Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009"

Transkript

1 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009

2 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus, men även de som bor i lägenhet eller på en lantgård kan ha nytta av att känna till de bestämmelser som finns i kommunen. Svedalas avfallshantering regleras i Föreskrifter för avfallshantering, liksom Renhållningstaxan, som finns att läsa på kommunens hemsida eller som kan beställas från avfallsenheten. Se adresser och telefonnummer på sista sidan. Om du äger en fastighet har du ansvar för det avfall som uppstår i den. Du kan komma överens med kommunens avfallsenhet om att överlåta det ansvaret på någon som bor i eller använder din fastighet. Kostnad per abonnemang, liters kärl, 2.025:- inkl. moms Tömning av kärl, 340:- Kärlkostnad, 27:- Avfallsbehandling, 522:- Nytt för år 2009 Avfallstaxan bibehålls oförändrad. Moms, 405:- Va-taxan höjs med 6%, vilket motsvarar 19 kr/mån för ett normalhushåll. Återvinningscentral 604:- Ny avfallsplan Nya föreskrifter om avfallshantering och en ny avfallsplan har antagits av kommunfullmäktige. Dokumenten finns tillgängliga på kommunens hemsida. Debitering, administration, 63:- Miljöfarligt avfall, 40:- Hämtning grovavfall, 24:- Insamling av mjukplastförpackningar: Från 2009 ska mjuka plastförpackningar lämnas i samma behållare som för hårdplast på återvinningsstationerna. Tidigare har de mjuka plastförpackningarna lagts bland hushållsavfallet och gått vidare till förbränning. Genom att plastförpackningarna nu kommer att återvinnas ökar miljövinsten. Separat insamling av matavfall från 2010 Det pågår upphandling av en ny renhållningsentreprenad som ska påbörjas Inriktningen vid upphandlingen är att matavfall ska sorteras ut och samlas in separat. Insamling i småhus kommer att göras i 370 liters sopkärl som är försedda med en mellanvägg. Information om insamling av matavfall kommer att lämnas i god tid innan insamlingen börjar. Latrinhämtning upphör I Trelleborg finns regionens enda mottagningsstation för latrin. Denna har stängt och det går inte längre att ta hand om latrinet. Vi har därför tvingats att upphöra med latrinhämtningen. De abonnenter som nu har latrinhämtning får lösa avloppsfrågan på annat sätt. Hushållsavfall Abonnemang: Kärlbyte 250 kronor Ring Ragn-Sells om du vill anmäla nytt eller ändrat abonnemang. Byter du kärlstorlek under löpande abonnemang debiteras en avgift. Har du precis flyttat in kan du kostnadsfritt ändra abonnemanget inom en månad från inflyttningsdagen. Befrielse från hämtning: Grundavgift 563 kronor Om du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett betryggande sätt, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Du får ändå betala en grundavgift för annan avfallsservice som t ex tillgång till återvinningscentral och liknande. Uppehåll i hämtning: 125 kronor för varje förflyttning Är ditt hus obebott under en sammanhängande period av minst 6 månader, kan du ansöka om upphåll i sophämtningen. Asökan ska lämnas in till avfallsenheten minst en månad före den önskade perioden. Ett beslut om uppehåll gäller för högst 2 år i taget. Du får betala en avgift för var gång kärlet tas bort eller ställs tillbaka. Behållare: Du beställer en behållare som passar ditt behov. De gröna hjulförsedda kärlen finns i storlek: 130, 190, 240, 370 och 660 liter. Du ser själv till att regelbundet hålla kärlet rent. Av arbetsmiljöskäl ska kärlen rengöras minst en gång var tredje månad. Vad kostar det? Alla priser är inklusive moms. Vikterna anger hur mycket avfall som maximalt får läggas i kärlet. Småhus (1 2 familjebostäder): Hämtning 30 ggr/år - en gång varannan vecka samt tömning varje vecka v :- 20 kg :- 25 kg :- 30 kg :- 40 kg :- 65 kg Fritidsbostäder: Hämtning 13 ggr/år - en gång var 14:e dag under tiden 16 april-15 oktober. Ingen hämntning resten av året :- 20 kg :- 25 kg Hämtning 12 ggr/år - en gång per månad vid jordbruksfastigheter samt för hushåll som komposterar köks- och matavfall (anmälan om kompostering görs till Bygg- och miljönämnden och ansökan om förlängt hämtningsintervall till Avfallsenheten) :- 20 kg :- 25 kg Hämtning 19 ggr/år - en gång var 14:e dag under tiden 16 april-15 oktober. Resten av året en gång per månad :- 20 kg :- 25 kg l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

3 Hushållsavfall fortsättning Grovavfall Trasiga sopkärl: Normalt slitna kärl byts utan kostnad. Har kärlet utsatts för åverkan får du betala för ett nytt kärl. Paketering: Packa in soporna väl, särskilt sådant som glasskärvor, dammsugarpåsar, kattsand, grillkol och aska. Tänk på sophämtarens arbetsmiljö! Fyllnadsgrad: Fyll inte kärlet så att locket inte kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det blir svårt att hantera. Är kärlet överfullt, för tungt eller innehåller dåligt emballerat avfall blir du tvungen att rätta till problemet, och ditt avfall hämtas inte förrän vid nästa hämtningstillfälle. Hämtningsplats: Tillägg 3,75 kronor/hämtning för varje påbörjad 5-meterssträcka Rulla ut kärlet senast klockan 6.30 hämtningsdagen. Ställ det vid tomtgränsen och högst 5 meter från körbar väg där sopbilen kan stanna. Om sträckan från sopbilens uppställningsplats är längre kostar det extra för varje påbörjad sträcka på 5 meter. Kärlet ska stå synligt och tillgängligt, och med handtaget utåt. Vid särskilda trafiktekniska svårigheter får kommunstyrelsen besluta att hämtningen får ske från en närbelägen plats. Framkomlighet: Håll vägen till kärlet lätt framkomlig. Dragväg för kärlet skall vara hårdgjord. Vintertid ska den skottas och hållas halkfri. Sopa bort snön från kärlet. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordonen. På gårdar ska det finnas vändmöljligheter för fordonet så att backning undviks. Gemensamt kärl: Grundavgift 563 kronor Om två eller flera grannar bedömer att deras avfallsmängd kan rymmas i ett kärl av normal storlek, kan de ansöka om ett gemensamt kärl hos kommunens avfallsenhet. Den eller de som inte står för abonnemanget får ändå betala en grundavgift. Hämtningstider: Hämtningen sker på bestämda dagar, även helgdagar om inget annat meddelas. I 1-2 familjebostäder som bebos permanent hämtar vi avfallet varannan vecka samt varje vecka v Förlängt hämtningsintervall: Du kan få ordinarie hämtningsintervall av hushållssopor minskat till 12 gånger per år om du komposterar allt köks- och matavfall på din egen fastighet. Du ska då anmäla detta och göra ansökan om förlängt hämtningsintervall hos Bygg- och miljönämnden. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga dispenser. Julgranar: Dina julgranar - max 2 stycken - hämtas kostnadsfritt under januari. Granarna ska vara nedklippta samt buntade eller placerade i säck och utställda vid tomtgränsen klockan 6.30 på hämtningsdagen. Har du abonnemang för hushållsavfall så ingår hämtning av visst grovavfall. Du kan själv lämna grovavfall på återvinningscentralen. Grovavfall är skrymmande avfall som inte får plats i det ordinarie avfallskärlet. Det kan vara WCporslin, badkar, cyklar, resårmöbler eller större el-avfall som kyl och frys, köksfläkt, diskmaskin, spis, torktumlare, TV. El-avfall får inte kastas i sopkärlet även om det får plats. Det ska tas omhand på ett miljövänligt sätt. Lämna det till återvinningscentralen men tänk gärna på att de affärer som säljer TV, radio och liknande är skyldiga att ta emot en gammal apparat när du köper en ny av samma slag. Till sådant returel-avfall räknas TV- och radio, video, CD, DVD, band- och skivspelare, förstärkare, bärbara och stationära musikanläggningar, högtalare. Fast installerad utrustning för värmning, kylning eller ventilation räknas inte som el- eller grovavfall. Det får du själv transportera bort till ett skrotupplag eller Sysav Elektronikåtervinning. Ring Sysavs kundtjänst. Hämtningstider: Grovavfall hämtas 1 gång per vecka. Ring Ragn-Sells AB och beställ hämtning. Beställning ska göras senast fredag veckan före hämtningsveckan. Med grovavfall menas: Kyl & frys, övriga vitvaror, möbler, resårmöbler och större hemelektronik. Hämtningsdagar: Ställ ut ditt grovavfall på måndagen, senast klockan Det hämtas under veckan. Hämtningsplats: Ditt grovavfall ska stå vid tomtgränsen och märks grovavfall för att undvika missförstånd vid hämtningen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med Ragn-Sells l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

4 Återvinningscentralen Återvinningscentralen i Svedala, liksom de övriga i regionen, drivs av Sysav. Här kan du lämna i stort sett allt grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll och som kan återvinnas eller återanvändas. Större mängder bygg- och rivningsavfall räknas inte som sådant avfall som normalt förekommer i hushåll. Sortera avfallet hemma så går det fortare att lasta av i rätt container! Återvinningscentralen har containrar för: metall och järnskrot rent trä komposterbart trädgårdsavfall wellpapp jord, sten, tegel, betong loppisprylar tidningspapper brännbart material ej återvinningsbart elektronik vitvaror farligt avfall (Miljöstation) bilbatterier och lysrör Du kan inte lämna: Asbest och Eternit i större mängder Bildelar Gasoltuber, dykartuber, brandsläckarte mm Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition Farligt avfall Gör så här i stället: Ring Sysav Kontakta en bilskrot Lämna till en återförsäljare Lämna till polisen (ring först) Det är ytterst viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt. Du får aldrig kasta farligt avfall bland hushållssoporna eller spola ut det i avloppet. Det finns två miljöstationer i kommunen som tar emot farligt avfall. Miljöstationen som finns i Bara vid OKQ8 bensinstation vid Malmövägen har samma öppettider som bensinstationen och tar emot farligt avfall som rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färgoch lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör och lågenergilampor. Den miljöstation som finns i en container på återvinningscentralen tar emot ovanstående produkter och dessutom syror, lut och bekämpningsmedel. Se öppettider på sidan 11. Medicinrester ska lämnas till apotek. Har du frågor om farligt avfall, ring Sysav. Återvinning av förpackningar och papper Det är nu många år som Sveriges hushåll har samlat in tidningar samt förpackningar av olika slag för återvinning. När det gäller papper, så organiserades insamlingar för mer än 50 år sedan! Vi har ett system för förpackningar som kallas producentansvar, där företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Förpackningarna blir till nya förpackningar eller produkter. Företagen har bildat sex materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vill du veta mer, se adresser och telefonnummer på sista sidan. När du lämnar dina förpackningar tänk på att de ska vara tömda och ursköljda. Varje materialslag lämnas för sig. Du får inte lämna annat avfall på en återvinningsstation än det som det finns behållare för! Återvinningsstationerna har behållare för varje materialslag. Hårda och mjuka plastförpackningar: Pappersförpackningar: Metallförpackningar: Glasförpackningar: Returpapper: Övrig återvinning: Batterier: t ex flaskor, burkar, dunkar, små hinkar och lock. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit. t ex hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. t ex konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik. t ex flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Ta av kapsyler, lock och korkar. Returflaskor lämnas mot pant i butiker. Färgat och ofärgat glas läggs i olika behållare. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. t ex tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonkataloger. Kuvert ska läggas i hushållssoporna. Kläder med mera samlas in av olika organisationer. Behållare finns vid flertalet återvinningsstationer samt vid vissa livsmedelsaffärer. Småbatterier kan lämnas i batteriholkarna l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

5 Återvinningsstationer Det finns 16 återvinningsstationer i Svedala kommun. De består av behållare för olika slag av förpackningar,för småbatterier och returpapper. Kommunen underhåller själva uppställningsplatsen medan övrig skötsel som städning och snöröjning görs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingensentreprenör. Har du frågor, vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer, ring Förpacknings- & Tidningsinsamlingen eller skicka epost till Nedskräpning polisanmäls. Här finns återvinningsstationerna: Svedala: Norra Ellenborgsgatan, Sjödikenvägen, Repslagaregatan bakom Folkets hus, Rännilsgatan vid Återvinningscentralen, Företagsgatan vid McDonalds, Gustav Österlins väg, Organistgatan, Gjuterigatan, Roslättsvägen, Malmövägen vid Preem-macken, Tegelbruksområdet. Bara: Centrumgatan, Idrottsgatan. Klågerup: Malmövägen, Lars Fyhrs väg. Holmeja: Bökebergsvägen. Ny återvinningsstation planeras vid: Östra Bara. Alla kan bidra till en bättre miljö Det finns mycket var och en kan göra för att minska miljöpåverkan från alla sopor. Det handlar om att agera rätt, men inte minst att tänka efter före. Kanske borde vi oftare ställa oss frågan: behöver jag verkligen det här? Ett enkelt första steg är givetvis att inte producera avfall. Det finns många sätt att minska avfallsmängden hemma. Undvik onödiga produkter. Välj varor med sparsamma och enkla förpackningar som kan återvinnas. Det finns många produkter där fodralet krävt mer energi och råvara att tillverka än själva innehållet. Att handla varor i lösvikt är ett exempel på hur man kan undvika onödiga småförpackningar. Undvik engångsprodukter. Lika viktigt som att minimera mängden avfall är att minska avfallets farlighet. Undvik batterier som innehåller kvicksilver, kadmium och bly. Hitta alternativ till giftiga kemikalier. Välj miljömärkta produkter, även kläder och textilier, när det går. Kompostera själv Genom att kompostera ditt biologiska avfall själv kan du spara pengar och skapa ett eget litet kretslopp därhemma. Den stora belöningen kommer när du kan sprida ut näringsrik hemmagjord kompostjord i trädgården. En i allra högsta grad miljöriktig insats. Slamtömning Trekammarbrunnar, septiktankar, minireningsverk och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år, sjunkbrunnar och köksbrunnar ska tömmas vid behov. Puls AB i Staffanstorp utför de obligatoriska tömningarna. Tänk på att din anläggning ska vara lättillgänglig och lätt att hitta för Puls personal. Lock eller liknande som måste öppnas vid tömning ska kunna hanteras av en person. Det får inte vara längre avstånd än 25 meter mellan platsen där slamsugningsfordonet kan stå och anläggningen. Botten av din brunn eller tank ska inte ligga lägre är 5 meter under platsen där fordonet kan parkera. Du får besked i god tid om vilken dag din anläggning töms. Behöver du extra tömning, ring Puls. Befrielse från tömning: Om du själv kan ta hand om ditt slam på ett betryggande sätt och med utrustning som normalt används i aktivt jordbruk, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Förlängt tömningsintervall: Medgivande till tömning av slamavskiljare och sluten tank vartannat år kan efter ansökan meddelas av Bygg- och miljönämnden om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Obligatoriska tömningar: Septiktankar, Trekammarbrunnar: Sjunkbrunnar, Köksbrunnar: Slutna tankar: Vad kostar det? Priserna är inklusive moms. Septiktank, trekammarbrunn och liknande 1 gång per år eller oftare om så behövs vid behov vid behov, minst 1 gång per år Årlig obligatorisk tömning Extra tömning, utöver obligatorisk 0-3 m 3 : 1.020:-/gång. Därutöver: 90:-/m m 3 : 1.165:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 Sluten tank Sjunkbrunn, köksbrunn och liknande 0-3 m 3 : 723:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 I samband med annan tömning: 181:-/gång Tegelbruksområdet/Polismästaregatan l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

6 Betalning Normalt får du en faktura 2 gånger per år. Tänk på att betala din faktura i tid. Den första påminnelsen kostar 50 kronor och därefter skickas krav som kostar 160 kronor. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer dessutom. Beställer du en ändring efter det att fakturan skickats ut för den innevarande faktureringsperioden görs regleringen först för den följande perioden. Du får ingen återbetalning för innevarande period. Återvinningscentral och Miljöstationer Köp plantjord som innehåller komposterat trädgårdsavfall på återvinningscentralen! Trädgårdsavfall Lägg inte trädgårdsavfall i kärlet för hushållsavfall. Du kan abonnera på ett trädgårdskärl. Alternativet är att du komposterar själv eller eller lämnar trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. Se sidan 11. Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, blommor, frukt, grönsaker, ris, kottar, kvistar och liknande som du får vid normal skötsel av din trädgård. Sten, jord och grus av olika slag, grövre grenar och stammar får inte läggas i trädgårdskärlet. Enskilda hushåll kan lämna sådant till återvinningscentralen. Hämtning: Trädgårdsavfallskärl hämtas jämna veckor fr.o.m. vecka 12, t.o.m vecka 48 och udda veckor fr.o.m. vecka 13, t.o.m. vecka 49 (19 gånger). Information om hämtningsdag lämnas av Ragn-Sells. Kärlet ska vara utrullat till tomtgränsen senast klockan 6.30 hämtningsdagen. Det ska stå väl synligt, där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå med handtaget utåt. Vad kostar det? Alla priser är inklusive moms. Vikterna anger hur mycket trädgårdsavfall som maximalt får läggas i kärlet. Är kärlet för tungt töms det inte! :- 25 kg :- 40 kg Hämtningsveckor, jämna Hämtningsveckor, udda Eldning av trädgårdsavfall För att elda trädgårdsavfall behövs tillstånd från Räddningstjänsten och Bygg och miljökontoret. Svedala Återvinningscentral Öppettider: Måndagar: Ågatan, Svedala Tisdagar: 9-17 Tel Onsdagar: Torsdagar: Fredagar: OBS! Stängt Lördagar: 9-15 Söndagar: 9-15 (april - oktober) Helgdagar: Normalt stängt Det kan vara ändringar i öppettiderna i samband med helgdagar. Gällande öppettider får man på eller genom att ringa Miljöstationer För farligt avfall: Återvinningscentralen, Ågatan, Svedala OKQ8-macken, Malmövägen, Bara l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

7 Vattnet i din kommun Va-taxan Dricksvattnet till Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och till Sturup produceras i vattenverket i Svedala. Vattnet tas från ett grundvattenmagasin, den s.k. Alnarpsströmmen. Vattnet till er som bor i Bara och Klågerup levereras av Sydvatten och kommer från Vombfältet och är ett s.k. konstgjort grundvatten. När vi använt vattnet, spolat i toalett eller använt t.ex. till tvätt eller disk behöver det, för miljöns och människors hälsas skull, renas innan det släpps ut. Detta görs på Svedala avloppsreningsverk, som tar emot avloppsvatten från Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och Sturup. Bara och Klågerups avloppsvatten leds till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Det renade avloppsvattnet hamnar så småningom i Öresund. Vattenmätare För att veta hur mycket vatten som förbrukas hemma hos dig finns en vattenmätare installerad. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätaren finns tillgänglig och att den inte skadas, tex fryser sönder. Vattenmätaren byts vart tionde år för ett normalt hushåll. När det blir aktuellt för byte eller avläsning lämnas meddelande om att tillträde till installationen behövs. Du ska kontrollera dina avstängningsventiler inför byte av vattenmätare. Det här är ditt ansvarsområde Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra va-installationer innanför förbindelsepunkten. Du ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets regler. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och Va-verksamhetens. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till Va-verksamhetens ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. Vattenhårdhet Va-taxan består av två avgiftsdelar. En fast del som är beroende av fastighetens storlek och en rörlig del som baseras på vattenförbrukningen. Vad kostar det? Priserna är inklusive moms. Årlig fast avgift för en normalvilla Vatten 568,75:- Spillvatten 631,25:- Dagvatten 448,75:- Summa 1648,75:- Normalt får du faktura 3 gånger per år. Rörlig avgift för en normalvilla per kbm Vatten 7,95:- Spillvatten 7,95:- Summa 15,90:- För information om anläggningstaxa ta kontakt med Va-enheten i kommunen. Det här ingår i Va-taxan Alla betalar en fast årlig avgift för den vattenmätare som hör till fastigheten. Den rörliga avgiften per kubikmeter beräknas efter den vattenmängd som levereras till fastigheten, alltså det vatten som du har använt. Den avgift du betalar täcker kostnaderna för att rena dricks- och avloppsvattnet, de rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration och information. Va-enheten är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor vi tar ut motsvarar de kostnader vi har. Vi jobbar hårt för att du ska få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning. Svedala med omnejd Medelhårt 8.5 dh Bara och Klågerup Mjukt 6.0 dh l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

8 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät Processen i avloppsverket är anpassad för att behandla föroreningar som är biologiskt nedbrytbara samt att avskilja fosfor och kväve. Spola inte ner: 3 Bomullspinnar tops kan orsaka stopp i reningsverket pumpar 3 Kasta inte dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i toaletten. 3 Fasta föremål som matrester, cigarettfimpar, kattsand, strumpbyxor etc får inte kastas i avloppet. 3 Tandtråd som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna 3 Spola inte ner överblivna medicinrester. Lämna in dem på apoteket. 3 Lösningsmedel, färgrester, fotokemikaler och kvicksilvertermometrar ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. 3 Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön. 3 Samla upp använd matolja och stekfett i en plastflaska och lägg bland soporna. Häll inte ut det i vasken. Rören, såväl era egna som de allmänna, sätts igen vilket kan orsaka stopp. Undvik dessa märkningarna! Absolut bäst för miljön och säkrast för ditt hem är givetvis att låta bli att köpa miljöfarliga produkter. Undvik produkter med faromärkning: Många miljöfarliga produkter kan ersättas av bättre och säkrare alternativ. Välj dessa istället! Välj varor med någon av de här miljömärkningarna istället så slipper du problemet helt och hållet. Stopp i avloppet Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande istället för starka kemiska propplösare. Rengör vattenlåsen en gång om året så kan du undvika stopp. Tvätta inte bilen på gatan 3 Tvätta inte bilen på gatan så att vattnet rinner ner i rännstensbrunnen. 3 Tvätta istället på bilvårdsanläggning som har rening av avloppsvattnet. 3 Tvättar du ändå bilen hemma använd den egna grusgången eller gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag. Använd miljöanpassat rengöringsmedel. Undvik flaskvatten Det vatten du får ur kranen är lika rent och hälsosamt som det du köper på flaska. Buteljerat vatten har en lång resa bakom sig innan det hamnar på ditt bord. En resa som innebär utsläpp av ton klimatstörande koldioxid varje år. Tillverkning och omhändertagande av flaskorna bidrar med ännu mer. Sammantaget belastar svenska flaskvattenkonsumenter miljön med lika mycket koldioxid som oljeeldade villor. Onödigt, eller hur? Övrig information Om du får vattenläckage: Stäng ventilen vid vattenmätaren. Kontakta en rörentreprenör. Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag Om du får källaröversvämning via avloppet: Bryt elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. Flytta fuktkänsliga inventarier. Skaffa hjälp med länspumpning. Om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen. Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten. Ring försäkringsbolaget. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Anmäl översvämningen till Va-enheten. Eventuella ersättningskrav på Va-enheten måste meddelas skriftligt l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

9 Gruppinformation till hushåll Här når du oss... Viktiga telefonnummer: Svedala kommun, E-post: Ragn-Sells, , E-post: Nytt sopabonnemang, flyttning eller byte av kärl, utebliven tömning, frågor om fakturor. Hämtning av grovavfall och kyl/frys. Svedala kommun avfallsenheten, E-post: Uppehåll i tömning, allmänna frågor om avfall. Svedala kommun Bygg- och miljökontoret, Befrielse från hämtning/tömning, anmälan om kompostering, förlängt hämtnings- och tömningsintervall. PULS, , E-post: Slamtömning. Sysavs servicetelefon, , Öppettider på återvinningscentralen. Sysavs kundtjänst, Allmänna frågor om avfall. Va-enheten, , E-post: Abonnentfrågor och Va-räkningar, Störningar på det kommunala Va-nätet utom kontorstid, Stopp i rännstensbrunn, Gatu- och parkenheten, Enskilt vatten och avlopp, Bygg- och miljökontoret, Förpacknings & Tidningsinsamlingen, , Insamling av förpackningar och tidningar återvinningsstationer. Vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer ring eller skicka epost till Information om el-avfall. Information om sophantering. Flenhags Reklam, Malmö

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl. 18.00. Under sammanträdet kommer bland annat

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin.

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. Mat i Emmaboda KOSTEN I FOKUS I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. När jag började arbeta med mat för många år sedan lagade man mat rätt och slätt. Maten skulle lagas från grunden,

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer