttan av de tjänster som produceras och överensstämmer detta med kommunens mål med verksamheten. Skapar tjänsten ett värde som svarar mot kostnaden för att skapa detta värde? Nästa steg och fråga som kan ställas på vägen från analys till handling är: Vad kan vi lära av andra kommuner och vad har vi för erfarenheter att dela med oss av? Vår förhoppning är att denna publikation ska kunna användas som ett första steg i en sådan analys. 16

19 Tabeller 17

20 1 Tabell 1 Resultaträkning 2011 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen redovisas resultaträkningar både för kommunen och för kommunkoncernen. I koncernen har räkenskaperna för kommunägda företag konsoliderats med kommunens räken ska - p er. Företagen ingår i regel med proportionell ägarandel. De del ägda företagen konsolideras normalt med dess ägarandel om kommunen har en ägarandel om 20 procent eller mer. Kommunkoncernens interna kost nader och intäkter är eliminerade. I de jämförelsetal som redovisas har vi reducerat beloppen med den landstingskommunala verksamheten i Gotland. Den kommunala verk - samheten har uppskattats till 65 procent av de ursprungligt redovisade kostnaderna och intäkterna. För Gotlands koncern är den lands tings - kommunala verksamheten medräknad i sin helhet. Definitioner Verksamhetens intäkter Här redovisas verksamhetens externa intäkter i form av avgifter, försäljningsintäkter, specialdestinerade statsbidrag med mera. Verksamhetens kostnader Här redovisas huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Avskrivningar Till avskrivningar hör planenliga avskrivningar på kommuners anläggningstillgångar. Även nedskrivningar hänförs normalt till avskriv - ningar. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minskat med kostnader för avskrivningar och verksamhetskostnader. Nettokostnaden blir negativ eftersom kostnaderna är högre än verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar hur stor del av verksamheten som kommunen ska finansiera med skattemedel, generella stats bidrag och utjämning samt räntenetto. 18

21 Skatteintäkter De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter 2011 baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Förbundets prognos för slutavräkningen för 2011 (+727 kr/inv.) samt definitiv korrigering av slutav räkning för 2010 (+144 kr/inv.) ingår. Denna pe rio - diceringsmetod re kom menderas av Rådet för kommunal redovisning. Även mellankommunal kostnadsutjämning enligt överenskomna reg ler inom respektive län redovisas här. Preliminär begravningsavgift för Stockholm och Tranås ingår. De statliga utjämningssystemen redovisas inte under generella statsbidrag och utjämning. 1 Generella statsbidrag och utjämning Här redovisas anslaget för kommunalekonomisk utjämning (inkomst- utjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag samt införandebidrag). Även lss-utjämningen och den kommunala fastighetsavgiften redovisas här. Finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostna - der. Nedskrivningar och återföring av värdet för finansiella tillgångar redovisas här. Även ränta på pensionsavsättning ingår. Resultat före extraordinära poster Denna resultatnivå visar resultatet för kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära poster. Extraordinära poster Här redovisas kostnader och intäkter av väsentliga belopp som härrör från verksamheter som klart saknar samband med kommunens ordinarie verksamhet och som inte inträffar ofta eller regelbundet. Exempel på poster som kan klassificeras som extraordinära är till exempel utförsäljnin gar av kommunala företag. I koncernen redovisas även företagens skattekostnader som extra - ordinära kostnader. Årets resultat Här summeras kommunernas samtliga kostnader och intäkter. Ett öv er - skott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= eg et kapital i balansräkningen) ökat jämfört med föregående år. 19

22 Tabell 1 Resultaträkning 2011, kr per invånare 1 Kommunen Län Verksamhetens Avskriv- Verksam- Skatte- Generel- Finans- Resultat Extra- Årets intäkter kost- ningar hetens intäkter la stats- netto före ordinära resultat Kommun nader netto- bidrag extra- poster kost- och ut- ordinära nader jämning poster Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

23 Tabell 1 Resultaträkning 2011, kr per invånare Koncernen Län Verksamhetens Avskriv- Verksam- Skatte- Finans- Resultat Extra- Årets intäkter kost- ningar hetens intäkter netto före ordinära resultat Kommun nader netto- o gen. extra- poster kost- stats- ordinära o skattenader bidrag poster kostnader 1 Stockholms län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Länet Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Länet

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE Vi i Hörselskadades Riksförbund arbetar för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade. Ingen ska behöva känna sig utan för på grund av sin

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

!"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.

!#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('. !"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.#915/( 1 Pris: 89 kr Varför ska man göra en affärsplan? Arbetet med affärsplanen

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till? VINNOVA Rapport VR 2013:06 Vad ska man ha ett land till? matchning av Bosättning, Arbete och Produktion för tillväxt Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus strömgren & Kerstin Westin Titel : Vad ska man ha

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning

Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Studie av Sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder analys av behovet av stöd och vägledning Malin Pettersson och Johan Szymanski Brandteknik och riskhantering Lund

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Svenska kommuners behov av invandring

Svenska kommuners behov av invandring Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES.

Läs mer

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47 Working paper/pm 2011:47 Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Rapporten innehåller en genomgång av OECDs och Eurostats antaganden och metoder och en utförlig beskrivning av hur

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer