Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund"

Transkript

1 Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

2 2

3 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker sällan på vad som krävs i kunskap, teknik och pengar för att det alltid ska finnas rent dricksvatten i kökskranen och att smutsvattnet ska försvinna ner i avloppet. Förr grävde var och en sin egen vattenbrunn och slaskhinken slog man ut på marken. Fortfarande har många på landsbygden egen dricksvattenbrunn och egen avloppsbrunn för avloppsvattnet*, men 90 procent av Sveriges befolkning är idag anslutna till ett allmänt vatten och avloppssystem - VA-system*. Östersunds kommuns VA-system består av sex vattenverk*, åtta avloppsreningsverk* samt 97 mil ledningar nedgrävda i marken. För att få bra dricksvatten behövs en vattentäkt* som inte är förgiftad eller förorenad. Innan dricksvattnet kommer ut till hushållen måste det renas i ett vattenverk. Även avloppsvattnet måste renas innan vi kan släppa tillbaka det i sjön eller älven. Dricksvatten och avloppsvatten transporteras i ledningar i marken. I det här studiematerialet kan du läsa mer om hur Östersunds kommuns vatten- och avloppssystem fungerar, hur Vatten Östersund arbetar och hur viktigt det är att vi alla är rädd om denna livsviktiga naturresurs. *Se Ordförklaringar på sidan 15 3

4 Vatten... Det vatten som finns idag är det som bildades för flera miljarder år sedan vid jordens födelse. Det är alltså samma vatten vi dricker idag som dinosaurierna drack! 97 procent av allt vatten på jorden är saltvatten. Bara tre procent av vattnet är sötvatten. Det mesta av sötvattnet finns som snö och is, därefter kommer grundvatten*. Den minsta mängden sötvatten finns i sjöar och vattendrag.... som ger liv Vatten räknas som livsmedel och är livsviktigt. Människan behöver dricka cirka 0,5-1 liter rent vatten varje dag. Vattenförbrukningen i världen har ökat 2,5 gånger snabbare än befolkningsökningen. Hur mycket vatten vi använder beror på var i världen vi bor. I Sverige har förbrukningen ökat från 80 liter i början av 1900-talet till dagens cirka 180 liter vatten per person och dygn. I vissa länder använder en hel familj liter vatten per dygn. Och man kan vara tvungen att gå flera kilometer varje dag för att hämta vattnet. I Sverige finns det gott om vatten men redan i Danmark har tillgången minskat betydligt och som dödar Av jordens befolkning på närmare sju miljarder människor saknar en miljard tillgång till rent vatten. Det vanligaste är att dricksvattnet förorenas av bakterier från avlopp. Det leder till farliga sjukdomar. Varje timma året runt dör cirka 200 barn av sjukdomar som beror på förorenat vatten. Fler barn dör av smutsigt vatten än i krig.

5 Jordbruket, industrin och hushållen I Norden har vi det renaste vattnet i Europa. Ute i vår vildmark kan vi oftast dricka vattnet i bäckar och sjöar och det är unikt. Även i Sverige kan dock vattnet bli ohälsosamt. Jordbruket sprider näringsämnen* på åkrarna. Överskottet rinner ut i vattendragen och göder växtligheten och det kan leda till så kallade algblomningar. Då sker en explosionsartad tillväxt av alger som i sin tur kan producera gifter. Sådant vatten ska man undvika att dricka eller bada i. Det är inte nyttigt vare sig för människor eller djur. För femtio år sedan släppte de flesta svenska industrier ut sitt förorenade avloppsvatten direkt ut i sjöar och hav där det ställde till stor skada. Nu vet vi bättre och nu renar vi istället det industriella avloppet. Men fortfarande har vi problem med gifter och kemikalier i vattnet. Ett exempel är vissa textilier som tillverkas främst i Asien. Vid tillverkningen av dessa hemtextilier, handdukar och kläder används många olika kemikalier som följer med avloppsvattnet och förgiftar vattendragen. När de färdiga textilierna kommer till Sverige finns mycket kemikalier kvar och när vi tvättar dessa handdukar och kläder sköljs gifterna ut i avloppet. Avlopp från hushåll är hälsovådligt eftersom det innehåller bakterier som ger upphov till farliga sjukdomar. Men det är också mycket näringsrikt och bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Det är inte mer än drygt femtio år sedan man började rena avloppsvatten i Sverige. Och det görs ständiga förbättringar som leder till renare utsläpp och mindre mängd näringsämnen i våra vattendrag. 97 procent av allt vatten på jorden är saltvatten och bara tre procent av vattnet är sötvatten. 5

6 Från slaskhink och utedass till ledningar och verk Under 1800-talet var barnadödligheten mycket hög i Europa och i Sverige. Orsaken var främst förorenat vatten och värst var det i städerna. Slaskhinkar tömdes ut på gatan där det blandades med urin och avloppsvatten från bakgårdens utedass och gödselstack. Vid snösmältning och regn rann det ner i dricksvattenbrunnarna eller ut i vattendragen. För att lösa problemet anlades avloppsledningar i städerna för att leda bort avloppsvattnet till närmaste vattendrag. Tyvärr var det ofta samma vattendrag som användes som vattentäkt. Under första halvan av 1900-talet byttes utedassen till vattentoaletter. I och med det ökade problemet med försämrad vattenkvalité snabbt. Då började man bygga vattenverk som skulle rena dricksvattnet. n Under 1900-talets början fanns det cirka 59 vattenverk i Sverige. Antalet ökade i och med att städernas befolkning växte. Vattenverken kunde också förse städerna med de stora mängder vatten som behövdes för att släcka bränder. 6 Vattenverken förser städerna även med vatten till brandbekämpning

7 Här grävs det för vattenledning längs Residensgränd på 1890-talet. Bildkälla: Jamtli bildbyrå Vattenverket i Östersund kom till under 1800-talets sista år och tog redan då sitt vatten från Storsjön. Som reningsteknik på vattenverket användes bland annat ett filter av sand som vattnet långsamt fick rinna igenom. En ångmaskin pumpade vattnet vidare från vattenverket i nedgrävda ledningar till stadens invånare. När Storsjöns vattenkvalité blev allt mer påverkad av avloppsvatten började man tillsätta klor till dricksvattnet. Klor är bakteriedödande. Det var inte förrän efter andra världskriget som byggandet av avloppsreningsverk satte fart på allvar i Sverige. I slutet av 1950-talet bildade kommunerna Brunflo, Frösö köping och Östersunds stad ett samarbete för utveckling av vatten och avlopp. Resultatet blev ett gemensamt avloppsreningsverk som 1966 stod färdigt vid Göviken. Avloppsreningsverket har stor betydelse för Storsjöns goda vattenkvalitet. Vattenverken började byggas under 1800-talet och avloppsreningsverken byggdes under första hälften av 1900-talet. 7

8 Dricksvatten ett livsmedel Den största delen av Östersunds kommuns dricksvatten kommer från Storsjön. Vattnet pumpas till vattenverket i Minnesgärdet som försörjer Östersund, Brunflo, Lockne, Frösön och Orrviken med dricksvatten. Lit, Häggenås, Lillsjöhögen och Tandsbyn får sitt vatten från grundvattentäkter och Fåker från sjön Näkten. I vattenverket genomgår vattnet olika reningssteg för att bland annat ta död på bakterier innan det når våra kranar. För grundvatten räcker det oftast med enkla reningssteg. Däremot krävs det oftast fler reningssteg för ytvatten*. Ett reningssteg kan exempelvis vara filtrering för att ta bort partiklar. Ett sätt att ta död på bakterier är att tillsätta klor i vattnet. 8 Ytvatten från en sjö innehåller normalt låga halter av kalcium och magnesium, vilket innebär så kallad låg hårdhet*. Grundvattnets innehåll av kalcium och magne-

9 sium varierar. Om vattnet är hårt kan det bildas kalkavlagringar i exempelvis ledningar och varmvattenberedare. I Östersunds kommun har Lit, Tandsbyn och Lillsjöhögen medelhög hårdhet (medelhårt vatten), medan de andra vattenverken har låg hårdhet (mjukt vatten). Det tas regelbundet prover på dricksvattnet vid vattenverken och på ledningsnätet för att kontrollera att det inte innehåller för mycket bakterier och skadliga ämnen. Livsmedelsverket ställer krav på vad dricksvattnet får innehålla och hur många prov som skall tas. Det som släpps ut i vattendragen riskerar att förorena vattentäkter, förgifta fisken eller förstöra badvattnet. Använd miljömärka tvättmedel. 9

10 Avloppsrening Gövikens avloppsreningsverk Foto: Lennart Jonasson Smutsigt vatten transporteras i ledningar till avloppsreningsverk där det renas från organiska ämnen* och näringsämnen innan det släpps ut i vattendragen igen. I Östersunds kommun finns det avloppsreningsverk i Östersund, Häggenås, Lit, Lillsjöhögen, Lockne, Tandsbyn, Fåker och Orrviken. Reningen består av olika steg. Stegen varierar beroende på hur mycket vatten avloppsreningsverken tar emot. Avloppssvatten från Östersund, Brunflo, Frösön och Ås går till vårt största avloppsreningsverk i Göviken. Där renas avloppsvattnet i de tre vanligaste stegen: grovrening, kemisk rening och biologisk rening. Grovreningen silar avloppsvattnet för att ta bort bland annat tops, dambindor och apelsinskal. I den kemiska reningen tillsätts kemikalier som gör att fosfor* i urinen fälls ut och sjunker till botten. I den biologiska reningen används mikroorganismer* som äter upp organiska ämnen. Vattnet passerar ytterligare två bassänger där slam* och mikroorganismer får sjunka till botten. Det rena vattnet släpps sedan ut i Storsjön igen, och kvar blir en massa slam. 10 Slammet blir bilbränsle och värme Vid Gövikens avloppsreningsverk tas slammet tillvara och omvandlas till energi. Slammet från den kemiska och den biologiska reningen pumpas till slambehandlingen där det förtjockas. Därifrån fortsätter slammet till rötkammarna* där bakterier bryter ner slammet så att slammängden minskar samtidigt som biogas* bildas. Biogasen förädlas i fordonsgasanlägg-

11 ningen och fortsätter till tankstationen vid Lugnviksvägen där cirka 350 miljövänliga bilar kan tanka biogas. Den gas som blir över går till förbränning och värmen leds ut via Jämtkrafts fjärrvärmenät till våra element. Det slam som blir kvar centrifugeras så att det mesta av vattnet kramas ur. Slammet komposteras sedan på Gräfsåsen avfallsanläggning där det så småningom blir jord. Spola inte ned vad som helst! Reningen av avloppsvattnet är en känslig process. Om vi till exempel spolar ned dambindor eller kattsand i toaletten kan det bli stopp i ledningarna och häller vi ut målarfärg eller starka rengöringsmedel i avloppet åker det med till avloppsreningsverket, där reningsprocesserna störs. Sådana föroreningar kan sedan följa med ut i vattnets kretslopp. Vi på Vatten Östersund gör vårt bästa för att avloppsreningsverken ska lämna ifrån sig så rent vatten som möjligt. Naturvårdsverket sätter gränser för vad vatten och slam från avloppsreningsverk får innehålla. Det kontrolleras genom regelbunden provtagning. Toaletten är endast till för kiss, bajs, toalettpapper, vatten samt miljömärkta rengöringsmedel. 11

12 Ledningsnätet Rören - vattnets transportväg Det finns ett helt system av rör nedgrävda i marken under Östersund. Varje dygn flyter det omkring 37 miljoner liter dricksvatten och avloppsvatten under dina fötter genom ett snillrikt ledningssystem. Det motsvarar ungefär tankbilar varje dag. Hela 97 mil ledning ringlar sig genom marken i Östersund. Inget vatten? När det inte kommer vatten ur kranen är det oftast problem i ledningsnätet. Tjäle och sättningar i marken kan bryta sönder rören. Ett vanligt problem är korrosionsskador på rörmaterial, det vill säga rören rostar sönder. Då läcker vatten ut och dricksvattenförsörjningen hotas. Dricksvattenförsörjningen är olika känslig på olika ställen i kommunen. I tätorterna blir effekterna av problem på ledningsnätet mindre än på små orter och i ytterområdena. Detta beror bland annat på att nätet är mer omfattande i tätorter och om det blir problem på ett ställe kan vattnet ledas en annan väg. Stopp i avloppet? Det kan också bli stopp i avloppsledningarna. Det kan till exempel bero på att ett träds rötter har växt in i röret, eller att nån har spolat ned en cykelsadel! Det kan kännas lite bakvänt att använda rent vatten för att transportera exempelvis bajs; vatten som sedan måste renas igen innan det går tillbaka till sjöar och vattendrag. Samtidigt så är det ändå en smidig och hygienisk transportlösning. Det rör sig om olika rör 12 Det finns två olika ledningsnät som avloppsvattnet leds i. Ett ledningsnät transporterar avloppsvatten från hushåll och företag till avloppsreningsverket för rening. Det kallas spillvatten. Ett annat ledningsnät leder bort regn- och smältvatten som fångas upp av tak och asfalterade ytor. Sådant avloppsvatten kallas för dagvatten.

13 Rörande kostnader Det kostar att ligga i marken! Det är sällan själva rören som är dyra, utan grävningen. För att inte behöva gräva så mycket används ibland en metod som kallas re-lining. Det innebär att nya rör dras inuti de gamla. Vatten Östersund utvecklar också egna metoder och verktyg för att underlätta arbetet. På så sätt sparas både pengar och ryggar. Vad rör sig egentligen i avloppsrören? Ledningsnätet behöver ständigt ses över och renoveras för att ge oss en trygg vattenförsörjning och för att vi ska slippa obehagliga översvämningar. Men hur vet man vilka rör som behöver renoveras och hur inspekteras rörledningar som ligger flera meter ner i marken? Vatten Östersund har ritningar på de flesta ledningarna. Den äldsta ritningen i arkivet är från början av 1920-talet. Renovering av vattennätet görs där ledningarna är gamla eller där det varit mycket läckor. Avloppsledningar inspekteras med hjälp av en filmkamera placerad på en liten radiostyrd bandvagn som kan köra in i röret. Det renoveras och förnyas cirka fyra kilometer ledningar varje år. På så sätt säkerhetsställs leveransen av ett rent och gott dricksvatten och risken minskar för stopp i avloppet och översvämningar även i framtiden. Så får vi fart i rören För att dricksvattnet ska nå ända fram, exempelvis på högsta våningen i ett höghus, är ledningsnätet utrustat med ett antal tryckstegringsstationer och reservoarer. I tryckstegringsstationerna finns pumpar som ger vattnet det tryck som behövs. Reservoarerna kan liknas vid stora underjordiska bassänger. Eftersom reservoarerna ligger högre upp än ledningarna skapas ett naturligt tryck när vattnet rinner från reservoaren ner i ledningen. Om det saknas höga höjder för att ha en reservoar i marken bygger man i stället ett vattentorn. Här i Östersund finns gott om höga höjder för reservoarer. En reservoar rymmer cirka kubikmeter vatten. Det räcker till drygt badkar! När man sedan ska transportera bort avloppsvatten till avloppsreningsverket får vattnet oftast rinna i egen fart genom lutande ledningar. Det kallas självfall. Ibland får man dock använda en pump för att pumpa iväg avloppsvattnet. 13

14 Dagvatten I mitten av 1960-talet började man bygga ut ett dagvattennät som samlade upp regn- och smältvatten och ledde det direkt ut till sjöar och vattendrag. Detta skedde samtidigt som man byggde det första avloppsreningsverket i Östersund. Genom att leda dagvattnet direkt ut till sjöarna så skulle avloppsreningsverket belastas mindre. Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att vi inte smutsar ner det genom att till exempel tvätta bilen på gatan eller på en asfalterad parkering. Bilschampo, asfalt-, olje- och bensinrester rinner ner i en dagvattenbrunn och åker rakt ut i vattendragen. Då är det bättre att tvätta bilen i en tvätthall eller åtminstone på en gräsmatta eller en grusplan. Dagvattennätet kan bli hårt belastat om det regnar extremt mycket eller vi får en kraftig vårflod då mycket snö smälter på kort tid. För att minska belastningen har man byggt dagvattendammar på flera ställen. Dagvattendammarna kan ta emot mycket vatten på en gång. På så sätt dämpas flödet så vattnet rinner långsammare och leds vidare utan risk för översvämningar och skador på ledningarna. Miljödamm Dagvatten kan förorenas av trafik och av utsläpp från industrier. I industriområden finns förstås extra stor risk för att dagvattnet förorenas. I Odenskog har kommunen därför byggt om en dagvattendamm till miljödamm. Där bromsas flödet upp och vattnet renas i flera steg. Från miljödammen leds vattnet den naturliga vägen tillbaka till Lillsjön. Tidigare gick allt dagvatten direkt ut i Storsjön. Miljödammen återställer den naturliga balansen så mycket som möjligt. Det är värdefullt för både fiskar, fåglar, växter och övriga djur. 14 Läs mer om vatten på

15 Miljödammen i Odenskog Ordförklaringar Avloppsreningsverk Renar avloppsvatten så det kan släppas tillbaka till naturen Avloppsvatten Smutsigt vatten från hushåll och företag eller från stuprännor och dagvattenbrunnar Biogas Gas som till största delen består av metangas. Används bland annat som fordonsbränsle Grundvatten Vatten som finns under markytan. För att använda grundvatten måste man borra eller gräva en brunn Hårdhet Anger hur mycket kalcium och magnesium vattnet inne håller. Mäts i tyska hårdhetsgrader dhº Mikroorganismer Mycket små livsformer som endast kan ses med mikroskop Näringsämnen Det som behövs för att växter skall växa; till exempel fosfor och kväve Organiska ämnen Allt från växt- och djurriket; till exempel maten vi äter Rötkammare En syrefri miljö där slam bryts ned av bakterier och bildar biogas. En process som kallas rötning Slam Restprodukten som bildas vid rening av avloppsvatten VA Förkortning för Vatten och Avlopp Vattentäkt Där vattenverket tar sitt vatten ifrån. Kan vara grundvatten* eller ytvatten* Vattenverk Renar vatten till dricksvatten Ytvatten Vatten som finns i sjöar och åar 15

16 Producerad av Vatten Östersund. Layout: Catrine Edlund Illustrationer: Anders Suneson/tantiloop.se Vatten Östersund Östersunds kommun, Östersund tel

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Miljöarbete pågår Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Handledning av Eva Phister och Elisabeth Åman-Davis AV-nr: 31404 tv 7 Sammanfattning Den här handledningen vänder sig till dig som är lärare i svenska som andraspråk

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser

Vatten. Vattenrnolekyler i tre faser Vatten NÄR DU HAR ARBETAT MED AVSNITTET VATTEN KAN DU vilka grundämnen som bildar en vatten molekyl förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser redogöra för vattnets speciella egenskaper

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Lärarhandledning Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Välkomna att bli våra Vattenvänner! Bli Vattenvän! en Vattenvän! Experiment, kluriga frågor och pyssel om ett vatten i världsklass Kul

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

FALKENBERG RENT VATTEN SÅ HJÄLPS VI ÅT BYTA AVLOPP INGEN SKITSAK TVÄTTA RÄTT ÄR LÄTT EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN VATTEN FALKENBERG 1

FALKENBERG RENT VATTEN SÅ HJÄLPS VI ÅT BYTA AVLOPP INGEN SKITSAK TVÄTTA RÄTT ÄR LÄTT EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN VATTEN FALKENBERG 1 Vatten FALKENBERG RENT VATTEN SÅ HJÄLPS VI ÅT BYTA AVLOPP INGEN SKITSAK TVÄTTA RÄTT ÄR LÄTT EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN VATTEN FALKENBERG 1 8 7 12 10 9 Du är viktig Vi riktar oss till dig därför

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Vad hände i Östersund? och vad har vi lärt oss. 26/11 2010 18/2 2011. Jari Hiltula. Miljöchef Östersunds kommun

Vad hände i Östersund? och vad har vi lärt oss. 26/11 2010 18/2 2011. Jari Hiltula. Miljöchef Östersunds kommun Vad hände i Östersund? 26/11 2010 18/2 2011 och vad har vi lärt oss. Jari Hiltula Miljöchef Östersunds kommun Östersunds kommun i täten mot ett hållbart samhälle Först i landet med miljöcertifiering enligt

Läs mer

Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. www.miva.se

Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. www.miva.se Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN www.miva.se Vatten, bara vanligt vatten Nationell satsning Mitt Vatten är en gemensam satsning

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Vatten Världens viktigaste ämne

Vatten Världens viktigaste ämne A här får du lära dig J på vilka sätt vattnet är viktigt för oss människor om vattnets speciella egenskaper och varför de är viktiga för livet på jorden hur vattnets kretslopp ser ut hur vi människor renar

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning 1(6) Anmälan om registrering dricksvattenanläggning Anmälan Tillsvidare Verksamheten beräknas starta (datum):.. Tidsbegränsad verksamhet Från och med- till och med(datum):... Verksamhetsutövare Företaget,

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen.

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Larmet går! 19/4 2011 Krisgrupp: Koka vattnet! Är det dricksvattnet från Abborren?

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ludvika kommun www.ludvika.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller en fosforfälla,

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

VAT TEN OCH AV L O P P

VAT TEN OCH AV L O P P 6 a5 folder 05-09-06 15.59 Sida 1 FA K TA OM VAT TEN OCH AV L O P P 6 a5 folder 05-09-06 15.59 Sida 2 F Ö R O R D Den här broschyren ger basfakta kring Sveriges vattenförsörjning och avloppshantering.

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.

Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter. Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Grön Flagg- rapport. Tema: Vattenresurser. Nåntunaskolan. Kontaktperson: Johanna Öhlund

Grön Flagg- rapport. Tema: Vattenresurser. Nåntunaskolan. Kontaktperson: Johanna Öhlund Grön Flagg- rapport Tema: Vattenresurser Nåntunaskolan Kontaktperson: Johanna Öhlund 1. Miljöråd a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet träffades 1 gång i veckan under 4 veckor i början av höstterminen,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Projektledning, layout och text: Charlotta Skredsvik-Raudberget, Marianne Brännman. Illustrationer:

Projektledning, layout och text: Charlotta Skredsvik-Raudberget, Marianne Brännman. Illustrationer: Dags att spola! Denna barnbok är framtagen av Jönköpings kommuns tekniska kontor i samarbete med Estetisk produktion på Flahultskolan under ledning av bildlärare Annette Ohlsson. Projektledning, layout

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer