Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur En jämförande studie av olika översättningsstrategier Kandidatuppsats i japanska VT 2015 Daniel Sjölander Handledare: Gunnar Linder

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Konventioner Bakgrund Syfte Forskningsfrågor Hypotes Översättningsmetoder och material Metod Material Begränsningar Översättningsmodeller Begrepp Tidigare forskning och relevant terminologi Resultat och analys Idiomöversättningar i 1Q84/sv Idiomöversättningar i Auto/Fri Tabell över tillämpade huvudmodeller för idiom i 1Q84/sv och Auto/Fri Jämförelse av översättarnas översättningsstrategier för samma idiom Slutsatser

3 1 Inledning I denna uppsats undersöks översättningar av idiom i japansk skönlitteratur, med svenska som målspråk. Översättningsproblematiken bottnar i att särskilda företeelser, traditioner och kulturella betingelser inom en viss språkmiljö ger upphov till unika idiomatiska uttryck som inte har någon motsvarighet i målspråket. Detta gäller i ännu högre grad för kulturer vars språk är helt obesläktade, och än mer om dessa inte har haft någon nämnvärd historisk kontakt med varandra. Japanska brukar av lingvister kategoriseras som ett relativt analytiskt isolatspråk med begränsad morfologi, medan svenskan är ett flekterande språk som är morfologiskt strukturerat med omfattande böjningsformer. 1 Språken talas geografiskt sett långt ifrån varandra, och har formats ur skilda kulturmiljöer. Sannolikheten för att kulturbundna idiom i dessa språk skulle sakna direkta motsvarigheter kan därmed hävdas vara stor. I sådana fall krävs en kreativ lösning av översättningen, där målet kan sägas vara att producera en översättning som förmedlar samma budskap eller emotionella stämning. För denna process finns begreppet översättningsmotsvarighet, vilket kan sammanfattas som ett slags språklig ekvivalens av text genom exempelvis: form, kontext, stil och lexikon. 2 I denna undersökning läggs dock ingen större vikt på idiomens form eller morfosyntax, eftersom det är översättningen av det inneboende budskapet som är centralt. 3 Eventuella förekomster av rim och allitterationer i idiomen är alltså mindre relevanta i denna aspekt. Frågan är: vilka språkliga uttryck står egentligen inom ramen för att kunna definieras som idiomatiska uttryck? För att identifiera dessa tillämpas huvudsakligen Rune Ingos definition av idiom: fraser och uttryck, vilkas betydelse det inte alltid är möjligt att sluta sig till på basen av de enskilda ord som ingår i uttrycket. 4 Betydelsen i uttrycket är med andra ord exocentrisk, d.v.s. att uttryckets semantiska budskap står utanför de enskilda ordens egentliga innebörd. 5 1 Haspelmath, Martin och Andrea D. Sims, Understanding Morphology. 2 uppl. London: Hodder education, 2010, s. 320, 331, Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Van Valin, Robert D., An introduction to syntax, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Haspelmath, Martin och Sims, Andrea, Understanding Morphology, s

4 1.1 Konventioner I denna uppsats tillskrivs termerna översättningsstrategi, översättningsmetod och översättningsmodell samma innebörd. Japanska exempelmeningar skrivs först med japansk skrift (endera kanji, hiragana eller katakana), och transkriberas därefter till det latinska alfabetet. För transkriptionen tillämpas det modifierade Hepburn-systemet. 6 Transkriberingarna skrivs konsekvent med kursiv stil för att markera att de motsvarar japanska ord. Japanska personnamn skrivs med efternamnet först, som följs av förnamnet enligt japansk konvention. Nedan illustreras ett fåtal exempel på Hepburn-systemets stavningsregler (makronen är emellertid ett tillägg), som kan vara praktiska för att läsa transkriberingarna av idiomatiska uttryck i kommande kapitel. En makron innebär ett långt vokalljud som exempelvis uttalet av vokalen o, i ordet: Tōkyō (se exempel B.1 och B.3). A. På samma sätt som ord med långa konsonanter stavas i svenskan: d.v.s. ord som skrivs med dubbelkonsonanter (flytta, pappa, lucka), transkriberas de japanska orden med dubbelkonsonanter för att understryka skillnaden mellan korta och långa konsonanter. Dubbla k:n uttalas tilläggsvis på samma sätt som konsonantklustret - ck - görs i exempelvis svenska och engelska (se exempel A.2): 1) 一 滴 いってき itteki 2) 真 っ 赤 まっか makka 3)さっぱり sappari B. Uttalet av långa vokaler markeras genom att ett diakritiskt tecken (så kallat makron) placeras över vokalen i form av ett vågrätt streck (ō, ū, ē och så vidare). Makronen förlänger alltså enbart vokalens uttalstid. Ō, uttalas dock som ett långt å snarare än ett långt o enligt svenskt uttal. Vokaler som saknar makron är korta (se exempel B.2): 1) 高 校 こうこう kōkō 2) ここ koko 3) 空 港 くうこう kūkō C. Japanska ord som transkriberas med konsonantklustret - tch/ch - har ingen motsvarighet i svenska stavningsregler, utan kan istället jämföras engelskans ch-ljud (chess, chilly etc.). Det finns även fall då tch-ljudet blir till en lång konsonant. För att understryka denna skillnad, tilläggs ett t initialt vid fall av långa konsonanter (tch): 1) 街 まち machi 2) 察 知 さっち satchi För en mer omfattande beskrivning av Hepburn-systemets uppbyggnad rekommenderas följande översättningslärobok: The Routledge course in Japanese translation, av Hasegawa Yoko. 7 Romanerna som undersöks kommer jag fortsättningsvis att referera till på följande sätt för att urskilja originalverket från översättningen: Auto (originalverk) 8 1Q84/jp (originalverk) 9 Auto/Fri (översättning) 10 1Q84/sv (översättning) 11 6 Hasegawa, Yoko, The Routledge course in Japanese translation, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s Ibid, s Kirino, Natsuo, アウト (Auto). Bok 1, Tōkyō: Kōdansha, Auto [ut] är uttalet av det engelska lånordet: out. 9 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, Tōkyō: Shinchōsha, Kirino, Natsuo, Fri (översättning: Vargö, Lars), Malmö: Bra böcker, Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1, (översättning: Emond, Vibeke) Stockholm: Norstedt,

5 1.2 Bakgrund Översättningsvetenskapen har länge ansetts vara en tvärvetenskap; detta kan hävdas vara en bidragande orsak till att den fortfarande är relativt ung som fristående disciplin i den akademiska världen. I läroboken Konsten att översätta uttrycker Rune Ingo att översättningsforskningen har under sin hela existens lidit av onödig splittring och revirtänkande. 12 Han menar att det kan bero på att språkforskare inom exempelvis lingvistiken och översättningsforskare har velat hålla dessa discipliner åtskilda. Denna inställning har dock förändrats drastiskt under de senaste 100 åren. I början av 1920-talet kritiserades den grammatikorienterade översättningsmetoden för att vara alltför ineffektiv och inadekvat i uppgiften att åstadkomma semantisk ekvivalens mellan olika språk. 13 I takt med den ökande globaliseringen har också behovet av internationell kommunikation och effektiva översättningar ökat explosionsartat, vilket ställer högre krav på tillämpningen av översättningsstrategier bland yrkesverksamma översättare. 14 I linje med denna utveckling har en omfattande mängd översättningsteorier och strategier växt fram för att effektivt kunna behandla frekvent förekommande problem. En betydande faktor i översättningsprocessen är den omställning som oundvikligen sker när en text översätts från ett språk till ett annat, nämligen faktorn att en kulturell gräns överskrids. 15 Denna kultur- och kontextbundna översättningsproblematik har fångat mitt intresse. Med kontextbunden översättning menar jag i detta fall den kontext i vilken uttrycken äger rum, som kan påverka översättningen av dessa. Inom detta område har jag utvecklat en nyfikenhet för översättningen av just idiomatiska uttryck, då dessa ofta är väldigt särpräglade av det egna språkets kulturhistoria och språkutövarnas omvärldskunskap. För att närmare kunna undersöka hur denna översättningsproblematik löses i praktiken, har jag valt att granska svenska översättningar av idiomatiska uttryck som förekommer i japansk skönlitteratur. Fördjupningen fordrar emellertid en vedertagen översättningsteori som tar hänsyn till uttryck som är starkt präglade av pragmatik och olika kulturella betingelser. I detta avseende lämpar sig Rune Ingos översättningsteori väl, eftersom semantik och pragmatik är några av de mest centrala grundaspekterna. Grundidén var att jämföra tre översättares strategier för att utföra översättningar av idiom i tre olika romaner, då detta skulle kunna bidra med en överskådlig bild av hur pragmatisk översättningsmetodik ser ut inom det tänkta området. För att undvika att den givna tidsramen för undersökningsarbetet skulle överskridas, begränsade jag mig dock slutligen till två översättares översättningsstrategier av idiom i två olika japanska romaner. På så vis öppnades möjligheter för en mer djupgående analys. Att granska två olika översättningar av samma skönlitterära verk hade varit optimalt för jämförelseprocessen, men jag fann dessvärre inget sådant utbud av svenska översättningar. 12 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Hasegawa, Yoko, The Routledge course in Japanese translation, s Ibid, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s

6 1.3 Syfte Syftet med studien är att undersöka i vilken mån pragmatik och kontext styr översättningen av idiomatiska uttryck (ofta kulturbundna) i japansk skönlitteratur. Översätts återkommande uttryck systematiskt, eller får de en annan form beroende på i vilken kontext de står i? Jag hoppas främst att kunna göra iakttagelser som kan bidra med djupare förståelse och insikt i översättningsproblematik som kräver stor hänsyn till pragmatik, semantik och kontext. Jag ämnar även möjliggöra slutsatsdraganden gällande praktiska strategier för översättningar av främst kulturbundna idiomatiska uttryck. 1.3 Forskningsfrågor Hur löses översättningsproblematiken med kulturbundna idiom som inte har någon motsvarighet i målspråket i romanerna? Vilka av Rune Ingos huvudmodeller för idiomöversättning är mest förekommande i romanerna? 1.4 Hypotes Systematiska översättningar av återkommande idiomatiska uttryck är inte alltid applicerbara eftersom kontexten kan påverka idiomens innebörd; den kontextuella influensen är dock troligtvis inte vidare påtaglig, eftersom idiom ofta har en fast konceptuell innebörd. Ordagranna idiomöversättningar förefaller mindre sannolika på grund av att översättningstraditionen gradvis har förändrats sedan semantik och pragmatik inkorporerades i översättningsvetenskapen i början av 1960-talet (se kapitel 3). I linje med denna utveckling är det troligt att idiomöversättningar som är anpassade till målspråkets kultur numera är vanligare än idiomöversättningar där den ursprungliga formen har bibehållits, d.v.s. tillämpningar av främmandegörande och ordagranna översättningsstrategier. Detta gäller förmodligen översättningar av kulturbundna idiom i synnerhet, på grund av att de främmande koncepten eller elementen kräver en domesticerande översättning för målspråkets mottagare i en vidare utsträckning än andra idiom. 6

7 2 Översättningsmetoder och material 2.1 Metod I uppsatsen används huvudsakligen en kvalitativ undersökningsmetod av översättningsstrategier för förekommande idiom i två skönlitterära verk (se kapitel 2.2 för vidare beskrivning av verken), ur vilka totalt 60 idiom analyseras. Detta kompletteras med en kvantitativ undersökning där översättningsstrategierna för idiom som använts i de båda romanerna kategoriseras enligt Rune Ingos huvudmodeller för idiomöversättningar (se huvudmodellerna nedan). 16 De kvantitativa resultaten, d.v.s. antalet förekomster av olika översättningsstrategier som kategoriserats enligt Ingos huvudmodeller, presenteras i form av tabeller i kapitel 4.3. På så vis skapas en översiktsbild av vilka översättningsstrategier av dessa som tenderar att förekomma mest frekvent. Som verktyg i den kvalitativa jämförelseprocessen tillämpas även här tre av Ingos fyra huvudmodeller för översättning av idiomatiska uttryck: (huvudmodell 4, Normaluttryck översätts med ett idiom, appliceras inte i denna undersökning eftersom urvalet i datainsamlingen uteslutande består av idiomatiska uttryck) 17 Huvudmodell 1: Idiomet översätts med ett idiom Huvudmodell 2: Idiomet översätts ordagrant Huvudmodell 3: Idiomet översätts med ett förklarande normaluttryck Översättningsmodellerna beskrivs mer ingående i kapitel 2.4, och inkluderar även praktiska exempel. I analysdelen (se kapitel 4) diskuteras översättningsproblematiken utifrån kulturella skillnader, samt hur pragmatik och kontext kan tänkas påverka idiomens översättning. För att identifiera idiom i källtexten används: 1) Rune Ingos definition av idiom (se definition 1, kapitel 2,5) 18 2) Kodansha s Dictionary of Basic Japanese Idioms (se definition 2, kapitel 2,5) 19 3) Nationalencyklopedins definition av idiom (se definition 3, kapitel 2,5) 20 4) Weblio (nätbaserat japansk-engelskt uppslagsverk) 21 Att översättningarna är på svenska är relevant för studiens reliabilitet och validitet, då pragmatisk språkbehärskning och intuition är avgörande för att kunna genomföra denna form av analys. Kodanshas lexikon över allmänna idiom används som en mall för att kunna konstatera vad för slags uttryck som betraktas som idiom enligt japanska konventioner. Uppslagsverken fungerar även som praktiska hjälpmedel för att söka upp betydelsen av idiomatiska uttryck som förekommer i skönlitteraturen som undersöks. Givetvis kan det förekomma idiom som används i talspråk, men ännu inte blivit införda skriftligen som vedertagna idiom. Utöver detta är det även möjligt att författarna i fråga har myntat egna idiosynkratiska uttryck som uppfyller kraven för att definieras som idiom, men däremot inte har en etablerad betydelse i samhället de myntades i. Vid sådana fall åberopas definitionerna 16 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Ibid, s Ibid, s Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, Tokyo: Kodansha International Ltd, 2002 (japansk-engelskt lexikon över allmänna japanska idiom). 20 Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 21 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, Tokyo: Kodansha International Ltd, Weblio

8 av idiom som beskrivs i kapitel 2.5 för att klassificera sådana uttryck som idiomatiska. För att vara konsekvent i mitt urval har de första 30 idiomen valts ut, från första sidan och framåt, ur vardera verk. Däribland inkluderas även flera exempel av samma idiom som förekommer på olika platser i romanerna, för att de ska kunna jämföras ur ett kontextuellt perspektiv. 2.2 Material Primärdatat består av följande fyra romaner: 1Q84/jp av Murakami Haruki, Auto av Kirino Natsuo, samt de svenska översättningarna: 1Q84/sv av Vibeke Emond, och Auto/Fri av Lars Vargö. De ovanstående japanska romanerna har valts ut som primärdata på grund av att de är skrivna av samtida författare, och uppskattningsvis innehåller idiom som existerar i modernt språkbruk. Detta är en viktig förutsättning för att översättningen inte ska ha inneburit efterforskning eller kännedom om en svunnen tid, utan språkbruket ska ligga så nära till hands i tiden som möjligt. På så vis ligger fokus mer på kulturskillnader i samtiden, snarare än en översättning som visar på skillnader mellan två skilda tidsperioder inom samma kultursfär. De fiktiva berättelsernas huvudkaraktärer är uppväxta i en japansk kulturmiljö, och använder sig av ett modernt språkbruk i ett alternativt Tokyo. Detta är relevant för sannolikheten av att de idiomatiska uttryck som förekommer i romanerna, också förekommer i den japanska som talas i verkligheten (vilket underlättar identifieringen av idiomen). Romanernas handlingar i sig är av mindre vikt för undersökningens ändamål, men påverkar analysen indirekt på grund av innehållets kontextuella inverkan på idiomöversättningarna. 1Q84/jp Denna romantrilogi skrevs åren av den internationellt erkända författaren Murakami Haruki (född 1949). 22 I analysen undersöks enbart data från bok 1, eftersom den bidrar med tillräckligt många exempel som är intressanta för att erhålla svar på mina forskningsfrågor. Något som är typiskt för Murakamis berättarstil, är känslan av att gränsen mellan vardag och drömvärld suddas ut eller vävs samman på ett subtilt sätt genom huvudkaraktärernas tanke- och levnadsmönster. Ibland förklaras inte vad som är verklighet och vad som är fantasi, utan detta lämnas till läsarens fria tolkning. 1Q84/jp präglas också av denna karakteristiska berättarstil. Handlingen utspelar sig i Tokyo under 1980-talet, och skildras genom världsperspektiven hos de två huvudkaraktärerna: Tengo och Aomame. Tengo är en manlig matematiklärare med författardrömmar som tar sig an sin förläggares kontroversiella uppdrag att redigera en mystisk ung flickas novellbidrag för att hjälpa henne vinna en litteraturpristävling. Aomame är en kvinna som arbetar med att lära ut självförsvar på en träningslokal. På sin fritid tar hon lagen i egna händer, och åtar sig uppdrag att mörda män som förgripit sig på kvinnor, vilket hon anser rättfärdiga hennes handlingar. Namnet på trilogin anspelar delvis på George Orwells dystopiska roman 1984 genom att en sekt med frihetsinskränkande livsåskådning uppträder i berättelsen, 23 samt delvis på Aomames problematiska livssituation. Hon brottas nämligen med sin verklighetsuppfattning, och beslutar sig för att kalla det aktuella året 1984 för 1Q84 istället, med avsikten att skapa rim och reson i den verklighet som hon anser sig existera i. I romanen framgår det att Q står för question mark; bokstaven Q på japanska uttalas dessutom på samma sätt som siffran 9 uttalas Moen, Ann. Nationalencyklopedin (hämtad ). 23 Lotass, Lotta. Nationalencyklopedin (hämtad ). 24 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s

9 Auto Denna roman gavs ut 1997, under det manliga författarnamnet och pseudonymen Kirino Natsuo. Romanen är egentligen skriven av en kvinna, vars riktiga namn är Hashioka Mariko (född 1951). I japan är hon känd som en okonventionell thriller/deckarförfattare. Flera av hennes verk har vunnit litterära priser i hemlandet, och filmatiserats. 25 Auto är heller inget undantag för Kirinos okonventionella och provocerande romaner. Den beskriver fyra kvinnors slentrianmässiga vardag och arbete på en matfabrik som distribuerar färdigpackade lunchlådor i utkanten av Tokyo. Det makabra i berättelsen inleds med att tvåbarnsmamman Yayoi stryper sin spelmissbrukande och våldsbenägna man efter han kommer hem sent en kväll, och erkänner att han spelat bort hela deras gemensamma sparkassa. Yayois tre kollegor och närmsta vänner på jobbet går med på att hjälpa henne med att stycka mannens kropp och göra sig av med den. Kroppsdelarna upptäcks dock av polisen, som jobbar på att utreda fallet. Kvinnornas hemlighet visar sig också ha läckt ut till en person som har kontakt med Yakuza, och till en aggressiv nattklubbsägare vars liv har fått ödesdigra konsekvenser på grund av kvinnornas odåd. 26 1Q84/sv Den svenska översättningen av 1Q84 gavs ut 2011 och är gjord av Vibeke Emond (född 1956). Emond är yrkesverksam översättare och har erfarenhet som universitetslärare. Hon har även översatt tidigare verk av Murakami: Underground (2005) och Sputnik-älskling (2008). Utöver moderna japanska romaner har Emond dessutom översatt klassisk japansk skönlitteratur såsom Dagbok av Murasaki Shikibu, som skrevs i början av 1000-talet e.v.t.. Hon har tilläggsvis översatt verk av både franska och italienska författare, till exempel Marcel Proust, Luigi Pirandello och Italo Svevo. Auto/Fri Den svenska översättningen av Auto gavs ut 2007, och är gjord av Lars Vargö (född 1947). Han avlade sin doktorsexamen i japanologi 1982 vid Stockholms universitet, och har arbetat med översättning av både japansk prosa och lyrik, i synnerhet det senare. Han har gett ut ett flertal diktsamlingar med tolkningar av japansk lyrik, bland andra: Månen i brunnens botten (1995) och Den höstande göken (2012). Vargö arbetade även som Sveriges ambassadör i Tokyo åren Begränsningar I början av undersökningen hade jag för avsikt att inkludera all insamlad data i min analys, d.v.s. de idiomatiska uttryck som jag identifierat i både Auto och 1Q84/jp från pärm till pärm. Det visade sig dock att förekomsterna av idiom var så omfattande (ibland fler på en och samma sida) att ett urval från ca 100 sidor ur varje roman var mer än tillräckligt för att erhålla en substantiell grund för analysen. I enlighet med detta, och den tid som ställts till mitt förfogande, kommer analysen att inkludera översättningar av de idiomatiska uttryck som valts ut från sidorna 7-91 ur Auto, respektive ur 1Q84/jp. Utöver dessa analyseras ett fåtal idiom som förekommer längre fram i romanerna, med ändamålet att utöka underlaget för jämförelseprocessen mellan Emonds och Vargös idiomöversättningsstrategier (se kapitel 4.4). 25 Kirino, Natsuo, Fri (översättning: Vargö, Lars), Yakuza är namnet på den japanska maffian. 9

10 2.4 Översättningsmodeller Huvudmodell 1 (Idiomet översätts med ett idiom) förutsätter att ett idiom som uttrycker en given situation, företeelse eller fenomen i källspråket också kan uttryckas på samma eller ett snarlikt vis (åtminstone pragmatiskt sett) i målspråkets kulturmiljö. 27 Ordvalen behöver med andra ord inte överensstämma med originaluttryckets; det är snarare viktigast att samma slags budskap/scenario eller känsla förmedlas till mottagaren via målspråkets motsvarande idiom. Ett idiom som översatts med ett liknande idiom illustreras nedan: 1.a) 見 かけにだまされないように 28 1.b) bli inte lurad av utseendet 1.c) Låt inte skenet bedra 29 mikake ni damasarenai yō ni (ordagrann översättning) (Emonds översättning) Huvudmodell 2 (Idiomet översätts ordagrant) kan bli problematisk när käll- och målspråkets kulturmiljöer är vitt skilda från varandra i både bildspråk och omvärldskunskap. Det kan möjligen fungera med en ordagrann översättning om en inflikande förklaring tilläggs, exempelvis ett adverb, för att förtydliga det pragmatiska innehållet för mottagaren. Till exempel: han hytte argt med näven, där argt är ett förklarande tillägg i idiomet. 30 Direktöversättningen Det fastnar på varken ätpinnar eller käppar (se exempel 4.b i kapitel 2.5) exemplifierar en ordagrann idiomöversättning där budskapet blir obegripligt för mottagaren. Översättarens kännedom om både mål- och källspråkets kultursfärer är med andra ord a och o för att på ett lyckat sätt förmedla ett budskap mellan två olika språk. Ibland kan dock en ordagrann översättning av ett idiom vara att föredra, eftersom läsaren därmed kommer närmre inpå kärnan av den inhemska kulturens unika bildspråk och världsuppfattning. En ordagrann översättning (även om det må innebära en viss ansträngning för mottagaren) kan på det viset hävdas vara en viktig översättningsstrategi som bidrar med en positiv inverkan på läsvärdet. Översättaren behöver dock tillämpa detta med viss försiktighet, så att inte alltför betydande information faller bort i översättningen. Nedan följer två exempel på en fungerande ordagrann idiomöversättning: 2.a) 出 る 杭 は 打 たれる 31 2.b) den påle som sticker ut slås in 32 deru kui wa utareru (ordagrann översättning, av Emond) 2.c) 傷 口 を 舐 めあったり 33 2.d) slickar varandras sår 34 kizuguchi o name attari (ordagrann översättning, av Emond) (Se kapitel 4.2 exempel 28, och kapitel 4.1 exempel 14 för analysen av dessa idiomöversättningar) Huvudmodell 3 (Idiomet översätts med ett förklarande normaluttryck) kan hävdas vara mest applicerbar när det ursprungliga idiomets betydelse varken pragmatiskt eller ordagrant kan översättas med ett idiom som beskriver samma företeelse för måltextens mottagare. Då är det lämpligt att översätta idiomet med ett förklarande normaluttryck för att det ska kunna tjäna sitt betydelsebärande syfte. Det råder dock olika uppfattningar om hur restriktiva, eller frikostiga översättare bör vara med denna översättningsstrategi. Ingo vidhåller exempelvis att denna 27 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 11 (kapitelnamnet). 29 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 9 (kapitelnamnet). 30 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Kirino, Natsuo, アウト (Auto). Bok 1, s. 69 (rad 1). 32 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 11). 33 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 62 (rad 12). 34 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 43 (rad 26). 10

11 lösning under inga omständigheter får bli en standardlösning, eftersom originaltexten riskerar att bli uttryckslös, och författarens stilgrepp suddas ut i processen. 35 Han menar att översättaren främst bör sträva efter att bibehålla idiomets form i översättningen (istället för att rekonstruera det med ett förklarande normaluttryck), men tillägger att tillämpningen av modell 3 kan vara fördelaktig i och med att originaltextens information förmedlas på ett klanderfritt sätt såväl semantiskt som formmässigt. Översättaren behöver dock inte följa några av dessa ovanstående riktlinjer, utan kan sägas vara en medskapare av verket som ska översättas. Med andra ord har översättaren relativt fria händer inför den problemlösning som idiomöversättning ofta inbegriper. Frågan är: hur brukar denna översättningsproblematik lösas i praktiken? Är vissa strategier vanligare än andra? Detta diskuteras mer ingående i kapitel 4. Nedan illustreras ett exempel på ett idiom som översatts med ett förklarande normaluttryck: 3.a) 手 の 打 ちようもない 36 3.b) finns inte heller något sätt att slå handen 3.c) finns ju inget att göra åt det 37 te no uchiyō mo nai (ordagrann översättning) (Emonds översättning) Fler exempel på hur idiomet (i exempel 3.a) praktiskt kan användas i en vardaglig kontext hittas i Kodansha s Dictionary of Basic Japanese Idioms Begrepp Vad kännetecknar ett idiom? De välanvända svenska uttrycken nu brinner det i knutarna, hon/han har huvudet på skaft, eller de är lika som bär, är några exempel på uttryck vilka betecknas som idiomatiska. Definitionen av idiomatiska uttryck beskrivs i detalj nedan (se kapitel 2.1 för de källor och metoder som använts för att identifiera idiomatiska uttryck i 1Q84/jp och Auto). Definition 1. Ingo definierar idiom som Fraser och uttryck, vilkas betydelse det inte alltid är möjligt att sluta sig till på basen av de enskilda ord som ingår i uttrycket. 39 Definition 2. Garrison m.fl. definierar idiom som A speech form or an expression of a given language that is peculiar to itself grammatically or cannot be understood from the individual meanings of its elements, as in keep tabs on. 40 Definition 3. Nationalencyklopedin definierar idiom som Ett idiomatiskt uttryck är ett fast uttryckssätt, i synnerhet ett sådant vars betydelse inte kan härledas ur betydelsen hos delarna, som ligga någon i fatet. 41 Ovanstående citat förtydligar på ett nyanserat sätt vad som kännetecknar ett idiom. Exempelvis menar Garrison, m.fl. (definition 2.), att läsaren förstår innebörden av de individuella orden, men inte nödvändigtvis budskapet i helhet, eftersom meningen i sig är obegriplig. 42 Ta det 35 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 21 (rad 13). 37 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 1). 38 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 42 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s

12 japanska idiomet: 気 の 毒 (ki no doku) som exempel. 43 Ki = sinne/sinnelag, no = partikel som indikerar genitiv, doku = gift. På svenska skulle uttrycket ordagrant kunna översättas till: sinnelagets gift. Den avsiktliga betydelsen med uttrycket är emellertid: vad tråkigt att höra/så beklagligt. Orden är förståeliga, men tillsammans betyder de ingenting särskilt, såvida läsaren inte känner till idiomet och dess avsiktliga betydelse. Samma förklaring gäller alltså för idiomet keep tabs on i slutet av definition 2, liksom ligga någon i fatet i slutet av definition 3. Utan tidigare kännedom om det aktuella idiomet, kan det exocentriska budskapet vara obegripligt även för modersmålstalare. Detta är ett gemensamt särdrag för idiomatiska uttryck, som därutöver ofta är starkt färgade av kulturella konventioner och samhälleliga normer eller fenomen. På grund av att idiomen är så komplexa, måste översättaren ta hänsyn till ett flertal faktorer innan den slutgiltiga översättningen kan ske. Det idiomatiska uttrycket kan sägas behöva passera olika filter innan översättningen blir fullbordad. Ett utav dessa filter, som är särskilt relevant inom översättningsstrategierna för idiom, är pragmatik. Pragmatik inbegriper hur information, känslor och åsikter förmedlas via språklig kommunikation från en sändare till en mottagare. Kommunikationsformer är i hög grad influerade av kulturen som språket delvis har formats av. Här spelar levnadssätt, religion- och moraluppfattning [ ] humor bland annat, en stor roll för hur information förmedlas i ett språk. 44 Dessa kringliggande situationer behöver översättaren ha i åtanke i översättningsarbetet, så att viktig information inte utelämnas för de nya mottagarna. Det implicita i texten kan ibland behöva expliceras (med exempelvis en inflikande förklaring) för att mottagarna till fullo ska bli införstådda med betydelsen. Idiomet nedan illustrerar tydligt hur kulturell bakgrund och levnadssätt har påverkat dess uppbyggnad, vilket gör att idiomet nästan enbart är begripligt för individer inom samma kulturmiljö: 4.a) 箸 にも 棒 にもかからない 45 hashi ni mo bō ni mo kakaranai 4.b) Det fastnar varken på ätpinnar eller käppar (ordagrann översättning) Den avsiktliga, d.v.s. den pragmatiska betydelsen av detta idiom är att uttrycka att en situation eller person är hopplös/oförbätterlig, eller lönlös att försöka göra någonting åt. Idiomet förutsätter att läsaren känner till vad hashi (ätpinnar) är och hur dessa används i praktiken och i språkbruk, för att de överhuvudtaget ska kunna tillskrivas någon rimlig betydelse i sammanhanget. Detta kulturbundna uttryck skulle således inte tjäna sitt syfte om det direktöversattes till svenska på grund av att företeelsen är obekant i svenskspråkig kulturmiljö. För idiomet lämpar sig därför modell 3 eller modell 1 (se kapitel 2.1). I 1Q84/sv har översättningsproblematiken i ovanstående idiom lösts på samma vis, nämligen genom att översättas med ett förklarande normaluttryck: fullständigt usla 46 (som här refereras till inskickade manuskript i en novelltävling). Jag kommer att diskutera tillämpningarna av översättningsstrategier för idiom i detalj senare i analysdelen. Pragmatiska aspekter har alltså en betydande inverkan på omarbetningsprocessen av ett idiom när det översätts från käll- till målspråk, då innehållet måste anpassas till en publik från en (i detta fall väldigt) annorlunda kultur. Ingo understryker att texterna, d.v.s. idiomen, måste fungera utan problem i den språk- och kulturmiljö till vilken de översätts, baserat på de 43 Ibid, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 43 (rad 10). 46 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 30 (rad 24). 12

13 kommunikationsformer som gäller för målspråkets läsare 47. Han tillägger sammanfattningsvis att språken är ju inte varandras spegelbilder, lika litet är samhällena och kulturerna det. 48 En annan aspekt som är relevant för att undersöka översättningen av idiomatiska uttryck är den semantiska. Semantik är nära besläktat med pragmatik, och är vetenskapen om de språkliga ordens ordagranna betydelse och innebörd. 49 Pragmatik däremot innebär den avsiktliga eller verkliga betydelsen av ett ord eller uttryck som präglas av kontext och sammanhang, och kan beskrivas som: det sagda i det osagda, eller något som måste förstås genom att det utläses mellan raderna Tidigare forskning och relevant översättningsterminologi En annan forskare vars översättningsteorier måste nämnas i sammanhanget är Eugene Nida, som i början av 1960-talet via boken Toward a Science of Translating inkorporerar de lingvistiska begreppen semantik och pragmatik som centrala verktyg i översättningvetenskapen. 51 Fram till dess hade ord ansetts förmedla en fast betydelse, som därmed begränsades till en relativt restriktiv och systematisk översättning. Detta förhållningssätt kom att luckras upp när Nida (delvis med terminologi som han lånat från Noam Chomskys generative-transformational model) förändrade synsättet på hur betydelsen av ett ord bör definieras. 52 Nida menade nämligen att ordet erhåller sin betydelse genom dess kontext, och kan orsaka olika responser beroende på kultur 53 Efter att denna teoretiska grund lades, går det att påstå att översättningsvetenskapen tog ett steg framåt i att bli en tvärvetenskap, i vilken lingvistik blev en fundamental byggsten. Men varför anser Nida att den kringliggande kontexten är så betydande för översättningsarbetet? För att förtydliga detta låter han det engelska ordet spirit figurera som exempel. Spirit kan nämligen betyda alltifrån demon, ängel, gud, spöke, livsuppfattning och alkohol, beroende på vilken kontext ordet står i. 54 En sådan kontext kan enkelt skapas genom att tillägga ett adjektiv som attribut, som till exempel evil spirit. I detta fall skulle förmodligen alla individer som är bekanta med den engelsktalande kultursfären associera till en ond ande, och inte ond alkohol. I denna bemärkelse är alltså kontext, semantik och pragmatik relevanta för att åstadkomma en adekvat översättning. Detta gäller i hög grad idiomöversättningar, eftersom idiom tenderar att vara kulturbundna, eller anspelar på inhemska associationsmönster. Nida tar även hänsyn till konnotation (vilket påverkar mottagarens respons) i sin översättningsteori; en term som kortfattat betyder associationer som är kopplade till ett ord, som dessutom ofta är känsloladdade. 55 Konnotationsvärdet av ett ord kan skilja sig avsevärt beroende på i vilken kulturmiljö som ordet används i, vilket i sin tur bottnar i språktypiska associationsbanor som tillhör pragmatik eller language in use. 56 Nida menar att ovanstående faktorer är viktiga att ha i åtanke vid översättningen av kulturellt komplexa idiom, eftersom den avsiktliga/verkliga 47 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Ibid. 49 Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 50 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Ibid, s Munday, Jeremy, Introducing translation studies: theories and applications. 3 uppl. London: Routledge, 2012, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid. Prawitz, Dag. Nationalencyklopedin (hämtad ). 56 Munday, Jeremy, Introducing translation studies: theories and applications, s

14 betydelsen av idiomet härrör ur en summa av de individuella elementen däri. 57 Vidare uttrycker han att syftet med denna form av semantiska analys, är att tillrättalägga tvetydigheter, samt jämföra och identifiera kulturella skillnader speciellt för dem som arbetar med vitt skilda språk. 58 I uppsatsen Principles of Correspondance introducerar Nida bland annat begreppet semantic correspondence, d.v.s. semantisk motsvarighet, som delvis omfattar de kontext- och kulturrelaterade översättningsaspekterna som diskuterats ovan i detta kapitel. 59 Här hävdar han inledningsvis att en absolut översättningsmotsvarighet mellan två språk inte kan påstås existera eftersom språken är olika både vad gäller innebörden av motsvarande symboler, samt sättet som dessa symboler ordnas på i fraser och meningar. 60 För att lokalisera skillnader i översättningar (i detta fall främst ur semantisk bemärkelse) lägger Nida fram följande tre faktorer som översättaren bör förhålla sig till: 61 (1) The nature of the message (2) The purpose or purposes of the author and, by proxy, of the translator (3) the type of audience Dessa tre faktorer kommer inte att ha någon central roll i min analys, men illustreras här för att visa att det finns fler pragmatiskt/semantiskt orienterade översättningsstrategier som är aktuella inom modern översättningsvetenskap. Ingo nämner att hans översättningsteori, i synnerhet den med utgångspunkt i semantik och pragmatik, bygger på en kombination av betraktelsesätt kända från både tidigare och modern vetenskaplig forskning. 62 Det förefaller uppenbart att Ingo har influerats av exempelvis Nida, vad gäller användningen av pragmatiska och semantiska aspekter för att lösa översättningsproblematik som uppstår mellan språk från skilda kulturmiljöer. Anledningen till att jag valde att tillämpa just Ingos översättningsstrategi som utgångspunkt, beror på att den är skräddarsydd för att på ett mycket konkret och effektivt sätt hantera idiomöversättning. 57 Ibid. 58 Ibid. 59 Venuti, Lawrence, The Translation Studies Reader [elektronisk resurs], London: Routledge, 2012, s Ibid, s Munday, Jeremy, Introducing translation studies: theories and applications, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s

15 4 Resultat och analys I detta kapitel presenteras ett urval av de idiomatiska uttryck som jag har identifierat i 1Q84/jp och Auto, samt de svenska översättningarna av dessa. Varje exempel inleds med det japanska idiomet, som åtföljs av översättarens lösning. Därefter beskrivs den ordagranna/semantiska betydelsen av idiomet, samt den verkliga betydelsen (med verklig menas den pragmatiska eller exocentriska betydelsen av idiomet). Idiomöversättningen kategoriseras sedan baserat på Ingos huvudmodeller (se kapitel 2.1) för att bedöma vilken översättningsstrategi som tillämpats. Exemplet avslutas därefter med en sammanfattande kommentar där lösningen av översättningsproblematiken förklaras eller diskuteras; huvudsakligen med hänsyn till kontext, pragmatik och semantik. 4.1 Idiomöversättningar i 1Q84/sv 1. 前 後 左 右 63 zengosayū Översattning: olika (händelser) 64 Ordagrann betydelse: fram, bak, höger, vänster Verklig betydelse: åt alla håll, på alla möjliga sätt 65 Att idiomet har översatts med ett förklarande normaluttryck i detta fall kan förslagsvis bero på att det är svårt att hitta ett svenskt idiom med en motsvarande betydelse i den givna kontexten. 2. お 気 の 毒 66 o-ki no doku Översättning: jag är ledsen 67 Ordagrann betydelse: sinnets/sinnelagets gift Verklig betydelse: vad tråkigt att höra, olyckligt, beklagligt 68 Detta idiom är unikt för den japanska språkkulturen, vilket förmodligen innebär att den exocentriska betydelsen är oklar för målspråkets mottagare. Ett förklarande uttryck kan således fungera som en praktisk lösning. 63 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 13 (rad 4). 64 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 10 (rad 17). 65 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 前 後 左 右 (hämtad ). 66 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 20 (rad 6). 67 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 15 (rad 3). 68 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 264 ( 気 の 毒 ). 15

16 3. 手 の 打 ちようもない 69 te no uchiyō mo nai Översättning: det finns ju inget att göra åt det 70 Ordagrann betydelse: det finns heller inget sätt att slå handen Verklig betydelse: det finns inget att göra, det kan inte hjälpas 71 En ordagrann översättning skulle inte förmedla idiomets verkliga betydelse till mottagaren (se kapitel 2.4 exempel 3a). 4. 目 を 細 めた 72 me o hosometa Översättning: kisade[ ]med ögonen 73 Ordagrann betydelse: kisade med ögonen, knep ihop ögonen Verklig betydelse: le med ögonen, granska 74 Översatt ordagrant Se kapitel 4.4 exempel 1.a - f för en ingående analys av detta idiom. 5. 贅 肉 75 zeiniku Översättning: överflödigt fett 76 Ordagrann betydelse: lyxkött, extravagant/lyxigt kött Verklig betydelse: överflödigt fett 肝 を 潰 した 78 kimo o tsubushita Översättning: fullständigt förbluffad 79 Ordagrann betydelse: mosade sin lever Verklig betydelse: bli vettskrämd, alldeles tagen Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 21 (rad 13). 70 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 1). 71 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 566 ( 手 を 打 つ). 72 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 22 (rad 4). 73 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 11). 74 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 385 ( 目 を 細 める). 75 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 29 (rad 4). Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 目 を 細 める (hämtad ). 76 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 20 (rad 24). 77 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 贅 肉 (hämtad ). 78 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 30 (rad 16). 79 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 21 (rad 28). 80 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 316 ( 肝 をつぶす). 16

17 Översättningsproblematiken har lösts genom att idiomets exocentriska betydelse här har förmedlats med ett förklarande uttryck. Idiomet tappa hakan skulle exempelvis inte fungera här, då det handlar om att en person skulle bli skrämd snarare än förvånad i denna kontext. 7. お 気 の 毒 81 o-ki no doku översättning: tyvärr 82 ordagrann betydelse: sinnets/sinnelagets gift verklig betydelse: vad tråkigt att höra, olyckligt, beklagligt Uttrycket har tidigare översatts till jag är ledsen i exempel 2. I detta fall fungerar tyvärr bättre då det står skrivet i en annan kontext: nämligen i anslutning till Aomames behov att klä av sig några klädesplagg för att de inte ska rivas sönder då hon klättrar över ett staket. Denna händelse jämförs av henne själv med en strippshow, som bilisterna blir åskådare till. Tyvärr, riktas till bilisterna som inte får se något mer av denna show, då hon bara väljer att ta av sig klackskorna och kappan. Översättningen är påverkad av kontexten, och indikerar att det inte alltid fungerar att systematiskt översätta idiomatiska uttryck på samma sätt. I detta fall återspeglas exempelvis en sarkasm mot bilisterna, snarare än att känna sorg eller beklagande inför händelsen. 8. 箸 にも 棒 にもかからない 83 hashi ni mo bō ni mo kakara nai Översatt: fullständigt usla (texter) 84 Ordagrann betydelse: Det fastnar varken på ätpinnar eller käppar Verklig betydelse: fullkomligt hopplös/värdelös 85 En ordagrann översättning skulle bli obegriplig, då företeelsen inte är bekant svenskspråkig kulturmiljö. Det kan hävdas vara svårt att förstå även om läsaren uppmanas använda sin fantasi om översättaren valde att göra en ordagrann/främmandegörande översättning i detta fall. 9. 胸 が 踊 るものだ 86 mune ga odoru mono da Översättning: får hjärtat att klappa i bröstet 87 Ordagrann betydelse: bröstet/hjärtat dansar Verklig betydelse: upprymd, upphetsad 88 Översatt med ett idiom Betydelsen i översättningen är exocentrisk, precis som i det japanska idiomet. Det går att hävda att översättaren här helt enkelt har skapat ett eget idiom. Konnotationerna till det 81 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 29 (rad 16). 82 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 22 (rad 17). 83 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 43 (rad 10). 84 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 30 (rad 24). 85 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 箸 にも 棒 にもかからない (hämtad ). 86 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 46 (rad 5). 87 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 32 (rad 18). 88 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 胸 が 踊 る (hämtad ). 17

18 japanska uttrycket är främst positiva, och uttrycker välbehag eller förväntan. Det svenska uttrycket innehåller dock neutralare konnotationer som beroende på kontext även kan relateras till nervositet eller ibland stress. I detta fall är det dock tydligt att idiomet uttrycker en positiv upphetsning, vilket framgår av kontexten (se kapitel 4.4 exempel 5.a och 5.b för en ingående analys av detta idiom). 10. 気 の 毒 89 ki no doku Översättning: Jag är ledsen 90 Ordagrann betydelse: sinnets/sinnelagets gift Verklig betydelse: vad tråkigt att höra, olyckligt, beklagligt Denna gång används jag är ledsen istället för tyvärr som i exempel 7. Detta antyder att berättelsens kontext kan vara en bidragande faktor till hur vedertagna idiom som detta översätts. I denna kontext finns det nämligen ingen påtaglig sarkasm eller ironi, vilket kan påstås vara en anledning till att översättningarna skiljer sig från varandra. 11. 研 鑽 を 積 んで 91 kensan o tsunde Översättning: arbetar länge och väl med det 92 Ordagrann betydelse: stapla flitiga studier Verklig betydelse: hänge sig själv åt sina studier, bemästra, förkovra sig i något 頭 の 回 転 は 速 い 94 atama no kaiten wa hayai Översättning: kvicktänkt 95 Ordagrann betydelse: huvudets rotation är snabb Verklig betydelse: kvicktänkt, smart 96 En ordagrann översättning av idiomet skulle kunna missuppfattas. Att huvudet snurrar betyder någonting helt annat på svenska, exempelvis: förvirring eller galenskap. En ordagrann översättning skulle således bli felaktig, och misslyckas med att förmedla den verkliga betydelsen av idiomet till mottagaren. 89 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 46 (rad 9). 90 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 32 (rad 25). 91 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 46 (rad 10). 92 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 32 (rad 27). 93 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 研 鑽 を 積 む (hämtad ). Thesaurus 類 語 辞 典 (ruigojiten). 研 鑽 を 積 む (hämtad ). 94 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 49 (rad 12). 95 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 34 (rad 23). 96 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 31 ( 頭 の 回 転 が 速 い). 18

19 13. 恩 を 売 る 97 (わけじゃないが) on o uru (wake ja nai ga) Översättning: Det är inte som jag säger för att du ska känna tacksamhet 98 Ordagrann betydelse: sälja tacksamhetsskuld/gentjänst Verklig betydelse: att kräva någons tacksamhet, göra något för att en person ska bli försatt i tacksamhetsskuld 99 恩 (on) är ett typiskt japanskt koncept, som skulle kunna översättas till gentjänst eller tacksamhetsskuld. Att sälja tacksamhetsskuld, skulle inte ha någon självklar betydelse för svensktalande mottagare. Översättningsproblematiken har möjligen lösts med ett förklarande uttryck p.g.a. att ingen motsvarighet till ett sådant idiom finns i svenskan. 14. 傷 口 を 舐 めあったり 100 kizuguchi o name attari Översättning: slickar varandras sår 101 Ordagrann betydelse: slickar varandras sår Verklig betydelse: återhämta sig från ett nederlag. Översatt med ett idiom (som även är en direktöversättning) Detta är ett gammalt idiom som är inlånat från engelskan, som även spridits till svenskan. Idiomen motsvarar därför varandra både i ordens faktiska innebörd, samt den exocentriska betydelsen. I både svenskt och japanskt språkbruk uttrycker detta nämligen att återhämta sig från ett nederlag (se kapitel 2.4 exempel 2.c). 102 Idiomöversättningen är också ordagrann. 15. 危 険 な 橋 を 渡 ろうとする 103 kiken na hashi o watarō to suru Översättning: ge sig in i ett riskfyllt företag 104 Ordagrann betydelse: på väg att korsa en farlig bro Verklig betydelse: göra något riskabelt, utsätta sig för något farligt 105 Översatt med ett idiom I denna kontext beskriver det japanska idiomet en farlig byråkratisk eller moralisk situation. Detta har översättaren valt att återge med ett annorlunda idiom på svenska (som inte är vedertaget), men förmedlar samma känsla och målar upp en motsvarande situation. Översättaren har med andra ord myntat ett eget idiom för att lösa översättningsproblematiken i detta fall. 97 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 52 (rad 16). 98 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 37 (rad 2). 99 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 恩 を 売 る (hämtad ). 100 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 62 (rad 12). 101 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 43 (rad 26). 102 Oxford Dictionaries. (hämtad ). 103 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 63 (rad 2). 104 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 43 (rad 32). 105 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 危 ない 橋 を 渡 る (hämtad ). 19

20 16. つじつまを 合 わせる 106 tsujitsuma o awaseru Översättning: vara följdriktig 107 Ordagrann betydelse: sammansätta konsekvens/sammanhang Verklig betydelse: få ens berättelse att verka rimlig/sannolik 108 En direktöversättning skulle bli svårförståelig för målspråkets mottagare, och det är svårt att finna ett idiom med motsvarande betydelse på svenska. Ett förklarande normaluttryck blir således ett praktiskt sätt att lösa idiomöversättningen. 17. ( 全 員 の) 命 取 りになる 109 (zen in no) inochi-dori ni naru Översättning: bli ödesdigert (för allihop) 110 Ordagrann betydelse: mista livet/ livet tas Verklig betydelse: innebära slutet för någon, bli dödligt, ruinera någon 111 I denna kontext handlar det dock inte om en dödlig utgång för någon, vilket kanske är varför översättaren istället har valt ordet ödesdigert som också kan betyda katastrofalt, för att understryka detta. 18. 四 方 八 方 112 shihōhappō Översättning: åt alla håll 113 Ordagrann betydelse: fyra håll, åtta håll Verklig betydelse: i alla riktningar/håll 114 översatt med ett förklarande normaluttryck En direktöversättning: fyra håll, åtta håll skulle vara obegriplig, eftersom den exocentriska kopplingen till väderstreck inte är självklar för svensktalande mottagare. Det japanska uttrycket refererar nämligen till de riktningar som tillsammans betecknar åtta olika väderstreck. 106 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 66 (rad 9). 107 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 46 (rad 4). 108 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 合 わせる (hämtad ). 109 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 66 (rad 11). 110 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 46 (rad 7). 111 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 命 取 りになる (hämtad ). 112 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 74 (rad 16). 113 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 51 (rad 12). 114 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 503 ( 四 方 八 方 ). 20

Nyckelord och nyckelfraser Japanska Transkriberat Svenska

Nyckelord och nyckelfraser Japanska Transkriberat Svenska ARBETSBLAD PEDAGOGER: GUNNAR JINMEI LINDER OCH MITSUYO KUWANO LIDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103318/TV1 KORTFILMSKLUBBEN JAPANSKA Yukkīna Filmen innehåller mycket talspråk (ungdomsspråk),

Läs mer

Adjektiv. Hur skiljer sig na-adjektiv från i-adjektiv? S は Adj です

Adjektiv. Hur skiljer sig na-adjektiv från i-adjektiv? S は Adj です Adjektiv Adjektiv används för att beskriva egenskaper hos substantiv (saker). Det finns två slags adjektiv i japanska: i-adjektiv och na-adjektiv. De uppför sig på samma sätt så länge ni har följande meningskonstruktion

Läs mer

Morfologisk analys av japanska verb

Morfologisk analys av japanska verb Morfologisk analys av japanska verb Rishie Sharma 9 januari 2013 1 Bakgrund Detta projekt utfördes höstterminen 2012 på Kungliga Tekniska Högskolan i kursen Språkteknologi (DD2418). Tanken med projektet

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK De första grunderna i språket, DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH FRÄMMANDE SPRÅK A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.

Läs mer

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING,

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, , Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Kunskapsnivå A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta

Läs mer

En Möbelhandlares Testamente på japanska

En Möbelhandlares Testamente på japanska JAPANSKA En Möbelhandlares Testamente på japanska Översättningsanalys av Ingvar Kamprads ideologi på japanska Pontus Nylén kandidatuppsats HT 2012 Handledare: Martin Nordeborg Examinator: Noriko Thunman

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

740 kanjilappar för att underlätta dina studier i japanska

740 kanjilappar för att underlätta dina studier i japanska karamels kanjilappar 740 kanjilappar för att underlätta dina studier i japanska 日 月 木 山 川 田 人 口 車 門 火 水 金 土 子 女 学 生 先 私 セン Flod かわ がわ サン やま モク き ボク Berg Träd ゲツ つき ガツ Måne, månad ニチ ニ ジツ Sol, dag ひ び か

Läs mer

L15 ~de ~ga arimasu_ws

L15 ~de ~ga arimasu_ws Folkuniversitetet Stockholm japanska A1del3 L15 ~de ~ga arimasu_ws 1. WU) E o mite, kaiwa o tsukutte-kudasai. 1) 2) 3) PICTURE SOURCE: Japanese for Busy People vol.1, workbook (AJALT) Setsumei När man

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Japanska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Japanska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. おめでとうございます末永くお幸せに Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er. おめでとうございますどうぞお幸せに Grattis

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Estetiken i Tsurezuregusa

Estetiken i Tsurezuregusa JAPANSKA Estetiken i Tsurezuregusa En Analys av begreppet Kokoro Tao Pan Kandidatuppsats HT 2014 Handledare: Pia Moberg Examinator: Yasuko Nagano-Madsen Abstract Tsurezuregusa är ett skönlitterärt japansk

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

1. Grundläggande skillnader mellan svenska och japanska

1. Grundläggande skillnader mellan svenska och japanska 1. Grundläggande skillnader mellan svenska och japanska Jag tänker börja med att lista fyra särtecken med japanska jämfört med svenska. Det mest kännetecknande är att verbet alltid kommer sist i meningen.

Läs mer

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - - Män, kvinnor och språket - Få ämnen är så svåra att behandla som språket och dess influenser. Detta hävdar jag

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Lars Ahrenberg, sid 1(5) TENTAMEN TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Inga hjälpmedel är tillåtna. Maximal poäng är 36. 18 poäng ger säkert godkänt. Del A. Besvara alla frågor i denna del.

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish)

TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) TERMEN ΧΑΡΙΣ OCH ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM (In Swedish) Jag skulle vilja försöka analysera några av betydelserna hos ett mycket viktigt nytestamentligt ord. Detta är det ord som vi vanligtvis översätter till

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

MASKULINITETER I MANGA. En studie i huruvida maskuliniteter skiljer sig i en manga riktad till flickor jämfört med en manga riktad till pojkar

MASKULINITETER I MANGA. En studie i huruvida maskuliniteter skiljer sig i en manga riktad till flickor jämfört med en manga riktad till pojkar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för språk och litteraturer Japanska MASKULINITETER I MANGA En studie i huruvida maskuliniteter skiljer sig i en manga riktad till flickor jämfört med en manga riktad

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskapskrav som understiger vitsordet åtta 1 DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET (FINSKA) OCH FRÄMMANDE SPRÅK FINSKA Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen A-lärokursen i finska. Mål för undervisningen Innehåll Föremål

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9

SVENSKA. Lokal kursplan för ämnet Svenska. Kungsmarksskolan Strävansmål år 9 Kungsmarksskolan 2007-08-16 SVENSKA Lokal kursplan för ämnet Svenska. Strävansmål år 9 Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: - utvecklar sin fantasi och lust att lära genom

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y kursplan svenska y.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs Y Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för språk och litteraturer. Japanska MANGA OCH FEMINISM

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för språk och litteraturer. Japanska MANGA OCH FEMINISM GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för språk och litteraturer Japanska MANGA OCH FEMINISM En studie i hur kvinnor porträtteras i manga i original och översättning ur ett feministiskt perspektiv. Sanna

Läs mer

Lingvistik. introduktion. Dolores Meden. Dolores Meden 2009-12-11 1

Lingvistik. introduktion. Dolores Meden. Dolores Meden 2009-12-11 1 Lingvistik introduktion Dolores Meden Dolores Meden 2009-12-11 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 Vad är språk? 3. Världens språk 4. Skriften 5. Hur studerar man språk? Dolores Meden 2009-12-11 2 1.

Läs mer

Svenska 1 Centralt innehåll och Kunskapskrav

Svenska 1 Centralt innehåll och Kunskapskrav Svenska 1 Centralt innehåll och Kunskapskrav Varför svenska? Vi använder språket för att kommunicera, reflektera och utveckla kunskap uttrycka vår personlighet lära känna våra medmänniskor och vår omvärld

Läs mer

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk. b2 Nivå B2 Level B2 Språk: Kan mycket bra Kan bra Kan ganska bra Kan inte så bra Lyssna Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av pilarna pekar eller i en färdighet har du nått upp till denna nivå.

Läs mer

Skrivning i översättningsvetenskap (OP5)

Skrivning i översättningsvetenskap (OP5) UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Skrivning i översättningsvetenskap (OP5) Lördagen den 28 oktober 2006, kl. 10.00-14.00 Engelska parken, Geijersalen Namn:. Personnummer: Adress:

Läs mer

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information och Praktisk svenska.

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

ANALYSMODELL FÖR ÖVERSATTA TEXTER för EXAMENSARBETET PÅ ÖVERSÄTTARUTBILDNINGEN

ANALYSMODELL FÖR ÖVERSATTA TEXTER för EXAMENSARBETET PÅ ÖVERSÄTTARUTBILDNINGEN TOLK- OCH ÖVERSÄTTARINSTITUTET STOCKHOLMS UNIVERSITET ANALYSMODELL FÖR ÖVERSATTA TEXTER för EXAMENSARBETET PÅ ÖVERSÄTTARUTBILDNINGEN Yvonne Lindqvist Stockholm 2004 1 Innehållsförteckning 1. Analysmodell

Läs mer

Öga för öga, Tand för tand

Öga för öga, Tand för tand Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln Eye for an Eye. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 kusplan svenska grnsve2.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

En språkvetenskaplig analys av produktnamn för miyagegashi i Japan

En språkvetenskaplig analys av produktnamn för miyagegashi i Japan JAPANSKA En språkvetenskaplig analys av produktnamn för miyagegashi i Japan Anna Hallberg Kandidatuppsats VT 2015 Handledare: Pia Moberg Examinator: Martin Nordeborg 1 Abstract The purpose of this study

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Humanistiska fakultetsnämnden ÖU2100, Översättarutbildning 1 Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Professional Translation 1, 60 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA)

Ramkursplan i teckenspråk som modersmål för hörande barn till döva och hörselskadade föräldrar (CODA) Ramkursplan 2013-06-24 ALL 2013/742 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk som modersmål

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Att skriva en språkvetenskaplig uppsats. Ingmar Söhrman

Att skriva en språkvetenskaplig uppsats. Ingmar Söhrman Att skriva en språkvetenskaplig uppsats Ingmar Söhrman ingmar.sohrman@rom.gu.se Ingen stor skillnad Språkvetenskap eller litteraturvetenskap skiljer sig inte åt beträffande struktur, men när det gäller

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

9B läsning av En komikers uppväxt

9B läsning av En komikers uppväxt 9B läsning av En komikers uppväxt Vi kommer att börja höstterminens arbete med att läsa en skönlitterär bok. Den roman som alla ska läsa är En komikers uppväxt som är skriven av den svenska författaren

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

BOKHATAREN Lärarmaterial

BOKHATAREN Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Olle som går i en klass där ingen gillar att läsa och skriva. En dag får de en ny lärare i svenska som svär, vilket

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Svenska 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala innehåll och kunskapskrav

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs X

Kursplan i svenska grundläggande kurs X kursplan svenska x.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs X Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Prövningens delar Prövningen består av tre delar: en uppsats, ett muntligt anförande och en inlämningsuppgift.

Prövningens delar Prövningen består av tre delar: en uppsats, ett muntligt anförande och en inlämningsuppgift. Svenska 1, 100 poäng Kurskod: SVESVE01 Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats Skolverket.

Läs mer

Lokalisering, terminologi och översättning

Lokalisering, terminologi och översättning Lokalisering, terminologi och översättning Magnus Merkel Idag Kursformalia Innehåll Litteratur Schema & labbgrupper Artikelseminarier vad, vem, när och hur? Examination Lokalisering & översättning finns

Läs mer

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn

Ramkursplan i teckenspråk för syskon till döva och hörselskadade barn Ramkursplan 2013-06-19 ALL 2013/743 Fastställd av generaldirektör Greger Bååth den 24 juni 2013 Framtagen av Carin Lindgren, Malin Johansson och Helena Foss Ahldén Ramkursplan i teckenspråk för syskon

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

Semantik och Pragmatik

Semantik och Pragmatik Semantik och Pragmatik Konversationell implikatur Karin Friberg Heppin Institutionen för lingvistik och filologi Maj 2015 Inferenser (slutledning) i samtal Mycket av vår kommunikation sker implicit underförstått.

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 Bokförlaget thales svar till bauhn & demirbag-sten Torbjörn Tännsjö i vårt forskningsprojekt kring hedersrelaterat våld, och de problem sådant ger upphov

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

JAPANSKA MÖDRARS ÄNGSLAN FÖR GROVA VÅLDSBROTT GENTEMOT BARN

JAPANSKA MÖDRARS ÄNGSLAN FÖR GROVA VÅLDSBROTT GENTEMOT BARN JAPANSKA MÖDRARS ÄNGSLAN FÖR GROVA VÅLDSBROTT GENTEMOT BARN Yoko Johansson Självständigt Arbete I Psykologi 41-60 Poäng, Vt 2007 Handledare: Anna-Carin Jonsson Examinator: Peter Appel Abstract Enligt en

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Svenska 3 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala innehåll och kunskapskrav

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer