POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP"

Transkript

1 POLICY FÖR ENSKILDA AVLOPP Antagen av Miljö-och Byggnadsnämnden

2 Inledning De flesta vattendrag och sjöar i Skåne är idag övergödda, och det näringsrika vattnet följer med ut i havet. För mycket näring gör att alger kan föröka sig kraftigt. Vattnet blir grumligt och hindrar ljuset från att komma ner, vilket gör att många djur och växter inte kan överleva på bottnen. När algerna dör och faller till bottnen bryts de ner av bakterier och smådjur som förbrukar mycket syre. När syret tar slut dör livet på bottnen. Stora delar av Östersjöns bottnar lider av akut syrebrist, delvis beroende på utsläpp till följd av en ökad befolkning. De senaste 200 åren har landskapet förändrats väldigt mycket, vilket har påverkat vattendrag, våtmarker och sjöar i hög grad. När bäckar rörlagts och våtmarker dikats ut har många växter och djur försvunnit eller minskat drastiskt i antal. De vattendrag som blivit kvar är oftast raka och djupa kanaler där vattnet rinner snabbt ut i havet. Den naturliga reningen i vattendraget har därmed minskat. Partiklar och näringsämnen hinner inte sjunka till bottnen eller brytas ner i naturliga processer när vattendragen har rätats ut och blivit motorvägar rakt ut i havet. Åtgärder för bättre vattenkvalitet Arbetet med att bevara och förbättra vattenkvaliteten i Europas grund- och ytvatten regleras av EU:s vattendirektiv. Alla vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten har klassats utifrån ekologisk och kemisk status. I Skåne har nästan alla vattendrag dålig eller otillfredsställande ekologisk status, vilket i huvudsak beror på övergödning. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus. Därför har vattenmyndigheten bland annat fastställt åtgärdsprogram för olika aktörer. Skyddsnivå För kommunerna är en av åtgärderna att ställa krav på enskilda avlopp så att de inte släpper ut för mycket näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten försämrar vattendragens status och bidrar till övergödningen i havet. Avloppsanläggningar med direkt utsläpp till vattendrag skall därför uppnå 90 % fosforreduktion vilket motsvarar hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7. Utgående vatten från avloppsanläggning skall uppnå hälsoskyddskraven för badvattenkvalitet. Övergödning genererar tång som flyter upp på våra stränder. Bilden är hämtad från WAB-projektet i Trelleborg

3 Avlopp Avloppsvatten innehåller smittämnen, syreförbrukande ämnen och växtnäring. Avloppsanläggningens uppgift är att säkerställa rent vatten i våra vattendrag. Ledorden i Vellinge kommuns policy för enskilda avlopp är: -Enkelt, robust och därmed pålitligt. Markbaserad rening Markbaserad rening är en enkel och robust avloppsreningsmetod men har ibland fått ett oförtjänt dåligt rykte. Anledningen till detta rykte är att en del markbäddar placerats felaktigt eller felaktig skötsel av trekammarbrunnen (slamavskiljaren). Med anledning av detta är det några punkter som är viktiga att tänka på. Fastighetsägaren ska underhålla trekammarbrunnen i samband med slamtömning! Den absolut vanligaste anledningen att en markbädd sätter igen är slamflykt från trekammarbrunnen. Om trekammarbrunnen är tillverkad i betong går det att enkelt förhindra slamflykten genom att förse T-röret med en slambroms. Det är också viktigt att återfylla trekammarbrunnen med vatten direkt efter slamtömning, återfyllningen skall ske med trädgårdsslang till kammare tre. I samband med återfyllningen bör trädgårdsslangens spolmunstycke användas för att spola ren slambromsen när den sitter på sin plats i T-röret som utgår från kammare tre. Vissa trekammarbrunnar som är tillverkade i plast saknar möjlighet att eftermontera slambroms, kontakta din entreprenör om du är osäker. Om T-rör nymonteras på en befintlig trekammarbrunn skall fogen tätas med murbruk. Byggskum får inte användas eftersom skummet inte är motståndskraftigt mot frätande ämnen i avloppsvattnet. Den blågula slamborsten förs ned i sin fulla längd

4 Markbädden Markbädden är utformad så att den skapar optimala förutsättningar för de nyttiga bakterierna att bryta ner de skadliga bakterierna som finns i avloppsvattnet. För att processen ska fungera krävs en god syretillförsel och en jämn fördelning av avloppsvatten över hela bädden. Ett självfallssystem med nedgrävd markbädd får en sämre spridning av avloppsvattnet och löper en större risk att överbelastas och drabbas av stopp eftersom allt vattnet koncentreras till första delen av bädden. Den stora koncentrationen av vatten samt risken att grundvatten och ytvatten överbelastar bädden kan få till följd att bakterieavdödningen inte fungerar tillfredställande. Nedgrävd och ojämnt belastad markbädd med yt- och grundvatteninträngning Att tänka på: Grundvattenytan varierar under året och NFS 2006:7 föreskriver placering av den infiltrerande ytan till minst 1 m ovanför grundvattenytan. För att undvika problem med grundvatteninträngning lokaliseras en hög punkt, minst 50 m från vattentäkten (om bädden behöver placeras närmre än 50 m från vattentäkten ska bädden omslutas av tät gummiduk). För att undvika belastning från yt- och grundvatten bör bädden max grävas ned 600 mm under markytan, resterande delar anläggs ovan mark och övertäcks därefter med jord. Se till att det finns tillräckligt med material för att skapa stöd och övertäcka markbädden Som kantstöd är lerhaltigt material att föredra eftersom det är mera formstabilt. På grund av frysrisk är det viktigt att hölja bädden ordentligt. Upphöjd och jämnt belastad anläggning

5 Speciallösningar Av utrymmesskäl eller estetiska skäl kan det ibland vara motiverat att använda sig av ett system med helt nedgrävd markbädd. Detta är fullt genomförbart under förutsättning att markbädden vid risk för grundvatteninträngning omsluts av tät gummiduk och kompletteras med ytterligare en pumpbrunn vid utloppet från markbädden. Tät markbädd med nedre stenlager och utloppsbrunn / pumpbrunn Minireningsverk Gräsmattan döljer den nedgrävda markbädden och brunnslocken är placerade i ytterkanten Enligt NFS 2006:7 skall den som inrättar eller driver en avloppsanordning ta del av tillverkarens instruktioner, anlitande av sakkunnig eller på annat sätt skaffa sig tillgång till sådan kunskap så att anordningen underhålls och sköts på ett sådant sätt att dess funktion säkerställs. Med stöd av NFS 2006:7 kräver Vellinge kommun att innehavare av minireningsverk skall utföra dokumenterad egenkontroll och inneha serviceavtal, alternativt dokumenterad fackkunskap inom området. Policy för efterpolering Vid överbelastning eller driftstopp av minireningsverket passerar avloppsvattnet genom verket utan rening och en extra barriär krävs därför mellan reningsverk och utsläppspunkt. Vellinge kommun kräver vid nyanläggning av minireningsverk att efterpolering skall ske med robust och skötselfri teknik, företrädelsevis markbädd som dimensioneras utifrån den beräknade vattenmängden från hushållet.

6 Pumpbrunn För att flytta vattnet till den upphöjda markbädden eller infiltrationen installeras i anslutning till trekammarbrunnen en separat pumpbrunn. Det största slitaget för pumpen är start och stopp. Genom att installera en pumpbrunn med diametern 600 mm förlängs pumpens livstid på grund av den längre drifttiden vid varje pumpning. Pumpen bör anslutas med standard rördimension och bajonettfattning till utgående PEM-slang. Backventilen bör vara monterad på utgående rör från brunnen, annars vattenfylls pumpbrunnen då pumpen lyfts upp ur brunnen. Genom pumpning får spridarrören en jämn fyllning och därmed förlängs bäddens livslängd. De första pumpbestyckade markbäddarna anlades 1980 och fungerar fortfarande alldeles utmärkt. Pumpbrunnen kan förses med larm för att varna vid eventuella driftstopp. I samband med spolning av slamborsten bör även pumpen lyftas upp för spolning. Pumpen är enkel att lyfta av pga. bajonettfattningen, på bilden syns även backventilen Anslutningspunkten till markbäddens fördelningsbrunn är en kritisk punkt utifrån frysrisk, sättningar, läckage och felaktig fördelning mellan spridarledningarna. För att säkerställa en god funktion skall material under fördelningsbrunn och anslutningsrör packas väl. Inkommande rör skall mynna mot botten av fördelningsbrunnen. Anslutningsröret skall vara 1 m långt och vara försett med tätslutande genomföring för PEM-slang. PEM-slangen förs ca 300 mm in i anslutningsröret. Anslutningsrör och fördelningsbrunn måste höljas ordentligt för att eliminera frysrisken. Anslutningsrör från slang till fördelningsbrunn Anslutningsröret avslutas med en 90 böj riktad mot botten av fördelningsbrunnen för att dämpa vattnet. Böjen slitsas i bakre kant för att säkerställa flödet

7 Biofilterdike Biofilterdiket är ett bra exempel på enkelt och robust växtnäringsupptag efter markbädden. Biofilterdiket kräver ingen skötsel. Växtnäringsupptag sker av omgivande växtlighet samt infiltreras och fastläggs i marken. Biofilterdiket anläggs i matjordslagret max 20 cm djupt och i anslutning till vedartad växtlighet Totala längden skall vara minst 20 m. Diket makadamfylls och därefter planteras vedartad växtlighet om detta saknas i anslutning till diket. Biofilterdike Speciallösningar Även biofilterdiket kan pumpbestyckas och övertäckas om så krävs med anledning av nivåskillnader eller av estetiska skäl. Max 20 cm djup i förhållande till befintlig marknivå gäller även för övertäckt biofilterdike. Önskas ytterligare frostisolering kan ett tjockare lager matjord påföras. Anslutning från pumpledning med dämpskärm för en jämn fördelning av vatten i spridarröret

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer