Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011"

Transkript

1 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 41 I DETTA NUMMER går vi igenom regeringens direktiv att tillsätta en särskild utredare som ska överväga och lämna förslag till den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister. VI TAR OCKSÅ UPP sex rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik. Det första fallet rör en hyresgästs ersättningsskyldighet då det blivit stopp i avloppet. Det andra fallet behandlar frågan om hur stora ombyggnadsåtgärder en hyresgäst får vidta i lägenheten utan hyresvärdens godkännande. Härefter behandlas ett fall som gällde huruvida hyresgästen hade beaktansvärt behov av sin lägenhet trots att hon arbetade och var bosatt i Norge. Det fjärde rättsfallet handlar om förverkande av lokalhyresavtal när hyresgästen låtit en annan aktör bedriva en till hyresvärden konkurrerande verksamhet i den förhyrda lokalen. Avslutningsvis handlar de två sista rättsfallen om störningar av olika slag, dels stark lukt av katturin från lägenhet, dels fågelmatning från hyresgästens balkong. VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18. Anders Hildebrand, Petter Ingemarsson och Sofie Johansson Redaktörer - när det gäller fastigheter - Experten i Huset Nr 28 September 2008

2 Innehållsförteckning RÄTTSFALL Fråga om vem som har att betala för avloppsspolning vid stopp i avloppet... sid 3 Förlängningstvist avseende ombyggnadsåtgärder som hyresgästen vidtagit i köket...sid 5 Fråga om lägenhet utgjorde ett nödvändigt bostadskomplement...sid 7 Lokalhyresgäst uppsagd då denne låtit annan aktör bedriva en till hyresvärden konkurrerande verksamhet i lokalen...sid 9 Förlängningstvist avseende störning i form av stark lukt från katturin... sid 12 Fråga om hyresavtalet skulle upphöra på grund av störningar genom bland annat fågelmatning från balkongen...sid 14 ARTIKEL Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister... sid 16 KPI, referensränta m.m... sid 18 Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 2

3 Rättsfall Fråga om vem som har att betala för avloppsspolning vid stopp i avloppet Hyresgästen anmälde stopp i avloppet och hyresvärden ombesörjde att avloppet spolades rent. Hyresgästen vägrade därefter att ersätta hyresvärden för kostnaden att spola rent avloppet, vilket hyresgästen enligt hovrätten borde ha bekostat. Hyresgästen anmälde till hyresvärden att det var stopp i hennes avlopp i badrummet. I anledning av stoppet kontaktade hyresvärden en firma som kom och utförde en högtrycksspolning av avloppet. Firman fakturerade därefter hyresvärden med kr för utfört arbete. Hyresvärden krävde härefter hyresgästen på ersättning för avloppsspolningen och anförde följande som grund för sitt krav på ersättning. Under år 2008, d v s ca två år före aktuell avloppsspolning, genomfördes en underhållsspolning av samtliga lägenheter i aktuellt hus och de bytte samtidigt kopplingar, packningar, grenrör och vattenlås. Det stopp som nu hade uppkommit i hyresgästens lägenhet visade sig bero på att stora mängder hår hade spolats ned i avloppet utan att avloppet hade rengjorts. Hyresvärden kunde inte ta i anspråk firmans garanti för det tidigare spolningsarbetet då detta stopp orsakats av hyresgästen själv. Enligt hyresvärden är hyresgästen skyldig att vårda lägenheten och i denna vårdplikt ingår bland annat att göra rent i avloppet. Då hyresgästen inte löpande gjort rent i avloppet har hon varit försumlig och har att ersätta hyresvärden för dennes kostnader i anledning av avloppsspolningen. Hyresgästen bestred hyresvärdens ersättningskrav och anförde följande i tingsrätten. Hon hade sedan sin inflyttning i lägenheten under 2008 löpande rensat golvbrunnen och ända sedan inflyttningen hade det varit återkommande problem med avloppet i badrummet. Hon hade under perioden varit tvungen att låta vattnet rinna ut långsamt för att det inte skulle bli helt stopp. Vidare anförde hyresgästen att ansvaret för löpande underhåll åvilar hyresvärden och att det är bl a detta som en hyresvärd tar betalt för genom hyran. Tingsrätten lämnade hyresvärdens talan utan bifall. I domskälen framhöll tingsrätten att ansvaret för att en fastighet har ett fungerande VVS-system bör åvila hyresvärden medan det bör åvila hyresgästen att med viss regelbundenhet rengöra golvbrunnens ytskikt genom att plocka bort hår och andra föroreningar. Bevisbördan åvilar hyresvärden som har att bevisa att hyresgästen vållat skadan. Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 3

4 Tingsrättens uppfattning var att hyresgästens uppgifter var tillförlitliga och att vad hon anfört om att det ända sedan hennes inflytt varit problem med avrinningen i badrummet samt vad hon anfört om att hon löpande rensat golvbrunnen, kunde läggas till grund för bedömningen av målet. Med hänsyn till detta lyckades hyresvärden inte visa att stoppet i avloppet uppkommit genom hyresgästens vårdslöshet eller försummelse. Hyresvärden överklagade tingsrättens avgörande till hovrätten. Parterna utvecklade sin respektive talan på i allt väsentligt samma sätt som vid tingsrätten. Såsom tingsrätten funnit ankommer det enligt hovrätten på hyresvärden att visa att det hade uppstått en skada på lägenheten genom hyresgästens vårdslöshet eller försummelse, 24 hyreslagen. På fakturan från firman som hade utfört avloppsspolningen stod det antecknat att det påträffades stora mängder hår i golvbrunn och under golvbrunnsläppen. Denna skriftliga bevisning ansåg hovrätten ha ett högre bevisvärde än hyresgästens egna uppgifter om att det endast rörde sig om lite hår. Hovrätten fann således visat att det uppstått en skada på lägenheten i form av att större mängder hår hade stoppat upp utflödet. Frågan var då om hyresgästen skulle anses ha vållat skadan genom vårdslöshet eller försummelse. Det ankommer i princip på hyresvärden att bevisa att en skada vållats av hyresgästen. Enligt praxis kan omständigheterna emellertid vara sådana att de i sig innebär en sannolikhet för att hyresgästen varit vållande. Skadan kan i sådant fall antas ha vållats av hyresgästen. De omständigheter som ska föreligga är att skadan har uppkommit under hyrestiden, att skadan gäller egendom som under hyrestiden normalt inte är åtkomlig för annan än hyresgästen samt att det är fråga om en skada som typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet. I sådant fall kan skadan antas ha vållats av hyresgästen såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt. I målet var det ostridigt att stoppet i avloppet uppkommit under hyrestiden. Badrummet var inte åtkomligt för annan än hyresgästen och personer för vilka denna svarar och det åvilar en hyresgäst att regelbundet rengöra golvbrunnen. Skada i form av att en större mängd hår stoppar utflödet är sådan skada som typiskt sett uppkommer genom att hyresgästen av ovarsamhet åsidosatt sin vårdplikt och då det inte framkommit någon annan omständighet som tyder på att skadan uppstått på annat sätt fick skadan därför antas ha vållats av hyresgästen. Hyresvärdens talan bifölls således och hyresgästen hade att erlägga ersättning till hyresvärden för kostnaderna för avloppsspolningen om kr. Vill du läsa mer >> se hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål FT Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 4

5 Förlängningstvist avseende ombyggnadsåtgärder som hyresgästen vidtagit i köket Hyresgästen hade byggt om delar av köket och därigenom åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst. Frågan som hovrätten hade att ta ställning till var om dessa åtgärder även skulle medföra att hyresavtalet skulle upphöra. Hyresgästen som hade fått överta lägenheten från sin mormor ansåg efter en tid att kostnaden för gas blev för hög och bytte därmed ut gasspisen till en elspis. Han lät Göteborg Energi plugga igen gasledningen och flyttade därefter gasspisen till vindsförrådet. Samtidigt passade hyresgästen på att byta tre bänkskåp under diskbänken och höjde även denna till normal bänkhöjd. Vidare bytte han ut omkring en halvmeter av avloppsröret under diskbänken och kaklade om över diskbänken. I samband med arbetet noterade han spår efter en gammal fuktskada under diskbänken men det fanns inga rötskador. Hyresgästens far formulerade i anledning av upptäckten av den gamla fuktskadan ett brev till hyresvärden, som på grund av ett missförstånd mellan hyresgästen och dennes far fick en felaktig utformning. Hyresvärden sade med anledning av det ovanstående upp hyresgästens hyresavtal och som grund anfördes att hyresgästen genom att utan hyresvärdens medgivande låtit riva ut befintlig köksinredning och att på eget bevåg börja montera ny inredning samt genom att underlåta att underrätta hyresvärden om en skada som uppkommit i lägenheten, hade åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst i så hög grad att avtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresvärden anförde vidare att huset hade gasspisar och en elförsörjning som inte tålde att hyresgäster satte in elspisar. Hyresgästen hade vidare i brev till hyresvärden uppgivit att åtgärderna var vidtagna på grund av fuktproblem och rötskador, vilket denne inte hade uppmärksammat hyresvärden på. Genom att vidta ombyggnadsåtgärderna hade hyresgästen fråntagit hyresvärden dennes rätt att undersöka bristerna och bestämma vilka åtgärder som skulle vidtas. Det är hyresvärdens exklusiva rätt att åtgärda och förändra lägenheten. Hyresnämnden anförde följande i sitt beslut. Utgångspunkten är att det är hyresvärden som har att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas i en bostadslägenhet. Det finns undantag från denna princip men något av dessa var inte aktuellt i förevarande fall. Hyresnämnden lade som grund för sitt beslut hyresgästens uppgifter om vilka åtgärder som utförts i prövningslägenheten. Hyresnämnden hade då att utgå ifrån att hyresgästen bytt ut tre bänkskåp i köket med vissa därtill hörande åtgärder samt att han låtit Göteborg Energi stänga av gastillförseln till gasspisen och låtit demontera den. Dessa åtgärder ansåg hyresnämnden inte vara så pass omfattande att de utgjorde tillräckliga skäl för att låta hyresgästens hyresavtal upphöra och avslog därmed hyresvärdens upphörstalan. Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 5

6 Hyresvärden överklagade beslutet till Svea hovrätt och under förhandlingen gjorde hyresvärden följande tillägg. Efter det att hyresnämnden fattat beslut i ärendet lät hyresvärden besiktiga lägenheten. Vid denna besiktning noterade hyresvärden att anslutningen till avloppsledningen från vattenlåset var överbyggt och inte åtkomligt för besiktning eller avloppsrensning. Vidare var vattenledningar fram till blandaren inne i underskåpet inte korrekt fastsatta med klammer och kopparrör under blandaren var skadat. Åtgärderna var inte gjorda på ett fackmannamässigt sätt och golvskåpen i köket var monterade på ett sätt som omöjliggör besiktning. Hyresgästen bestred att hyresnämndens beslut skulle ändras och utvecklade sin talan enligt följande. Vattenlåset i skåpet under diskhon var åtkomligt för besiktning och rensning och kopparröret under blandaren var inte skadat som hyresvärden påstått. Vidare hade samtliga arbeten skett på ett fackmannamässigt sätt då han själv är hantverkare och bl a arbetar med montering av kök. En enig hovrätt avslog hyresvärden överklagande och som skäl för beslutet anfördes följande. Vad gäller hyresgästens åtgärder i köket framgår av 12 kap 24 a jordabalken att en hyresgäst har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Hyresgästen har således rätt att utan hyresvärden godkännande t ex måla om skåpluckor och sätta upp kakel i kök. Bestämmelsen ger däremot inte hyresgästen rätt att företa något större ingrepp i lägenheten eller dess inredning. Hyresgästen får t ex inte riva ur den fasta köksinredningen och sätta upp annan i dess ställe. Att som hyresgästen i det aktuella fallet montera bort den fasta inredningen i köket och sätta in nya bänkskåp och avloppsrör går utöver den rätt som en hyresgäst har enligt ovan nämnt lagrum. Genom denna åtgärd hade hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst. Detta innebar dock inte per automatik att hyresavtalet skulle upphöra. I den skälighetsbedömning som hovrätten i denna situation har att göra enligt 12 kap 46 första stycket 2 jordabalken ska det också beaktas att åtgärderna inte varit särskilt omfattande, och enligt hovrätten framgick det inte heller att åtgärderna hade minskat lägenhetens bruksvärde eller annars inte utförts på ett fackmannamässigt sätt. Vid en sammantagen bedömning fann hovrätten därmed att hyresgästen inte hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte skulle förlängas. Överklagandet avslogs därmed. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut meddelat i mål nr. ÖH Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 6

7 Fråga om lägenhet utgjorde ett nödvändigt bostadskomplement Hyresgästen hade sitt huvudsakliga boende i Oslo, Norge. Frågan om hyresgästen har behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement för vistelse där på helgerna och om det därför skulle vara oskäligt mot hyresgästerna att hyresavtalet upphör har besvarats nekande. Hovrätten biföll hyresvärdens talan och hyresavtalet upphörde. Enligt 46 första stycket 10 hyreslagen föreligger rätt till förlängning av hyresgästens hyresavtal utom när det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller annars är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. I beslut meddelat av Svea hovrätt den 21 september 2011, mål nr ÖH , behandlas frågan om en hyresgäst, som har sitt huvudsakliga boende i Oslo, Norge, har behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement och om det därför skulle vara oskäligt mot henne att hyresavtalet upphör. Hyresvärden sade upp hyresavtalet och hänsköt tvisten om förlängning av avtalet till hyresnämnden och yrkade att hyresförhållandet skulle upphöra och att hyresgästen åläggas att avflytta. Bakgrunden till hyresvärdens uppsägning var att hyresgästerna saknade behov av lägenheten, som ligger i Göteborg, då hon sedan flera år hade sin permanentbostad i Oslo, Norge. Hyresgästen bestred hyresvärdens yrkande om hyresavtalets upphörande. Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att syftet hyreslagens regler om besittningsskydd är att trygga hyresgästens besittning till hemmet samt att hyresvärden hade angett ett sakligt skäl för uppsägningen. Vid bedömningen av var en person har sin bostad bör utgångspunkten vara att folkbokföringen korrekt återspeglar en persons bosättning om inte särskilda omständigheter talar däremot. Av personinformation från SPAR framgick att hyresgästen var utvandrad och att hon hade en särskild adress i Oslo samt att en annan person var folkbokförd på prövningslägenhetens adress. Det hade inte framkommit något som tydde på att hyresgästen skulle ha behov av lägenheten och då kunde det inte anses som oskäligt mot henne att låta hyresavtalet upphöra varför hyresvärdens talan bifölls. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan vid hyresnämnden. Grunden för detta var att hon och hennes sambo bodde och arbetade i Oslo då det inte finns arbeten i Sverige. Dock pendlade de till prövningslägenheten i stort sett varje helg sedan de började arbeta i Norge och de kommer flytta tillbaka till Sverige så fort någon av dem får ett arbete här. Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 7

8 Hovrätten instämde i hyresnämndens bedömning gällande att hyresvärden angett ett sakligt skäl för uppsägningen, att hyresgästen har sitt huvudsakliga boende i Oslo samt att det vid hyresnämnden inte framkommit något som tydde på att hyresgästen skulle ha ett faktiskt behov av prövningslägenheten. Vad hyresgästen hade anfört i hovrätten om att hon och hennes sambo varit i prövningslägenheten på helgerna innebär inte att prövningslägenheten kan anses vara ett sådant nödvändigt komplement till den huvudsakliga bostaden att det skulle vara oskäligt att inte förlänga hyresavtalet. En hyreslägenhet har, i vissa fall, ansetts utgöra ett sådant nödvändigt bostadskomplement då hyrestagaren behöver lägenheten främst på grund av studier eller arbete på orten. Hyresgästen hade vidare anfört att hon och hennes sambo hade för avsikt att flytta tillbaka till Sverige så fort någon av dem fått ett arbete här. Då hyresgästens plan på att återvända till Sverige inte var tillräckligt konkret och nära förestående för att hon skulle anses ha ett reellt behov av prövningslägenheten avslog hovrätten således hyresgästens överklagande. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 8

9 Lokalhyresgäst uppsagd då denne låtit annan aktör bedriva en med hyresvärden konkurrerande verksamhet i lokalen Hyresgästen ingick ett hyresavtal omfattande hyra av mark- och byggnadsutrymmen för drivmedeldistribution och butiksförsäljning av kiosk-, livsmedels-, olje- och bilprodukter. I en klausul till hyresavtalet angavs att hyresgästen hade ensamrätt till försäljning av kioskprodukter och livsmedel enligt vid var tid gällande [hyresgästs] koncept fullt ut samt att hyresgästen förband sig att utöver vad som angetts särskilt i klausulen inte bedriva med restaurang- och caférörelse konkurrerande verksamhet. Fråga om hyresvärden haft rätt att säga upp hyresavtalet på grund av förverkande då hyresgästen låtit annan aktör bedriva med hyresvärden konkurrerande verksamhet i hyresgästens lokal. Hyresvärden sade upp hyresavtalet till omedelbart upphörande med hänvisning till att hyresrätten enligt 12 kap 42 första stycket 8 punkten jordabalken var förverkad. Sedan hyresgästen inte avflyttat ansökte hyresvärden i stämningsansökan att tingsrätten i första hand skulle förplikta hyresgästen att på egen bekostnad omgående flytta från lokalen. Som grund för talan anförde hyresvärden att hyresgästen hade brutit mot den klausul i parternas hyresavtal där det framgick att hyresgästen inte fick bedriva med hyresvärden konkurrerande verksamhet. Hyresvärden menade att det var av synnerlig vikt att hyresgästen avhöll sig från den konkurrerande verksamheten. Hyresvärden gjorde även gällande att hyresgästen hade brutit mot en annan klausul i hyresavtalet genom att hyresgästen satt upp fasta skyltar med annat namn och i större omfattning än vad parterna hade kommit överens om. De två avtalsbrotten var inte av ringa betydelse och hyresrätten var på grund av vart och ett av dessa avtalsbrott förverkad. Hyresgästen bestred stämningsansökan och anförde i första hand att de inte brutit mot hyresavtalet. För det fall att tingsrätten skulle finna att hyresgästen hade begått avtalsbrott gjorde hyresgästen i andra hand gällande att det inte var av synnerlig vikt för hyresvärden att den avtalsenliga skyldigheten fullgjordes samt att avtalsbrotten var av ringa betydelse, innebärande att avtalsbrotten varken var för sig eller tillsammans gav hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande. För det fall att tingsrätten skulle finna att hyresvärden har haft rätt att säga upp avtalet anförde hyresgästen i tredje hand att uppsägningen hade skett försent. Detta genom att avtalsbrottet inte hade skett i och med att den andra aktörens verksamhet kom igång utan vid tidpunkten då hyresgästen tecknade avtalet med annan aktör. Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 9

10 Tingsrätten inledde med att redogöra för vad som stadgas i tillämpliga bestämmelser; 12 kap 42 första stycket 8 punkten jordabalken angående att hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt 12 kap jordabalken och som måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, 12 kap 42 femte stycket jordabalken angående att hyresrätten inte är förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse samt 12 kap 43 jordabalken angående att hyresgästen inte får skiljas från lägenheten om hyresvärden inte har sagt upp avtalet inom två månader från det att han fick kännedom om att hyresgästen åsidosatt avtalsenlig skyldighet. I målet förekom omfattande muntlig och skriftlig bevisning. Tingsrätten började med att pröva om hyresgästen hade brutit mot parternas avtal och då främst den klausul som tog sikte på konkurrerande verksamhet. Härvid konstaterades att förhandlingarna vid avtalets ingående främst hade varit inriktade på frågan om i vilken utsträckning som hyresgästen fick bedriva med hyresvärden konkurrerande verksamhet. Det hade inte under förhandlingarna varit tal om att en sådan konkurrerande verksamhet likaväl kunde bedrivas under annat varumärke än hyresgästens. Tingsrätten kom i denna del fram till att hyresgästen, enligt klausulens lydelse, hade en tämligen långtgående frihet att bedriva en med hyresvärden konkurrerande verksamhet i de förhyrda lokalerna, dock med begränsningen att verksamheten måste inrymmas inom hyresgästens egna koncept. Genom uppgifter i vittnesmål fann tingsrätten att det sammantaget inte var visat att hyresgästen bedrivit en med hyresvärden konkurrerande verksamhet utöver vad hyresavtalet tillät. Nästa fråga som tingsrätten tog ställning till var om hyresgästen ändå gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att låta en annan aktör bedriva verksamhet under eget varumärke. Tingsrätten fann att så var fallet, liksom att hyresgästen brutit mot vad som avtalats mellan parterna avseende tillstånd för hyresgästen att sätta upp skyltar. Tingsrätten ansåg därefter utrett att hyresvärden inte hade visat utifrån åberopade siffror från omsättning och resultat, att hyresvärden lidit skada av den konkurrerande verksamheten. Vid sådant förhållande kunde det enligt tingsrätten inte anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att hyresgästen avhöll sig från att låta annan aktör fortsätta sin verksamhet. Mot denna bakgrund fann tingsrätten att hyresavtalet inte hade upphört. Hyresgästen hade således rätt att vara kvar i lokalen. Hyresvärden överklagade domen till hovrätten. Samma grunder, omständigheter och bevisning åberopades i hovrätten. Hovrätten ansåg att hyresavtalet var tydligt på det sätt att det framgick att det endast var hyresgästen som utöver hyresvärden hade rätt att bedriva konkurrerande verksamhet. Hyresgästen hade utan hyresvärdens godkännande låtit en tredje aktör etablera konkurrerande verksamhet. Det fanns inget i avtalet som gav hyresgästen en sådan rätt och hyresgästen hade därför gjort sig skyldig till avtalsbrott. Frågan var emellertid också, enligt hovrätten, om den tredje aktörens verksamhet (försäljning av färdigmat) var mer omfattande i jämförelse med hyresgästens verksamhet (försäljning av färdigmat enligt hyresgästens koncept). Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 10

11 Hovrätten fann sammanfattningsvis att sortimentet av färdigmat hade utökats betydligt genom den tredje aktörens entré på området. Hyresgästen hade således brutit mot sina skyldigheter enligt hyresavtalet, främst genom att låta den tredje aktören starta verksamhet på området. Hovrätten anförde vidare att en hyresvärd naturligtvis alltid har ett intresse av att ha kontroll över vilka som använder den egna fastigheten och dess lokaler. Även den omständigheten att hyresvärden hade en egen verksamhet som i avtalet med hyresgästen hade skyddats mot mer ingripande konkurrens skulle vägas in. I det läget hade hyresgästen upplåtit till en tredje aktör med ett starkt varumärke att starta verksamhet. Den konkurrens som hyresvärden hade att möta var alltså - alldeles oavsett det ekonomiska utfallet - annorlunda än tidigare. Sammantaget ansåg hovrätten att omständigheterna var sådana att det var av synnerlig vikt för hyresvärden att konkurrerande verksamhet sker inom ramen för hyresavtalet och inte genom en tredje aktör vilket nu blivit fallet. Hyresrätten var därför förverkad och hovrätten förpliktade hyresgästen att på egen bekostnad omedelbart avflytta från de förhyrda lokalerna. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts dom meddelad i mål nr T Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 11

12 Förlängningstvist avseende störning i form av stark lukt från katturin Boende i huset hade påtalat en stark lukt av katturin i anslutning till prövningslägenheten med tillhörande förrådsutrymme. Fråga om störningen var sådan att hyresvärden hade skäl att vägra förlängning. Hyresvärden hade vid två tillfällen anmodat hyresgästen att vidta rättelse med anledning av att grannar hade klagat på stark lukt av katturin i anslutning till såväl prövningslägenheten som det källarförråd som hyresgästen disponerade. Eftersom hyresgästen inte vidtog någon åtgärd för att minska lukten sade hyresvärden upp hyresavtalet till upphörande. Med anledning av att hyresgästen inte avflyttade kom ärendet att prövas av hyresnämnden. Hyresgästen bestred uppsägningen men vitsordade att det förekommit stark lukt av katturin. Hyresgästen gjorde gällande att sanering av lägenheten hade påbörjats. Hyresnämnden konstaterade att en hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas samt att en hyresgäst ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap 25 jordabalken). Därefter anförde hyresnämnden att en hyresgäst inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (12 kap 46 punkten 2 jordabalken). Vid hyresnämndens sammanträde hördes fastighetschefen för hyresvärden som vittne. Han uppgav att det förelåg en mycket stark lukt av katturin, att lukten trängt ned i parkettgolven i lägenheten och ut i trappuppgången samt att lukten inte kunde förklaras av dålig ventilation i fastigheten. Hyresnämnden konstaterade att det i och med vittnets uppgifter var utrett att omfattningen av luktstörningarna från hyresgästens lägenhet var sådana att de skäligen inte bör tålas samt att hyresgästen inte hade förmått att vårda lägenheten på sätt som krävs av en hyresgäst. Hyresnämnden biföll hyresvärdens talan och hyresgästen ålades att avflytta från lägenheten. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut. Hon anförde i hovrätten att hon efter hyresvärdens rättelseanmaningar hade flyttat katterna från lägenheten samt rengjort lägenheten på bästa sätt. Hyresvärden gjorde inte gällande att hyresgästen hade några katter i lägenheten vid tidpunkten, men att lukten alltjämt fanns kvar. Fastighetschefen hördes som vittne även i hovrätten och uppgav att någon förbättring av lukten i lägenheten inte hade skett sedan tidpunkten för hyresnämndens prövning. Hyresgästens sambo hördes, varvid han uppgav att det inte fanns någon lukt i lägenheten. Hovrätten höll syn i lägenheten och konstaterade att där fanns en stark odör som påminde om katturin. Trots att hyresgästen hade vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med luktproblemen var dessa åtgärder inte tillräckliga. Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 12

13 Hovrätten ansåg att lägenheten var vanvårdad. Vid intresseavvägningen mellan hyresvärdens intresse av att fastigheten och dess lägenheter hålls i gott skick och hyresgästens intresse av ett fortsatt hyresförhållande fann hovrätten att hyresvärdens intresse i detta fall vägde tyngre. Hyresgästen hade med andra ord åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet inte skulle förlängas. Hovrätten avslog därmed överklagandet. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut meddelat i mål nr. ÖH Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 13

14 Fråga om hyresavtalet skulle upphöra på grund av störningar genom bland annat fågelmatning från balkongen Hyresvärden hade sagt upp hyresavtalet och gjort gällande att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas dels genom sitt tjoande/skrattande på kvällar, nätter och tidiga mornar och sitt bankande i väggar, dels genom att hyresgästen trots tillsägelser fortsatt att mata fåglar från sitt lägenhetsfönster. Fråga om hyresgästen hade rätt till förlängning av hyresavtalet. Hyresvärden åberopade som grund för att hyresavtalet skulle upphöra att hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Åsidosättandet hade enligt hyresvärden bestått i dels att hyresgästen genom sitt tjoande och skrattande sena kvällar, nätter och tidiga mornar och sitt bankande i väggarna utsatt de som bor i området för störningar som medfört att de fått sin nattsömn störd och i något fall inte kunnat använda sitt sovrum utan tvingats flytta in sängen i köket för att kunna sova, dels genom att hyresgästen, trots otaliga tillsägelser, matade fåglar från sitt lägenhetsfönster och därmed brutit mot kraven på sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresvärden hade vid sex tillfällen anmodat hyresgästen att vidta rättelse. Hyresgästen vidtog dock ingen rättelse, varför hyresvärden sade upp hyresavtalet. Hyresgästen invände mot uppsägningen och uppgav att han var noga med att hålla en låg ljudnivå efter kl Han medgav att han brukade ha en talgboll hängandes i fönstret, vilket även andra hyresgäster hade, samt att det kunde hända att han lade ut nötter på fönsterblecket. Han nekade till påståendet om att han lade ut bröd och annan fågelmat på marken nedanför sitt fönster. Hyresnämnden konstaterade inledningsvis att tvisten skulle bedömas enligt 12 kap 46 fösta stycket andra punkten jordabalken, vilket innebär att om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Därefter anförde hyresnämnden att hyresvärden är den som ska bevisa att de omständigheter, på vilka hyresvärden grundar sin talan, föreligger. Härvid konstaterade hyresnämnden att hyresvärden inte hade lagt fram någon utredning avseende omfattningen av hyresgästens fågelmatning, förutom vad två grannar som vittnat i ärendet hade berättat. I detta fall ansåg hyresnämnden att vittnenas uppgifter i denna del inte var tillräckliga för att det skulle anses bevisat att hyresgästen inte hade iakttagit allt vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. När det gällde frågan om störningar uttryckte hyresnämnden att det inte heller i denna del fanns någon kompletterande utredning, tex från störningsjouren, vid sidan av vad vittnena hade berättat. Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 14

15 Vittnenas uppgifter angående omfattningen och intensiteten av hyresgästens skrattande och tjoande gick delvis isär och ingen av vittnena hade vid något tillfälle tagit kontakt med hyresgästen i samband med att de ansett sig ha blivit störda. På grund härav menade hyresnämnden att det fick anses utrett att det förekommit störningar, men inte att det vid varje påstått tillfälle hade varit fråga störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresnämndens slutsats var således att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser men inte i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Hyresvärden överklagade beslutet och gjorde i hovrätten gällande att det var anmärkningsvärt att hyresnämnden vid sin bedömning av störningarnas allvar och omfattning hade vägt in sådana omständigheter som om störningsjouren kontaktats eller om grannarna personligen framfört klagomål i samband med störningarna. Det ena vittnet hade i hyresnämnden uppgett att hon var rädd för hyresgästen. Hovrätten, som lade vittnenas uppgifter till grund för sin bedömning, fann att fågelmatningen medförde sådana olägenheter att hyresgästen åsidosatt sin skyldighet att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Enligt hovrättens bedömning hade hyresgästen även utsatt grannarna för störningarna i boendet. Störningarna var till art och omfattning sådana att de inte skulle behöva tålas. Härvid tillade hovrätten att det faktum, att grannarna inte tillkallat störningsjouren eller själva kontaktat hyresgästen direkt, inte ändrade bedömningen. Hovrätten ansåg vid en samlad bedömning att hyresgästen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas. Hovrätten ändrade således hyresnämndens beslut. Vill du läsa mer >> se Svea hovrätts beslut meddelat i mål nr ÖH Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 15

16 Artikel Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska överväga och lämna förslag till den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister. Nedan kan ni läsa om regeringens direktiv. Regeringen har i direktiv 2011:74, Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister, beslutat att en särskild utredare ska överväga och lämna förslag till den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister. Målsättningen är att skapa en långsiktigt hållbar organisation som kan möta de särskilda krav som prövningen av dessa tvister ställer. Utredaren ska som ett alternativ överväga om den verksamhet som bedrivs i hyres- och arrendenämnderna bör föras över till allmän domstol. Utredaren ska därvid ta hänsyn till behovet av organisatoriska och processuella särlösningar som bevarar fördelarna med nämndernas verksamhet. Utredaren ska vidare som ett alternativ överväga om den administrativa samverkan som finns mellan de fem mindre nämnderna och tingsrätten på respektive ort bör vidareutvecklas och utvidgas till att gälla även de tre största nämnderna, dvs. de i Stockholm, Malmö och Göteborg. Utredaren har möjlighet att överväga andra alternativ. Oavsett vilken organisatorisk lösning som föreslås ska utredaren även överväga och lämna förslag till en modernisering av den förfarandereglering som gäller för prövningen av hyres- och arrendetvister. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december Kort om hyresnämnden idag Hyresnämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter som prövar vissa hyres- och bostadsrättstvister samt medlar respektive är skiljenämnd i sådana tvister. I vissa ärenden ska nämnden godkänna eller lämna tillstånd till en viss åtgärd som berör ett hyresavtal. I andra ärenden ska nämnden pröva olika typer av förlängnings- och villkorstvister. Hyresnämnden är sammansatt av en lagfaren ordförande, som benämns hyresråd, och två s.k. intresseledamöter, den ena är förtrogen med förvaltning av hyresfastigheter och den andra med hyresgästers förhållanden. En tvist inleds som huvudregel genom en skriftlig ansökan som ska innehålla vissa uppgifter. Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 16

17 Viss skriftväxling kan förekomma mellan parterna, men i normalfallet kallar hyresnämnden till ett muntligt sammanträde där nämnden ska klarlägga tvistefrågorna samt försöka förlika parterna. Nämndens avgörande sker genom beslut och någon ansökningsavgift tas inte ut och vardera parten svarar för sina kostnader i nämnden. Hyresnämndens beslut får (med vissa undantag) överklagas till Svea hovrätt. Hovrättens avgörande får inte överklagas. Det finns idag åtta hyresnämnder. Nämnderna i Stockholm, Malmö och Göteborg har egna myndighetschefer. Nämnderna i Västerås, Linköping, Jönköping, Sundsvall och Umeå är administrativt knutna till tingsrätten på respektive ort med tingsrättslagmannen som chef. På dessa orter är tingsrätten respektive hyresnämnden självständiga myndigheter men har gemensamma funktioner för bl.a. personal- och ekonomiadministration. Vill du läsa mer >> se direktiv 2011:74 Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 17

18 KPI, referensränta m m Referensränta (källa: Riksbanken) 1 juli ,0 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,0 % 1 juli dec ,5 % 1 jan juni ,5 % Prisbasbelopp (källa: SCB) kr kr kr kr Konsumentprisindex (källa: SCB) Index, basår 1980 KPI Augusti ,23 Juli ,13 Juni ,28 Maj ,02 April ,44 Mars ,11 Februari ,02 Januari ,15 December ,73 November ,58 Oktober ,57 September ,60 Augusti ,06 Juli ,04 Juni ,97 Maj ,92 April ,36 Kurser, seminarier och frukostmöten i hyresjuridik och bostadsrätt Våra seminarier, kurser och frukostmöten ger möjlighet till fördjupning inom fastighetsrättens olika områden. Vid dessa presenteras aktuell lagstiftning och praxis med tillfälle till diskussion och egna frågor. Vissa kurser innehåller även grupparbeten och rättegångsspel. Frukostmöten Torsdagen den 20 oktober uppsägning av bostadshyresgäst Torsdagen den 10 november hinder och men i nyttjanderätten Torsdagen den 24 november lokalhyresgästs obestånd och rekonstruktion Läs mer om våra frukostmöten Kurser Advokatfirman anordnar löpande olika kurser, bland annat: Hyresrättslig grundkurs, Hyresrättslig fortsättningskurs samt Lokalhyresjuridik. Det går även att skräddarsy kurser anpassade till klientens specifika behov och önskemål. Kontakta oss gärna för mer information. Läs mer om våra kurser Experten i Huset Nr 41 Oktober 2011 / sid 18

19 Vi på Advokatfirman Steinmann är Advokat Harry Steinmann Advokat Agneta Gothenby Advokat Niklas Lidquist Advokat Maria Liljeblad Advokat Carl Westling Biträdande jurist Anders Hildebrand Biträdande jurist Josefin Landqvist Biträdande jurist Petter Ingemarsson Biträdande jurist Camilla Kjelldén Ekdahl Biträdande jurist Sofie Johansson Ekonomi Katarina Heijbel Sekreterare Ann-Kathrin Eriksson Sekreterare Gabriella Karlsson Ansvarig utgivare: Harry Steinmann. Redaktion: Anders Hildebrand, Petter Ingemarsson och Sofie Johansson. Redaktionen tar emot frågor och synpunkter kring Experten i Huset samt adressändringar, prenumerationsuppgifter m m. E-post: och Advokatfirman Steinmann AB, Box 5220, Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 7 Tel , Fax

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning Kommittédirektiv Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Dir. 2011:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 14. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 37 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 37 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till ny fastighetsmäklarlag som

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 42. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 42 / Mars 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 42 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 39 / April 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 39 I DETTA NUMMER ÅTERGES SEX STYCKEN INTRESSANTA RÄTTSFALL som alla är av intresse

Läs mer

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013.

Hovrätten ändrar hyresnämndens beslut endast på så sätt att Ali Mohammed Al Taee ges uppskov med att flytta till den l juni 2013. SVEA HOVRÄTT BESLUT Målnr Avdelning 02 2013-03-11 ÖH 10885-12 Rotel 020101 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2012-11-20 i ärende nr 7661-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga tvister samt förändringar i lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 40 / September 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 40 I DETTA NUMMER går vi igenom den nya lagen om medling i vissa privaträttsliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 15. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 38 / December 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 38 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens förslag till höjd stämpelskatt för juridiska

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 29 / December 2008 Välkommen till Experten i Huset nr 29 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM en proposition om dels ökade möjligheter till andrahandsuthyrning,

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 43. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 43 / Juni 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 43 I DETTA NUMMER redogör vi för en utredning genomförd på uppdrag av regeringen avseende

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 18. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 45 / December 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 45 I DETTA NUMMER går vi igenom fem rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 12. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 35 / April 2010 Välkommen till Experten i Huset nr 35 I DETTA NUMMER GÅR VI IGENOM regeringens propositioner om dels en enklare planoch

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 maj 2007 T 871-05 KLAGANDE Fastighetsaktiebolaget Uman, 556029-2970 Nygatan 21 903 29 UMEÅ Ombud: Advokat C Ä MOTPART Bruwi UTDV 90392

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 25. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 44 / September 2012 Välkommen till Experten i Huset nr 44 I DETTA NUMMER går vi igenom åtta rättsfall av intresse för de som arbetar med

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015!

Advokatfirman Steinmann önskar er fortsatt trevlig läsning, en God Jul och ett givande 2015! Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 53 / December 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 53 Nu börjar det närma sig årets slut och i och med det tar vi farväl av vårt nyhetsbrev

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2008 Ö 1920-05 KLAGANDE Nacka Strand Event Aktiebolag, 556635-1416 Box 1213 131 28 Nacka Strand Ombud: Advokat MA MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 47. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 47 / September 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 47 I DETTA NUMMER går vi igenom två intressanta rättsfall som berör vitt skilda

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020105 BESLUT 2016-11-03 Stockholm Mål nr ÖH 3864-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Stockholm, beslut 2016-04-19 i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE Wåhlin Fastigheter

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22.

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 49 / December 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 49 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för regeringens förslag till lagändring innebärande

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020108 2017-03-31 Stockholm Mål nr ÖH 6240-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut 2016-06-29 i ärende nr 1065-16, se bilaga A KLAGANDE Förbo Aktiebolag,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade.

De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. De nya ändrade reglerna för andrahandsuthyrning medför att de blir moderniserade. Bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Anledningen till förändringen

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 21. Sofie Sandberg, Camilla Kjelldén Ekdahl och Anna Södergren Redaktörer Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 48 / November 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 48 I DETTA NUMMER går vi bland annat igenom två olika rättsfall som båda behandlar

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020102 BESLUT 2016-10-24 Stockholm Mål nr ÖH 2792-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Västerås, beslut 2016-03-10 i ärende nr, se bilaga A KLAGANDE Din Bostad i Köping

Läs mer

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6

Regler och Riktlinjer vid andrahandsuthyrning för BRF Sädesärlan 6 Fastställd i styrelsen den 8 juni 2016, reviderad 20 september. En enhetlig hantering för styrelsens prövning av en bostadsrättshavares ansökan om upplåtelse av sin lägenhet i andra hand skapar trygghet

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1076-12 KLAGANDE Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429 Box 95 162 12 Vällingby Ombud: Advokat US MOTPART Eurostar

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. Byggnadsnämnden i Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2003 T 2176-03 KLAGANDE A. W. Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten P. F. MOTPART R. H. Ombud, tillika

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 T 2403-06 KLAGANDE Frevik Consult Aktiebolag, 556471-5182 Box 15076 750 15 Uppsala Ombud: Advokat KO MOTPARTER 1. NZ 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Riktlinje Socialt boende

Riktlinje Socialt boende Ansvarig för rutin Anna Fritzheimer Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden, 2016-06-29 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: 2016.0534-1 Tills vidare

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Enligt

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Promemoria. Tillval i hyresrätt

Promemoria. Tillval i hyresrätt Promemoria Tillval i hyresrätt Underlag för kompletterande remissomgång i ärende nr Ju2008/9044/L1. Förslagen i promemorian är upprättade av Justitiedepartementet med utgångspunkt i Tillvalsutredningens

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 februari 2008 T 1462-06 KLAGANDE MS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat BS MOTPART Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer