Kultur och fritid Culture and leisure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och fritid Culture and leisure"

Transkript

1 Kultur och fritid Culture and leisure Foto: Monica Holmberg

2 Kultur och fritid Statistisk årsbok Kultur och fritid Culture and leisure 23.1 Det svenska båtlivet Boating in Sweden 23.2 Bokläsning Reading 23.3 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund Sports clubs belonging to certain federations 23.4 Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender Public libraries, cinemas and study circles trends 23.5 Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 2011, procent Persons taking a trip of at least one week duration, percent 23.6 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr Municipal operating costs for culture, SEK m 23.7 Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser County council operating costs for culture, current prices 23.8 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt Research libraries, stocks and acquisitions 23.9 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader Research libraries, media circulation, staff and costs Folkbibliotek Public libraries Studiecirklar Study circles Studieförbundens kulturprogram Adult educational associations cultural programmes Bokproduktion, översikt Book production, overview Bokproduktion efter språk Book production by language Bokproduktion efter ämnesområde Book production by subject Dagstidningar Daily newspapers Tidskrifter Weeklies and periodicals Genomsnittligt antal betalda TVavgifter under året Average number of TV-licences paid during the year Biografer, biografbesökare och filmer Cinemas, cinema goers and films Granskade långfilmer Films censored Museer och offentliga konsthallar Museums and Exhibition Halls Orkestrar och regional musikverksamhet, verksamhet och ekonomi Orchestras and regional music organisations, activities and finances Teater och dans, verksamhet och ekonomi Theatre and dance, activities and finances Antal idrottsföreningar och utövade idrotter Number of sports clubs and types of sports Idrottsföreningar efter specialförbund den 1 januari Sports clubs belonging to federations Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 2011, procent Persons who have taken a holiday trip of at least one week, had access to a holiday home, and persons who have not taken a holiday trip of at least one week nor had access to a holiday home, percent Personer 16 år och äldre som ägnar sig åt bokläsning och lyssnar på talböcker 2011, procent Persons reading books and listening to talking books, percent Personer 16 år och äldre som under de senaste 12 månaderna 2011 strövat i skog och mark, procent Persons who walked in forests and fields during a twelve month period 2011, percent 470 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Det svenska båtlivet Boating in Sweden Sverige har en levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla. Det ger bra förutsättningar för båtlivet som betyder mycket för många regioner, företag och utövare. Kultur och fritid År 2010 vistades cirka 2,5 miljoner svenskar mellan år i en fritidsbåt i Sverige, enligt Transportstyrelsens Båtlivsundersökning. Det innebär att det var cirka 38 procent som tillbringade tid i egen eller annans fritidsbåt vid minst ett tillfälle. Det är en ökning med 8 procent sedan den förra undersökningen år Antal båtägare ökar År 2010 ägde nästan 18 procent en eller flera fritidsbåtar. Det är en ökning med nära 3 procent sedan En annan skillnad vi kan utläsa mellan åren är att det år 2010 är mer vanligt att äga mer än en båt. Det var 24 procent av hushållen som ägde två båtar eller fler, jämfört med 21 procent De svenska hushållen som ingick i undersökningen 2010 ägde ungefär fritidsbåtar, varav cirka var i sjödugligt skick. Den vanligaste båttypen var en motorbåt utan övernattningsmöjlighet med motor på minst 10 hk. Det var nästan en tredjedel av hushållen som ägde en sådan båt. Olika användningsområden för små och stora båtar Drygt åtta av tio båtar användes någon gång under Under perioden maj till september användes båtar per dag och i genomsnitt var 2,8 personer med på dessa turer. Juli var den månad då flest personer var ute med sin båt, och då användes båten i genomsnitt tio dagar. Fritidsbåten används oftast till dagsturer och fisketurer. Det gäller framför allt mindre båtar och ruffade motorbåtar. Däremot används ruffade segelbåtar främst till längre turer med övernattning. De båtar som användes oftast var segelbåtar med möjlighet till tillfällig övernattning. 99 procent använde sin segelbåt, medan det bara var cirka sex av tio som använde sina kajaker, kanadensare, ekor, roddbåtar och jollar. Foto: Jan-Aage Haaland Statistiska centralbyrån 471

4 Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 Flest båtar på Ostkusten Fritidsbåtsanvändningen är spridd över hela Sverige, men skiljer sig mellan olika områden beroende på de geografiska förutsättningarna. Under 2010 var det vanligast att de med små båtar hade sin hemmahamn i inlandsvatten, medan de som ägde större båtar hade dem vid havskusten. En skattning av båtbeståndet visar att det fanns flest båtar på Ostkusten. Båtbestånd efter geografisk fördelning 2010 Med 40 procent var båttypen Ruffad segelbåt den vanligaste på Ostkusten. Drygt en tredjedel av de båtar som fanns i inlandet tillhörde båttypen liten båt. Viktigt med frihet och naturupplevelser För drygt nio av tio personer var upplevelserna av frihet och natur viktigast när de vistades i fritidsbåten. För 89 procent var vädret viktigt och för 82 procent var tystnad och lugn viktigt. Nästan två tredjedelar av samtliga som hade vistats i en båt upplevde att båtlivet hade påverkat deras hälsa ganska eller mycket positivt. Endast 1 procent upplevde att båtlivet hade påverkat hälsan negativt. Positiv inställning till lagen om sjöfylleri År 2010 ändrades lagen om sjöfylleri. De nya alkoholgränserna är 0,2 promille för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Lagen omfattar de som kör en båt som är längre än 10 meter eller båtar som kan hålla en högre hastighet än 15 knop. Både båtföraren och personer ombord med uppgifter som är av betydelse för säkerheten till sjöss omfattas av den nya lagen. Lagändringen gör också att polisen och kustbevakningen har rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten. Det fanns en viss skillnad i inställningen till den nya lagen mellan de som ägde en båt och de som inte gjorde det. Jämförelsen visar att 90 procent av de som inte var båtägare var positivt inställda, medan det var 82 procent av båtägarna som var det. Två av tre har ingen båtexamen Enligt undersökningen var det inte så vanligt att båtägare hade någon form av båtexamen. Drygt två tredjedelar hade ingen examen, var femte hade förarintyg/skärgårdsskepparexamen och var tionde hade kustskepparintyg/skepparexamen. Bland de personer som ägde en båt med hastighet över 20 knop hade i regel fler examen. Även om många inte har någon formell båtexamen har drygt hälften av de som kör båt mer än 300 timmars körerfarenhet. Av de som kör båt med hastighet över 20 knop har drygt tre av fyra mer än 100 timmars erfarenhet. Motsvarande uppgift för båtar med max 20 knop är 70 procent. Resultatet av undersökningen visar att knappt 3 procent var med om en allvarligare båtincident under Nära en tredjedel av olyckorna handlade om att man hade kolliderat med en annan båt. Enligt Sjöfartsverkets sjöräddningsstatistik har antalet insatser från 2005 till 2010 varierat mellan 659 och 758. År 2007 var det en topp med 934 sjöräddningsinsatser. Under 2010 var det 29 personer som omkom eller saknades till följd av fritidsbåtsolyckor. Det är en minskning med nästan 15 procent jämfört med året innan. Definitioner Fritidsbåt är en privatägd båt som används som fritidsbåt t.ex. motorbåt, segelbåt, roddbåt, kajak, kanot, vattenskoter och jolle som inte är tillbehör till annan båt. Ej sjödugligt skick innebär att båten skulle behöva mer än en vanlig service för att kunna sjösättas. Möjlighet till enbart tillfällig övernattning innebär att båten inte har något slutet utrymme med acceptabel ståhöjd. Liten båt: Helt öppen båt med motor under 10 hk, eka, roddbåt, jolle, kanadensare och kajak. Ruffad motorbåt: Ruffad motorbåt avsedd för övernattning. Ruffad segelbåt: Ruffad segelbåt, motorseglare avsedd för övernattning. Källa: Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se) och Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se). 472 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Kultur och fritid 23.2 Bokläsning Reading År 2011 är det 40 procent av den vuxna befolkningen som läst en bok minst en gång i veckan under de senaste 12 månaderna. Samtidigt består stora skillnader i läsvanor mellan olika grupper av befolkningen. Under de senaste 25 åren har skaran av regelbundna bokläsare växt i Sverige. Från 1988 till 2011 har andelen som uppger att de läst någon bok minst någon gång i veckan under de senaste 12 månaderna ökat från 28 till 40 procent. Ökningen ägde framför allt rum under 2000-talets inledande år, vilket utöver sänkt bokmoms kan relateras till nya försäljningsställen, ökad pocketutgivning och en deckarvåg med många storsäljande författare. År 2005 och 2006 var gruppen regelbundna läsare som störst med toppnoteringen 42 procent. Kvinnor läser mer regelbundet än män Bokläsandet i Sverige karakteriseras av en stor könsskillnad och den har bestått under hela perioden År 1988 var andelen regelbundna läsare 35 procent bland kvinnor och 21 procent bland män. Motsvarande resultat för år 2011, med generellt fler regelbundna bokläsare i befolkningen, är 49 respektive 30 procent. Tvärtom är gruppen som inte har läst en bok under det senast året väsentligt större bland män än kvinnor. Andelen icke-läsande kvinnor har legat tämligen stabil under det senaste kvartsseklet. Bland män har däremot andelen icke-läsare successivt vuxit sedan slutet av talet, då gruppen utgjorde cirka 20 procent. År 2011 var det 26 procent män och 11 procent av kvinnor som svarade att de inte hade läst en bok det senaste året. Den sporadiska bokläsaren (som läst minst någon gång under de senaste 12 månaderna, men inte så ofta som varje vecka) är något mindre vanlig i dag än i slutet av 1980-talet. Det gäller både kvinnor och män. År 2011 är andelen sporadiska läsare ungefär lika stor bland kvinnor och män: 40 respektive 44 procent. Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter kön, procent Statistiska centralbyrån 473

6 Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 Var tredje läser skönlitteratur varje vecka Andra faktorer som har stor betydelse för bokläsandet är utbildning och social klass. I en jämförelse av personer som själva beskriver sig som boende i högre tjänstemannahem med dem boende i arbetarhem är andelen regelbundna läsare nästan den dubbla i de högre tjänstemannahemmen: 54 mot 29 procent (2011). 1 Det finns stor anledning att skilja på läsandet av skön- och facklitteratur. Till att börja med har det regelbundna läsandet av skönlitterära böcker mer än dubbelt så stor utbredning i befolkningen som läsandet av fackböcker. År 2011 uppger 34 procent att de läser en skönlitterär bok minst varje vecka och 13 procent en fackbok (i båda fallen inkluderas ljudböcker i frågan). Könsskillnaden i läsandet av skönlitteratur är densamma som för böcker allmänt: 44 procent av kvinnorna läser skönlitteratur minst varje vecka jämfört med 24 procent av männen. Statistiken visar också att andelen regelbundna läsare av skönlitteratur är tre gånger så stor bland dem med examen från högskola/ universitet jämfört med dem med grundskola som högsta utbildning: 51 respektive 16 procent. Vid motsvarande jämförelser ifråga om fackböcker finns ingen könsskillnad, däremot ökar utbildningsfaktorn ytterligare i betydelse. Andelen läsare av fackböcker är 26 procent bland högutbildade och 6 procent bland lågutbildade. Källa: Den nationella SOM-undersökningen Andelen regelbundna läsare av skönlitteratur respektive fackböcker i olika grupper 2011, procent Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter subjektiv klass ) Det ska noteras att enkätfrågans svarsalternativ Högre tjänstemannahem före 2009 års undersökning löd Högre tjänstemanna-/akademikerhem. 474 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Kultur och fritid Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund Sports clubs belonging to certain federations Gymnastik, fotboll och friidrott Fotboll är den överlägset största idrotten vad gäller antalet föreningar. Under hela den betraktade perioden har antalet legat mellan och Gymnastik och friidrott är de sporter som kommer närmast vad gäller antalet föreningar. Bägge har dock haft en nedåtgående trend under den betraktade perioden. Golf, ridsport och tennis Ridsporten hade en kraftig uppgång under 10-årsperioden , och ökade från 300 föreningar till över 900. Därefter har antalet förblivit tämligen konstant mellan 900 och Även golf har ökat men där har ökningen varit jämt fördelad över hela perioden. Beträffande tennis kan det vara värt att berätta att Björn Borg slutade 1982 (dock spelade han en match mot Henri Lecomte 1 april 1983). Bandy, innebandy och ishockey Innebandyn blev som namnet antyder en innesport och 1997 fanns hela föreningar, vilket var 8 gånger fler än Efter toppåret 1997 har antalet föreningar minskat och uppgår nu till drygt Beträffande ishockey och bandy kan man konstatera att antalet föreningar nu (2011) är lite lägre än Källa: Riksidrottsförbundet. Statistiska centralbyrån 475

8 Kultur och fritid Statistisk årsbok Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender Public libraries, cinemas and study circles trends Folkbibliotek, utlåning av böcker, miljoner Under perioden 1950 till 1978 ökade bokutlåningen från 17 miljoner lån till 78 miljoner lån per år. Därefter har upp- och nedgångar följt på varandra. Sedan 1996 har utlåningen generellt sett minskat. Källa: Kungliga biblioteket (www.kb.se). Biobesökare, miljoner År 2011 var antalet biobesök drygt 16,4 miljoner. Det är i nivå med antalet besök 25 år tidigare då den kontinuerliga minskning av antalet besök som pågått sedan seklets mitt bröts. De tre mest sedda filmerna under 2011 var: Harry Potter och Dödsrelikerna del 2, Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten samt Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet. Digitaliseringen av biograferna fortsatte under Vid årets utgång var 1/3 av landets biosalonger utrustade för att visa filmer digitalt. Källa: Svenska filminstitutet (www.sfi.se). Studiecirklar, tal Studiecirklar följer i stort sett samma utveckling som utlåningen av böcker på folkbiblioteken. Under perioden ökade antalet cirklar från till , dvs. mer än en tiodubbling. År 2011 hölls lite drygt studiecirklar av studieförbunden. Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). 476 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Kultur och fritid Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 2011, procent Persons taking a trip of at least one week duration, percent Hushållstyp 59 procent av befolkningen i åldern 16 år och äldre gjorde en semesterresa om minst en vecka Ser man till olika hushållstyper visar sig stora skillnader i resandet. Sålunda hade 50 procent av ensamstående med barn gjort en semesterresa. Motsvarande andel bland sammanboende med barn var 66 procent. SKL-region Ser man till regioner visar sig befolkningen i de tre storstadsområdena vara de som reser mest. 68 procent hade gjort en semesterresa under det senaste året. I glesbygdskommunerna i diagrammet betecknade som Övriga kommuner" (glesbygds- och varuproducerande kommuner samt övriga kommuner upp till invånare exkl. pendlingskommuner) var motsvarande andel 49 procent. Se Tabellanmärkningar. Socioekonomisk grupp Även när man studerar socioekonomiska grupper framkommer stora skillnader. Bland ej facklärda arbetare hade drygt 4 av 10 (43 procent) gjort en semesterresa. Bland högre tjänstemän hade 77 procent gjort en sådan resa. Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF (www.scb.se/le0101). Statistiska centralbyrån 477

10 Kultur och fritid Statistisk årsbok Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr Municipal operating costs for culture, SEK m Verksamhetsområde Area of activity Nettokostnader, miljoner kr Net costs, SEK m Nettokostnader per invånare, kr Net costs per inhabitant Allmän kulturverksamhet 1 General cultural activities Stöd till studieorganisationer Support for adult educational associations Bibliotek Libraries Musik-/kulturskola Schools of music/culture Totalt Total ) Allmän kulturverksamhet avser dels kulturverksamhet i kommunal regi, dels stöd till kulturella föreningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie OE 30 (www.scb.se/oe0107); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser County council operating costs for culture, current prices Kulturutgifter 1, mnkr Current costs 1, SEK m Kulturutgifter 1, kr per inv. Current costs 1, SEK/inhabitant ) Exkl. interna kostnader. Kulturutgifterna omfattar även kostnader för studieförbund, ungdomsorganisationer och lokalhållande föreningar. Excl. internal costs. County council operating costs for culture include costs for adult educational associations, youth organisations and organisations that provide facilities for community activities. Källa: SCB Statistiska meddelande, serie OE 24 (www.scb.se/oe0107); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi. 478 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2011 Research libraries, stocks and acquisitions Kultur och fritid Bibliotek Library Bibliotek, antal Libraries, number Böcker, seriella publikationer, hyllmeter Books, serial publications, meters of shelves Mediebestånd Media stocks Periodika, tryckt form, titlar, antal Periodical, in print, titles, number Periodika, elektr. form, titlar, antal Periodical electronic form, titles, number Databaser 1 Databases Förvärv av böcker och seriella publikationer, hyllmeter Acquisitions, book and serial publications, shelf meters Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Chalmers bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Kungl. Tekniska högskolans bibliotek Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Örebro universitetsbibliotek Specialbibliotek Special Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Konstbiblioteket/Nationalmuseum & Moderna Museet Naturvårdsverkets biblioteket Nordiska museets bibliotek Patent och registreringsverkets bibliotek Riksantikvarieämbetet Vitterhetsakademiens bibliotek Riksdagsbiblioteket Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitutets bibliotek Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Biblioteket VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC Samtliga 2 Total ) Fr.o.m års statistik efterfrågas "antal databaser" i stället för som tidigare "antal titlar i databaser". 2) Totalt 77 bibliotek med 199 serviceställen. There are 77 libraries with 199 service points. Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 2011 (www.kb.se). Statistiska centralbyrån 479

12 Kultur och fritid Statistisk årsbok Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 2011 Research libraries, media circulation, staff and costs Bibliotek Library Lokala lån Local circulation Ut- och inlåning Media circulation Lån till andra bibliotek, antal Interlibrary lending Inlån från andra bibliotek, antal Interlibrary loans received Personal, helårsverken Staff, person-years Totalt Total Därav bibliotekarier och dokumentalister 1 Driftkostnader, kr inkl. lokaler Operating costs Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Chalmers bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Kungl. Tekniska högskolans bibliotek Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Örebro universitetsbibliotek Specialbibliotek Special Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Konstbiblioteket/Nationalmuseum & Moderna Museet Naturvårdsverkets biblioteket Nordiska museets bibliotek Patent och registreringsverkets bibliotek Riksantikvarieämbetet Vitterhetsakademiens bibliotek Riksdagsbiblioteket Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitutets bibliotek Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Biblioteket VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC Samtliga Total ) Of whom librarians and documentalists. Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 2011 (www.kb.se). 480 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok 2013 Kultur och fritid Folkbibliotek Public libraries År 1 Year 1 Antal bibliotekssystem 2 Number of library systems 2 Bokbestånd, tal Book-stock, volumes in thousands AV-mediebestånd 3, tal Audiovisual media-stock, units in thousands 3 Summa Total Tidningar och tidskrifter, tal Årsprenumerationer Newspapers and periodicals Annual subscriptions År 1 Utlåning, tal Circulation, thousands Driftkostnader, tal kr Operating costs, thousands Böcker Books Skönlitteratur för vuxna Literature (fiction, poetry, drama) Andel lån av Fraction loans of Facklitteratur för vuxna Non-fiction literature Barnböcker Juvenile books AV-medier Audiovisual media Summa Böcker o.d. Books, etc. Därav för Of which for Personal Staff ) Förutom folkbiblioteken (290 st. år 2009) ingår uppgifter för Svenska sjömansbiblioteket t.o.m. 2007, sjukhusbiblioteken t.o.m. 2006, bibliotek för svenskar i utlandet t.o.m. 2000, truppförbandsbibliotek t.o.m och tal- och punktskriftsbiblioteket åren Figures for other libraries for example hospitals, seamen and Swedes abroad are included ) Ett bibliotekssystem utgörs av huvudbibliotek plus ev. filialer. A library system consists of a central library plus branch libraries, if any. 3) Fr.o.m inkl. e-musikbestånd. As from 2009 the media stock of e-music is included. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie Ku 11 ( 1997); Statens kulturråd och SCB ( 2008): Kulturen i siffror: Folkbiblioteken , Bibliotek 2009 (www.kulturradet.se), Bibliotek 2010 och 2011 (www.kb.se). Statistiska centralbyrån 481

14 Kultur och fritid Statistisk årsbok Studiecirklar Study circles Studieförbund 1 Adult educational associations Allmänna cirklar General study circles Samtliga Total Andel kvinnor % Of which women % Andel män % Of which men % ABF Cirklar Circles Deltagare Participants Bilda Cirklar Deltagare FU Cirklar Deltagare Ibn Rushd 2 Cirklar Deltagare KBV 3 Cirklar Deltagare Mbsk Cirklar Deltagare NBV Cirklar Deltagare Sensus Cirklar Deltagare Sfr Cirklar Deltagare SISU 4 Cirklar Deltagare SV Cirklar Deltagare Summa Cirklar Total Deltagare ) Statsunderstödda studieförbund. (ABF = Arbetarnas bildningsförbund, FU = Folkuniversitetet, KBV = Kulturens Bildningsverksamhet, Mbsk = Studieförbundet Medborgarskolan, NBV = Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Sfr = Studiefrämjandet, SV = Studieförbundet Vuxenskolan). 2) Ibn Rushd är ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan den 1 januari ) Kulturens Bildningsverksamhet startade som godkänt studieförbund i juli ) SISU erhåller fr.o.m statsbidrag via särskild förordning och ingår inte längre i statistiken. Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). 482 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Studieförbundens kulturprogram Adult educational associations cultural programmes Kultur och fritid Samtliga Total Andel kvinnor % Of which women % Andel män % Of which men % Föreläsningar Lectures Arrangemang Events Besökare Participants Sång/Musik Song/Music Arrangemang Besökare Dramatisk framställning Drama Arrangemang Besökare Film/Foto/Bild Film/Photo/Art Arrangemang Besökare Dans Dance Arrangemang Besökare Utställningar Exhibitions Arrangemang Besökare Konst/Konsthantverk Art/Handicraft Arrangemang Besökare Litteratur Literature Arrangemang Besökare Tvärkulturell verksamhet Intercultural activity Arrangemang Besökare Summa Total Arrangemang Besökare Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). Statistiska centralbyrån 483

16 Kultur och fritid Statistisk årsbok Bokproduktion, översikt Book production, overview År Year Böcker, broschyrer 1 Books, pamphlets 1 Facklitteratur Non-fiction Skönlitteratur Fiction, poetry, drama Barn- och ungdomslitteratur Juvenile books Summa Total ) Exkl. lösa kartor och talskivor. Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. Fr.o.m ingår delar i universitetens rapportserier. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. A pamphlet is a book with less than 49 pages. As of 2004 research reports from universities are included. 2) Fr.o.m ingår doktorsavhandlingar från tekniska och naturvetenskapliga och medicinska universitets- och högskoleinstitutioner registrerade på en lägre beskrivningsnivå än övrigt material. As of 2004 theses from universities within the fields of technology, natural sciences and medicine registered at a lower level of description than other material are included. 3) Fr.o.m redovisas inte längre delar i rapportserier samt viss annan "grå" utgivning. Siffrorna är av denna anledning betydligt lägre än för tidigare år. As of 2011 parts of reportseries and some other gray literature are not included. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin Språk Language Bokproduktion efter språk Book production by language Totalt Total Facklitteratur 1 Skönlitteratur 2 Barnoch ungdomslitteratur 3 Böcker, broschyrer 4 Books, pamphlets Originalarbeten Original works Svenska Swedish Engelska English Franska French Tyska German Övriga språk Other languages Översättningar Translations Originalspråk By original language Danska Danish Norska Norwegian Engelska Franska Tyska Övriga språk ) Non-fiction. 2) Fiction, poetry, drama. 3) Juvenile books. 4) Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. A pamphlet is a book with less than 49 pages. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin. 484 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Bokproduktion efter ämnesområde Book production by subject Kultur och fritid Ämnesområde Subject Böcker, broschyrer 1 Books, pamphlets Totalt Total Nya verk First editions Nya upplagor och nytryck Reeditions, reprints A. Bok- och biblioteksväsen Bibliography and library science B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll General works C. Religion Religion D. Filosofi och psykologi Philosophy and psychology E. Uppfostran och undervisning Education F. Språkvetenskap Philology G. Litteraturvetenskap Literary history H. Skönlitteratur Literature (fiction, poetry, drama) Svensk i original Swedish literature Utländsk i svensk översättning Foreign literature translated into Swedish På främmande språk In languages other than Swedish I. Konst, musik, teater, film Fine arts, music, theatre, film J. Arkeologi Archaeology K. Historia History L. Biografi med genealogi Biography and genealogy M. Etnografi, socialantropologi och etnologi Ethnography and anthropology N. Geografi Geography O. Samhälls- och rättsvetenskap Social sciences and law P. Teknik, industri, kommunikationer Technology, manufacturing, communications Q. Ekonomi och näringsväsen Economics R. Idrott, lek och spel Sports and games S. Militärväsen Military and naval science T. Matematik Mathematics U. Naturvetenskap Physical science V. Medicin Medicine X. Musikalier Musical scores u. Böcker för barn och ungdom Juvenile books Svensk skönlitteratur Swedish fiction Utländsk skönlitteratur i svensk översättning Foreign fiction translated into Swedish Övrig skönlitteratur Other fiction Övriga böcker för barn och ungdom Other juvenile books Total bokproduktion Total ) Exkl. lösa kartor och talskivor. Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. A pamphlet is a book with less than 49 pages. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin. Statistiska centralbyrån 485

18 Kultur och fritid Statistisk årsbok Dagstidningar Daily newspapers Antal tidningar Number of newspapers Borgerliga 1 Non-Socialist Socialistiska Socialist Övriga 3 Other Nettoupplaga 4 Net circulation 4 Samtliga, tal Borgerliga Socialistiska Övriga Storstadspress 5, tal Metropolitan press Borgerliga Socialistiska Övriga ) Moderata samlingspartiet, Oberoende liberala, Centern, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna m.fl. Conservatives, Independent Liberals, Centre Party, Liberals, Christian Democrats, etc. 2) Social Democrats, Communists and Syndicalists. 3) Neutrala, partipolitiskt obundna. Neutral and independent. 4) Genomsnittlig nettoupplaga på vardagar. Tidningen Aftonbladet ingår inte Nettoupplaga Average weekday net circulation. The paper Aftonbladet is not included in Net Circulation ) Utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Newspapers published in Stockholm, Göteborg and Malmö. Se Tabellanmärkningar. Källa: Tidningsstatistik AB, TS (www.ts.se) Tidskrifter Weeklies and periodicals Antal tidskrifter 1 Number of periodicals Huvudsakligen veckoutgivna 2 Weeklies Övriga tidskrifter (exkl. serietidningar) 3 Other weeklies and periodicals (excl. comics) Serietidningar Comics Nettoupplaga, tal Net circulation Huvudsakligen veckoutgivna Övriga tidskrifter (exkl. serietidningar) Serietidningar ) Definition av Tidskrifter, se Tabellanmärkningar. 2) Avser konsumentinriktade tidskrifter. Consumer-oriented periodicals. 3) Övriga tidskrifter: fack- och f.d. populärpress. Other periodicals: professional and former popular press. Se Tabellanmärkningar. Källa: Tidningsstatistik AB, TS (www.ts.se) Genomsnittligt antal betalda TV-avgifter under året Average number of TV-licences paid during the year TV-avgifter, tal TV-licences Antal per inv. 2 Per inhabitants ) Reglerna för juridiska personer ändrades , varefter de endast betalar en avgift oavsett antal mottagare. 2) Beräknat på medelfolkmängden. Källa: Radiotjänst i Kiruna AB (www.radiotjanst.se). 486 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Biografer, biografbesökare och filmer Cinemas, cinema goers and films Kultur och fritid Biografer Cinemas Biosalonger Cinema auditoriums Biografbesökare, milj. Cinema audiences, millions 14,6 15,3 14,9 15,3 17,4 15,8 16,4 Biljettintäkter, brutto, mnkr Revenue Filmpremiärer New films Nya utländska filmer New foreign films Nya svenska filmer New Swedish films Källa: Svenska filminstitutet (www.sfi.se) Granskade långfilmer Films censored Granskade långfilmer Films censored Därav pornografiska Of which pornographic Se Tabellanmärkningar. Källa: Statens biografbyrå ( ), Statens medieråd 2010 (www.statensmedierad.se) Museer och offentliga konsthallar 2010 Museums and Exhibition Halls Museer 1 Museums Besök Visits Personal, årsverken Staff personyears Intäkter, kr Income Statsbidrag State grants Därav Of which Landstingsbidrag County council grants Kommunbidrag Municipal grants Entréintäkter Entrance fees Centrala museer Central museums Arbetets museum Arkitekturmuseet Armémuseum Etnografiska museet Flygvapenmuseum Hallwylska museet Historiska museet Livrustkammaren Marinmuseum Medelhavsmuseet Moderna Museet Musik- och Teatermuseet Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Prins Eugens Waldemarsudde Sjöhistoriska museet Skansen Skoklosters slott Tekniska museet Vasamuseet Världskulturmuseet Östasiatiska museet Statistiska centralbyrån 487

20 Kultur och fritid Statistisk årsbok Museer och offentliga konsthallar 2010 (forts.) Museer 1 Besök Personal, årsverken Intäkter, kr Statsbidrag Landstingsbidrag Därav Kommunbidrag Entréintäkter Regionala museum Regional museums Blekinge Museum Bohusläns museum och Konsthall Gotlands museum Göteborgs Naturhistoriska Museum Hallands Konstmuseum Hallands kulturhistoriska museum Jämtlands läns museum Jamtli Jönköpings läns museum Kalmar Konstmuseum Kalmar läns museum Kulturen i Lund Länsmuseet Gävleborg Nordiska Akvarellmuseet Norrbottens museum Regionmuseum Västra Götaland Stiftelsen Dalarnas museum Stockholms läns museum Sörmlands museum Upplandsmuseet Värmlands museum Västerbottens museum Västergötlands museum Västmanlands läns museum Örebro läns museum Östergötlands länsmuseum Övriga museum Other museums Bergianska trädgården Dansmuseet Ekomuseum Bergslagen Friluftsmuseet Gamla Linköping Grenna Museum Andréexpeditionen Polarcenter Göteborgs Stadsmuseum Hälsinglands museum Länsmuseet Västernorrland Malmö museer Millesgården Naturum Nationalparkernas hus Polismuseet Postmuseum Röhsska museet Sjöfartmuseet i Göteborg Stockholms Stadsmuseum Torekällbergets museum Uppsala linneanska trädgårdar Zornsamlingarna ) Många museer och konsthallar har organisatoriska förhållanden som gör det svårt att exakt specificera och klassificera vissa uppgifter som efterfrågas. Kulturrådet och uppgiftslämnarna arbetar kontinuerligt för att försöka förbättra statistiken genom att förtydliga vilka uppgifter som efterfrågas. Statistiken förbättras år från år dels genom att de uppgifter som museer och konsthallar lämnar kvalitetsgranskas, dels genom de återkontakter som sker med uppgiftslämnarna. I förlängningen innebär detta att de uppgifter som enskilda museer lämnat kan skilja sig avsevärt mellan åren vilket man bör vara uppmärksam på om man granskar materialet i detalj. 2) Inklusive Cosmonova. Källa: Statens kulturråd (www.kulturradet.se). 488 Statistiska centralbyrån

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare (%) besökare besökare Stockholms län 66,1 7 975 023 612 226 27 008 Botkyrka Mångkulturellt centrum.... Tumba Bruksmuseum 67,9 12473 0 101 Ekerö Birkamuseet.... Haninge Naturum Nationalparkernas hus 89,7

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2003:56 Utkom från trycket den 4 mars 2003 utfärdad den 6

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Kulturen i siffror. Folkbiblioteken 1999

Kulturen i siffror. Folkbiblioteken 1999 Kulturen i siffror 2:2 Folkbiblioteken 1999 Statens kulturråd Public Libraries 1999 Folkbiblioteken 1999 Swedish National Council for Cultural Affairs / Official Statistics of Sweden ansvarig utgivare:

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M Ärende Parter Ändringar i villkorsavtal med anledning av nytt tjänstepensionsavtal samt avtal om omställning och karriärväxling

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer