Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur En jämförande studie av olika översättningsstrategier Kandidatuppsats i japanska VT 2015 Daniel Sjölander Handledare: Gunnar Linder

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Konventioner Bakgrund Syfte Forskningsfrågor Hypotes Översättningsmetoder och material Metod Material Begränsningar Översättningsmodeller Begrepp Tidigare forskning och relevant terminologi Resultat och analys Idiomöversättningar i 1Q84/sv Idiomöversättningar i Auto/Fri Tabell över tillämpade huvudmodeller för idiom i 1Q84/sv och Auto/Fri Jämförelse av översättarnas översättningsstrategier för samma idiom Slutsatser

3 1 Inledning I denna uppsats undersöks översättningar av idiom i japansk skönlitteratur, med svenska som målspråk. Översättningsproblematiken bottnar i att särskilda företeelser, traditioner och kulturella betingelser inom en viss språkmiljö ger upphov till unika idiomatiska uttryck som inte har någon motsvarighet i målspråket. Detta gäller i ännu högre grad för kulturer vars språk är helt obesläktade, och än mer om dessa inte har haft någon nämnvärd historisk kontakt med varandra. Japanska brukar av lingvister kategoriseras som ett relativt analytiskt isolatspråk med begränsad morfologi, medan svenskan är ett flekterande språk som är morfologiskt strukturerat med omfattande böjningsformer. 1 Språken talas geografiskt sett långt ifrån varandra, och har formats ur skilda kulturmiljöer. Sannolikheten för att kulturbundna idiom i dessa språk skulle sakna direkta motsvarigheter kan därmed hävdas vara stor. I sådana fall krävs en kreativ lösning av översättningen, där målet kan sägas vara att producera en översättning som förmedlar samma budskap eller emotionella stämning. För denna process finns begreppet översättningsmotsvarighet, vilket kan sammanfattas som ett slags språklig ekvivalens av text genom exempelvis: form, kontext, stil och lexikon. 2 I denna undersökning läggs dock ingen större vikt på idiomens form eller morfosyntax, eftersom det är översättningen av det inneboende budskapet som är centralt. 3 Eventuella förekomster av rim och allitterationer i idiomen är alltså mindre relevanta i denna aspekt. Frågan är: vilka språkliga uttryck står egentligen inom ramen för att kunna definieras som idiomatiska uttryck? För att identifiera dessa tillämpas huvudsakligen Rune Ingos definition av idiom: fraser och uttryck, vilkas betydelse det inte alltid är möjligt att sluta sig till på basen av de enskilda ord som ingår i uttrycket. 4 Betydelsen i uttrycket är med andra ord exocentrisk, d.v.s. att uttryckets semantiska budskap står utanför de enskilda ordens egentliga innebörd. 5 1 Haspelmath, Martin och Andrea D. Sims, Understanding Morphology. 2 uppl. London: Hodder education, 2010, s. 320, 331, Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Van Valin, Robert D., An introduction to syntax, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Haspelmath, Martin och Sims, Andrea, Understanding Morphology, s

4 1.1 Konventioner I denna uppsats tillskrivs termerna översättningsstrategi, översättningsmetod och översättningsmodell samma innebörd. Japanska exempelmeningar skrivs först med japansk skrift (endera kanji, hiragana eller katakana), och transkriberas därefter till det latinska alfabetet. För transkriptionen tillämpas det modifierade Hepburn-systemet. 6 Transkriberingarna skrivs konsekvent med kursiv stil för att markera att de motsvarar japanska ord. Japanska personnamn skrivs med efternamnet först, som följs av förnamnet enligt japansk konvention. Nedan illustreras ett fåtal exempel på Hepburn-systemets stavningsregler (makronen är emellertid ett tillägg), som kan vara praktiska för att läsa transkriberingarna av idiomatiska uttryck i kommande kapitel. En makron innebär ett långt vokalljud som exempelvis uttalet av vokalen o, i ordet: Tōkyō (se exempel B.1 och B.3). A. På samma sätt som ord med långa konsonanter stavas i svenskan: d.v.s. ord som skrivs med dubbelkonsonanter (flytta, pappa, lucka), transkriberas de japanska orden med dubbelkonsonanter för att understryka skillnaden mellan korta och långa konsonanter. Dubbla k:n uttalas tilläggsvis på samma sätt som konsonantklustret - ck - görs i exempelvis svenska och engelska (se exempel A.2): 1) 一 滴 いってき itteki 2) 真 っ 赤 まっか makka 3)さっぱり sappari B. Uttalet av långa vokaler markeras genom att ett diakritiskt tecken (så kallat makron) placeras över vokalen i form av ett vågrätt streck (ō, ū, ē och så vidare). Makronen förlänger alltså enbart vokalens uttalstid. Ō, uttalas dock som ett långt å snarare än ett långt o enligt svenskt uttal. Vokaler som saknar makron är korta (se exempel B.2): 1) 高 校 こうこう kōkō 2) ここ koko 3) 空 港 くうこう kūkō C. Japanska ord som transkriberas med konsonantklustret - tch/ch - har ingen motsvarighet i svenska stavningsregler, utan kan istället jämföras engelskans ch-ljud (chess, chilly etc.). Det finns även fall då tch-ljudet blir till en lång konsonant. För att understryka denna skillnad, tilläggs ett t initialt vid fall av långa konsonanter (tch): 1) 街 まち machi 2) 察 知 さっち satchi För en mer omfattande beskrivning av Hepburn-systemets uppbyggnad rekommenderas följande översättningslärobok: The Routledge course in Japanese translation, av Hasegawa Yoko. 7 Romanerna som undersöks kommer jag fortsättningsvis att referera till på följande sätt för att urskilja originalverket från översättningen: Auto (originalverk) 8 1Q84/jp (originalverk) 9 Auto/Fri (översättning) 10 1Q84/sv (översättning) 11 6 Hasegawa, Yoko, The Routledge course in Japanese translation, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s Ibid, s Kirino, Natsuo, アウト (Auto). Bok 1, Tōkyō: Kōdansha, Auto [ut] är uttalet av det engelska lånordet: out. 9 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, Tōkyō: Shinchōsha, Kirino, Natsuo, Fri (översättning: Vargö, Lars), Malmö: Bra böcker, Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1, (översättning: Emond, Vibeke) Stockholm: Norstedt,

5 1.2 Bakgrund Översättningsvetenskapen har länge ansetts vara en tvärvetenskap; detta kan hävdas vara en bidragande orsak till att den fortfarande är relativt ung som fristående disciplin i den akademiska världen. I läroboken Konsten att översätta uttrycker Rune Ingo att översättningsforskningen har under sin hela existens lidit av onödig splittring och revirtänkande. 12 Han menar att det kan bero på att språkforskare inom exempelvis lingvistiken och översättningsforskare har velat hålla dessa discipliner åtskilda. Denna inställning har dock förändrats drastiskt under de senaste 100 åren. I början av 1920-talet kritiserades den grammatikorienterade översättningsmetoden för att vara alltför ineffektiv och inadekvat i uppgiften att åstadkomma semantisk ekvivalens mellan olika språk. 13 I takt med den ökande globaliseringen har också behovet av internationell kommunikation och effektiva översättningar ökat explosionsartat, vilket ställer högre krav på tillämpningen av översättningsstrategier bland yrkesverksamma översättare. 14 I linje med denna utveckling har en omfattande mängd översättningsteorier och strategier växt fram för att effektivt kunna behandla frekvent förekommande problem. En betydande faktor i översättningsprocessen är den omställning som oundvikligen sker när en text översätts från ett språk till ett annat, nämligen faktorn att en kulturell gräns överskrids. 15 Denna kultur- och kontextbundna översättningsproblematik har fångat mitt intresse. Med kontextbunden översättning menar jag i detta fall den kontext i vilken uttrycken äger rum, som kan påverka översättningen av dessa. Inom detta område har jag utvecklat en nyfikenhet för översättningen av just idiomatiska uttryck, då dessa ofta är väldigt särpräglade av det egna språkets kulturhistoria och språkutövarnas omvärldskunskap. För att närmare kunna undersöka hur denna översättningsproblematik löses i praktiken, har jag valt att granska svenska översättningar av idiomatiska uttryck som förekommer i japansk skönlitteratur. Fördjupningen fordrar emellertid en vedertagen översättningsteori som tar hänsyn till uttryck som är starkt präglade av pragmatik och olika kulturella betingelser. I detta avseende lämpar sig Rune Ingos översättningsteori väl, eftersom semantik och pragmatik är några av de mest centrala grundaspekterna. Grundidén var att jämföra tre översättares strategier för att utföra översättningar av idiom i tre olika romaner, då detta skulle kunna bidra med en överskådlig bild av hur pragmatisk översättningsmetodik ser ut inom det tänkta området. För att undvika att den givna tidsramen för undersökningsarbetet skulle överskridas, begränsade jag mig dock slutligen till två översättares översättningsstrategier av idiom i två olika japanska romaner. På så vis öppnades möjligheter för en mer djupgående analys. Att granska två olika översättningar av samma skönlitterära verk hade varit optimalt för jämförelseprocessen, men jag fann dessvärre inget sådant utbud av svenska översättningar. 12 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Hasegawa, Yoko, The Routledge course in Japanese translation, s Ibid, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s

6 1.3 Syfte Syftet med studien är att undersöka i vilken mån pragmatik och kontext styr översättningen av idiomatiska uttryck (ofta kulturbundna) i japansk skönlitteratur. Översätts återkommande uttryck systematiskt, eller får de en annan form beroende på i vilken kontext de står i? Jag hoppas främst att kunna göra iakttagelser som kan bidra med djupare förståelse och insikt i översättningsproblematik som kräver stor hänsyn till pragmatik, semantik och kontext. Jag ämnar även möjliggöra slutsatsdraganden gällande praktiska strategier för översättningar av främst kulturbundna idiomatiska uttryck. 1.3 Forskningsfrågor Hur löses översättningsproblematiken med kulturbundna idiom som inte har någon motsvarighet i målspråket i romanerna? Vilka av Rune Ingos huvudmodeller för idiomöversättning är mest förekommande i romanerna? 1.4 Hypotes Systematiska översättningar av återkommande idiomatiska uttryck är inte alltid applicerbara eftersom kontexten kan påverka idiomens innebörd; den kontextuella influensen är dock troligtvis inte vidare påtaglig, eftersom idiom ofta har en fast konceptuell innebörd. Ordagranna idiomöversättningar förefaller mindre sannolika på grund av att översättningstraditionen gradvis har förändrats sedan semantik och pragmatik inkorporerades i översättningsvetenskapen i början av 1960-talet (se kapitel 3). I linje med denna utveckling är det troligt att idiomöversättningar som är anpassade till målspråkets kultur numera är vanligare än idiomöversättningar där den ursprungliga formen har bibehållits, d.v.s. tillämpningar av främmandegörande och ordagranna översättningsstrategier. Detta gäller förmodligen översättningar av kulturbundna idiom i synnerhet, på grund av att de främmande koncepten eller elementen kräver en domesticerande översättning för målspråkets mottagare i en vidare utsträckning än andra idiom. 6

7 2 Översättningsmetoder och material 2.1 Metod I uppsatsen används huvudsakligen en kvalitativ undersökningsmetod av översättningsstrategier för förekommande idiom i två skönlitterära verk (se kapitel 2.2 för vidare beskrivning av verken), ur vilka totalt 60 idiom analyseras. Detta kompletteras med en kvantitativ undersökning där översättningsstrategierna för idiom som använts i de båda romanerna kategoriseras enligt Rune Ingos huvudmodeller för idiomöversättningar (se huvudmodellerna nedan). 16 De kvantitativa resultaten, d.v.s. antalet förekomster av olika översättningsstrategier som kategoriserats enligt Ingos huvudmodeller, presenteras i form av tabeller i kapitel 4.3. På så vis skapas en översiktsbild av vilka översättningsstrategier av dessa som tenderar att förekomma mest frekvent. Som verktyg i den kvalitativa jämförelseprocessen tillämpas även här tre av Ingos fyra huvudmodeller för översättning av idiomatiska uttryck: (huvudmodell 4, Normaluttryck översätts med ett idiom, appliceras inte i denna undersökning eftersom urvalet i datainsamlingen uteslutande består av idiomatiska uttryck) 17 Huvudmodell 1: Idiomet översätts med ett idiom Huvudmodell 2: Idiomet översätts ordagrant Huvudmodell 3: Idiomet översätts med ett förklarande normaluttryck Översättningsmodellerna beskrivs mer ingående i kapitel 2.4, och inkluderar även praktiska exempel. I analysdelen (se kapitel 4) diskuteras översättningsproblematiken utifrån kulturella skillnader, samt hur pragmatik och kontext kan tänkas påverka idiomens översättning. För att identifiera idiom i källtexten används: 1) Rune Ingos definition av idiom (se definition 1, kapitel 2,5) 18 2) Kodansha s Dictionary of Basic Japanese Idioms (se definition 2, kapitel 2,5) 19 3) Nationalencyklopedins definition av idiom (se definition 3, kapitel 2,5) 20 4) Weblio (nätbaserat japansk-engelskt uppslagsverk) 21 Att översättningarna är på svenska är relevant för studiens reliabilitet och validitet, då pragmatisk språkbehärskning och intuition är avgörande för att kunna genomföra denna form av analys. Kodanshas lexikon över allmänna idiom används som en mall för att kunna konstatera vad för slags uttryck som betraktas som idiom enligt japanska konventioner. Uppslagsverken fungerar även som praktiska hjälpmedel för att söka upp betydelsen av idiomatiska uttryck som förekommer i skönlitteraturen som undersöks. Givetvis kan det förekomma idiom som används i talspråk, men ännu inte blivit införda skriftligen som vedertagna idiom. Utöver detta är det även möjligt att författarna i fråga har myntat egna idiosynkratiska uttryck som uppfyller kraven för att definieras som idiom, men däremot inte har en etablerad betydelse i samhället de myntades i. Vid sådana fall åberopas definitionerna 16 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Ibid, s Ibid, s Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, Tokyo: Kodansha International Ltd, 2002 (japansk-engelskt lexikon över allmänna japanska idiom). 20 Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 21 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, Tokyo: Kodansha International Ltd, Weblio

8 av idiom som beskrivs i kapitel 2.5 för att klassificera sådana uttryck som idiomatiska. För att vara konsekvent i mitt urval har de första 30 idiomen valts ut, från första sidan och framåt, ur vardera verk. Däribland inkluderas även flera exempel av samma idiom som förekommer på olika platser i romanerna, för att de ska kunna jämföras ur ett kontextuellt perspektiv. 2.2 Material Primärdatat består av följande fyra romaner: 1Q84/jp av Murakami Haruki, Auto av Kirino Natsuo, samt de svenska översättningarna: 1Q84/sv av Vibeke Emond, och Auto/Fri av Lars Vargö. De ovanstående japanska romanerna har valts ut som primärdata på grund av att de är skrivna av samtida författare, och uppskattningsvis innehåller idiom som existerar i modernt språkbruk. Detta är en viktig förutsättning för att översättningen inte ska ha inneburit efterforskning eller kännedom om en svunnen tid, utan språkbruket ska ligga så nära till hands i tiden som möjligt. På så vis ligger fokus mer på kulturskillnader i samtiden, snarare än en översättning som visar på skillnader mellan två skilda tidsperioder inom samma kultursfär. De fiktiva berättelsernas huvudkaraktärer är uppväxta i en japansk kulturmiljö, och använder sig av ett modernt språkbruk i ett alternativt Tokyo. Detta är relevant för sannolikheten av att de idiomatiska uttryck som förekommer i romanerna, också förekommer i den japanska som talas i verkligheten (vilket underlättar identifieringen av idiomen). Romanernas handlingar i sig är av mindre vikt för undersökningens ändamål, men påverkar analysen indirekt på grund av innehållets kontextuella inverkan på idiomöversättningarna. 1Q84/jp Denna romantrilogi skrevs åren av den internationellt erkända författaren Murakami Haruki (född 1949). 22 I analysen undersöks enbart data från bok 1, eftersom den bidrar med tillräckligt många exempel som är intressanta för att erhålla svar på mina forskningsfrågor. Något som är typiskt för Murakamis berättarstil, är känslan av att gränsen mellan vardag och drömvärld suddas ut eller vävs samman på ett subtilt sätt genom huvudkaraktärernas tanke- och levnadsmönster. Ibland förklaras inte vad som är verklighet och vad som är fantasi, utan detta lämnas till läsarens fria tolkning. 1Q84/jp präglas också av denna karakteristiska berättarstil. Handlingen utspelar sig i Tokyo under 1980-talet, och skildras genom världsperspektiven hos de två huvudkaraktärerna: Tengo och Aomame. Tengo är en manlig matematiklärare med författardrömmar som tar sig an sin förläggares kontroversiella uppdrag att redigera en mystisk ung flickas novellbidrag för att hjälpa henne vinna en litteraturpristävling. Aomame är en kvinna som arbetar med att lära ut självförsvar på en träningslokal. På sin fritid tar hon lagen i egna händer, och åtar sig uppdrag att mörda män som förgripit sig på kvinnor, vilket hon anser rättfärdiga hennes handlingar. Namnet på trilogin anspelar delvis på George Orwells dystopiska roman 1984 genom att en sekt med frihetsinskränkande livsåskådning uppträder i berättelsen, 23 samt delvis på Aomames problematiska livssituation. Hon brottas nämligen med sin verklighetsuppfattning, och beslutar sig för att kalla det aktuella året 1984 för 1Q84 istället, med avsikten att skapa rim och reson i den verklighet som hon anser sig existera i. I romanen framgår det att Q står för question mark; bokstaven Q på japanska uttalas dessutom på samma sätt som siffran 9 uttalas Moen, Ann. Nationalencyklopedin (hämtad ). 23 Lotass, Lotta. Nationalencyklopedin (hämtad ). 24 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s

9 Auto Denna roman gavs ut 1997, under det manliga författarnamnet och pseudonymen Kirino Natsuo. Romanen är egentligen skriven av en kvinna, vars riktiga namn är Hashioka Mariko (född 1951). I japan är hon känd som en okonventionell thriller/deckarförfattare. Flera av hennes verk har vunnit litterära priser i hemlandet, och filmatiserats. 25 Auto är heller inget undantag för Kirinos okonventionella och provocerande romaner. Den beskriver fyra kvinnors slentrianmässiga vardag och arbete på en matfabrik som distribuerar färdigpackade lunchlådor i utkanten av Tokyo. Det makabra i berättelsen inleds med att tvåbarnsmamman Yayoi stryper sin spelmissbrukande och våldsbenägna man efter han kommer hem sent en kväll, och erkänner att han spelat bort hela deras gemensamma sparkassa. Yayois tre kollegor och närmsta vänner på jobbet går med på att hjälpa henne med att stycka mannens kropp och göra sig av med den. Kroppsdelarna upptäcks dock av polisen, som jobbar på att utreda fallet. Kvinnornas hemlighet visar sig också ha läckt ut till en person som har kontakt med Yakuza, och till en aggressiv nattklubbsägare vars liv har fått ödesdigra konsekvenser på grund av kvinnornas odåd. 26 1Q84/sv Den svenska översättningen av 1Q84 gavs ut 2011 och är gjord av Vibeke Emond (född 1956). Emond är yrkesverksam översättare och har erfarenhet som universitetslärare. Hon har även översatt tidigare verk av Murakami: Underground (2005) och Sputnik-älskling (2008). Utöver moderna japanska romaner har Emond dessutom översatt klassisk japansk skönlitteratur såsom Dagbok av Murasaki Shikibu, som skrevs i början av 1000-talet e.v.t.. Hon har tilläggsvis översatt verk av både franska och italienska författare, till exempel Marcel Proust, Luigi Pirandello och Italo Svevo. Auto/Fri Den svenska översättningen av Auto gavs ut 2007, och är gjord av Lars Vargö (född 1947). Han avlade sin doktorsexamen i japanologi 1982 vid Stockholms universitet, och har arbetat med översättning av både japansk prosa och lyrik, i synnerhet det senare. Han har gett ut ett flertal diktsamlingar med tolkningar av japansk lyrik, bland andra: Månen i brunnens botten (1995) och Den höstande göken (2012). Vargö arbetade även som Sveriges ambassadör i Tokyo åren Begränsningar I början av undersökningen hade jag för avsikt att inkludera all insamlad data i min analys, d.v.s. de idiomatiska uttryck som jag identifierat i både Auto och 1Q84/jp från pärm till pärm. Det visade sig dock att förekomsterna av idiom var så omfattande (ibland fler på en och samma sida) att ett urval från ca 100 sidor ur varje roman var mer än tillräckligt för att erhålla en substantiell grund för analysen. I enlighet med detta, och den tid som ställts till mitt förfogande, kommer analysen att inkludera översättningar av de idiomatiska uttryck som valts ut från sidorna 7-91 ur Auto, respektive ur 1Q84/jp. Utöver dessa analyseras ett fåtal idiom som förekommer längre fram i romanerna, med ändamålet att utöka underlaget för jämförelseprocessen mellan Emonds och Vargös idiomöversättningsstrategier (se kapitel 4.4). 25 Kirino, Natsuo, Fri (översättning: Vargö, Lars), Yakuza är namnet på den japanska maffian. 9

10 2.4 Översättningsmodeller Huvudmodell 1 (Idiomet översätts med ett idiom) förutsätter att ett idiom som uttrycker en given situation, företeelse eller fenomen i källspråket också kan uttryckas på samma eller ett snarlikt vis (åtminstone pragmatiskt sett) i målspråkets kulturmiljö. 27 Ordvalen behöver med andra ord inte överensstämma med originaluttryckets; det är snarare viktigast att samma slags budskap/scenario eller känsla förmedlas till mottagaren via målspråkets motsvarande idiom. Ett idiom som översatts med ett liknande idiom illustreras nedan: 1.a) 見 かけにだまされないように 28 1.b) bli inte lurad av utseendet 1.c) Låt inte skenet bedra 29 mikake ni damasarenai yō ni (ordagrann översättning) (Emonds översättning) Huvudmodell 2 (Idiomet översätts ordagrant) kan bli problematisk när käll- och målspråkets kulturmiljöer är vitt skilda från varandra i både bildspråk och omvärldskunskap. Det kan möjligen fungera med en ordagrann översättning om en inflikande förklaring tilläggs, exempelvis ett adverb, för att förtydliga det pragmatiska innehållet för mottagaren. Till exempel: han hytte argt med näven, där argt är ett förklarande tillägg i idiomet. 30 Direktöversättningen Det fastnar på varken ätpinnar eller käppar (se exempel 4.b i kapitel 2.5) exemplifierar en ordagrann idiomöversättning där budskapet blir obegripligt för mottagaren. Översättarens kännedom om både mål- och källspråkets kultursfärer är med andra ord a och o för att på ett lyckat sätt förmedla ett budskap mellan två olika språk. Ibland kan dock en ordagrann översättning av ett idiom vara att föredra, eftersom läsaren därmed kommer närmre inpå kärnan av den inhemska kulturens unika bildspråk och världsuppfattning. En ordagrann översättning (även om det må innebära en viss ansträngning för mottagaren) kan på det viset hävdas vara en viktig översättningsstrategi som bidrar med en positiv inverkan på läsvärdet. Översättaren behöver dock tillämpa detta med viss försiktighet, så att inte alltför betydande information faller bort i översättningen. Nedan följer två exempel på en fungerande ordagrann idiomöversättning: 2.a) 出 る 杭 は 打 たれる 31 2.b) den påle som sticker ut slås in 32 deru kui wa utareru (ordagrann översättning, av Emond) 2.c) 傷 口 を 舐 めあったり 33 2.d) slickar varandras sår 34 kizuguchi o name attari (ordagrann översättning, av Emond) (Se kapitel 4.2 exempel 28, och kapitel 4.1 exempel 14 för analysen av dessa idiomöversättningar) Huvudmodell 3 (Idiomet översätts med ett förklarande normaluttryck) kan hävdas vara mest applicerbar när det ursprungliga idiomets betydelse varken pragmatiskt eller ordagrant kan översättas med ett idiom som beskriver samma företeelse för måltextens mottagare. Då är det lämpligt att översätta idiomet med ett förklarande normaluttryck för att det ska kunna tjäna sitt betydelsebärande syfte. Det råder dock olika uppfattningar om hur restriktiva, eller frikostiga översättare bör vara med denna översättningsstrategi. Ingo vidhåller exempelvis att denna 27 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 11 (kapitelnamnet). 29 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 9 (kapitelnamnet). 30 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Kirino, Natsuo, アウト (Auto). Bok 1, s. 69 (rad 1). 32 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 11). 33 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 62 (rad 12). 34 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 43 (rad 26). 10

11 lösning under inga omständigheter får bli en standardlösning, eftersom originaltexten riskerar att bli uttryckslös, och författarens stilgrepp suddas ut i processen. 35 Han menar att översättaren främst bör sträva efter att bibehålla idiomets form i översättningen (istället för att rekonstruera det med ett förklarande normaluttryck), men tillägger att tillämpningen av modell 3 kan vara fördelaktig i och med att originaltextens information förmedlas på ett klanderfritt sätt såväl semantiskt som formmässigt. Översättaren behöver dock inte följa några av dessa ovanstående riktlinjer, utan kan sägas vara en medskapare av verket som ska översättas. Med andra ord har översättaren relativt fria händer inför den problemlösning som idiomöversättning ofta inbegriper. Frågan är: hur brukar denna översättningsproblematik lösas i praktiken? Är vissa strategier vanligare än andra? Detta diskuteras mer ingående i kapitel 4. Nedan illustreras ett exempel på ett idiom som översatts med ett förklarande normaluttryck: 3.a) 手 の 打 ちようもない 36 3.b) finns inte heller något sätt att slå handen 3.c) finns ju inget att göra åt det 37 te no uchiyō mo nai (ordagrann översättning) (Emonds översättning) Fler exempel på hur idiomet (i exempel 3.a) praktiskt kan användas i en vardaglig kontext hittas i Kodansha s Dictionary of Basic Japanese Idioms Begrepp Vad kännetecknar ett idiom? De välanvända svenska uttrycken nu brinner det i knutarna, hon/han har huvudet på skaft, eller de är lika som bär, är några exempel på uttryck vilka betecknas som idiomatiska. Definitionen av idiomatiska uttryck beskrivs i detalj nedan (se kapitel 2.1 för de källor och metoder som använts för att identifiera idiomatiska uttryck i 1Q84/jp och Auto). Definition 1. Ingo definierar idiom som Fraser och uttryck, vilkas betydelse det inte alltid är möjligt att sluta sig till på basen av de enskilda ord som ingår i uttrycket. 39 Definition 2. Garrison m.fl. definierar idiom som A speech form or an expression of a given language that is peculiar to itself grammatically or cannot be understood from the individual meanings of its elements, as in keep tabs on. 40 Definition 3. Nationalencyklopedin definierar idiom som Ett idiomatiskt uttryck är ett fast uttryckssätt, i synnerhet ett sådant vars betydelse inte kan härledas ur betydelsen hos delarna, som ligga någon i fatet. 41 Ovanstående citat förtydligar på ett nyanserat sätt vad som kännetecknar ett idiom. Exempelvis menar Garrison, m.fl. (definition 2.), att läsaren förstår innebörden av de individuella orden, men inte nödvändigtvis budskapet i helhet, eftersom meningen i sig är obegriplig. 42 Ta det 35 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 21 (rad 13). 37 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 1). 38 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 42 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s

12 japanska idiomet: 気 の 毒 (ki no doku) som exempel. 43 Ki = sinne/sinnelag, no = partikel som indikerar genitiv, doku = gift. På svenska skulle uttrycket ordagrant kunna översättas till: sinnelagets gift. Den avsiktliga betydelsen med uttrycket är emellertid: vad tråkigt att höra/så beklagligt. Orden är förståeliga, men tillsammans betyder de ingenting särskilt, såvida läsaren inte känner till idiomet och dess avsiktliga betydelse. Samma förklaring gäller alltså för idiomet keep tabs on i slutet av definition 2, liksom ligga någon i fatet i slutet av definition 3. Utan tidigare kännedom om det aktuella idiomet, kan det exocentriska budskapet vara obegripligt även för modersmålstalare. Detta är ett gemensamt särdrag för idiomatiska uttryck, som därutöver ofta är starkt färgade av kulturella konventioner och samhälleliga normer eller fenomen. På grund av att idiomen är så komplexa, måste översättaren ta hänsyn till ett flertal faktorer innan den slutgiltiga översättningen kan ske. Det idiomatiska uttrycket kan sägas behöva passera olika filter innan översättningen blir fullbordad. Ett utav dessa filter, som är särskilt relevant inom översättningsstrategierna för idiom, är pragmatik. Pragmatik inbegriper hur information, känslor och åsikter förmedlas via språklig kommunikation från en sändare till en mottagare. Kommunikationsformer är i hög grad influerade av kulturen som språket delvis har formats av. Här spelar levnadssätt, religion- och moraluppfattning [ ] humor bland annat, en stor roll för hur information förmedlas i ett språk. 44 Dessa kringliggande situationer behöver översättaren ha i åtanke i översättningsarbetet, så att viktig information inte utelämnas för de nya mottagarna. Det implicita i texten kan ibland behöva expliceras (med exempelvis en inflikande förklaring) för att mottagarna till fullo ska bli införstådda med betydelsen. Idiomet nedan illustrerar tydligt hur kulturell bakgrund och levnadssätt har påverkat dess uppbyggnad, vilket gör att idiomet nästan enbart är begripligt för individer inom samma kulturmiljö: 4.a) 箸 にも 棒 にもかからない 45 hashi ni mo bō ni mo kakaranai 4.b) Det fastnar varken på ätpinnar eller käppar (ordagrann översättning) Den avsiktliga, d.v.s. den pragmatiska betydelsen av detta idiom är att uttrycka att en situation eller person är hopplös/oförbätterlig, eller lönlös att försöka göra någonting åt. Idiomet förutsätter att läsaren känner till vad hashi (ätpinnar) är och hur dessa används i praktiken och i språkbruk, för att de överhuvudtaget ska kunna tillskrivas någon rimlig betydelse i sammanhanget. Detta kulturbundna uttryck skulle således inte tjäna sitt syfte om det direktöversattes till svenska på grund av att företeelsen är obekant i svenskspråkig kulturmiljö. För idiomet lämpar sig därför modell 3 eller modell 1 (se kapitel 2.1). I 1Q84/sv har översättningsproblematiken i ovanstående idiom lösts på samma vis, nämligen genom att översättas med ett förklarande normaluttryck: fullständigt usla 46 (som här refereras till inskickade manuskript i en novelltävling). Jag kommer att diskutera tillämpningarna av översättningsstrategier för idiom i detalj senare i analysdelen. Pragmatiska aspekter har alltså en betydande inverkan på omarbetningsprocessen av ett idiom när det översätts från käll- till målspråk, då innehållet måste anpassas till en publik från en (i detta fall väldigt) annorlunda kultur. Ingo understryker att texterna, d.v.s. idiomen, måste fungera utan problem i den språk- och kulturmiljö till vilken de översätts, baserat på de 43 Ibid, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 43 (rad 10). 46 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 30 (rad 24). 12

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg

å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare: Åke Viberg UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Ämne: Lingvistik Eva-Karin Annemark C-uppsats VT-2004 å sen så - en studie av barns konnektorer och informationsstruktur i berättelser. Handledare:

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Kristina Svartholm SVENSKANS ARTIKELSYSTEM

Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Kristina Svartholm SVENSKANS ARTIKELSYSTEM Denna digitala version är tillgängliggjord av Stockholms universitetsbibliotek efter avtal med upphovsmannen, eller i förekommande fall då upphovsrätten har upphört. Får användas i enlighet med gällande

Läs mer

UTELÄMNINGAR OCH KONVENTIONER I AMATÖRUNDERTEXTER En jämförelse av amatörundertexter med professionella undertexter

UTELÄMNINGAR OCH KONVENTIONER I AMATÖRUNDERTEXTER En jämförelse av amatörundertexter med professionella undertexter UTELÄMNINGAR OCH KONVENTIONER I AMATÖRUNDERTEXTER En jämförelse av amatörundertexter med professionella undertexter Sonja Kumpulainen Pro gradu-avhandling i nordisk filologi Humanistiska fakulteten Uleåborgs

Läs mer

Lättläst i olika texttyper

Lättläst i olika texttyper Lättläst i olika texttyper En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst Marie Ericson Institutionen för Nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet www.tankesmedjan.nu 2 Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport 4, 2010 Matematik en demokratisk rättighet

Läs mer

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM Användningen av ordet själv i dagens svenska Laura Grönroos Pro gradu -tutkielma Pohjoismaiset kielet Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:54 Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling

Sammandrag. Nyckelord: kvesitiv bisats, fa ordföljd, språkhandling GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket KVESITIVA SATSER PÅ VIFT En undersökning av kvesitiva bisatser med fa ordföljd Andreas Widoff SPECIALARBETE, 15 poäng Svenska språket, fördjupningskurs

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER En studie av hur och varför organisationer förhåller sig till nyhetsmedier Avdelningen

Läs mer