Datum ;. Socialdepartementet Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer"

Transkript

1 SOU 201 5:21 Mer Stockholm Socialdepartementet ;. Datum PTKs yttrande trygghet och bättre försäkring 0,97 % tas bort vid införandet av e-inkomst. Syftet med reduceringsfaktorn PTK anser vidare att det är adekvat att den nuvarande reduceringsfaktorn på inkomster. säsongsarbetare, det vill säga alla med ojämna inkomster samt olika typ av betydande förenklingar för alla som har någon form av oregelbundenhet i sitt arbetslivsdeltagande; deltidsarbetande samt deltidsarbetssökande och PTK välkomnar förslaget om EGI, och tror att det kommer innebära försäkrade att se sambanden mellan tidigare inkomst och faktisk ersättning. motsvarar de faktiska inkomsterna samt planera sitt liv och sitt arbetsliv. kan överblicka sin situation, se om arbetsgivarens lämnade uppgifter Det kommer förhoppningsvis även att innebära att den enskilde själv lättare inkomstunderlag för både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, ramperiod på tolv månader. Ersättningarna ska sedan grunda sig på den genomsnittliga inkomsten per månad under en ramtid på tolv mänader före inkomst (EGI) välkomnas av PTK. Det är positivt att EGI ska utgöra försäkringsfallet. Det här torde innebära en betydande förenkling för den Det nya inkomstunderlag som utredningen föreslar liksom att EGI grundas på faktisk, historiskt intjänad inkomst under en Förslag till ett rättvist inkomstunderlag det följande sina kommentarer och reflektioner över de för PTK mest avseenden presenterar pragmatiska lösningar i svåra frågor. PTK lämnar i parlamentariskt stöd för breda överenskommelser om något som liksom socialförsäkringen är så präglat av djupa ideologiska övertygelser. Trots detta har den parlamentariska kommittén gjort ett gediget arbete, som flera relevanta förslagen. Avsnittet om arbetslöshetsförsäkring har därför lämnats okommenterat. skriften Mer ersättningsgrundande injyghet och bättre försäkring. Det är en svär uppgift att samla PTK välkomnar det parlamentariska arbetet som resulterat den ambitiösa e 1(11)

2 förmånligt utfall för den försäkrade. Enligt SGI-regeln (25 kap. 2 SFS) finnas kvar som en säkerhetsventil i vissa situationer, när det ger ett mera Enligt utredningens förslag kommer dagens regler för beräkning av SGI att förtroendet för försäkringen. lönndom skära ned sjukförsäkringen, vilket kan bidra till att urholka försäkringstekniska bakgrunden kan uppfattas som ett sätt för staten att i oavsett det situationer som kan slå hårt för den enskilde vid en fixerad beräkning av Oaktat fördelarna med EGI, såsom förslaget presenterats i utredningen, finns EGI har införts. dessutom prioriteras, och en särreglering kan vara motiverad redan innan avskaffas. Avskaffandet av varaktighetskravet i sjukförsäkringen bör dagens varaktighetsrekvisit dvs avseende inkomsterna kommer att PTK tillstyrker förslaget om EGI eftersom det även kommer att innebära att skydd för individens levnadsnivä vid inkomstbortfall på grund av sjukdom. innebär även att syftet med socialförsäkringarna tydliggörs att utgöra ett Att det är faktiska, historiska inkomster som är ersättningsgrundande, och det stärker därigenom legitimiteten för socialförsäkringarna. det bra att principen om att samma inkomst som ligger till grund för uttag av konkreta ersättningen vid sjukdom tydliggörs för individen och arbetsgivaren, arbetslöshetsförsäkringen. Sambandet mellan arbetsinkomster och den inkomstunderlag som utgör den försäkrade inkomsten i sjuk- och skatter och avgifter också föreslås ligga till grund för beräkningen av det att underlätta den allmänna förståelsen för respektive försäkring. Vidare är gemensamt för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Det kommer sannolikt PTK anser att det är välkommet att det nya inkomstbegreppet föreslås vara den enskilde medborgaren. och dess administration, och innebär dessutom att transparensen ökar för kontantprincipen. Förslaget innebär en modernisering av sjukförsäkringen månad ska rapporteras in till Skatteverket på elektronisk väg enligt utredningens förslag att EGI ska grundas på e-inkomstuppgifter, som varje PTK tillstyrker förslaget om att införanda ett nytt inkomstbegrepp, EGI, samt föreslagna EGI. beräkningen kommer således att ha ett annat beräkningsunderlag än det av arbetet som inte betalas ut i pengar, t ex bilförmäner. Den alternativa pengar Den nya EGIn däremot, kommer att räkna in även sådana förmåner baseras beräkningen, till skillnad mot förslaget om EGI, på ärlig inkomst i konstruktioner som reducerar ersättningar frän det allmänna den har dessutom varit dunkel för den breda allmänheten. Denna och liknande 2(11)

3 inkomstunderlaget pä historiska inkomster. En sådan konsekvens är t ex att PTK vill uppmärksamma att det finns konsekvenser av att basera grund likaledes bli missvisande, kan ha en arbetstidskonstruktion med ferie och inte fullt intjänad ferielön för en beräkning med strikt historisk inkomst som sommaruppehållet kan Vid arbetstidskonstruktioner som är annorlunda än gängse t ex lärare som felaktiga. skäligen bör inse att betald ersättning är för hög, eller när e-inkomster är vara, och hur rättelse kan ske. Vidare bör det förtydligas när en försäkrad inkomstuppgifter, samt att klargöra hur långtgående ett eventuellt ansvar kan ansvar den försäkrade har för att kontrollera att inlämnade e-uppgifter är angeläget med en stor tydlighet kring individens ansvar för felaktiga e korrekta. Hur långt i tiden sträcker sig ansvaret? Det är, enligt PTK, särskilt inkomster ska kunna rättas, så att de inte drabbar den enskilde, samt vilket PTK noterar att det är oklart hur konsekvenserna av felaktigt lämnade e faktiskt sker. underlättar för den enskildes egna kontrollmöjligheter av att inbetalningar transparensen både gällande sjukförsäkringen, men även så till vida som det Skatteverket på mänadsbasis och finnas digitalt tillgängliga för individen äkar framtiden. Det faktum att inkomstuppgifterna ska rapporteras in till innebär att sjukförsäkringsadministrationen kan ta ännu ett steg in i PTK anser att förslaget om e-inkomst i det stora hela är välkommet och försäkringen sväröverskädlig. istället för att bli enklare blir mer komplex och % av alla sjukpenningärenden redan idag i det närmaste maskinellt, men att begära en alternativ beräkning, och det kommer dessutom att göra den möjligheten lanseras kan signalera för de försäkrade att det alltid är bäst möjligheten att begära en alternativ beräkning kan uppfattas som att ersättningsärenden begära en alternativberäkning av inkomstunderlaget? Att systemet ännu mer komplext. Visserligen sker enligt utredningen närmare 80 PTK vill dock ifrågasätta om det är önskvärt med möjligheten att i alla en säkerhetsventil. nuvarande beräkningssättet av ersättningsgrundande inkomster att utgöra beräkning enligt kontantprincipen. Där kommer det alternativa dvs det och sedan blir sjuk, inte får något genomslag för sin nya lön vid en strikt den som nyss har fått en högre lön kanske hunnit inrättat sig efter denna situationen för dem som har fackllgt uppdrag utan lön och ledighet utan lön. historisk inkomst. Bland de exempel som kan föras fram som något oklara är 3(11)

4 PTK har noterat att under en allt för lång tid har sjukförsäkringen fätt vara sig är rätt eller lämplig i den aktuella situationen. det finns en risk att en beredskapsplan läser fast en typ av åtgärder som vare avviker allt förmycket frän referensnivån. Att ha en beredskap är positivt men överenskommelse om en handlingsplan för atgärder i det fall ohälsotalet offentlig. PTK är däremot osäker på utredningen förslag om en bred politisk ansvar för det. För att beslutsstödet ska kunna användas praktiskt över tid, PTK tycker att det är positivt med beslutsstöd och att någon utses att få utveckla och uppdatera det försakringsmedicinska beslutsstödet. ska ändras. Socialstyrelsen ska enligt förslaget ges ansvar att förvalta. Utredningen föreslår att förordningen med instruktioner för Socialstyrelsen Utvecklat försäkringsmedicinskt beslutsstöd kan leda till att sjukvärdsprocessen utvecklas. ska stödja landstingen ekonomiskt, för att sjukskrivningsfrågorna ska fä en högre prioritet i hälso- och sjukvärden. Vidare är det positivt om detta även PTK tycker att det är positivt att staten enligt förslaget även fortsättningsvis Förstärkt ansvar för sjukfrånvaron för hälso- och sjukvården väl undanröjer denna risk dock att dagens regler om begränsningar i möjligheten att träffa avtal mer än PTK håller med utredningen i dess resonemang om självrisker. PTK anser de har alltför generösa villkor, försäkringarna kan äsidosätta självriskerna i den allmänna försäkringen, om Kommittén uttrycker farhågor om att de kollektivavtalade, kompletterande sjukförsäkringen inte upplevs som trygg riskeras dess legitimitet. inkomstbortfallsprincipen och försäkringen ska vara lättöverskådlig. Om pålitlig, utan ständiga förändringar i regelverket. Ersättningen ska bygga pä PTKs uppfattning är att sjukförsäkringen för att vara hållbar måste vara rimmar illa med en målsättning om en hållbar, lättöverskdlig sjukförsäkring. har mot den bakgrunden skaffat sig alternativa försäkringslösningar. Detta medfört att försäkringen inte längre upplevs lika trygg som tidigare. Många förändringar genomförts inom sjukförsäkringen. Dessa förändringar har arena för olika politikers utspel. Vidare kan PTK konstatera att en mängd PTK delar utredningens uppfattning om att sjukförsäkringen ska vara En långsiktigt hållbar sjukförsäkring 4(11)

5 PTK delar utredningens uppfattning om att den allmänna försäkringen ska nu gällande ersättningstak är otillräckligt. att sjukförsäkhngssystemet successivt urholkas genom att uppräkningen av PTK tycker att det är tillfredställande att utredningen tar upp problemet med Förbättrad standardtrygghet införas. Stödet ska bidra till att tidigt identifiera insatser som kan minska Utredningen föreslår att ett bedömningsstöd för hälso- och sjukvärden ska Utvecklat bedömningsstöd sjukförsäkringen ska vara ett långsiktigt riktmärke, utan anser att detta urholkas än mer. förslag ska genomföras snarast möjligt så att förtroendet för försäkringen inte PTK delar inte utredningens uppfattning om att detta mål för taket i PTK vill också passa på tillfället att framföra att PTK anser att alla tillräcklig. sjukperiodens längd. Den självrisk som finns genom denna ersättningsnivä är sjukskrivna ska ha rätt till denna ersättningsnivå, d v s 80 %, oavsett vidare att detta förslag bör prioriteras. som är nödvändigt för att upprätthålla försäkringens trovärdighet. PTK anser socialförsäkringen ska utformas så att 80 procent av dem som får ersättning ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. PTK välkomnar detta förslag från den allmänna sjukförsäkringen ska ffi 80 procent av inkomsten genom PTK tycker att kommitténs förslag om 80/80 bör råda. Det innebär att taket i olyckligt. försäkringen och Iata den alltmer urholkade försäkringen förtvina genom att PTK anser att det vore olyckligt att pä detta sätt överge den allmänna låta den fortsätta att urholkas. PTK befarar att det med tiden skulle innebära att försäkringens legitimitet och därmed existens äventyras, vilket vore en allt större del av inkomsttryggheten. för att tak- och ersättningsnivåer i den allmänna försäkringen langsiktigt hålls med inkomstutvecklingen. Ett andra alternativ, skriver de, är att ta ställning Utredningen anger att ett alternativ kan vara att ersättningstaket räknas upp stå för den huvudsakliga inkomsttryggheten. Av detta följer att det behövs en annan uppräkningsprincip av den allmänna försäkringen än dagens. oförändrade och att övriga försäkringar vid fortsatta reallöneökningar tar över aktuellt. krävs att nagon har ansvar för att det fungerar som avsett och att det hålls 5(11)

6 bidra till att sänka antalet sjukskrivningsdagar, vilket är positivt. tjugo procent av en genomsnittsnittslig veckoinkomst. PTK konstatera att Karensavdrag föreslås ersätta karensdagen, och ska enligt förslaget utgöra Rättvis utformning av karens PTK anser att ett rätt utformat och använt bedömningsstöd skulle kunna den enskilde har gett sitt medgivande till denna samverkan. PTK vill rehabilitering ökar förutsättningarna att få bra resultat, under förutsättning att PTK menar att samverkan mellan de olika aktörer som hanterar individens Ansvaret bör dessutom åvila en tjänsteman eller funktion som inte aktivt deltar i individens vård. ges detta ansvar ska följa upp att rätt saker blir utförda inom rimlig tid. inom vården som ska ha ansvaret för samverkan. PTK anser att den som PTK anser att förslaget behöver konkretiseras så att det klart framgår vem olika landstingen, samt att Socialstyrelsen ges resurser för detta. rehabiliteringsplaner införs i hälso- och sjukvårdslagen. Socialstyrelsen föreslås också att tillsammans med Försäkringskassan och medicinska experter årligen redovisa hur sjukskrivningar och diagnoser utvecklas hos de Kommittén föreslår att krav på samverkan samt behandlings- och Bättre stöd för återgång i arbete andra arbeten. vidgas till att avse bedömningen av arbetsförmågan i förhållande även mot arbetsförmåga tas till vara pä ett bättre sätt än idag. Förslaget bör dock PTK tycker att det är ett bra förslag som kan leda till att de försäkrades arbetsförmågan ska bedömas mot den försäkrades vanliga arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren. anser dock att flexibel sjukpenning endast ska kunna utges så länge Kommitténs förslag är att en försäkrad vissa fall ska kunna få sjukpenning med fler förmånsnivåer än dagens 25, 50, 75 och 100 procent. Utredningen Mer flexibel sjukpenning flera arbetsgivare och arbetar del av sin arbetsdag. karensavdrag kan bli mer rättvist än dagen karensdag. PTK tycker dock att dagens självrisk i form av karensdag i vissa fall blir oskäligt stor. Ett konsekvenserna av förslaget är något otydliga, t ex i de fall en person har lån gtid ssj u kskrivni ng. behovet av sjukskrivning. Det ska ocksa kunna ge prognoser över risken för 6(11)

7 poängtera att samverkan inom värden kräver att den enskildes integritet särskilt beaktas, samt att sekretessfrågan tydliggörs. Arbetsskadeförsäkringen Rörande huvudmannaskapet för arbetsskadeförsäkringen, menar utredningen att försäkringen ska vara kvar i stathg regi. Kommittén skriver att en alternativ försäkringslösning är att äta parterna ta över ansvaret för arbetsskadeförsäkringen. Kommittén tar betänkandet inte ställning för eller emot en sadan förändring, men konstaterar att det finns flera frågeställningar som behöver utredas mer grundligt innan en sådan förändring kan diskuteras vidare. PTK att fördelarna med en allmän arbetsskadeförsäkring överväger men avstyrker inte att frågan utreds grundligt, en gång för alla. anser PTK tycker att det är positivt att utredningen tar upp frågan om osakliga skillnader i beviljandegraden mellan kvinnor och män. PTK häller med om att dessa ska förebyggas. PTK välkomnar att kommittén har avstått från att lämna förslag om riskdifferentierade premier arbetsskadeförsäkringen, eftersom PTK inte anser att det skulle medföra några positiva effekter, utan enbart bidra till en krångligare färsäkringsadministration. Bedömningsstöd för arbetsskador Kommittén föreslår att en utredning ska tillsättas med uppgift att ta fram ett bedömningsstöd för handläggning av arbetsskadeärenden, samt vilka sjukdomar som vid en given exponering i arbetet ska anses utgöra en arbetsskada. Ett bedömningsstöd riskerar dock att begränsa eller urholka det allmänna arbetsskadebegreppet, om listan börjar användas som en absolut måttstock på vad som utgör en arbetsskada. PTK vill peka pä problemet med livränta. Enligt nu gällande regler kan Försäkringskassan pröva rätten till livränta först dä den skadades inkomst är stadigvarande nedsatt. Med stadigvarande avses minst ett år. Det innebar att den skadade får vänta innan denna prövning kan göras och att rehabiliteringen därmed kan försvåras. också Arbetsmedicinskt råd Utredningen föreslår att ett arbetsmedicinskt råd inrättas, vilket ska utgöra expertorgan inom det arbetsmedicinska området. Det arbetsmedicinska rådet ska ansvara för förvaltningen av arbetsskadeförsäkringens bedömningsstöd 7(11)

8 En mer sammanhållen arbetsskadestatistik för att utföra sitt uppdrag. PTK tycker att det är ett bra förslag och utgar ifran att detta rad far resurser undvika att det blir statiskt, samt dessutom verka för att relevant forskning bedrivs och identifiera kunskapsiuckor. som potentiella fuskare. kontrollproblem och rädsla för att studenter som grupp ska fuska till sig särskilt homogen grupp och troligtvis inte heller blir sjukskrivna på mer godtyckliga grunder än de som yrkesarbetar, bör det inte heller finnas större kontrollproblemen vid studenters sjukskrivning pä ett sätt som är försörjningen vid sjukdom, fastnar utredningen i resonemang om emellertid blir sjukskrivna på mer lösa grunder än yrkesarbetande, är det ett problem som inte borde lösas genom att hela gruppen blir misstänkliggjord PTK kan inledningsvis konstatera att utredningen uppehåller sig vid risk för fusk i denna grupp än i gruppen yrkesarbetande. Om studenter ersättning samtidigt som de studerar. Eftersom studenter troligtvis inte är en anmärkningsvärt. Istället för att fokusera på gruppen studenters problem med viktigt ur ett långsiktigt samhällsperspektiv. ett försäkringsperspektiv. Studier genererar inga inkomster i sig, men är Som kommittén mycket riktigt påpekat är studier inte att likställa med arbete i kan bedrivas på halvtid, vid halvtidssjukskrivning. Det är dock inte nog. behålla hela studiemedlet även vid sjukdom som innebär att studierna bara oacceptabel, och välkomnar kommitténs förslag om att göra det möjligt att PTK kan konstatera att situationen för studenter vid sjukdom idag är Studerande och trygghetssystemen arbetsskadestatistiken. PTK tillstyrker förslaget om att ta ett samlat grepp på sammanhållen arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik. Det är inte alltid helt arbetsskador, dels vid det förebyggande arbetsmiljöarbetet. andra myndigheter och organisationer utveckla, producera och redovisa en sammanställning av statistik kan utgöra underlag dels vid bedömning av Utredningen föreslar att en myndighet ges i uppdrag att tillsammans med enkelt att dra slutsatser av dagens något splittrade statistik. En arbetsmedicinska rådet ska kontinuerligt uppdatera bedömningsstödet för att och implementerengen av ny kunskap i försäkringstulämpningen. Det 8(11)

9 studier efter förmåga ens på halvtid. lån under sjukperioden är en allt-eller-ingetmodell, som inte uppmuntrar till sjukskrivning på heltid ger rätt till bibehållet studiemedel med avskrivning av och studier. PTK anser att det vid sjukdom under studietid bör vara av terminen eller vid annat lämpligt intervall. Dagens modell, där endast studiemedel torde vara lätt att göra mot registrerade. avklarade poäng i slutet studieresultatet som ska skyddas istället för en inkomst, och en avräkning av studiemedel riskerar att inte ha något ekonomiskt skydd om denne skulle bli arbete, bara genom en dryg termins studier helt ställer sig utanför skyddet i villkor innebära att någon som kvalificerat sig för sjukpenning efter många års det att den som på grund av tidigare studier inte har rätt att ta mer vara avgörande för att inte väga satsa pa studier. Vidare kan ett sådant utbildning för att kunna fortsätta arbeta i ett annat yrke, kan ett sådant villkor sjuk under studietiden. För den som pa grund av sjukdom behöver en ny Då SGI-skyddet idag är kopplat till just uppbärandet av studiemedel, innebär förhällningssätt. Idag betonas värdet av ett langt arbetsliv bade ur ett behöva ske mitt i livet. Skälen kan vara flera. Nedsatt arbets- eller som hos samhället i övrigt. att fortsätta att ställa höga krav pä omställningsförmågan hos såväl individer och gärna de där extra åren, kan omställning frän ett yrke till ett annat ibland och teknisk utveckling har hela branscher mer eller mindre redan försvunnit, och det finns all anledning att förvänta att liknande omstruktureringar kommer framledes kommer att finnas en koppling mellan studiemedel och SGI-skydd, studierna ska utgöra så kallad överhoppningsbar tid. Det är ett problematiskt funktionsförmåga på grund av sjukdom kan kräva att en person skaffar sig ny samhälls- och ur ett individperspektiv, För att kunna arbeta ett helt yrkesliv, kunskap och kompetens genom studier för att kunna växla över till ett annat yrke och därigenom förlänga sitt arbetsliv. På grund av globalisering dvs att det finns ett krav pä att studenten uppbär studiemedel för att PTK vill även uppmärksamma att det enligt utredningens förslag även medföra. istället ligga på att det sker en adekvat medicinsk bedömning av dessutom förutsätta att studenten inte är rädd för att förlora studiemedel (dvs så många poäng som sjukdomen tillåter. En framgångsrik rehabilitering torde försöker återuppta sin huvudsyssla studierna. Fokus i kontrollfrägan bör sjukdomstillståndet och den nedsättning av studieförmågan som det kan att en student som är heltids- eller deltidssjukskriven försöker studera och ta PTK bedömer att den bästa formen av studieinriktad rehabilitering torde vara sitt uppehälle) eller att bli anklagad för att fuska med sjukskrivningen, då hen viktigaste torde vara att underlätta för studenterna att klara av både sjukdom PTK vill liksom CSN i sin i utredningen refererade rapport betona att det 9(11)

10 stärka sin anställningsbarhet, ska behöva göra det med sitt är oskäligt att den som tar ansvar för att förlänga sitt arbetsliv eller för att till att ett längt arbetsliv kan kräva äterkommande studieperioder, och att det överhoppningsbar tid. PTK önskar en mer innovativ lösning, som tar hänsyn framgent ska kopplas till uppbärande av studiemedel, för att bli sä kallad PTK vill således invända mot kommitténs förslag att SGI-skyddet även skydd alls. uppbyggnadsskede är bra, liksom att uppbyggnadsskedet för egenföretagare aktiebolagsform bör omfattas av regler i sjukförsäkringen för PTK anser att förslagen om att företagare som driver företag i den som driver sitt företag i aktiebolag har behov av skyddsregler under som bedriver verksamhet i aktiebolagsform. jämförelseinkomst Utredningen konstaterar att det finns omotiverade skillnader mellan under företagare med verksamhet i aktiebolag. 1 ett senare skede när e-inkomster uppbyggnadsskedet ska omfatta även företagare fullt ut, och föreslår att reglerna om fiktiv SGI dvs SGI baserad på en skyddsregler införs redan i avvaktan på att e-inkomstreformen slår igenom tidigare anställning. Kommittén konstaterar dock att det är angeläget att verksamhet i aktiebolagsform, kunna basera sin SGI på inkomsten i en för tillräckligt lång tid finns tillgängliga ska företagaren som bedriver uppbyggnadsskedet, och utredningen föreslår sammanfattningsvis att egenföretagare och företagare som driver sitt företag i aktiebolagsform. Även uppbyggnadsskedet ska vara 36 månader för bäde egenföretagare och Försäkringsskydd för företagare och uppdragstagare i som allt större utsträckning kommer att förutsätta uppehåll för studier vid ett eller kanske flera tillfällen. sådan försäkring som kan täcka riskerna under hela arbetslivet, ett arbetsliv PTK anser att det synes kortsiktigt att inte utforma sjukförsäkringen till en i kontakten med arbetet, eller förekommande fall med rehabilitering och ätergång i arbete i övrigt att det är viktigt att behålla presenterat i sin rapport är dessutom helt i linje med moderna tankar om ligga till grund för sjukskrivning även för studenter. Den lösning som CSN sjukskrivningstiden överskuggar den bedömning av studieförmågan som ska studierna. så fuskbenägna att kontrollen av att de inte studerar under Vidare bedömer PTK att det är märkligt att studenter som grupp bedöms som socialförsäkringsskydd som insats, i de fall rätten till studiemedel är uttömd. arbetsoförmaga innebär i princip att individen inte har något ekonomiskt sjukförsäkringen. En sjukdom eller olycka som då innebär långvarig 10(11)

11 PTK instämmer även kommitténs konstaterande att det i avvaktan på att PTK vill avslutningsvis framhålla vikten av att alla inkomster, frän såväl eget aktiebolagsform. Detta bör dessutom prioriteras. om fiktiv sgi även för företagare som bedriver sin verksamhet täcka ett uppbyggnadsskede på 36 månader behöver införas skyddsregler uppgifter om e-inkomst samlats in avseende tillräckligt lång tid för att kunna Ombudsman, PTK Ombudsman! PTK Eva Karlsson Aldvin Ulrika Öberg / Förhandlings- och samverkansrädet PTK Ordförande, PTK Cecilia Fahlberg 3.12 / historiska inkomster borde även detta problem vara möjligt att läsa innan alla dvs e-inkomstreformen. godtagbar lösning i avvaktan på reformen av inkomstunderlaget vid sjukdom, aktiebolagsform, är det även för denna grupp angeläget att finna en PTK anser att eftersom egenföretagares SGI redan idag baseras på olika delar av ny lagstiftning är klara. Liksom för företagare med verksamet i verket tjänats in på kortare tid. varaktighet i anställningen för att inkomsten ska vara sjukpenninggrundande, också missvisande låg när den slås ut på tolv månader fast den i själva anställningarna inte räknas. Lagen ställer idag orimligt höga krav på ersättningsgrundande inkomst. De kombinatörer som varvar verksamhet 1 arbetsmarknaden företagande som korta anställningar, räknas in i underlaget för eget företag med korta visstidsanställningar frän dagens 24 månader. och företagare med verksamheten aktiebolag i förlängs drabbas idag hårt i form av låg SGI när de korta en växande grupp på trots att sociala avgifter betalas på lönen. Inkomsten från företagandet blir till 36 manader 11(11)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Sammanfattning, Författningsförslag, Bakgrund, Allmänna överväganden

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning 2017-08-28 R 41.17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25 Inledning Saco är positiv till många av förslagen i utredningen. Vi vill dock inledningsvis betona

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21)

Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) 2015-08-11 Dnr 10.1-9191/2015 1(5) Utvärdering och analys Karin Bodell karin.bodell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 1 (8) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Försäkringskassan har genom remiss den 27 oktober 2008 anmodats att yttra sig över betänkandet.

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21)

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING (SOU 2015:21) Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen SLUTBETÄNKANDETS INNEHÅLL Del 1: Ett rättvisande inkomstunderlag Del 2: En långsiktigt hållbar

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se YTTRANDE Datum 2015-05-11 Dnr 1501164 1 (6) Remiss - Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) har beretts

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer

Förlängning av karenstiden till 30 dagar eller mer Remissvar 2009-01-09 013-2008-05409 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Trygghetssystemen för företagare Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med remissyttrande på betänkandet

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare (promemoria)

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare (promemoria) REMISSYTTRANDE 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare (promemoria) Försäkringskassan har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSYTTRANDE 1 Datum 2015 09 02 Vår beteckning LTV 150428 Er beteckning S2015/1554/SF Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Inledning Landstinget Västmanland

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0534 Landstingsstyrelsen Yttrande över slutbetänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Föredragande

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2490 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över Mer trygghet och bättre försäkring och vill med anledning härav framföra följande.

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över Mer trygghet och bättre försäkring och vill med anledning härav framföra följande. Datum 2015-08-26 Vår referens MSE Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Almega AB har

Läs mer

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47)

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) REMISSYTTRANDE 1(14) Datum Diarienummer 2012-11-27 2012-152 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) (diarienummer S2012/4711/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Stockholm Vår referens Dnr 2015-08-21 Erik Ageberg S2015/1554SF Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och SLL Produktionssamordning i samarbete med HSN-förvaltningen Landstingsstyrelsen Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommittédirektiv. En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Dir. 2016:9. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016

Kommittédirektiv. En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Dir. 2016:9. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Kommittédirektiv En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada Dir. 2016:9 Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över försäkringen

Läs mer

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet Vi bygger en bro till ett friskare liv Utmaningarna för några år sedan! Långa passiva sjukskrivningar Ingen rehabilitering Långa väntetider i hälso- och sjukvården Mer än 200 000 människor var sjukfrånvarande

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18)

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-07-01 2011-82 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) (S201114725) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen 2014-03-31 Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Delbetänkande

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010:4 Huvudsekreterare Irene Wennemo Kommitténs uppdrag Se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga förändringar som kan ge mer

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK. regeringskansliet.

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK.  regeringskansliet. SVENSKT NÄRINGSLIV Socialdepartementet Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK s.sf@regeringskanshet.se, s.registrator@ regeringskansliet.se Er referens/dnr: 52015/2330/SF 2015-06-26 Remissvar Avskaffande av den

Läs mer

Falun 27 september. Socialförsäkring i förändring. Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen?

Falun 27 september. Socialförsäkring i förändring. Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen? Falun 27 september Socialförsäkring i förändring Sjukskatten stoppad vad händer nu? Vad innebär höjd pensionsålder för företagen? 1 Vi stoppade Strandhälls sjukskatt! Massiva protester mot sjukskatten,

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Socialdepartementet har lämnat Stockholms läns landsting tillfälle att yttra sig över betänkandet För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17).

Socialdepartementet har lämnat Stockholms läns landsting tillfälle att yttra sig över betänkandet För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17). Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0546 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) Föredragande

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1(27) Datum Diarienummer 2015-08-17 2015-53 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (S2015/1554/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-06-07 Enheten för pension och övergripande studier Åsa Barat-Ullenius asa.barat-ullenius@inspsf.se Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Läs mer

Saco har också EG-rättsliga invändningar mot förslaget.

Saco har också EG-rättsliga invändningar mot förslaget. 2008-02-08 Rnr 93.07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (S2007/11088/SF) Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning Sammanfattning Saco anser att arbetsgruppens förslag

Läs mer

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-16 2011-99 Er referens 120-2867-2010/11 Enhetschef Dan Ljungberg 08-58 00 15 21 dan.ljungberg@inspsf.se Socialförsäkringsutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Svar

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall Sjukskrivningsuppdraget är komplext

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-01 2011-63 Finansdepartementet Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

ILO-kommitten Sekretariatet/LH

ILO-kommitten Sekretariatet/LH ILO-kommitten Sekretariatet/LH Yttrande 6/2008 2008-04-04 Socialdepartementet Promemorian Från sjukersättning till arbete (Ds 2008:14) Bakgrund Genom remiss den 12 februari 2008 (S2008/1245/SF) har ILO-kommitten

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

6 Studiemedlen och trygghetssystemen

6 Studiemedlen och trygghetssystemen 6 Studiemedlen och trygghetssystemen 6.1 Uppdrag att överväga gränsdragningen mellan studiemedelssystemet och de sociala trygghetssystemen Enligt direktiven ska kommittén överväga hur gränsdragningen mellan

Läs mer

17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142

17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142 17 Remiss Mer trygghet och bättre försäkring RS150142 Ärendet Region Halland instämmer i förslagen kring en successiv och kunskapsbaserad reformering av socialförsäkringen och stora delar i förändringarna

Läs mer

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt Sverige Sundbyberg 2017-05-19 Dnr.nr: S2017/01743/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Funktionsrätt Sverige

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser.

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser. Remissvar 1 (9) Datum Vår beteckning 2015-08-13 STY2015/21 Socialdepartementet Er beteckning S2015/1554/SF Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Sammanfattning SBU anser att

Läs mer

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring

KLYS yttrande över socialförsäkringsutredningen SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU14 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12: 113

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF 2015-05-21 1 (5) KFKS 2015/277-610 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Remissyttrande. Svenskt Näringsliv har givits tillfälle att yttra sig med anledning av promemorian om införande av en rehabiliteringskedja.

Remissyttrande. Svenskt Näringsliv har givits tillfälle att yttra sig med anledning av promemorian om införande av en rehabiliteringskedja. Socialdepartementet Vår referens: SBM 279/2007 Er referens: 103 33 STOCKHOLM S2007/11032/SF Stockholm, 2008-02-08 Remissyttrande Införande av en rehabiliteringskedja Svenskt Näringsliv har givits tillfälle

Läs mer

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Ersättning för höga sjuklönekostnader REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2014-05-26 2014-70 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ersättning för höga sjuklönekostnader (diarienummer S2014/3552/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring

Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring Nytt år, ny regering vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? 1 Siffror om sjukfrånvaro Ny ersättning

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer