Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009"

Transkript

1 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009

2 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus, men även de som bor i lägenhet eller på en lantgård kan ha nytta av att känna till de bestämmelser som finns i kommunen. Svedalas avfallshantering regleras i Föreskrifter för avfallshantering, liksom Renhållningstaxan, som finns att läsa på kommunens hemsida eller som kan beställas från avfallsenheten. Se adresser och telefonnummer på sista sidan. Om du äger en fastighet har du ansvar för det avfall som uppstår i den. Du kan komma överens med kommunens avfallsenhet om att överlåta det ansvaret på någon som bor i eller använder din fastighet. Kostnad per abonnemang, liters kärl, 2.025:- inkl. moms Tömning av kärl, 340:- Kärlkostnad, 27:- Avfallsbehandling, 522:- Nytt för år 2009 Avfallstaxan bibehålls oförändrad. Moms, 405:- Va-taxan höjs med 6%, vilket motsvarar 19 kr/mån för ett normalhushåll. Återvinningscentral 604:- Ny avfallsplan Nya föreskrifter om avfallshantering och en ny avfallsplan har antagits av kommunfullmäktige. Dokumenten finns tillgängliga på kommunens hemsida. Debitering, administration, 63:- Miljöfarligt avfall, 40:- Hämtning grovavfall, 24:- Insamling av mjukplastförpackningar: Från 2009 ska mjuka plastförpackningar lämnas i samma behållare som för hårdplast på återvinningsstationerna. Tidigare har de mjuka plastförpackningarna lagts bland hushållsavfallet och gått vidare till förbränning. Genom att plastförpackningarna nu kommer att återvinnas ökar miljövinsten. Separat insamling av matavfall från 2010 Det pågår upphandling av en ny renhållningsentreprenad som ska påbörjas Inriktningen vid upphandlingen är att matavfall ska sorteras ut och samlas in separat. Insamling i småhus kommer att göras i 370 liters sopkärl som är försedda med en mellanvägg. Information om insamling av matavfall kommer att lämnas i god tid innan insamlingen börjar. Latrinhämtning upphör I Trelleborg finns regionens enda mottagningsstation för latrin. Denna har stängt och det går inte längre att ta hand om latrinet. Vi har därför tvingats att upphöra med latrinhämtningen. De abonnenter som nu har latrinhämtning får lösa avloppsfrågan på annat sätt. Hushållsavfall Abonnemang: Kärlbyte 250 kronor Ring Ragn-Sells om du vill anmäla nytt eller ändrat abonnemang. Byter du kärlstorlek under löpande abonnemang debiteras en avgift. Har du precis flyttat in kan du kostnadsfritt ändra abonnemanget inom en månad från inflyttningsdagen. Befrielse från hämtning: Grundavgift 563 kronor Om du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett betryggande sätt, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Du får ändå betala en grundavgift för annan avfallsservice som t ex tillgång till återvinningscentral och liknande. Uppehåll i hämtning: 125 kronor för varje förflyttning Är ditt hus obebott under en sammanhängande period av minst 6 månader, kan du ansöka om upphåll i sophämtningen. Asökan ska lämnas in till avfallsenheten minst en månad före den önskade perioden. Ett beslut om uppehåll gäller för högst 2 år i taget. Du får betala en avgift för var gång kärlet tas bort eller ställs tillbaka. Behållare: Du beställer en behållare som passar ditt behov. De gröna hjulförsedda kärlen finns i storlek: 130, 190, 240, 370 och 660 liter. Du ser själv till att regelbundet hålla kärlet rent. Av arbetsmiljöskäl ska kärlen rengöras minst en gång var tredje månad. Vad kostar det? Alla priser är inklusive moms. Vikterna anger hur mycket avfall som maximalt får läggas i kärlet. Småhus (1 2 familjebostäder): Hämtning 30 ggr/år - en gång varannan vecka samt tömning varje vecka v :- 20 kg :- 25 kg :- 30 kg :- 40 kg :- 65 kg Fritidsbostäder: Hämtning 13 ggr/år - en gång var 14:e dag under tiden 16 april-15 oktober. Ingen hämntning resten av året :- 20 kg :- 25 kg Hämtning 12 ggr/år - en gång per månad vid jordbruksfastigheter samt för hushåll som komposterar köks- och matavfall (anmälan om kompostering görs till Bygg- och miljönämnden och ansökan om förlängt hämtningsintervall till Avfallsenheten) :- 20 kg :- 25 kg Hämtning 19 ggr/år - en gång var 14:e dag under tiden 16 april-15 oktober. Resten av året en gång per månad :- 20 kg :- 25 kg l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

3 Hushållsavfall fortsättning Grovavfall Trasiga sopkärl: Normalt slitna kärl byts utan kostnad. Har kärlet utsatts för åverkan får du betala för ett nytt kärl. Paketering: Packa in soporna väl, särskilt sådant som glasskärvor, dammsugarpåsar, kattsand, grillkol och aska. Tänk på sophämtarens arbetsmiljö! Fyllnadsgrad: Fyll inte kärlet så att locket inte kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det blir svårt att hantera. Är kärlet överfullt, för tungt eller innehåller dåligt emballerat avfall blir du tvungen att rätta till problemet, och ditt avfall hämtas inte förrän vid nästa hämtningstillfälle. Hämtningsplats: Tillägg 3,75 kronor/hämtning för varje påbörjad 5-meterssträcka Rulla ut kärlet senast klockan 6.30 hämtningsdagen. Ställ det vid tomtgränsen och högst 5 meter från körbar väg där sopbilen kan stanna. Om sträckan från sopbilens uppställningsplats är längre kostar det extra för varje påbörjad sträcka på 5 meter. Kärlet ska stå synligt och tillgängligt, och med handtaget utåt. Vid särskilda trafiktekniska svårigheter får kommunstyrelsen besluta att hämtningen får ske från en närbelägen plats. Framkomlighet: Håll vägen till kärlet lätt framkomlig. Dragväg för kärlet skall vara hårdgjord. Vintertid ska den skottas och hållas halkfri. Sopa bort snön från kärlet. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordonen. På gårdar ska det finnas vändmöljligheter för fordonet så att backning undviks. Gemensamt kärl: Grundavgift 563 kronor Om två eller flera grannar bedömer att deras avfallsmängd kan rymmas i ett kärl av normal storlek, kan de ansöka om ett gemensamt kärl hos kommunens avfallsenhet. Den eller de som inte står för abonnemanget får ändå betala en grundavgift. Hämtningstider: Hämtningen sker på bestämda dagar, även helgdagar om inget annat meddelas. I 1-2 familjebostäder som bebos permanent hämtar vi avfallet varannan vecka samt varje vecka v Förlängt hämtningsintervall: Du kan få ordinarie hämtningsintervall av hushållssopor minskat till 12 gånger per år om du komposterar allt köks- och matavfall på din egen fastighet. Du ska då anmäla detta och göra ansökan om förlängt hämtningsintervall hos Bygg- och miljönämnden. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga dispenser. Julgranar: Dina julgranar - max 2 stycken - hämtas kostnadsfritt under januari. Granarna ska vara nedklippta samt buntade eller placerade i säck och utställda vid tomtgränsen klockan 6.30 på hämtningsdagen. Har du abonnemang för hushållsavfall så ingår hämtning av visst grovavfall. Du kan själv lämna grovavfall på återvinningscentralen. Grovavfall är skrymmande avfall som inte får plats i det ordinarie avfallskärlet. Det kan vara WCporslin, badkar, cyklar, resårmöbler eller större el-avfall som kyl och frys, köksfläkt, diskmaskin, spis, torktumlare, TV. El-avfall får inte kastas i sopkärlet även om det får plats. Det ska tas omhand på ett miljövänligt sätt. Lämna det till återvinningscentralen men tänk gärna på att de affärer som säljer TV, radio och liknande är skyldiga att ta emot en gammal apparat när du köper en ny av samma slag. Till sådant returel-avfall räknas TV- och radio, video, CD, DVD, band- och skivspelare, förstärkare, bärbara och stationära musikanläggningar, högtalare. Fast installerad utrustning för värmning, kylning eller ventilation räknas inte som el- eller grovavfall. Det får du själv transportera bort till ett skrotupplag eller Sysav Elektronikåtervinning. Ring Sysavs kundtjänst. Hämtningstider: Grovavfall hämtas 1 gång per vecka. Ring Ragn-Sells AB och beställ hämtning. Beställning ska göras senast fredag veckan före hämtningsveckan. Med grovavfall menas: Kyl & frys, övriga vitvaror, möbler, resårmöbler och större hemelektronik. Hämtningsdagar: Ställ ut ditt grovavfall på måndagen, senast klockan Det hämtas under veckan. Hämtningsplats: Ditt grovavfall ska stå vid tomtgränsen och märks grovavfall för att undvika missförstånd vid hämtningen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med Ragn-Sells l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

4 Återvinningscentralen Återvinningscentralen i Svedala, liksom de övriga i regionen, drivs av Sysav. Här kan du lämna i stort sett allt grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll och som kan återvinnas eller återanvändas. Större mängder bygg- och rivningsavfall räknas inte som sådant avfall som normalt förekommer i hushåll. Sortera avfallet hemma så går det fortare att lasta av i rätt container! Återvinningscentralen har containrar för: metall och järnskrot rent trä komposterbart trädgårdsavfall wellpapp jord, sten, tegel, betong loppisprylar tidningspapper brännbart material ej återvinningsbart elektronik vitvaror farligt avfall (Miljöstation) bilbatterier och lysrör Du kan inte lämna: Asbest och Eternit i större mängder Bildelar Gasoltuber, dykartuber, brandsläckarte mm Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition Farligt avfall Gör så här i stället: Ring Sysav Kontakta en bilskrot Lämna till en återförsäljare Lämna till polisen (ring först) Det är ytterst viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt. Du får aldrig kasta farligt avfall bland hushållssoporna eller spola ut det i avloppet. Det finns två miljöstationer i kommunen som tar emot farligt avfall. Miljöstationen som finns i Bara vid OKQ8 bensinstation vid Malmövägen har samma öppettider som bensinstationen och tar emot farligt avfall som rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färgoch lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör och lågenergilampor. Den miljöstation som finns i en container på återvinningscentralen tar emot ovanstående produkter och dessutom syror, lut och bekämpningsmedel. Se öppettider på sidan 11. Medicinrester ska lämnas till apotek. Har du frågor om farligt avfall, ring Sysav. Återvinning av förpackningar och papper Det är nu många år som Sveriges hushåll har samlat in tidningar samt förpackningar av olika slag för återvinning. När det gäller papper, så organiserades insamlingar för mer än 50 år sedan! Vi har ett system för förpackningar som kallas producentansvar, där företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Förpackningarna blir till nya förpackningar eller produkter. Företagen har bildat sex materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vill du veta mer, se adresser och telefonnummer på sista sidan. När du lämnar dina förpackningar tänk på att de ska vara tömda och ursköljda. Varje materialslag lämnas för sig. Du får inte lämna annat avfall på en återvinningsstation än det som det finns behållare för! Återvinningsstationerna har behållare för varje materialslag. Hårda och mjuka plastförpackningar: Pappersförpackningar: Metallförpackningar: Glasförpackningar: Returpapper: Övrig återvinning: Batterier: t ex flaskor, burkar, dunkar, små hinkar och lock. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit. t ex hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. t ex konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik. t ex flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Ta av kapsyler, lock och korkar. Returflaskor lämnas mot pant i butiker. Färgat och ofärgat glas läggs i olika behållare. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. t ex tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonkataloger. Kuvert ska läggas i hushållssoporna. Kläder med mera samlas in av olika organisationer. Behållare finns vid flertalet återvinningsstationer samt vid vissa livsmedelsaffärer. Småbatterier kan lämnas i batteriholkarna l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

5 Återvinningsstationer Det finns 16 återvinningsstationer i Svedala kommun. De består av behållare för olika slag av förpackningar,för småbatterier och returpapper. Kommunen underhåller själva uppställningsplatsen medan övrig skötsel som städning och snöröjning görs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingensentreprenör. Har du frågor, vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer, ring Förpacknings- & Tidningsinsamlingen eller skicka epost till Nedskräpning polisanmäls. Här finns återvinningsstationerna: Svedala: Norra Ellenborgsgatan, Sjödikenvägen, Repslagaregatan bakom Folkets hus, Rännilsgatan vid Återvinningscentralen, Företagsgatan vid McDonalds, Gustav Österlins väg, Organistgatan, Gjuterigatan, Roslättsvägen, Malmövägen vid Preem-macken, Tegelbruksområdet. Bara: Centrumgatan, Idrottsgatan. Klågerup: Malmövägen, Lars Fyhrs väg. Holmeja: Bökebergsvägen. Ny återvinningsstation planeras vid: Östra Bara. Alla kan bidra till en bättre miljö Det finns mycket var och en kan göra för att minska miljöpåverkan från alla sopor. Det handlar om att agera rätt, men inte minst att tänka efter före. Kanske borde vi oftare ställa oss frågan: behöver jag verkligen det här? Ett enkelt första steg är givetvis att inte producera avfall. Det finns många sätt att minska avfallsmängden hemma. Undvik onödiga produkter. Välj varor med sparsamma och enkla förpackningar som kan återvinnas. Det finns många produkter där fodralet krävt mer energi och råvara att tillverka än själva innehållet. Att handla varor i lösvikt är ett exempel på hur man kan undvika onödiga småförpackningar. Undvik engångsprodukter. Lika viktigt som att minimera mängden avfall är att minska avfallets farlighet. Undvik batterier som innehåller kvicksilver, kadmium och bly. Hitta alternativ till giftiga kemikalier. Välj miljömärkta produkter, även kläder och textilier, när det går. Kompostera själv Genom att kompostera ditt biologiska avfall själv kan du spara pengar och skapa ett eget litet kretslopp därhemma. Den stora belöningen kommer när du kan sprida ut näringsrik hemmagjord kompostjord i trädgården. En i allra högsta grad miljöriktig insats. Slamtömning Trekammarbrunnar, septiktankar, minireningsverk och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år, sjunkbrunnar och köksbrunnar ska tömmas vid behov. Puls AB i Staffanstorp utför de obligatoriska tömningarna. Tänk på att din anläggning ska vara lättillgänglig och lätt att hitta för Puls personal. Lock eller liknande som måste öppnas vid tömning ska kunna hanteras av en person. Det får inte vara längre avstånd än 25 meter mellan platsen där slamsugningsfordonet kan stå och anläggningen. Botten av din brunn eller tank ska inte ligga lägre är 5 meter under platsen där fordonet kan parkera. Du får besked i god tid om vilken dag din anläggning töms. Behöver du extra tömning, ring Puls. Befrielse från tömning: Om du själv kan ta hand om ditt slam på ett betryggande sätt och med utrustning som normalt används i aktivt jordbruk, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Förlängt tömningsintervall: Medgivande till tömning av slamavskiljare och sluten tank vartannat år kan efter ansökan meddelas av Bygg- och miljönämnden om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Obligatoriska tömningar: Septiktankar, Trekammarbrunnar: Sjunkbrunnar, Köksbrunnar: Slutna tankar: Vad kostar det? Priserna är inklusive moms. Septiktank, trekammarbrunn och liknande 1 gång per år eller oftare om så behövs vid behov vid behov, minst 1 gång per år Årlig obligatorisk tömning Extra tömning, utöver obligatorisk 0-3 m 3 : 1.020:-/gång. Därutöver: 90:-/m m 3 : 1.165:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 Sluten tank Sjunkbrunn, köksbrunn och liknande 0-3 m 3 : 723:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 I samband med annan tömning: 181:-/gång Tegelbruksområdet/Polismästaregatan l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

6 Betalning Normalt får du en faktura 2 gånger per år. Tänk på att betala din faktura i tid. Den första påminnelsen kostar 50 kronor och därefter skickas krav som kostar 160 kronor. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer dessutom. Beställer du en ändring efter det att fakturan skickats ut för den innevarande faktureringsperioden görs regleringen först för den följande perioden. Du får ingen återbetalning för innevarande period. Återvinningscentral och Miljöstationer Köp plantjord som innehåller komposterat trädgårdsavfall på återvinningscentralen! Trädgårdsavfall Lägg inte trädgårdsavfall i kärlet för hushållsavfall. Du kan abonnera på ett trädgårdskärl. Alternativet är att du komposterar själv eller eller lämnar trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. Se sidan 11. Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, blommor, frukt, grönsaker, ris, kottar, kvistar och liknande som du får vid normal skötsel av din trädgård. Sten, jord och grus av olika slag, grövre grenar och stammar får inte läggas i trädgårdskärlet. Enskilda hushåll kan lämna sådant till återvinningscentralen. Hämtning: Trädgårdsavfallskärl hämtas jämna veckor fr.o.m. vecka 12, t.o.m vecka 48 och udda veckor fr.o.m. vecka 13, t.o.m. vecka 49 (19 gånger). Information om hämtningsdag lämnas av Ragn-Sells. Kärlet ska vara utrullat till tomtgränsen senast klockan 6.30 hämtningsdagen. Det ska stå väl synligt, där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå med handtaget utåt. Vad kostar det? Alla priser är inklusive moms. Vikterna anger hur mycket trädgårdsavfall som maximalt får läggas i kärlet. Är kärlet för tungt töms det inte! :- 25 kg :- 40 kg Hämtningsveckor, jämna Hämtningsveckor, udda Eldning av trädgårdsavfall För att elda trädgårdsavfall behövs tillstånd från Räddningstjänsten och Bygg och miljökontoret. Svedala Återvinningscentral Öppettider: Måndagar: Ågatan, Svedala Tisdagar: 9-17 Tel Onsdagar: Torsdagar: Fredagar: OBS! Stängt Lördagar: 9-15 Söndagar: 9-15 (april - oktober) Helgdagar: Normalt stängt Det kan vara ändringar i öppettiderna i samband med helgdagar. Gällande öppettider får man på eller genom att ringa Miljöstationer För farligt avfall: Återvinningscentralen, Ågatan, Svedala OKQ8-macken, Malmövägen, Bara l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

7 Vattnet i din kommun Va-taxan Dricksvattnet till Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och till Sturup produceras i vattenverket i Svedala. Vattnet tas från ett grundvattenmagasin, den s.k. Alnarpsströmmen. Vattnet till er som bor i Bara och Klågerup levereras av Sydvatten och kommer från Vombfältet och är ett s.k. konstgjort grundvatten. När vi använt vattnet, spolat i toalett eller använt t.ex. till tvätt eller disk behöver det, för miljöns och människors hälsas skull, renas innan det släpps ut. Detta görs på Svedala avloppsreningsverk, som tar emot avloppsvatten från Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och Sturup. Bara och Klågerups avloppsvatten leds till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Det renade avloppsvattnet hamnar så småningom i Öresund. Vattenmätare För att veta hur mycket vatten som förbrukas hemma hos dig finns en vattenmätare installerad. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätaren finns tillgänglig och att den inte skadas, tex fryser sönder. Vattenmätaren byts vart tionde år för ett normalt hushåll. När det blir aktuellt för byte eller avläsning lämnas meddelande om att tillträde till installationen behövs. Du ska kontrollera dina avstängningsventiler inför byte av vattenmätare. Det här är ditt ansvarsområde Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra va-installationer innanför förbindelsepunkten. Du ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets regler. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och Va-verksamhetens. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till Va-verksamhetens ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. Vattenhårdhet Va-taxan består av två avgiftsdelar. En fast del som är beroende av fastighetens storlek och en rörlig del som baseras på vattenförbrukningen. Vad kostar det? Priserna är inklusive moms. Årlig fast avgift för en normalvilla Vatten 568,75:- Spillvatten 631,25:- Dagvatten 448,75:- Summa 1648,75:- Normalt får du faktura 3 gånger per år. Rörlig avgift för en normalvilla per kbm Vatten 7,95:- Spillvatten 7,95:- Summa 15,90:- För information om anläggningstaxa ta kontakt med Va-enheten i kommunen. Det här ingår i Va-taxan Alla betalar en fast årlig avgift för den vattenmätare som hör till fastigheten. Den rörliga avgiften per kubikmeter beräknas efter den vattenmängd som levereras till fastigheten, alltså det vatten som du har använt. Den avgift du betalar täcker kostnaderna för att rena dricks- och avloppsvattnet, de rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration och information. Va-enheten är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor vi tar ut motsvarar de kostnader vi har. Vi jobbar hårt för att du ska få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning. Svedala med omnejd Medelhårt 8.5 dh Bara och Klågerup Mjukt 6.0 dh l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

8 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät Processen i avloppsverket är anpassad för att behandla föroreningar som är biologiskt nedbrytbara samt att avskilja fosfor och kväve. Spola inte ner: 3 Bomullspinnar tops kan orsaka stopp i reningsverket pumpar 3 Kasta inte dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i toaletten. 3 Fasta föremål som matrester, cigarettfimpar, kattsand, strumpbyxor etc får inte kastas i avloppet. 3 Tandtråd som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna 3 Spola inte ner överblivna medicinrester. Lämna in dem på apoteket. 3 Lösningsmedel, färgrester, fotokemikaler och kvicksilvertermometrar ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. 3 Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön. 3 Samla upp använd matolja och stekfett i en plastflaska och lägg bland soporna. Häll inte ut det i vasken. Rören, såväl era egna som de allmänna, sätts igen vilket kan orsaka stopp. Undvik dessa märkningarna! Absolut bäst för miljön och säkrast för ditt hem är givetvis att låta bli att köpa miljöfarliga produkter. Undvik produkter med faromärkning: Många miljöfarliga produkter kan ersättas av bättre och säkrare alternativ. Välj dessa istället! Välj varor med någon av de här miljömärkningarna istället så slipper du problemet helt och hållet. Stopp i avloppet Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande istället för starka kemiska propplösare. Rengör vattenlåsen en gång om året så kan du undvika stopp. Tvätta inte bilen på gatan 3 Tvätta inte bilen på gatan så att vattnet rinner ner i rännstensbrunnen. 3 Tvätta istället på bilvårdsanläggning som har rening av avloppsvattnet. 3 Tvättar du ändå bilen hemma använd den egna grusgången eller gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag. Använd miljöanpassat rengöringsmedel. Undvik flaskvatten Det vatten du får ur kranen är lika rent och hälsosamt som det du köper på flaska. Buteljerat vatten har en lång resa bakom sig innan det hamnar på ditt bord. En resa som innebär utsläpp av ton klimatstörande koldioxid varje år. Tillverkning och omhändertagande av flaskorna bidrar med ännu mer. Sammantaget belastar svenska flaskvattenkonsumenter miljön med lika mycket koldioxid som oljeeldade villor. Onödigt, eller hur? Övrig information Om du får vattenläckage: Stäng ventilen vid vattenmätaren. Kontakta en rörentreprenör. Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag Om du får källaröversvämning via avloppet: Bryt elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. Flytta fuktkänsliga inventarier. Skaffa hjälp med länspumpning. Om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen. Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten. Ring försäkringsbolaget. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Anmäl översvämningen till Va-enheten. Eventuella ersättningskrav på Va-enheten måste meddelas skriftligt l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

9 Gruppinformation till hushåll Här når du oss... Viktiga telefonnummer: Svedala kommun, E-post: Ragn-Sells, , E-post: Nytt sopabonnemang, flyttning eller byte av kärl, utebliven tömning, frågor om fakturor. Hämtning av grovavfall och kyl/frys. Svedala kommun avfallsenheten, E-post: Uppehåll i tömning, allmänna frågor om avfall. Svedala kommun Bygg- och miljökontoret, Befrielse från hämtning/tömning, anmälan om kompostering, förlängt hämtnings- och tömningsintervall. PULS, , E-post: Slamtömning. Sysavs servicetelefon, , Öppettider på återvinningscentralen. Sysavs kundtjänst, Allmänna frågor om avfall. Va-enheten, , E-post: Abonnentfrågor och Va-räkningar, Störningar på det kommunala Va-nätet utom kontorstid, Stopp i rännstensbrunn, Gatu- och parkenheten, Enskilt vatten och avlopp, Bygg- och miljökontoret, Förpacknings & Tidningsinsamlingen, , Insamling av förpackningar och tidningar återvinningsstationer. Vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer ring eller skicka epost till Information om el-avfall. Information om sophantering. Flenhags Reklam, Malmö

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010 Avfall, vatten och avlopp Guide 2010 Innehåll Miljövänligare kommun 2010... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning... 8 Allmän information

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Till dig som abonnent

Till dig som abonnent Till dig som abonnent ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfallsbolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen. Abonnentnummer:

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning RÄTTVIK 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

Information till dig i Varberg

Information till dig i Varberg Information till dig i Varberg Avfall, vatten och avlopp Öppettider på återvinningscentraler 2015 Hämtning av dina hushållssopor AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP I VARBERGS KOMMUN DITT FASTIGHETSNÄRA AVFALL Vi

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2012-01-01 2013-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn,

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

avfall vatten & avlopp

avfall vatten & avlopp GUIDE 2015 Allt du behöver veta om avfall vatten & avlopp Innehåll Miljövänlig kommun...3 Vattnet i Svedala kommun...4 Avgifter för vatten och avlopp...5 Ta hand om ditt avlopp...6 Slamtömning...8 Varför

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2014-01-01 2015-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2014-01-01 2015-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Värbyängens Miljöpolicy

Värbyängens Miljöpolicy Värbyängens Miljöpolicy Det här gäller för Dig som bor på Värbyängen! Våra egna Miljöhus Så tar du hand om - ditt hushållsavfall - din källsortering Så sköter du och jag vårt område! Höst- och vårstädning

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer