Handlingsplan för bekämpning av granbarkborren år 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för bekämpning av granbarkborren år 2008"

Transkript

1 Datum Diarienr 2008/597 1(10) Handlingsplan för bekämpning av granbarkborren år 2008 Bakgrund Den 1 november 2007 fastslogs (protokoll 266) Skogsstyrelsens ståndpunkter och strategi för de närmaste årens barkborrebekämpning inom stormområdet. Dokumentet ska vara vägledande för utformande av en handlingsplan. Denna process ska kännetecknas av samråd med såväl interna som externa intressenter och där målsättningen är att minimera skadorna av granbarkborren. I arbetet med detta ska avvägning göras utifrån de skogspolitiska målen, regelverk ska följas och hänsyn tas till andra intressen. Mål Målet med handlingsplanen är att konkretisera den fastlagda strategin och tydliggöra internt och externt hur Skogsstyrelsen kommer att agera för att minimera barkborreskadorna under Aktiviteterna i handlingsplanen kommer att genomföras via Skogsstyrelsens linjeorganisation och inom projektet Insektsövervakning 2008 (benämning ännu ej fastställd). Lagstiftningen Vi skall se över skyddsreglerna i 29 SVL och vid behov föreslå och besluta om ändring i regelverket - Överväga beslut om bekämpningsområde Projektet bedömer att nuvarande bekämpningsområde med skärpta skogsskyddsbestämmelser ska kvarstå tills vidare. Skogsstyrelsen ska senast den 30 november 2008 överväga och ta beslut om det tillfälliga bekämpningsområdet ska kvarstå eller om omfattningen och de specifika reglerna ska justeras. - Insamling av mer fakta för beslut om ev. förändring eller justering av regelverk/föreskrifter till 29 i SVL Med bakgrund av att pågående klimatförändring påverkar granbarkborrens förutsättningar finns det anledning att titta närmare på eventuella regionala skillnader för granbarkborrens utveckling och beteende. De senaste årens tidiga svärmningar pekar mot att Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor Vallgatan Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr Jönköping SE

2 Skogsstyrelsen (10) granbarkborren är färdigutvecklad och könsmogen tidigare än vad Skogsvårdslagens skogsskyddsföreskrifter förutsätter. Skogsstyrelsen vill därför uppdra SLU att under en tvåårsperiod fortsätta studera granbarkborrens biologi och utveckling i Götaland. Förutom Asa och Tönnersjöhedens försöksparker ska vi överväga att utöka studierna till att även omfatta ett par platser till, förslagsvis i nordöstra delen av Blekinge samt i trakterna av Mariestad. - Utredning av regelverket i 29 SVL. En genomgripande översyn av hela regelverket kring 29 bör genomföras när faran för stora barkborreskador bedöms vara över. Detta arbeta ska dock inte belasta barkborreprojektet. Skogsstyrelsen avser i samverkan med bl. a. SLU och skogsbruket utreda förutsättningarna för eventuella förändringar av regelverk/föreskrifter/allmänna råd till 29 SVL. Det avser bl. a. hur mycket virke som kan ligga kvar efter avverkning, barkborrens biologi etc. Samordning mellan myndigheter Vi upprätthåller kontakt, informerar, samverkar och tar del av arbete och regelverk som hanteras av Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöinspektionen samt länsstyrelser. Vi skall verka för enkla och rättssäkra rutiner mellan myndigheter och skogsbruket för tillämpning av berörda regelverk Vi eftersträvar även samverkan med kommunerna. - Förenkla, utan att göra avkall på rättsäkerheten, beredningsprocessen för fastställande av regelverk vid införande av bekämpningsområde Enheten för Lag och områdesskydd får till uppgift att undersöka möjligheterna att förenkla och snabba upp processen vid fastställande av regelverk då Skogsstyrelsen beslutar om bekämpningsområde. Detta berör även regelverk hos andra involverade myndigheter. Målsättningen bör vara att ha ett färdigt grundkoncept kring barkborrebekämpningen med regelverk, föreskrifter (t.ex. tvingande bekämpningsinsatser som Sök och plock sommar) som omedelbart ersätter de ordinarie reglerna utan att varje detalj i regelverket ska tas upp för ny prövning nästa gång bekämpningsområde blir aktuellt. - Informera och samråda med kommunerna Skogsstyrelsens distrikt ska senast den 1 mars ta kontakt med alla berörda kommuner inom bekämpningsområdet och förklara hur Skogsstyrelsen ser på barkborresituationen och rutinerna kring anmälningsförfarandet för fångstvirkesfällor. Information kan också ske genom distriktens lokala möten, där kommunerna kan bjudas in

3 Skogsstyrelsen (10) tillsammans med skogsbrukets aktörer för att samråda kring arbetet med bekämpningen av barkborrar. - Samråda med Länsstyrelsen Skogsstyrelsens distrikt skall inför kommande informations- och rådgivningsinsatser mot markägare, ta kontakt med resp. Länsstyrelse för att informera och stämma av rekommendationer för ev. bekämpningsarbete i och kring formellt skyddade områden. - Tydliga presentationer av regelverk och instruktioner Skogsstyrelsen ska presentera berörda regelverk och instruktioner på ett enkelt, tydligt och lättillgängligt sätt. Projektledningen ansvarar för att relevant informationsmaterial är uppdaterat och finns tillgängligt på Skogsstyrelsens hemsida. Granbarkborrens populationsutveckling och skadeverkan Vi skall övervaka granbarkborrens svärmning och populationsutveckling - Intensivbevakning genom feromonfällor Vi ska utöka intensivbevakningen till att omfatta 18 distrikt (bilaga 1) inom bekämpningsområdet. Syftet är att se när huvudsvärmningen inleds, när den kan anses vara avslutad samt när en ev. 2:a generationssvärmning börjar inom olika delar av området. På så vis kan resultaten från övervakningen på ett bättre sätt knytas till de lokala förhållandena. Intensivbevakningen utförs i samarbete med SLU och skogsbruket (Södra och ev. fler), där Skogsstyrelsen står som huvudkoordinator. Skogsstyrelsen svarar för veckovisa avrapporteringar från 18 st hyggen (tre fällor per hyggen) samt registrering och publicering av Skogsstyrelsens och skogsbrukets resultat på Skogsstyrelsens hemsida. Skogsbruket kompletterar Skogsstyrelsens bevakning med ett antal fällor som sköts av resp. företag. Uppgifterna samlas in av en koordinator hos resp. företag för sammanställning och inrapportering till Skogsstyrelsen. 16 av 18 platser, som Skogsstyrelsen bevakar, ingår i det ordinarie fällövervakningsprogrammet som utförs i samarbete med SLU och sträcker sig över flera år. Fångsterna från Skogsstyrelsens fällor levereras till SLU där det analyseras. - Intensivbevakning av ståndskogsangrepp En målsättning är att intensivbevakningen av feromonfällor kompletteras med bevakning av ståndskogsangrepp på 18 distrikt inom bekämpningsområdet. Det är främst angrepp från 1:a svärmningen och en ev. 2:a-generationssvärmning som ska bevakas. Det huvudsakliga syftet är att på ett systematiskt sätt få kännedom om när ståndskogsangrepp kan konstateras i olika delar av

4 Skogsstyrelsen (10) bekämpningsområdet. Ett annat syfte är att de aktuella platserna också kan användas vid utbildningstillfällen. Här kan t.ex. naturreservat, biotopskydd och nyckelbiotoper med angrepp från 2007 användas som objekt eftersom sannolikheten att de angripna träden avverkas under övervakningsperioden är liten. Med resultatet från den senaste helikopterinventeringen som utgångspunkt ska resp. distrikt välja ut ett område som intensivbevakas. Grundkriteriet är att området ska innefatta minst ett fjolårsangrepp. Övriga kriterier om skadans omfattning, areal, läge, antal friska träd, dimensioner etc. tas fram i samråd med SLU. Tillsammans med fällövervakningen (intensivbevakningen) kan vi på ett tidigt stadium ge signaler om när och var Sök och plock sommar bör sättas igång och när den bör intensifieras. Informationen läggs ut på Skogsstyrelsens hemsida. - Fällövervakning och kantzonsinventering enligt övervakningsprogrammet. Skogsstyrelsen kommer i samarbete med SLU registrera granbarkborrarnas aktivitet och antal, liksom de senaste två åren, inom 34 olika s k fällområden varav 32 st i Götaland. Syftet är att följa förändringarna mellan åren och vara ett stöd för beskrivning av barkborresituationen. Fällorna töms fyra gånger under säsongen och fångsterna skickas till SLU för sammanställning och analys. Övervakningen avslutas med en kantzonsinventering på hösten där mängden barkborredödade träd registreras. Resultatet utgör bl a ett av flera stöd för att uppskatta den allmänna skadenivån i landskapet. - Svärmningskontroll, angreppsförlopp, utveckling. SLU uppdras att fortsätta ta fram kunskaper om granbarkborrens populationsutveckling, svärmning, angreppsförlopp och utveckling under de kommande två åren där även tidsaspekten i barkborrens biologi bör ingå. För att fånga regionala skillnader ska Skogsstyrelsen överväga att utöka undersökningarna till att även omfatta någon plats i nordöstra Blekinge och Mariestadsområdet utöver nuvarande platser (Asa och Tönnersjöhedens försöksparker). Vi skall övervaka och uppskatta skadornas omfattning. - Rutin för uppskattning av ståndskogsangrepp resp. vindfällen. Skogsavdelningen får till uppgift att under 2008 inleda en utredning av en utvecklad metod för volymuppskattning av ståndskogsangrepp. Detta bör göras i samverkan med Riksskogstaxeringen. Skogsavdelningen ska även under året redovisa förslag till rutiner för uppskattning av omfattningen av vindfällor. Vi skiljer på snabb,

5 Skogsstyrelsen (10) övergripande uppskattning som utförs inom några dagar efter skadans uppkomst, från en mer noggrann undersökning som utförs inom några veckor eller månader. Vi skall hjälpa skogsägare och skogsbruket att identifiera barkborreskador - Helikopterinventering höst Helikopterinventering bör genomföras under hösten med start i slutet av augusti. Beroende på resultat från pågående undersökningar av metoden Sök och plock vinter samt sommarens väder kan syfte och omfattning ej fastslås i nuläget. Inventeringen anses dock vara av stort värde och bör prioriteras. Det är viktigt att syftet/målet med inventeringen har klargjorts innan den genomförs. Beslut för upphandling av helikoptertjänst bör tas senast i februari månad. - Satellitbildsanalys Vi ska bevaka och följa utvecklingen av nya satelliter och ny teknik med målsättningen att snabbt kunna identifiera skador. Ett exempel är satelliten Rapid Eye som eventuellt kan identifiera tidiga barkborreskador. Satelliten skjuts upp först under våren och är inte aktuell för ett test under Rådgivning och information Vi ska genom rådgivning och information (exempelvis hemsidan, SkogsEko, informationsblad, skogsdagar/skogskvällar och individuell rådgivning) kommunicera med skogsägare om skadornas omfattning och hur nya barkborreskador kan identifieras och åtgärdas (Informationsplan är under utarbetning). Rådgivningens innehåll ska ha stark koppling till skadornas omfattning och föreslagna bekämpningsmetoder - Utsyning av skadad skog Vi ska där resurserna medger erbjuda våra tjänster att på uppdrag syna ut barkborreskadad skog. Skogsavdelningens Uppdragsenhet ska i samarbete med kommunikationsenheten senast under februari tydliggöra skillnaden mellan rådgivning som myndighetsuppgift och rådgivning som betald uppdragsverksamhet för utsyning av skadad skog. Samråd och samordning av bekämpningsinsatser Skogsstyrelsen skall definiera åtgärdsbehov och rekommendationer för att förebygga och bekämpa barkborreskador. Vi skall lokalt och nationellt informera och samråda med berörda inom skogssektorn, i syfte att åstadkomma ändamålsenliga och samordnade insatser

6 Skogsstyrelsen (10) Vi skall eftersträva en bra dialog och samråd med ideella organisationer. - Aktuella bekämpningsåtgärder Vi bedömer att 2008 års skador riskerar att bli mellan 1 och 3 milj. m3sk (0,5 milj. från huvudsvärmningen, 0,5 milj. från syskonkullsvärmningar samt ev. 2 milj. från en andragenerationssvärmning). Sommarens väder är helt avgörande för om en andragenerationssvärmning kommer till stånd. Prognosen har brutits ned på kommunnivå (bilaga 2). För att motverka granbarkborrens föryngringsmöjligheter är det av yttersta vikt att skogsbruket upparbetar och transporterar bort färska vindfällen i tid. Förutom en god skogshygien rekommenderar Skogsstyrelsen för vår och sommar, bekämpningsåtgärden Sök och plock sommar, och som komplement åtgärder med Fångstvirkesfällor och Feromonfällor. De två sistnämnda metoderna bör utföras som ett komplement till Sök och plock sommar i områden med mycket skador under år Åtgärderna bör ske i samverkan med grannar för att ge större effekt. Ett kärnområde i sydöstra Götaland riskerar få de största skadorna (bilaga 3). Här rekommenderas mer intensiva och omfattande informations- och bekämpningsåtgärder än utanför kärnområdet. Riktlinjer inom kärnområdet Sök och plock sommar Minst 75 % av angripen volym ska upparbetas och transporteras bort från skogen innan barkborrarna hinner börja lämna virket. På lokal nivå bör inte mer än 3 m3sk/ha angripna träd lämnas utan åtgärd. Fångstpunkter 1 för fångstvirkesfällor eller feromonfällor 1. En fångstpunkt per trädgrupp med ca 10 m3sk (10-20 träd) angripna granar under Vid nya hyggeskanter (avverkat säsongen 07/08) med äldre gran är riktvärdet en fångstpunkt per grupp med ca 5 m3sk (5-10 träd) angripna granar En fångstpunkt per angripet bilvägslager av gran som inte var borttransporterat innan första veckan i augusti. Om angreppen under 2007 var omfattande i området och ovannämnda riktvärden inte uppfylls kan nya hyggen med färskt granris användas som fångstpunkter. Sannolikheten för att metoden ska lyckas ökar om metoden används inom ett större sammanhängande område. 1 Med fångstpunkt menas plats för en eller flera fångstvirkesfällor alternativt feromonfällor. Antalet fällor beror på vilken typ av fälla som avses och hur stort fjolårsangreppet var.

7 Skogsstyrelsen (10) Inom detta s.k. kärnområde ska en intensiv information och rådgivning genomföras. Rådgivningen kan förutom brevutskick vara individuell rådgivning, skogsdagar/skogskvällar etc. Rådgivningen får gärna vid tillämpliga fall genomföras riktat och i samverkan med skogsbruket. Riktlinjer utanför kärnområdet Sök och plock sommar Minst 50 % av angripen volym ska upparbetas och transporteras bort från skogen innan barkborrarna hinner börja lämna virket. På lokal nivå bör inte mer än 3 m3sk/ha angripna träd lämnas utan åtgärd. Fångstpunkter för fångstvirkesfällor alt. feromonfällor Samma rekommendationer som innanför kärnområdet med den skillnaden att fångstvirkesfällor/feromonfällor rekommenderas särskilt inom de områden (by- eller sockennivå) som resp. distrikt efter samråd med skogsbruket pekar ut som hårt skadedrabbat av granbarkborren under Utanför kärnområdet ska information och rådgivning genomföras. Rådgivningen får gärna vid tillämpliga fall genomföras riktat och i samverkan med skogsbruket. - Samråd Vi ska ha en god dialog med skogsbrukets tjänstemän och ideella organisationer. Skogsstyrelsens distrikt ska i februari samla skogsbrukets aktörer för att informera om skadesituationen, förväntade skadenivåer och vilka bekämpningsåtgärder som rekommenderas. I detta sammanhang bör även kommunerna bjudas in, eftersom de är tillsynsmyndighet för insekticidbehandlat fångstvirke. Informationen ska även spridas i det nationella sektorsrådet och i de berörda regionala sektorsråden. Informationen till ideella organisationer bör ske såväl på lokal som på regional nivå. Skogsstyrelsen ska genom projektets referensgrupp löpande samråda om kommande informationsinsatser. Kunskapscentrum Skogsstyrelsen skall skapa forum för informationsutbyten inom skogssektorn och bedriva ett intensivt informationsarbete - Samordnade informationsinsatser Vi ska ta initiativ till samordnade informationsinsatser med skogsbruket för att öka förutsättningen för en effektiv och enhetlig

8 Skogsstyrelsen (10) information till skogsägarna m fl. Vi ska använda skogsbrukets aktörer som förmedlare av information. - Webbsidan en naturlig mötesplats Vi ska arbeta för att vår webbsida ska bli en naturlig plats att söka aktuell, relevant och målgruppsanpassad information. Webben ska också fungera som en väckarklocka om när t.ex. olika bekämpningsåtgärder ska sättas in. Det ska även finnas möjlighet att följa granbarkborrens svärmning på olika platser via en s.k. svärmningsbarometer. - Barkborrekonferens Vi ska i samverkan med skogsbruket och forskningen anordna en barkborrekonferens i Växjö i mars. Målgruppen ska vara skogstjänstemän. Målsättningen är att sprida information om nya forskningsresultat och erfarenheter. Det är lämpligt att konferensen har internationell medverkan, exempelvis från Danmark och/eller Norge. Skogsstyrelsen skall informera och rådge skogsägare, skogsbruket, allmänhet och övriga berörda myndigheter och organisationer. - Skogsdagar/skogskvällar på vintern Resultatet från helikopterinventeringens kärnområde ska användas som grund för lokala inbjudningar till skogsdagar/skogskvällar i februari/mars månad där skogsägaren blir informerad om de bekämpningsmetoder som Skogsstyrelsen rekommenderar samt vilka regler som är behäftade med dessa. Arrangemangen ska göras i samarbete med skogsbrukets aktörer för att sprida ett enhetligt budskap. Utanför kärnområdet kan lokala informationsmöten anordnas. - Skogsdagar/skogskvällar på våren Under maj (i samband med 1:a svärmningen) genomförs fältdagar i Sök och plock sommar. Syftet med dessa dagar är att öka kunskapen om hur man hittar angripna träd. - Tydliga instruktioner Vi ska senast den 28 februari i samråd med skogsbruket och forskare ta fram tydliga instruktioner om arbetet med fångstvirkesfällor, feromonfällor och Sök och plock sommar för att därmed få ett enhetligt budskap till skogsägarna. - Allmänt om rådgivning och information Vi skall genom rådgivning och information informera skogsägare om skadornas omfattning och hur nya barkborreskador kan identifieras och åtgärdas (informationsplan är under utarbetning). Rådgivningens innehåll ska ha stark koppling till skadornas omfattning och föreslagna bekämpningsmetoder.

9 Skogsstyrelsen (10) Skogsstyrelsen skall ha ett nära samarbete med forskare och följa resultat och erfarenheter i ämnesområdet nationellt och internationellt, samt identifiera behov av kunskapsutveckling. - Projektet ska snarast ta kontakt med myndigheter/skogsbruket/ forskare i Norge, Danmark och Tyskland för att utbyta erfarenheter kring övervaknings- och bekämpningsarbetet. - Kunskaper om metoden Sök och plock vinters effektivitet är ringa och kommer att studeras av SLU från hösten 2007 till våren Kunskapen om granbarkborrens övervintringsmortalitet i marken är bristfällig, speciellt i Götaland. SLU får därför till uppgift att studera övervintringsmortaliteten i marken. Mortaliteten i liggande och stående träd anses ha klarlagts i tidigare undersökningar. Resultat från studien ska redovisas i en rapport till Skogsstyrelsen senast den 1 juni Kunskap om granbarkborrens förökningsframgång är en viktig information när man försöker skapa sig en uppfattning om risken för skador under det kommande året. SLU får till uppgift att ta fram kunskap om hur granbarkborren har förökats sig Preliminära resultat ska lämnas till Skogsstyrelsen senast den 1 november Slutrapport lämnas senast den 1 december. - På uppdrag av styrgruppen till projektet ska delprojekt Information och utbildning snarast identifiera behovet av kompletterande kunskapsutveckling hos våra tjänstemän. Därefter ska delprojektet genomföra de fortbildningsinsatser som krävs för att vår information och våra råd ska hålla hög kvalitet. - Kalibrerings- och utbildningsdag för Skogsstyrelsens tjänstemän ska genomföras den 30 januari resp. den 7 februari. Huvudsyftet är att förankra och informera om Skogsstyrelsens strategi och handlingsplan. Skogsstyrelsens distrikt ska senare i februari samla skogsbrukets aktörer för att informera om skadesituationen, förväntade skadenivåer och vilka bekämpningsåtgärder som rekommenderas. Uppdrag Vi kan i enlighet med vår uppdragspolicy erbjuda tjänster, t.ex. att syna ut barkborreskadad skog. Vi skall ordna utbildningar för klass 2L-behörighet - Vi ska vid behov och i mån av resurser erbjuda tjänsten att syna ut barkborreskadad skog. Tjänsten ska ingå i vår produktkatalog senast

10 Skogsstyrelsen (10) den 31 mars. Uppdragsenheten får till uppdrag att förtydliga vad syna ut innebär. - Vi ska inventera behovet av utbildning för klass 2L-behörighet för att därefter genomföra så många utbildningar som efterfrågas. Uppföljning och utvärdering Vi skall upprätta en plan för uppföljning och utvärdering Vi skall till regeringen och andra externa parter redovisa sådan uppföljning och utvärdering. - En utvärdering av informationsinsatserna internt och externt ska genomföras i slutet av En enkel målgruppsanalys av små skogsägare (d v s skogsägare med fastigheter < 5 ha) utförs i slutet av året (skogsavdelningen). - Hur samarbetet och processerna i 2007 års bekämpningsarbete har fungerat utvärderas under februari-mars månad som ett led i en D- uppsats i statskunskap på Jönköpings Högskola. - Uppföljning av hur många feromonfällor resp. fångstvirkesfällor som har placerats ut genomförs med hjälp av en enkätundersökning på ett slumpmässigt urval av markägare inom resp. kommun. - Uppföljning av avverkad barkborreangripen volym utförs i juni resp. oktober genom enkätundersökning hos större virkesköpare och/eller markägare. - SLU får till uppdrag att fortsätta undersöka effektiviteten av fångstvirkesfällor resp. feromonfällor. - SLU får till uppdrag att utvärdera effektiviteten av Sök och plock vinter. Arbetet har redan påbörjats. - Skogsstyrelsen skall löpande rapportera till Regeringskansliet (12 april, 29 augusti och 12 december). Av rapporteringen ska det bland annat framgå volymen angripet virke, en riskanalys, om några åtgärder har vidtagits eller planeras, förslag på åtgärder som bör vidtas samt en prognos för kommande period. - Projektet ska i augusti överväga om en utvärdering av bekämpningsarbetets processer eller liknande ska genomföras.

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Stormar 2005 Stormen Gudrun ca 75 milj. m3sk 2007 Stormen Per ca 16 milj. m3sk 2008 Stormar ca 3 milj. m3sk

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Bilaga Datum 2009-01-22 1(6) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Projekt Insektsbekämpning 2011

Projekt Insektsbekämpning 2011 PROJEKTPLAN 2011-01-01-2011-12-31 Projekt Insektsbekämpning 2011 Versionshantering Versionsnr Datum Ändring och orsak Ansvarig 1 8 mars Ny projektplan LGE 2 9 mars Justering i budget LGE 3 Projektägare

Läs mer

Granbarkborren scenario - bekämpning. Hussborg Gunnar Isacsson

Granbarkborren scenario - bekämpning. Hussborg Gunnar Isacsson Granbarkborren scenario - bekämpning Hussborg 2014-09-23 Gunnar Isacsson Innehåll Gissningar om framtiden Bekämpningsåtgärder Förebyggande åtgärder Övervakning gbb 2014, norra bekämpningsområdet Hemsö

Läs mer

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr PM 1(5) Datum 2012-01-11 Diarienr 2012/121 Clas Fries Box 284, 901 06 Umeå clas.fries@skogsstyrelsen.se Tfn 090-158314 Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland

Läs mer

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Åke Lindelöw SLU Inst f ekologi 1 Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Genomförande

Läs mer

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2011

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2011 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 211 Åke Lindelöw SLU Inst f ekologi 1 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 211 Genomförande Tre

Läs mer

SLU Åke Lindelöw Sören Wulff Rapport Normaltillstånd av barkborrepopulationen

SLU Åke Lindelöw Sören Wulff Rapport Normaltillstånd av barkborrepopulationen SLU Åke Lindelöw Sören Wulff 2010-11-19 Rapport Normaltillstånd av barkborrepopulationen Kan man beskriva ett normaltillstånd för granbarkborre? Normaltillståndet kan beskrivas som en nivå (population,

Läs mer

Skogsskador i Region Nord året 2013

Skogsskador i Region Nord året 2013 Skogsskaderapport Region Nord för 2013 1(9) Datum 2014-04-09 Diarienr 2014/980 Bjarne Almqvist, Magnus Frimodig, Björn Lehto, Anders Lindqvist, Per-Arne Malmberg, P-O Ringnér, Jörgen Sundin, Rikard Vesterlund,

Läs mer

Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport

Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport Niklas Björklund & Bo Långström Institutionen för Ekologi, SLU. Bakgrund En pilotstudie år 2008 visade att misslyckade angrepp av granbarkborre förekommer

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Konsekvensutredning 1(6) Datum 2016-10-03 Diarienr 2016/2592 Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd Anders Frisk Box 241, 372 21 Ronneby anders.frisk@skogsstyrelsen.se Tfn 0457-455 183 Remissinstanser

Läs mer

Bekämpning av skador från granbarkborrar

Bekämpning av skador från granbarkborrar Bekämpning av skador från granbarkborrar Finns det döda granar eller stormfällda träd i din skog? Skogscentralen 2014 { 2 } Gå till skogen kontrollera framför allt gamla grandungar! Upptäcker du stående

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

MEDDELANDE 1 2007. Övervakning av insektsangrepp. - Slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Lennart Svensson

MEDDELANDE 1 2007. Övervakning av insektsangrepp. - Slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Lennart Svensson MEDDELANDE 1 27 Övervakning av insektsangrepp - Slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag Lennart Svensson Skogsstyrelsen mars 27 Författare Lennart Svensson Fotograf Gunnar Isacsson Papper brilliant

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi NATURVÅRDSENHETEN Foto: Länsstyrelsen, Viltskadecenter och Dan Werner Informations- och kommunikationsstrategi för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2010-2014 Diarienr: 511-4310-10 Förankrad i Viltförvaltningsdelegationen

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Plan uppföljning och utvärdering av Komet Datum 2010-06-11 Diarienr 1(2) Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Bakgrund Kometprogrammet ska innehålla riktad information och marknadsföring

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU

Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU Innehåll (1) Historik utbrott (2) Vad styr hur stora skadorna blir (3) Var dödas träd (4) Situationen i Västernorrland (5)

Läs mer

Delrapport för projektet Granbarkborrens förökningsframgång 2010

Delrapport för projektet Granbarkborrens förökningsframgång 2010 Bilaga 1 Uppsala 2010-08-2 Martin Schroeder Inst Ekologi SLU Delrapport för projektet Granbarkborrens förökningsframgång 2010 Under sommaren har granbarkborrens aktivitet följts upp i fem av de skyddade

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 15 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/isfugl Länsstyrelsen

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Sammanfattning Riksantikvarieämbetets förslag i sammanfattning:

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010 PM 1(8) Datum 2011-04-11 Diarienr 2011/1993 Skogsenheten Skogsavdelningen Malin Andersson, Naturvårdsspecialist malin.andersson@skogsstyrelsen.se Tfn 0451-383 107, 070-345 83 25 Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Anpassning av Svensk PEFC standard vid tillvaratagande av stormfällt virke och/eller barkborreangripna träd i områden drabbade av stormen Dagmar

Anpassning av Svensk PEFC standard vid tillvaratagande av stormfällt virke och/eller barkborreangripna träd i områden drabbade av stormen Dagmar Anpassning av Svensk PEFC standard vid tillvaratagande av stormfällt virke och/eller barkborreangripna träd i områden drabbade av stormen Dagmar Bakgrund Stormen Dagmar drabbade mellersta Sverige natten

Läs mer

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser 2006-08-31 1 (5) Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av: kommunfullmäktige 2006-08-31 SIG300 v 1.1 2005-11-23 c:\docume~1\jeasun~1\lokala~1\temp\mxlibdir\krisinformationsplan

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011 Datum 2011-02-15 Bilaga 2 1(5) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2011 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Skogsbruk - Rennäring. Renskogsavtal. Underlag CSG Persåsen 11 aug 2015

Skogsbruk - Rennäring. Renskogsavtal. Underlag CSG Persåsen 11 aug 2015 Skogsbruk - Rennäring Renskogsavtal Underlag CSG Persåsen 11 aug 2015 Renskogsavtal - uppdrag Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen 2013..analysera behovet och förutsättningarna att arbeta med s.k. renskogsavtal.

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens 1(7) SLU.dha.2013.5.5 65. ArtDatabanken Lena Tranvik YTTRANDE 2013-05-30 Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Yttrande om Skogsstyrelsens remiss 2011/3281 2011/3281: Kravspecifikation för hänsynsuppföljning

Läs mer

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark 2008 JO1402

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark 2008 JO1402 Lag och områdesskydd 2008-02-18 1(6) Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark 2008 JO1402 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommunikationsstrategi för projekt Mera tall

Kommunikationsstrategi för projekt Mera tall Projekt Mera tall 2017-02-07 Sid 1(6) Kommunikationsstrategi för projekt Mera tall 2017-2018 Projektbeställare: Johanna From, Skogsstyrelsen Projektledare:, Skogsstyrelsen Delprojektledare: Ove Arnesson,

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR 2017-03-20 Programmet för dagen Inledning Regeringsuppdraget och genomförande Grunderna i strategin Förändringar Bensträckare Arealfördelning och mål Frågor

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Aktivitetsplan 2015 Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (6) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Rundvirkespriser 2013 JO0303

Rundvirkespriser 2013 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2014-04-22 1(8) Rundvirkespriser 2013 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Skogsstyrelsens 2:a rapport om utvecklingen och bekämpningen av skadeinsekter 2009

Skogsstyrelsens 2:a rapport om utvecklingen och bekämpningen av skadeinsekter 2009 RAPPORT 1(18) Datum 2009-08-22 Diarienr 2009/1537 Regeringen Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Skogsstyrelsens 2:a rapport om utvecklingen och bekämpningen av skadeinsekter 2009 Skogsstyrelsen avser

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Regeringsbeslut II:14 2016-12-20 S2011/08293/FST S2016/07874/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 STOCKHOLM Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Skogsskador Region Nord 2014

Skogsskador Region Nord 2014 RAPPORT Datum 2015-03-09 Diarienr 2015/653 1(8) Elin Lindström Jönsson, Gullik Nilsson, Björn Lehto, Anders Lindqvist, Per-Arne Malmberg, P- O Ringnér, Jörgen Sundin, Rikard Vesterlund, Niklas Åberg, Bo

Läs mer

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län Natur- och kulturmiljöenheten Foto: och Viltskadecenter Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2009 Förankrad i Rovdjursgruppen vid möte den 13 november 2007 Beslutad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av storskalig barkborrebekämpning med feromonfällor

Utvärdering av storskalig barkborrebekämpning med feromonfällor Slutrapport 12 januari 2010 Utvärdering av storskalig barkborrebekämpning med feromonfällor Bo Långström 1, Gunnar Isacsson 2, Anna Björklund 1, Niklas Björklund 1 1 SLU, Uppsala, Box 7044, 750 07 Uppsala

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete - organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser 1 Syfte Detta dokument beskriver organisationsstruktur, arbetsfördelning och beslutsprocesser för försvarssektorns

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer