Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009"

Transkript

1 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009

2 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus, men även de som bor i lägenhet eller på en lantgård kan ha nytta av att känna till de bestämmelser som finns i kommunen. Svedalas avfallshantering regleras i Föreskrifter för avfallshantering, liksom Renhållningstaxan, som finns att läsa på kommunens hemsida eller som kan beställas från avfallsenheten. Se adresser och telefonnummer på sista sidan. Om du äger en fastighet har du ansvar för det avfall som uppstår i den. Du kan komma överens med kommunens avfallsenhet om att överlåta det ansvaret på någon som bor i eller använder din fastighet. Kostnad per abonnemang, liters kärl, 2.025:- inkl. moms Tömning av kärl, 340:- Kärlkostnad, 27:- Avfallsbehandling, 522:- Nytt för år 2009 Avfallstaxan bibehålls oförändrad. Moms, 405:- Va-taxan höjs med 6%, vilket motsvarar 19 kr/mån för ett normalhushåll. Återvinningscentral 604:- Ny avfallsplan Nya föreskrifter om avfallshantering och en ny avfallsplan har antagits av kommunfullmäktige. Dokumenten finns tillgängliga på kommunens hemsida. Debitering, administration, 63:- Miljöfarligt avfall, 40:- Hämtning grovavfall, 24:- Insamling av mjukplastförpackningar: Från 2009 ska mjuka plastförpackningar lämnas i samma behållare som för hårdplast på återvinningsstationerna. Tidigare har de mjuka plastförpackningarna lagts bland hushållsavfallet och gått vidare till förbränning. Genom att plastförpackningarna nu kommer att återvinnas ökar miljövinsten. Separat insamling av matavfall från 2010 Det pågår upphandling av en ny renhållningsentreprenad som ska påbörjas Inriktningen vid upphandlingen är att matavfall ska sorteras ut och samlas in separat. Insamling i småhus kommer att göras i 370 liters sopkärl som är försedda med en mellanvägg. Information om insamling av matavfall kommer att lämnas i god tid innan insamlingen börjar. Latrinhämtning upphör I Trelleborg finns regionens enda mottagningsstation för latrin. Denna har stängt och det går inte längre att ta hand om latrinet. Vi har därför tvingats att upphöra med latrinhämtningen. De abonnenter som nu har latrinhämtning får lösa avloppsfrågan på annat sätt. Hushållsavfall Abonnemang: Kärlbyte 250 kronor Ring Ragn-Sells om du vill anmäla nytt eller ändrat abonnemang. Byter du kärlstorlek under löpande abonnemang debiteras en avgift. Har du precis flyttat in kan du kostnadsfritt ändra abonnemanget inom en månad från inflyttningsdagen. Befrielse från hämtning: Grundavgift 563 kronor Om du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett betryggande sätt, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Du får ändå betala en grundavgift för annan avfallsservice som t ex tillgång till återvinningscentral och liknande. Uppehåll i hämtning: 125 kronor för varje förflyttning Är ditt hus obebott under en sammanhängande period av minst 6 månader, kan du ansöka om upphåll i sophämtningen. Asökan ska lämnas in till avfallsenheten minst en månad före den önskade perioden. Ett beslut om uppehåll gäller för högst 2 år i taget. Du får betala en avgift för var gång kärlet tas bort eller ställs tillbaka. Behållare: Du beställer en behållare som passar ditt behov. De gröna hjulförsedda kärlen finns i storlek: 130, 190, 240, 370 och 660 liter. Du ser själv till att regelbundet hålla kärlet rent. Av arbetsmiljöskäl ska kärlen rengöras minst en gång var tredje månad. Vad kostar det? Alla priser är inklusive moms. Vikterna anger hur mycket avfall som maximalt får läggas i kärlet. Småhus (1 2 familjebostäder): Hämtning 30 ggr/år - en gång varannan vecka samt tömning varje vecka v :- 20 kg :- 25 kg :- 30 kg :- 40 kg :- 65 kg Fritidsbostäder: Hämtning 13 ggr/år - en gång var 14:e dag under tiden 16 april-15 oktober. Ingen hämntning resten av året :- 20 kg :- 25 kg Hämtning 12 ggr/år - en gång per månad vid jordbruksfastigheter samt för hushåll som komposterar köks- och matavfall (anmälan om kompostering görs till Bygg- och miljönämnden och ansökan om förlängt hämtningsintervall till Avfallsenheten) :- 20 kg :- 25 kg Hämtning 19 ggr/år - en gång var 14:e dag under tiden 16 april-15 oktober. Resten av året en gång per månad :- 20 kg :- 25 kg l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

3 Hushållsavfall fortsättning Grovavfall Trasiga sopkärl: Normalt slitna kärl byts utan kostnad. Har kärlet utsatts för åverkan får du betala för ett nytt kärl. Paketering: Packa in soporna väl, särskilt sådant som glasskärvor, dammsugarpåsar, kattsand, grillkol och aska. Tänk på sophämtarens arbetsmiljö! Fyllnadsgrad: Fyll inte kärlet så att locket inte kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det blir svårt att hantera. Är kärlet överfullt, för tungt eller innehåller dåligt emballerat avfall blir du tvungen att rätta till problemet, och ditt avfall hämtas inte förrän vid nästa hämtningstillfälle. Hämtningsplats: Tillägg 3,75 kronor/hämtning för varje påbörjad 5-meterssträcka Rulla ut kärlet senast klockan 6.30 hämtningsdagen. Ställ det vid tomtgränsen och högst 5 meter från körbar väg där sopbilen kan stanna. Om sträckan från sopbilens uppställningsplats är längre kostar det extra för varje påbörjad sträcka på 5 meter. Kärlet ska stå synligt och tillgängligt, och med handtaget utåt. Vid särskilda trafiktekniska svårigheter får kommunstyrelsen besluta att hämtningen får ske från en närbelägen plats. Framkomlighet: Håll vägen till kärlet lätt framkomlig. Dragväg för kärlet skall vara hårdgjord. Vintertid ska den skottas och hållas halkfri. Sopa bort snön från kärlet. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordonen. På gårdar ska det finnas vändmöljligheter för fordonet så att backning undviks. Gemensamt kärl: Grundavgift 563 kronor Om två eller flera grannar bedömer att deras avfallsmängd kan rymmas i ett kärl av normal storlek, kan de ansöka om ett gemensamt kärl hos kommunens avfallsenhet. Den eller de som inte står för abonnemanget får ändå betala en grundavgift. Hämtningstider: Hämtningen sker på bestämda dagar, även helgdagar om inget annat meddelas. I 1-2 familjebostäder som bebos permanent hämtar vi avfallet varannan vecka samt varje vecka v Förlängt hämtningsintervall: Du kan få ordinarie hämtningsintervall av hushållssopor minskat till 12 gånger per år om du komposterar allt köks- och matavfall på din egen fastighet. Du ska då anmäla detta och göra ansökan om förlängt hämtningsintervall hos Bygg- och miljönämnden. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga dispenser. Julgranar: Dina julgranar - max 2 stycken - hämtas kostnadsfritt under januari. Granarna ska vara nedklippta samt buntade eller placerade i säck och utställda vid tomtgränsen klockan 6.30 på hämtningsdagen. Har du abonnemang för hushållsavfall så ingår hämtning av visst grovavfall. Du kan själv lämna grovavfall på återvinningscentralen. Grovavfall är skrymmande avfall som inte får plats i det ordinarie avfallskärlet. Det kan vara WCporslin, badkar, cyklar, resårmöbler eller större el-avfall som kyl och frys, köksfläkt, diskmaskin, spis, torktumlare, TV. El-avfall får inte kastas i sopkärlet även om det får plats. Det ska tas omhand på ett miljövänligt sätt. Lämna det till återvinningscentralen men tänk gärna på att de affärer som säljer TV, radio och liknande är skyldiga att ta emot en gammal apparat när du köper en ny av samma slag. Till sådant returel-avfall räknas TV- och radio, video, CD, DVD, band- och skivspelare, förstärkare, bärbara och stationära musikanläggningar, högtalare. Fast installerad utrustning för värmning, kylning eller ventilation räknas inte som el- eller grovavfall. Det får du själv transportera bort till ett skrotupplag eller Sysav Elektronikåtervinning. Ring Sysavs kundtjänst. Hämtningstider: Grovavfall hämtas 1 gång per vecka. Ring Ragn-Sells AB och beställ hämtning. Beställning ska göras senast fredag veckan före hämtningsveckan. Med grovavfall menas: Kyl & frys, övriga vitvaror, möbler, resårmöbler och större hemelektronik. Hämtningsdagar: Ställ ut ditt grovavfall på måndagen, senast klockan Det hämtas under veckan. Hämtningsplats: Ditt grovavfall ska stå vid tomtgränsen och märks grovavfall för att undvika missförstånd vid hämtningen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med Ragn-Sells l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

4 Återvinningscentralen Återvinningscentralen i Svedala, liksom de övriga i regionen, drivs av Sysav. Här kan du lämna i stort sett allt grovavfall som normalt uppstår i ditt hushåll och som kan återvinnas eller återanvändas. Större mängder bygg- och rivningsavfall räknas inte som sådant avfall som normalt förekommer i hushåll. Sortera avfallet hemma så går det fortare att lasta av i rätt container! Återvinningscentralen har containrar för: metall och järnskrot rent trä komposterbart trädgårdsavfall wellpapp jord, sten, tegel, betong loppisprylar tidningspapper brännbart material ej återvinningsbart elektronik vitvaror farligt avfall (Miljöstation) bilbatterier och lysrör Du kan inte lämna: Asbest och Eternit i större mängder Bildelar Gasoltuber, dykartuber, brandsläckarte mm Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition Farligt avfall Gör så här i stället: Ring Sysav Kontakta en bilskrot Lämna till en återförsäljare Lämna till polisen (ring först) Det är ytterst viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om farligt avfall på rätt sätt. Du får aldrig kasta farligt avfall bland hushållssoporna eller spola ut det i avloppet. Det finns två miljöstationer i kommunen som tar emot farligt avfall. Miljöstationen som finns i Bara vid OKQ8 bensinstation vid Malmövägen har samma öppettider som bensinstationen och tar emot farligt avfall som rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färgoch lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör och lågenergilampor. Den miljöstation som finns i en container på återvinningscentralen tar emot ovanstående produkter och dessutom syror, lut och bekämpningsmedel. Se öppettider på sidan 11. Medicinrester ska lämnas till apotek. Har du frågor om farligt avfall, ring Sysav. Återvinning av förpackningar och papper Det är nu många år som Sveriges hushåll har samlat in tidningar samt förpackningar av olika slag för återvinning. När det gäller papper, så organiserades insamlingar för mer än 50 år sedan! Vi har ett system för förpackningar som kallas producentansvar, där företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Förpackningarna blir till nya förpackningar eller produkter. Företagen har bildat sex materialbolag som samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vill du veta mer, se adresser och telefonnummer på sista sidan. När du lämnar dina förpackningar tänk på att de ska vara tömda och ursköljda. Varje materialslag lämnas för sig. Du får inte lämna annat avfall på en återvinningsstation än det som det finns behållare för! Återvinningsstationerna har behållare för varje materialslag. Hårda och mjuka plastförpackningar: Pappersförpackningar: Metallförpackningar: Glasförpackningar: Returpapper: Övrig återvinning: Batterier: t ex flaskor, burkar, dunkar, små hinkar och lock. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit. t ex hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölkpaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. t ex konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik. t ex flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Ta av kapsyler, lock och korkar. Returflaskor lämnas mot pant i butiker. Färgat och ofärgat glas läggs i olika behållare. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. t ex tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonkataloger. Kuvert ska läggas i hushållssoporna. Kläder med mera samlas in av olika organisationer. Behållare finns vid flertalet återvinningsstationer samt vid vissa livsmedelsaffärer. Småbatterier kan lämnas i batteriholkarna l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

5 Återvinningsstationer Det finns 16 återvinningsstationer i Svedala kommun. De består av behållare för olika slag av förpackningar,för småbatterier och returpapper. Kommunen underhåller själva uppställningsplatsen medan övrig skötsel som städning och snöröjning görs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingensentreprenör. Har du frågor, vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer, ring Förpacknings- & Tidningsinsamlingen eller skicka epost till Nedskräpning polisanmäls. Här finns återvinningsstationerna: Svedala: Norra Ellenborgsgatan, Sjödikenvägen, Repslagaregatan bakom Folkets hus, Rännilsgatan vid Återvinningscentralen, Företagsgatan vid McDonalds, Gustav Österlins väg, Organistgatan, Gjuterigatan, Roslättsvägen, Malmövägen vid Preem-macken, Tegelbruksområdet. Bara: Centrumgatan, Idrottsgatan. Klågerup: Malmövägen, Lars Fyhrs väg. Holmeja: Bökebergsvägen. Ny återvinningsstation planeras vid: Östra Bara. Alla kan bidra till en bättre miljö Det finns mycket var och en kan göra för att minska miljöpåverkan från alla sopor. Det handlar om att agera rätt, men inte minst att tänka efter före. Kanske borde vi oftare ställa oss frågan: behöver jag verkligen det här? Ett enkelt första steg är givetvis att inte producera avfall. Det finns många sätt att minska avfallsmängden hemma. Undvik onödiga produkter. Välj varor med sparsamma och enkla förpackningar som kan återvinnas. Det finns många produkter där fodralet krävt mer energi och råvara att tillverka än själva innehållet. Att handla varor i lösvikt är ett exempel på hur man kan undvika onödiga småförpackningar. Undvik engångsprodukter. Lika viktigt som att minimera mängden avfall är att minska avfallets farlighet. Undvik batterier som innehåller kvicksilver, kadmium och bly. Hitta alternativ till giftiga kemikalier. Välj miljömärkta produkter, även kläder och textilier, när det går. Kompostera själv Genom att kompostera ditt biologiska avfall själv kan du spara pengar och skapa ett eget litet kretslopp därhemma. Den stora belöningen kommer när du kan sprida ut näringsrik hemmagjord kompostjord i trädgården. En i allra högsta grad miljöriktig insats. Slamtömning Trekammarbrunnar, septiktankar, minireningsverk och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år, sjunkbrunnar och köksbrunnar ska tömmas vid behov. Puls AB i Staffanstorp utför de obligatoriska tömningarna. Tänk på att din anläggning ska vara lättillgänglig och lätt att hitta för Puls personal. Lock eller liknande som måste öppnas vid tömning ska kunna hanteras av en person. Det får inte vara längre avstånd än 25 meter mellan platsen där slamsugningsfordonet kan stå och anläggningen. Botten av din brunn eller tank ska inte ligga lägre är 5 meter under platsen där fordonet kan parkera. Du får besked i god tid om vilken dag din anläggning töms. Behöver du extra tömning, ring Puls. Befrielse från tömning: Om du själv kan ta hand om ditt slam på ett betryggande sätt och med utrustning som normalt används i aktivt jordbruk, kan du bli befriad från att lämna det till kommunen. Du ska då ansöka om befrielse hos Bygg- och miljönämnden. Förlängt tömningsintervall: Medgivande till tömning av slamavskiljare och sluten tank vartannat år kan efter ansökan meddelas av Bygg- och miljönämnden om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Obligatoriska tömningar: Septiktankar, Trekammarbrunnar: Sjunkbrunnar, Köksbrunnar: Slutna tankar: Vad kostar det? Priserna är inklusive moms. Septiktank, trekammarbrunn och liknande 1 gång per år eller oftare om så behövs vid behov vid behov, minst 1 gång per år Årlig obligatorisk tömning Extra tömning, utöver obligatorisk 0-3 m 3 : 1.020:-/gång. Därutöver: 90:-/m m 3 : 1.165:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 Sluten tank Sjunkbrunn, köksbrunn och liknande 0-3 m 3 : 723:-/gång. Därutöver: 90:-/m 3 I samband med annan tömning: 181:-/gång Tegelbruksområdet/Polismästaregatan l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

6 Betalning Normalt får du en faktura 2 gånger per år. Tänk på att betala din faktura i tid. Den första påminnelsen kostar 50 kronor och därefter skickas krav som kostar 160 kronor. Dröjsmålsränta enligt räntelagen tillkommer dessutom. Beställer du en ändring efter det att fakturan skickats ut för den innevarande faktureringsperioden görs regleringen först för den följande perioden. Du får ingen återbetalning för innevarande period. Återvinningscentral och Miljöstationer Köp plantjord som innehåller komposterat trädgårdsavfall på återvinningscentralen! Trädgårdsavfall Lägg inte trädgårdsavfall i kärlet för hushållsavfall. Du kan abonnera på ett trädgårdskärl. Alternativet är att du komposterar själv eller eller lämnar trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. Se sidan 11. Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, blommor, frukt, grönsaker, ris, kottar, kvistar och liknande som du får vid normal skötsel av din trädgård. Sten, jord och grus av olika slag, grövre grenar och stammar får inte läggas i trädgårdskärlet. Enskilda hushåll kan lämna sådant till återvinningscentralen. Hämtning: Trädgårdsavfallskärl hämtas jämna veckor fr.o.m. vecka 12, t.o.m vecka 48 och udda veckor fr.o.m. vecka 13, t.o.m. vecka 49 (19 gånger). Information om hämtningsdag lämnas av Ragn-Sells. Kärlet ska vara utrullat till tomtgränsen senast klockan 6.30 hämtningsdagen. Det ska stå väl synligt, där sopbilen kan stanna. Kärlet ska stå med handtaget utåt. Vad kostar det? Alla priser är inklusive moms. Vikterna anger hur mycket trädgårdsavfall som maximalt får läggas i kärlet. Är kärlet för tungt töms det inte! :- 25 kg :- 40 kg Hämtningsveckor, jämna Hämtningsveckor, udda Eldning av trädgårdsavfall För att elda trädgårdsavfall behövs tillstånd från Räddningstjänsten och Bygg och miljökontoret. Svedala Återvinningscentral Öppettider: Måndagar: Ågatan, Svedala Tisdagar: 9-17 Tel Onsdagar: Torsdagar: Fredagar: OBS! Stängt Lördagar: 9-15 Söndagar: 9-15 (april - oktober) Helgdagar: Normalt stängt Det kan vara ändringar i öppettiderna i samband med helgdagar. Gällande öppettider får man på eller genom att ringa Miljöstationer För farligt avfall: Återvinningscentralen, Ågatan, Svedala OKQ8-macken, Malmövägen, Bara l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

7 Vattnet i din kommun Va-taxan Dricksvattnet till Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och till Sturup produceras i vattenverket i Svedala. Vattnet tas från ett grundvattenmagasin, den s.k. Alnarpsströmmen. Vattnet till er som bor i Bara och Klågerup levereras av Sydvatten och kommer från Vombfältet och är ett s.k. konstgjort grundvatten. När vi använt vattnet, spolat i toalett eller använt t.ex. till tvätt eller disk behöver det, för miljöns och människors hälsas skull, renas innan det släpps ut. Detta görs på Svedala avloppsreningsverk, som tar emot avloppsvatten från Svedala tätort, Holmeja, Krågeholm, Hyltarp och Sturup. Bara och Klågerups avloppsvatten leds till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Det renade avloppsvattnet hamnar så småningom i Öresund. Vattenmätare För att veta hur mycket vatten som förbrukas hemma hos dig finns en vattenmätare installerad. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätaren finns tillgänglig och att den inte skadas, tex fryser sönder. Vattenmätaren byts vart tionde år för ett normalt hushåll. När det blir aktuellt för byte eller avläsning lämnas meddelande om att tillträde till installationen behövs. Du ska kontrollera dina avstängningsventiler inför byte av vattenmätare. Det här är ditt ansvarsområde Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra va-installationer innanför förbindelsepunkten. Du ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven enligt Boverkets regler. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och Va-verksamhetens. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till Va-verksamhetens ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. Vattenhårdhet Va-taxan består av två avgiftsdelar. En fast del som är beroende av fastighetens storlek och en rörlig del som baseras på vattenförbrukningen. Vad kostar det? Priserna är inklusive moms. Årlig fast avgift för en normalvilla Vatten 568,75:- Spillvatten 631,25:- Dagvatten 448,75:- Summa 1648,75:- Normalt får du faktura 3 gånger per år. Rörlig avgift för en normalvilla per kbm Vatten 7,95:- Spillvatten 7,95:- Summa 15,90:- För information om anläggningstaxa ta kontakt med Va-enheten i kommunen. Det här ingår i Va-taxan Alla betalar en fast årlig avgift för den vattenmätare som hör till fastigheten. Den rörliga avgiften per kubikmeter beräknas efter den vattenmängd som levereras till fastigheten, alltså det vatten som du har använt. Den avgift du betalar täcker kostnaderna för att rena dricks- och avloppsvattnet, de rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration och information. Va-enheten är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor vi tar ut motsvarar de kostnader vi har. Vi jobbar hårt för att du ska få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning. Svedala med omnejd Medelhårt 8.5 dh Bara och Klågerup Mjukt 6.0 dh l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

8 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät Processen i avloppsverket är anpassad för att behandla föroreningar som är biologiskt nedbrytbara samt att avskilja fosfor och kväve. Spola inte ner: 3 Bomullspinnar tops kan orsaka stopp i reningsverket pumpar 3 Kasta inte dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i toaletten. 3 Fasta föremål som matrester, cigarettfimpar, kattsand, strumpbyxor etc får inte kastas i avloppet. 3 Tandtråd som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna 3 Spola inte ner överblivna medicinrester. Lämna in dem på apoteket. 3 Lösningsmedel, färgrester, fotokemikaler och kvicksilvertermometrar ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. 3 Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då överdriven dosering skadar miljön. 3 Samla upp använd matolja och stekfett i en plastflaska och lägg bland soporna. Häll inte ut det i vasken. Rören, såväl era egna som de allmänna, sätts igen vilket kan orsaka stopp. Undvik dessa märkningarna! Absolut bäst för miljön och säkrast för ditt hem är givetvis att låta bli att köpa miljöfarliga produkter. Undvik produkter med faromärkning: Många miljöfarliga produkter kan ersättas av bättre och säkrare alternativ. Välj dessa istället! Välj varor med någon av de här miljömärkningarna istället så slipper du problemet helt och hållet. Stopp i avloppet Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande istället för starka kemiska propplösare. Rengör vattenlåsen en gång om året så kan du undvika stopp. Tvätta inte bilen på gatan 3 Tvätta inte bilen på gatan så att vattnet rinner ner i rännstensbrunnen. 3 Tvätta istället på bilvårdsanläggning som har rening av avloppsvattnet. 3 Tvättar du ändå bilen hemma använd den egna grusgången eller gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag. Använd miljöanpassat rengöringsmedel. Undvik flaskvatten Det vatten du får ur kranen är lika rent och hälsosamt som det du köper på flaska. Buteljerat vatten har en lång resa bakom sig innan det hamnar på ditt bord. En resa som innebär utsläpp av ton klimatstörande koldioxid varje år. Tillverkning och omhändertagande av flaskorna bidrar med ännu mer. Sammantaget belastar svenska flaskvattenkonsumenter miljön med lika mycket koldioxid som oljeeldade villor. Onödigt, eller hur? Övrig information Om du får vattenläckage: Stäng ventilen vid vattenmätaren. Kontakta en rörentreprenör. Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag Om du får källaröversvämning via avloppet: Bryt elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. Flytta fuktkänsliga inventarier. Skaffa hjälp med länspumpning. Om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen. Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten. Ring försäkringsbolaget. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Anmäl översvämningen till Va-enheten. Eventuella ersättningskrav på Va-enheten måste meddelas skriftligt l Avfalls- & VA-guiden Avfalls- & VA-guiden l

9 Gruppinformation till hushåll Här når du oss... Viktiga telefonnummer: Svedala kommun, E-post: Ragn-Sells, , E-post: Nytt sopabonnemang, flyttning eller byte av kärl, utebliven tömning, frågor om fakturor. Hämtning av grovavfall och kyl/frys. Svedala kommun avfallsenheten, E-post: Uppehåll i tömning, allmänna frågor om avfall. Svedala kommun Bygg- och miljökontoret, Befrielse från hämtning/tömning, anmälan om kompostering, förlängt hämtnings- och tömningsintervall. PULS, , E-post: Slamtömning. Sysavs servicetelefon, , Öppettider på återvinningscentralen. Sysavs kundtjänst, Allmänna frågor om avfall. Va-enheten, , E-post: Abonnentfrågor och Va-räkningar, Störningar på det kommunala Va-nätet utom kontorstid, Stopp i rännstensbrunn, Gatu- och parkenheten, Enskilt vatten och avlopp, Bygg- och miljökontoret, Förpacknings & Tidningsinsamlingen, , Insamling av förpackningar och tidningar återvinningsstationer. Vid fulla behållare eller nedskräpning på återvinningsstationer ring eller skicka epost till Information om el-avfall. Information om sophantering. Flenhags Reklam, Malmö

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP. All information finns även på vår hemsida. under bygga och bo

REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP. All information finns även på vår hemsida.  under bygga och bo R INGA HÄLSN FRÅN Å OSS P E ERVIC S KUND TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2017 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2012 Foto: Bildarkivet/ Marcus Lundstedt Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010

Avfall, vatten och avlopp. Guide 2010 Avfall, vatten och avlopp Guide 2010 Innehåll Miljövänligare kommun 2010... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning... 8 Allmän information

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

AVFALLSSCHEMA 2015. Nyttig. www.sita.se 2016-02-29. Du med fritidsabonnemang kommer mellan oktober 2015 och mars 2016 ha tömning följande veckor:

AVFALLSSCHEMA 2015. Nyttig. www.sita.se 2016-02-29. Du med fritidsabonnemang kommer mellan oktober 2015 och mars 2016 ha tömning följande veckor: Nyttig information, värd att spara! Gäller t.o.m 2016-02-29 AVFALLSSCHEMA 2015 Privata hushåll LAHOLMS KOMMUN Vi tömmer ditt hushållskärl följande dagar: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Jämn v Ojämn

Läs mer

AVFALLSSCHEMA 2015 PRIVATA HUSHÅLL LAHOLMS KOMMUN

AVFALLSSCHEMA 2015 PRIVATA HUSHÅLL LAHOLMS KOMMUN NYTTIG INFORMATION, VÄRD ATT SPARA! Gäller t.o.m 2016-02-29 AVFALLSSCHEMA 2015 PRIVATA HUSHÅLL LAHOLMS KOMMUN Vi tömmer ditt hushållskärl följande dagar: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Jämn v Ojämn

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Information om avfallshantering (sophantering och slamtömning) för hushållen i Alvesta Kommun

Information om avfallshantering (sophantering och slamtömning) för hushållen i Alvesta Kommun Information om avfallshantering (sophantering och slamtömning) för hushållen i Alvesta Kommun Alvesta Renhållnings AB Box 104 342 22 Alvesta tel 0472-151 90 e-post arab@alvesta.se Alvesta Renhållnings

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning ELAVFALL...5

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 VARBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info För

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

AVFALLSSCHEMA 2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. Gäller fr.o.m 2013-06-10 och tillsvidare

AVFALLSSCHEMA 2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. Gäller fr.o.m 2013-06-10 och tillsvidare nyttig information, värd att spara! Gäller fr.o.m 2013-06-10 och tillsvidare AVFALLSSCHEMA 2013 Privathushåll LAHOLMS KOMMUN TÖMNINGSDAG VI TÖMMER DITT hushållskärl Måndag Tisdag onsdag torsdag fredag

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer