Kultur och fritid Culture and leisure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och fritid Culture and leisure"

Transkript

1 Kultur och fritid Culture and leisure Foto: Monica Holmberg

2 Kultur och fritid Statistisk årsbok Kultur och fritid Culture and leisure 23.1 Det svenska båtlivet Boating in Sweden 23.2 Bokläsning Reading 23.3 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund Sports clubs belonging to certain federations 23.4 Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender Public libraries, cinemas and study circles trends 23.5 Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 2011, procent Persons taking a trip of at least one week duration, percent 23.6 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr Municipal operating costs for culture, SEK m 23.7 Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser County council operating costs for culture, current prices 23.8 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt Research libraries, stocks and acquisitions 23.9 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader Research libraries, media circulation, staff and costs Folkbibliotek Public libraries Studiecirklar Study circles Studieförbundens kulturprogram Adult educational associations cultural programmes Bokproduktion, översikt Book production, overview Bokproduktion efter språk Book production by language Bokproduktion efter ämnesområde Book production by subject Dagstidningar Daily newspapers Tidskrifter Weeklies and periodicals Genomsnittligt antal betalda TVavgifter under året Average number of TV-licences paid during the year Biografer, biografbesökare och filmer Cinemas, cinema goers and films Granskade långfilmer Films censored Museer och offentliga konsthallar Museums and Exhibition Halls Orkestrar och regional musikverksamhet, verksamhet och ekonomi Orchestras and regional music organisations, activities and finances Teater och dans, verksamhet och ekonomi Theatre and dance, activities and finances Antal idrottsföreningar och utövade idrotter Number of sports clubs and types of sports Idrottsföreningar efter specialförbund den 1 januari Sports clubs belonging to federations Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 2011, procent Persons who have taken a holiday trip of at least one week, had access to a holiday home, and persons who have not taken a holiday trip of at least one week nor had access to a holiday home, percent Personer 16 år och äldre som ägnar sig åt bokläsning och lyssnar på talböcker 2011, procent Persons reading books and listening to talking books, percent Personer 16 år och äldre som under de senaste 12 månaderna 2011 strövat i skog och mark, procent Persons who walked in forests and fields during a twelve month period 2011, percent 470 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Det svenska båtlivet Boating in Sweden Sverige har en levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla. Det ger bra förutsättningar för båtlivet som betyder mycket för många regioner, företag och utövare. Kultur och fritid År 2010 vistades cirka 2,5 miljoner svenskar mellan år i en fritidsbåt i Sverige, enligt Transportstyrelsens Båtlivsundersökning. Det innebär att det var cirka 38 procent som tillbringade tid i egen eller annans fritidsbåt vid minst ett tillfälle. Det är en ökning med 8 procent sedan den förra undersökningen år Antal båtägare ökar År 2010 ägde nästan 18 procent en eller flera fritidsbåtar. Det är en ökning med nära 3 procent sedan En annan skillnad vi kan utläsa mellan åren är att det år 2010 är mer vanligt att äga mer än en båt. Det var 24 procent av hushållen som ägde två båtar eller fler, jämfört med 21 procent De svenska hushållen som ingick i undersökningen 2010 ägde ungefär fritidsbåtar, varav cirka var i sjödugligt skick. Den vanligaste båttypen var en motorbåt utan övernattningsmöjlighet med motor på minst 10 hk. Det var nästan en tredjedel av hushållen som ägde en sådan båt. Olika användningsområden för små och stora båtar Drygt åtta av tio båtar användes någon gång under Under perioden maj till september användes båtar per dag och i genomsnitt var 2,8 personer med på dessa turer. Juli var den månad då flest personer var ute med sin båt, och då användes båten i genomsnitt tio dagar. Fritidsbåten används oftast till dagsturer och fisketurer. Det gäller framför allt mindre båtar och ruffade motorbåtar. Däremot används ruffade segelbåtar främst till längre turer med övernattning. De båtar som användes oftast var segelbåtar med möjlighet till tillfällig övernattning. 99 procent använde sin segelbåt, medan det bara var cirka sex av tio som använde sina kajaker, kanadensare, ekor, roddbåtar och jollar. Foto: Jan-Aage Haaland Statistiska centralbyrån 471

4 Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 Flest båtar på Ostkusten Fritidsbåtsanvändningen är spridd över hela Sverige, men skiljer sig mellan olika områden beroende på de geografiska förutsättningarna. Under 2010 var det vanligast att de med små båtar hade sin hemmahamn i inlandsvatten, medan de som ägde större båtar hade dem vid havskusten. En skattning av båtbeståndet visar att det fanns flest båtar på Ostkusten. Båtbestånd efter geografisk fördelning 2010 Med 40 procent var båttypen Ruffad segelbåt den vanligaste på Ostkusten. Drygt en tredjedel av de båtar som fanns i inlandet tillhörde båttypen liten båt. Viktigt med frihet och naturupplevelser För drygt nio av tio personer var upplevelserna av frihet och natur viktigast när de vistades i fritidsbåten. För 89 procent var vädret viktigt och för 82 procent var tystnad och lugn viktigt. Nästan två tredjedelar av samtliga som hade vistats i en båt upplevde att båtlivet hade påverkat deras hälsa ganska eller mycket positivt. Endast 1 procent upplevde att båtlivet hade påverkat hälsan negativt. Positiv inställning till lagen om sjöfylleri År 2010 ändrades lagen om sjöfylleri. De nya alkoholgränserna är 0,2 promille för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Lagen omfattar de som kör en båt som är längre än 10 meter eller båtar som kan hålla en högre hastighet än 15 knop. Både båtföraren och personer ombord med uppgifter som är av betydelse för säkerheten till sjöss omfattas av den nya lagen. Lagändringen gör också att polisen och kustbevakningen har rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten. Det fanns en viss skillnad i inställningen till den nya lagen mellan de som ägde en båt och de som inte gjorde det. Jämförelsen visar att 90 procent av de som inte var båtägare var positivt inställda, medan det var 82 procent av båtägarna som var det. Två av tre har ingen båtexamen Enligt undersökningen var det inte så vanligt att båtägare hade någon form av båtexamen. Drygt två tredjedelar hade ingen examen, var femte hade förarintyg/skärgårdsskepparexamen och var tionde hade kustskepparintyg/skepparexamen. Bland de personer som ägde en båt med hastighet över 20 knop hade i regel fler examen. Även om många inte har någon formell båtexamen har drygt hälften av de som kör båt mer än 300 timmars körerfarenhet. Av de som kör båt med hastighet över 20 knop har drygt tre av fyra mer än 100 timmars erfarenhet. Motsvarande uppgift för båtar med max 20 knop är 70 procent. Resultatet av undersökningen visar att knappt 3 procent var med om en allvarligare båtincident under Nära en tredjedel av olyckorna handlade om att man hade kolliderat med en annan båt. Enligt Sjöfartsverkets sjöräddningsstatistik har antalet insatser från 2005 till 2010 varierat mellan 659 och 758. År 2007 var det en topp med 934 sjöräddningsinsatser. Under 2010 var det 29 personer som omkom eller saknades till följd av fritidsbåtsolyckor. Det är en minskning med nästan 15 procent jämfört med året innan. Definitioner Fritidsbåt är en privatägd båt som används som fritidsbåt t.ex. motorbåt, segelbåt, roddbåt, kajak, kanot, vattenskoter och jolle som inte är tillbehör till annan båt. Ej sjödugligt skick innebär att båten skulle behöva mer än en vanlig service för att kunna sjösättas. Möjlighet till enbart tillfällig övernattning innebär att båten inte har något slutet utrymme med acceptabel ståhöjd. Liten båt: Helt öppen båt med motor under 10 hk, eka, roddbåt, jolle, kanadensare och kajak. Ruffad motorbåt: Ruffad motorbåt avsedd för övernattning. Ruffad segelbåt: Ruffad segelbåt, motorseglare avsedd för övernattning. Källa: Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se) och Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se). 472 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Kultur och fritid 23.2 Bokläsning Reading År 2011 är det 40 procent av den vuxna befolkningen som läst en bok minst en gång i veckan under de senaste 12 månaderna. Samtidigt består stora skillnader i läsvanor mellan olika grupper av befolkningen. Under de senaste 25 åren har skaran av regelbundna bokläsare växt i Sverige. Från 1988 till 2011 har andelen som uppger att de läst någon bok minst någon gång i veckan under de senaste 12 månaderna ökat från 28 till 40 procent. Ökningen ägde framför allt rum under 2000-talets inledande år, vilket utöver sänkt bokmoms kan relateras till nya försäljningsställen, ökad pocketutgivning och en deckarvåg med många storsäljande författare. År 2005 och 2006 var gruppen regelbundna läsare som störst med toppnoteringen 42 procent. Kvinnor läser mer regelbundet än män Bokläsandet i Sverige karakteriseras av en stor könsskillnad och den har bestått under hela perioden År 1988 var andelen regelbundna läsare 35 procent bland kvinnor och 21 procent bland män. Motsvarande resultat för år 2011, med generellt fler regelbundna bokläsare i befolkningen, är 49 respektive 30 procent. Tvärtom är gruppen som inte har läst en bok under det senast året väsentligt större bland män än kvinnor. Andelen icke-läsande kvinnor har legat tämligen stabil under det senaste kvartsseklet. Bland män har däremot andelen icke-läsare successivt vuxit sedan slutet av talet, då gruppen utgjorde cirka 20 procent. År 2011 var det 26 procent män och 11 procent av kvinnor som svarade att de inte hade läst en bok det senaste året. Den sporadiska bokläsaren (som läst minst någon gång under de senaste 12 månaderna, men inte så ofta som varje vecka) är något mindre vanlig i dag än i slutet av 1980-talet. Det gäller både kvinnor och män. År 2011 är andelen sporadiska läsare ungefär lika stor bland kvinnor och män: 40 respektive 44 procent. Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter kön, procent Statistiska centralbyrån 473

6 Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 Var tredje läser skönlitteratur varje vecka Andra faktorer som har stor betydelse för bokläsandet är utbildning och social klass. I en jämförelse av personer som själva beskriver sig som boende i högre tjänstemannahem med dem boende i arbetarhem är andelen regelbundna läsare nästan den dubbla i de högre tjänstemannahemmen: 54 mot 29 procent (2011). 1 Det finns stor anledning att skilja på läsandet av skön- och facklitteratur. Till att börja med har det regelbundna läsandet av skönlitterära böcker mer än dubbelt så stor utbredning i befolkningen som läsandet av fackböcker. År 2011 uppger 34 procent att de läser en skönlitterär bok minst varje vecka och 13 procent en fackbok (i båda fallen inkluderas ljudböcker i frågan). Könsskillnaden i läsandet av skönlitteratur är densamma som för böcker allmänt: 44 procent av kvinnorna läser skönlitteratur minst varje vecka jämfört med 24 procent av männen. Statistiken visar också att andelen regelbundna läsare av skönlitteratur är tre gånger så stor bland dem med examen från högskola/ universitet jämfört med dem med grundskola som högsta utbildning: 51 respektive 16 procent. Vid motsvarande jämförelser ifråga om fackböcker finns ingen könsskillnad, däremot ökar utbildningsfaktorn ytterligare i betydelse. Andelen läsare av fackböcker är 26 procent bland högutbildade och 6 procent bland lågutbildade. Källa: Den nationella SOM-undersökningen Andelen regelbundna läsare av skönlitteratur respektive fackböcker i olika grupper 2011, procent Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter subjektiv klass ) Det ska noteras att enkätfrågans svarsalternativ Högre tjänstemannahem före 2009 års undersökning löd Högre tjänstemanna-/akademikerhem. 474 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Kultur och fritid Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund Sports clubs belonging to certain federations Gymnastik, fotboll och friidrott Fotboll är den överlägset största idrotten vad gäller antalet föreningar. Under hela den betraktade perioden har antalet legat mellan och Gymnastik och friidrott är de sporter som kommer närmast vad gäller antalet föreningar. Bägge har dock haft en nedåtgående trend under den betraktade perioden. Golf, ridsport och tennis Ridsporten hade en kraftig uppgång under 10-årsperioden , och ökade från 300 föreningar till över 900. Därefter har antalet förblivit tämligen konstant mellan 900 och Även golf har ökat men där har ökningen varit jämt fördelad över hela perioden. Beträffande tennis kan det vara värt att berätta att Björn Borg slutade 1982 (dock spelade han en match mot Henri Lecomte 1 april 1983). Bandy, innebandy och ishockey Innebandyn blev som namnet antyder en innesport och 1997 fanns hela föreningar, vilket var 8 gånger fler än Efter toppåret 1997 har antalet föreningar minskat och uppgår nu till drygt Beträffande ishockey och bandy kan man konstatera att antalet föreningar nu (2011) är lite lägre än Källa: Riksidrottsförbundet. Statistiska centralbyrån 475

8 Kultur och fritid Statistisk årsbok Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender Public libraries, cinemas and study circles trends Folkbibliotek, utlåning av böcker, miljoner Under perioden 1950 till 1978 ökade bokutlåningen från 17 miljoner lån till 78 miljoner lån per år. Därefter har upp- och nedgångar följt på varandra. Sedan 1996 har utlåningen generellt sett minskat. Källa: Kungliga biblioteket (www.kb.se). Biobesökare, miljoner År 2011 var antalet biobesök drygt 16,4 miljoner. Det är i nivå med antalet besök 25 år tidigare då den kontinuerliga minskning av antalet besök som pågått sedan seklets mitt bröts. De tre mest sedda filmerna under 2011 var: Harry Potter och Dödsrelikerna del 2, Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten samt Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet. Digitaliseringen av biograferna fortsatte under Vid årets utgång var 1/3 av landets biosalonger utrustade för att visa filmer digitalt. Källa: Svenska filminstitutet (www.sfi.se). Studiecirklar, tal Studiecirklar följer i stort sett samma utveckling som utlåningen av böcker på folkbiblioteken. Under perioden ökade antalet cirklar från till , dvs. mer än en tiodubbling. År 2011 hölls lite drygt studiecirklar av studieförbunden. Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). 476 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Kultur och fritid Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 2011, procent Persons taking a trip of at least one week duration, percent Hushållstyp 59 procent av befolkningen i åldern 16 år och äldre gjorde en semesterresa om minst en vecka Ser man till olika hushållstyper visar sig stora skillnader i resandet. Sålunda hade 50 procent av ensamstående med barn gjort en semesterresa. Motsvarande andel bland sammanboende med barn var 66 procent. SKL-region Ser man till regioner visar sig befolkningen i de tre storstadsområdena vara de som reser mest. 68 procent hade gjort en semesterresa under det senaste året. I glesbygdskommunerna i diagrammet betecknade som Övriga kommuner" (glesbygds- och varuproducerande kommuner samt övriga kommuner upp till invånare exkl. pendlingskommuner) var motsvarande andel 49 procent. Se Tabellanmärkningar. Socioekonomisk grupp Även när man studerar socioekonomiska grupper framkommer stora skillnader. Bland ej facklärda arbetare hade drygt 4 av 10 (43 procent) gjort en semesterresa. Bland högre tjänstemän hade 77 procent gjort en sådan resa. Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF (www.scb.se/le0101). Statistiska centralbyrån 477

10 Kultur och fritid Statistisk årsbok Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr Municipal operating costs for culture, SEK m Verksamhetsområde Area of activity Nettokostnader, miljoner kr Net costs, SEK m Nettokostnader per invånare, kr Net costs per inhabitant Allmän kulturverksamhet 1 General cultural activities Stöd till studieorganisationer Support for adult educational associations Bibliotek Libraries Musik-/kulturskola Schools of music/culture Totalt Total ) Allmän kulturverksamhet avser dels kulturverksamhet i kommunal regi, dels stöd till kulturella föreningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie OE 30 (www.scb.se/oe0107); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser County council operating costs for culture, current prices Kulturutgifter 1, mnkr Current costs 1, SEK m Kulturutgifter 1, kr per inv. Current costs 1, SEK/inhabitant ) Exkl. interna kostnader. Kulturutgifterna omfattar även kostnader för studieförbund, ungdomsorganisationer och lokalhållande föreningar. Excl. internal costs. County council operating costs for culture include costs for adult educational associations, youth organisations and organisations that provide facilities for community activities. Källa: SCB Statistiska meddelande, serie OE 24 (www.scb.se/oe0107); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi. 478 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2011 Research libraries, stocks and acquisitions Kultur och fritid Bibliotek Library Bibliotek, antal Libraries, number Böcker, seriella publikationer, hyllmeter Books, serial publications, meters of shelves Mediebestånd Media stocks Periodika, tryckt form, titlar, antal Periodical, in print, titles, number Periodika, elektr. form, titlar, antal Periodical electronic form, titles, number Databaser 1 Databases Förvärv av böcker och seriella publikationer, hyllmeter Acquisitions, book and serial publications, shelf meters Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Chalmers bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Kungl. Tekniska högskolans bibliotek Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Örebro universitetsbibliotek Specialbibliotek Special Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Konstbiblioteket/Nationalmuseum & Moderna Museet Naturvårdsverkets biblioteket Nordiska museets bibliotek Patent och registreringsverkets bibliotek Riksantikvarieämbetet Vitterhetsakademiens bibliotek Riksdagsbiblioteket Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitutets bibliotek Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Biblioteket VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC Samtliga 2 Total ) Fr.o.m års statistik efterfrågas "antal databaser" i stället för som tidigare "antal titlar i databaser". 2) Totalt 77 bibliotek med 199 serviceställen. There are 77 libraries with 199 service points. Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 2011 (www.kb.se). Statistiska centralbyrån 479

12 Kultur och fritid Statistisk årsbok Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 2011 Research libraries, media circulation, staff and costs Bibliotek Library Lokala lån Local circulation Ut- och inlåning Media circulation Lån till andra bibliotek, antal Interlibrary lending Inlån från andra bibliotek, antal Interlibrary loans received Personal, helårsverken Staff, person-years Totalt Total Därav bibliotekarier och dokumentalister 1 Driftkostnader, kr inkl. lokaler Operating costs Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Chalmers bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Kungl. Tekniska högskolans bibliotek Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Örebro universitetsbibliotek Specialbibliotek Special Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Konstbiblioteket/Nationalmuseum & Moderna Museet Naturvårdsverkets biblioteket Nordiska museets bibliotek Patent och registreringsverkets bibliotek Riksantikvarieämbetet Vitterhetsakademiens bibliotek Riksdagsbiblioteket Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitutets bibliotek Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Biblioteket VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC Samtliga Total ) Of whom librarians and documentalists. Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 2011 (www.kb.se). 480 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok 2013 Kultur och fritid Folkbibliotek Public libraries År 1 Year 1 Antal bibliotekssystem 2 Number of library systems 2 Bokbestånd, tal Book-stock, volumes in thousands AV-mediebestånd 3, tal Audiovisual media-stock, units in thousands 3 Summa Total Tidningar och tidskrifter, tal Årsprenumerationer Newspapers and periodicals Annual subscriptions År 1 Utlåning, tal Circulation, thousands Driftkostnader, tal kr Operating costs, thousands Böcker Books Skönlitteratur för vuxna Literature (fiction, poetry, drama) Andel lån av Fraction loans of Facklitteratur för vuxna Non-fiction literature Barnböcker Juvenile books AV-medier Audiovisual media Summa Böcker o.d. Books, etc. Därav för Of which for Personal Staff ) Förutom folkbiblioteken (290 st. år 2009) ingår uppgifter för Svenska sjömansbiblioteket t.o.m. 2007, sjukhusbiblioteken t.o.m. 2006, bibliotek för svenskar i utlandet t.o.m. 2000, truppförbandsbibliotek t.o.m och tal- och punktskriftsbiblioteket åren Figures for other libraries for example hospitals, seamen and Swedes abroad are included ) Ett bibliotekssystem utgörs av huvudbibliotek plus ev. filialer. A library system consists of a central library plus branch libraries, if any. 3) Fr.o.m inkl. e-musikbestånd. As from 2009 the media stock of e-music is included. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie Ku 11 ( 1997); Statens kulturråd och SCB ( 2008): Kulturen i siffror: Folkbiblioteken , Bibliotek 2009 (www.kulturradet.se), Bibliotek 2010 och 2011 (www.kb.se). Statistiska centralbyrån 481

14 Kultur och fritid Statistisk årsbok Studiecirklar Study circles Studieförbund 1 Adult educational associations Allmänna cirklar General study circles Samtliga Total Andel kvinnor % Of which women % Andel män % Of which men % ABF Cirklar Circles Deltagare Participants Bilda Cirklar Deltagare FU Cirklar Deltagare Ibn Rushd 2 Cirklar Deltagare KBV 3 Cirklar Deltagare Mbsk Cirklar Deltagare NBV Cirklar Deltagare Sensus Cirklar Deltagare Sfr Cirklar Deltagare SISU 4 Cirklar Deltagare SV Cirklar Deltagare Summa Cirklar Total Deltagare ) Statsunderstödda studieförbund. (ABF = Arbetarnas bildningsförbund, FU = Folkuniversitetet, KBV = Kulturens Bildningsverksamhet, Mbsk = Studieförbundet Medborgarskolan, NBV = Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Sfr = Studiefrämjandet, SV = Studieförbundet Vuxenskolan). 2) Ibn Rushd är ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan den 1 januari ) Kulturens Bildningsverksamhet startade som godkänt studieförbund i juli ) SISU erhåller fr.o.m statsbidrag via särskild förordning och ingår inte längre i statistiken. Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). 482 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Studieförbundens kulturprogram Adult educational associations cultural programmes Kultur och fritid Samtliga Total Andel kvinnor % Of which women % Andel män % Of which men % Föreläsningar Lectures Arrangemang Events Besökare Participants Sång/Musik Song/Music Arrangemang Besökare Dramatisk framställning Drama Arrangemang Besökare Film/Foto/Bild Film/Photo/Art Arrangemang Besökare Dans Dance Arrangemang Besökare Utställningar Exhibitions Arrangemang Besökare Konst/Konsthantverk Art/Handicraft Arrangemang Besökare Litteratur Literature Arrangemang Besökare Tvärkulturell verksamhet Intercultural activity Arrangemang Besökare Summa Total Arrangemang Besökare Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). Statistiska centralbyrån 483

16 Kultur och fritid Statistisk årsbok Bokproduktion, översikt Book production, overview År Year Böcker, broschyrer 1 Books, pamphlets 1 Facklitteratur Non-fiction Skönlitteratur Fiction, poetry, drama Barn- och ungdomslitteratur Juvenile books Summa Total ) Exkl. lösa kartor och talskivor. Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. Fr.o.m ingår delar i universitetens rapportserier. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. A pamphlet is a book with less than 49 pages. As of 2004 research reports from universities are included. 2) Fr.o.m ingår doktorsavhandlingar från tekniska och naturvetenskapliga och medicinska universitets- och högskoleinstitutioner registrerade på en lägre beskrivningsnivå än övrigt material. As of 2004 theses from universities within the fields of technology, natural sciences and medicine registered at a lower level of description than other material are included. 3) Fr.o.m redovisas inte längre delar i rapportserier samt viss annan "grå" utgivning. Siffrorna är av denna anledning betydligt lägre än för tidigare år. As of 2011 parts of reportseries and some other gray literature are not included. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin Språk Language Bokproduktion efter språk Book production by language Totalt Total Facklitteratur 1 Skönlitteratur 2 Barnoch ungdomslitteratur 3 Böcker, broschyrer 4 Books, pamphlets Originalarbeten Original works Svenska Swedish Engelska English Franska French Tyska German Övriga språk Other languages Översättningar Translations Originalspråk By original language Danska Danish Norska Norwegian Engelska Franska Tyska Övriga språk ) Non-fiction. 2) Fiction, poetry, drama. 3) Juvenile books. 4) Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. A pamphlet is a book with less than 49 pages. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin. 484 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Bokproduktion efter ämnesområde Book production by subject Kultur och fritid Ämnesområde Subject Böcker, broschyrer 1 Books, pamphlets Totalt Total Nya verk First editions Nya upplagor och nytryck Reeditions, reprints A. Bok- och biblioteksväsen Bibliography and library science B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll General works C. Religion Religion D. Filosofi och psykologi Philosophy and psychology E. Uppfostran och undervisning Education F. Språkvetenskap Philology G. Litteraturvetenskap Literary history H. Skönlitteratur Literature (fiction, poetry, drama) Svensk i original Swedish literature Utländsk i svensk översättning Foreign literature translated into Swedish På främmande språk In languages other than Swedish I. Konst, musik, teater, film Fine arts, music, theatre, film J. Arkeologi Archaeology K. Historia History L. Biografi med genealogi Biography and genealogy M. Etnografi, socialantropologi och etnologi Ethnography and anthropology N. Geografi Geography O. Samhälls- och rättsvetenskap Social sciences and law P. Teknik, industri, kommunikationer Technology, manufacturing, communications Q. Ekonomi och näringsväsen Economics R. Idrott, lek och spel Sports and games S. Militärväsen Military and naval science T. Matematik Mathematics U. Naturvetenskap Physical science V. Medicin Medicine X. Musikalier Musical scores u. Böcker för barn och ungdom Juvenile books Svensk skönlitteratur Swedish fiction Utländsk skönlitteratur i svensk översättning Foreign fiction translated into Swedish Övrig skönlitteratur Other fiction Övriga böcker för barn och ungdom Other juvenile books Total bokproduktion Total ) Exkl. lösa kartor och talskivor. Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. A pamphlet is a book with less than 49 pages. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin. Statistiska centralbyrån 485

18 Kultur och fritid Statistisk årsbok Dagstidningar Daily newspapers Antal tidningar Number of newspapers Borgerliga 1 Non-Socialist Socialistiska Socialist Övriga 3 Other Nettoupplaga 4 Net circulation 4 Samtliga, tal Borgerliga Socialistiska Övriga Storstadspress 5, tal Metropolitan press Borgerliga Socialistiska Övriga ) Moderata samlingspartiet, Oberoende liberala, Centern, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna m.fl. Conservatives, Independent Liberals, Centre Party, Liberals, Christian Democrats, etc. 2) Social Democrats, Communists and Syndicalists. 3) Neutrala, partipolitiskt obundna. Neutral and independent. 4) Genomsnittlig nettoupplaga på vardagar. Tidningen Aftonbladet ingår inte Nettoupplaga Average weekday net circulation. The paper Aftonbladet is not included in Net Circulation ) Utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Newspapers published in Stockholm, Göteborg and Malmö. Se Tabellanmärkningar. Källa: Tidningsstatistik AB, TS (www.ts.se) Tidskrifter Weeklies and periodicals Antal tidskrifter 1 Number of periodicals Huvudsakligen veckoutgivna 2 Weeklies Övriga tidskrifter (exkl. serietidningar) 3 Other weeklies and periodicals (excl. comics) Serietidningar Comics Nettoupplaga, tal Net circulation Huvudsakligen veckoutgivna Övriga tidskrifter (exkl. serietidningar) Serietidningar ) Definition av Tidskrifter, se Tabellanmärkningar. 2) Avser konsumentinriktade tidskrifter. Consumer-oriented periodicals. 3) Övriga tidskrifter: fack- och f.d. populärpress. Other periodicals: professional and former popular press. Se Tabellanmärkningar. Källa: Tidningsstatistik AB, TS (www.ts.se) Genomsnittligt antal betalda TV-avgifter under året Average number of TV-licences paid during the year TV-avgifter, tal TV-licences Antal per inv. 2 Per inhabitants ) Reglerna för juridiska personer ändrades , varefter de endast betalar en avgift oavsett antal mottagare. 2) Beräknat på medelfolkmängden. Källa: Radiotjänst i Kiruna AB (www.radiotjanst.se). 486 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Biografer, biografbesökare och filmer Cinemas, cinema goers and films Kultur och fritid Biografer Cinemas Biosalonger Cinema auditoriums Biografbesökare, milj. Cinema audiences, millions 14,6 15,3 14,9 15,3 17,4 15,8 16,4 Biljettintäkter, brutto, mnkr Revenue Filmpremiärer New films Nya utländska filmer New foreign films Nya svenska filmer New Swedish films Källa: Svenska filminstitutet (www.sfi.se) Granskade långfilmer Films censored Granskade långfilmer Films censored Därav pornografiska Of which pornographic Se Tabellanmärkningar. Källa: Statens biografbyrå ( ), Statens medieråd 2010 (www.statensmedierad.se) Museer och offentliga konsthallar 2010 Museums and Exhibition Halls Museer 1 Museums Besök Visits Personal, årsverken Staff personyears Intäkter, kr Income Statsbidrag State grants Därav Of which Landstingsbidrag County council grants Kommunbidrag Municipal grants Entréintäkter Entrance fees Centrala museer Central museums Arbetets museum Arkitekturmuseet Armémuseum Etnografiska museet Flygvapenmuseum Hallwylska museet Historiska museet Livrustkammaren Marinmuseum Medelhavsmuseet Moderna Museet Musik- och Teatermuseet Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Prins Eugens Waldemarsudde Sjöhistoriska museet Skansen Skoklosters slott Tekniska museet Vasamuseet Världskulturmuseet Östasiatiska museet Statistiska centralbyrån 487

20 Kultur och fritid Statistisk årsbok Museer och offentliga konsthallar 2010 (forts.) Museer 1 Besök Personal, årsverken Intäkter, kr Statsbidrag Landstingsbidrag Därav Kommunbidrag Entréintäkter Regionala museum Regional museums Blekinge Museum Bohusläns museum och Konsthall Gotlands museum Göteborgs Naturhistoriska Museum Hallands Konstmuseum Hallands kulturhistoriska museum Jämtlands läns museum Jamtli Jönköpings läns museum Kalmar Konstmuseum Kalmar läns museum Kulturen i Lund Länsmuseet Gävleborg Nordiska Akvarellmuseet Norrbottens museum Regionmuseum Västra Götaland Stiftelsen Dalarnas museum Stockholms läns museum Sörmlands museum Upplandsmuseet Värmlands museum Västerbottens museum Västergötlands museum Västmanlands läns museum Örebro läns museum Östergötlands länsmuseum Övriga museum Other museums Bergianska trädgården Dansmuseet Ekomuseum Bergslagen Friluftsmuseet Gamla Linköping Grenna Museum Andréexpeditionen Polarcenter Göteborgs Stadsmuseum Hälsinglands museum Länsmuseet Västernorrland Malmö museer Millesgården Naturum Nationalparkernas hus Polismuseet Postmuseum Röhsska museet Sjöfartmuseet i Göteborg Stockholms Stadsmuseum Torekällbergets museum Uppsala linneanska trädgårdar Zornsamlingarna ) Många museer och konsthallar har organisatoriska förhållanden som gör det svårt att exakt specificera och klassificera vissa uppgifter som efterfrågas. Kulturrådet och uppgiftslämnarna arbetar kontinuerligt för att försöka förbättra statistiken genom att förtydliga vilka uppgifter som efterfrågas. Statistiken förbättras år från år dels genom att de uppgifter som museer och konsthallar lämnar kvalitetsgranskas, dels genom de återkontakter som sker med uppgiftslämnarna. I förlängningen innebär detta att de uppgifter som enskilda museer lämnat kan skilja sig avsevärt mellan åren vilket man bör vara uppmärksam på om man granskar materialet i detalj. 2) Inklusive Cosmonova. Källa: Statens kulturråd (www.kulturradet.se). 488 Statistiska centralbyrån

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 Libraries 2009 Bibliotek 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed in Sweden by Elanders

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 Kulturfakta 2014:2 Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Vem besöker de centrala museerna?

Vem besöker de centrala museerna? Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag Överlämnad till regeringen den 2013-12-13 Reviderad 2014-02-05 Förord...3 Sammanfattning...4 Summary...5 Inledning...6 Uppdraget...6

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun

Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun Flyttströmmar till och från Jönköpings kommun STADSKONTORET l JANUARI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Andreas Zeidlitz Tina Wallin Bearbetning Karin Lundbrant Mano Barmano Omslag och layout

Läs mer

Genusaspekter på transporter

Genusaspekter på transporter Genusaspekter på transporter litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och bilanvändning ANNIKA CARLSSON-KANYAMA, JANNE ÅKERSTRÖM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Fakta om båtlivet i Sverige 2014

Fakta om båtlivet i Sverige 2014 Fakta om båtlivet i Sverige 2014 innehåll Båtsverige 4 7 8 12 16 18 19 20 21 26 28 36 38 39 Båtfakta Båtarnas värde Båtlivet Båtturism Båtliv omsätter miljarder Båtmarknad Båtlivsorganisationer Båtmässor

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR?

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? den europeiske patienten VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? OM LANDSTINGENS SATSNINGAR PÅ FILM- INDUSTRI, STUDIECIRKLAR OCH ANNAT SVEND DAHL www.timbro.se/innehall/isbn=9175667652&flik=4 AUGUSTI

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2011 En beskrivning av ungdomars villkor 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvilkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län

En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län En översikt i siffror av Kulturella och Kreativa Näringar i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord:... 3 Sammanfattning... 3 Summary in English... 3 Det var en gång en kommunal

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer