Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp"

Transkript

1 Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

2 Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent... 4 Dagvattenutbyggnad i samband med VA-utbyggnaden... 5 Avgifter för VA... 6 Så här ansöker du om VA-anslutning... 7 Så här påverkar VA-utbyggnaden dig som fastighetsägare... 8 Kommunen besiktigar före och efter... 9 Så här ansluter du dig till VA-nätet...10 När fastigheten är ansluten...11 Använd avloppet på rätt sätt...12 När det inte fungerar som det ska...13 Källaröversvämning...13 Information till dig som ska koppla fastighetens VA till kommunens förbindelsepunkt...14 Liten ordlista för vatten- och avlopp...baksidan Kontakt och mer information Om du har frågor som du inte får svar på i den här broschyren så är du välkommen att höra av dig till kundservice på Värmdö kommuns samhällsbyggnadskontor. Vi svarar gärna på frågor. Du kan också hitta mer information på vår webbplats, till exempel om ABVA allmänna bestämmelser för vatten och avlopp alla aktuella taxor vilka områden som kommer att få kommunalt vatten och avlopp VA-lån Regler för hur installationer av vatten och avlopp ska utföras finns i Boverkets byggregler, avsnittet om vatten och avlopp. Dessa regler hittar du på eller så kan du beställa dem från Boverket. Samhällsbyggnadskontorets kundservice Telefon: E-post: Kommunens webbplats: Anmälan om läckor och översvämningar utanför kontorstid: SOS-centralen, telefon Ord vi använder ofta i broschyren VA: Förkortning för vatten och avlopp Förbindelsepunkt: Punkter på de kommunala vatten- och avloppsledningarna där du kan ansluta dina egna vatten- och avloppsledningar. När kommunen drar ut VA-ledningar i ett område får varje fastighet normalt en egen förbindelsepunkt ca 0,5 m utanför tomtgränsen. 2

3 Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun! Varför kommunalt vatten och avlopp (VA)? Värmdö är vackert och här har du möjlighet att bo nära naturen. Allt fler upptäcker Värmdö och vill bosätta sig här, inte bara komma hit på semestern. Det innebär att fler flyttar permanent till de områden som förut mest var fritidsområden. Vi kallar de områdena för förändringsområden. I förändringsområdena har fastigheterna fortfarande privata brunnar och avloppsförsörjning med kemtoaletter, slutna tankar, minireningsverk eller liknande. Men många gånger räcker dessa privata VA-lösningar inte längre till och det kan leda till miljö- och hälsoproblem, till exempel saltvatteninträngning i egna borrade brunnar nära havet och utsläpp av för mycket närsalter till vattendrag, sjöar och hav. Värmdö kommun arbetar därför med en systematisk utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 3

4 Detta får du som VA-abonnent Dricksvatten När du är ansluten till Värmdö kommuns VA-nät får du dricksvatten som står under ständig kvalitetskontroll. Vi tar ansvar för att det kommunala dricksvattnet uppfyller alla krav som ställs på livsmedel, till exempel att vattnet inte smutsas ner av radon, uran, bekämpningsmedel, saltvatteninträngning eller föroreningar från ditt eller dina grannars avlopp. Förutom att vattnet håller hög kvalitet får du också bra tryck i ledningarna. Vattentrycket i ledningsnätet är mellan 4 och 7 bar, alltså samma som i resten av kommunen. Spillvatten Spillvatten är det vatten som lämnar fastigheten via avloppet från toaletten, duschen, diskhon och tvättmaskinen. När du är ansluten till Värmdö kommuns VA-nät tar vi hand om ditt spillvatten enligt alla gällande miljökrav. Vi transporterar spillvattnet till ett reningsverk som står under regelbunden miljökontroll. Du kan alltså känna dig säker på att ditt spillvatten innebär en minimal miljöbelastning. 4

5 Dagvattenutbyggnad i samband med VA-utbyggnaden Dagvatten är sådant vatten som hamnar på marken tillfälligt när det regnar eller snöar, eller när någon spolar med slang. Dagvattnet rinner ofta undan av sig självt, men på vissa platser kan det uppstå större vattensamlingar som kan ställa till problem. När kommunen upprättar en ny detaljplan för ett område gör vi samtidigt en så kallad dagvattenutredning. I dagvattenutredningen ser vi över om det behövs större åtgärder för området i helhet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om dagvatten inom den egna fastigheten, till exempel genom att skapa diken, dammar, genomsläppliga markytor eller använda regntunnor. Observera att dagvattenledningar aldrig får kopplas in på kommunens spillvattenledningar. Vem som har ansvar för allmän platsmark i området där VA byggs ut har också betydelse för om dagvattenåtgärder utförs. 5

6 Avgifter för VA Värmdö kommuns allmänna VA-anläggning drivs utan vinstintresse. Taxan som finansierar VA-verksamheten består av en engångsavgift (anläggningsavgiften) och en löpande avgift (brukningsavgiften). Anläggningsavgiften är likadan över hela kommunen och den justeras varje år. Aktuell taxa finns på kommunens webbplats. Anläggningsavgift Kommunen gör stora investeringar i ledningar och anläggningar för att kunna förse ett område med dricksvatten och avloppsrening. Därför tar vi ut en avgift av alla fastighetsägare inom området när allting är på plats och klart för drift. Vi skickar fakturan först när din fastighet har en förbindelsepunkt där du kan ansluta dig till VA-nätet. Avgiften är en engångsavgift som alla fastighetsägare inom området är skyldiga att betala. I de flesta fall kan man få banklån för att finansiera anläggningsavgiften, men om du inte har möjlighet att få banklån så kan kommunen ge dig ett speciellt VA-lån. Kontakta kundservice för att få veta mer eller läs på kommunens webbplats. Brukningsavgift När du kopplat in kommunalt VA betalar du en brukningsavgift varje kvartal. Den består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen grundas på din vattenförbrukning. 6

7 Så här ansöker du om VA-anslutning Du kan ansluta dig till det kommunala VA-nätet om din fastighet ligger inom det så kallade VA-verksamhetsområdet. I VA-verksamhetsområdet finns vatten och avlopp framdraget till de flesta fastigheter och om det inte redan gör det så ordnar vi det när du ansöker om att bli abonnent. I ett område som byggs ut med VA tas alla fastigheter in i VA-verksamhetsområdet. För att ansöka om att bli abonnent använder du blanketten Ansökan om VA-anslutning. Den kan du hämta på kommunens webbplats eller beställa från kundservice. När du skickat in blanketten tar vi kontakt med dig och diskuterar hur du på bästa sätt kan ansluta dig till VA-nätet. 7

8 Så här påverkar VA-utbyggnaden dig som fastighetsägare Vi hjälps åt vid begränsad framkomlighet En VA-utbyggnad är ett omfattande arbete, och den kommer att innebära störningar för dig som bor i närheten. När vi gräver ner ledningar i vägen kommer framkomligheten att vara begränsad, och vi måste hjälpas åt för att det ska fungera. Förbindelsepunkten brukar ligga i direkt anslutning till fastigheten, och då hamnar även grävarbetet nära tomten. Om det finns berg där förbindelsepunkten ska placeras spränger vi därifrån och ca 2 m in på fastigheten för att underlätta när du som fastighetsägare ska dra dina egna VA-ledningar. Servisledning, allmän del Förbindelsepunkt Servisledning, fastighetens del Fastighetsgräns Entreprenören hjälper till så att post, avfallshantering, räddningstjänst med mera fungerar. Du som är fastighetsägare bör undvika stora leveranser till fastigheten beställa tömning av avloppstankar med mera i god tid flytta in privata ägodelar som står utanför fastighetsgränsen, till exempel husvagnar och båtar med mera. Tänk på att även staket och häckar som står utanför fastighetsgränsen kan skadas. 8

9 Kommunen besiktigar före och efter Kommunen kommer att besiktiga alla byggnader inom arbetsområdet innan eventuella sprängningsarbeten i gatan inleds. Det innebär att vi undersöker hus och eventuella murade skorstenar detaljerat och söker efter sprickbildningar med mera. Vi kontrollerar även grindstolpar, staket och dylikt. Besiktningen leder till en riskanalys som styr hur sprängningarna får utföras. När arbetena är klara gör vi också en efterbesiktning för att se om det har uppstått skador under sprängningsarbetet. Det är viktigt att du låter besiktningsmännen få tillträde till din fastighet för besiktningarna. Om vi inte kommer in i huset kan vi inte göra en helt säker riskbedömning och inte heller ta ställning till skador som uppstår under arbetet. 9

10 Så här ansluter du dig till VA-nätet Förbindelsepunkten ligger nära tomtgränsen Kommunen beslutar om vilka områden som ska ha tillgång till det kommunala VA-nätet. I vissa av dessa områden får varje fastighet en förbindelsepunkt strax utanför tomtgränsen, alltså en punkt där du kan koppla ihop dina ledningar med kommunens. I andra områden finns det fastigheter som har rätt att ansluta sig fastän det inte finns ledningar i närheten. Där drar vi fram ledningar först när en fastighetsägare anmäler intresse. I båda fallen kommer kommunen att rådgöra med dig om var förbindelsepunkten ska ligga. Ofta kan du själv påverka placeringen. Du drar ledningarna från huset till förbindelsepunkten Du måste själv dra ledningar från huset till förbindelsepunkten. Vi kommer att kontakta dig när du har anmält att du vill ansluta dig, så diskuterar vi hur ledningarna bäst ska dras. Tänk på att det är viktigt att alla ledningar blir professionellt dragna. Dåligt dragna ledningar kan leda till läckor och stopp. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en seriös entreprenör som har erfarenhet av liknande arbeten. Vi har sammanställt några viktiga råd till den som utför arbetet i slutet av den här broschyren. 10

11 När fastigheten är ansluten Vi ansvarar för varsin del av anläggningen Ansvaret för VA-anläggningen regleras huvudsakligen i Värmdö kommuns allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA) och i lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär att rättigheter och skyldigheter delas mellan Värmdö kommun och dig som fastighetsägare. I korthet säger lagen att du ansvarar för alla ledningar på din fastighet och fram till förbindelsepunkten. Värmdö kommun ansvarar för allt på vår sida av förbindelsepunkten, till exempel för reningsverk och ledningar. Vi äger också vattenmätaren och byter den regelbundet. Var ett fel uppstår (på vilken sida av förbindelsepunkten) styr vem som är ansvarig för att åtgärda felet, Värmdö kommun eller du som äger fastigheten. Om fastigheten är berättigad till en LTA-anläggning (se ordlistan sist i broschyren) så är det Värmdö kommun som äger och sköter den, men du har ansvar för att inte utsätta den för onormala påfrestningar. LTA-enheten kan endast hantera normalt avloppsvatten. Under avsnittet Använd avloppet på rätt sätt kan du läsa om vad vi definierar som normalt avloppsvatten. Om annat än normalt avloppsvatten släpps in i LTA-anläggningen och den går sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt en ny pump. Du läser av vattenmätaren En gång om året läser du själv av din vattenmätare och skickar in siffrorna till oss. Därefter debiterar vi dig efter verklig förbrukning. Mellanliggande debiteringar (en i kvartalet) bygger på uppskattad förbrukning, så kallad preliminärdebitering. 11

12 Använd avloppet på rätt sätt Det som du spolar ner i avloppet transporteras till de kommunala reningsverken. De och avloppsledningarna är byggda för att klara normalt bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten. Allt annat kan orsaka stopp eller miljörisker. Fett från matlagning kan skapa stopp när det svalnar och fastnar på insidan av avloppsledningarna. Därför bör du torka av fett från exempelvis stekpannor och slänga det i hushållsavfallet. Det kan också bli stopp när man spolar ner föremål i toaletten, till exempel trosskydd, bomullspinnar, kondomer, dambindor, tamponger, kattsand, strumpor, tygtrasor och cigarettfimpar. En bra tumregel är att bara spola ner sådant som kommer ur kroppen och vanligt toalettpapper. Ställ en papperskorg i badrummet så att saker inte hamnar i toaletten av misstag. Ibland hamnar farligt avfall i avloppet, till exempel överbliven olja, bensin, fotogen, mediciner, kvicksilvertermometrar och batterier. Det kan skada miljön eftersom reningsverken inte är byggda för att ta hand om det. Lämna alltid farligt avfall på kommunens miljöstationer. Överblivna mediciner, apoteksvaror och termometrar kan du lämna in kostnadsfritt på närmaste apotek. 12

13 När det inte fungerar som det ska Ett fungerande VA höjer kvaliteten på boendet, men när det inte fungerar som det ska kan det få stora konsekvenser. Därför är det viktigt att veta hur man ska förebygga skador och hur man ska agera när något slutar fungera. Läckor i ledningarna Vattenförbrukningen kan variera mycket mellan olika hushåll beroende på hur många som bor i hushållet och deras vanor. Men när vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. De vanligaste orsakerna är rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation. Om felet sitter någonstans före vattenmätaren kommer det att susa i ledningarna trots att alla kranar är stängda. Ta därför för vana att lyssna då och då vid vattenmätaren. Källaröversvämning I källare och andra lågt liggande rum finns det en risk för att avloppsvatten ska tränga upp bakvägen genom golvbrunnar och toaletter, vid stopp eller överbelastning i ledningsnätet. Det finns en hel del som du kan göra för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna: Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i en källare som har golvbrunn. Om det inte finns några alternativ så placera åtminstone föremålen högt upp. Montera lock över golvbrunnarna eller täck Tänk på att även små vattenläckor kan förorsaka stora kostnader (ungefärlig förbrukning m 3 /år) Droppande Stril mot- Tunn stråle Toalett kran svarande motsvarande som en sytråd en synål små- (0,3 mm) (0,9 mm) rinner Kontakta kundservice om det susar i ledningarna. Vi hjälper dig att kontrollera var på ledningen läckan finns. Det förekommer att vattenmätare visar fel, till exempel på grund av små kalkavlagringar. För att undvika problem byter vi din vattenmätare regelbundet, med 5 10 års mellanrum beroende på mätarstorlek. Om du ändå misstänker att mätaren visar fel bör du kontakta kundservice. dem med något tätande och ställ på ett tungt föremål av lämplig storlek. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning. Se till att vatten inte kommer in i kopplingsdosor och elektriska maskiner. Skaffa en länspump så att du kan börja pumpa ut vatten själv medan du väntar på hjälp. Hjälp vid läckor och översvämningar Om du drabbas av en läcka eller översvämning under kontorstid, kontakta kundservice, telefon Utanför kontorstid, kontakta SOS-centralen, telefon

14 Information till dig som ska koppla fastighetens VA till kommunens förbindelsepunkt När du bygger om eller bygger nytt gäller det som står i Boverkets byggregler (BBR), avsnittet om vatten och avlopp. Reglerna finns på Boverkets webbplats. Belysning Det är fastighetsägarens ansvar att VA-installationen fram till förbindelsepunkten blir korrekt utförd, men kommunen hjälper dig gärna med råd och tips. Här har vi samlat viktiga anvisningar om ledningsdimensioner och liknande som den som ska utföra arbetet bör känna till. > 210 cm > 80 cm Ledningsdimensionen för vattenledningen från huset på fastigheten till förbindelsepunkten ska vara 32 mm i diameter. Materialet ska vara PEM eller PE63 med SDR=11 och PN10. Färgen på röret ska vara svart med blå längsgående linjer cm Vattenledningen får inte skarvas mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren. Den bör frostskyddas och skyddas mot yttre belastning. Detta innebär att ledningarna bör läggas på frostfritt djup, ca 1,7 m, eller frostskyddas med isolering eller värmetillförsel. > 60 cm Placering av vattenmätaren Fastighetens vattenförbrukning mäts normalt med en vattenmätare som monteras på fastigheten. Fastighetsägaren är skyldig att tillhandahålla en lättåtkomlig och uppvärmd plats för mätaren och att montera en konsol för den. Konsolen ska passa för en vattenmätare med längden 190 mm. Anslutningarna mot vattenmätaren ska ha gänga R25. Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning, Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. kontroll och byte. Därför får den inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Fastighetsägaren är skyldig att skydda vattenmätaren mot värme, kyla och stötar så att den inte skadas. 14

15 Inkoppling av spillvatten i självfallssystem Till största delen består spillvattensystemet av ett självfallssystem, och de flesta fastigheter ansluts med självfallsledningar. Ett områdes topografi kan dock medföra att vissa fastigheter måste pumpa sitt avloppsvatten till självfallssystemets huvudledning i gatan. Om det inte går att få självfall från huset på fastigheten till förbindelsepunkten i gatan, ansvarar fastighetsägaren för att ordna en pumpanläggning för spillvattnet. Rekommenderad ledningsdimension för en avloppsvattenledning som läggs med självfall är 110 mm i diameter. Materialet bör vara PVC, PP eller betong. Minsta lutningen på självfallsledningarna bör vara 10 (alltså 1 cm/m). När självfallsledningarna ändrar riktning i längdled eller höjdled rekommenderas att ni anlägger en rensbrunn som är 200 mm i diameter. Inkoppling av spillvatten i lättrycksavlopp (LTA) Vissa delar av spillvattensystemet har byggts och kommer att byggas som ett LTA-system (se bilden). I dessa områden får varje fastighet en pump som kommunen står för. Pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare till trycksatta ledningar i gatan. Eftersom LTA-systemet inte kräver självfall kan rören följa topografin. Ledningen från pumpen till förbindelsepunkten ska vara 40 mm i diameter, eventuellt 50 mm. Materialet ska vara PEM eller PE63 med SDR=17 och PN6,3. Färgen på röret ska vara svart med bruna längsgående linjer. Kommunen tillhandahåller en LTA-enhet till varje fastighet, alltså pump, pumpsump, automatik och larm, och har även driftansvaret för den. Fastighetsägaren ska dock stå för installation av LTA-enheten inne på fastigheten, vilket innebär att fastighetsägaren drar fram el till pumpen och gräver ner pumpsumpen. Fastighetsägaren står för den el som pumpen förbrukar och är skyldig att inte missköta den. Pumpsumpen är 2 2,6 m djup och ca 60 cm eller ca 100 cm i diameter, beroende på fabrikat. LTA-enheten placeras inne på fastigheten. ø 110 mm LTA ø 40 mm Huvudledning Förbindelsepunkt LTA ø 40 mm ø 110 mm 15

16 Liten ordlista för vatten och avlopp Allmän anläggning Vatten- och avloppsanläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse. Anläggningen drivs av kommunen eller har förklarats allmän enligt lag (om den drivs av annan). Avloppsvatten Vatten som i regel är använt/förorenat och avleds i rörledning, dike eller dylikt. Avloppsvatten kan vara spillvatten, kylvatten och dagvatten. Dagvatten Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av tillfälligt på mark, grönytor och tak. Dricksvatten Dricksvatten är det vatten som levereras till fastigheten. Dränvatten Vatten som avleds för dränering d.v.s. marken avvattnas och vattnet leds undan i rörledningar, dike eller dräneringsskikt. Fastighet En fastighet är en avgränsad enhet på marken. Till fastighet hör till exempel byggnader. Förbindelsepunkt Värmdö kommun levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från din fastighet vid en så kallad förbindelsepunkt som normalt upprättas ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen. LTA Lättrycksavlopp. Det är ett avloppssystem där en pump installeras vid respektive fastighet. Pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare i böjliga polyetenrör med klena dimensioner. Eftersom LTA-systemet inte kräver självfall kan rördragningen ske i gravar med konstant djup som följer topografin. LTA-enheten placeras alltid inne på fastigheten. Servisledning Den ledning som ansluter från kommunens distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten (se ovan) och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten. Spillvatten Spillvatten är det vatten som lämnar din bostad via toaletten eller avloppet från dusch, disk, tvätt och på andra ställen. Tjänligt dricksvatten Dricksvatten som uppfyller alla Statens Livsmedelsverks kvalitetsnormer utan anmärkning. VA En förkortning för vatten och avlopp. VA-installation Till VA-installation räknas dels anordningar inom byggnad, dels servisledningar och andra markledningar inom fastigheten eller mellan fastigheten och förbindelsepunkten. VA-verksamhetsområde Områden där kommunen beslutat att samtliga fastigheter ska VA-försörjas genom Värmdö kommuns allmänna VA-anläggningar. Accurat Kommunikation/Björn Lundkvist Illustration 2012 Undrar du något mera Kontakta gärna samhällsbyggnadskontorets kundservice telefon: eller e-post:

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

VA-utbyggnad Värmdövik

VA-utbyggnad Värmdövik VA-utbyggnad Värmdövik Med början hösten 2009 och tom hösten 2011 kommer utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp pågå i Värmdövik. Nedan följer en allmän information om de kommande arbetena. Värmdövik

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Nu återupptas VA-utbyggnaden Västervik Miljö & Energi bygger ut allmänt vatten och

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område 1 (7) INFORMATIONSBREV 2013-09-24 Information till fastighetsägare i Västerbyn (Före detta område D, Gräddö/Rävsnäs) Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område Nu påbörjar vi byggnationen

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 Den 15 juni föll ett 66-årsregn över Bjuv och Hyllinge 66-årsregn innebär: Regnets omfång är för stort för ledningarnas kapacitet. Regnvattnet som inte får

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde (UVO) i Linköpings kommun

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde (UVO) i Linköpings kommun Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde (UVO) i Linköpings kommun Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet (UVO) I den här broschyren beskriver

Läs mer

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Nu är det dags att sätta sig in arbetet runt anslutningen av din fastighet mot den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sörfjärden. Med det här materialet

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

SVINNINGE PARTNERING

SVINNINGE PARTNERING SVINNINGE PARTNERING Vi bygger vägar, vatten och avlopp Informationsmöte för fastighetsägare Skåvsjöholm 2012-11-12 Kvällens program Allmänt Svinningeprojektet VA-projektering och anslutning Vad sker under

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet.

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. JÄGARÅSEN Senast reviderad 2016-01-12 Information om villapump Denna informationstext är till för dig som ska ansluta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Kvällens program Välkomnande Tidplan och genomförande VA-anslutning Avgifter

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Utmarksvägen.

Informationsmöte VA utbyggnad för Utmarksvägen. Informationsmöte VA utbyggnad för Utmarksvägen Medverkande på mötet - Martin Birgersson Projektsamordnare, Västvatten AB - Jesper Pedersen Samordnare LTA stationer, Västvatten AB - Henrik Tellskog Entreprenadchef,

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilaga 2.1 Laboratorieundersökningar Bilaga 2.2 Utbredning plan, mossmark Bilaga 2.3 Situations- och borrplan Bilaga 2.4 Sond- och provtagningsresultat BILAGA 2:1

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Bygget av kommunalt VA har påbörjat i ditt område

Bygget av kommunalt VA har påbörjat i ditt område INFORMATIONSBREV 2014-07-02 1 (6) Information till fastighetsägare i Gustavsberg Bygget av kommunalt VA har påbörjat i ditt område Hej! I detta informationsbrev hoppas vi att du får svar på dina eventuella

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2016-08-01 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö Dnr Information om anslutning av vatten och avlopp 2/15 Innehållsförteckning Allmänt...3 Alternativ 1 - Självfall...3 Alternativ 2 LTS-pump...4 Anslutning...4 Steg för steg: Alternativ 1 - självfall...5

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Så gör du en anmälan om vatten- och avloppsarbeten

Så gör du en anmälan om vatten- och avloppsarbeten Så gör du en anmälan om vatten- och avloppsarbeten Anmälan ska innehålla 4 sidor. Anmälningsblanketten (2 sidor) Situationsplanen (1 sida) Information om vattenmätare (1 sida) Om du vill förtydliga något

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Nu bygger vi snart kommunalt VA i ditt område

Nu bygger vi snart kommunalt VA i ditt område 1 (4) INFORMATIONSBREV 2 2016-10-07 Till fastighetsägare i norra delen av Grisslehamn Nu bygger vi snart kommunalt VA i ditt område I detta brev får du information om vår byggnation av kommunalt vatten

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller from 12 november 2014 Beslutad av kommunfullmäktige 12 november 2014 1 Innehåll Inledning 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer