Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Att översätta idiomatiska uttryck i japansk skönlitteratur En jämförande studie av olika översättningsstrategier Kandidatuppsats i japanska VT 2015 Daniel Sjölander Handledare: Gunnar Linder

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Konventioner Bakgrund Syfte Forskningsfrågor Hypotes Översättningsmetoder och material Metod Material Begränsningar Översättningsmodeller Begrepp Tidigare forskning och relevant terminologi Resultat och analys Idiomöversättningar i 1Q84/sv Idiomöversättningar i Auto/Fri Tabell över tillämpade huvudmodeller för idiom i 1Q84/sv och Auto/Fri Jämförelse av översättarnas översättningsstrategier för samma idiom Slutsatser

3 1 Inledning I denna uppsats undersöks översättningar av idiom i japansk skönlitteratur, med svenska som målspråk. Översättningsproblematiken bottnar i att särskilda företeelser, traditioner och kulturella betingelser inom en viss språkmiljö ger upphov till unika idiomatiska uttryck som inte har någon motsvarighet i målspråket. Detta gäller i ännu högre grad för kulturer vars språk är helt obesläktade, och än mer om dessa inte har haft någon nämnvärd historisk kontakt med varandra. Japanska brukar av lingvister kategoriseras som ett relativt analytiskt isolatspråk med begränsad morfologi, medan svenskan är ett flekterande språk som är morfologiskt strukturerat med omfattande böjningsformer. 1 Språken talas geografiskt sett långt ifrån varandra, och har formats ur skilda kulturmiljöer. Sannolikheten för att kulturbundna idiom i dessa språk skulle sakna direkta motsvarigheter kan därmed hävdas vara stor. I sådana fall krävs en kreativ lösning av översättningen, där målet kan sägas vara att producera en översättning som förmedlar samma budskap eller emotionella stämning. För denna process finns begreppet översättningsmotsvarighet, vilket kan sammanfattas som ett slags språklig ekvivalens av text genom exempelvis: form, kontext, stil och lexikon. 2 I denna undersökning läggs dock ingen större vikt på idiomens form eller morfosyntax, eftersom det är översättningen av det inneboende budskapet som är centralt. 3 Eventuella förekomster av rim och allitterationer i idiomen är alltså mindre relevanta i denna aspekt. Frågan är: vilka språkliga uttryck står egentligen inom ramen för att kunna definieras som idiomatiska uttryck? För att identifiera dessa tillämpas huvudsakligen Rune Ingos definition av idiom: fraser och uttryck, vilkas betydelse det inte alltid är möjligt att sluta sig till på basen av de enskilda ord som ingår i uttrycket. 4 Betydelsen i uttrycket är med andra ord exocentrisk, d.v.s. att uttryckets semantiska budskap står utanför de enskilda ordens egentliga innebörd. 5 1 Haspelmath, Martin och Andrea D. Sims, Understanding Morphology. 2 uppl. London: Hodder education, 2010, s. 320, 331, Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Van Valin, Robert D., An introduction to syntax, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Haspelmath, Martin och Sims, Andrea, Understanding Morphology, s

4 1.1 Konventioner I denna uppsats tillskrivs termerna översättningsstrategi, översättningsmetod och översättningsmodell samma innebörd. Japanska exempelmeningar skrivs först med japansk skrift (endera kanji, hiragana eller katakana), och transkriberas därefter till det latinska alfabetet. För transkriptionen tillämpas det modifierade Hepburn-systemet. 6 Transkriberingarna skrivs konsekvent med kursiv stil för att markera att de motsvarar japanska ord. Japanska personnamn skrivs med efternamnet först, som följs av förnamnet enligt japansk konvention. Nedan illustreras ett fåtal exempel på Hepburn-systemets stavningsregler (makronen är emellertid ett tillägg), som kan vara praktiska för att läsa transkriberingarna av idiomatiska uttryck i kommande kapitel. En makron innebär ett långt vokalljud som exempelvis uttalet av vokalen o, i ordet: Tōkyō (se exempel B.1 och B.3). A. På samma sätt som ord med långa konsonanter stavas i svenskan: d.v.s. ord som skrivs med dubbelkonsonanter (flytta, pappa, lucka), transkriberas de japanska orden med dubbelkonsonanter för att understryka skillnaden mellan korta och långa konsonanter. Dubbla k:n uttalas tilläggsvis på samma sätt som konsonantklustret - ck - görs i exempelvis svenska och engelska (se exempel A.2): 1) 一 滴 いってき itteki 2) 真 っ 赤 まっか makka 3)さっぱり sappari B. Uttalet av långa vokaler markeras genom att ett diakritiskt tecken (så kallat makron) placeras över vokalen i form av ett vågrätt streck (ō, ū, ē och så vidare). Makronen förlänger alltså enbart vokalens uttalstid. Ō, uttalas dock som ett långt å snarare än ett långt o enligt svenskt uttal. Vokaler som saknar makron är korta (se exempel B.2): 1) 高 校 こうこう kōkō 2) ここ koko 3) 空 港 くうこう kūkō C. Japanska ord som transkriberas med konsonantklustret - tch/ch - har ingen motsvarighet i svenska stavningsregler, utan kan istället jämföras engelskans ch-ljud (chess, chilly etc.). Det finns även fall då tch-ljudet blir till en lång konsonant. För att understryka denna skillnad, tilläggs ett t initialt vid fall av långa konsonanter (tch): 1) 街 まち machi 2) 察 知 さっち satchi För en mer omfattande beskrivning av Hepburn-systemets uppbyggnad rekommenderas följande översättningslärobok: The Routledge course in Japanese translation, av Hasegawa Yoko. 7 Romanerna som undersöks kommer jag fortsättningsvis att referera till på följande sätt för att urskilja originalverket från översättningen: Auto (originalverk) 8 1Q84/jp (originalverk) 9 Auto/Fri (översättning) 10 1Q84/sv (översättning) 11 6 Hasegawa, Yoko, The Routledge course in Japanese translation, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s Ibid, s Kirino, Natsuo, アウト (Auto). Bok 1, Tōkyō: Kōdansha, Auto [ut] är uttalet av det engelska lånordet: out. 9 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, Tōkyō: Shinchōsha, Kirino, Natsuo, Fri (översättning: Vargö, Lars), Malmö: Bra böcker, Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1, (översättning: Emond, Vibeke) Stockholm: Norstedt,

5 1.2 Bakgrund Översättningsvetenskapen har länge ansetts vara en tvärvetenskap; detta kan hävdas vara en bidragande orsak till att den fortfarande är relativt ung som fristående disciplin i den akademiska världen. I läroboken Konsten att översätta uttrycker Rune Ingo att översättningsforskningen har under sin hela existens lidit av onödig splittring och revirtänkande. 12 Han menar att det kan bero på att språkforskare inom exempelvis lingvistiken och översättningsforskare har velat hålla dessa discipliner åtskilda. Denna inställning har dock förändrats drastiskt under de senaste 100 åren. I början av 1920-talet kritiserades den grammatikorienterade översättningsmetoden för att vara alltför ineffektiv och inadekvat i uppgiften att åstadkomma semantisk ekvivalens mellan olika språk. 13 I takt med den ökande globaliseringen har också behovet av internationell kommunikation och effektiva översättningar ökat explosionsartat, vilket ställer högre krav på tillämpningen av översättningsstrategier bland yrkesverksamma översättare. 14 I linje med denna utveckling har en omfattande mängd översättningsteorier och strategier växt fram för att effektivt kunna behandla frekvent förekommande problem. En betydande faktor i översättningsprocessen är den omställning som oundvikligen sker när en text översätts från ett språk till ett annat, nämligen faktorn att en kulturell gräns överskrids. 15 Denna kultur- och kontextbundna översättningsproblematik har fångat mitt intresse. Med kontextbunden översättning menar jag i detta fall den kontext i vilken uttrycken äger rum, som kan påverka översättningen av dessa. Inom detta område har jag utvecklat en nyfikenhet för översättningen av just idiomatiska uttryck, då dessa ofta är väldigt särpräglade av det egna språkets kulturhistoria och språkutövarnas omvärldskunskap. För att närmare kunna undersöka hur denna översättningsproblematik löses i praktiken, har jag valt att granska svenska översättningar av idiomatiska uttryck som förekommer i japansk skönlitteratur. Fördjupningen fordrar emellertid en vedertagen översättningsteori som tar hänsyn till uttryck som är starkt präglade av pragmatik och olika kulturella betingelser. I detta avseende lämpar sig Rune Ingos översättningsteori väl, eftersom semantik och pragmatik är några av de mest centrala grundaspekterna. Grundidén var att jämföra tre översättares strategier för att utföra översättningar av idiom i tre olika romaner, då detta skulle kunna bidra med en överskådlig bild av hur pragmatisk översättningsmetodik ser ut inom det tänkta området. För att undvika att den givna tidsramen för undersökningsarbetet skulle överskridas, begränsade jag mig dock slutligen till två översättares översättningsstrategier av idiom i två olika japanska romaner. På så vis öppnades möjligheter för en mer djupgående analys. Att granska två olika översättningar av samma skönlitterära verk hade varit optimalt för jämförelseprocessen, men jag fann dessvärre inget sådant utbud av svenska översättningar. 12 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Hasegawa, Yoko, The Routledge course in Japanese translation, s Ibid, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s

6 1.3 Syfte Syftet med studien är att undersöka i vilken mån pragmatik och kontext styr översättningen av idiomatiska uttryck (ofta kulturbundna) i japansk skönlitteratur. Översätts återkommande uttryck systematiskt, eller får de en annan form beroende på i vilken kontext de står i? Jag hoppas främst att kunna göra iakttagelser som kan bidra med djupare förståelse och insikt i översättningsproblematik som kräver stor hänsyn till pragmatik, semantik och kontext. Jag ämnar även möjliggöra slutsatsdraganden gällande praktiska strategier för översättningar av främst kulturbundna idiomatiska uttryck. 1.3 Forskningsfrågor Hur löses översättningsproblematiken med kulturbundna idiom som inte har någon motsvarighet i målspråket i romanerna? Vilka av Rune Ingos huvudmodeller för idiomöversättning är mest förekommande i romanerna? 1.4 Hypotes Systematiska översättningar av återkommande idiomatiska uttryck är inte alltid applicerbara eftersom kontexten kan påverka idiomens innebörd; den kontextuella influensen är dock troligtvis inte vidare påtaglig, eftersom idiom ofta har en fast konceptuell innebörd. Ordagranna idiomöversättningar förefaller mindre sannolika på grund av att översättningstraditionen gradvis har förändrats sedan semantik och pragmatik inkorporerades i översättningsvetenskapen i början av 1960-talet (se kapitel 3). I linje med denna utveckling är det troligt att idiomöversättningar som är anpassade till målspråkets kultur numera är vanligare än idiomöversättningar där den ursprungliga formen har bibehållits, d.v.s. tillämpningar av främmandegörande och ordagranna översättningsstrategier. Detta gäller förmodligen översättningar av kulturbundna idiom i synnerhet, på grund av att de främmande koncepten eller elementen kräver en domesticerande översättning för målspråkets mottagare i en vidare utsträckning än andra idiom. 6

7 2 Översättningsmetoder och material 2.1 Metod I uppsatsen används huvudsakligen en kvalitativ undersökningsmetod av översättningsstrategier för förekommande idiom i två skönlitterära verk (se kapitel 2.2 för vidare beskrivning av verken), ur vilka totalt 60 idiom analyseras. Detta kompletteras med en kvantitativ undersökning där översättningsstrategierna för idiom som använts i de båda romanerna kategoriseras enligt Rune Ingos huvudmodeller för idiomöversättningar (se huvudmodellerna nedan). 16 De kvantitativa resultaten, d.v.s. antalet förekomster av olika översättningsstrategier som kategoriserats enligt Ingos huvudmodeller, presenteras i form av tabeller i kapitel 4.3. På så vis skapas en översiktsbild av vilka översättningsstrategier av dessa som tenderar att förekomma mest frekvent. Som verktyg i den kvalitativa jämförelseprocessen tillämpas även här tre av Ingos fyra huvudmodeller för översättning av idiomatiska uttryck: (huvudmodell 4, Normaluttryck översätts med ett idiom, appliceras inte i denna undersökning eftersom urvalet i datainsamlingen uteslutande består av idiomatiska uttryck) 17 Huvudmodell 1: Idiomet översätts med ett idiom Huvudmodell 2: Idiomet översätts ordagrant Huvudmodell 3: Idiomet översätts med ett förklarande normaluttryck Översättningsmodellerna beskrivs mer ingående i kapitel 2.4, och inkluderar även praktiska exempel. I analysdelen (se kapitel 4) diskuteras översättningsproblematiken utifrån kulturella skillnader, samt hur pragmatik och kontext kan tänkas påverka idiomens översättning. För att identifiera idiom i källtexten används: 1) Rune Ingos definition av idiom (se definition 1, kapitel 2,5) 18 2) Kodansha s Dictionary of Basic Japanese Idioms (se definition 2, kapitel 2,5) 19 3) Nationalencyklopedins definition av idiom (se definition 3, kapitel 2,5) 20 4) Weblio (nätbaserat japansk-engelskt uppslagsverk) 21 Att översättningarna är på svenska är relevant för studiens reliabilitet och validitet, då pragmatisk språkbehärskning och intuition är avgörande för att kunna genomföra denna form av analys. Kodanshas lexikon över allmänna idiom används som en mall för att kunna konstatera vad för slags uttryck som betraktas som idiom enligt japanska konventioner. Uppslagsverken fungerar även som praktiska hjälpmedel för att söka upp betydelsen av idiomatiska uttryck som förekommer i skönlitteraturen som undersöks. Givetvis kan det förekomma idiom som används i talspråk, men ännu inte blivit införda skriftligen som vedertagna idiom. Utöver detta är det även möjligt att författarna i fråga har myntat egna idiosynkratiska uttryck som uppfyller kraven för att definieras som idiom, men däremot inte har en etablerad betydelse i samhället de myntades i. Vid sådana fall åberopas definitionerna 16 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Ibid, s Ibid, s Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, Tokyo: Kodansha International Ltd, 2002 (japansk-engelskt lexikon över allmänna japanska idiom). 20 Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 21 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, Tokyo: Kodansha International Ltd, Weblio

8 av idiom som beskrivs i kapitel 2.5 för att klassificera sådana uttryck som idiomatiska. För att vara konsekvent i mitt urval har de första 30 idiomen valts ut, från första sidan och framåt, ur vardera verk. Däribland inkluderas även flera exempel av samma idiom som förekommer på olika platser i romanerna, för att de ska kunna jämföras ur ett kontextuellt perspektiv. 2.2 Material Primärdatat består av följande fyra romaner: 1Q84/jp av Murakami Haruki, Auto av Kirino Natsuo, samt de svenska översättningarna: 1Q84/sv av Vibeke Emond, och Auto/Fri av Lars Vargö. De ovanstående japanska romanerna har valts ut som primärdata på grund av att de är skrivna av samtida författare, och uppskattningsvis innehåller idiom som existerar i modernt språkbruk. Detta är en viktig förutsättning för att översättningen inte ska ha inneburit efterforskning eller kännedom om en svunnen tid, utan språkbruket ska ligga så nära till hands i tiden som möjligt. På så vis ligger fokus mer på kulturskillnader i samtiden, snarare än en översättning som visar på skillnader mellan två skilda tidsperioder inom samma kultursfär. De fiktiva berättelsernas huvudkaraktärer är uppväxta i en japansk kulturmiljö, och använder sig av ett modernt språkbruk i ett alternativt Tokyo. Detta är relevant för sannolikheten av att de idiomatiska uttryck som förekommer i romanerna, också förekommer i den japanska som talas i verkligheten (vilket underlättar identifieringen av idiomen). Romanernas handlingar i sig är av mindre vikt för undersökningens ändamål, men påverkar analysen indirekt på grund av innehållets kontextuella inverkan på idiomöversättningarna. 1Q84/jp Denna romantrilogi skrevs åren av den internationellt erkända författaren Murakami Haruki (född 1949). 22 I analysen undersöks enbart data från bok 1, eftersom den bidrar med tillräckligt många exempel som är intressanta för att erhålla svar på mina forskningsfrågor. Något som är typiskt för Murakamis berättarstil, är känslan av att gränsen mellan vardag och drömvärld suddas ut eller vävs samman på ett subtilt sätt genom huvudkaraktärernas tanke- och levnadsmönster. Ibland förklaras inte vad som är verklighet och vad som är fantasi, utan detta lämnas till läsarens fria tolkning. 1Q84/jp präglas också av denna karakteristiska berättarstil. Handlingen utspelar sig i Tokyo under 1980-talet, och skildras genom världsperspektiven hos de två huvudkaraktärerna: Tengo och Aomame. Tengo är en manlig matematiklärare med författardrömmar som tar sig an sin förläggares kontroversiella uppdrag att redigera en mystisk ung flickas novellbidrag för att hjälpa henne vinna en litteraturpristävling. Aomame är en kvinna som arbetar med att lära ut självförsvar på en träningslokal. På sin fritid tar hon lagen i egna händer, och åtar sig uppdrag att mörda män som förgripit sig på kvinnor, vilket hon anser rättfärdiga hennes handlingar. Namnet på trilogin anspelar delvis på George Orwells dystopiska roman 1984 genom att en sekt med frihetsinskränkande livsåskådning uppträder i berättelsen, 23 samt delvis på Aomames problematiska livssituation. Hon brottas nämligen med sin verklighetsuppfattning, och beslutar sig för att kalla det aktuella året 1984 för 1Q84 istället, med avsikten att skapa rim och reson i den verklighet som hon anser sig existera i. I romanen framgår det att Q står för question mark; bokstaven Q på japanska uttalas dessutom på samma sätt som siffran 9 uttalas Moen, Ann. Nationalencyklopedin (hämtad ). 23 Lotass, Lotta. Nationalencyklopedin (hämtad ). 24 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s

9 Auto Denna roman gavs ut 1997, under det manliga författarnamnet och pseudonymen Kirino Natsuo. Romanen är egentligen skriven av en kvinna, vars riktiga namn är Hashioka Mariko (född 1951). I japan är hon känd som en okonventionell thriller/deckarförfattare. Flera av hennes verk har vunnit litterära priser i hemlandet, och filmatiserats. 25 Auto är heller inget undantag för Kirinos okonventionella och provocerande romaner. Den beskriver fyra kvinnors slentrianmässiga vardag och arbete på en matfabrik som distribuerar färdigpackade lunchlådor i utkanten av Tokyo. Det makabra i berättelsen inleds med att tvåbarnsmamman Yayoi stryper sin spelmissbrukande och våldsbenägna man efter han kommer hem sent en kväll, och erkänner att han spelat bort hela deras gemensamma sparkassa. Yayois tre kollegor och närmsta vänner på jobbet går med på att hjälpa henne med att stycka mannens kropp och göra sig av med den. Kroppsdelarna upptäcks dock av polisen, som jobbar på att utreda fallet. Kvinnornas hemlighet visar sig också ha läckt ut till en person som har kontakt med Yakuza, och till en aggressiv nattklubbsägare vars liv har fått ödesdigra konsekvenser på grund av kvinnornas odåd. 26 1Q84/sv Den svenska översättningen av 1Q84 gavs ut 2011 och är gjord av Vibeke Emond (född 1956). Emond är yrkesverksam översättare och har erfarenhet som universitetslärare. Hon har även översatt tidigare verk av Murakami: Underground (2005) och Sputnik-älskling (2008). Utöver moderna japanska romaner har Emond dessutom översatt klassisk japansk skönlitteratur såsom Dagbok av Murasaki Shikibu, som skrevs i början av 1000-talet e.v.t.. Hon har tilläggsvis översatt verk av både franska och italienska författare, till exempel Marcel Proust, Luigi Pirandello och Italo Svevo. Auto/Fri Den svenska översättningen av Auto gavs ut 2007, och är gjord av Lars Vargö (född 1947). Han avlade sin doktorsexamen i japanologi 1982 vid Stockholms universitet, och har arbetat med översättning av både japansk prosa och lyrik, i synnerhet det senare. Han har gett ut ett flertal diktsamlingar med tolkningar av japansk lyrik, bland andra: Månen i brunnens botten (1995) och Den höstande göken (2012). Vargö arbetade även som Sveriges ambassadör i Tokyo åren Begränsningar I början av undersökningen hade jag för avsikt att inkludera all insamlad data i min analys, d.v.s. de idiomatiska uttryck som jag identifierat i både Auto och 1Q84/jp från pärm till pärm. Det visade sig dock att förekomsterna av idiom var så omfattande (ibland fler på en och samma sida) att ett urval från ca 100 sidor ur varje roman var mer än tillräckligt för att erhålla en substantiell grund för analysen. I enlighet med detta, och den tid som ställts till mitt förfogande, kommer analysen att inkludera översättningar av de idiomatiska uttryck som valts ut från sidorna 7-91 ur Auto, respektive ur 1Q84/jp. Utöver dessa analyseras ett fåtal idiom som förekommer längre fram i romanerna, med ändamålet att utöka underlaget för jämförelseprocessen mellan Emonds och Vargös idiomöversättningsstrategier (se kapitel 4.4). 25 Kirino, Natsuo, Fri (översättning: Vargö, Lars), Yakuza är namnet på den japanska maffian. 9

10 2.4 Översättningsmodeller Huvudmodell 1 (Idiomet översätts med ett idiom) förutsätter att ett idiom som uttrycker en given situation, företeelse eller fenomen i källspråket också kan uttryckas på samma eller ett snarlikt vis (åtminstone pragmatiskt sett) i målspråkets kulturmiljö. 27 Ordvalen behöver med andra ord inte överensstämma med originaluttryckets; det är snarare viktigast att samma slags budskap/scenario eller känsla förmedlas till mottagaren via målspråkets motsvarande idiom. Ett idiom som översatts med ett liknande idiom illustreras nedan: 1.a) 見 かけにだまされないように 28 1.b) bli inte lurad av utseendet 1.c) Låt inte skenet bedra 29 mikake ni damasarenai yō ni (ordagrann översättning) (Emonds översättning) Huvudmodell 2 (Idiomet översätts ordagrant) kan bli problematisk när käll- och målspråkets kulturmiljöer är vitt skilda från varandra i både bildspråk och omvärldskunskap. Det kan möjligen fungera med en ordagrann översättning om en inflikande förklaring tilläggs, exempelvis ett adverb, för att förtydliga det pragmatiska innehållet för mottagaren. Till exempel: han hytte argt med näven, där argt är ett förklarande tillägg i idiomet. 30 Direktöversättningen Det fastnar på varken ätpinnar eller käppar (se exempel 4.b i kapitel 2.5) exemplifierar en ordagrann idiomöversättning där budskapet blir obegripligt för mottagaren. Översättarens kännedom om både mål- och källspråkets kultursfärer är med andra ord a och o för att på ett lyckat sätt förmedla ett budskap mellan två olika språk. Ibland kan dock en ordagrann översättning av ett idiom vara att föredra, eftersom läsaren därmed kommer närmre inpå kärnan av den inhemska kulturens unika bildspråk och världsuppfattning. En ordagrann översättning (även om det må innebära en viss ansträngning för mottagaren) kan på det viset hävdas vara en viktig översättningsstrategi som bidrar med en positiv inverkan på läsvärdet. Översättaren behöver dock tillämpa detta med viss försiktighet, så att inte alltför betydande information faller bort i översättningen. Nedan följer två exempel på en fungerande ordagrann idiomöversättning: 2.a) 出 る 杭 は 打 たれる 31 2.b) den påle som sticker ut slås in 32 deru kui wa utareru (ordagrann översättning, av Emond) 2.c) 傷 口 を 舐 めあったり 33 2.d) slickar varandras sår 34 kizuguchi o name attari (ordagrann översättning, av Emond) (Se kapitel 4.2 exempel 28, och kapitel 4.1 exempel 14 för analysen av dessa idiomöversättningar) Huvudmodell 3 (Idiomet översätts med ett förklarande normaluttryck) kan hävdas vara mest applicerbar när det ursprungliga idiomets betydelse varken pragmatiskt eller ordagrant kan översättas med ett idiom som beskriver samma företeelse för måltextens mottagare. Då är det lämpligt att översätta idiomet med ett förklarande normaluttryck för att det ska kunna tjäna sitt betydelsebärande syfte. Det råder dock olika uppfattningar om hur restriktiva, eller frikostiga översättare bör vara med denna översättningsstrategi. Ingo vidhåller exempelvis att denna 27 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 11 (kapitelnamnet). 29 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 9 (kapitelnamnet). 30 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Kirino, Natsuo, アウト (Auto). Bok 1, s. 69 (rad 1). 32 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 11). 33 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 62 (rad 12). 34 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 43 (rad 26). 10

11 lösning under inga omständigheter får bli en standardlösning, eftersom originaltexten riskerar att bli uttryckslös, och författarens stilgrepp suddas ut i processen. 35 Han menar att översättaren främst bör sträva efter att bibehålla idiomets form i översättningen (istället för att rekonstruera det med ett förklarande normaluttryck), men tillägger att tillämpningen av modell 3 kan vara fördelaktig i och med att originaltextens information förmedlas på ett klanderfritt sätt såväl semantiskt som formmässigt. Översättaren behöver dock inte följa några av dessa ovanstående riktlinjer, utan kan sägas vara en medskapare av verket som ska översättas. Med andra ord har översättaren relativt fria händer inför den problemlösning som idiomöversättning ofta inbegriper. Frågan är: hur brukar denna översättningsproblematik lösas i praktiken? Är vissa strategier vanligare än andra? Detta diskuteras mer ingående i kapitel 4. Nedan illustreras ett exempel på ett idiom som översatts med ett förklarande normaluttryck: 3.a) 手 の 打 ちようもない 36 3.b) finns inte heller något sätt att slå handen 3.c) finns ju inget att göra åt det 37 te no uchiyō mo nai (ordagrann översättning) (Emonds översättning) Fler exempel på hur idiomet (i exempel 3.a) praktiskt kan användas i en vardaglig kontext hittas i Kodansha s Dictionary of Basic Japanese Idioms Begrepp Vad kännetecknar ett idiom? De välanvända svenska uttrycken nu brinner det i knutarna, hon/han har huvudet på skaft, eller de är lika som bär, är några exempel på uttryck vilka betecknas som idiomatiska. Definitionen av idiomatiska uttryck beskrivs i detalj nedan (se kapitel 2.1 för de källor och metoder som använts för att identifiera idiomatiska uttryck i 1Q84/jp och Auto). Definition 1. Ingo definierar idiom som Fraser och uttryck, vilkas betydelse det inte alltid är möjligt att sluta sig till på basen av de enskilda ord som ingår i uttrycket. 39 Definition 2. Garrison m.fl. definierar idiom som A speech form or an expression of a given language that is peculiar to itself grammatically or cannot be understood from the individual meanings of its elements, as in keep tabs on. 40 Definition 3. Nationalencyklopedin definierar idiom som Ett idiomatiskt uttryck är ett fast uttryckssätt, i synnerhet ett sådant vars betydelse inte kan härledas ur betydelsen hos delarna, som ligga någon i fatet. 41 Ovanstående citat förtydligar på ett nyanserat sätt vad som kännetecknar ett idiom. Exempelvis menar Garrison, m.fl. (definition 2.), att läsaren förstår innebörden av de individuella orden, men inte nödvändigtvis budskapet i helhet, eftersom meningen i sig är obegriplig. 42 Ta det 35 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 21 (rad 13). 37 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 1). 38 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 42 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s

12 japanska idiomet: 気 の 毒 (ki no doku) som exempel. 43 Ki = sinne/sinnelag, no = partikel som indikerar genitiv, doku = gift. På svenska skulle uttrycket ordagrant kunna översättas till: sinnelagets gift. Den avsiktliga betydelsen med uttrycket är emellertid: vad tråkigt att höra/så beklagligt. Orden är förståeliga, men tillsammans betyder de ingenting särskilt, såvida läsaren inte känner till idiomet och dess avsiktliga betydelse. Samma förklaring gäller alltså för idiomet keep tabs on i slutet av definition 2, liksom ligga någon i fatet i slutet av definition 3. Utan tidigare kännedom om det aktuella idiomet, kan det exocentriska budskapet vara obegripligt även för modersmålstalare. Detta är ett gemensamt särdrag för idiomatiska uttryck, som därutöver ofta är starkt färgade av kulturella konventioner och samhälleliga normer eller fenomen. På grund av att idiomen är så komplexa, måste översättaren ta hänsyn till ett flertal faktorer innan den slutgiltiga översättningen kan ske. Det idiomatiska uttrycket kan sägas behöva passera olika filter innan översättningen blir fullbordad. Ett utav dessa filter, som är särskilt relevant inom översättningsstrategierna för idiom, är pragmatik. Pragmatik inbegriper hur information, känslor och åsikter förmedlas via språklig kommunikation från en sändare till en mottagare. Kommunikationsformer är i hög grad influerade av kulturen som språket delvis har formats av. Här spelar levnadssätt, religion- och moraluppfattning [ ] humor bland annat, en stor roll för hur information förmedlas i ett språk. 44 Dessa kringliggande situationer behöver översättaren ha i åtanke i översättningsarbetet, så att viktig information inte utelämnas för de nya mottagarna. Det implicita i texten kan ibland behöva expliceras (med exempelvis en inflikande förklaring) för att mottagarna till fullo ska bli införstådda med betydelsen. Idiomet nedan illustrerar tydligt hur kulturell bakgrund och levnadssätt har påverkat dess uppbyggnad, vilket gör att idiomet nästan enbart är begripligt för individer inom samma kulturmiljö: 4.a) 箸 にも 棒 にもかからない 45 hashi ni mo bō ni mo kakaranai 4.b) Det fastnar varken på ätpinnar eller käppar (ordagrann översättning) Den avsiktliga, d.v.s. den pragmatiska betydelsen av detta idiom är att uttrycka att en situation eller person är hopplös/oförbätterlig, eller lönlös att försöka göra någonting åt. Idiomet förutsätter att läsaren känner till vad hashi (ätpinnar) är och hur dessa används i praktiken och i språkbruk, för att de överhuvudtaget ska kunna tillskrivas någon rimlig betydelse i sammanhanget. Detta kulturbundna uttryck skulle således inte tjäna sitt syfte om det direktöversattes till svenska på grund av att företeelsen är obekant i svenskspråkig kulturmiljö. För idiomet lämpar sig därför modell 3 eller modell 1 (se kapitel 2.1). I 1Q84/sv har översättningsproblematiken i ovanstående idiom lösts på samma vis, nämligen genom att översättas med ett förklarande normaluttryck: fullständigt usla 46 (som här refereras till inskickade manuskript i en novelltävling). Jag kommer att diskutera tillämpningarna av översättningsstrategier för idiom i detalj senare i analysdelen. Pragmatiska aspekter har alltså en betydande inverkan på omarbetningsprocessen av ett idiom när det översätts från käll- till målspråk, då innehållet måste anpassas till en publik från en (i detta fall väldigt) annorlunda kultur. Ingo understryker att texterna, d.v.s. idiomen, måste fungera utan problem i den språk- och kulturmiljö till vilken de översätts, baserat på de 43 Ibid, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 43 (rad 10). 46 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 30 (rad 24). 12

13 kommunikationsformer som gäller för målspråkets läsare 47. Han tillägger sammanfattningsvis att språken är ju inte varandras spegelbilder, lika litet är samhällena och kulturerna det. 48 En annan aspekt som är relevant för att undersöka översättningen av idiomatiska uttryck är den semantiska. Semantik är nära besläktat med pragmatik, och är vetenskapen om de språkliga ordens ordagranna betydelse och innebörd. 49 Pragmatik däremot innebär den avsiktliga eller verkliga betydelsen av ett ord eller uttryck som präglas av kontext och sammanhang, och kan beskrivas som: det sagda i det osagda, eller något som måste förstås genom att det utläses mellan raderna Tidigare forskning och relevant översättningsterminologi En annan forskare vars översättningsteorier måste nämnas i sammanhanget är Eugene Nida, som i början av 1960-talet via boken Toward a Science of Translating inkorporerar de lingvistiska begreppen semantik och pragmatik som centrala verktyg i översättningvetenskapen. 51 Fram till dess hade ord ansetts förmedla en fast betydelse, som därmed begränsades till en relativt restriktiv och systematisk översättning. Detta förhållningssätt kom att luckras upp när Nida (delvis med terminologi som han lånat från Noam Chomskys generative-transformational model) förändrade synsättet på hur betydelsen av ett ord bör definieras. 52 Nida menade nämligen att ordet erhåller sin betydelse genom dess kontext, och kan orsaka olika responser beroende på kultur 53 Efter att denna teoretiska grund lades, går det att påstå att översättningsvetenskapen tog ett steg framåt i att bli en tvärvetenskap, i vilken lingvistik blev en fundamental byggsten. Men varför anser Nida att den kringliggande kontexten är så betydande för översättningsarbetet? För att förtydliga detta låter han det engelska ordet spirit figurera som exempel. Spirit kan nämligen betyda alltifrån demon, ängel, gud, spöke, livsuppfattning och alkohol, beroende på vilken kontext ordet står i. 54 En sådan kontext kan enkelt skapas genom att tillägga ett adjektiv som attribut, som till exempel evil spirit. I detta fall skulle förmodligen alla individer som är bekanta med den engelsktalande kultursfären associera till en ond ande, och inte ond alkohol. I denna bemärkelse är alltså kontext, semantik och pragmatik relevanta för att åstadkomma en adekvat översättning. Detta gäller i hög grad idiomöversättningar, eftersom idiom tenderar att vara kulturbundna, eller anspelar på inhemska associationsmönster. Nida tar även hänsyn till konnotation (vilket påverkar mottagarens respons) i sin översättningsteori; en term som kortfattat betyder associationer som är kopplade till ett ord, som dessutom ofta är känsloladdade. 55 Konnotationsvärdet av ett ord kan skilja sig avsevärt beroende på i vilken kulturmiljö som ordet används i, vilket i sin tur bottnar i språktypiska associationsbanor som tillhör pragmatik eller language in use. 56 Nida menar att ovanstående faktorer är viktiga att ha i åtanke vid översättningen av kulturellt komplexa idiom, eftersom den avsiktliga/verkliga 47 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Ibid. 49 Dahl, Östen. Nationalencyklopedin (hämtad ). 50 Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s Ibid, s Munday, Jeremy, Introducing translation studies: theories and applications. 3 uppl. London: Routledge, 2012, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Ibid. Prawitz, Dag. Nationalencyklopedin (hämtad ). 56 Munday, Jeremy, Introducing translation studies: theories and applications, s

14 betydelsen av idiomet härrör ur en summa av de individuella elementen däri. 57 Vidare uttrycker han att syftet med denna form av semantiska analys, är att tillrättalägga tvetydigheter, samt jämföra och identifiera kulturella skillnader speciellt för dem som arbetar med vitt skilda språk. 58 I uppsatsen Principles of Correspondance introducerar Nida bland annat begreppet semantic correspondence, d.v.s. semantisk motsvarighet, som delvis omfattar de kontext- och kulturrelaterade översättningsaspekterna som diskuterats ovan i detta kapitel. 59 Här hävdar han inledningsvis att en absolut översättningsmotsvarighet mellan två språk inte kan påstås existera eftersom språken är olika både vad gäller innebörden av motsvarande symboler, samt sättet som dessa symboler ordnas på i fraser och meningar. 60 För att lokalisera skillnader i översättningar (i detta fall främst ur semantisk bemärkelse) lägger Nida fram följande tre faktorer som översättaren bör förhålla sig till: 61 (1) The nature of the message (2) The purpose or purposes of the author and, by proxy, of the translator (3) the type of audience Dessa tre faktorer kommer inte att ha någon central roll i min analys, men illustreras här för att visa att det finns fler pragmatiskt/semantiskt orienterade översättningsstrategier som är aktuella inom modern översättningsvetenskap. Ingo nämner att hans översättningsteori, i synnerhet den med utgångspunkt i semantik och pragmatik, bygger på en kombination av betraktelsesätt kända från både tidigare och modern vetenskaplig forskning. 62 Det förefaller uppenbart att Ingo har influerats av exempelvis Nida, vad gäller användningen av pragmatiska och semantiska aspekter för att lösa översättningsproblematik som uppstår mellan språk från skilda kulturmiljöer. Anledningen till att jag valde att tillämpa just Ingos översättningsstrategi som utgångspunkt, beror på att den är skräddarsydd för att på ett mycket konkret och effektivt sätt hantera idiomöversättning. 57 Ibid. 58 Ibid. 59 Venuti, Lawrence, The Translation Studies Reader [elektronisk resurs], London: Routledge, 2012, s Ibid, s Munday, Jeremy, Introducing translation studies: theories and applications, s Ingo, Rune, Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, s

15 4 Resultat och analys I detta kapitel presenteras ett urval av de idiomatiska uttryck som jag har identifierat i 1Q84/jp och Auto, samt de svenska översättningarna av dessa. Varje exempel inleds med det japanska idiomet, som åtföljs av översättarens lösning. Därefter beskrivs den ordagranna/semantiska betydelsen av idiomet, samt den verkliga betydelsen (med verklig menas den pragmatiska eller exocentriska betydelsen av idiomet). Idiomöversättningen kategoriseras sedan baserat på Ingos huvudmodeller (se kapitel 2.1) för att bedöma vilken översättningsstrategi som tillämpats. Exemplet avslutas därefter med en sammanfattande kommentar där lösningen av översättningsproblematiken förklaras eller diskuteras; huvudsakligen med hänsyn till kontext, pragmatik och semantik. 4.1 Idiomöversättningar i 1Q84/sv 1. 前 後 左 右 63 zengosayū Översattning: olika (händelser) 64 Ordagrann betydelse: fram, bak, höger, vänster Verklig betydelse: åt alla håll, på alla möjliga sätt 65 Att idiomet har översatts med ett förklarande normaluttryck i detta fall kan förslagsvis bero på att det är svårt att hitta ett svenskt idiom med en motsvarande betydelse i den givna kontexten. 2. お 気 の 毒 66 o-ki no doku Översättning: jag är ledsen 67 Ordagrann betydelse: sinnets/sinnelagets gift Verklig betydelse: vad tråkigt att höra, olyckligt, beklagligt 68 Detta idiom är unikt för den japanska språkkulturen, vilket förmodligen innebär att den exocentriska betydelsen är oklar för målspråkets mottagare. Ett förklarande uttryck kan således fungera som en praktisk lösning. 63 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 13 (rad 4). 64 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 10 (rad 17). 65 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 前 後 左 右 (hämtad ). 66 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 20 (rad 6). 67 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 15 (rad 3). 68 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 264 ( 気 の 毒 ). 15

16 3. 手 の 打 ちようもない 69 te no uchiyō mo nai Översättning: det finns ju inget att göra åt det 70 Ordagrann betydelse: det finns heller inget sätt att slå handen Verklig betydelse: det finns inget att göra, det kan inte hjälpas 71 En ordagrann översättning skulle inte förmedla idiomets verkliga betydelse till mottagaren (se kapitel 2.4 exempel 3a). 4. 目 を 細 めた 72 me o hosometa Översättning: kisade[ ]med ögonen 73 Ordagrann betydelse: kisade med ögonen, knep ihop ögonen Verklig betydelse: le med ögonen, granska 74 Översatt ordagrant Se kapitel 4.4 exempel 1.a - f för en ingående analys av detta idiom. 5. 贅 肉 75 zeiniku Översättning: överflödigt fett 76 Ordagrann betydelse: lyxkött, extravagant/lyxigt kött Verklig betydelse: överflödigt fett 肝 を 潰 した 78 kimo o tsubushita Översättning: fullständigt förbluffad 79 Ordagrann betydelse: mosade sin lever Verklig betydelse: bli vettskrämd, alldeles tagen Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 21 (rad 13). 70 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 1). 71 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 566 ( 手 を 打 つ). 72 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 22 (rad 4). 73 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 16 (rad 11). 74 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 385 ( 目 を 細 める). 75 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 29 (rad 4). Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 目 を 細 める (hämtad ). 76 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 20 (rad 24). 77 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 贅 肉 (hämtad ). 78 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 30 (rad 16). 79 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 21 (rad 28). 80 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 316 ( 肝 をつぶす). 16

17 Översättningsproblematiken har lösts genom att idiomets exocentriska betydelse här har förmedlats med ett förklarande uttryck. Idiomet tappa hakan skulle exempelvis inte fungera här, då det handlar om att en person skulle bli skrämd snarare än förvånad i denna kontext. 7. お 気 の 毒 81 o-ki no doku översättning: tyvärr 82 ordagrann betydelse: sinnets/sinnelagets gift verklig betydelse: vad tråkigt att höra, olyckligt, beklagligt Uttrycket har tidigare översatts till jag är ledsen i exempel 2. I detta fall fungerar tyvärr bättre då det står skrivet i en annan kontext: nämligen i anslutning till Aomames behov att klä av sig några klädesplagg för att de inte ska rivas sönder då hon klättrar över ett staket. Denna händelse jämförs av henne själv med en strippshow, som bilisterna blir åskådare till. Tyvärr, riktas till bilisterna som inte får se något mer av denna show, då hon bara väljer att ta av sig klackskorna och kappan. Översättningen är påverkad av kontexten, och indikerar att det inte alltid fungerar att systematiskt översätta idiomatiska uttryck på samma sätt. I detta fall återspeglas exempelvis en sarkasm mot bilisterna, snarare än att känna sorg eller beklagande inför händelsen. 8. 箸 にも 棒 にもかからない 83 hashi ni mo bō ni mo kakara nai Översatt: fullständigt usla (texter) 84 Ordagrann betydelse: Det fastnar varken på ätpinnar eller käppar Verklig betydelse: fullkomligt hopplös/värdelös 85 En ordagrann översättning skulle bli obegriplig, då företeelsen inte är bekant svenskspråkig kulturmiljö. Det kan hävdas vara svårt att förstå även om läsaren uppmanas använda sin fantasi om översättaren valde att göra en ordagrann/främmandegörande översättning i detta fall. 9. 胸 が 踊 るものだ 86 mune ga odoru mono da Översättning: får hjärtat att klappa i bröstet 87 Ordagrann betydelse: bröstet/hjärtat dansar Verklig betydelse: upprymd, upphetsad 88 Översatt med ett idiom Betydelsen i översättningen är exocentrisk, precis som i det japanska idiomet. Det går att hävda att översättaren här helt enkelt har skapat ett eget idiom. Konnotationerna till det 81 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 29 (rad 16). 82 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 22 (rad 17). 83 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 43 (rad 10). 84 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 30 (rad 24). 85 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 箸 にも 棒 にもかからない (hämtad ). 86 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 46 (rad 5). 87 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 32 (rad 18). 88 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 胸 が 踊 る (hämtad ). 17

18 japanska uttrycket är främst positiva, och uttrycker välbehag eller förväntan. Det svenska uttrycket innehåller dock neutralare konnotationer som beroende på kontext även kan relateras till nervositet eller ibland stress. I detta fall är det dock tydligt att idiomet uttrycker en positiv upphetsning, vilket framgår av kontexten (se kapitel 4.4 exempel 5.a och 5.b för en ingående analys av detta idiom). 10. 気 の 毒 89 ki no doku Översättning: Jag är ledsen 90 Ordagrann betydelse: sinnets/sinnelagets gift Verklig betydelse: vad tråkigt att höra, olyckligt, beklagligt Denna gång används jag är ledsen istället för tyvärr som i exempel 7. Detta antyder att berättelsens kontext kan vara en bidragande faktor till hur vedertagna idiom som detta översätts. I denna kontext finns det nämligen ingen påtaglig sarkasm eller ironi, vilket kan påstås vara en anledning till att översättningarna skiljer sig från varandra. 11. 研 鑽 を 積 んで 91 kensan o tsunde Översättning: arbetar länge och väl med det 92 Ordagrann betydelse: stapla flitiga studier Verklig betydelse: hänge sig själv åt sina studier, bemästra, förkovra sig i något 頭 の 回 転 は 速 い 94 atama no kaiten wa hayai Översättning: kvicktänkt 95 Ordagrann betydelse: huvudets rotation är snabb Verklig betydelse: kvicktänkt, smart 96 En ordagrann översättning av idiomet skulle kunna missuppfattas. Att huvudet snurrar betyder någonting helt annat på svenska, exempelvis: förvirring eller galenskap. En ordagrann översättning skulle således bli felaktig, och misslyckas med att förmedla den verkliga betydelsen av idiomet till mottagaren. 89 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 46 (rad 9). 90 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 32 (rad 25). 91 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 46 (rad 10). 92 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 32 (rad 27). 93 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 研 鑽 を 積 む (hämtad ). Thesaurus 類 語 辞 典 (ruigojiten). 研 鑽 を 積 む (hämtad ). 94 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 49 (rad 12). 95 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 34 (rad 23). 96 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 31 ( 頭 の 回 転 が 速 い). 18

19 13. 恩 を 売 る 97 (わけじゃないが) on o uru (wake ja nai ga) Översättning: Det är inte som jag säger för att du ska känna tacksamhet 98 Ordagrann betydelse: sälja tacksamhetsskuld/gentjänst Verklig betydelse: att kräva någons tacksamhet, göra något för att en person ska bli försatt i tacksamhetsskuld 99 恩 (on) är ett typiskt japanskt koncept, som skulle kunna översättas till gentjänst eller tacksamhetsskuld. Att sälja tacksamhetsskuld, skulle inte ha någon självklar betydelse för svensktalande mottagare. Översättningsproblematiken har möjligen lösts med ett förklarande uttryck p.g.a. att ingen motsvarighet till ett sådant idiom finns i svenskan. 14. 傷 口 を 舐 めあったり 100 kizuguchi o name attari Översättning: slickar varandras sår 101 Ordagrann betydelse: slickar varandras sår Verklig betydelse: återhämta sig från ett nederlag. Översatt med ett idiom (som även är en direktöversättning) Detta är ett gammalt idiom som är inlånat från engelskan, som även spridits till svenskan. Idiomen motsvarar därför varandra både i ordens faktiska innebörd, samt den exocentriska betydelsen. I både svenskt och japanskt språkbruk uttrycker detta nämligen att återhämta sig från ett nederlag (se kapitel 2.4 exempel 2.c). 102 Idiomöversättningen är också ordagrann. 15. 危 険 な 橋 を 渡 ろうとする 103 kiken na hashi o watarō to suru Översättning: ge sig in i ett riskfyllt företag 104 Ordagrann betydelse: på väg att korsa en farlig bro Verklig betydelse: göra något riskabelt, utsätta sig för något farligt 105 Översatt med ett idiom I denna kontext beskriver det japanska idiomet en farlig byråkratisk eller moralisk situation. Detta har översättaren valt att återge med ett annorlunda idiom på svenska (som inte är vedertaget), men förmedlar samma känsla och målar upp en motsvarande situation. Översättaren har med andra ord myntat ett eget idiom för att lösa översättningsproblematiken i detta fall. 97 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 52 (rad 16). 98 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 37 (rad 2). 99 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 恩 を 売 る (hämtad ). 100 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 62 (rad 12). 101 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 43 (rad 26). 102 Oxford Dictionaries. (hämtad ). 103 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 63 (rad 2). 104 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 43 (rad 32). 105 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 危 ない 橋 を 渡 る (hämtad ). 19

20 16. つじつまを 合 わせる 106 tsujitsuma o awaseru Översättning: vara följdriktig 107 Ordagrann betydelse: sammansätta konsekvens/sammanhang Verklig betydelse: få ens berättelse att verka rimlig/sannolik 108 En direktöversättning skulle bli svårförståelig för målspråkets mottagare, och det är svårt att finna ett idiom med motsvarande betydelse på svenska. Ett förklarande normaluttryck blir således ett praktiskt sätt att lösa idiomöversättningen. 17. ( 全 員 の) 命 取 りになる 109 (zen in no) inochi-dori ni naru Översättning: bli ödesdigert (för allihop) 110 Ordagrann betydelse: mista livet/ livet tas Verklig betydelse: innebära slutet för någon, bli dödligt, ruinera någon 111 I denna kontext handlar det dock inte om en dödlig utgång för någon, vilket kanske är varför översättaren istället har valt ordet ödesdigert som också kan betyda katastrofalt, för att understryka detta. 18. 四 方 八 方 112 shihōhappō Översättning: åt alla håll 113 Ordagrann betydelse: fyra håll, åtta håll Verklig betydelse: i alla riktningar/håll 114 översatt med ett förklarande normaluttryck En direktöversättning: fyra håll, åtta håll skulle vara obegriplig, eftersom den exocentriska kopplingen till väderstreck inte är självklar för svensktalande mottagare. Det japanska uttrycket refererar nämligen till de riktningar som tillsammans betecknar åtta olika väderstreck. 106 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 66 (rad 9). 107 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 46 (rad 4). 108 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 合 わせる (hämtad ). 109 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 66 (rad 11). 110 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 46 (rad 7). 111 Weblio 英 和 和 英 (eiwawaei). 命 取 りになる (hämtad ). 112 Murakami, Haruki, 1Q84 Ichi-kyū-hachi-yon. Bok 1, s. 74 (rad 16). 113 Murakami, Haruki, 1Q84. Bok 1 (översättning: Emond, Vibeke), s. 51 (rad 12). 114 Garrison et al, Dictionary of Basic Japanese Idioms, s. 503 ( 四 方 八 方 ). 20

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Lokalisering, terminologi och översättning. Magnus Merkel

Lokalisering, terminologi och översättning. Magnus Merkel Lokalisering, terminologi och översättning Magnus Merkel Idag Kursformalia Innehåll Litteratur Schema & labbgrupper Artikelseminarier vad, vem, när och hur? Examination Lokalisering & översättning finns

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Konditionala uttryck i japanskan -Om om och när-

Konditionala uttryck i japanskan -Om om och när- LUNDS UNIVERSITET KANDIDATUPPSATS Språk- och litteraturcentrum, Japanska (JAPK11) Vt 2010 Therese Karlsson Nordanväg 40B 244 37 Kävlinge tfn 073-094 42 56 Konditionala uttryck i japanskan -Om om och när-

Läs mer

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000

TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Lars Ahrenberg, sid 1(5) TENTAMEN TDDA94 LINGVISTIK, 3 poäng tisdag 19 december 2000 Inga hjälpmedel är tillåtna. Maximal poäng är 36. 18 poäng ger säkert godkänt. Del A. Besvara alla frågor i denna del.

Läs mer

Pragmatisk och narrativ utveckling

Pragmatisk och narrativ utveckling Pragmatisk och narrativ utveckling Barns tidiga språkutveckling Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet Pragmatik! Pragma! handling! hur vi använder språket! hur vi handlar genom språket! Pragmatik!

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Röstteknik och Läsmetod

Röstteknik och Läsmetod Röstteknik och Läsmetod Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 RÖSTTEKNIK OCH LÄSMETOD Till vardags talar vi lite si och så. Ibland otydligt, ibland obegripligt, ibland hela meningar och ibland halva,

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Översättningsteori för praktiker - varför det?

Översättningsteori för praktiker - varför det? Översättningsteori för praktiker - varför det? Birgitta Englund Dimitrova Tolk- och översättarinstitutet Stockholms universitet Översättningsteori eller översättningsvetenskap? Översättningsteori - läran

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel

ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se. Vanliga och allvarliga språkfel ANDREAS REJBRAND 2006-12-25 Svenska http://www.rejbrand.se Vanliga och allvarliga språkfel Dödssynd 1 Särskrivningar Ett av de allra mest frekvent förekommande språkfelen i svenskan idag är otvivelaktigt

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15

tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 tidskrift för politisk filosofi nr 1 2011 årgång 15 Bokförlaget thales svar till bauhn & demirbag-sten Torbjörn Tännsjö i vårt forskningsprojekt kring hedersrelaterat våld, och de problem sådant ger upphov

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Svenska Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa

Läs mer

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning

BOKEN PÅ DUKEN. Lärarhandledning BOKEN PÅ DUKEN Lärarhandledning Inledning Barn ser alltmer rörliga bilder och läser allt färre böcker men de båda medierna står inte i något motsatsförhållande till varandra. Film ger upphov till starka

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng English, 1-30 credits, 30 credits Kurskod: LEAA17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Vt 2013. Reviderad 2011-06-22 Version: 5 Utbildningsnivå:

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

Ordspråk och talesätt

Ordspråk och talesätt Ordspråk och talesätt Namn: VT-06 Ordspråkets historia De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK

RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK RÖDA TRÅDEN ENGELSKA ÅK 2 ÅK 5 ÅK 2 ÅK 3 Ämnesområden som är bekanta för eleverna Intressen, personer och platser Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används Enkla instruktioner

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Läsa bör vi göra för annars kan vi inte läsa det vi bör! Anne-Marie Körling om det demokratiska att läsa 2014

Läsa bör vi göra för annars kan vi inte läsa det vi bör! Anne-Marie Körling om det demokratiska att läsa 2014 Läsa bör vi göra för annars kan vi inte läsa det vi bör! Anne-Marie Körling om det demokratiska att läsa 2014 Hur krossar man en bokstav mellan tänderna? Jag kan läsa Gunnar Ekelöf. Det betyder inte att

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena

för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena för och av humaniorastudenter Kompetens guiden 2.0 Projekt Athena Det här är en guide som riktar sig till dig som studerar humaniora eller precis tagit examen inom humaniora. Guidens syfte är att hjälpa

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA

Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Funäsdalens skola VT 2008 LOKAL PLANERING SVENSKA FUNÄSDALENS CENTRALSKOLA Nationella mål att sträva mot i ämnet svenska Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 1 utvecklar sin

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer