Datum ;. Socialdepartementet Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer"

Transkript

1 SOU 201 5:21 Mer Stockholm Socialdepartementet ;. Datum PTKs yttrande trygghet och bättre försäkring 0,97 % tas bort vid införandet av e-inkomst. Syftet med reduceringsfaktorn PTK anser vidare att det är adekvat att den nuvarande reduceringsfaktorn på inkomster. säsongsarbetare, det vill säga alla med ojämna inkomster samt olika typ av betydande förenklingar för alla som har någon form av oregelbundenhet i sitt arbetslivsdeltagande; deltidsarbetande samt deltidsarbetssökande och PTK välkomnar förslaget om EGI, och tror att det kommer innebära försäkrade att se sambanden mellan tidigare inkomst och faktisk ersättning. motsvarar de faktiska inkomsterna samt planera sitt liv och sitt arbetsliv. kan överblicka sin situation, se om arbetsgivarens lämnade uppgifter Det kommer förhoppningsvis även att innebära att den enskilde själv lättare inkomstunderlag för både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, ramperiod på tolv månader. Ersättningarna ska sedan grunda sig på den genomsnittliga inkomsten per månad under en ramtid på tolv mänader före inkomst (EGI) välkomnas av PTK. Det är positivt att EGI ska utgöra försäkringsfallet. Det här torde innebära en betydande förenkling för den Det nya inkomstunderlag som utredningen föreslar liksom att EGI grundas på faktisk, historiskt intjänad inkomst under en Förslag till ett rättvist inkomstunderlag det följande sina kommentarer och reflektioner över de för PTK mest avseenden presenterar pragmatiska lösningar i svåra frågor. PTK lämnar i parlamentariskt stöd för breda överenskommelser om något som liksom socialförsäkringen är så präglat av djupa ideologiska övertygelser. Trots detta har den parlamentariska kommittén gjort ett gediget arbete, som flera relevanta förslagen. Avsnittet om arbetslöshetsförsäkring har därför lämnats okommenterat. skriften Mer ersättningsgrundande injyghet och bättre försäkring. Det är en svär uppgift att samla PTK välkomnar det parlamentariska arbetet som resulterat den ambitiösa e 1(11)

2 förmånligt utfall för den försäkrade. Enligt SGI-regeln (25 kap. 2 SFS) finnas kvar som en säkerhetsventil i vissa situationer, när det ger ett mera Enligt utredningens förslag kommer dagens regler för beräkning av SGI att förtroendet för försäkringen. lönndom skära ned sjukförsäkringen, vilket kan bidra till att urholka försäkringstekniska bakgrunden kan uppfattas som ett sätt för staten att i oavsett det situationer som kan slå hårt för den enskilde vid en fixerad beräkning av Oaktat fördelarna med EGI, såsom förslaget presenterats i utredningen, finns EGI har införts. dessutom prioriteras, och en särreglering kan vara motiverad redan innan avskaffas. Avskaffandet av varaktighetskravet i sjukförsäkringen bör dagens varaktighetsrekvisit dvs avseende inkomsterna kommer att PTK tillstyrker förslaget om EGI eftersom det även kommer att innebära att skydd för individens levnadsnivä vid inkomstbortfall på grund av sjukdom. innebär även att syftet med socialförsäkringarna tydliggörs att utgöra ett Att det är faktiska, historiska inkomster som är ersättningsgrundande, och det stärker därigenom legitimiteten för socialförsäkringarna. det bra att principen om att samma inkomst som ligger till grund för uttag av konkreta ersättningen vid sjukdom tydliggörs för individen och arbetsgivaren, arbetslöshetsförsäkringen. Sambandet mellan arbetsinkomster och den inkomstunderlag som utgör den försäkrade inkomsten i sjuk- och skatter och avgifter också föreslås ligga till grund för beräkningen av det att underlätta den allmänna förståelsen för respektive försäkring. Vidare är gemensamt för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Det kommer sannolikt PTK anser att det är välkommet att det nya inkomstbegreppet föreslås vara den enskilde medborgaren. och dess administration, och innebär dessutom att transparensen ökar för kontantprincipen. Förslaget innebär en modernisering av sjukförsäkringen månad ska rapporteras in till Skatteverket på elektronisk väg enligt utredningens förslag att EGI ska grundas på e-inkomstuppgifter, som varje PTK tillstyrker förslaget om att införanda ett nytt inkomstbegrepp, EGI, samt föreslagna EGI. beräkningen kommer således att ha ett annat beräkningsunderlag än det av arbetet som inte betalas ut i pengar, t ex bilförmäner. Den alternativa pengar Den nya EGIn däremot, kommer att räkna in även sådana förmåner baseras beräkningen, till skillnad mot förslaget om EGI, på ärlig inkomst i konstruktioner som reducerar ersättningar frän det allmänna den har dessutom varit dunkel för den breda allmänheten. Denna och liknande 2(11)

3 inkomstunderlaget pä historiska inkomster. En sådan konsekvens är t ex att PTK vill uppmärksamma att det finns konsekvenser av att basera grund likaledes bli missvisande, kan ha en arbetstidskonstruktion med ferie och inte fullt intjänad ferielön för en beräkning med strikt historisk inkomst som sommaruppehållet kan Vid arbetstidskonstruktioner som är annorlunda än gängse t ex lärare som felaktiga. skäligen bör inse att betald ersättning är för hög, eller när e-inkomster är vara, och hur rättelse kan ske. Vidare bör det förtydligas när en försäkrad inkomstuppgifter, samt att klargöra hur långtgående ett eventuellt ansvar kan ansvar den försäkrade har för att kontrollera att inlämnade e-uppgifter är angeläget med en stor tydlighet kring individens ansvar för felaktiga e korrekta. Hur långt i tiden sträcker sig ansvaret? Det är, enligt PTK, särskilt inkomster ska kunna rättas, så att de inte drabbar den enskilde, samt vilket PTK noterar att det är oklart hur konsekvenserna av felaktigt lämnade e faktiskt sker. underlättar för den enskildes egna kontrollmöjligheter av att inbetalningar transparensen både gällande sjukförsäkringen, men även så till vida som det Skatteverket på mänadsbasis och finnas digitalt tillgängliga för individen äkar framtiden. Det faktum att inkomstuppgifterna ska rapporteras in till innebär att sjukförsäkringsadministrationen kan ta ännu ett steg in i PTK anser att förslaget om e-inkomst i det stora hela är välkommet och försäkringen sväröverskädlig. istället för att bli enklare blir mer komplex och % av alla sjukpenningärenden redan idag i det närmaste maskinellt, men att begära en alternativ beräkning, och det kommer dessutom att göra den möjligheten lanseras kan signalera för de försäkrade att det alltid är bäst möjligheten att begära en alternativ beräkning kan uppfattas som att ersättningsärenden begära en alternativberäkning av inkomstunderlaget? Att systemet ännu mer komplext. Visserligen sker enligt utredningen närmare 80 PTK vill dock ifrågasätta om det är önskvärt med möjligheten att i alla en säkerhetsventil. nuvarande beräkningssättet av ersättningsgrundande inkomster att utgöra beräkning enligt kontantprincipen. Där kommer det alternativa dvs det och sedan blir sjuk, inte får något genomslag för sin nya lön vid en strikt den som nyss har fått en högre lön kanske hunnit inrättat sig efter denna situationen för dem som har fackllgt uppdrag utan lön och ledighet utan lön. historisk inkomst. Bland de exempel som kan föras fram som något oklara är 3(11)

4 PTK har noterat att under en allt för lång tid har sjukförsäkringen fätt vara sig är rätt eller lämplig i den aktuella situationen. det finns en risk att en beredskapsplan läser fast en typ av åtgärder som vare avviker allt förmycket frän referensnivån. Att ha en beredskap är positivt men överenskommelse om en handlingsplan för atgärder i det fall ohälsotalet offentlig. PTK är däremot osäker på utredningen förslag om en bred politisk ansvar för det. För att beslutsstödet ska kunna användas praktiskt över tid, PTK tycker att det är positivt med beslutsstöd och att någon utses att få utveckla och uppdatera det försakringsmedicinska beslutsstödet. ska ändras. Socialstyrelsen ska enligt förslaget ges ansvar att förvalta. Utredningen föreslår att förordningen med instruktioner för Socialstyrelsen Utvecklat försäkringsmedicinskt beslutsstöd kan leda till att sjukvärdsprocessen utvecklas. ska stödja landstingen ekonomiskt, för att sjukskrivningsfrågorna ska fä en högre prioritet i hälso- och sjukvärden. Vidare är det positivt om detta även PTK tycker att det är positivt att staten enligt förslaget även fortsättningsvis Förstärkt ansvar för sjukfrånvaron för hälso- och sjukvården väl undanröjer denna risk dock att dagens regler om begränsningar i möjligheten att träffa avtal mer än PTK håller med utredningen i dess resonemang om självrisker. PTK anser de har alltför generösa villkor, försäkringarna kan äsidosätta självriskerna i den allmänna försäkringen, om Kommittén uttrycker farhågor om att de kollektivavtalade, kompletterande sjukförsäkringen inte upplevs som trygg riskeras dess legitimitet. inkomstbortfallsprincipen och försäkringen ska vara lättöverskådlig. Om pålitlig, utan ständiga förändringar i regelverket. Ersättningen ska bygga pä PTKs uppfattning är att sjukförsäkringen för att vara hållbar måste vara rimmar illa med en målsättning om en hållbar, lättöverskdlig sjukförsäkring. har mot den bakgrunden skaffat sig alternativa försäkringslösningar. Detta medfört att försäkringen inte längre upplevs lika trygg som tidigare. Många förändringar genomförts inom sjukförsäkringen. Dessa förändringar har arena för olika politikers utspel. Vidare kan PTK konstatera att en mängd PTK delar utredningens uppfattning om att sjukförsäkringen ska vara En långsiktigt hållbar sjukförsäkring 4(11)

5 PTK delar utredningens uppfattning om att den allmänna försäkringen ska nu gällande ersättningstak är otillräckligt. att sjukförsäkhngssystemet successivt urholkas genom att uppräkningen av PTK tycker att det är tillfredställande att utredningen tar upp problemet med Förbättrad standardtrygghet införas. Stödet ska bidra till att tidigt identifiera insatser som kan minska Utredningen föreslår att ett bedömningsstöd för hälso- och sjukvärden ska Utvecklat bedömningsstöd sjukförsäkringen ska vara ett långsiktigt riktmärke, utan anser att detta urholkas än mer. förslag ska genomföras snarast möjligt så att förtroendet för försäkringen inte PTK delar inte utredningens uppfattning om att detta mål för taket i PTK vill också passa på tillfället att framföra att PTK anser att alla tillräcklig. sjukperiodens längd. Den självrisk som finns genom denna ersättningsnivä är sjukskrivna ska ha rätt till denna ersättningsnivå, d v s 80 %, oavsett vidare att detta förslag bör prioriteras. som är nödvändigt för att upprätthålla försäkringens trovärdighet. PTK anser socialförsäkringen ska utformas så att 80 procent av dem som får ersättning ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. PTK välkomnar detta förslag från den allmänna sjukförsäkringen ska ffi 80 procent av inkomsten genom PTK tycker att kommitténs förslag om 80/80 bör råda. Det innebär att taket i olyckligt. försäkringen och Iata den alltmer urholkade försäkringen förtvina genom att PTK anser att det vore olyckligt att pä detta sätt överge den allmänna låta den fortsätta att urholkas. PTK befarar att det med tiden skulle innebära att försäkringens legitimitet och därmed existens äventyras, vilket vore en allt större del av inkomsttryggheten. för att tak- och ersättningsnivåer i den allmänna försäkringen langsiktigt hålls med inkomstutvecklingen. Ett andra alternativ, skriver de, är att ta ställning Utredningen anger att ett alternativ kan vara att ersättningstaket räknas upp stå för den huvudsakliga inkomsttryggheten. Av detta följer att det behövs en annan uppräkningsprincip av den allmänna försäkringen än dagens. oförändrade och att övriga försäkringar vid fortsatta reallöneökningar tar över aktuellt. krävs att nagon har ansvar för att det fungerar som avsett och att det hålls 5(11)

6 bidra till att sänka antalet sjukskrivningsdagar, vilket är positivt. tjugo procent av en genomsnittsnittslig veckoinkomst. PTK konstatera att Karensavdrag föreslås ersätta karensdagen, och ska enligt förslaget utgöra Rättvis utformning av karens PTK anser att ett rätt utformat och använt bedömningsstöd skulle kunna den enskilde har gett sitt medgivande till denna samverkan. PTK vill rehabilitering ökar förutsättningarna att få bra resultat, under förutsättning att PTK menar att samverkan mellan de olika aktörer som hanterar individens Ansvaret bör dessutom åvila en tjänsteman eller funktion som inte aktivt deltar i individens vård. ges detta ansvar ska följa upp att rätt saker blir utförda inom rimlig tid. inom vården som ska ha ansvaret för samverkan. PTK anser att den som PTK anser att förslaget behöver konkretiseras så att det klart framgår vem olika landstingen, samt att Socialstyrelsen ges resurser för detta. rehabiliteringsplaner införs i hälso- och sjukvårdslagen. Socialstyrelsen föreslås också att tillsammans med Försäkringskassan och medicinska experter årligen redovisa hur sjukskrivningar och diagnoser utvecklas hos de Kommittén föreslår att krav på samverkan samt behandlings- och Bättre stöd för återgång i arbete andra arbeten. vidgas till att avse bedömningen av arbetsförmågan i förhållande även mot arbetsförmåga tas till vara pä ett bättre sätt än idag. Förslaget bör dock PTK tycker att det är ett bra förslag som kan leda till att de försäkrades arbetsförmågan ska bedömas mot den försäkrades vanliga arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren. anser dock att flexibel sjukpenning endast ska kunna utges så länge Kommitténs förslag är att en försäkrad vissa fall ska kunna få sjukpenning med fler förmånsnivåer än dagens 25, 50, 75 och 100 procent. Utredningen Mer flexibel sjukpenning flera arbetsgivare och arbetar del av sin arbetsdag. karensavdrag kan bli mer rättvist än dagen karensdag. PTK tycker dock att dagens självrisk i form av karensdag i vissa fall blir oskäligt stor. Ett konsekvenserna av förslaget är något otydliga, t ex i de fall en person har lån gtid ssj u kskrivni ng. behovet av sjukskrivning. Det ska ocksa kunna ge prognoser över risken för 6(11)

7 poängtera att samverkan inom värden kräver att den enskildes integritet särskilt beaktas, samt att sekretessfrågan tydliggörs. Arbetsskadeförsäkringen Rörande huvudmannaskapet för arbetsskadeförsäkringen, menar utredningen att försäkringen ska vara kvar i stathg regi. Kommittén skriver att en alternativ försäkringslösning är att äta parterna ta över ansvaret för arbetsskadeförsäkringen. Kommittén tar betänkandet inte ställning för eller emot en sadan förändring, men konstaterar att det finns flera frågeställningar som behöver utredas mer grundligt innan en sådan förändring kan diskuteras vidare. PTK att fördelarna med en allmän arbetsskadeförsäkring överväger men avstyrker inte att frågan utreds grundligt, en gång för alla. anser PTK tycker att det är positivt att utredningen tar upp frågan om osakliga skillnader i beviljandegraden mellan kvinnor och män. PTK häller med om att dessa ska förebyggas. PTK välkomnar att kommittén har avstått från att lämna förslag om riskdifferentierade premier arbetsskadeförsäkringen, eftersom PTK inte anser att det skulle medföra några positiva effekter, utan enbart bidra till en krångligare färsäkringsadministration. Bedömningsstöd för arbetsskador Kommittén föreslår att en utredning ska tillsättas med uppgift att ta fram ett bedömningsstöd för handläggning av arbetsskadeärenden, samt vilka sjukdomar som vid en given exponering i arbetet ska anses utgöra en arbetsskada. Ett bedömningsstöd riskerar dock att begränsa eller urholka det allmänna arbetsskadebegreppet, om listan börjar användas som en absolut måttstock på vad som utgör en arbetsskada. PTK vill peka pä problemet med livränta. Enligt nu gällande regler kan Försäkringskassan pröva rätten till livränta först dä den skadades inkomst är stadigvarande nedsatt. Med stadigvarande avses minst ett år. Det innebar att den skadade får vänta innan denna prövning kan göras och att rehabiliteringen därmed kan försvåras. också Arbetsmedicinskt råd Utredningen föreslår att ett arbetsmedicinskt råd inrättas, vilket ska utgöra expertorgan inom det arbetsmedicinska området. Det arbetsmedicinska rådet ska ansvara för förvaltningen av arbetsskadeförsäkringens bedömningsstöd 7(11)

8 En mer sammanhållen arbetsskadestatistik för att utföra sitt uppdrag. PTK tycker att det är ett bra förslag och utgar ifran att detta rad far resurser undvika att det blir statiskt, samt dessutom verka för att relevant forskning bedrivs och identifiera kunskapsiuckor. som potentiella fuskare. kontrollproblem och rädsla för att studenter som grupp ska fuska till sig särskilt homogen grupp och troligtvis inte heller blir sjukskrivna på mer godtyckliga grunder än de som yrkesarbetar, bör det inte heller finnas större kontrollproblemen vid studenters sjukskrivning pä ett sätt som är försörjningen vid sjukdom, fastnar utredningen i resonemang om emellertid blir sjukskrivna på mer lösa grunder än yrkesarbetande, är det ett problem som inte borde lösas genom att hela gruppen blir misstänkliggjord PTK kan inledningsvis konstatera att utredningen uppehåller sig vid risk för fusk i denna grupp än i gruppen yrkesarbetande. Om studenter ersättning samtidigt som de studerar. Eftersom studenter troligtvis inte är en anmärkningsvärt. Istället för att fokusera på gruppen studenters problem med viktigt ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. ett försäkringsperspektiv. Studier genererar inga inkomster i sig, men är Som kommittén mycket riktigt påpekat är studier inte att likställa med arbete i kan bedrivas på halvtid, vid halvtidssjukskrivning. Det är dock inte nog. behålla hela studiemedlet även vid sjukdom som innebär att studierna bara oacceptabel, och välkomnar kommitténs förslag om att göra det möjligt att PTK kan konstatera att situationen för studenter vid sjukdom idag är Studerande och trygghetssystemen arbetsskadestatistiken. PTK tillstyrker förslaget om att ta ett samlat grepp på sammanhållen arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik. Det är inte alltid helt arbetsskador, dels vid det förebyggande arbetsmiljöarbetet. andra myndigheter och organisationer utveckla, producera och redovisa en sammanställning av statistik kan utgöra underlag dels vid bedömning av Utredningen föreslar att en myndighet ges i uppdrag att tillsammans med enkelt att dra slutsatser av dagens något splittrade statistik. En arbetsmedicinska rådet ska kontinuerligt uppdatera bedömningsstödet för att och implementerengen av ny kunskap i försäkringstulämpningen. Det 8(11)

9 studier efter förmåga ens på halvtid. lån under sjukperioden är en allt-eller-ingetmodell, som inte uppmuntrar till sjukskrivning på heltid ger rätt till bibehållet studiemedel med avskrivning av och studier. PTK anser att det vid sjukdom under studietid bör vara av terminen eller vid annat lämpligt intervall. Dagens modell, där endast studiemedel torde vara lätt att göra mot registrerade. avklarade poäng i slutet studieresultatet som ska skyddas istället för en inkomst, och en avräkning av studiemedel riskerar att inte ha något ekonomiskt skydd om denne skulle bli arbete, bara genom en dryg termins studier helt ställer sig utanför skyddet i villkor innebära att någon som kvalificerat sig för sjukpenning efter många års det att den som på grund av tidigare studier inte har rätt att ta mer vara avgörande för att inte väga satsa pa studier. Vidare kan ett sådant utbildning för att kunna fortsätta arbeta i ett annat yrke, kan ett sådant villkor sjuk under studietiden. För den som pa grund av sjukdom behöver en ny Då SGI-skyddet idag är kopplat till just uppbärandet av studiemedel, innebär förhällningssätt. Idag betonas värdet av ett langt arbetsliv bade ur ett behöva ske mitt i livet. Skälen kan vara flera. Nedsatt arbets- eller som hos samhället i övrigt. att fortsätta att ställa höga krav pä omställningsförmågan hos såväl individer och gärna de där extra åren, kan omställning frän ett yrke till ett annat ibland och teknisk utveckling har hela branscher mer eller mindre redan försvunnit, och det finns all anledning att förvänta att liknande omstruktureringar kommer framledes kommer att finnas en koppling mellan studiemedel och SGI-skydd, studierna ska utgöra så kallad överhoppningsbar tid. Det är ett problematiskt funktionsförmåga på grund av sjukdom kan kräva att en person skaffar sig ny samhälls- och ur ett individperspektiv, För att kunna arbeta ett helt yrkesliv, kunskap och kompetens genom studier för att kunna växla över till ett annat yrke och därigenom förlänga sitt arbetsliv. På grund av globalisering dvs att det finns ett krav pä att studenten uppbär studiemedel för att PTK vill även uppmärksamma att det enligt utredningens förslag även medföra. istället ligga på att det sker en adekvat medicinsk bedömning av dessutom förutsätta att studenten inte är rädd för att förlora studiemedel (dvs så många poäng som sjukdomen tillåter. En framgångsrik rehabilitering torde försöker återuppta sin huvudsyssla studierna. Fokus i kontrollfrägan bör sjukdomstillståndet och den nedsättning av studieförmågan som det kan att en student som är heltids- eller deltidssjukskriven försöker studera och ta PTK bedömer att den bästa formen av studieinriktad rehabilitering torde vara sitt uppehälle) eller att bli anklagad för att fuska med sjukskrivningen, då hen viktigaste torde vara att underlätta för studenterna att klara av både sjukdom PTK vill liksom CSN i sin i utredningen refererade rapport betona att det 9(11)

10 stärka sin anställningsbarhet, ska behöva göra det med sitt är oskäligt att den som tar ansvar för att förlänga sitt arbetsliv eller för att till att ett längt arbetsliv kan kräva äterkommande studieperioder, och att det överhoppningsbar tid. PTK önskar en mer innovativ lösning, som tar hänsyn framgent ska kopplas till uppbärande av studiemedel, för att bli sä kallad PTK vill således invända mot kommitténs förslag att SGI-skyddet även skydd alls. uppbyggnadsskede är bra, liksom att uppbyggnadsskedet för egenföretagare aktiebolagsform bör omfattas av regler i sjukförsäkringen för PTK anser att förslagen om att företagare som driver företag i den som driver sitt företag i aktiebolag har behov av skyddsregler under som bedriver verksamhet i aktiebolagsform. jämförelseinkomst Utredningen konstaterar att det finns omotiverade skillnader mellan under företagare med verksamhet i aktiebolag. 1 ett senare skede när e-inkomster uppbyggnadsskedet ska omfatta även företagare fullt ut, och föreslår att reglerna om fiktiv SGI dvs SGI baserad på en skyddsregler införs redan i avvaktan på att e-inkomstreformen slår igenom tidigare anställning. Kommittén konstaterar dock att det är angeläget att verksamhet i aktiebolagsform, kunna basera sin SGI på inkomsten i en för tillräckligt lång tid finns tillgängliga ska företagaren som bedriver uppbyggnadsskedet, och utredningen föreslår sammanfattningsvis att egenföretagare och företagare som driver sitt företag i aktiebolagsform. Även uppbyggnadsskedet ska vara 36 månader för bäde egenföretagare och Försäkringsskydd för företagare och uppdragstagare i som allt större utsträckning kommer att förutsätta uppehåll för studier vid ett eller kanske flera tillfällen. sådan försäkring som kan täcka riskerna under hela arbetslivet, ett arbetsliv PTK anser att det synes kortsiktigt att inte utforma sjukförsäkringen till en i kontakten med arbetet, eller förekommande fall med rehabilitering och ätergång i arbete i övrigt att det är viktigt att behålla presenterat i sin rapport är dessutom helt i linje med moderna tankar om ligga till grund för sjukskrivning även för studenter. Den lösning som CSN sjukskrivningstiden överskuggar den bedömning av studieförmågan som ska studierna. så fuskbenägna att kontrollen av att de inte studerar under Vidare bedömer PTK att det är märkligt att studenter som grupp bedöms som socialförsäkringsskydd som insats, i de fall rätten till studiemedel är uttömd. arbetsoförmaga innebär i princip att individen inte har något ekonomiskt sjukförsäkringen. En sjukdom eller olycka som då innebär långvarig 10(11)

11 PTK instämmer även kommitténs konstaterande att det i avvaktan på att PTK vill avslutningsvis framhålla vikten av att alla inkomster, frän såväl eget aktiebolagsform. Detta bör dessutom prioriteras. om fiktiv sgi även för företagare som bedriver sin verksamhet täcka ett uppbyggnadsskede på 36 månader behöver införas skyddsregler uppgifter om e-inkomst samlats in avseende tillräckligt lång tid för att kunna Ombudsman, PTK Ombudsman! PTK Eva Karlsson Aldvin Ulrika Öberg / Förhandlings- och samverkansrädet PTK Ordförande, PTK Cecilia Fahlberg 3.12 / historiska inkomster borde även detta problem vara möjligt att läsa innan alla dvs e-inkomstreformen. godtagbar lösning i avvaktan på reformen av inkomstunderlaget vid sjukdom, aktiebolagsform, är det även för denna grupp angeläget att finna en PTK anser att eftersom egenföretagares SGI redan idag baseras på olika delar av ny lagstiftning är klara. Liksom för företagare med verksamet i verket tjänats in på kortare tid. varaktighet i anställningen för att inkomsten ska vara sjukpenninggrundande, också missvisande låg när den slås ut på tolv månader fast den i själva anställningarna inte räknas. Lagen ställer idag orimligt höga krav på ersättningsgrundande inkomst. De kombinatörer som varvar verksamhet 1 arbetsmarknaden företagande som korta anställningar, räknas in i underlaget för eget företag med korta visstidsanställningar frän dagens 24 månader. och företagare med verksamheten aktiebolag i förlängs drabbas idag hårt i form av låg SGI när de korta en växande grupp på trots att sociala avgifter betalas på lönen. Inkomsten från företagandet blir till 36 manader 11(11)

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Studenternas tillträde till socialförsäkringarna Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Inledning Socialdemokraternas studiesociala grupp tillsattes med uppdraget att undersöka de

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer