Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar."

Transkript

1 Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande insatser utformas och tas emot, samt hur den goda barndomens och det goda föräldraskapets innebörder förhandlas i mötet mellan föräldrar och mellan föräldrar och professionella. Projektet kommer särskilt att belysa hur föräldrar och barn med utländsk bakgrund och/eller i socioekonomiskt utsatta områden nås av, upplever och använder sig av olika former av generellt föräldrastöd. Forskningsprojekten består av fyra delprojekt vilka belyser olika arenor där föräldrastödjande insatser bedrivs. Delprojekten speglar de behov av bättre kunskap som Linköpings kommun och kommuner i Östergötlandsregionen har identifierat samt forskningsproblem och sociala dilemman som identifierats i tidigare forskning. Projektet som helhet kommer att ge kunskaper om hur sociala, kulturella och ekonomiska faktorer påverkar föräldrars behov av stöd samt vilken form av stöd föräldrar efterfrågar. Mer specifikt kommer projektet att ge kunskap om hur manualbaserade föräldrastödsprogram för föräldrar med utländsk bakgrund översätts och implementeras, hur samarbete mellan hem och skola fungerar och kan utvecklas, hur föräldrar och professionella förstår och definierar föräldrastöd och föräldrars behov samt möjligheter och hinder för samverkan inom och mellan professionella aktörer. Projektansökan bygger på den samverkan, det nätverk och de erfarenheter som projektet Samverkande föräldrastöd nätverk för forskning och utveckling hittills resulterat i. Erfarenheterna från projektet kommer också att förvaltas i den forskningsgrupp som byggs upp vid Linköpings universitet samt inom Linköpings kommuns enhet för forskning och utveckling (FoU enheten). FoU enheten kommer också att i fortsättningen stödja den regionala samverkan avseende föräldrastödsverksamheter. 1

2 Innehållsförteckning Forskningsplan Syfte Delprojekt 1: Översättning och implementering av föräldrastödsprogram Specifika frågeställningar Metod Delprojekt 2: Den mångkulturella skolan som arena för föräldrastöd Specifika frågeställningar Metod Delprojekt 3: Föräldrastöd och föräldraskap begreppens innebörder och verkningar Specifika frågeställningar Metod Delprojekt 4: Forskning och utvärdering av nätverksarbetet inom ramen för projektet Samverkande föräldrastöd Specifika frågeställningar Metod Förväntat resultat av projektet Förväntad betydelse av resultatet 2

3 Forskningsplan Syfte Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande insatser utformas och tas emot samt hur den goda barndomens och det goda föräldraskapets innebörder förhandlas i mötet mellan föräldrar och mellan föräldrar och professionella. Projektet kommer särskilt att belysa hur föräldrar och barn med utländsk bakgrund och/eller i socioekonomiskt utsatta områden nås av, upplever och använder sig av olika former av generellt föräldrastöd. Forskningsprojekten består av fyra delprojekt vilka belyser olika arenor där föräldrastödjande insatser bedrivs. Delprojekten speglar de behov av ökad kunskap som Linköpings kommun och övriga kommuner i Östergötland har identifierat samt de områden i behov av att utforska vidare som framkommit genom forskarnas genomgång av tidigare föräldrastödsforskning. Delprojekt 1: Översättning och implementering av föräldrastödsprogram (Forskare: fil dr Kjerstin Andersson, fil dr Tobias Samuelsson) Förlagan till mycket av det material som används inom olika föräldrastödsprogram har hämtats från andra länder, inspirerats och utvecklats i samarbete med institutioner i andra länder. Programmet COPE finns till exempel i Kanada och har överförts till den svenska kontexten. Vid användningen av materialet i kurser i Sverige för föräldrar med andra språk än svenska sker ytterligare översättningar när materialet ska användas praktiskt vid kurstillfällena. Vad händer i översättningsprocessen från engelska till svenska när manualbaserade föräldrastödsprogram översätts och implementeras till svensk kontext? Specifika frågeställningar: Frågor som delprojekt 1 avser svara på är: Metod Vad händer med programmen och dess implementering när de anpassas till utrikesfödda föräldrar med olika kulturell och nationella bakgrund? Hur sker den språkliga, kulturella och sociala anpassningen i mötet föräldrar emellan och mellan samtalsledare och föräldrar? Hur tolkas programmets innebörder kulturellt av samtalsledarna? Vilken roll får samtalsledaren i den kulturella och språkliga anpassningen? Studien kommer att omfatta olika steg i implementeringen av föräldraprogram. Data kommer att samlas in genom att översättningar av undervisningsmaterialet granskas, etnografiska observationer görs av föräldrastödsprogram/kurser som sker på annat språk än svenska eller som sker på svenska men där många föräldrar med utländsk bakgrund medverkar samt genom intervjuer med föräldrar och samtalsledare. 3

4 För att studera implementeringsprocessen av programmen i nya språkliga kontexter som i COPE, Komet och öppna kurser som erbjuds av till exempel Rädda Barnen, kommer vi att följa olika kurser/program. I Linköpings kommun erbjuds kurser på arabiska och somaliska inom föräldraprogrammen COPE och Komet fokus kommer därför att ligga på dessa manualbaserade program samt på de öppna kurser som Rädda Barnen i Norrköping erbjuder föräldrar med utländsk bakgrund. Kvalitativa intervjuer med kursdeltagare och samtalsledare kommer att genomföras. Delprojekt 2: Den mångkulturella skolan samarbetet mellan hem och skola i socioekonomiskt utsatta områden (Forskare: fil dr Disa Bergnéhr, docent Asta Cekaite, fil dr Karin Osvaldsson,) Delprojektets övergripande syfte är att studera relationen mellan hem och skola i socioekonomiskt utsatta områden med en hög andel utrikesfödda barn och föräldrar genom tre studieområden: - Lärande samspel ett kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, föräldramötet och utvecklingssamtalet. - Hur uppnås en god samverkan mellan hem och skola i skolor där många föräldrar och barn inte har svenska som modersmål samt har skilda kulturella erfarenheter? - Vad är det för syn på barn och föräldraskap i skolans och pedagogernas uppdrag som kommer till uttryck inom de olika studieområdena? Programmet Lärande samspel syftar till att utveckla pedagogernas bemötande av barn och föräldrar på ett sätt som resulterar i att barnens lärande och mående i skolan förbättras samt att föräldrarna genom pedagogerna kan få förstärkt stöd i sitt föräldraskap. Linköpings kommun har också påbörjat ett utvecklingsarbete kring föräldramötena i skolan. Inom ramen för föräldramötet ska öppna samtalsgrupper erbjudas, där föräldrarna ges utrymme att diskutera frågor kring föräldraskap tillsammans och med stöd av en extern samtalsledarare. I det lagstadgade utvecklingssamtalet möts elev, föräldrar och pedagog i ett trepartssamtal där ett kontrakt, den individuella utvecklingsplanen, ska skrivas under. Den individuella utvecklingsplanen syftar bland annat till att föräldrar och barn ska informeras om barnets kunskapsutveckling samt att föräldrarnas delaktighet i barnets skolgång ska stärkas. Specifika frågeställningar: Hur upplever pedagogerna kompetensutvecklingsprogrammet Lärande samspel? Får de verktyg de behöver för att bättre samarbete med hemmen? Hur upplever föräldrar och barn som berörs av programmet Lärande samspel sin relation till pedagogen och skolan? Har programmet gjort någon skillnad, sett till hur pedagog, föräldrar och barn upplever det? 4

5 Vad innehåller de gemensamma föräldramötena? Vad blir resultatet av det utvecklingsarbetet kring att förändra föräldramötet som påbörjats? Hur upplever föräldrarna det nya innehållet med öppna grupper och vad framkommer i de samtal som de öppna grupperna på föräldramötet erbjuder? Vad innehåller samtalet mellan pedagog, förälder och elev som förs i det individuella utvecklingssamtalet och i anknytning till att elevens individuella studieplan upprättas? Vad, om något annat än själva studieplanen, resulterar mötet och upprättandet av planen i? Blir mötet ett stöd i samverkan mellan hem, och skola? Metod Delstudie a handlar om pedagogprogrammet Lärande samspel. Lärande samspel består i åtta träffar á tre timmar. Forskare kommer att medverka vid träffarna och föra anteckningar om innehåll och diskussioner på skolor i socioekonomiskt utsatta områden där kursen/utbildningen ges. Intervjuer kommer att genomföras med pedagogerna som deltar i programmet samt med de föräldrar som berörs. Eventuellt kan barn komma att intervjuas (efter etisk prövning med godkännande). Tolk kommer att användas vid behov. Intervjuer kommer också att göras med rektor och eventuellt annan personal kring hur samarbetet mellan hem och skola bedrivs. Skolor, pedagoger och föräldrar kommer att följas under cirka ett och ett halvt år med återkommande intervjuer och besök, bland annat för att granska om Lärande samspel påverkar relationen hem skola och pedagog elev i ett längre perspektiv men också för att få bättre förståelse i hur samarbetet hem skola fungerar i skolor där omsättningen elever och föräldrar ofta är relativt stor. Materialet kommer att analyseras utifrån ett diskursivt socialpsykologiskt perspektiv (se t ex Davies och Harré 1990; Potter och Wetherell 1987). Delstudie b, som handlar om att utveckla skolans föräldramöten, kommer att bedrivas på så sätt att forskare följer föräldramöten på skolor både i socioekonomiskt utsatta områden samt i mer resursstarka bostadsområden. Deltagande observation och videoinspelning kommer att vara en viktig metod i insamlandet av data. Föräldrar och samtalsledare samt pedagoger kommer att tillfrågas att medverka i intervjuer kring föräldramötet, dess innehåll och upplevelserna av detta. Delstudie c, det individuella utvecklingssamtalet, kommer att genomföras genom att individuella utvecklingssamtal spelas in (video, alternativt bandspelare). Intervjuer kommer också att göras med föräldrar, eventuellt elev (vid godkännande från etikprövningsnämnden) och pedagog i samband med utvecklingssamtalet. Delprojekt 3: Föräldrastöd och föräldraskap begreppens innebörder och verkningar (Forskare: fil dr Disa Bergnéhr, fil dr Judith Lind, Fil Dr Marie Gustavsson, Professor Bengt Sandin) Föräldrastöd och förälder är dynamiska begrepp som kan betyda och innebära olika saker för olika personer. Begreppen behöver problematiseras, granskas och belysas 5

6 för att man skall kunna svara på frågan om vad som behövs för att stärka barns och ungas hälsa och mående. Att föräldrar söker råd av andra föräldrar på internet kan beskrivas som ett uttryck för de olika ideal och råd kring barns vård och fostran som finns. Föräldrar utvecklas som föräldrar genom att ta ställning i olika barnuppfostringsfrågor, till exempel genom olika diskussionsforum på internet, samt genom att delta (eller icke delta) och uppmuntra barnen till olika aktiviteter; de gör och visar upp sig själva som förälder och som familj genom sina föräldraskapande handlingar (Finch 2007). Det är därför intressant och angeläget att undersöka hur föräldrar gör detta, hur de förhåller sig till olika uppfostransideal, vilka dilemman, svårigheter och lösningar föräldrar beskriver i sitt föräldraskap, och hur de därmed bidrar till att skapa och omskapa normer för föräldraskap genom det föräldraskap de praktiserar och den barndom som de genom sina praktiker är medskapare till. Specifika frågeställningar Metod Vilken innebörd ges begreppet föräldrastöd och den goda föräldern i olika professionella grupper, inom skolan, inom socialtjänsten, hos personal inom mödra- och barnhälsovården? Vilka råd och tips, ideal och föreställningar möter och förmedlar föräldrar på webbsidor om barn och föräldraskap? Hur definierar föräldrar från olika grupper begreppet stöd och deras önskemål och behov av särskilda former av stöd? Bland annat kommer data som samlas in i delprojekt 1 och 2 att användas för att analysera och besvara frågeställningarna i delprojekt 3. Kompletterande data kommer att samlas in genom att webbsidor och chattforum för föräldrar på nätet granskas. En undersökningsdel kommer att bestå i undersökningar av själva sidorna. Vem är de olika sidorna riktade till, finns det olika versioner riktat till olika typer av föräldrar? Erbjuds information på fler språk än svenska, har de lättlästa versioner av informationen? Kopplat till detta blir ju även frågor som de ovan om: Vilka råd och tips, ideal och föreställningar möter och förmedlar föräldrar på webbsidor om barn och föräldraskap? En annan undersökningsdel handlar om att genomföra fokusgrupper där föräldrar får diskutera olika webbsidor och chattforum samt innehållet i de råd och tips som där ges. Fokusgrupperna kommer att sammanställas av föräldrar med olika social och kulturell bakgrund. För att få ett blandat urval av föräldrar kontaktas dessa genom olika skolor men också genom ideella föreningar. Delprojekt 4: Forskning om nätverksarbetet inom ramen för projektet Samverkande föräldrastöd (Forskare: fil dr Marie Gustavsson, fil dr Kerstin Johansson) Projektet Samverkande föräldrastöd fick medel för att bland annat upprätta ett nätverk i Östergötlandsregionen med representanter från kommuner, landsting, ideella organisationer samt forskare från Linköpings universitet. Det är 6

7 angeläget att fortsätta att etablera det forsknings- och utvecklingsarbete som påbörjats genom nätverket. Nätverket som har skapats genom projektet Samverkande föräldrastöd har bland annat möjliggjort idéspridning, nätverksbyggande och kompetensutveckling och ett närmande och ökad förståelse mellan forskning och praktik. Det är angeläget att utvärdera det samverkansarbete som tagit fart, men även att försöka sätta samverkan i fokus för forskning utifrån ett mer problematiserande perspektiv. Utvärderingen av samverkan kommer att bedrivas av Linköpings kommun i samarbete med forskare från Linköpings universitet. Utvärderingen av samverkan avser att besvara följande frågor: Specifika frågeställningar Metod Hur har och kan nätverket verka för ökad samverkan? Vilka hinder och möjligheter för samverkan inom och mellan verksamheter och organisationer kan utrönas och hur har dessa påverkat det generella föräldrastödet? Upplever aktörerna inom nätverket att samarbetet mellan lärosäte och praktiker har varit gynnsamt för de föräldrastödjande insatserna. Hur och varför/varför inte? I studien kommer samverkan att analyseras med flera kompletterande metoder av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär. Verksamhetsberättelser, uppdragsbeskrivningar och andra dokument kommer att analyseras med fokus på samverkansfrågor. Ett mindre antal djupintervjuer med verksamhetsföreträdare och personal genomförs kring hur dessa har upplevt att samverkan har fungerat inom ramen för nätverket. När dessa analyserats kommer en enkät att tas fram för att gå ut till samtliga personer som varit involverade i Samverkande föräldrastöd. Förväntat resultat av projektet Projektet som helhet kommer att ge kunskaper om hur sociala, kulturella och ekonomiska faktorer påverkar föräldrars behov av och önskemål om stödjande insatser och vad olika föräldrar efterfrågar. Projektet kommer att bidra till att utveckla kunskaperna om vad för stöd, normer och värderingar som olika föräldrar (och familjer) möter och söker. Delprojekt 1 avser besvara huruvida manualbaserade föräldrastödsprogram och öppna kurser för föräldrar med utländsk bakgrund tar upp generella problem och strategier med att vara förälder i Sverige, eller om programmen är etnocentriska och har ett innehåll som riskerar att skapa känslor av alienation och utanförskap hos föräldrar med utomnordisk bakgrund. Delprojektets syfte är att ge vidgad kunskap i de behov och önskemål om stöd som föräldrar med utländsk härkomst har. Delprojekt 2 kommer att ge vetenskapliga underlag för hur samarbete och samverkan mellan hem och skola fungerar samt möjligheter och begräsningar för att ett gott samarbete ska komma till stånd. 7

8 Delprojekt 3 kommer att besvara frågan hur föräldrar och professionella förstår och definierar föräldrastöd och föräldrars behov. Resultatet av delprojekt kommer att kunna ligga till grund för beslut om hur Linköpings kommun och samverkande kommuner i samarbete med landstinget tillsammans och i samverkan kan utveckla regionens föräldrastödjande insatser. Delprojekt 4 kommer att specifikt granska samverkan kring föräldrastödjande insatser och belysa möjligheter och hinder för samverkan. Vi räknar med att publicera resultat på både svenska riktat till allmänheten samt i vetenskapliga publikationer på både svenska och engelska. Vi har också för avsikt att publicera en antologi som med olika uppsatser belyser frågorna ur olika perspektiv nationella och lokala sammanhang, familje- och barnperspektiv, professionella perspektiv och analyser av samverkan. Detta projekt kommer att omfatta samtliga av de områden för vilket vi erhållit stöd från Folkhälsoinstitutet. Förväntad betydelse av resultatet En god relation mellan hem och skola påverkar elevens lärande positivt, visar skolforskning (Tallberg Broman m fl. 2002). I den nationella strategin för föräldrastod (SOU 2008:131) lyfts skola och förskola upp som arenor för föräldrastödjande insatser. Vikten av att nå ut till alla föräldrar med erbjudande om stöd betonas också, där föräldrar med invandrarbakgrund nämns som en grupp som kan var svår att nå. Det generella föräldrastödet behöver anpassas till minoritetsgruppers och socioekonomiskt utsatta gruppers behov och upplevelser av stöd (se till exempel Al fakir 2010). Kvalitativa analyser av det skisserade slaget kan ligga till grundval av utveckling av nya former för föräldrastöd samt överbrygga sociala och kulturella skillnader. Studierna i denna projektansökan avser att generera kunskaper som kan möjliggöra en sådan anpassning samt vidga våra insikter i de hinder och möjligheter som föreligger för att få till stånd ett gott samarbete mellan hem och skola och mellan professionella och föräldrar. Fördjupade erfarenheter och forskning inom området krävs. 8

9 Kommunens förutsättningar för att genomföra forskningsplanen Det pågående projektet, Samverkande föräldrastöd nätverk för forskning och utveckling, har på ett konstruktivt sätt utvecklat en nära samverkan och ett gemensamt utvecklingsarbete mellan Linköpings universitet, Tema Barn, Centrum för kommunstrategiska studier och Linköpings kommun samt nätverket med representanter för landsting, omgivande kommuner och ideella organisationer. Projektansökan bygger på den samverkan, det nätverk och de erfarenheter som projektet samverkande föräldrastöd hittills resulterat. När projektet Samverkande föräldrastöd upphör i och med utgången av 2011 finns vinster med att delar av projektets utvecklingsområden ges möjlighet till mer omfattande utvärderingar och en fortsatt kunskapsspridning som en tilldelning av nya projektmedel skulle medföra. Erfarenheterna från projektet kommer också att förvaltas i den forskningsgrupp som byggs upp vid Linköpings universitet samt inom Linköpings kommuns FoU enhet. FoU enheten kommer också i fortsättningen att utveckla den regionala samverkan avseende föräldrastödsverksamheter där detta är möjligt. Projektorganisation Genom projektet Samverkande föräldrastöd har en projektorganisation som består av projektledare, styrgrupp och nätverk skapats. Den kan med fördel vara bärande även vid ett fortsatt och utvecklat projekt med nya projektmedel. Innevarande projekts inledningsfas är genomförd. Administrativa och praktiska förutsättningar är på plats och utvecklingsarbetet och forskningen pågår som bäst. Det finns effektivitetsvinster med att använda befintlig organisation, modifiera den för kommande projekt, och därmed snabbt vara i gång med fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. Projektorganisationen innebär att kommunen i ett eventuellt kommande arbete har en projektledare och processledare anställda för att svara för kommunikation med Statens folkhälsoinstitut samt för att samordna utvecklingsprojekten. Vidare ska de tillsammans med projektansvarig på universitetet samordna forskare från universitetet, Tema barn och Centrum för kommunstrategiska studier, svara för samverkan med universitetets forskarnätverk samt delta i utvärdering av det regionala nätverket. 9

10 Internationella publikationer för samtliga forskare (påpekas bör dock att det finns en betydande mängd publikationer på svenska av forskarna som troligen är av större värde för kommunerna) Andersson, K. (2007). To slap a Kraxelhora : Violence as category bound activity in young men s talk on violence'. NORMA, 2, Andersson, K. (2008). Constructing young masculinity: A case study of heroic discourse on violence. Discourse & Society, 19, Andersson, Kjerstin. (2008). Over gravlax sandwiches: On masculinities with Professor James W. Messerschmidt, NORMA, 3(1), 5-12 Areschoug, J. (2005) Between compulsory schooling and sterilization. Education for feeble-minded children i History of Education Researcher May 2005, nr 75. Areschoug, J.(2005) Parenthood and intellectual disability. Discourses on birth control and parents with intellectual disabilities i Scandinavian Journal of Disability Research 2005, nr 3-4. Areschoug, Judith et al (2003). Childhood and the State the State of Childhood. H-Net Reviews in the Humanities & Social Sciences, H-Education, October, 2003 Aronsson, K. & Cekaite, A. (kommande i Discourse & Society, 2011). Activity contracts and directives in everyday family politics. Bergnéhr, Disa Love and family: discussions between Swedish men and women concerning the transition to parenthood [35 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 8(1), Art. 23. Available at: [0118, 2007]. Bergnéhr, Disa. 2009a. Social influence and the timing of parenthood. Interpersona, 3 (Supplement 1), Special Issue on Relationship Research in Scandinavia. Björk-Willén, P. & Cromdal, J. (2009). When education seeps into play: How preschool children accomplish doing multilingual education in free play. Journal of Pragmatics, 41, Cekaite, A. & Aronsson, K. (2004). Repetition and joking in children s second language conversations. Playful recyclings in an immersion classroom. Discourse Studies, 6, Cekaite, A. & Aronsson, K. (2005). Language play: a collaborative resource in children s L2 learning. Applied Linguistics, 26, Cekaite, A. & Björk-Willen, P. (kommande). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism. Cekaite, A. & Evaldsson, A-C. (2008). Staging linguistic identities and negotiating monolingual norms in multiethnic school settings. International Journal of Multilingualism, 5, Cekaite, A. (2007). A child s development of interactional competence in a Swedish L2 classroom. The Modern Language Journal, 91, Cekaite, A. (2009a). Soliciting teacher attention in an L2 classroom: Embodied actions and affective displays. Applied Linguistics, 30/1: Cekaite, A. (2009b). Collaborative corrections with spelling control: Digital resources and peer assistance. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, 4,

11 Cekaite, A. (2010). Shepherding the child: Embodied directive sequences in parentchild interactions. Text & Talk, 30/1, Cekaite, A. (bidrag efter förfrågan, minor revisions). Child pragmatic development. För C. A. Chapelle (General editor) The Encyclopedia of Applied Linguistics. Wiley-Blackwell. Cromdal, J. & Aronsson, K. (2000). Footing in bilingual play. Journal of Sociolinguistics,4, Cromdal, J. & Osvaldsson, K. (2006). Managing interruption in multiparty talk. I: F. Columbus (red). Advances in communication and media research, Vol. 5. N.Y: Nova Science. Cromdal, J. & Osvaldsson, K. (in press, accep. 2008). Managing interruption in nondyadic talk. To appear in Human Studies. Cromdal, J. (1999). Childhood bilingualism and metalinguistic skills: Analysis and control in young Swedish-English bilinguals. Applied Psycholinguistics, 20, Cromdal, J. (2000). Creating a monolingual story in bilingual conversation. In: J. N. Jørgensen & A. Holmen (red). Det er Conversation 801, degil mi? Perspectives on the bilingualism of Turkish-speaking children and adolescents in North Western Europe. Copenhagen Studies in Bilingualism, Køge Series, K7. Copenhagen: The Royal Danish School of Educational Studies. Cromdal, J. (2001). Can I be with? Negotiating play entry in a bilingual school. Journal of Pragmatics, 33, Cromdal, J. (2001). Overlap in bilingual play: Some implications of code-switching for overlap resolution. Research on Language and Social Interaction, 34, Cromdal, J. (2003). Bilingual text production as task and resource: Social interaction in task oriented student groups. Nordlyd, 31, Cromdal, J. (2003). The creation and administration of social relations in bilingual group work. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 24, Cromdal, J. (2003). The creation and administration of social relations in bilingual group work. In: J. N. Jørgensen, (ed.), Bilingualism and social change: Turkish speakers in North Western Europe. Clevedon: Multilingual Matters. Cromdal, J. (2004). Building bilingual oppositions: Code-switching in children s disputes. Language in Society, 33, Cromdal, J. (2005). Bilingual order in collaborative text processing: On creating an English text in Swedish. Journal of Pragmatics, 37, Cromdal, J. (2006). Socialization. In: K. Brown (Ed.). Encyclopedia of Language and Linguistics 2 nd Ed. Vol. 11, North-Holland: Elsevier Press Cromdal, J. (2009). Childhood and social interaction in everyday life: Introduction to the special issue. Journal of Pragmatics, 41, Cromdal, J. (2010/in press). Gender as a practical concern in children s management of play participation. To appear in: Susan Speer & Elisabeth Stokoe (Eds)., Gender and conversation. Cambridge: Cambridge University Press. Cromdal, J., Osvaldsson, K. & Persson-Thunqvist, D. (2008) Context that matters: Producing thick-enough descriptions in initial emergency reports. Journal of Pragmatics, 40, Cromdal, J., Osvaldsson, K. och Persson-Thunqvist, D. (2008) Context that matters: Producing thick-enough descriptions in initial emergency reports. Journal of pragmatics. Vol 40, s

12 Cromdal, J., Tholander, M. & Aronsson, K. (2007). Doing reluctance : Managing delivery of assessments in peer evaluation. In: A. Hepburn & S. Wiggins, (eds.) Discursive research in practice. Cambridge: Cambridge university Press Evaldsson, A-C. & Cekaite, A. (kommande i Pragmatics, 2011). Subverting and reproducing linguistic norms in peer groups. Gustavsson Holmström, M & M. Starke, Being part of a parenting group, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, Special Issue on Parenting (submitted). Hearn, J., Andersson, K. & Cowburn, M. (2007). Final report. Guidelines for research on doing research with perpetrators of sexual violence. Sexual Violence Research Initiative, and The Global Forum for Health Research. Linköping University Lind, J. & S. Johansson (2009), Preservation of the child s background in in- and intercountry adoption i International Journal of Children s Rights, vol 17, nr 2. Lind, J. (2008) The best interest of the child as an argument in assessments of parent potential in Sweden, International Journal of Law, Policy and the Family, vol 22, nr 1. Lindgren, A-Li, (2004) Radio, i Paula S. Fass (red), Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society, New York: Macmillan Reference USA; London, 1056 pp. 3 vols. Gale Virtual Reference Library, vol. 2, 2004: Lindgren, A-Li, Gender and Generation in School Radio Broadcasts in the 1930s: Critical Discourse Analysis of Dialogues, Submitted. Lindgren, A-Li, Negotiating gender equity with the help of children: Educational media in public television in the 1970s, Submitted. Lindgren, A-Li, Transgressing boundaries of citizenship: notions of gender and generation targeted at children in educational radio broadcasts in the 1930s, Accepted forthcoming JSHCY 2011 Llewellyn G. & Gustavsson Holmström, M. (coming), Understanding community in the lives of parents with intellectual disability, In: Llewellyn, G., Traustadóttir, R., McConnell, D. & Sigurjónsdóttir, H. B. Parents with intellectual disabilities and their children: Living and learning in the community. John Wiley & Sons, Ltd. Markström, A-M. & Halldén, G. (2009) Children s Strategies for Agency in Preschool. Children and Society. Vol 23,No 2, pp Markström, A-M. (2009) The parent-teacher conference in the Swedish preschool. A study of an ongoing process as a pocket of local order. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol 10, No 2, pp Markström, A-M. (submitted 2009) Talking about children s resistance to the institutional order and teachers in preschool. Markström, A-M. (submitted 2009) To introduce institutional talk by using cards. A study or interaction in parent-teacher conferences. Critical Discourse Studies. Osvaldsson, K. (2004) I don t have no damn cultures. Doing normality in a deviant setting. Qualitative Research in Psychology, 1, (3) Osvaldsson, K. (2004) On laughter and disagreement in multiparty assessment talk. TEXT, 24 (4) Osvaldsson, K., Persson-Thunqvist, D. & Cromdal, J. (2009/in press). Securing comprehension: Clarifications and corrections in emergency calls with nonnative speakers of Swedish. To appear in: International Journal of Bilingualism, 12, Persson-Thunqvist, D., Cromdal, J. & Osvaldsson, K. (in press). SOS one-one-two what has occurred?: Managing openings in children s emergency calls. Discourse Processes 12

13 Samuelsson, Tobias. (2009). En del av barndomen, en väg till vuxenlivet. Barns arbete i Sverige. Barn 3-4: Sandin, B (2003) Childhood and the Welfare States (with Ning de Conink Smith) in ed. Paula S. Fass, Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society. MacMillan Press NY. Sandin, B (2003), Funeral Processions, Street Urchins, Education, and Surveillance Interchange vol 34 pp Kluwer Academic Publisher. Netherlands. Sandin, B (2003), Understanding Literacy in its Historical Contexts: Past Approaches and Work in Progress. Guest Editor with H.J. Graff and Alison Mackinnon, Interchange vol 34, Number 2& Kluwer Academic Publisher. Netherlands. Sandin, B (2005), The politics of reading and writing problems: changing definitions in Swedish schooling during the twentieth century. With Karin Zetterquist Nelson in History of Education, March vol 34 no 2, Sandin, B (2007), National Citizenship and Early Policies Shaping The Century of the Child in Sweden and the United States with Kriste Lindenmeyer in Journal for the History of Children and Youth vol 1 Sandin, B (2009), Coming to terms with Child Labor-History of Child Welfare Policy in Child Labor World Atlas: a Reference Encyclopedia. ed. Hugh Hindman, M.E. Sharpe NY. Sandin, B (2010), Education Chapter 5: Education. Volume, The Age of Empire, History of childhood in the west. Berg Publisher. Sandin, B (2009), Understanding Literacy in its Historical Contexts Socio-Cultural History and the Legacy of Egil Johansson ed with Harvey Graff. Nordic Academic Press. Lund. Zetterquist Nelson, K. & Sandin, B. (2005) Politics of Reading and Writing Problems. Changing Definitions in Swedish schooling during the 20th century. History of Education 34(2): Zetterquist Nelson, K. (2006) The Construction of an Open Time Dimension in Narratives about the Becoming of LG-families: An Act of Resistance. Lesbian & Gay Psychology Review 7(1): Zetterquist Nelson, K. The development of the Sandtray as both diagnostic instrument and therapeutic interaction Two renderings of the individualization of children, Pedagogica Historica (Submitted) Referenser Alfakir, N. (2010) Föräldrasamverkan i förändring: handbok för pedagoger. Liber. 13

14 Alwin, F. D. (1996) From childbearing to childrearing: the link between the declines in fertility and changes in the socialization of children. Population and Development Review, 22: Annerbäck, E-M. m fl (2010) Prevalence and characteristics of child physical abuse in Sweden findings from a population-based youth survey. Acta Peadiatrica. Barnombudsmannen (2007) Klara, färdiga, gå! Om de yngsta medborgarna och deras rättigheter. Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (1995) The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity. Bergnéhr, D. (2008) Timing parenthood: independence, family and ideals of life. Linköping: Linköpings universitet. Björnberg, U. & Kollind, A-K. (2005) Individualism and Families: Equality, Autonomy and Togetherness. London: Routledge. Bäck-Wiklund, M. & Bergsten, B. (1997) Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i förändring. Stockholm: Natur och kultur. Carlsson, M. (2002) Svenska för invandrare - brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom SFI-undervisningen. Göteborg: Göteborgs universitet. Davies, B. & Harré, R. (1990) Positioning: the discursive production of selves. Journal for the Theory of Social Behaviour, 20(1): Elvin-Nowak, Y. (1999) Accompanied by Guilt: Modern Motherhood the Swedish way. Stockholm: Stockholm university. Fast, C. (2007) Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Ped. Inst. Uppsala universitet. Finch, J. (2007) Displaying families. Sociology, Vol. 41(1): Forsberg, L. (2009) Involved parenthood: everyday life in Swedish middle-class families. Linköping: Linköpings universitet. Furedi, F. (2008) Paranoid parenting: why ignoring the experts may be best for your child. London: Continuum. Gustafsson, I. & Kihlbom, M. (2010) Ta föräldrar på allvar: Om föräldraskap och föräldrastöd. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa. Gustafsson, I. (2010) Det eviga projektet att göra föräldrar till bättre föräldrar. I Gustafsson, Inga & Kihlbom, Magnus (red), Ta föräldrar på allvar: Om föräldraskap och föräldrastöd. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa. Gustafsson, L. H. (2010) Växa inte lyda. Stockholm: Nordstedts. 14

15 Hallberg, A-C. (2006) Parental support in a changing society. Lund: Lund University. Halldén, G. (2007) Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlssons. Halldén, G. (1992) Föräldrars tankar om barn. Uppfostringsideologi som kultur. Stockholm: Carlssons. Hays, S. (1996) The Cultural Contradictions of Motherhood. London: Yale University Press. Hochschild, A. & Machung, A. (1989) The Second Shift. Working Parents and the Revolution at Home. New York, N.Y.: Viking. Hochscild, A. (1997) The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work. New York: Metropolitan Books. Hollway, W. (2006) The Capacity to Care: Gender and Ethical Subjectivity. London: Routledge. Hulbert, A. (2003) Raising America: experts, parents, and a century of advice about children. New York: Alfred A. Knof. Klapp Lekholm, A. (2004) Föräldrars oavlöande pedagogiska arbete. I Nära gränsen?: perspektiv på skolans arbetsliv. Resultat från nio skolforskningsprojekt vid Arbetslivsinstitutet i Malmö. Malmö. Kugelberg, C. (1999) Perceiving Motherhood and Fatherhood: Swedish Working Parents with Young Children. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Lareau, A. (2003) Unequal Childhoods. Class, Race, and Family Life. Berkely:University of California Press. Marström, A-M. (2006) Utvecklingssamtalet: Ett möte mellan hem och institution. Linköping: Linköpings universitet. Mayall, B. (2002) Towards a Sociology for Childhood. Thinking from children s lives. Buckingham: Open University Press. Morgan, D. H. J. (1996) Family Connections: An Introduction to Family Studies. Cambridge: Polity Press. Månsson, A. (2000) Möten som formar. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Nyberg, E. (2010) Föräldrautbildning är det något för invandrarföräldrar? En reflektion över ett växande utanförskap. I Gustafsson, Inga & Kihlbom, Magnus (red), Ta föräldrar på allvar: Om föräldraskap och föräldrastöd. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa. 15

16 Phoenix, A. (1991) Young motherhood? London: Polity. Phoenix, A. (1992) Motherhood in year old women. London: Polity. Potter, J. & Wetherell, M. (1987) Discourse and social psychology. London: Sage. Regeringen (2010) Richardson, D. (1993) Women, motherhood and childrearing. Basingstoke: Macmillan. Ringbäck Weitoft et al. (2000) Mortality among lone mothers in Sweden: a population study. The Lancet, Vol. 355: Rädda Barnen (2007) Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl, årsrapport 2006: Hur ska jag orka? Om samtal från ensamma mammor. Stockholm: Rädda Barnen. Runfors, A. (2003) Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma. Samuelsson, M. (1995) The social network and its importance for the mental health of children in single-parent families: a comparison between a clinical group and a control group. Lund: Lunds universitet. Sandin, B. & Halldén, G. (red). (2003) Barnets bästa: en antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering. Stockholm/Stehag: Symposion. Sarkadi, A. (2009) Föräldrastöd i Sverige idag vad, när hur? Rapport till Statens Folkhälsoinstitut. Uppsala. SBU (2010) Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SCB (2009a) Barn och deras familjer Stockholm: SCB. SCB (2009b) Barn idag en beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Temarapport 2009:2. Stockholm: SCB. SCB (2007a) Barn och deras familjer Stockholm: SCB. SCB (2007b) Barn, boendesegregation och skolresultat. Stockholm: SCB. Silva, E. B. & Smart, C. (1999) The New Family? London: Sage. Simpson, B. (1998) Changing Families: An Ethnographic Approach to Divorce and Separation. Oxford: Berg. 16

17 Skolverket (2010) Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2004) Förskola i brytningstid: nationell utvärdering av förskolan. Stockholm: Fritzes. Smart, C. & Neale, B. (1999) Family Fragments? Cambridge: Polity. Smith, D. E. (1987) The Everyday World as Problematic. A Feminist Sociology. Milton Keynes: Open University Press. SOU 2008:131 (2008) Föräldrastöd en vinst för alla: nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Stockholm. SOU 2001:79 (2001) Välfärdsbokslut för 1990-talet. Stockholm: Fritzes. SOU 1972:26 (1972) Förskolan. Del 1: Betänkande avgivet 1968 år barnstugeutredning. Stockholm: Allmänna förlaget. SOU1972:27 (1972) Förskolan. Del 2: Betänkande avgivet 1968 år barnstugeutredning. Stockholm: Allmänna förlaget. SOU 1965:49 (1965) Hälso- och socialvårdens centrala administration: Betänkande avgivet av socialstyrelseutredningen och MCA-utredningen. Stockholm: Socialdepartementet. Stoppard, J. M (2000) Understanding Depression: Feminist Social Constructionist Approaches. London and New York: Routledge. Svensson, A. (2010) A Translation of Worlds: Aspects of Cultural Translation and Australian Migration Literature. Umeå University: Umeå Studies in Language and Literature 13. Department of Language Studies. Tallberg Broman, I. m fl (2002) Likvärdighet i en skola för alla: historisk bakgrund och kritisk granskning. Stockholm: Skolverket. Tallberg Broman, I. (2002) Pedagogiskt arbete och kön. Lund: Studentlitteratur. Thorne, B. (2001) Pick-up time at Oakdale Elementary School:work and family from the vantage points of children. I R. Hertz and N. Marshall (eds),working Families: The Transformation of the American Home. Berkeley: University of California Press. Välfärd Nr 3 (2005). 17

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

KARIN OSVALDSSON CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION ACADEMIC QUALIFICATIONS AND POSITIONS RESEARCH PROJECT GRANTS [DIRECTOR] 20/10/2014

KARIN OSVALDSSON CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION ACADEMIC QUALIFICATIONS AND POSITIONS RESEARCH PROJECT GRANTS [DIRECTOR] 20/10/2014 KARIN OSVALDSSON CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Born: Citizenship: Swedish Address: 7 January, 1965, Ronneby, Sweden Department of Child Studies, Linköping, 58183 Linköping, Sweden Tel.: +46 13

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar

Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Föräldrastöd till utrikesfödda föräldrar Modersmålspersonalen - En viktig resurs i föräldrastödsarbetet Linköping - förebyggande föräldrastöd kortfattad historik Familjeprogram/föräldrakurser sedan 2000

Läs mer

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Eva Sandberg Enheten för barnlogopedi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg Centrala Barnhälsovården i

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga 1. Tabell över de nio projektens redovisningar av sina arbeten inom regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Kommun/ Syfte Pågående och avslutade Måluppfyllelse avseende Nationella strategin* hittills Angereds SDF/ Uppsala Utveckla och pröva ett promotivt och generellt föräldrastödsprogram riktat till föräldrar

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Föräldrastöd riktat till föräldrar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden

Föräldrastöd riktat till föräldrar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden Föräldrastöd riktat till föräldrar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden Förebyggande universellt föräldrastöd En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Ida Lindblad Med. Dr, Leg psykolog Huvudhandledare: Bihandledare: Professor Elisabeth Fernell Professor Christopher Gillberg Docent Eva Billstedt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten Slutrapport, februari 2014

Föräldrastöd i mångkulturella möten Slutrapport, februari 2014 Föräldrastöd i mångkulturella möten Slutrapport, februari 2014 Tema Barn Institutionen för Tema Linköpings universitet 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Delprojekt 1: Översättning och implementering

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Anders Edström, Memeologen E-post: anders.edstrom@vll.se Twitter: @EdstromAnders Memeologen Västerbottens läns landsting Richard Dawkins, The selfish gene (1976) Memes

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Barnkonventionen i föräldrastöd

Barnkonventionen i föräldrastöd Barnkonventionen i föräldrastöd - en intervjustudie med ledare Johanna Olsson Pedagogiska institutionen Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd Föräldrastöd bör ha ett tydligt barnrättsperspektiv

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling Maria Råstam, professor, handledare Karin Källén, docent, bihandledare SvenOlof

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Bilaga till redovisning av regeringsuppdraget. Utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Bilaga till redovisning av regeringsuppdraget. Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Bilaga till redovisning av regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd Karlskoga kommun Projekt: Kompetenta familjer med ungdomar ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors

Läs mer

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Dennis Beach, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Marianne Dovemark, Göteborgs

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Föräldrastöd är det värt pengarna?

Föräldrastöd är det värt pengarna? Föräldrastöd är det värt pengarna? Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) En hälsoekonomisk analys Inna Feldman Inna.feldman@kbh.uu.se Socialpediatrisk forskning Vad är hälsoekonomiskanalys?

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se Cirkelledarutbildning Utvecklingsstöd Översikt över Språkforskningsinstitutets kompetensutvecklingsprogram. Insatser för att höja elevernas språk- och kunskapsutveckling i Stockholms skolor Kartläggning

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

CURRICULUM VITAE FOR KARIN ARONSSON karin.aronsson@buv.su.se

CURRICULUM VITAE FOR KARIN ARONSSON karin.aronsson@buv.su.se CURRICULUM VITAE FOR KARIN ARONSSON karin.aronsson@buv.su.se ACADEMIC POSITIONS Professor, Dep. of Child and Youth Studies, Stockholm University, 2008 - - Professor, Dep. of Child Studies, Linköping University,

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer