Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp"

Transkript

1 Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

2 Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent... 4 Dagvattenutbyggnad i samband med VA-utbyggnaden... 5 Avgifter för VA... 6 Så här ansöker du om VA-anslutning... 7 Så här påverkar VA-utbyggnaden dig som fastighetsägare... 8 Kommunen besiktigar före och efter... 9 Så här ansluter du dig till VA-nätet...10 När fastigheten är ansluten...11 Använd avloppet på rätt sätt...12 När det inte fungerar som det ska...13 Källaröversvämning...13 Information till dig som ska koppla fastighetens VA till kommunens förbindelsepunkt...14 Liten ordlista för vatten- och avlopp...baksidan Kontakt och mer information Om du har frågor som du inte får svar på i den här broschyren så är du välkommen att höra av dig till kundservice på Värmdö kommuns samhällsbyggnadskontor. Vi svarar gärna på frågor. Du kan också hitta mer information på vår webbplats, till exempel om ABVA allmänna bestämmelser för vatten och avlopp alla aktuella taxor vilka områden som kommer att få kommunalt vatten och avlopp VA-lån Regler för hur installationer av vatten och avlopp ska utföras finns i Boverkets byggregler, avsnittet om vatten och avlopp. Dessa regler hittar du på eller så kan du beställa dem från Boverket. Samhällsbyggnadskontorets kundservice Telefon: E-post: Kommunens webbplats: Anmälan om läckor och översvämningar utanför kontorstid: SOS-centralen, telefon Ord vi använder ofta i broschyren VA: Förkortning för vatten och avlopp Förbindelsepunkt: Punkter på de kommunala vatten- och avloppsledningarna där du kan ansluta dina egna vatten- och avloppsledningar. När kommunen drar ut VA-ledningar i ett område får varje fastighet normalt en egen förbindelsepunkt ca 0,5 m utanför tomtgränsen. 2

3 Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun! Varför kommunalt vatten och avlopp (VA)? Värmdö är vackert och här har du möjlighet att bo nära naturen. Allt fler upptäcker Värmdö och vill bosätta sig här, inte bara komma hit på semestern. Det innebär att fler flyttar permanent till de områden som förut mest var fritidsområden. Vi kallar de områdena för förändringsområden. I förändringsområdena har fastigheterna fortfarande privata brunnar och avloppsförsörjning med kemtoaletter, slutna tankar, minireningsverk eller liknande. Men många gånger räcker dessa privata VA-lösningar inte längre till och det kan leda till miljö- och hälsoproblem, till exempel saltvatteninträngning i egna borrade brunnar nära havet och utsläpp av för mycket närsalter till vattendrag, sjöar och hav. Värmdö kommun arbetar därför med en systematisk utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 3

4 Detta får du som VA-abonnent Dricksvatten När du är ansluten till Värmdö kommuns VA-nät får du dricksvatten som står under ständig kvalitetskontroll. Vi tar ansvar för att det kommunala dricksvattnet uppfyller alla krav som ställs på livsmedel, till exempel att vattnet inte smutsas ner av radon, uran, bekämpningsmedel, saltvatteninträngning eller föroreningar från ditt eller dina grannars avlopp. Förutom att vattnet håller hög kvalitet får du också bra tryck i ledningarna. Vattentrycket i ledningsnätet är mellan 4 och 7 bar, alltså samma som i resten av kommunen. Spillvatten Spillvatten är det vatten som lämnar fastigheten via avloppet från toaletten, duschen, diskhon och tvättmaskinen. När du är ansluten till Värmdö kommuns VA-nät tar vi hand om ditt spillvatten enligt alla gällande miljökrav. Vi transporterar spillvattnet till ett reningsverk som står under regelbunden miljökontroll. Du kan alltså känna dig säker på att ditt spillvatten innebär en minimal miljöbelastning. 4

5 Dagvattenutbyggnad i samband med VA-utbyggnaden Dagvatten är sådant vatten som hamnar på marken tillfälligt när det regnar eller snöar, eller när någon spolar med slang. Dagvattnet rinner ofta undan av sig självt, men på vissa platser kan det uppstå större vattensamlingar som kan ställa till problem. När kommunen upprättar en ny detaljplan för ett område gör vi samtidigt en så kallad dagvattenutredning. I dagvattenutredningen ser vi över om det behövs större åtgärder för området i helhet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om dagvatten inom den egna fastigheten, till exempel genom att skapa diken, dammar, genomsläppliga markytor eller använda regntunnor. Observera att dagvattenledningar aldrig får kopplas in på kommunens spillvattenledningar. Vem som har ansvar för allmän platsmark i området där VA byggs ut har också betydelse för om dagvattenåtgärder utförs. 5

6 Avgifter för VA Värmdö kommuns allmänna VA-anläggning drivs utan vinstintresse. Taxan som finansierar VA-verksamheten består av en engångsavgift (anläggningsavgiften) och en löpande avgift (brukningsavgiften). Anläggningsavgiften är likadan över hela kommunen och den justeras varje år. Aktuell taxa finns på kommunens webbplats. Anläggningsavgift Kommunen gör stora investeringar i ledningar och anläggningar för att kunna förse ett område med dricksvatten och avloppsrening. Därför tar vi ut en avgift av alla fastighetsägare inom området när allting är på plats och klart för drift. Vi skickar fakturan först när din fastighet har en förbindelsepunkt där du kan ansluta dig till VA-nätet. Avgiften är en engångsavgift som alla fastighetsägare inom området är skyldiga att betala. I de flesta fall kan man få banklån för att finansiera anläggningsavgiften, men om du inte har möjlighet att få banklån så kan kommunen ge dig ett speciellt VA-lån. Kontakta kundservice för att få veta mer eller läs på kommunens webbplats. Brukningsavgift När du kopplat in kommunalt VA betalar du en brukningsavgift varje kvartal. Den består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen grundas på din vattenförbrukning. 6

7 Så här ansöker du om VA-anslutning Du kan ansluta dig till det kommunala VA-nätet om din fastighet ligger inom det så kallade VA-verksamhetsområdet. I VA-verksamhetsområdet finns vatten och avlopp framdraget till de flesta fastigheter och om det inte redan gör det så ordnar vi det när du ansöker om att bli abonnent. I ett område som byggs ut med VA tas alla fastigheter in i VA-verksamhetsområdet. För att ansöka om att bli abonnent använder du blanketten Ansökan om VA-anslutning. Den kan du hämta på kommunens webbplats eller beställa från kundservice. När du skickat in blanketten tar vi kontakt med dig och diskuterar hur du på bästa sätt kan ansluta dig till VA-nätet. 7

8 Så här påverkar VA-utbyggnaden dig som fastighetsägare Vi hjälps åt vid begränsad framkomlighet En VA-utbyggnad är ett omfattande arbete, och den kommer att innebära störningar för dig som bor i närheten. När vi gräver ner ledningar i vägen kommer framkomligheten att vara begränsad, och vi måste hjälpas åt för att det ska fungera. Förbindelsepunkten brukar ligga i direkt anslutning till fastigheten, och då hamnar även grävarbetet nära tomten. Om det finns berg där förbindelsepunkten ska placeras spränger vi därifrån och ca 2 m in på fastigheten för att underlätta när du som fastighetsägare ska dra dina egna VA-ledningar. Servisledning, allmän del Förbindelsepunkt Servisledning, fastighetens del Fastighetsgräns Entreprenören hjälper till så att post, avfallshantering, räddningstjänst med mera fungerar. Du som är fastighetsägare bör undvika stora leveranser till fastigheten beställa tömning av avloppstankar med mera i god tid flytta in privata ägodelar som står utanför fastighetsgränsen, till exempel husvagnar och båtar med mera. Tänk på att även staket och häckar som står utanför fastighetsgränsen kan skadas. 8

9 Kommunen besiktigar före och efter Kommunen kommer att besiktiga alla byggnader inom arbetsområdet innan eventuella sprängningsarbeten i gatan inleds. Det innebär att vi undersöker hus och eventuella murade skorstenar detaljerat och söker efter sprickbildningar med mera. Vi kontrollerar även grindstolpar, staket och dylikt. Besiktningen leder till en riskanalys som styr hur sprängningarna får utföras. När arbetena är klara gör vi också en efterbesiktning för att se om det har uppstått skador under sprängningsarbetet. Det är viktigt att du låter besiktningsmännen få tillträde till din fastighet för besiktningarna. Om vi inte kommer in i huset kan vi inte göra en helt säker riskbedömning och inte heller ta ställning till skador som uppstår under arbetet. 9

10 Så här ansluter du dig till VA-nätet Förbindelsepunkten ligger nära tomtgränsen Kommunen beslutar om vilka områden som ska ha tillgång till det kommunala VA-nätet. I vissa av dessa områden får varje fastighet en förbindelsepunkt strax utanför tomtgränsen, alltså en punkt där du kan koppla ihop dina ledningar med kommunens. I andra områden finns det fastigheter som har rätt att ansluta sig fastän det inte finns ledningar i närheten. Där drar vi fram ledningar först när en fastighetsägare anmäler intresse. I båda fallen kommer kommunen att rådgöra med dig om var förbindelsepunkten ska ligga. Ofta kan du själv påverka placeringen. Du drar ledningarna från huset till förbindelsepunkten Du måste själv dra ledningar från huset till förbindelsepunkten. Vi kommer att kontakta dig när du har anmält att du vill ansluta dig, så diskuterar vi hur ledningarna bäst ska dras. Tänk på att det är viktigt att alla ledningar blir professionellt dragna. Dåligt dragna ledningar kan leda till läckor och stopp. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en seriös entreprenör som har erfarenhet av liknande arbeten. Vi har sammanställt några viktiga råd till den som utför arbetet i slutet av den här broschyren. 10

11 När fastigheten är ansluten Vi ansvarar för varsin del av anläggningen Ansvaret för VA-anläggningen regleras huvudsakligen i Värmdö kommuns allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA) och i lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär att rättigheter och skyldigheter delas mellan Värmdö kommun och dig som fastighetsägare. I korthet säger lagen att du ansvarar för alla ledningar på din fastighet och fram till förbindelsepunkten. Värmdö kommun ansvarar för allt på vår sida av förbindelsepunkten, till exempel för reningsverk och ledningar. Vi äger också vattenmätaren och byter den regelbundet. Var ett fel uppstår (på vilken sida av förbindelsepunkten) styr vem som är ansvarig för att åtgärda felet, Värmdö kommun eller du som äger fastigheten. Om fastigheten är berättigad till en LTA-anläggning (se ordlistan sist i broschyren) så är det Värmdö kommun som äger och sköter den, men du har ansvar för att inte utsätta den för onormala påfrestningar. LTA-enheten kan endast hantera normalt avloppsvatten. Under avsnittet Använd avloppet på rätt sätt kan du läsa om vad vi definierar som normalt avloppsvatten. Om annat än normalt avloppsvatten släpps in i LTA-anläggningen och den går sönder får du själv betala reparationskostnaden alternativt en ny pump. Du läser av vattenmätaren En gång om året läser du själv av din vattenmätare och skickar in siffrorna till oss. Därefter debiterar vi dig efter verklig förbrukning. Mellanliggande debiteringar (en i kvartalet) bygger på uppskattad förbrukning, så kallad preliminärdebitering. 11

12 Använd avloppet på rätt sätt Det som du spolar ner i avloppet transporteras till de kommunala reningsverken. De och avloppsledningarna är byggda för att klara normalt bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten. Allt annat kan orsaka stopp eller miljörisker. Fett från matlagning kan skapa stopp när det svalnar och fastnar på insidan av avloppsledningarna. Därför bör du torka av fett från exempelvis stekpannor och slänga det i hushållsavfallet. Det kan också bli stopp när man spolar ner föremål i toaletten, till exempel trosskydd, bomullspinnar, kondomer, dambindor, tamponger, kattsand, strumpor, tygtrasor och cigarettfimpar. En bra tumregel är att bara spola ner sådant som kommer ur kroppen och vanligt toalettpapper. Ställ en papperskorg i badrummet så att saker inte hamnar i toaletten av misstag. Ibland hamnar farligt avfall i avloppet, till exempel överbliven olja, bensin, fotogen, mediciner, kvicksilvertermometrar och batterier. Det kan skada miljön eftersom reningsverken inte är byggda för att ta hand om det. Lämna alltid farligt avfall på kommunens miljöstationer. Överblivna mediciner, apoteksvaror och termometrar kan du lämna in kostnadsfritt på närmaste apotek. 12

13 När det inte fungerar som det ska Ett fungerande VA höjer kvaliteten på boendet, men när det inte fungerar som det ska kan det få stora konsekvenser. Därför är det viktigt att veta hur man ska förebygga skador och hur man ska agera när något slutar fungera. Läckor i ledningarna Vattenförbrukningen kan variera mycket mellan olika hushåll beroende på hur många som bor i hushållet och deras vanor. Men när vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. De vanligaste orsakerna är rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation. Om felet sitter någonstans före vattenmätaren kommer det att susa i ledningarna trots att alla kranar är stängda. Ta därför för vana att lyssna då och då vid vattenmätaren. Källaröversvämning I källare och andra lågt liggande rum finns det en risk för att avloppsvatten ska tränga upp bakvägen genom golvbrunnar och toaletter, vid stopp eller överbelastning i ledningsnätet. Det finns en hel del som du kan göra för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna: Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i en källare som har golvbrunn. Om det inte finns några alternativ så placera åtminstone föremålen högt upp. Montera lock över golvbrunnarna eller täck Tänk på att även små vattenläckor kan förorsaka stora kostnader (ungefärlig förbrukning m 3 /år) Droppande Stril mot- Tunn stråle Toalett kran svarande motsvarande som en sytråd en synål små- (0,3 mm) (0,9 mm) rinner Kontakta kundservice om det susar i ledningarna. Vi hjälper dig att kontrollera var på ledningen läckan finns. Det förekommer att vattenmätare visar fel, till exempel på grund av små kalkavlagringar. För att undvika problem byter vi din vattenmätare regelbundet, med 5 10 års mellanrum beroende på mätarstorlek. Om du ändå misstänker att mätaren visar fel bör du kontakta kundservice. dem med något tätande och ställ på ett tungt föremål av lämplig storlek. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning. Se till att vatten inte kommer in i kopplingsdosor och elektriska maskiner. Skaffa en länspump så att du kan börja pumpa ut vatten själv medan du väntar på hjälp. Hjälp vid läckor och översvämningar Om du drabbas av en läcka eller översvämning under kontorstid, kontakta kundservice, telefon Utanför kontorstid, kontakta SOS-centralen, telefon

14 Information till dig som ska koppla fastighetens VA till kommunens förbindelsepunkt När du bygger om eller bygger nytt gäller det som står i Boverkets byggregler (BBR), avsnittet om vatten och avlopp. Reglerna finns på Boverkets webbplats. Belysning Det är fastighetsägarens ansvar att VA-installationen fram till förbindelsepunkten blir korrekt utförd, men kommunen hjälper dig gärna med råd och tips. Här har vi samlat viktiga anvisningar om ledningsdimensioner och liknande som den som ska utföra arbetet bör känna till. > 210 cm > 80 cm Ledningsdimensionen för vattenledningen från huset på fastigheten till förbindelsepunkten ska vara 32 mm i diameter. Materialet ska vara PEM eller PE63 med SDR=11 och PN10. Färgen på röret ska vara svart med blå längsgående linjer cm Vattenledningen får inte skarvas mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren. Den bör frostskyddas och skyddas mot yttre belastning. Detta innebär att ledningarna bör läggas på frostfritt djup, ca 1,7 m, eller frostskyddas med isolering eller värmetillförsel. > 60 cm Placering av vattenmätaren Fastighetens vattenförbrukning mäts normalt med en vattenmätare som monteras på fastigheten. Fastighetsägaren är skyldig att tillhandahålla en lättåtkomlig och uppvärmd plats för mätaren och att montera en konsol för den. Konsolen ska passa för en vattenmätare med längden 190 mm. Anslutningarna mot vattenmätaren ska ha gänga R25. Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning, Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. kontroll och byte. Därför får den inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Fastighetsägaren är skyldig att skydda vattenmätaren mot värme, kyla och stötar så att den inte skadas. 14

15 Inkoppling av spillvatten i självfallssystem Till största delen består spillvattensystemet av ett självfallssystem, och de flesta fastigheter ansluts med självfallsledningar. Ett områdes topografi kan dock medföra att vissa fastigheter måste pumpa sitt avloppsvatten till självfallssystemets huvudledning i gatan. Om det inte går att få självfall från huset på fastigheten till förbindelsepunkten i gatan, ansvarar fastighetsägaren för att ordna en pumpanläggning för spillvattnet. Rekommenderad ledningsdimension för en avloppsvattenledning som läggs med självfall är 110 mm i diameter. Materialet bör vara PVC, PP eller betong. Minsta lutningen på självfallsledningarna bör vara 10 (alltså 1 cm/m). När självfallsledningarna ändrar riktning i längdled eller höjdled rekommenderas att ni anlägger en rensbrunn som är 200 mm i diameter. Inkoppling av spillvatten i lättrycksavlopp (LTA) Vissa delar av spillvattensystemet har byggts och kommer att byggas som ett LTA-system (se bilden). I dessa områden får varje fastighet en pump som kommunen står för. Pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare till trycksatta ledningar i gatan. Eftersom LTA-systemet inte kräver självfall kan rören följa topografin. Ledningen från pumpen till förbindelsepunkten ska vara 40 mm i diameter, eventuellt 50 mm. Materialet ska vara PEM eller PE63 med SDR=17 och PN6,3. Färgen på röret ska vara svart med bruna längsgående linjer. Kommunen tillhandahåller en LTA-enhet till varje fastighet, alltså pump, pumpsump, automatik och larm, och har även driftansvaret för den. Fastighetsägaren ska dock stå för installation av LTA-enheten inne på fastigheten, vilket innebär att fastighetsägaren drar fram el till pumpen och gräver ner pumpsumpen. Fastighetsägaren står för den el som pumpen förbrukar och är skyldig att inte missköta den. Pumpsumpen är 2 2,6 m djup och ca 60 cm eller ca 100 cm i diameter, beroende på fabrikat. LTA-enheten placeras inne på fastigheten. ø 110 mm LTA ø 40 mm Huvudledning Förbindelsepunkt LTA ø 40 mm ø 110 mm 15

16 Liten ordlista för vatten och avlopp Allmän anläggning Vatten- och avloppsanläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse. Anläggningen drivs av kommunen eller har förklarats allmän enligt lag (om den drivs av annan). Avloppsvatten Vatten som i regel är använt/förorenat och avleds i rörledning, dike eller dylikt. Avloppsvatten kan vara spillvatten, kylvatten och dagvatten. Dagvatten Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av tillfälligt på mark, grönytor och tak. Dricksvatten Dricksvatten är det vatten som levereras till fastigheten. Dränvatten Vatten som avleds för dränering d.v.s. marken avvattnas och vattnet leds undan i rörledningar, dike eller dräneringsskikt. Fastighet En fastighet är en avgränsad enhet på marken. Till fastighet hör till exempel byggnader. Förbindelsepunkt Värmdö kommun levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från din fastighet vid en så kallad förbindelsepunkt som normalt upprättas ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen. LTA Lättrycksavlopp. Det är ett avloppssystem där en pump installeras vid respektive fastighet. Pumpen finfördelar avloppsvattnet och pumpar det vidare i böjliga polyetenrör med klena dimensioner. Eftersom LTA-systemet inte kräver självfall kan rördragningen ske i gravar med konstant djup som följer topografin. LTA-enheten placeras alltid inne på fastigheten. Servisledning Den ledning som ansluter från kommunens distributionsledning (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten (se ovan) och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten. Spillvatten Spillvatten är det vatten som lämnar din bostad via toaletten eller avloppet från dusch, disk, tvätt och på andra ställen. Tjänligt dricksvatten Dricksvatten som uppfyller alla Statens Livsmedelsverks kvalitetsnormer utan anmärkning. VA En förkortning för vatten och avlopp. VA-installation Till VA-installation räknas dels anordningar inom byggnad, dels servisledningar och andra markledningar inom fastigheten eller mellan fastigheten och förbindelsepunkten. VA-verksamhetsområde Områden där kommunen beslutat att samtliga fastigheter ska VA-försörjas genom Värmdö kommuns allmänna VA-anläggningar. Accurat Kommunikation/Björn Lundkvist Illustration 2012 Undrar du något mera Kontakta gärna samhällsbyggnadskontorets kundservice telefon: eller e-post:

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Kvällens program 18.05 Välkomnande Johanna Blomberg 18.10 Tidplan upphandling och genomförande Karl-Ossian Frimodt 18.25 VA-teknik Felix Lindberg

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer