Datum Vår referens Cirkulär nr Patrik Pedersen, Avtalsenheten 13.65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-06-28 Patrik Pedersen, Avtalsenheten 13.65"

Transkript

1 A-CIRKULÄR Till Klubbar och arbetsplatsombud inom Arbetsgivaralliansen - Ideella och idéburna organisationer Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr Patrik Pedersen, Avtalsenheten Avtal 2013 för organisationer inom Arbetsgivaralliansens branschkommitté ideella och idéburna organisationer Under våren har vi haft hårda förhandlingar med arbetsgivarnas företrädare i den centrala avtalsrörelsen. Unionen och Arbetsgivaralliansen är nu överens om ett nytt centralt avtal för organisationer inom Arbetsgivaralliansens branschkommitté ideella och idéburna organisationer. Avtalet gäller för tiden 1 maj april Part kan dock senast den 30 september 2014 säga upp avtalet till upphörande den 30 april Vi nådde långt, trots de hårda ekonomiska tiderna fick vi ett avtal på 36 månader värt 6,8 procent. Förutom ökad köpkraft i form av reallönehöjningar i en tid av ekonomisk osäkerhet har förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen utmynnat i en avtalsöverenskommelse med flera förbättringar och partsgemensamma åtaganden. Men avtalsrörelsen stannar inte vid de centrala överenskommelserna. Det viktigaste återstår nämligen den lokala förhandlingen. Det är i ert arbete som klubbföreträdare som medlemmarna får den löneökning och de förbättringar i anställningsvillkoren som de centrala avtalen ger rätt till. Nedan finns en bakgrund och beskrivning av förhandlingarna, de förändringar som skett i allmänna villkor och i löneavtalet. Som bilaga finns förhandlingsprotokollet. Hela överenskommelsen med bilagor hittar du på unionen.se under Råd och stöd, Kollektivavtal. Med i det här utskicket har du också Kommentarer och råd till löneavtalet. Där finns dels en sammanfattning av det nu tecknade avtalet, dels ett utförligt stödmaterial för klubbens lönearbete. Som bilaga finns Avtalsnytt 2013 som ni kan kopiera upp och dela ut till medlemmarna på klubben om ni vill. Unionen Förbundskontor, Olof Palmes Gata 17, STOCKHOLM Tel , Fax Plusgiro , Bankgiro Org.nr

2 A-CIRKULÄR Inom några veckor kommer ni få det nya avtalstrycket. Det innehåller, förutom de flesta aktuella avtal inom Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer, också Unionens kommentarer till avtalet om allmänna anställningsvillkor. Förhandlingarna på avtalsområde Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer Unionens förbundsråd beslutade i slutet av september 2012 om förbundets inriktning inför förhandlingarna i 2013 års avtalsrörelse. Branschdelegation Organisationer har utifrån de förbundsgemensamma kraven, bransch- och avtalsperspektiven lämnat förslag till Unionens krav för detta område, vilka antogs av förbundsstyrelsen i december Avtalskraven överlämnades till Arbetsgivaralliansen den 11 mars 2013, varefter förhandlingar med motparten har ägt rum den 3, 17 och 29 april, den och 27 maj samt den 4 juni då preliminär överenskommelse träffades. Unionens förbundsstyrelse antog därefter överenskommelsen på rekommendation av branschdelegationen och avtalet var klart. Förändringar i allmänna villkor Föräldralönen utökas med en månad och utges nu i sex månader efter fem års anställning, se 5 mom. 8:2. Företrädesrätt till återanställning omfattar inte tidsbegränsad anställning som bedöms uppgå till högst en månad och som heller inte blir längre, se 2 mom. 3. En förtydligande text om sparad semester enligt semesterlagen har förts in, se 4 mom. 5:1. 5 mom. 7:2, om att arbetstagare som vid anställningen inte har talat om att han lider av sjukdom inte ska ha rätt till sjuklön fr.o.m. 15:e sjukdagen vid arbetsoförmåga som beror på sjukdomen i fråga, stryks ur avtalet. Förändringar i löneavtalet Ett helt nytt löneavtal har tecknats. Avtalet är gemensamt för Unionen, Akademikerförbunden och Vision. Vissa delar gäller dock enbart våra medlemmar och vissa delar enbart Akademikerförbunden respektive Visions medlemmar. Avtalet innehåller tre löneöversyner - den 1 maj respektive år där löneökningsutrymmet utgörs av lägst 2,0 procent 2013, lägst 2,3 procent 2014 respektive lägst 2,5 procent De individuella löneökningarna fastställs efter avslutade löneöversyner. Den största nyheten i det nya avtalet är att en löneprocess med löneanalys och samverkan, lönesamtal och lönemotiveringssamtal, mot bakgrund av genomförda medarbetarsamtal, nu är fastställd i avtalet, både för det fall ny lön fastställs i lokal förhandling eller direkt mellan tjänsteman och chef. Viktigt att notera är att om lokal förhandling om nya löner ska genomföras så finns vissa särskilt angivna datum då förhandling senast ska påkallas.

3 A-CIRKULÄR Läs därför noga igenom det nya löneavtalet. Unionens företrädare ska i samband med att lokal förhandling påkallas anmäla vilka som omfattas av förhandlingen. Löneavtalet beskriver utgångspunkterna för lönesättningen och att en lokal lönepolitik ska utvecklas för att alla ska veta på vilka grunder lönen sätts. Löneavtalet anger också att medarbetarsamtal ska genomföras och dokumenteras inklusive kompetensplanering. Alla tjänstemän ska efter avslutad löneöversyn få en motivering till utfallet vid ett lönemotiveringssamtal med lönesättande chef och få veta vad man kan göra för att påverka lönen. I anslutning till avslutad löneöversyn ska de lokala parterna utvärdera processen i syfte att utveckla processen för kommande löneöversyner. Varje medlem garanteras löneökning fr.o.m. den 1 maj respektive år. Avtalets lägsta lön är kr/mån fr.o.m. 1 maj 2013, kr fr.o.m. 1 maj 2014 respektive kr fr.o.m. 1 maj Om tjänsteman får en löneökningen som är lägre än 350 kr har tjänstemannen rätt till och bör begära att få skriftlig motivering. Motiveringen ligger också till grund för kommande utvecklingssamtal där behov av åtgärder ska diskuteras. Löneökningen ska dock alltid uppgå till lägst 250 kr per löneöversyn. Se vidare i Kommentarer och råd till löneavtalet. Arbetsgrupper Delpension En partsgemensam arbetsgrupp har tillsatts med sikte på att hitta en lösning på delpensionsfrågan, som är en väg till ett hållbart längre arbetsliv och en effektiv generationsväxling. Arbetsmiljö, arbetstid och chefsfrågor Arbetsgivaren ansvarar för en tillfredsställande arbetsmiljö. Parterna ska fortsatt informera i frågor om arbetsmiljö. Arbetsgruppen för översyn av arbetstids- och restidsbestämmelserna fortsätter sitt arbete. Parterna konstaterar att man är ense om att för tjänstemän som är undantagna från vissa arbetstidsregler så ska den totala arbetstidens omfattning diskuteras i utvecklingssamtal och åtgärder vidtas där så erfordras utifrån den totala arbetssituationen. Ledarskapet har stor betydelse för organisationers utveckling och resultat och för medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö. Parterna ska verka för att utveckla chefers ledarskap.

4 A-CIRKULÄR Avslutningsvis Det har varit en lång process från de regionala avtalskonferenser som inleddes för över ett år sedan till förbundsrådets inriktningsbeslut, delegationernas avtalskrav och slutligen omfattande förhandlingar med Arbetsgivaralliansen. Vi vill tacka alla för det engagemang och stora arbete som lagts ner för att komma fram till detta avtal. Det visar styrkan i vårt gemensamma arbete! Lycka till med era lokala förhandlingar! Unionen, Avtalsenheten Niklas Hjert Förhandlingschef Patrik Pedersen Avtalsansvarig ombudsman Bilagor Protokoll Kommentarer och råd till löneavtalet Avtalsnytt 2013

5 Avtalsnummer 3217 Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Kommentarer till löneavtalsförhandlingarna mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen Löneavtal Löneförhandling lokal lönebildning 14 Förberedelse 14 Medlemsdialog 14 Lönepolicy och lönestruktur 15 Bedöm löneutrymmet och hitta argument 15 Löneprocessarbete 15 Utvecklingssamtal 16 Ramar för lönerevisionen 16 Checklista för lönerevisionens ramar 16 Information 17 Lönesamtal Underlag från medlem 17 Löneförhandling - Överenskommelse 18 Checklista vid förhandling 18 Om ni inte kommer överens 19 Protokoll från förhandlingen 19 Förhandlingsrapport 19 Lönemotivering 20 Den nya lönen betalas ut 20 Utvärdering 20 Stöd och hjälp 21 Till medlemmar 21 Till förtroendevalda 21 1

7 Inledning Kommentarer och råd till löneavtalet vänder sig till dig som har till uppgift att löneförhandla för medlemmarna i Unionen på din arbetsplats. Detta är ett redskap för dig som är förtroendevald i en klubb eller för dig som är vald att representera dina kollegor som arbetsplatsombud med mandat att förhandla löner. Här finns kommentar till det aktuella löneavtalet, bakgrund till de senaste centrala förhandlingarna om löner samt en vägledning för arbetet med löner. Löneavtalet idag förutsätter att arbetet med löner sker i flera steg där företaget och du som löneförhandlare, den enskilde medarbetaren och chefen spelar aktiva roller. Du och företaget måste komma överens om hur den lokala lönerevisionen ska genomföras. Kom ihåg att rapportera in förhandlingsresultatet efter avslutad förhandling! Det gör du genom att fylla i ett webbformulär på unionen.se. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar, förtroendevalda, fullmäktige- och branschdelegationsledamöter och anställda som lagt ner stort engagemang för att komma fram till detta avtal. Lycka till! Niklas Hjert Förhandlingschef, Unionen 2

8 Kommentarer till löneavtalsförhandlingarna mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen 2013 Förhandlingarna har gett ett bra resultat och flera av de krav som Unionen ställt har kunnat införlivas i det nya löneavtalet. Under 2012 började Unionen att samla in synpunkter från medlemmar och förtroendevalda om vilka krav som skulle drivas under avtalsrörelsen Genom enkäter till förtroendevalda, medlemmar, regionala avtalskonferenser och slutligen Förbundsrådets inriktningsbeslut på hösten togs ett antal väl avvägda krav fram som förhandlingsdelegationen överlämnade till motparten den 11 mars Några av de krav som delegationen drev i förhandlingarna var att löneavtalet skulle innehålla skrivningar om: Ett definierat löneökningsutrymme. En lägsta garanterad löneökning för varje medlem. En höjd fastslagen lägsta lön. Årlig löneanalys av kvinnors löner i förhållande till männens. Utvecklad beskrivning av det lokala lönearbetet. Förhandlingar med motparten ägde rum den 3, 17 och 29 april, den och 27 maj samt den 4 juni då preliminär överenskommelse träffades om löneavtal m.m. för perioden t.o.m Unionens förbundsstyrelse antog därefter överenskommelsen samma dag på rekommendation av branschdelegationen och avtalet var klart. Det krävdes ett omfattande arbete men vi kom fram till ett resultat som vi är nöjda med. Vi har nu ett avtal med en tydlig struktur för hur löneöversynen ska gå till, båda på arbetsplatser där ny lön fastställs i lokal förhandling mellan lokal arbetstagarorganisation och arbetsgivare och på arbetsplatser där lönen fastställs direkt mellan arbetstagaren och lönesättande chef. I processen ingår bl.a. medarbetarsamtal, löneanalys, lönesamtal och lönemotiveringssamtal. Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts, ha fått motivering till sin nuvarande lön och känna till vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. En annan skillnad från tidigare avtal är att lokal förhandling ska påkallas senast vid ett visst angivet datum, i år senast den 1 september. Vilka datum som gäller för 2014 och 2015 framgår av punkt 5 i löneavtalet. Läs därför noga igenom det nya avtalet så att ni inte missar något. 3

9 Löneavtal Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna organisationer, Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. Löneavtalet gäller för tjänstemän och är tecknat mellan Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden och Vision. Unionens kommentarer till löneavtalets bestämmelser är markerade med grå bakgrund, vilket således inte utgör avtalstext utan är Unionens kommentarer och tillämpningsanvisningar. 1. Utgångspunkter Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse av att skapa livskraftiga verksamheter, vilket ger förutsättningar för trygga och utvecklande anställningar. Lönesättning och lönebildning ska stödja organisationens måluppfyllnad och utveckling samt ge möjligheter och förutsättningar för att rekrytera, motivera, utveckla och behålla personal. Kompetensutveckling för alla personalkategorier är av stor betydelse för en positiv utveckling av verksamheten. En fungerande lönebildning stimulerar till engagemang, utveckling och goda arbetsinsatser och medverkar till att verksamhetens mål uppnås. Arbetstagarnas löner är individuella och differentierade. Arbetstagarens lön påverkas dels av arbetsuppgifternas ansvar och svårighetsgrad, dels av arbetstagarens arbetsresultat, bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Även marknadskrafterna kan påverka lönen. Lönesättningen ska vara sakligt grundad. Enligt gällande diskrimineringslagstiftning får en arbetsgivare varken direkt eller indirekt diskriminera en arbetstagare vid tillämpning av lön eller andra anställningsvillkor. Även föräldralediga och sjukskrivna har rätt till medarbetarsamtal och omfattas av löneöversynen samt har rätt till lönesamtal. Arbetstagare som har varit eller är föräldraledig ska erhålla en löneutveckling i nivå med vad som kunde förväntas om den föräldraledige arbetat. Vid nyanställning och befordran sätts lön i paritet med likvärdiga arbetsuppgifter och med hänsyn till arbetstagarens kunskap och erfarenhet. Det inledande avsnittet beskriver de utgångspunkter som gäller för lönesättningen och lönebildningen. 4

10 2. Lönepolitik En förutsättning för fungerande lönesättning och löneöversynsarbete är att det finns en utvecklad och känd lönepolitik på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och de anställda genom deras fackliga representanter, då sådana finns utsedda på arbetsplatsen, utvecklar i samverkan lönepolitiken utifrån verksamhetens mål och förutsättningar. Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts, ha fått motivering till sin nuvarande lön och känna till vad hon eller han kan göra för att påverka sin lön. Löneavtalet betonar att en utvecklad och känd lönepolitik på arbetsplatsen är en förutsättning. Lönepolitiken ska utarbetas i samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga representanterna och utarbetas utifrån verksamhetens mål och förutsättningar. Varje anställd ska också veta på vilka grunder lönen sätts genom att lönepolitiken ska vara kommunicerad. Alla anställda ska också ha fått motivering till sin nuvarande lön och känna till vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. 3. Processen 5

11 Om lokal förhandling påkallas fastställs ny individuell lön, i rutan lönesamtal, i lokal förhandling efter att samtliga lönesamtal ägt rum. När ny lön fastställts i lokal förhandling genomförs sedan lönemotiveringssamtal mellan tjänsteman och lönesättande chef. 4. Medarbetarsamtal Arbetsgivaren ska årligen före löneöversynen hålla medarbetarsamtal med arbetstagaren. Syftet med medarbetarsamtal är att utifrån organisationens/föreningens mål, visioner och behov i dialog med arbetstagaren fastställa individuella mål och kompetensutvecklingsbehov för att uppnå dessa. Medarbetarsamtal bör innehålla dialog om: Arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, eventuella förändringar i arbetsinnehåll, utvärdering av det gångna året samt förväntat arbetsresultat/målsättning Arbetstagarens bidrag till måluppfyllelsen Arbetstagarens arbetsmiljö, inklusive arbetstidsrelaterade frågor Organisationens behov av kompetens på kort och lång sikt Arbetstagarens behov av kompetensutveckling eller andra åtgärder på kort och lång sikt Uppföljning av tidigare medarbetarsamtal. Arbetsgivaren och arbetstagaren har ett gemensamt ansvar för arbetstagarens kompetensutveckling. Medarbetarsamtal utgör en viktig grund för planering av kompetensutveckling och det är nödvändigt att arbetsgivaren avsätter erforderliga resurser. Resultatet av medarbetarsamtalet, inklusive arbetstagarens kompetensplanering, dokumenteras skriftligen av arbetsgivaren och bör undertecknas av arbetstagaren. Anmärkning: De centrala parterna är överens om att kompetensutveckling bör så långt som möjligt ligga på ordinarie arbetstid. Avsnittet beskriver att medarbetarsamtal ska hållas årligen, deras syfte och vad de bör innehålla dialog om. Avsnittet betonar också kompetensutvecklingens betydelse och beskriver kompetensplaneringsarbetet. 5. Löneöversyn Samtal / Förhandling Löneöversyn ska genomföras och nya löner gälla fr.o.m. 1 maj 2013, 1 maj 2014 och 1 maj Löneöversynen ska vara avslutad lokalt senast 1 oktober 2013 respektive den 30 augusti 2014 och Löneavtalet innehåller tre löneöversyner, en per 1 maj 2013, en per 1 maj 2014 och en per 1 maj Det anges också när löneöversynen ska vara avslutad. Löneöversynen omfattar tjänsteman som börjat sin anställning hos arbetsgivaren senast dagen före respektive datum för löneöversyn enligt ovan. 6

12 Undantag: I samband med att en arbetstagare anställs eller får högre lön kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att arbetstagaren inte ska omfattas av den nästkommande löneöversynen; 1. Om arbetstagaren inte har fyllt 18 år. 2. Tjänsteman som senast dagen före respektive datum för löneöversyn är tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller föräldraledighet är undantagen från löneöversynen om inte överenskommelse träffas om annat. Den som är anställd den 30 april respektive år, dvs. dagen innan löneöversynsdatumet, omfattas av löneöversynen med tre undantag. 1) Vid nyanställning eller befordran då överenskommelse om ny lön görs kan arbetsgivaren och tjänstemannen också komma överens om att den nya lönen är satt i 2013, 2014 eller 2015 års lön, beroende på vilket år det gäller, och att tjänstemannen därmed inte omfattas av den nästkommande löneöversynen. 2) Anställd som inte fyllt 18 år omfattas inte. 3) Den som är tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller föräldraledighet omfattas inte. För sådan tjänsteman ses i stället lönen över när tjänstemannen återkommer efter sin tjänstledighet. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna samverkar kring löneanalys och lönekartläggning. Inför löneöversynen analyseras verksamhetens framtida inriktning, utveckling och ekonomiska förutsättningar, bland annat med beaktande av förra årets utvärdering. Behov av förändrad lönestruktur befintliga och önskade lönerelationer mellan och inom olika yrkesgrupper ska övervägas samt kopplas till organisationens lönepolitik. De lokala parterna upprättar en tidsplan för löneöversynen samt fastställer eventuella kompletterande lönekriterier. Med lokal arbetstagarorganisation enligt ovan avses klubb eller facklig företrädare med mandat att förhandla löner på arbetsplatsen. Det lokala löneöversynsarbetet inleds med en löneanalys. Lönekartläggning enligt diskrimineringslagstiftningen utgör också underlag och samverkan ska ske mellan arbetsgivare och fackliga representanter. Löneanalysen i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter innefattar genomgång av förutsättningarna, utvärdering från föregående år samt analys av framtiden. Inom ramen för löneanalysen kan också kvinnors löner i förhållande till männens analyseras i syfte att identifiera osakliga löneskillnader p.g.a. kön. Med utgångspunkt från lönepolitiken analyseras befintlig och önskad lönestruktur samt lönebehov i övrigt. Tidsplan och eventuella kompletterande lönekriterier för det aktuella årets löneöversyn fastställs. Löneöversyn genomförs genom lönesamtal mellan arbetstagaren och lönesättande chef eller genom lokal förhandling. Hur löneöversynen genomförs för Unionen vid lokal förhandling framgår under rubriken Lokal förhandling i avsnittet I förhållande till Unionen gäller att. Ny lön meddelas vid ett särskilt lönemotiveringssamtal efter avslutade lönesamtal eller när lokal förhandling avslutats. 7

13 Löneöversynen ska genomföras som förhandling om lokal part, dock senast den 1 september 2013 respektive den 15 mars 2014 och 2015, så begär och i samband med detta anger vilka som ska omfattas av förhandling om nya löner. I det fall de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Central förhandling ska påkallas senast den 15 oktober 2013 respektive den 15 september 2014 och Löneöversynen genomförs genom lönesamtal enligt pkt 6 med påföljande lönemotiveringssamtal efter att samtliga lönesamtal är genomförda. Om Unionens lokala part senast vissa angivna datum så begär genomförs löneöversynen i stället som förhandling mellan arbetsgivaren och Unionens lokala part. I samband med sådan begäran ska också anges vilka tjänstemän som omfattas av förhandlingen om nya löner. Vid förhandling kan överenskommelse om andra former för den lokala löneprocessen inom ramen för förhandlingen och tidsplan för denna träffas, dock gäller att eventuell central förhandling måste påkallas av Unionen senast vid angivna datum. Skillnaden i löneprocessen, som beskrivs under rubriken Lokal förhandling i avsnittet I förhållande till Unionen gäller att i pkt 7, är att ny individuell lön fastställs i förhandling med Unionens lokala part efter att samtliga lönesamtal är genomförda. Anmärkning De centrala parterna är överens om att vid befordran bör arbetstagare och arbetsgivaren ha en diskussion om ny lön. Om lönen höjs bör denna höjning ligga utanför den normala lönesättningsprocessen i organisationen/föreningen. Anmärkningen förtydligar att vid ändrade arbetsuppgifter som är betrakta som en befordran så bör också lönen diskuteras samt att lönehöjning vid sådana ändringar bör ligga utanför den sedvanliga löneöversynsprocessen. 6. Lönesamtalen Inför lönesamtalen Inför lönesamtalen informerar arbetsgivaren de anställda om organisationens lönepolitik och fastställda lönekriterier. Innan lönesamtalen genomförs ska information ges till de anställda om den aktuella löneöversynsprocessen, lönepolitik, lönekriterier och andra faktorer som är av betydelse för löneöversynen. Lönesamtalet Lönesamtalet är en dialog om arbetstagarens lön. Arbetsgivare och arbetstagare ska föra en dialog om arbetstagarens bidrag till det gångna årets verksamhet, måluppfyllelse och utveckling samt värdera arbetstagarens insatser/resultat. Tidigare medarbetarsamtal ska ligga till grund för dialogen. 8

14 Dialogen bör innehålla diskussion kring: satta mål och arbetstagarens bidrag till måluppfyllelsen utifrån verksamheten arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, prestation och eventuella förändringar i arbetsinnehåll samt egen kompetensutveckling arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling samarbets- och initiativförmåga Lönesamtalet ska vara en dialog om lönen i förhållande till arbetsuppgifter och prestation m.m. utifrån lönepolitik och förutsättningarna för löneöversynen. Lönemotiveringssamtal Efter att samtliga lönesamtal enligt ovan genomförts meddelas och motiveras ny lön till arbetstagaren vid lönemotiveringssamtalet. Efter att samtliga lönesamtal har genomförts, eller efter att ny lön fastställts i lokal förhandling, ska arbetsgivaren meddela ny lön till varje anställd och motivera den nya lönen vid särskilt lönemotiveringssamtal. Anmärkning Facklig organisation kan inom en månad från att besked om ny lön lämnats begära förhandling om en eller flera medlemmars lön. Som ett alternativ till förhandling kan den fackliga organisationen begära särskild konsultation med arbetsgivaren. Ogynnsam löneutveckling Om arbetstagaren har haft en ogynnsam löneutveckling ska lönesättande chef och arbetstagare diskutera förutsättningar för arbetsuppgifterna, behov av kompetensutveckling eller andra åtgärder. Samtalet ska resultera i en utvecklingsplan. Om anställd har haft en ogynnsam löneutveckling i förhållande till övriga tjänstemän ska lönesättande chef och den anställde diskutera detta i samtal som ska resultera i en utvecklingsplan. Se även avsnittet om den individuella löneutvecklingen i pkt 7 (i förhållande till Unionen gäller att). 7. Avstämning Arbetsgivaren meddelar den lokala arbetstagarorganisationen utfallet av årets löneöversyn för organisationens medlemmar i form av tidigare lön, utfall och ny lön. Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb, förening eller facklig företrädare med mandat att förhandla löner på arbetsplatsen. Avsnittet innehåller bestämmelser om lägsta löneökningsutrymme, den individuella löneutvecklingen och lägsta löner för Unionens medlemmar. Det innehåller även en beskrivning av hur löneprocessen ska gå till om lokal förhandling påkallas. 9

15 Om lokal förhandling inte påkallats ska arbetsgivaren, efter genomförda lönemotiveringssamtal, meddela utfallet för Unionens medlemmar till Unionens lokala part som i samband med det ska göra en avstämning av utfallet i förhållande till siffrorna som anges i löneavtalet. I förhållande till Akademikerförbunden och Vision gäller att; Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med 2,0 % per den 30 april ,3 % per den 30 april ,5 % per den 30 april 2015 vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn. Det garanterade utfallet gäller inte för lokal arbetstagarorganisation med färre än tre medlemmar. Anmärkning: De centrala parterna är överens om att löneavtalet även ska ligga som riktmärke för utfallet då den lokala arbetstagarorganisationen har färre än tre medlemmar. Parterna är även överens om att avtalet inte har någon individgaranti, varken för små eller stora organisationer/föreningar. Central förhandling kan påkallas om resultatet av den lokala löneöversynen avviker från löneavtalets intentioner eller om avtalets garanterade utfall inte uppnåtts. Central förhandling påkallas senast en månad efter genomförd avstämning. I förhållande till Unionen gäller att; Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med 2,0 % per den 30 april ,3 % per den 30 april ,5 % per den 30 april 2015 vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn. För varje löneöversyn finns fastslaget ett lägsta kollektivt löneökningsutrymme beräknat på lönerna den 30 april respektive år. I det fall arbetsgivaren har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om det på samma ort finns flera enheter gäller följande vid beräkningen av utrymmet. Har det varit klar praxis hos arbetsgivaren vid tillämpningen av tidigare löneavtal, eller om lokal överenskommelse härom träffas, avses med "arbetsgivare" företaget/organisationen som helhet. Normalt gäller det lägsta kollektiva löneökningsutrymmet per arbetsplats. För en arbetsgivare som har flera arbetsplatser gäller dock att lokal överenskommelse kan träffas om att organisationen som helhet i stället ska utgöra beräkningsgrunden. Detta gäller också om det varit klar praxis vid tillämpningen av tidigare löneavtal. Om överenskommelse inte träffas eller det inte tidigare varit klar praxis så utgör varje arbetsplats beräkningsgrunden. 10

16 Den individuella löneutvecklingen Vid respektive löneöversyn 2013, 2014 och 2015 garanteras varje tjänsteman en lönehöjning med lägst 250 kronor per månad. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. Heltidsanställd arbetstagare som erhåller en löneökning lägre än 350 kronor per månad vid respektive löneöversyn ska på begäran erhålla en skriftlig motivering om skälet till utfallet. För deltidsanställd ska beloppet nedsättas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. Är motiveringen hänförlig till arbetstagarens måluppfyllnad, prestationer och/eller behov av kompetensutvecklande insatser eller motsvarande ligger motiveringen till grund för kommande medarbetarsamtal där behov av åtgärder ska behandlas i syfte att leda till en mer gynnsam löneutveckling. Lönehöjningarna för de enskilda tjänstemännen ska vara individuella och differentierade. De individuella lönehöjningarna bestäms mot bakgrund av löneavtalets utgångspunkter, lönepolitiken samt målen för varje löneöversyn inklusive de kompletterande kriterier som bestämts för en löneöversyn. Löneavtalet innehåller dock regler för det lägsta utrymme med vilket lönerna ska höjas för tjänstemännen kollektivt samt regler för den individuella löneökningen. Om genomsnittslönen på en arbetsplats skulle vara kr/mån (genomsnittslön 2012 i beräknad heltidslön för samtliga inom avtalsområdet enligt Arbetsgivaralliansens statistik) skulle lägsta löneökningsutrymmet år ,0 procent - innebära att löneökningarna i snitt åtminstone blir 583 kr/mån på en sådan arbetsplats. Andra genomsnittslöner ger andra genomsnittliga lönehöjningar på arbetsplatsen Lönehöjningen för en enskild tjänsteman bestäms individuellt och varierar därmed och blir högre eller lägre än snittet på en arbetsplats. För Unionen gäller att en tjänsteman som får lägre än 350 kr/mån har rätt att begära skriftlig motivering av utfallet. Vidare ska då behov av åtgärder behandlas vid medarbetarsamtal i syfte att leda till en mer gynnsam löneutveckling. Den individuella löneökningen kan inte understiga 250 kr/mån vid någon löneöversyn. För provisions-, premie- och tantiemavlönad tjänsteman bör eftersträvas, med beaktande av att det ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde arbetstagaren kan variera, att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga arbetstagare. Garanterat provisionsbelopp till arbetstagare som är helt avlönad med provision höjs i samband med löneöversyn 2013 med lägst 250 kronor per månad, 2014 med lägst 250 kr per månad respektive 2015 med lägst 250 kr per månad. För provisionsavlönade eller motsvarande gäller att förtjänstutvecklingen på sikt bör följa den för övriga tjänstemän. 11

17 Lägsta löner Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst kronor per månad efter den 1 maj 2013, lägst kronor efter 1 maj 2014 och lägst kronor efter den 1 maj Lönebeloppet avser arbetstagare med heltidsanställning. För deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. Med "lön" avses här fast kontant lön förmåner i form av kost eller bostad till i skattetabellen angivet värde provision, tantiem och liknande rörliga löneformer: genomsnittsvärdet härav enligt de normer som enligt tillämpligt pensionsavtal gäller för bestämmande av pensionsmedförande lön. Bestämmelsen anger de lägsta löner som gäller på avtalsområdet. Lokal förhandling Om de lokala parterna inte enas om annat genomförs en löneprocess i följande steg. De lokala parterna samverkar inledningsvis kring löneanalys och lönekartläggning, upprättar en tidsplan för lönerevisionen samt fastställer lönekriterier. I samband med att lokal förhandling påkallas anger Unionens företrädare vilka som omfattas av löneöversynen. Lönesamtal genomförs mellan arbetstagare och lönesättande chef och därefter lämnar arbetsgivaren ett förslag till Unionens företrädare med nya löner för Unionens medlemmar. De nya individuella lönerna fastställs sedan i förhandling mellan arbetsgivaren och Unionens företrädare. Efter avslutad förhandling meddelar och motiverar chefen medarbetarens nya lön i ett särskilt lönemotiveringssamtal. Här beskrivs kortfattat hur processen ska gå till om lokal förhandling påkallas. De lokala parterna kan enas om annan löneprocess om de finner att det skulle fungera bättre på arbetsplatsen. Närmare information om de olika stegen finns under motsvarande punkter i avtalet. Skillnaden här är att ny individuell lön fastställs i förhandling med Unionens lokala part efter att lönesamtalen genomförts. Om de lokala parterna inte kan enas kan central förhandling påkallas, se pkt 5. Viktigt att notera är att det är kort frist för att påkalla central förhandling så kontakta ditt regionkontor omgående för att diskutera och initiera att en central förhandling kan komma till stånd. 8. Utvärdering I anslutning till avslutad löneöversyn ska arbetsgivaren och de lokala parterna utvärdera förberedelser, genomförande och i förekommande fall utfallet i syfte att utveckla processen för kommande löneöversyner. Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb eller facklig företrädare med mandat att förhandla löner på arbetsplatsen. 12

18 Efter att löneöversynen avslutats och nya löner meddelats ska arbetsgivaren och de fackliga representanterna utvärdera årets löneöversyn i förhållande till förberedelser och genomförande. Anledningen till att det står i förekommande fall utfallet är att om ny lön fastställts i lokal förhandling så vet Unionens lokala part vad utfallet blev och anledning därtill. I sådant fall behöver inte nödvändigtvis utfallet diskuteras ytterligare i utvärderingen. Om ny lön inte fastställts genom lokal förhandling så ska arbetsgivaren redovisa utfallet till Unionens lokala part i enlighet med pkt 7. På så sätt att det är möjligt för Unionens lokala part att kontrollera att hela löneutrymmet betalats ut. Eftersom Unionens lokala part i detta fall inte varit med och fastställt de nya lönerna är det här viktigt att även utfallet diskuteras i utvärderingen. Utfallet ska alltid motsvara lägst det lägsta löneökningsutrymmet som anges i pkt 7, beräknat på medlemmarna som omfattas av löneöversynen. 9. Retroaktiv omräkning I de fall detta löneavtal tillämpas retroaktivt gäller följande: Övertidsersättningar ska omräknas retroaktivt med den genomsnittliga lönehöjningen för arbetstagarna hos arbetsgivaren, såvida inte lokal överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske individuellt för varje arbetstagare. Motsvarande gäller alla ersättningar som beräknas i relation till månadslönen, även semestertillägg. Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske individuellt. Individuell omräkning av sjukavdrag m.m. ska ske enligt följande: Sjukavdrag t.o.m. 14:e kalenderdagen ska omräknas retroaktivt. Sjukavdrag fr.o.m. 15:e kalenderdagen ska inte ske retroaktivt annat än i den mån lönehöjningen beaktas vid fastställande av sjukpenningen. Avsnittet anger hur omräkning ska göras vid retroaktiv tillämpning. Redan genomförd lönerevision Om arbetsgivaren i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett lönehöjningar ska dessa avräknas mot vad arbetstagaren får i löneökning enligt detta moment. 10. Giltighetstid Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 maj 2013 t.o.m. den 30 april Part äger rätt att senast den 30 september 2014 säga upp avtalet till upphörande vid utgången av den 30 april

19 Löneförhandling lokal lönebildning Centrala avtal om löner ger ramarna inför de årliga löneförhandlingarna, men det viktigaste återstår, nämligen den lokala förhandlingen. Ditt arbete som löneförhandlare är att se till att alla medlemmar får den löneökning de ska ha. Hur den lokala löneförhandlingen går till kan skilja sig åt mellan olika företag, men gemensamt är att det centrala avtalet är utgångspunkten och att lönerna ska vara individuella. Förberedelse Klubbens årsmöte utser dig tillsammans med eventuellt ytterligare några personer att ingå i löneförhandlingsdelegationen. Det är ni som får ta de direkta kontakterna med företagets förhandlare. Klubbstyrelsen i sin helhet bör alltid finnas i bakgrunden för eventuell konsultation. Arbetsplatser som saknar klubb kan utse ett eller flera arbetsplatsombud som får i uppdrag att förhandla medlemmarnas löner. Unionen rekommenderar att åtminstone två förtroendevalda eller representanter medverkar i förhandlingen. Medlemsdialog En levande dialog med medlemmarna är en förutsättning för allt lönearbete. Det är viktigt att du gör medlemmarna delaktiga i detta arbete. Medlemmarna behöver information om grunderna i lönearbetet och dess förutsättningar enligt gällande löneavtal liksom i hur lönerevisionen/löneprocessen ska gå till. Dela därför alltid ut informationsbladet Avtalsnytt 2013 till medlemmarna. Avtalsnytt 2013 bifogas och finns även på unionen.se under respektive avtalsområde. Förberedelserna kan se lite olika ut beroende på avtalskonstruktion och hur du tillsammans med företaget har bestämt att den lokala lönerevisionen/löneprocessen ska gå till. I förberedelser inför förhandlingarna ingår alltid att samla in information från medlemmarna om deras utveckling under året samt deras förväntningar och önskemål inför den kommande lönerevisionen. Det är viktigt att veta hur medlemmarna ser på lönefrågorna generellt och individuellt. Exempel på hur du kan samla in information från medlemmarna inför löneförhandlingarna är att anordna medlemsmöten och skicka ut enkäter. Samtal med enskilda medlemmar, på ditt eller på medlemmens initiativ, är också betydelsefulla. Dialogen behövs för att du ska förstå medlemmarnas situation, tankar, idéer och känslouttryck. På företag med processavtal är det av särskild vikt att informera om utvecklingssamtalets och lönesamtalets funktion. I lönesamtalet kan medlemmen tillsammans med sin närmaste chef diskutera de kriterier som ska uppfyllas för att kunna höja lönen och medlemmen har möjlighet att visa på de prestationer som bör premieras. Samtalen bör vara genomförda innan förhandlingen inleds. Vissa avtal säger till och med att de ska vara genomförda innan. 14

20 Lönepolicy och lönestruktur Innan du inleder förhandlingen bör du ha en klar målsättning och veta vilka alternativ som finns. Du bör veta vilken lönestruktur du eftersträvar och varför. Du måste också förbereda dig genom att gå igenom löneavtalet och sätta dig in i företagets lönepolicy. Fundera på vilka principer du tycker ska tillämpas. Analysera löneläget på företaget, se vilka eventuella skevheter som kan finnas i lönesättningen och ange vilka områden som du tycker bör rättas till. Finns det till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor? Har förändring och utveckling av arbetsuppgifter och kompetens gett rimlig utdelning i lön för de enskilda medlemmarna? Bedöm löneutrymmet och hitta argument Det som avgör löneökningarnas storlek är medlemmarnas utveckling, företagets lönsamhet/ utveckling och vad som händer i omvärlden. Att bedöma vilket löneutrymme som finns är inte lätt. När du ska motivera och argumentera för medlemmarnas nya löner bör du ha koll på om du har alla fakta och det underlag som behövs. Vad kan du lägst acceptera? Vad tror du motpartens mål är? Hur kommer arbetsgivaren att agera? Löneprocessarbete En löneprocess är lokalt överenskomna arbetsformer för ditt och företagets gemensamma arbete med att möta de krav och avsikter som finns i avtal och lagstiftning för löner och lönesättning på företaget. Allt fler löneavtal bygger på att arbete med löner sker i process dvs. i flera steg, och allt fler ser fördelar med att arbeta systematiskt med löner och kompetensutveckling. Löneprocessen kan se olika ut beroende på förhållandena på företaget och på hur löneavtalet är konstruerat. I vissa avtal finns det tydliga instruktioner hur löneprocessen ska gå till och i andra står det nästan inget alls. Nedanstående exempel på löneprocess går att tillämpa oavsett vilken typ av löneavtal som gäller på företaget. 15

21 Utvecklingssamtal Du som löneförhandlar och företaget tar gemensamt fram ett stödmaterial som kan användas vid utvecklingssamtalet. Chefen och medlemmen har ett utvecklingssamtal som bland annat ska behandla arbetets innehåll, arbetsformer, uppnådda resultat och kompetensutveckling. Utvecklingssamtalet ska resultera i individuella mål och en utvecklingsplan. Här ska hälsooch arbetsmiljöfrågor uppmärksammas såsom arbetsmängd, stress, överansträngning, övertid, möjlighet till pauser, möjligheter till inflytande och arbetsgemenskap. Har medlemmen avtal om att övertidsersättning ej utgår i utbyte mot längre semester och högre lön, ska det tas upp till omprövning. Ramar för lönerevisionen Du och företaget träffas när någon av er (i regel du) begärt förhandlingar. Ni går tillsammans igenom löneavtalet och diskuterar och beslutar om vilka faktorer som ska styra lönesättningen utifrån avtalet och vilka värderingar som gäller för företaget. Ni upprättar tillsammans en tidplan för de olika stegen i löneprocessen och bedömer utrymmet för löneökningar. Utrymmet avgörs av företagets ekonomi, marknadskrafter, produktivitetsutveckling, lönestruktur, medlemmars ökade kompetens, samt vad som händer i omvärlden. Analys av kvinnor och mäns löner ska också göras så att ni på bästa sätt kan tillmötesgå de krav som Diskrimineringslagen och löneavtalet ställer när det gäller att eliminera alla löneskillnader på grund av kön. Det är viktigt att du och företaget redan i det här steget kommer överens om vilka lönejusteringar som ska utges på grund av skevheter i lönestrukturen. Saker som behöver rättas till kan var för låg ingångslön, successiv ändring i befattningen som inte gett anledning till befordringstillägg, föräldralediga och sjuka som halkat efter och/eller inflytande av marknadskrafterna. Ett arbetsvärderingssystem som visar lönestrukturen på företaget är ett viktigt redskap i detta arbete. Checklista för lönerevisionens ramar Börja alltid med att läsa igenom löneavtalet tillsammans med företaget. Kom överens om hur ni ska tolka avtalet och hur detta ska omsättas i individuella löneökningar. Enas om en tidplan. Ange de olika stegen i arbetet med löner så att alla vet när exempelvis lönesamtalet äger rum och när lönerna slutligen kan fastställas. Se över företagets lönepolitik/lönepolicy. Se över vilka värderingar som gäller inom företaget. Alla ska veta varför man har den lön man har och vad som kan göras för att få högre lön. Saknas en policy - ta initiativet till att upprätta en sådan. Bedöm löneutrymmet. Utrymmet bedöms utifrån företagets lönsamhet, medlemmarnas utveckling och förändringar i omvärlden. 16

22 Bestäm vilka som omfattas av lönerevisionen. Kom överens om vilka medlemmar som ingår i revisionen. Kom överens om revisionsdatum. Ange från vilket datum den nya lönen ska gälla. Ta fram underlag och råd till chef och medarbetare. Bestäm vilken lönehöjning som gäller för en fullgod samt en mindre god och en extra god prestation. Åtgärda skevheter i lönestrukturen. Kom överens om vilka skevheter som bör rättas till innan lönesamtalen börjar. Här är det viktigt att ha ett arbetsvärderingssystem till hjälp. Saknas det, bör klubben ta initiativ till att ett system införs. Saker som behöver rättas till kan vara: - Osakliga löneskillnader på grund av kön eller andra omständigheter. Bestäm hur analysen av kvinnors och mäns löner ska göras så att ni på bästa sätt kan tillmötesgå det krav som diskrimineringslagen och avtalet ställer. - För låg ingångslön. Fel lön med hänsyn till marknadskrafterna. För att behålla en viss kompetens inom företaget, kan man behöva anpassar lönen efter marknaden. Det är tillgång och efterfrågan på den aktuella kompetens som styr lönenivån. - Fel lön på grund av förändringar i befattningen som inte vart tillräckligt omfattande för att få befordringstillägg, men som bör föranleda lönehöjning. - Föräldralediga och sjuka, som kommit tillbaka i tjänst och som har halkat efter lönemässigt. Information Du och företaget informerar tillsammans chefer och medlemmar om vad som gäller inför lönesamtalet mellan lönesättande chef och medlem. Du förser medlemmarna med underlag t.ex. lönestatistik på nationell, regional och klubbnivå. En öppen löneklubb kan vara ett bra hjälpmedel för medlemmen att få grepp om sitt löneläge i förhållande till andra. Ett bra arbetsvärderingssystem ger också medlemmen en uppfattning om den egna lönen i relation till andras löner. Lönesamtal Underlag från medlem I ett lönesamtal mellan lönesättande chef och medlem omsätts utvecklingssamtalet och övrig löneinformation till pengar och/eller lönenivåer. Lönesamtalet förändrar inte klubbens ansvar att fastställa den slutliga lönen utan ställer krav på chefen att var klar och tydlig gentemot medlemmen. Detta samtal kräver förberedelse och kunskap hos så väl chefen som medlemmen. Inför samtalet ska klubben och företaget ta fram en vägledning som visar vad som gäller på företaget utifrån prestationer och uppfyllda mål. Klubben samlar in information från medlemmarna kring samtalen som underlag till klubbens löneförhandling och som underlag till fortsatta diskussioner om kompetensutveckling på företaget. 17

23 Löneförhandling - Överenskommelse Du och företaget fastställer lönerna. De flesta löner är ni sannolikt överens om. Vid oklarheter och diskussioner om enskilda medlemmars löner ska lönesättande chef vara med. Det chefen säger till dig och personalavdelningen ska han eller hon även kunna säga till medlemmen. En åtgärdsplan krävs i de fall företaget inte vill ge medlemmen lönehöjning eller ger mycket liten löneförhöjning flera år i rad. Det är även lämpligt att stämma av planerade kompetenshöjande insatser. Hur själva förhandlingsprocessen sedan går till skiljer sig mellan olika företag, men de olika stegen bör i mycket grova drag vara att försöka enas om: hur stort det totala löneutrymmet på företaget är, vilka faktorer som ska styra lönesättningen och vilka osakliga löneskillnader som kan finnas, vilken lönestruktur som ska råda på företaget, samt att förhandla om de enskilda medlemmarnas nya löner. Checklista vid förhandling Avdramatisera. Det handlar inte om nattmanglingar, varsel och strejk. Nästan alla förhandlingar på företagsnivå förs genom lugna resonemang om konkreta vardagsfrågor. Sannolikt känner du din motpart sedan tidigare. Idet finns med andra ord ingen anledning till oro. Tro på dig själv. Visa att du litar på dig själv och att du och företaget är jämspelta. Troligen är ni ungefär lika kloka. Sannolikt har du bättre kunskaper om stämningar och vardagsförhållanden på jobbet än arbetsgivaren. Du behöver inte kröka rygg. Prata med berörda medlemmar. Kom ihåg att du alltid företräder dina medlemmar. De flesta förhandlingar bör föregås av ett medlemsmöte. Ibland får du kanske påminna din arbetsgivare och dig själv om din roll, att du faktiskt har ett antal medlemmar att företräda. Om du hamnar i en knepig situation under en förhandling kan du alltid ajournera förhandlingen för att inhämta medlemmarnas åsikter. Gå inte ensam. Var alltid minst två under förhandlingarna. Prioritera. Tänk noga igenom vad du vill uppnå med förhandlingen. Diskutera inom förhandlingsdelegationen vad ni tillsammans anser att ni kan släppa, vad ni kompromissa om och vad ni kan gå med på men behåll detta för dig själv. Var kreativ. Är läget låst, försök hitta nya infallsvinklar Vi kan ta detta om vi istället får det här Tystnad. Låt dig inte stressas av tystnad. Ibland kan den ge goda resultat. Ljug aldrig. Som förhandlare är du beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till motparten. Ajournera. Om du blir osäker, behöver kontrollera med medlemmarna eller inte är överens i förhandlingsdelegationen, ta en paus för att reda ut problemen. Kanske du behöver rådgöra med ombudsmännen på ditt regionkontor. 18

24 Om ni inte kommer överens I flertalet fall kommer du och företaget så småningom överens. Om ni inte gör det leder det i regel till central förhandling. En central förhandling innebär att den regionala/centrala nivån inom Unionen och den arbetsgivareorganisation som företaget tillhör kopplas in och får lösa tvisten tillsammans med dig och företrädarna för företaget. Ta kontakt med ditt regionkontor innan du avslutar den lokala löneförhandlingen i oenighet för att utröna möjligheten och alternativen till en central förhandling. Om du är oense med företaget och du bestämt dig för att du vill stå på dig är det mycket viktigt att du tar kontakt med din avdelning så att förhandling kan begäras inom de tidsramar som finns angivna i kollektivavtalet. Protokoll från förhandlingen Kom ihåg att alltid begära att protokoll ska föras när du möter företaget i formell förhandling. Se till att dina yrkanden kommer till protokollet, särskilt när du inte får igenom dina krav och synpunkter. En bra princip är att från början komma överens med arbetsgivaren om att förhandlingen är avslutad först när protokollet har justerats. Glöm inte att se till att i protokollet få med eventuella utestående punkter eller åtgärder som du och företaget är överens om ska vidtas efter att förhandlingen är avslutad. Tänk på att överenskommelser som du gör i förhandlingar är att betrakta som lokala kollektivavtal. Detta betyder att du aldrig ska säga ja till en sådan överenskommelse som du faktiskt inte vill ställa dig bakom, även om du vet att företaget ändå kommer att driva igenom sin vilja. Förhandlingsrapport Efter avslutad löneförhandling ska du informera medlemmarna om förhandlingsresultatet i mer generella termer, det vill säga inte på individnivå. Klubben ansvarar också för att skicka in en förhandlingsrapport till Unionen. Inrapporteringen är viktigt för att Unionen ska kunna tillhandahålla bra underlag och bra rådgivning samt göra en relevant bedömning av löneavtalens utfall. Observera att förhandlingsrapport och löneinsamling är två begrepp som ofta blandas ihop. Löneinsamling sker under hösten och är på individnivå. Förhandlingsrapporten är den rapport som klubben fyller i efter genomförd förhandling. Förhandlingsrapportering kan klubben med fördel göra på unionen.se. Klicka på menyn: Förtroendevald Klubb Rapportera löneförhandlingsresultat Där finns ett webbformulär som du fyller i. Vid frågor, maila till 19

25 Lönemotivering Medlemmen får besked om sin nya lön med motivering av chefen. Det är företaget som har ansvaret för att informera medlemmarna om den nya lönen och företaget bör också kunna motivera lönen. Om detta inte sker kan det bli nödvändigt att du tillsammans med medlemmen begär ett möte med medlemmens lönesättande chef för att få lönen sakligt motiverad. Om medlemmen har fått en liten eller ingen lönehöjning är det extra viktigt att den motiveras och också följs av en åtgärdsplan. Om företaget exempelvis anser att medlemmen har fel eller föråldrad kompetens bör företaget erbjuda kompetensutveckling. Den nya lönen betalas ut Utvärdering Efter det att själva förhandlingen är genomförd behövs det alltid en uppföljning av förhandlingsresultatet. Du och företaget utvärderar resultatet av lönesamtalen och ser över former och innehåll i löneprocessen. Hur fungerade löneprocessen? Var medlemmarna nöjda med sina lönesamtal? Fungerade användandet av de lönegrundande kriterierna? Hur var förhandlingsklimatet? Vilka förberedelser behöver göras inför nästa lönerevision Ni identifierar och fastställer företagets behov av kompetenshöjande åtgärder och beaktar även enskilda medlemmars idéer som på sikt gynnar både medlemmarna och företaget. 20

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

2015-04-14 15.06. Stefan Eriksson, Avtalsenheten. Alla klubbar och APO inom Arbetsgivaralliansen Idrott Avtalsenheten Regionkontoren Medlemsservice

2015-04-14 15.06. Stefan Eriksson, Avtalsenheten. Alla klubbar och APO inom Arbetsgivaralliansen Idrott Avtalsenheten Regionkontoren Medlemsservice Avtal 2014 för idrottsavtalet inom Arbetsgivaralliansen Under hösten har vi haft förhandlingar med arbetsgivarnas företrädare och Unionen och Arbetsgivaralliansen är nu överens om ett nytt centralt avtal

Läs mer

Löneavtal Löneprinciper. Bilaga 1 ( B1Lön)

Löneavtal Löneprinciper. Bilaga 1 ( B1Lön) Bilaga 1 (31-2004-7-B1Lön) Löneavtal 2004-2007 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, avtalsområde Folkhögskola och SFHL, Lärarnas Samverkansråd, SKTF

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-10-07 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.70. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna bransch

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-10-07 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.70. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna bransch A-CIRKULÄR -- Till Klubbar och arbetsplatsombud inom Dentallaboratorier Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-10-07 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.70 Avtal 2013

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen. Sveriges Byggindustrier Löneavtal Sveriges Byggindustrier och Unionen är ense om följande löneavtal att gälla för arbetsgivarförbundens medlemsföretag och Unionens medlemmar vid dessa. Avtalet gäller för

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

Riktlinjer för lokal lönesättning och löneutveckling

Riktlinjer för lokal lönesättning och löneutveckling Riktlinjer för lokal lönesättning och löneutveckling Gemensamma utgångspunkter Lönesättning och löneutveckling sker mot bakgrund av de förhållanden som skapar företagets/organisationens ekonomiska förutsättningar.

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-06-11 Johanna Sedig, Avtalsenheten 13.43

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-06-11 Johanna Sedig, Avtalsenheten 13.43 A-CIRKULÄR Till Klubbar och arbetsplatsombud inom Visita Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-06-11 Johanna Sedig, Avtalsenheten 13.43 Avtal 2013 inom Visita Under

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

1.1 Övergripande mål för lönebildningen

1.1 Övergripande mål för lönebildningen Löneavtal 1. Löner 1.1 Övergripande mål för lönebildningen Lönebildningen är en viktig drivkraft för goda arbetsinsatser, bra resultat och individuell utveckling. Därigenom bidrar lönebildningen till måluppfyllnad,

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

LÖNEAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

LÖNEAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 LÖNEAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 20131101 20161031 Innehållsförteckning 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Löner 3 Övergripande mål för lönebildningen 3 Regler

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-09-24 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.69. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna Tandvård

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-09-24 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.69. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna Tandvård A-CIRKULÄR -- Till Klubbar och arbetsplatsombud inom Föreningen Vårdföretagarna Tandvård Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-09-24 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten

Läs mer

Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF

Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF Bilaga A Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Unionen samt AiF är ense om följande löneavtal från den 1 april 2016 till den 31 mars 2019. 1 Lönebildning

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid:

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 5 2 Övergripande mål för lönebildningen... 5 3 Löneprocessen... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

1. Löner och förhandlingsordning, Unionen. Organisationer som utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

1. Löner och förhandlingsordning, Unionen. Organisationer som utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Löneavtal 1. Löner och förhandlingsordning, Unionen 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Organisationer som utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Avtal om lönebildning

Avtal om lönebildning Avtal om lönebildning för fristående skolor och förskolor samt uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 1 maj 2007 31 dec 2009 SKTF, 1 maj 2007 31 dec

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr Johanna Sedig, Avtalsenheten 13.73

Datum Vår referens Cirkulär nr Johanna Sedig, Avtalsenheten 13.73 A-CIRKULÄR -- Till Klubbar och arbetsplatsombud inom Systembolaget Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-11-14 Johanna Sedig, Avtalsenheten 13.73 Avtal 2013 inom Systembolaget

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Löner (1 juni 2013 31 maj 2015)

Löner (1 juni 2013 31 maj 2015) BILAGA 1A TILL PROTOKOLLET LÖNER (1 JUNI 2013 31 MAJ 2015) Bilaga 1A till protokollet Löner (1 juni 2013 31 maj 2015) 1. Lönehöjningar 1.1 Allmän pott för individuella lönehöjningar den 1 juni 2013 respektive

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän 1 april 2012 31 maj 2013 Lo neavtal Skog SLA Naturvetarna/Sveriges Ingenjo rer LÖNEBILDNINGEN I FÖRETAGET SLA och Naturvetarna/Sveriges

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

Avtal om löner och lönebildning

Avtal om löner och lönebildning AVTAL OM LÖNER OCH LÖNEBILDNING Avtal om löner och lönebildning 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är anställda i företag anslutna till Almega Tjänsteförbundens avtalsområde

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet 1. Löner Avtal om löner mellan Bemanningsföretagen och Unionen den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016. Detta avtal gäller

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Löneavtal SLA-Unionen

Löneavtal SLA-Unionen Löneavtal SLA-Unionen BILAGA 2 LÖNEAVTAL SLA-UNIONEN Bilaga 2 (För företag utan lokal facklig klubb/företrädare) Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad med löneskillnader

Läs mer

Överenskommelse om löner

Överenskommelse om löner Överenskommelse om löner BILAGA 1 ÖVERENSKOMMELSE OM LÖNER Bilaga 1 för perioden den 1 april 2013 31 mars 2016 mellan Grafiska Företagens Förbund och Unionen 1a. Löneprinciper Lönesättningen skall vara

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2016 2017 Giltighetstid: 2016-04-01 2017-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 3.1 Parternas inledande

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

LÖNEAVTAL Arkitekt-, Teknikkonsult- och Industrikonsultföretag STD Svenska Teknik&Designföretagen

LÖNEAVTAL Arkitekt-, Teknikkonsult- och Industrikonsultföretag STD Svenska Teknik&Designföretagen LÖNEAVTAL Arkitekt-, Teknikkonsult- och Industrikonsultföretag STD Svenska Teknik&Designföretagen Giltighet: 2011-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 3 2 Övergripande mål för lönebildningen

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.

3. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän. ÖVERENSKOMMELSE mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Sveriges Ingenjörer 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2010 till och med den 29 februari 2012 prolongera senast gällande

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Ändringar och tillägg som införts, jämfört med tidigare avtal, är markerad med streck i kanten. För ytterligare information

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-06-13 Kari Andersson, Avtalsenheten 13.46. Avtal 2013 inom Spel och Internationella Kasinon

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-06-13 Kari Andersson, Avtalsenheten 13.46. Avtal 2013 inom Spel och Internationella Kasinon A-CIRKULÄR -- Till Klubbar och arbetsplatsombud inom avtalsområdet Spel och Internationella Kasinon. Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-06-13 Kari Andersson, Avtalsenheten

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen. Giltighetstid:

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen. Giltighetstid: LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Avtal om löner avseende lönerevisioner 2017-2019 Innehåll A. Konstruktion... 2 Löneavtal B... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet LÖNEAVTAL Ändringar och tillägg som införts, jämfört med tidigare avtal, är markerad med streck i kanten. För ytterligare information

Läs mer

Löneavtal. Tjänstemän

Löneavtal. Tjänstemän Löneavtal Tjänstemän Giltighetstid: 2010-05-01 2012-04-30 avseende Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen 2010-01-01 2011-12-31 avseende Revisions- och konsultföretagen Innehåll 1. Avtalets omfattning...

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Centralt löneavtal BILAGA 3 CENTRALT LÖNEAVTAL Bilaga 3 Svensk Handel och Unionen har i detta kollektivavtal tre skilda lönemodeller, bilaga 3 (centralt löneavtal),bilaga 4 (centralt löneavtal med löneöversyn)

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 1

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 1 2012-04-23 31-2012-3 1 Ärende Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för perioden 2012-05-01 2014-04 -30 för branschen Utbildning och Folkbildning hos Arbetsgivaralliansen Tid 2012-04-02

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Löneavtal. Medieföretagen Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer Utdrag ur överenskommelse av den 26 april 2017

Löneavtal. Medieföretagen Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer Utdrag ur överenskommelse av den 26 april 2017 1 Löneavtal Medieföretagen Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer 2017-05-01 2020-04-30 Utdrag ur överenskommelse av den 26 april 2017 Innehåll 1 Löner och förhandlingsordning - Unionen... 4 1.1 Övergripande

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Regler för lönesättning

Regler för lönesättning BILAGA 3 REGLER FÖR LÖNESÄTTNING Bilaga 3 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det är av stor vikt för

Läs mer

SUPPLEMENT/LÖNEAVTAL SLA Naturvetarna Tjänstemannaavtal Hushållningssällskap och Husdjursföreningar

SUPPLEMENT/LÖNEAVTAL SLA Naturvetarna Tjänstemannaavtal Hushållningssällskap och Husdjursföreningar SUPPLEMENT/LÖNEAVTAL SLA Naturvetarna Tjänstemannaavtal Hushållningssällskap och Husdjursföreningar 1 april 2012 31 maj 2013 Lo neavtal SLA och Naturvetarna LÖNEBILDNINGEN I FÖRETAGET SLA och Naturvetarna

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

k-avtalet Lönebildningsavtal 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet Lönebildningsavtal 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet Lönebildningsavtal 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Löneavtal Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling 5 maj 2013 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbets givarorganisation,

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Bilaga 7 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling.

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna Lönebildningsavtal 1 juni 2017 tillsvidare Säkerhetsföretagen Ledarna Avtal om lönebildning i företagen Bilaga 1 Säkerhetsföretagen och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning för samtliga Säkerhetsföretagens

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

LÖNEAVTAL Revisions- och konsultföretagen. Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31

LÖNEAVTAL Revisions- och konsultföretagen. Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 LÖNEAVTAL Revisions- och konsultföretagen 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Civilekonomerna. Civilekonomerna uppträder under innevarande

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän 2013-05-01 2016-04-30

LÖNEAVTAL Tjänstemän 2013-05-01 2016-04-30 LÖNEAVTAL Tjänstemän 2013-05-01 2016-04-30 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Jusek. Jusek uppträder under innevarande avtalsperiod som gemensam representant för Akademikerförbunden.

Läs mer

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF)

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) ÖVERENSKOMMELSE mellan MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) och SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND (CF) 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2007 prolongera

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2008-05-26 överens om ett

Läs mer