Kultur och fritid Culture and leisure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och fritid Culture and leisure"

Transkript

1 Kultur och fritid Culture and leisure Foto: Monica Holmberg

2 Kultur och fritid Statistisk årsbok Kultur och fritid Culture and leisure 23.1 Det svenska båtlivet Boating in Sweden 23.2 Bokläsning Reading 23.3 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund Sports clubs belonging to certain federations 23.4 Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender Public libraries, cinemas and study circles trends 23.5 Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 2011, procent Persons taking a trip of at least one week duration, percent 23.6 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr Municipal operating costs for culture, SEK m 23.7 Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser County council operating costs for culture, current prices 23.8 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt Research libraries, stocks and acquisitions 23.9 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader Research libraries, media circulation, staff and costs Folkbibliotek Public libraries Studiecirklar Study circles Studieförbundens kulturprogram Adult educational associations cultural programmes Bokproduktion, översikt Book production, overview Bokproduktion efter språk Book production by language Bokproduktion efter ämnesområde Book production by subject Dagstidningar Daily newspapers Tidskrifter Weeklies and periodicals Genomsnittligt antal betalda TVavgifter under året Average number of TV-licences paid during the year Biografer, biografbesökare och filmer Cinemas, cinema goers and films Granskade långfilmer Films censored Museer och offentliga konsthallar Museums and Exhibition Halls Orkestrar och regional musikverksamhet, verksamhet och ekonomi Orchestras and regional music organisations, activities and finances Teater och dans, verksamhet och ekonomi Theatre and dance, activities and finances Antal idrottsföreningar och utövade idrotter Number of sports clubs and types of sports Idrottsföreningar efter specialförbund den 1 januari Sports clubs belonging to federations Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 2011, procent Persons who have taken a holiday trip of at least one week, had access to a holiday home, and persons who have not taken a holiday trip of at least one week nor had access to a holiday home, percent Personer 16 år och äldre som ägnar sig åt bokläsning och lyssnar på talböcker 2011, procent Persons reading books and listening to talking books, percent Personer 16 år och äldre som under de senaste 12 månaderna 2011 strövat i skog och mark, procent Persons who walked in forests and fields during a twelve month period 2011, percent 470 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Det svenska båtlivet Boating in Sweden Sverige har en levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla. Det ger bra förutsättningar för båtlivet som betyder mycket för många regioner, företag och utövare. Kultur och fritid År 2010 vistades cirka 2,5 miljoner svenskar mellan år i en fritidsbåt i Sverige, enligt Transportstyrelsens Båtlivsundersökning. Det innebär att det var cirka 38 procent som tillbringade tid i egen eller annans fritidsbåt vid minst ett tillfälle. Det är en ökning med 8 procent sedan den förra undersökningen år Antal båtägare ökar År 2010 ägde nästan 18 procent en eller flera fritidsbåtar. Det är en ökning med nära 3 procent sedan En annan skillnad vi kan utläsa mellan åren är att det år 2010 är mer vanligt att äga mer än en båt. Det var 24 procent av hushållen som ägde två båtar eller fler, jämfört med 21 procent De svenska hushållen som ingick i undersökningen 2010 ägde ungefär fritidsbåtar, varav cirka var i sjödugligt skick. Den vanligaste båttypen var en motorbåt utan övernattningsmöjlighet med motor på minst 10 hk. Det var nästan en tredjedel av hushållen som ägde en sådan båt. Olika användningsområden för små och stora båtar Drygt åtta av tio båtar användes någon gång under Under perioden maj till september användes båtar per dag och i genomsnitt var 2,8 personer med på dessa turer. Juli var den månad då flest personer var ute med sin båt, och då användes båten i genomsnitt tio dagar. Fritidsbåten används oftast till dagsturer och fisketurer. Det gäller framför allt mindre båtar och ruffade motorbåtar. Däremot används ruffade segelbåtar främst till längre turer med övernattning. De båtar som användes oftast var segelbåtar med möjlighet till tillfällig övernattning. 99 procent använde sin segelbåt, medan det bara var cirka sex av tio som använde sina kajaker, kanadensare, ekor, roddbåtar och jollar. Foto: Jan-Aage Haaland Statistiska centralbyrån 471

4 Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 Flest båtar på Ostkusten Fritidsbåtsanvändningen är spridd över hela Sverige, men skiljer sig mellan olika områden beroende på de geografiska förutsättningarna. Under 2010 var det vanligast att de med små båtar hade sin hemmahamn i inlandsvatten, medan de som ägde större båtar hade dem vid havskusten. En skattning av båtbeståndet visar att det fanns flest båtar på Ostkusten. Båtbestånd efter geografisk fördelning 2010 Med 40 procent var båttypen Ruffad segelbåt den vanligaste på Ostkusten. Drygt en tredjedel av de båtar som fanns i inlandet tillhörde båttypen liten båt. Viktigt med frihet och naturupplevelser För drygt nio av tio personer var upplevelserna av frihet och natur viktigast när de vistades i fritidsbåten. För 89 procent var vädret viktigt och för 82 procent var tystnad och lugn viktigt. Nästan två tredjedelar av samtliga som hade vistats i en båt upplevde att båtlivet hade påverkat deras hälsa ganska eller mycket positivt. Endast 1 procent upplevde att båtlivet hade påverkat hälsan negativt. Positiv inställning till lagen om sjöfylleri År 2010 ändrades lagen om sjöfylleri. De nya alkoholgränserna är 0,2 promille för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Lagen omfattar de som kör en båt som är längre än 10 meter eller båtar som kan hålla en högre hastighet än 15 knop. Både båtföraren och personer ombord med uppgifter som är av betydelse för säkerheten till sjöss omfattas av den nya lagen. Lagändringen gör också att polisen och kustbevakningen har rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten. Det fanns en viss skillnad i inställningen till den nya lagen mellan de som ägde en båt och de som inte gjorde det. Jämförelsen visar att 90 procent av de som inte var båtägare var positivt inställda, medan det var 82 procent av båtägarna som var det. Två av tre har ingen båtexamen Enligt undersökningen var det inte så vanligt att båtägare hade någon form av båtexamen. Drygt två tredjedelar hade ingen examen, var femte hade förarintyg/skärgårdsskepparexamen och var tionde hade kustskepparintyg/skepparexamen. Bland de personer som ägde en båt med hastighet över 20 knop hade i regel fler examen. Även om många inte har någon formell båtexamen har drygt hälften av de som kör båt mer än 300 timmars körerfarenhet. Av de som kör båt med hastighet över 20 knop har drygt tre av fyra mer än 100 timmars erfarenhet. Motsvarande uppgift för båtar med max 20 knop är 70 procent. Resultatet av undersökningen visar att knappt 3 procent var med om en allvarligare båtincident under Nära en tredjedel av olyckorna handlade om att man hade kolliderat med en annan båt. Enligt Sjöfartsverkets sjöräddningsstatistik har antalet insatser från 2005 till 2010 varierat mellan 659 och 758. År 2007 var det en topp med 934 sjöräddningsinsatser. Under 2010 var det 29 personer som omkom eller saknades till följd av fritidsbåtsolyckor. Det är en minskning med nästan 15 procent jämfört med året innan. Definitioner Fritidsbåt är en privatägd båt som används som fritidsbåt t.ex. motorbåt, segelbåt, roddbåt, kajak, kanot, vattenskoter och jolle som inte är tillbehör till annan båt. Ej sjödugligt skick innebär att båten skulle behöva mer än en vanlig service för att kunna sjösättas. Möjlighet till enbart tillfällig övernattning innebär att båten inte har något slutet utrymme med acceptabel ståhöjd. Liten båt: Helt öppen båt med motor under 10 hk, eka, roddbåt, jolle, kanadensare och kajak. Ruffad motorbåt: Ruffad motorbåt avsedd för övernattning. Ruffad segelbåt: Ruffad segelbåt, motorseglare avsedd för övernattning. Källa: Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se) och Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se). 472 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2013 Kultur och fritid 23.2 Bokläsning Reading År 2011 är det 40 procent av den vuxna befolkningen som läst en bok minst en gång i veckan under de senaste 12 månaderna. Samtidigt består stora skillnader i läsvanor mellan olika grupper av befolkningen. Under de senaste 25 åren har skaran av regelbundna bokläsare växt i Sverige. Från 1988 till 2011 har andelen som uppger att de läst någon bok minst någon gång i veckan under de senaste 12 månaderna ökat från 28 till 40 procent. Ökningen ägde framför allt rum under 2000-talets inledande år, vilket utöver sänkt bokmoms kan relateras till nya försäljningsställen, ökad pocketutgivning och en deckarvåg med många storsäljande författare. År 2005 och 2006 var gruppen regelbundna läsare som störst med toppnoteringen 42 procent. Kvinnor läser mer regelbundet än män Bokläsandet i Sverige karakteriseras av en stor könsskillnad och den har bestått under hela perioden År 1988 var andelen regelbundna läsare 35 procent bland kvinnor och 21 procent bland män. Motsvarande resultat för år 2011, med generellt fler regelbundna bokläsare i befolkningen, är 49 respektive 30 procent. Tvärtom är gruppen som inte har läst en bok under det senast året väsentligt större bland män än kvinnor. Andelen icke-läsande kvinnor har legat tämligen stabil under det senaste kvartsseklet. Bland män har däremot andelen icke-läsare successivt vuxit sedan slutet av talet, då gruppen utgjorde cirka 20 procent. År 2011 var det 26 procent män och 11 procent av kvinnor som svarade att de inte hade läst en bok det senaste året. Den sporadiska bokläsaren (som läst minst någon gång under de senaste 12 månaderna, men inte så ofta som varje vecka) är något mindre vanlig i dag än i slutet av 1980-talet. Det gäller både kvinnor och män. År 2011 är andelen sporadiska läsare ungefär lika stor bland kvinnor och män: 40 respektive 44 procent. Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter kön, procent Statistiska centralbyrån 473

6 Kultur och fritid Statistisk årsbok 2013 Var tredje läser skönlitteratur varje vecka Andra faktorer som har stor betydelse för bokläsandet är utbildning och social klass. I en jämförelse av personer som själva beskriver sig som boende i högre tjänstemannahem med dem boende i arbetarhem är andelen regelbundna läsare nästan den dubbla i de högre tjänstemannahemmen: 54 mot 29 procent (2011). 1 Det finns stor anledning att skilja på läsandet av skön- och facklitteratur. Till att börja med har det regelbundna läsandet av skönlitterära böcker mer än dubbelt så stor utbredning i befolkningen som läsandet av fackböcker. År 2011 uppger 34 procent att de läser en skönlitterär bok minst varje vecka och 13 procent en fackbok (i båda fallen inkluderas ljudböcker i frågan). Könsskillnaden i läsandet av skönlitteratur är densamma som för böcker allmänt: 44 procent av kvinnorna läser skönlitteratur minst varje vecka jämfört med 24 procent av männen. Statistiken visar också att andelen regelbundna läsare av skönlitteratur är tre gånger så stor bland dem med examen från högskola/ universitet jämfört med dem med grundskola som högsta utbildning: 51 respektive 16 procent. Vid motsvarande jämförelser ifråga om fackböcker finns ingen könsskillnad, däremot ökar utbildningsfaktorn ytterligare i betydelse. Andelen läsare av fackböcker är 26 procent bland högutbildade och 6 procent bland lågutbildade. Källa: Den nationella SOM-undersökningen Andelen regelbundna läsare av skönlitteratur respektive fackböcker i olika grupper 2011, procent Regelbundna läsare, sporadiska läsare och icke-läsare enligt SOM-undersökningarna efter subjektiv klass ) Det ska noteras att enkätfrågans svarsalternativ Högre tjänstemannahem före 2009 års undersökning löd Högre tjänstemanna-/akademikerhem. 474 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Kultur och fritid Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund Sports clubs belonging to certain federations Gymnastik, fotboll och friidrott Fotboll är den överlägset största idrotten vad gäller antalet föreningar. Under hela den betraktade perioden har antalet legat mellan och Gymnastik och friidrott är de sporter som kommer närmast vad gäller antalet föreningar. Bägge har dock haft en nedåtgående trend under den betraktade perioden. Golf, ridsport och tennis Ridsporten hade en kraftig uppgång under 10-årsperioden , och ökade från 300 föreningar till över 900. Därefter har antalet förblivit tämligen konstant mellan 900 och Även golf har ökat men där har ökningen varit jämt fördelad över hela perioden. Beträffande tennis kan det vara värt att berätta att Björn Borg slutade 1982 (dock spelade han en match mot Henri Lecomte 1 april 1983). Bandy, innebandy och ishockey Innebandyn blev som namnet antyder en innesport och 1997 fanns hela föreningar, vilket var 8 gånger fler än Efter toppåret 1997 har antalet föreningar minskat och uppgår nu till drygt Beträffande ishockey och bandy kan man konstatera att antalet föreningar nu (2011) är lite lägre än Källa: Riksidrottsförbundet. Statistiska centralbyrån 475

8 Kultur och fritid Statistisk årsbok Folkbibliotek, bio och studiecirklar trender Public libraries, cinemas and study circles trends Folkbibliotek, utlåning av böcker, miljoner Under perioden 1950 till 1978 ökade bokutlåningen från 17 miljoner lån till 78 miljoner lån per år. Därefter har upp- och nedgångar följt på varandra. Sedan 1996 har utlåningen generellt sett minskat. Källa: Kungliga biblioteket (www.kb.se). Biobesökare, miljoner År 2011 var antalet biobesök drygt 16,4 miljoner. Det är i nivå med antalet besök 25 år tidigare då den kontinuerliga minskning av antalet besök som pågått sedan seklets mitt bröts. De tre mest sedda filmerna under 2011 var: Harry Potter och Dödsrelikerna del 2, Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten samt Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet. Digitaliseringen av biograferna fortsatte under Vid årets utgång var 1/3 av landets biosalonger utrustade för att visa filmer digitalt. Källa: Svenska filminstitutet (www.sfi.se). Studiecirklar, tal Studiecirklar följer i stort sett samma utveckling som utlåningen av böcker på folkbiblioteken. Under perioden ökade antalet cirklar från till , dvs. mer än en tiodubbling. År 2011 hölls lite drygt studiecirklar av studieförbunden. Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). 476 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Kultur och fritid Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om minst en vecka 2011, procent Persons taking a trip of at least one week duration, percent Hushållstyp 59 procent av befolkningen i åldern 16 år och äldre gjorde en semesterresa om minst en vecka Ser man till olika hushållstyper visar sig stora skillnader i resandet. Sålunda hade 50 procent av ensamstående med barn gjort en semesterresa. Motsvarande andel bland sammanboende med barn var 66 procent. SKL-region Ser man till regioner visar sig befolkningen i de tre storstadsområdena vara de som reser mest. 68 procent hade gjort en semesterresa under det senaste året. I glesbygdskommunerna i diagrammet betecknade som Övriga kommuner" (glesbygds- och varuproducerande kommuner samt övriga kommuner upp till invånare exkl. pendlingskommuner) var motsvarande andel 49 procent. Se Tabellanmärkningar. Socioekonomisk grupp Även när man studerar socioekonomiska grupper framkommer stora skillnader. Bland ej facklärda arbetare hade drygt 4 av 10 (43 procent) gjort en semesterresa. Bland högre tjänstemän hade 77 procent gjort en sådan resa. Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF (www.scb.se/le0101). Statistiska centralbyrån 477

10 Kultur och fritid Statistisk årsbok Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, mnkr Municipal operating costs for culture, SEK m Verksamhetsområde Area of activity Nettokostnader, miljoner kr Net costs, SEK m Nettokostnader per invånare, kr Net costs per inhabitant Allmän kulturverksamhet 1 General cultural activities Stöd till studieorganisationer Support for adult educational associations Bibliotek Libraries Musik-/kulturskola Schools of music/culture Totalt Total ) Allmän kulturverksamhet avser dels kulturverksamhet i kommunal regi, dels stöd till kulturella föreningar. Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie OE 30 (www.scb.se/oe0107); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet, löpande priser County council operating costs for culture, current prices Kulturutgifter 1, mnkr Current costs 1, SEK m Kulturutgifter 1, kr per inv. Current costs 1, SEK/inhabitant ) Exkl. interna kostnader. Kulturutgifterna omfattar även kostnader för studieförbund, ungdomsorganisationer och lokalhållande föreningar. Excl. internal costs. County council operating costs for culture include costs for adult educational associations, youth organisations and organisations that provide facilities for community activities. Källa: SCB Statistiska meddelande, serie OE 24 (www.scb.se/oe0107); Statistikdatabasen: Offentlig ekonomi. 478 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2011 Research libraries, stocks and acquisitions Kultur och fritid Bibliotek Library Bibliotek, antal Libraries, number Böcker, seriella publikationer, hyllmeter Books, serial publications, meters of shelves Mediebestånd Media stocks Periodika, tryckt form, titlar, antal Periodical, in print, titles, number Periodika, elektr. form, titlar, antal Periodical electronic form, titles, number Databaser 1 Databases Förvärv av böcker och seriella publikationer, hyllmeter Acquisitions, book and serial publications, shelf meters Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Chalmers bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Kungl. Tekniska högskolans bibliotek Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Örebro universitetsbibliotek Specialbibliotek Special Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Konstbiblioteket/Nationalmuseum & Moderna Museet Naturvårdsverkets biblioteket Nordiska museets bibliotek Patent och registreringsverkets bibliotek Riksantikvarieämbetet Vitterhetsakademiens bibliotek Riksdagsbiblioteket Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitutets bibliotek Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Biblioteket VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC Samtliga 2 Total ) Fr.o.m års statistik efterfrågas "antal databaser" i stället för som tidigare "antal titlar i databaser". 2) Totalt 77 bibliotek med 199 serviceställen. There are 77 libraries with 199 service points. Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 2011 (www.kb.se). Statistiska centralbyrån 479

12 Kultur och fritid Statistisk årsbok Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 2011 Research libraries, media circulation, staff and costs Bibliotek Library Lokala lån Local circulation Ut- och inlåning Media circulation Lån till andra bibliotek, antal Interlibrary lending Inlån från andra bibliotek, antal Interlibrary loans received Personal, helårsverken Staff, person-years Totalt Total Därav bibliotekarier och dokumentalister 1 Driftkostnader, kr inkl. lokaler Operating costs Nationalbibliotek National Library Kungliga biblioteket Högskolebibliotek University Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Chalmers bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek Handelshögskolan i Stockholm. Biblioteket Karlstads universitetsbibliotek Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Kungl. Tekniska högskolans bibliotek Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek Luleå universitetsbibliotek Lunds universitets bibliotek Stockholms universitetsbibliotek Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek Umeå universitetsbibliotek Uppsala universitetsbibliotek Örebro universitetsbibliotek Specialbibliotek Special Libraries Därav bibliotek vid Of which libraries at Konstbiblioteket/Nationalmuseum & Moderna Museet Naturvårdsverkets biblioteket Nordiska museets bibliotek Patent och registreringsverkets bibliotek Riksantikvarieämbetet Vitterhetsakademiens bibliotek Riksdagsbiblioteket Statistiska centralbyråns bibliotek Svenska barnboksinstitutets bibliotek Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Biblioteket VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC Samtliga Total ) Of whom librarians and documentalists. Källa: Kungliga Biblioteket, Bibliotek 2011 (www.kb.se). 480 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok 2013 Kultur och fritid Folkbibliotek Public libraries År 1 Year 1 Antal bibliotekssystem 2 Number of library systems 2 Bokbestånd, tal Book-stock, volumes in thousands AV-mediebestånd 3, tal Audiovisual media-stock, units in thousands 3 Summa Total Tidningar och tidskrifter, tal Årsprenumerationer Newspapers and periodicals Annual subscriptions År 1 Utlåning, tal Circulation, thousands Driftkostnader, tal kr Operating costs, thousands Böcker Books Skönlitteratur för vuxna Literature (fiction, poetry, drama) Andel lån av Fraction loans of Facklitteratur för vuxna Non-fiction literature Barnböcker Juvenile books AV-medier Audiovisual media Summa Böcker o.d. Books, etc. Därav för Of which for Personal Staff ) Förutom folkbiblioteken (290 st. år 2009) ingår uppgifter för Svenska sjömansbiblioteket t.o.m. 2007, sjukhusbiblioteken t.o.m. 2006, bibliotek för svenskar i utlandet t.o.m. 2000, truppförbandsbibliotek t.o.m och tal- och punktskriftsbiblioteket åren Figures for other libraries for example hospitals, seamen and Swedes abroad are included ) Ett bibliotekssystem utgörs av huvudbibliotek plus ev. filialer. A library system consists of a central library plus branch libraries, if any. 3) Fr.o.m inkl. e-musikbestånd. As from 2009 the media stock of e-music is included. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie Ku 11 ( 1997); Statens kulturråd och SCB ( 2008): Kulturen i siffror: Folkbiblioteken , Bibliotek 2009 (www.kulturradet.se), Bibliotek 2010 och 2011 (www.kb.se). Statistiska centralbyrån 481

14 Kultur och fritid Statistisk årsbok Studiecirklar Study circles Studieförbund 1 Adult educational associations Allmänna cirklar General study circles Samtliga Total Andel kvinnor % Of which women % Andel män % Of which men % ABF Cirklar Circles Deltagare Participants Bilda Cirklar Deltagare FU Cirklar Deltagare Ibn Rushd 2 Cirklar Deltagare KBV 3 Cirklar Deltagare Mbsk Cirklar Deltagare NBV Cirklar Deltagare Sensus Cirklar Deltagare Sfr Cirklar Deltagare SISU 4 Cirklar Deltagare SV Cirklar Deltagare Summa Cirklar Total Deltagare ) Statsunderstödda studieförbund. (ABF = Arbetarnas bildningsförbund, FU = Folkuniversitetet, KBV = Kulturens Bildningsverksamhet, Mbsk = Studieförbundet Medborgarskolan, NBV = Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Sfr = Studiefrämjandet, SV = Studieförbundet Vuxenskolan). 2) Ibn Rushd är ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund sedan den 1 januari ) Kulturens Bildningsverksamhet startade som godkänt studieförbund i juli ) SISU erhåller fr.o.m statsbidrag via särskild förordning och ingår inte längre i statistiken. Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). 482 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Studieförbundens kulturprogram Adult educational associations cultural programmes Kultur och fritid Samtliga Total Andel kvinnor % Of which women % Andel män % Of which men % Föreläsningar Lectures Arrangemang Events Besökare Participants Sång/Musik Song/Music Arrangemang Besökare Dramatisk framställning Drama Arrangemang Besökare Film/Foto/Bild Film/Photo/Art Arrangemang Besökare Dans Dance Arrangemang Besökare Utställningar Exhibitions Arrangemang Besökare Konst/Konsthantverk Art/Handicraft Arrangemang Besökare Litteratur Literature Arrangemang Besökare Tvärkulturell verksamhet Intercultural activity Arrangemang Besökare Summa Total Arrangemang Besökare Källa: Folkbildningsrådet (www.folkbildning.se). Statistiska centralbyrån 483

16 Kultur och fritid Statistisk årsbok Bokproduktion, översikt Book production, overview År Year Böcker, broschyrer 1 Books, pamphlets 1 Facklitteratur Non-fiction Skönlitteratur Fiction, poetry, drama Barn- och ungdomslitteratur Juvenile books Summa Total ) Exkl. lösa kartor och talskivor. Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. Fr.o.m ingår delar i universitetens rapportserier. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. A pamphlet is a book with less than 49 pages. As of 2004 research reports from universities are included. 2) Fr.o.m ingår doktorsavhandlingar från tekniska och naturvetenskapliga och medicinska universitets- och högskoleinstitutioner registrerade på en lägre beskrivningsnivå än övrigt material. As of 2004 theses from universities within the fields of technology, natural sciences and medicine registered at a lower level of description than other material are included. 3) Fr.o.m redovisas inte längre delar i rapportserier samt viss annan "grå" utgivning. Siffrorna är av denna anledning betydligt lägre än för tidigare år. As of 2011 parts of reportseries and some other gray literature are not included. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin Språk Language Bokproduktion efter språk Book production by language Totalt Total Facklitteratur 1 Skönlitteratur 2 Barnoch ungdomslitteratur 3 Böcker, broschyrer 4 Books, pamphlets Originalarbeten Original works Svenska Swedish Engelska English Franska French Tyska German Övriga språk Other languages Översättningar Translations Originalspråk By original language Danska Danish Norska Norwegian Engelska Franska Tyska Övriga språk ) Non-fiction. 2) Fiction, poetry, drama. 3) Juvenile books. 4) Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. A pamphlet is a book with less than 49 pages. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin. 484 Statistiska centralbyrån

17 Statistisk årsbok Bokproduktion efter ämnesområde Book production by subject Kultur och fritid Ämnesområde Subject Böcker, broschyrer 1 Books, pamphlets Totalt Total Nya verk First editions Nya upplagor och nytryck Reeditions, reprints A. Bok- och biblioteksväsen Bibliography and library science B. Skrifter av allmänt och blandat innehåll General works C. Religion Religion D. Filosofi och psykologi Philosophy and psychology E. Uppfostran och undervisning Education F. Språkvetenskap Philology G. Litteraturvetenskap Literary history H. Skönlitteratur Literature (fiction, poetry, drama) Svensk i original Swedish literature Utländsk i svensk översättning Foreign literature translated into Swedish På främmande språk In languages other than Swedish I. Konst, musik, teater, film Fine arts, music, theatre, film J. Arkeologi Archaeology K. Historia History L. Biografi med genealogi Biography and genealogy M. Etnografi, socialantropologi och etnologi Ethnography and anthropology N. Geografi Geography O. Samhälls- och rättsvetenskap Social sciences and law P. Teknik, industri, kommunikationer Technology, manufacturing, communications Q. Ekonomi och näringsväsen Economics R. Idrott, lek och spel Sports and games S. Militärväsen Military and naval science T. Matematik Mathematics U. Naturvetenskap Physical science V. Medicin Medicine X. Musikalier Musical scores u. Böcker för barn och ungdom Juvenile books Svensk skönlitteratur Swedish fiction Utländsk skönlitteratur i svensk översättning Foreign fiction translated into Swedish Övrig skönlitteratur Other fiction Övriga böcker för barn och ungdom Other juvenile books Total bokproduktion Total ) Exkl. lösa kartor och talskivor. Med broschyr avses här bok som innehåller högst 48 sidor oavsett bindning. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. A pamphlet is a book with less than 49 pages. Källa: Kungl. Biblioteket (www.kb.se), Nationalbibliografin. Statistiska centralbyrån 485

18 Kultur och fritid Statistisk årsbok Dagstidningar Daily newspapers Antal tidningar Number of newspapers Borgerliga 1 Non-Socialist Socialistiska Socialist Övriga 3 Other Nettoupplaga 4 Net circulation 4 Samtliga, tal Borgerliga Socialistiska Övriga Storstadspress 5, tal Metropolitan press Borgerliga Socialistiska Övriga ) Moderata samlingspartiet, Oberoende liberala, Centern, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna m.fl. Conservatives, Independent Liberals, Centre Party, Liberals, Christian Democrats, etc. 2) Social Democrats, Communists and Syndicalists. 3) Neutrala, partipolitiskt obundna. Neutral and independent. 4) Genomsnittlig nettoupplaga på vardagar. Tidningen Aftonbladet ingår inte Nettoupplaga Average weekday net circulation. The paper Aftonbladet is not included in Net Circulation ) Utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Newspapers published in Stockholm, Göteborg and Malmö. Se Tabellanmärkningar. Källa: Tidningsstatistik AB, TS (www.ts.se) Tidskrifter Weeklies and periodicals Antal tidskrifter 1 Number of periodicals Huvudsakligen veckoutgivna 2 Weeklies Övriga tidskrifter (exkl. serietidningar) 3 Other weeklies and periodicals (excl. comics) Serietidningar Comics Nettoupplaga, tal Net circulation Huvudsakligen veckoutgivna Övriga tidskrifter (exkl. serietidningar) Serietidningar ) Definition av Tidskrifter, se Tabellanmärkningar. 2) Avser konsumentinriktade tidskrifter. Consumer-oriented periodicals. 3) Övriga tidskrifter: fack- och f.d. populärpress. Other periodicals: professional and former popular press. Se Tabellanmärkningar. Källa: Tidningsstatistik AB, TS (www.ts.se) Genomsnittligt antal betalda TV-avgifter under året Average number of TV-licences paid during the year TV-avgifter, tal TV-licences Antal per inv. 2 Per inhabitants ) Reglerna för juridiska personer ändrades , varefter de endast betalar en avgift oavsett antal mottagare. 2) Beräknat på medelfolkmängden. Källa: Radiotjänst i Kiruna AB (www.radiotjanst.se). 486 Statistiska centralbyrån

19 Statistisk årsbok Biografer, biografbesökare och filmer Cinemas, cinema goers and films Kultur och fritid Biografer Cinemas Biosalonger Cinema auditoriums Biografbesökare, milj. Cinema audiences, millions 14,6 15,3 14,9 15,3 17,4 15,8 16,4 Biljettintäkter, brutto, mnkr Revenue Filmpremiärer New films Nya utländska filmer New foreign films Nya svenska filmer New Swedish films Källa: Svenska filminstitutet (www.sfi.se) Granskade långfilmer Films censored Granskade långfilmer Films censored Därav pornografiska Of which pornographic Se Tabellanmärkningar. Källa: Statens biografbyrå ( ), Statens medieråd 2010 (www.statensmedierad.se) Museer och offentliga konsthallar 2010 Museums and Exhibition Halls Museer 1 Museums Besök Visits Personal, årsverken Staff personyears Intäkter, kr Income Statsbidrag State grants Därav Of which Landstingsbidrag County council grants Kommunbidrag Municipal grants Entréintäkter Entrance fees Centrala museer Central museums Arbetets museum Arkitekturmuseet Armémuseum Etnografiska museet Flygvapenmuseum Hallwylska museet Historiska museet Livrustkammaren Marinmuseum Medelhavsmuseet Moderna Museet Musik- och Teatermuseet Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Prins Eugens Waldemarsudde Sjöhistoriska museet Skansen Skoklosters slott Tekniska museet Vasamuseet Världskulturmuseet Östasiatiska museet Statistiska centralbyrån 487

20 Kultur och fritid Statistisk årsbok Museer och offentliga konsthallar 2010 (forts.) Museer 1 Besök Personal, årsverken Intäkter, kr Statsbidrag Landstingsbidrag Därav Kommunbidrag Entréintäkter Regionala museum Regional museums Blekinge Museum Bohusläns museum och Konsthall Gotlands museum Göteborgs Naturhistoriska Museum Hallands Konstmuseum Hallands kulturhistoriska museum Jämtlands läns museum Jamtli Jönköpings läns museum Kalmar Konstmuseum Kalmar läns museum Kulturen i Lund Länsmuseet Gävleborg Nordiska Akvarellmuseet Norrbottens museum Regionmuseum Västra Götaland Stiftelsen Dalarnas museum Stockholms läns museum Sörmlands museum Upplandsmuseet Värmlands museum Västerbottens museum Västergötlands museum Västmanlands läns museum Örebro läns museum Östergötlands länsmuseum Övriga museum Other museums Bergianska trädgården Dansmuseet Ekomuseum Bergslagen Friluftsmuseet Gamla Linköping Grenna Museum Andréexpeditionen Polarcenter Göteborgs Stadsmuseum Hälsinglands museum Länsmuseet Västernorrland Malmö museer Millesgården Naturum Nationalparkernas hus Polismuseet Postmuseum Röhsska museet Sjöfartmuseet i Göteborg Stockholms Stadsmuseum Torekällbergets museum Uppsala linneanska trädgårdar Zornsamlingarna ) Många museer och konsthallar har organisatoriska förhållanden som gör det svårt att exakt specificera och klassificera vissa uppgifter som efterfrågas. Kulturrådet och uppgiftslämnarna arbetar kontinuerligt för att försöka förbättra statistiken genom att förtydliga vilka uppgifter som efterfrågas. Statistiken förbättras år från år dels genom att de uppgifter som museer och konsthallar lämnar kvalitetsgranskas, dels genom de återkontakter som sker med uppgiftslämnarna. I förlängningen innebär detta att de uppgifter som enskilda museer lämnat kan skilja sig avsevärt mellan åren vilket man bör vara uppmärksam på om man granskar materialet i detalj. 2) Inklusive Cosmonova. Källa: Statens kulturråd (www.kulturradet.se). 488 Statistiska centralbyrån

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Statistisk årsbok 2012 23 Kultur och fritid Culture and leisure Sida Page 23.1 Det svenska båtlivet... 467 Boating in Sweden 23.2 Bokläsning... 469

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Culture and leisure Foto: Monica Holmberg Statistisk årsbok 04 Culture and leisure Musikbranschen 485 Music business Bokläsning 487 Reading Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund 9850 489 Sports

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Statistisk årsbok 2011 23 Kultur och fritid Culture and leisure Sida Page 23.1 Fritidsfiske... 545 Recreational fishing 23.2 Bokläsning... 547 Reading

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Anslag 28:6 Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 1 (5) Bilaga till styrelsens beslut -02-16 AB Regionteatern Blekinge Kronoberg 10 978 000 1 104 000 0 285 000 285 000 0 10 693 000 AB Upsala Stadsteater 14 794 000 0 0 0 0 0 14 794 000 Borås Stadsteater

Läs mer

Kultur och fritid. Culture and leisure. Kultur och fritid Statistisk årsbok Sida Page

Kultur och fritid. Culture and leisure. Kultur och fritid Statistisk årsbok Sida Page Kultur och fritid Statistisk årsbok 2010 Sida Page Kultur och fritid Culture and leisure 539 560 Fritidsfiske Recreational fishing 541 561 Bokläsning Reading 543 562 Idrottsföreningar tillhörande visst

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2002:10 Utkom från trycket

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure 605 659 Kultur och fritid Culture and leisure 607 660 Folkbibliotek: utlåning av böcker 950 2004 Public libraries: circulation

Läs mer

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure 543 620 Folkbibliotek: utlåning av böcker 950 2002 Public libraries: circulation 543 62 Biobesökare, miljoner 960 2002 Cinema

Läs mer

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal

Antal konserter efter anställningsform Totalt antal Tabell 1. Länsmusikorganisationer 2003: Antal konserter efter anställningsform. Antal konserter efter anställningsform fast anställda Fast + frilans Enbart frilans konserter Musik i Västernorrland A 79

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits

Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits på förest. för barn och på för Besök utanför Besök hemkommunelandspel utom- på gäst- Institution totalt 1 inkl. familj 2 3 4 Nationella

Läs mer

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal

Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal PROTOKOLLSBILAGA 1 Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal 1 Omfattning Detta avtal omfattar anställda inom angivna konstnärliga yrkesgrupper vid offentligt finansierade teater-, dans- och

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Pressmeddelande 2017-01-12 Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Museerna lockade mängder av besökare och slog nytt besöksrekord under 2016. Det står klart när den årliga besöksundersökning som Riksförbundet

Läs mer

Musik Music Swedish Arts Council

Musik Music Swedish Arts Council 7 1 MUSIK 2004 2005 Musik 2004 2005 Music 2004 2005 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Sofia Johansson, tel. 08 519 264 54 Printed in Sweden by Elanders Gotab AB,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011 Kulturens pengar Karlstad 9 februari 2011 Sammanlagda kulturutgifter år 2009 68 miljarder kronor Hushållen 45,2 miljarder - 66 procent (11 300 kr/hushåll) Staten 10,2 miljarder - 15 procent Kommunerna

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Landets museer lockar fler besökare

Landets museer lockar fler besökare Pressmeddelande 2015-01-13 Landets museer lockar fler besökare Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att museerna

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Kulturen i siffror. Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001

Kulturen i siffror. Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001 Kulturen i siffror 2002:3 Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001 Statens kulturråd Museums and Art Galleries 2001 Museer och konsthallar 2001 Swedish National Council for Cultural Affairs

Läs mer

kulturen i siffror musik #5

kulturen i siffror musik #5 kulturen i siffror musik2008#5 2006 Musik 2006 Music 2006 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Sofia Johansson, tel. 08 519 264 54 ISSN 1403-0276 ISBN 978-91-85259-60-1

Läs mer

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Arboga museum Arkitekturmuseet Armémuseum Arsenalen

Läs mer

Kultur och fritid Culture and leisure

Kultur och fritid Culture and leisure Kultur och fritid Culture and leisure 526 584 Folkbibliotek: utlåning av böcker 950 2000 Public libraries: circulation 526 585 Biobesökare, miljoner 960 2000 Cinema audiences, millions 527 586 Fritidsaktiviteter

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Swedish electoral data: General elections Statistics Sweden

Swedish electoral data: General elections Statistics Sweden Swedish electoral data: General elections 1973-2006 Statistics Sweden Metadata Production Metadata Producer(s): Swedish national data service Production Date: September 09 2015 Identification: SND0237-011

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi.

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi. STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV 2013 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Disposition... 5 Metodfrågor... 5 Omfång... 6 STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

kulturen i siffror studieförbunden2008#2

kulturen i siffror studieförbunden2008#2 kulturen i siffror studieförbunden2008#2 2007 Adult Educational Associations 2007 Studieförbunden 2007 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB Förfrågningar:

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006 tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 26 Statens kulturråd, Box 7843, 13 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 8 519 264 Fax: 8 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

TEATER OCH DANS 2003 KULTUREN I SIFFROR 2004:4

TEATER OCH DANS 2003 KULTUREN I SIFFROR 2004:4 TEATER OCH DANS 2003 KULTUREN I SIFFROR 2004:4 Theatre and Dance 2003 Teater och dans 2003 Swedish National Council for Cultural Affairs Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Sofia Johansson,

Läs mer

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET Beviljade ansökningar, belopp i kr. 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. Folke Bernadotteakademin Digitalisering av arkiv om svenskt deltagande i internationella

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.

0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP. Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc. STATISTIKRAPPORT 1 (42) )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQ 0HGLHEHVWnQGOnQHYHUNVDPKHWSHUVRQDOGULIWVNRVWQDGHUPP Research libraries 2001. Media stock, media circulation, staff, costs etc.,nruwdgudj )RUVNQLQJVELEOLRWHNHQVIMlUUOnQPLQVNDU

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare (%) besökare besökare Stockholms län 66,1 7 975 023 612 226 27 008 Botkyrka Mångkulturellt centrum.... Tumba Bruksmuseum 67,9 12473 0 101 Ekerö Birkamuseet.... Haninge Naturum Nationalparkernas hus 89,7

Läs mer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer KULTURRÅDET LÄGESRAPPORT Sten Månsson 2005-10-24 Utvärdering av fria entréer vid statliga museer Uppdraget I regleringsbrev för 2005 erhåller Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera införandet

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2003:856 Utkom från trycket

Läs mer

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Estrad 2004-01-19 Sverige har högutbildade entreprenörer, men har Sverige ett kunskapsintensivt entreprenörskap? Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Finansiärer och medarbetare

Läs mer

Ku2010/293/KV

Ku2010/293/KV Remiss 2010-03-15 Ku2010/293/KV Kulturdepartementet Enheten för kultur och kulturskapares villkor Hans Enflo Telefon 08-405 23 95 Mobil 070-586 26 46 E-post hans.enflo@culture.ministry.se I samspel med

Läs mer

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Maria Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2013-12-19 Underprotokoll A Nr 41 1 (12) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 Anställning som direktör

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2

FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 FOLKBIBLIOTEKEN 2004 KULTUREN I SIFFROR 2005:2 Public Libraries 2004 Folkbiblioteken 2004 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2003:56 Utkom från trycket den 4 mars 2003 utfärdad den 6

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer